Puljer, tilskud og fonde

Søg tilskud til aftenskoler, foreninger, projekter og aktiviteter. Få hjælp til fundraising med gratis adgang til databasen fonde.dk.

Indhold

  Har du en idé til, hvordan vi kan få mere affaldssortering, genbrug eller cirkulær økonomi i Horsens?

  Så skal du søge Horsens Kommunes Affaldspulje!

  Vi uddeler midler til lokale ildsjæle, der ønsker at gøre en forskel med affald, så vi sammen kan skabe en renere og mere bæredygtig kommune.

  Hvert år uddeler vi 100.000 kr. gennem Affaldspuljen. Midlerne kan søges af både foreninger, institutioner, studerende/elever, virksomheder og privatpersoner. Det eneste, du skal gøre, er at argumentere for, hvordan dit projekt kan bidrage til mere affaldssortering, genbrug, cirkulær økonomi eller lignende. Får du midler til at udføre din idé, skal du efter endt projekt præsentere de resultater, som idéen har ført med sig.

  Søg puljen via det elektroniske ansøgningsskema (MitID)

  Kriterier og procedure for ansøgning

  Formålet med puljen

  Målet med affaldspuljen er at hjælpe initiativer på vej, der kan være med til at skabe et større borgerengagement på affaldsområdet og bidrage til nytænkning inden for fx sortering, genbrug og cirkulær økonomi på affaldsområdet. På længere sigt skal dette føre til, at mere affald i Horsens Kommune bliver genbrugt eller genanvendt.

  Hvem kan søge?

  • Foreninger
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Studerende/elever
  • Virksomheder
  • Privatpersoner.

  Hvad kan der søges støtte til?

  Der kan søges støtte til aktiviteter, projekter og undervisningsforløb, der ligger inden for puljens formål. Helt konkret kan puljen bruges til at dække materialer, udstyr, annoncering og andre lignende omkostninger i forbindelse med aktiviteten. Der kan undtagelsesvist gives støtte til løn, hvis den lønnede aktivitet adskiller sig tydeligt fra normal drift og produktion.

  Hvad kan der ikke søges støtte til?

  • Normale drifts- og produktionsomkostninger
  • Kontorartikler
  • Transportudgifter
  • Husleje
  • Forplejningsudgifter over 1.000 kr.

  Hvordan ansøger man?

  Affaldspuljen søges ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet ovenfor.

  Ansøgningsfristen er mandag den 24. oktober 2022 kl. 12:00.

  Du vil få tilsendt en kvittering på den mailadresse, du har angivet.

  Du kan forvente svar i uge 45.

  Hvordan behandler vi ansøgningen?

  Efter ansøgningsfristen vil en bevillingsgruppe fra Teknik og Miljø vurdere de indsendte ansøgninger ud fra puljens formål om:

  • Mere borgerengagement på affaldsområdet
  • Mere innovation på affaldsområdet
  • Mere genbrug og genanvendelse på affaldsområdet.

  Hvis dit projekt får tilskud, skal du være forberedt på, at tilskuddet ikke nødvendigvis dækker hele beløbet, du har ansøgt om. Vi forbeholder os retten til at give afslag på ansøgninger, selvom alle midler ikke er uddelt.

  Spørgsmål

  Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Caroline Strandbygaard på virksomhedsaffald@horsens.dk

  Vi glæder os til at læse din ansøgning!

  Godkendte foreninger kan søge tilskud til lokaler, kurser og aktiviteter. 

  Frister for at ansøge:

  • Kursustilskud og aktivitetstilskud - 15. marts

  • Lokaletilskud og foreningsregnskaber - I kan ansøge løbende eller senest 1. juli

  Søg tilskud her

  Jeres forening kan søge tilskud til:

  Aktiviteter i børne-, ungdoms- og idrætsforeninger.

  Børne-, ungdoms- og idrætsforeninger kan søge tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år og til voksne handicappede. Tilskuddet går til foreningens drift.

  Byrådet har afsat en pulje, som bliver fordelt i forhold til omfanget af aktiviteter. Foreninger, der modtager aktivitetstilskud, får også et grundtilskud på 3.000 kr. pr. år.

