Gå til hovedindhold
Søg støtte
Foreninger og tilladelser

Støtte til fritid og idræt

Søg støtte til fritidsaktiviteter, læring, foreningsinitiativer og udeliv.

 • Læs op

Indhold

  Har du eller din forening en super god idé, men mangler lidt økonomisk støtte for at komme videre? 

  Horsens Kommune har afsat en pulje på ca. 150.000 kr. pr. år til udviklingsaktiviteter på folkeoplysningsområdet. I kan søge puljen til udviklingsarbejde, der har et folkeoplysende formål, og som giver nye aktivitetsmuligheder for borgerne i Horsens Kommune. 

  Det kan fx være til: 

  • Nye aktiviteter 
  • Events og aktiviteter 
  • Aktiviteter som retter sig mod børn, unge og udsatte grupper 
  • Særlige materialer og særligt udstyr 
  • Mere aktivitet ift. ansøgers kerneaktivitet. 

  Udviklings- og aktivitetspuljen støtter øget aktivitet, ikke almindelig drift. 

  Hvem kan søge? 

  Folkeoplysende foreninger og enkeltpersoner kan søge puljen. 

  Sådan søger I 

  Ansøgningen skal indeholde: 
   
  •    En kort beskrivelse af projektet 
  •    Tidspunkt for afvikling af projektet 
  •    Budget, herunder evt. egenfinansiering. 
   
  I søger om puljen via det elektroniske ansøgningsskema. Brug din egen eller foreningens MitID til at logge på. 

  Ansøgningsfrister 

  Puljen kan søges to gange i året. I 2024 er ansøgningsfristerne:  
  •    1. februar 2024 
  •    1. september 2024. 

  I kan forvente en svartid på ca. 1 måned. 

  Retningslinjer


  Puljen kan i udgangspunktet ikke søges af større institutioner til aktiviteter. Institutionen har mulighed for at søge puljen i de tilfælde, hvor der er indgået samarbejde med en lokal forening. 

   

  Som udgangspunkt kan I ikke få tilskud fra puljen til forplejning, almindelige materialer/rekvisitter og opstart af ny forening. 

   

  Har I spørgsmål?


  Har I spørgsmål til puljen, er I velkommen til at kontakte os på fritid@horsens.dk

  Har din forening brug for bedre fysiske rammer til foreningens aktiviteter? 

  Horsens Kommune ønsker at understøtte nyanlæg, istandsættelse og renovering af fritids- og idrætsfaciliteter. Til det formål er der oprettet en facilitetspulje med 800.000 kr. årligt i årene 2020-2026. 

  Vi fordeler midlerne ud fra følgende principper: 

  • Til anlægsprojekter op til 300.000 kr. i samlet anlægssum ydes tilskud efter krone-til-krone princippet (50%). Projekterne skal være afsluttet senest året efter, der er ydet tilskud (løbende år + 1 år).
  • Ved større projekter over 300.000 kr. nedtrappes tilskudsprocenten forholdsvist, så der ved projekter med en samlet anlægssum på over 1,5 mio. kr. maksimalt kan forventes 20 % tilskud. De større projekter skal være afsluttet senest to år efter året, hvor der er ydet tilskud (løbende år + 2 år). 

  Hvem kan søge?

  Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge puljen. 

  Sådan søger I

  I søger om puljen via det elektroniske ansøgningsskema (login med MitID). 

  Ansøgningsfrister

  Ansøgningsfristen for begge typer af projekter er 1. april. 
  Ansøgninger til projekter med en samlet anlægssum på højst 10.000 kr. kan søges løbende i året og behandles administrativt. Her kan I forvente svar i løbet af 14 dage. 

  Retningslinjer

  Vi kan tidligst udbetale midler til foreningen, når foreningen kan dokumentere finansieringen af det samlede projekt og eventuelle myndighedsgodkendelser er godkendt. 

  Har du spørgsmål?

  Har I spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, eller ønsker I yderligere oplysninger, er I velkommen til at kontakte os på fritid@horsens.dk

   

  Horsens Kommune har afsat en pulje på 150.000 kr. årligt, som foreninger kan søge til projekter, hvor forening og folkeskole samarbejder om fælles projekter eller undervisningsforløb.  

  For at søge til et projekt skal der på forhånd være etableret kontakt mellem skole og forening. 
  Vi sætter ikke på forhånd grænser for, hvad I kan søge penge til. Støtten kan fx bruges som tilskud til instruktørgodtgørelse (160 kr. pr. time), til materialer, transport af elever eller andet, som er relevant for at udføre aktiviteten. 

  Forløbet må gerne strække sig over en længere periode, fx 4-6 uger for at både skole og forening får mest muligt ud af forløbene. For at modtage støtte skal skolerne medfinansiere projekterne. 

  Hvem kan søge? 

  Foreninger kan søge Åben Skolepuljen. 

  Sådan søger I

  Udfyld dokumentet ”Aftale om samarbejde”, og vedlæg det i jeres ansøgning. 

  I ansøgningen skal I oplyse:  
  •    Kontaktoplysninger, inkl. CVR-nummer 
  •    Projektperiode 
  •    Beløb der ansøges om 
  •    Hvem der er økonomisk ansvarlig for udbetalte tilskud. 

  Ansøgninger skal sendes til fritid@horsens.dk.

