Gå til hovedindhold
Foreninger og tilladelser

Puljer, tilskud og fonde

Søg tilskud til aftenskoler, foreninger, projekter og aktiviteter. Få hjælp til fundraising med gratis adgang til databasen fonde.dk.

Indhold

  Har du en idé til, hvordan vi kan få mere affaldssortering, genbrug eller cirkulær økonomi i Horsens?

  Så skal du søge Horsens Kommunes Affaldspulje!

  Vi uddeler midler til lokale ildsjæle, der ønsker at gøre en forskel med affald, så vi sammen kan skabe en renere og mere bæredygtig kommune.

  Hvert år uddeler vi 100.000 kr. gennem Affaldspuljen. Midlerne kan søges af både foreninger, institutioner, studerende/elever, virksomheder og privatpersoner. Det eneste, du skal gøre, er at argumentere for, hvordan dit projekt kan bidrage til mere affaldssortering, genbrug, cirkulær økonomi eller lignende. Får du midler til at udføre din idé, skal du efter endt projekt præsentere de resultater, som idéen har ført med sig.

  Søg puljen via det elektroniske ansøgningsskema

  Kriterier og procedure for ansøgning

  Formålet med puljen

  Målet med affaldspuljen er at hjælpe initiativer på vej, der kan være med til at skabe et større borgerengagement på affaldsområdet og bidrage til nytænkning inden for fx sortering, genbrug og cirkulær økonomi på affaldsområdet. På længere sigt skal dette føre til, at mere affald i Horsens Kommune bliver genbrugt eller genanvendt.

  Hvem kan søge?

  • Foreninger
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Studerende/elever
  • Virksomheder
  • Privatpersoner.

  Hvad kan der søges støtte til?

  Der kan søges støtte til aktiviteter, projekter og undervisningsforløb, der ligger inden for puljens formål. Helt konkret kan puljen bruges til at dække materialer, udstyr, annoncering og andre lignende omkostninger i forbindelse med aktiviteten. Der kan undtagelsesvist gives støtte til løn, hvis den lønnede aktivitet adskiller sig tydeligt fra normal drift og produktion.

  Hvad kan der ikke søges støtte til?

  • Normale drifts- og produktionsomkostninger
  • Kontorartikler
  • Transportudgifter
  • Husleje
  • Forplejningsudgifter over 1.000 kr.

  Hvordan ansøger man?

  Affaldspuljen søges ved at udfylde og indsende det elektroniske ansøgningsskema via linket ovenfor.

  Vi behandler ansøgninger til puljen løbende/hele året, og du kan forvente svar inden for 14 dage. 

  Du vil få tilsendt en kvittering på den mailadresse, du har angivet.

  Hvordan behandler vi ansøgningen?

  En bevillingsgruppe fra Teknik og Miljø vurderer de indsendte ansøgninger ud fra puljens formål om:

  • Mere borgerengagement på affaldsområdet
  • Mere innovation på affaldsområdet
  • Mere genbrug og genanvendelse på affaldsområdet.

  Hvis dit projekt får tilskud, skal du være forberedt på, at tilskuddet ikke nødvendigvis dækker hele beløbet, du har ansøgt om. Vi forbeholder os retten til at give afslag på ansøgninger, selvom alle midler ikke er uddelt.

  Spørgsmål

  Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Caroline Strandbygaard på virksomhedsaffald@horsens.dk

  Vi glæder os til at læse din ansøgning!

  Godkendte foreninger kan søge tilskud til lokaler, kurser og aktiviteter. 

  Frister for at ansøge:

  • Kursustilskud og aktivitetstilskud - 15. marts

  • Lokaletilskud og foreningsregnskaber - I kan ansøge løbende eller senest 1. juli

  Søg tilskud her

  Jeres forening kan søge tilskud til:

  Aktiviteter i børne-, ungdoms- og idrætsforeninger.

  Børne-, ungdoms- og idrætsforeninger kan søge tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år og til voksne handicappede. Tilskuddet går til foreningens drift.

  Byrådet har afsat en pulje, som bliver fordelt i forhold til omfanget af aktiviteter. Foreninger, der modtager aktivitetstilskud, får også et grundtilskud på 3.000 kr. pr. år.