  Kurser for trænere og ledere

  Børne-, ungdoms- og idrætsforeninger kan søge tilskud til uddannelse og kurser for trænere og ledere. I kan søge tilskud til kursusudgifter, men ikke til transportudgifter. Tilskuddet er 100 pct., dog max. 1200 kr. pr. person pr. år.

  Lokaler til børne-, ungdoms- og idrætsforeninger

  Kommunen stiller som udgangspunkt gratis lokaler til rådighed. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt af finde andre lokaler. Så kan I, hvis I kan godkendes til det, få tilskud til leje af lokalerne. I kan få op til 75 pct. i tilskud til lokaler, haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af folkeoplysende foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

  Bevæg dig for livet medlemsbonus

  Hvis I har været godkendt til tilskud i mindst et år, så vil I kunne søge om en medlemsbonus for de flere medlemmer i bliver i forhold til antallet af medlemmer i 2019. Der ydes bonus med 500 kr. pr. nyt medlem forøges i nettotilvækst.

  Idræts- og svømmehaller

  Foreninger og oplysningsforbund skal henvende sig til hallen eller Forum Horsens om lån eller leje af idræts- og svømmehaller.

  Se ledige tider og book

  Retningslinjer

  Vejledninger

  Fritidsundervisning for voksne

  Aftenskoler kan søge tilskud til fritidsundervisning for voksne. Tilskuddet dækker en del af udgifterne til undervisernes lønninger.

  Lokaler til fritidsundervisning for voksne

  Kommunen stiller som udgangspunkt gratis lokaler til rådighed for aftenskoleundervisning. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at finde andre lokaler (fx. varmtvandsbassin). Her kan I, efter nærmere aftale med os, få et tilskud til leje af lokalerne.

  Frister for at ansøge om tilskud:

  • Aftenskoler - 4. januar (undervisningstimer)
  • Aftenskoler - 1. april (tilskud for deltagere fra andre kommuner og regnskab)

  Søg tilskud:

  Retningslinjer

  Vejledninger

  Udviklings- og aktivitetspuljen

  Horsens Kommune har afsat en pulje på ca. 150.000 kr. pr. år til udviklingsaktiviteter på folkeoplysningsområdet. I kan søge puljen til udviklingsarbejde, der har et folkeoplysende sigte, og som giver nye aktivitetsmuligheder for borgerne i Horsens Kommune. 

  Det kan fx være til:

  • Nye aktiviteter
  • Events og aktiviteter
  • Aktiviteter som retter sig mod børn, unge og udsatte grupper
  • Særlige materialer og særligt udstyr
  • Mere aktivitet ift. ansøgers kerneaktivitet

  Udviklings- og aktivitetspuljen støtter øget aktivitet, ikke almindelig drift.

  Sådan søger I 

  Puljen kan søges af foreninger, grupper og andre initiativtagere.

  En ansøgning skal indeholde:

  • En kort beskrivelse af projektet
  • Tidspunkt for afvikling af projektet
  • Budget, herunder evt. egenfinansiering 

  I kan søge puljen 2 gange om året.

  Ansøgningsfrister: 1. februar og 1 september.

  Ansøg her (vælg "MitID" og brug din egen eller foreningens MitID til at logge på).

  Svartid: ca. 1 måned. 

  Puljen kan ikke søges af større institutioner til aktiviteter, der naturligt hører under institutionen. Institutionen har mulighed for at søge puljen i de tilfælde, hvor der er indgået samarbejde med en lokal forening.

  Ansøgninger, der naturligt hører hjemme i andre områder, kan ikke forvente at blive imødekommet.

  I kan normalt ikke få tilskud fra puljen til forplejning, almindelige materialer/rekvisitter og opstart af ny forening.

  Horsens Kommune ønsker at understøtte nyanlæg, istandsættelse og renovering af fritids- og idrætsfaciliteter. Til formålet er oprettet en facilitetspulje med 800.000 kr. årligt i årene 2020 -2026. Puljen kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger.