  Ansøgningsfrister

  Vi behandler løbende ansøgninger til puljen. I kan forvente, at sagsbehandlingstiden er ca. 1 - 2 måneder. 

  Retningslinjer

  Før aktiviteten starter, skal I have ansøgt og bevilliget tilskud. I kan ikke søge om tilskud til aktiviteter og projekter, som allerede er afholdt.  

  Tilskuddet bliver udbetalt til foreningen, når projektet er gennemført og evaluering af forløb, regnskab og anmodning om udbetaling er sendt til Fritidsafdelingen på fritid@horsens.dk. Dette skal indsendes senest en måned efter, projektet er afsluttet. 

  Tilskuddet bliver udbetalt til foreningens Nemkonto. 

  Har du spørgsmål?

  Har I spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, eller ønsker I yderligere oplysninger, er I velkommen til at kontakte os på fritid@horsens.dk

  Har I en god ide til aktiviteter, der kan være med til at få flere til at bruge naturen aktivt til leg, bevægelse, læring eller andre former for udeliv? Så har I nu mulighed for at søge op til 5.000 kr. til arrangementer og aktiviteter i naturen.  

  I kan fx søge støtte til: 

  • Fysiske materialer, der er nødvendige for aktivitetens afvikling
  • Markedsføring af aktiviteten
  • Honorar og transportudgifter (for fagperson/instruktør el.lign.)
  • Leje af større udstyr i relation til aktiviteten. 

  Arrangementet skal være åbent for alle. Der kan ikke søges om midler til arrangementer kun for foreningens medlemmer, men det må gerne være målrettet en specifik gruppe som fx børn, unge eller seniorer. 

  Puljen løber til og med 2024, og der er 100.000 kr. årligt. I kan søge op til 5.000 kr. pr. aktivitet. Samme ansøger kan opnå bevilling til max fire aktiviteter årligt.

  Hvem kan søge?

  Puljen kan søges af foreninger, selvorganiserede grupper eller andre organisationer, der ønsker at lave aktiviteter i naturen.

  Sådan søger I 

  I søger om puljen via det elektroniske ansøgningsskema (login med MitID).

  Ansøgningen skal indeholde: 
  •    En kort beskrivelse af projektet, og hvem jeres målgruppe er. 
  •    Tidspunkt for afvikling af aktiviteten/arrangementet. 
  •    Budget, herunder hvad de søgte midler skal bruges til. 

  Ansøgningsfrister

  Vi behandler ansøgninger til puljen løbende, og der går cirka 14 dage før, at I har svar.

  Afrapportering

  Når arrangementet er afholdt, skal I udarbejde en kort afrapportering til Horsens kommune. Dette gøres ved en kort beskrivelse af dagen og et billede fra dagen, som sendes på mail til: fritid@horsens.dk.   

  Har du spørgsmål? 

  Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på fritid@horsens.dk

  Har din lokale klub et unikt talent indenfor sport? Så har din klub mulighed for tilskud til talentudvikling.

  Horsens Kommune støtter en række lokale talentidrætsmiljøer i samarbejde med Team Danmark med formålet om at fremme vilkårene for eliteidræt og talentudvikling i kommunen. Tilskud til talentudvikling kan søges af talenter, der er bosiddende i Horsens Kommune, og af talentmiljøer, der er beliggende i Horsens Kommune.

  Du kan læse mere om dine muligheder for talentudvikling inden for sport.

  Har du spørgsmål? 

  Vil du vide mere, eller har du spørgsmål til talentudvikling, er du velkommen til at kontakte Fritidsafdelingen på fritid@horsens.dk 

  Vil du være med til at byde nye tilflyttere velkommen og give dem en god og varm opstart i dit lokalområde? Så er der mulighed for at søge penge fra velkomstpuljen. Du kan søge op til 5.000 kr. i tilskud. 

  Helt konkret kan der søges om midler til velkomstarrangementer, rundvisninger, gåture, velkomstmateriale eller andet, som kan gavne de nye tilflyttere i lokalområdet.

  Puljen løber til og med 2024, og der er 100.000 kr. i puljen i 2024. 

  Hvem kan søge?  

  Foreninger, lokalråd og andre lokale aktører kan søge penge fra puljen.

  Sådan søger I 

  Du eller I søger puljen via det elektroniske ansøgningsskema. (Log ind med NemID eller MitID) 

  Ansøgningsfrister  

  I kan søge puljen løbende, og der går cirka fire uger før, at I har svar. Større ansøgninger, der behandles i Kultur- og Fritidsudvalget har en længere behandlingstid.

  Retningslinjer 

  • Jeres arrangement skal foregå i Horsens Kommune 
  • Det skal være lokalt forankret, og der skal være offentlig adgang (betalt eller gratis – det må blot ikke være for en lukket kreds). 
  • I kan ikke søge puljen, hvis jeres arrangement i forvejen er støttet af andre puljer i Horsens Kommune
  • Der kan maksimalt ansøges om 5.000 kr. fra Velkomstpuljen. I helt særlige tilfælde kan Kultur- og Fritidsudvalget behandle større ansøgninger. 

  Afrapportering 

  Efter afholdelse af arrangementet skal I udfylde vores elektroniske afrapporteringsskema (du skal logge ind med NemID). 

  Har du spørgsmål? 

  Har I spørgsmål til puljen, er I meget velkomne til at kontakte Sofie Højen Spejlborgshsp@horsens.dk eller tlf. 23 84 05 62.