  Kurser for trænere og ledere

  Børne-, ungdoms- og idrætsforeninger kan søge tilskud til uddannelse og kurser for trænere og ledere. I kan søge tilskud til kursusudgifter, men ikke til transportudgifter. Tilskuddet er 100 pct., dog max. 1200 kr. pr. person pr. år.

  Lokaler til børne-, ungdoms- og idrætsforeninger

  Kommunen stiller som udgangspunkt gratis lokaler til rådighed. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt af finde andre lokaler. Så kan I, hvis I kan godkendes til det, få tilskud til leje af lokalerne. I kan få op til 75 pct. i tilskud til lokaler, haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af folkeoplysende foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

  Bevæg dig for livet medlemsbonus

  Hvis I har været godkendt til tilskud i mindst et år, så vil I kunne søge om en medlemsbonus for de flere medlemmer i bliver i forhold til antallet af medlemmer i 2019. Der ydes bonus med 500 kr. pr. nyt medlem forøges i nettotilvækst.

  Idræts- og svømmehaller

  Foreninger og oplysningsforbund skal henvende sig til hallen eller Forum Horsens om lån eller leje af idræts- og svømmehaller.

  Se ledige tider og book

  Retningslinjer

  Vejledninger

  Det skal være fedt at være studerende i Horsens, Hedensted og Odder. 

  Derfor har vi skabt studielivspuljen, som sigter efter at gøre studielivet i de tre kommuner endnu bedre. 

  Med en samlet pulje på 500.000 kroner støtter puljen initiativer, som gør noget godt for enten det sociale eller faglige på dit studie.  

  Måske du ved, hvordan I kan styrke sammenholdet på tværs af uddannelser? Gøre det sjovere at troppe op klokken tidligt mandag morgen? Eller få proppet nye faglige udfordringer ind i skemaet?

  For at få del i pengene skal:

  • idéen komme mere end én uddannelsesinstitution til gode. I kan fx slå jer sammen på tværs af folkeskole, ungdomsuddannelse og/eller videregående uddannelse om et initiativ. I kan også gå sammen på tværs af kommunegrænser og søsætte en aktivitet, som kan leve i både Horsens, Hedensted og Odder.

  • idéen gøre noget godt for uddannelsesmiljøet. Det kan være aktiviteter, der gi’r hverdagen et sjovt, tværfagligt twist, styrker det sociale eller noget tredje – så længe, det gør det sjovere at være en del af en uddannelse i Horsens, Hedensted eller Odder.

   Du kan søge op til 150.000 kroner pr. aktivitet, og der skal minimum søges om 20.000 kroner. Puljen er på i alt 500.000 kroner årligt.

  Sådan søger du:

  Du – eller I – søger puljen ved at udfylde ansøgningsskemaet her. Du kan se, hvad ansøgningen skal indeholde i ansøgningsskemaet eller nedenfor.

  Ansøgningsfrist:

  Puljen kan søges løbende. Ansøgninger behandles af Børn, Unge og Kultur ud fra de tre principper, der er beskrevet i ansøgningsdokumentet og nedenfor. 

  Principper for Studielivspuljen

  • Midlerne skal bruges til at understøtte fortællingen om hele Horsens-, Hedensted- og Odder-området som et spændende uddannelsesområde at være ung og elev/studerende i

  • Midlerne skal bruges til gavn for alle unge, elever og studerende i udskoling, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Horsens, Hedensted og Odder kommuner

  • Midlerne skal bruges til at finansiere eller efter konkret aftale medfinansiere konkrete initiativer, der kan understøtte visionen i forhold til det tværkommunale samarbejde på uddannelsesområdet i de tre kommuner.

  En forudsætning for at få tildelt midler er, at mindst to parter står bag aktiviteten, fx to uddannelsesinstitutioner (kan være folkeskole, ungdomsuddannelse og/eller videregående uddannelse)

  Fritidsundervisning for voksne

  Aftenskoler kan søge tilskud til fritidsundervisning for voksne. Tilskuddet dækker en del af udgifterne til undervisernes lønninger.