  Midlerne fordeles som udgangspunkt og efter konkret vurdering med afsæt i følgende principper:

  • Til anlægsprojekter på højst 300.000 kr. i samlet anlægssum ydes tilskud efter krone-til-krone princippet (50%). Projekterne skal være afsluttet senest året efter, der er ydet tilskud (løbende år + 1 år).

  • Ved større projekter over 300.000 kr. nedtrappes tilskudsprocenten forholdsvist, så der ved projekter med en samlet anlægssum på over 1,5 mio. kr maksimalt kan forventes 20 % tilskud. De større projekter skal være afsluttet senest to år efter året, hvor der er ydet tilskud (løbende år + 2 år).

  Puljemidlerne kan tidligst udbetales til foreningen, når denne kan dokumentere finansieringen af det samlede projekt og evt. myndighedsgodkendelser er godkendt. Foreningen skal aflægge projektregnskab ved projektets afslutning

  Sådan søger I:

  Ansøgningsfristen for begge typer af projekter er 1. april med forventet svar inden udgangen af juni.

  Ansøgninger til projekter med en samlet anlægssum på højst 10.000 kr. kan søges løbende i året og behandles administrativt, forvent svar i løbet af 14 dage.

  I ansøger gennem ansøgningsskema

  Opret ansøgningsskema (login ind md MitID) 

   

  Hent et eksempel på et udfyldt ansøgningsskema her.

  Vores såkaldte §18-pulje giver tilskud til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde i Horsens Kommune. Foreninger og frivillige fællesskaber kan søge midler og få tilskud til aktiviteter som fx kurser, foredrag, inspirationsture og udflugter, der styrker og udvikler frivillige fællesskaber i kommunen. 

  Læs mere om puljen og find kriterier på Sund Bys hjemmeside.

  Har du spørgsmål til puljen, kan du kontakte Horsens Sund By på telefon 76 29 36 75.

  Horsens Kommune har afsat en pulje på 150.000 kr. pr. år, som foreninger kan søge til projekter, hvor forening og folkeskole samarbejder om at løse særlige opgaver med henblik på at realisere målsætningerne for Den Åbne Skole.

  For at søge til et projekt skal der på forhånd være etableret kontakt mellem skole og forening.

  Vi sætter ikke på forhånd grænser for, hvad I kan søge penge til. Støtten kan fx bruges som tilskud til instruktørgodtgørelse (160 kr. pr. time), til materialer, transport af elever eller andet, som er relevant for at udføre aktiviteten.

  I skal tilstræbe, at forløb er længerevarende (fx 4-6 uger), for at få den størst mulige effekt for både skole og forening.

  Det forudsættes, at skolerne medfinansierer projekterne.

  Sådan søger I

  Find ”Aftale om samarbejde”, som skal være udfyldt og vedlagt ansøgningen.

  I ansøgningen skal I oplyse: Kontaktoplysninger inkl. CVR-nummer, projektperiode, beløb der ansøges om, og hvem der er økonomisk ansvarlig for udbetalte tilskud.

  Ansøgninger skal sendes til fritid@horsens.dk. Der er løbende ansøgning (sagsbehandlingstid ca. 1 - 2 måneder).

  Tilskud skal være ansøgt og bevilget før aktiviteten starter. I kan ikke søge tilskud til allerede afholdte forløb.

  Tilskuddet bliver udbetalt til foreningen, når projektet er gennemført og evaluering af forløb, regnskab og anmodning om udbetaling er sendt til Fritidsafdelingen på fritid@horsens.dk. Det skal indsendes senest en måned efter, projektet er afsluttet.

  Tilskuddet bliver udbetalt til foreningens Nemkonto.

  Har I en god ide til aktiviteter, der kan være med til at få flere til at bruge naturen aktivt til leg, bevægelse, læring eller andre former for udeliv? Så har I nu mulighed for at søge op til 2.000 kr. til arrangementer og aktiviteter i naturen. 

  Horsens Kommunes friluftsstrategi

  I Horsens Kommune har vi en friluftsstrategi, vi kalder "Udeliv for alle", som skal sikre, at endnu flere horsensianere er aktive i naturen. Som en del af denne strategi har Byrådet afsat en pulje på 100.000 kr. årligt i årene 2022-2024, som I kan søge til en udendørs aktivitet til glæde for fællesskabet.  

  Hvem kan søge?

  Puljen kan søges af foreninger, selvorganiserede grupper eller andre organisationer, der ønsker at lave aktiviteter i naturen.  

  Hvad kan der søges støtte til? 

  Udeliv for alle-puljen støtter aktiviteter, der skaber oplevelser og fællesskaber for alle i naturen i Horsens Kommune. De arrangementer, der søges til, skal være åbne for alle. Der kan dermed ikke søges midler til arrangementer kun for foreningens medlemmer. Arrangementet må dog gerne være målrettet en specifik gruppe, f.eks. børn, unge eller seniorer. 

  I kan fx søge støtte til: 

  • Fysiske materialer, der er nødvendige for aktivitetens afvikling.

  • Markedsføring af aktiviteten.

  • Honorar og transportudgifter (for fagperson/instruktør el.lign.).

  • Leje af større udstyr i relation til aktiviteten.

  I kan søge op til 2.000 kr. pr. aktivitet. Én ansøger kan som udgangspunkt opnå bevilling til maks. fire aktiviteter årligt. I helt særlige tilfælde kan Kultur- og Fritidsudvalget behandle større ansøgninger. 

  Sådan søger I:

  En ansøgning skal indeholde: 

  • En kort beskrivelse af projektet, og hvem jeres målgruppe er.

  • Tidspunkt for afvikling af aktiviteten/arrangementet.

  • Budget, herunder hvad de søgte midler skal bruges til.

  Ansøgninger til pujlen behandles administrativt, og I kan søge puljen løbende. Ansøg her (du skal bruge dit eget eller foreningens MitID til at logge på). Der går ca. 14 dage, før I får svar på jeres ansøgning. Ansøgninger, der forelægges til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget, har en længere behandlingstid. 

  Har I nogen spørgsmål til puljen, eller hvordan I søger, er I meget velkomne til at kontakte Helle Fisker på hfi@horsens.dk eller 76 29 23 05.  

  Afrapportering

  Efter afholdelse af arrangementet skal der laves en kort afrapportering til Horsens kommune. Dette gøres ved en kort beskrivelse af dagen samt et billede fra dagen.

  Har du en god idé og bor du i en landsby eller lokalcenterby, så læs mere om Oplandspuljen herunder

   

  Hvem kan søge Oplandspuljen?

  Alle med gode ideer til relevante projekter i landsbyer og lokalcenterbyer kan søge – såvel foreninger som sammenslutninger og enkeltpersoner med cvr-nummer kan søge Oplandspuljen.

  Hvad kan der søges støtte til?

  • Etablering eller udvikling af en landsbypedelordning.
  • Lokal by-og landskabsudvikling (fx nye stier, nye træer eller belysning, forskønnelse, belægninger, men ikke vejprojekter).
  • Leg og bevægelse for børn, unge og andre.
  • Foreningsdannelse eller udvikling af eksisterende foreninger.
  • Skabelse, udvikling eller samling af lokale mødesteder.
  • Initiativer, der understøtter og styrker lokal aktivitet.
  • Midlertidige projekter for at teste ideer.

  Vurdering af projekter

  Projekter vil blive prioriteret i forhold følgende kriterier:

  • Projektets mulige betydning for fællesskab og sammenhold i lokalsamfundet.
  • Om projektet tager udgangspunkt i byens og områdets identitet og stedbundne kvaliteter.
  • Der lægges vægt på tiltag af natur- og klimaforbedrende karakter.

  I ansøgningen skal der redegøres for drift og vedligehold. Løsninger, der er vedligeholdelsesfri eller har et lavt plejeniveau, skal så vidt muligt vælges.

  Der kan højst ydes 300.000 kr. (inkl. moms) i støtte. Mindstebeløb er 10.000 kr. (inkl. moms).
  Som udgangspunkt prioriteres det at fordele puljens midler med hensyntagen til geografisk og indholdsmæssig spredning.