  Lokaler til fritidsundervisning for voksne

  Kommunen stiller som udgangspunkt gratis lokaler til rådighed for aftenskoleundervisning. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at finde andre lokaler (fx. varmtvandsbassin). Her kan I, efter nærmere aftale med os, få et tilskud til leje af lokalerne.

  Frister for at ansøge om tilskud:

  • Aftenskoler - 4. januar (undervisningstimer)
  • Aftenskoler - 1. april (tilskud for deltagere fra andre kommuner og regnskab)

  Søg tilskud:

  Retningslinjer

  Vejledninger

  Udviklings- og aktivitetspuljen

  Horsens Kommune har afsat en pulje på ca. 150.000 kr. pr. år til udviklingsaktiviteter på folkeoplysningsområdet. I kan søge puljen til udviklingsarbejde, der har et folkeoplysende sigte, og som giver nye aktivitetsmuligheder for borgerne i Horsens Kommune. 

  Det kan fx være til:

  • Nye aktiviteter
  • Events og aktiviteter
  • Aktiviteter som retter sig mod børn, unge og udsatte grupper
  • Særlige materialer og særligt udstyr
  • Mere aktivitet ift. ansøgers kerneaktivitet

  Udviklings- og aktivitetspuljen støtter øget aktivitet, ikke almindelig drift.

  Sådan søger I 

  Puljen kan søges af foreninger, grupper og andre initiativtagere.

  En ansøgning skal indeholde:

  • En kort beskrivelse af projektet
  • Tidspunkt for afvikling af projektet
  • Budget, herunder evt. egenfinansiering 

  I kan søge puljen 2 gange om året.

  Ansøgningsfrister: 1. februar og 1 september.

  Ansøg her (vælg "MitID" og brug din egen eller foreningens MitID til at logge på).

  Svartid: ca. 1 måned. 

  Puljen kan ikke søges af større institutioner til aktiviteter, der naturligt hører under institutionen. Institutionen har mulighed for at søge puljen i de tilfælde, hvor der er indgået samarbejde med en lokal forening.

  Ansøgninger, der naturligt hører hjemme i andre områder, kan ikke forvente at blive imødekommet.

  I kan normalt ikke få tilskud fra puljen til forplejning, almindelige materialer/rekvisitter og opstart af ny forening.

  Horsens Kommune ønsker at understøtte nyanlæg, istandsættelse og renovering af fritids- og idrætsfaciliteter. Til formålet er oprettet en facilitetspulje med 800.000 kr. årligt i årene 2020 -2026. Puljen kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger.

  Midlerne fordeles som udgangspunkt og efter konkret vurdering med afsæt i følgende principper:

  • Til anlægsprojekter på højst 300.000 kr. i samlet anlægssum ydes tilskud efter krone-til-krone princippet (50%). Projekterne skal være afsluttet senest året efter, der er ydet tilskud (løbende år + 1 år).

  • Ved større projekter over 300.000 kr. nedtrappes tilskudsprocenten forholdsvist, så der ved projekter med en samlet anlægssum på over 1,5 mio. kr maksimalt kan forventes 20 % tilskud. De større projekter skal være afsluttet senest to år efter året, hvor der er ydet tilskud (løbende år + 2 år).

  Puljemidlerne kan tidligst udbetales til foreningen, når denne kan dokumentere finansieringen af det samlede projekt og evt. myndighedsgodkendelser er godkendt. Foreningen skal aflægge projektregnskab ved projektets afslutning

  Sådan søger I:

  Ansøgningsfristen for begge typer af projekter er 1. april.

  Ansøgninger til projekter med en samlet anlægssum på højst 10.000 kr. kan søges løbende i året og behandles administrativt, forvent svar i løbet af 14 dage.

  I ansøger gennem ansøgningsskema

  Opret ansøgningsskema (login med MitID) 

  Har du spørgsmål?

  Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på fritid@horsens.dk

  Vores såkaldte §18-pulje giver tilskud til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde i Horsens Kommune. Foreninger og frivillige fællesskaber kan søge midler og få tilskud til aktiviteter som fx kurser, foredrag, inspirationsture og udflugter, der styrker og udvikler frivillige fællesskaber i kommunen. 