  Der gives ikke støtte til

  • Analyser og undersøgelser.
  • Tilskud til drift og vedligehold.
  • Arrangementer og events.
  • Initiativer af kommerciel karakter.
  • Nyt inventar i bygninger.
  • Forsamlingshuse.

  Søg om støtte

  For at kunne få midler fra oplandspuljen, skal ansøger kunne stille med en medfinansiering.

  Medfinansieringen skal som udgangspunkt minimum udgøre 15 % af det ansøgte beløb. Oplandsudvalget kan efter en konkret vurdering dispensere fra kravet om medfinansiering på 15 %.

  Medfinansiering kan være eget arbejde, egne midler og tilskud fra private virksomheder, fonde eller lignende. Værdien af eventuelt eget arbejde skal fremgå af ansøgningen og prissættes til 150,- kr. pr. time eks. moms. Arbejde skal udføres på det konkrete projekt for at tælle med. Administrationen vurderer om timeforbruget er realistisk.

  Sammen med ansøgning skal der indsendes et prisoverslag på håndværkerydelser og leverancer.

  Ved ansøgninger med håndværkerydelser og leverancer over 50.000 kr., skal der efter ansøgningens godkendelse eftersendes minimum to tilbud på nævnte håndværkerydelser og leverancer, så udgifterne kan dokumenteres.

  Bemærk, at det ikke er en god ide at indhente tilbud inden ansøgning, da prisen typisk ikke vil være gældende i den tid det tager at behandle ansøgningen.

  Der kan søges om tilskud fra Oplandspuljen ved at indsende ansøgning med projektbeskrivelse og budget, herunder redegørelse for værdi af eget arbejde, den fremtidige drift og vedligehold og hvordan øvrige midler til projektet vil blive tilvejebragt. Alle beløb og prisoverslag skal angives inkl. moms – undtaget herfra er værdien af eget arbejde, som angives eks. moms.

  Inden ansøgningen indsendes, kan det være en god ide at kontakte os for en afklaring af ide og/eller råd og vejledning.

  Ansøg Oplandspuljen ved at trykke her

   

  Har I spørgsmål, så kontakt Søren Nellemann på telefon 23 25 82 11 og planogby@horsens.dk

  eller Jesper Nielsen på telefon 76 29 70 30 og ssjn@horsens.dk.

  Effektiviser jeres fundraising-aktiviteter med fonde.dk

  Vi har købt adgang til Fonde.dk, der er Danmarks største online fondsdatabase. Det betyder, at I som foreninger, lokalråd og selvejende museer i kommunen kan få adgang til at bruge siden.

  Siden indeholder forskellige værktøjer, I kan bruge til at målrette og effektivisere fundraisingen inden for en bred vifte af emner som kultur, natur, fritid, iværksætteri, ældre, børn, arkitektur og meget mere.

  Formålet er, at I som foreninger og lignende får de bedste betingelser for at kunne fundraise til de mange projekter, som ligger og venter rundt om i kommunen.

  Læs om Danmarks fundraising-portal på fonde.dk.

  Hvem kan få adgang?

  Er I en forening, et lokalråd eller selvejende museum i kommunen, kan I gratis få adgang til fonde.dk. I kan oprette én bruger per forening og lignende - og skal som medlemmer af samme forening altså dele det login, I får tildelt. Herudover må det udleverede login ikke gives til andre.

  Send en e-mail for at få adgang

  Få adgang til databasen fonde.dk ved at sende en e-mail til info@fonde.dk med følgende oplysninger:

  1. Navn (kontaktperson i bestyrelsen eller lignende)
  2. E-mail
  3. Navn på forening/enhed/afdeling eller lignende.

  Husk at skrive "Horsens Kommune" i e-mailens emnefelt. 

  Fonde.dk sender dig dine login-oplysninger i løbet af 1-2 hverdage.

  Har du brug for teknisk support eller har du spørgsmål til abonnementet, skal du kontakte Fonde.dk.

  Find kontaktoplysninger til support på fonde.dk.

  Læs mere om betingelserne for brugen af databasen på fonde.dk

  Vi stiller som kommune databasen til rådighed, men vi fraskriver os alt ansvar for brug af tjenesten i øvrigt.

  Se lignende sider