  Læs mere om puljen og find kriterier på Sund Bys hjemmeside.

  Har du spørgsmål til puljen, kan du kontakte Horsens Sund By på telefon 76 29 36 75.

  Horsens Kommune har afsat en pulje på 150.000 kr. pr. år, som foreninger kan søge til projekter, hvor forening og folkeskole samarbejder om fælles projekter eller undervisningsforløb. 

  For at søge til et projekt skal der på forhånd være etableret kontakt mellem skole og forening.

  Vi sætter ikke på forhånd grænser for, hvad I kan søge penge til. Støtten kan fx bruges som tilskud til instruktørgodtgørelse (160 kr. pr. time), til materialer, transport af elever eller andet, som er relevant for at udføre aktiviteten.

  I skal tilstræbe, at forløb er længerevarende (fx 4-6 uger), for at få den størst mulige effekt for både skole og forening.

  Det forudsættes, at skolerne medfinansierer projekterne.

  Sådan søger I

  Find ”Aftale om samarbejde”, som skal være udfyldt og vedlagt ansøgningen.

  I ansøgningen skal I oplyse: Kontaktoplysninger inkl. CVR-nummer, projektperiode, beløb der ansøges om, og hvem der er økonomisk ansvarlig for udbetalte tilskud.

  Ansøgninger skal sendes til fritid@horsens.dk. Der er løbende ansøgning (sagsbehandlingstid ca. 1 - 2 måneder).

  Tilskud skal være ansøgt og bevilget før aktiviteten starter. I kan ikke søge tilskud til allerede afholdte forløb.

  Tilskuddet bliver udbetalt til foreningen, når projektet er gennemført og evaluering af forløb, regnskab og anmodning om udbetaling er sendt til Fritidsafdelingen på fritid@horsens.dk. Det skal indsendes senest en måned efter, projektet er afsluttet.

  Tilskuddet bliver udbetalt til foreningens Nemkonto.

  Har du spørgsmål?

  Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på fritid@horsens.dk

  Har I en god ide til aktiviteter, der kan være med til at få flere til at bruge naturen aktivt til leg, bevægelse, læring eller andre former for udeliv? Så har I nu mulighed for at søge op til 2.000 kr. til arrangementer og aktiviteter i naturen. 

  Horsens Kommunes friluftsstrategi

  I Horsens Kommune har vi en friluftsstrategi, vi kalder "Udeliv for alle", som skal sikre, at endnu flere horsensianere er aktive i naturen. Som en del af denne strategi har Byrådet afsat en pulje på 100.000 kr. årligt i årene 2022-2024, som I kan søge til en udendørs aktivitet til glæde for fællesskabet.  

  Hvem kan søge?

  Puljen kan søges af foreninger, selvorganiserede grupper eller andre organisationer, der ønsker at lave aktiviteter i naturen.  

  Hvad kan der søges støtte til? 

  Udeliv for alle-puljen støtter aktiviteter, der skaber oplevelser og fællesskaber for alle i naturen i Horsens Kommune. De arrangementer, der søges til, skal være åbne for alle. Der kan dermed ikke søges midler til arrangementer kun for foreningens medlemmer. Arrangementet må dog gerne være målrettet en specifik gruppe, f.eks. børn, unge eller seniorer. 

  I kan fx søge støtte til: 

  • Fysiske materialer, der er nødvendige for aktivitetens afvikling.

  • Markedsføring af aktiviteten.

  • Honorar og transportudgifter (for fagperson/instruktør el.lign.).

  • Leje af større udstyr i relation til aktiviteten.

  I kan søge op til 2.000 kr. pr. aktivitet. Én ansøger kan som udgangspunkt opnå bevilling til maks. fire aktiviteter årligt. I helt særlige tilfælde kan Kultur- og Fritidsudvalget behandle større ansøgninger. 

  Sådan søger I:

  En ansøgning skal indeholde: 

  • En kort beskrivelse af projektet, og hvem jeres målgruppe er.

  • Tidspunkt for afvikling af aktiviteten/arrangementet.

  • Budget, herunder hvad de søgte midler skal bruges til.

  Ansøgninger til pujlen behandles administrativt, og I kan søge puljen løbende. Ansøg her (du skal bruge dit eget eller foreningens MitID til at logge på). Der går ca. 14 dage, før I får svar på jeres ansøgning. Ansøgninger, der forelægges til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget, har en længere behandlingstid. 

  Afrapportering

  Efter afholdelse af arrangementet skal der laves en kort afrapportering til Horsens kommune. Dette gøres ved en kort beskrivelse af dagen samt et billede fra dagen.

  Har du spørgsmål?

  Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på fritid@horsens.dk

  Har du en god idé og bor du i en landsby eller lokalcenterby, så læs mere om Oplandspuljen herunder

  Hvem kan søge Oplandspuljen?

  Alle med gode ideer til relevante projekter i landsbyer og lokalcenterbyer kan søge – såvel foreninger som sammenslutninger og enkeltpersoner med cvr-nummer kan søge Oplandspuljen.

  Hvad kan der søges støtte til?

  • Etablering eller udvikling af en landsbypedelordning.
  • Lokal by-og landskabsudvikling (fx nye stier, nye træer eller belysning, forskønnelse, belægninger, men ikke vejprojekter).
  • Leg og bevægelse for børn, unge og andre.
  • Foreningsdannelse eller udvikling af eksisterende foreninger.
  • Skabelse, udvikling eller samling af lokale mødesteder.
  • Initiativer, der understøtter og styrker lokal aktivitet.
  • Midlertidige projekter for at teste ideer.

  Vurdering af projekter

  Projekter vil blive prioriteret i forhold følgende kriterier:

  • Projektets mulige betydning for fællesskab og sammenhold i lokalsamfundet.
  • Om projektet tager udgangspunkt i byens og områdets identitet og stedbundne kvaliteter.
  • Der lægges vægt på tiltag af natur- og klimaforbedrende karakter.

  I ansøgningen skal der redegøres for drift og vedligehold. Løsninger, der er vedligeholdelsesfri eller har et lavt plejeniveau, skal så vidt muligt vælges.

  Der kan højst ydes 300.000 kr. (inkl. moms) i støtte. Mindstebeløb er 10.000 kr. (inkl. moms).
  Som udgangspunkt prioriteres det at fordele puljens midler med hensyntagen til geografisk og indholdsmæssig spredning.

  Der gives ikke støtte til

  • Analyser og undersøgelser.
  • Tilskud til drift og vedligehold.
  • Arrangementer og events.
  • Initiativer af kommerciel karakter.
  • Nyt inventar i bygninger.
  • Forsamlingshuse.

  Søg om støtte

  For at kunne få midler fra oplandspuljen, skal ansøger kunne stille med en medfinansiering.

  Medfinansieringen skal som udgangspunkt minimum udgøre 15 % af det ansøgte beløb. Oplandsudvalget kan efter en konkret vurdering dispensere fra kravet om medfinansiering på 15 %.

  Medfinansiering kan være eget arbejde, egne midler og tilskud fra private virksomheder, fonde eller lignende. Værdien af eventuelt eget arbejde skal fremgå af ansøgningen og prissættes til 150,- kr. pr. time eks. moms. Arbejde skal udføres på det konkrete projekt for at tælle med. Administrationen vurderer om timeforbruget er realistisk.

  Sammen med ansøgning skal der indsendes et prisoverslag på håndværkerydelser og leverancer.

  Ved ansøgninger med håndværkerydelser og leverancer over 50.000 kr., skal der efter ansøgningens godkendelse eftersendes minimum to tilbud på nævnte håndværkerydelser og leverancer, så udgifterne kan dokumenteres.

  Bemærk, at det ikke er en god ide at indhente tilbud inden ansøgning, da prisen typisk ikke vil være gældende i den tid det tager at behandle ansøgningen.

  Der kan søges om tilskud fra Oplandspuljen ved at indsende ansøgning med projektbeskrivelse og budget, herunder redegørelse for værdi af eget arbejde, den fremtidige drift og vedligehold og hvordan øvrige midler til projektet vil blive tilvejebragt. Alle beløb og prisoverslag skal angives inkl. moms – undtaget herfra er værdien af eget arbejde, som angives eks. moms.

  Inden ansøgningen indsendes, kan det være en god ide at kontakte os for en afklaring af ide og/eller råd og vejledning.

  Ansøgningsfrister og behandling af ansøgninger

  Ansøgninger på over 30.000 kr. behandles og prioriteres 2 gange årligt på møderne i Oplandsudvalget.

  Frist i 2023

  Søndag d. 8. oktober 2023.

  Frister i 2024

  Søndag d. 4. februar 2024.

  Søndag d. 4. august 2024.

  Ansøgninger under 30.000 kr. behandles løbende af administrationen. Der afsættes en ramme på 300.000 kr. pr. år til disse ansøgninger.

   

  Ansøg Oplandspuljen ved at trykke her

   

  Har I spørgsmål, så kontakt Søren Nellemann på telefon 23 25 82 11 og planogby@horsens.dk

  eller Jesper Nielsen på telefon 76 29 70 30 og ssjn@horsens.dk.

  Har du en god idé til natur- og klimaforbedrende tiltag i og bor du i en lands- eller lokalcenterby, så læs mere om hvordan du kan søge støtte til dette herunder

  Hvem kan søge Puljen til natur- og klimaforbedrende tiltag?

  Foreninger eller virksomheder med et almennyttigt formål, der ejer bygninger til brug for fælleskabet i landsbyer og lokalcenterbyer, kan søge puljen. Det kan være forsamlingshuse, klubhuse, fælleshuse, kulturhuse og andre bygninger, der kan anvendes af foreninger og andre fælleskaber.

  Landsbyerne er: Addit, Assendrup, Davding, Elbæk, Eldrup, Elling, Endelave by, Gangsted, Gantrup, Grumstrup, Grædstrup, Haldrup, Kattrup, Lundum, Oens, Ring, Sattrup, Serridslev, Slagballe St., Såby, Tønning, Træden, Underup, Vedslet, Vestbirk, Voervadsbro, Vrønding, Ørridslev, Ørskov, Åes, Åstruplund.
  Lokalcenterbyerne er: Gedved, Hansted-Egebjerg, Hatting, Hovedgård, Lund/Vinten, Nim, Sdr. Vissing, Søvind, Tvingstrup og Østbirk.

  Hvilke arbejder kan der søges til?

  Midlerne kan anvendes både til udearealer og bygninger, ikke mindst i forhold til energieffektiv omlægning, så der kan frigøres driftsmidler til aktiviteter som f.eks.

  • Isolering
  • Nye vinduer
  • Varmeforsyning/varmekilde
  • Solceller
  • Energieffektivisering
  • Biodiversitet (Beplantninger med naturligt hjemmehørende arter og formidling heraf)
  • Andre CO2-reducerende tiltag i bygningerne

  Ved ansøgning er det et krav, at der redegøres for, hvor meget bygningens energiforbrug vil blive reduceret / hvor meget grøn energi, der vil blive produceret ved de ansøgte tiltag. De ansøgte tiltag skal udformes på en måde, der tager hensyn til bygningens arkitektur og mulige bevaringsværdi.

  Vurdering af projekter

  Det er et krav, at der redegøres for, hvor meget bygningens energiforbrug vil blive reduceret og/eller, hvor meget grøn energi, der vil blive produceret ved de ansøgte tiltag. De ansøgte tiltag skal udformes, så de tager hensyn til bygningens arkitektur og mulige bevaringsværdi.

  Såfremt det ansøgte beløb overstiger den afsatte pulje, har Oplandsudvalget mulighed for at prioritere mellem de indkommende ansøgninger. Hvis der er behov for at prioritere mellem ansøgninger, vil CO2-reduktion være afgørende og vægte højere end eventuelle natur- og biodiversitetstiltag.

  Søg om støtte

  For at kunne få midler fra puljen, skal ansøger kunne stille med en medfinansiering.

  Der kan søges op til 100.000 kr. pr. ansøger og der stilles krav om en medfinansiering på min. 50 % af den totale udgift med henblik på, at midlerne kan nå ud til flest mulige i lokalsamfundene.

  Medfinansiering kan være egne midler, tilskud fra private virksomheder, fonde eller donationer af materialer eller kontante beløb somt helt eller delvist frivilligt arbejdskraft. Frivilligt arbejde betegnes som eget arbejde og værdien af eventuelt eget arbejde skal fremgå af ansøgningen og prissættes til 150,- kr. pr. time eks. moms. Arbejde skal udføres på det konkrete projekt for at tælle med. Administrationen vurderer om timeforbruget er realistisk.

  Sammen med ansøgning skal der indsendes et prisoverslag på materialer, håndværkerydelser og leverancer.

  Ved ansøgninger med håndværkerydelser og leverancer over 50.000 kr., skal der efter ansøgningens godkendelse eftersendes minimum to tilbud på nævnte håndværkerydelser og leverancer, så udgifterne kan dokumenteres.

  Bemærk, at det ikke er en god ide at indhente tilbud inden ansøgning, da prisen typisk ikke vil være gældende i den tid det tager at behandle ansøgningen.

  Der kan søges om tilskud fra puljen til natur- og klimaforbedrende tiltag ved at indsende ansøgning med projektbeskrivelse og budget, herunder redegørelse for værdi af eget arbejde, den fremtidige drift og vedligehold og hvordan øvrige midler til projektet vil blive tilvejebragt.

  Alle beløb og prisoverslag skal angives inkl. moms – undtaget herfra er værdien af eget arbejde, som angives eks. moms.

  Inden ansøgningen indsendes, kan det være en god ide at kontakte os for en afklaring af ide og/eller råd og vejledning.

  Ansøgningsfrist og behandling af ansøgninger

  Frist i 2023

  Mandag d. 21. august 2023.

  Ansøg puljen til natur- og klimaforbedrende tiltag (med MitID)

  Ansøgningerne vil blive behandlet på det efterfølgende møde i oplandsudvalget.

  Har I spørgsmål, så kontakt Søren Nellemann på telefon 23 25 82 11 eller email planogby@horsens.dk

  eller Jesper Nielsen på telefon 76 29 70 30 eller email ssjn@horsens.dk

  Horsens Kommune ønsker at samarbejde med lokale klubmiljøer omkring talent og eliteidræt. 

  Se, hvilke muligheder din klub har for at få tilskud til talentudvikling indenfor sport.

  Effektiviser jeres fundraising-aktiviteter med fonde.dk

  Vi har købt adgang til Fonde.dk, der er Danmarks største online fondsdatabase. Det betyder, at I som foreninger, lokalråd og selvejende museer i kommunen kan få adgang til at bruge siden.

  Siden indeholder forskellige værktøjer, I kan bruge til at målrette og effektivisere fundraisingen inden for en bred vifte af emner som kultur, natur, fritid, iværksætteri, ældre, børn, arkitektur og meget mere.

  Formålet er, at I som foreninger og lignende får de bedste betingelser for at kunne fundraise til de mange projekter, som ligger og venter rundt om i kommunen.

  Læs om Danmarks fundraising-portal på fonde.dk.

  Hvem kan få adgang?

  Er I en forening, et lokalråd eller selvejende museum i kommunen, kan I gratis få adgang til fonde.dk. I kan oprette én bruger per forening og lignende - og skal som medlemmer af samme forening altså dele det login, I får tildelt. Herudover må det udleverede login ikke gives til andre.

  Send en e-mail for at få adgang

  Få adgang til databasen fonde.dk ved at sende en e-mail til info@fonde.dk med følgende oplysninger:

  1. Navn (kontaktperson i bestyrelsen eller lignende)
  2. E-mail
  3. Navn på forening/enhed/afdeling eller lignende.

  Husk at skrive "Horsens Kommune" i e-mailens emnefelt. 

  Fonde.dk sender dig dine login-oplysninger i løbet af 1-2 hverdage.

  Har du brug for teknisk support eller har du spørgsmål til abonnementet, skal du kontakte Fonde.dk.

  Find kontaktoplysninger til support på fonde.dk.

  Læs mere om betingelserne for brugen af databasen på fonde.dk

  Vi stiller som kommune databasen til rådighed, men vi fraskriver os alt ansvar for brug af tjenesten i øvrigt.

  Se lignende sider