Gå til hovedindhold

Støtte til bygninger

Søg støtte til forbedring af bygninger, nedrivning eller støjreducerende tiltag ved din bolig

 • Læs op

Indhold

  Vil du være med til at præge dit lokalområde? 

  Igen i år åbner vi op for at understøtte udviklingen af landsbyer og lokale centerbyer gennem områdefornyelsesprogrammer. Det betyder, at I nu kan ansøge om at indgå i et samarbejde med os om at udarbejde et program for områdefornyelse i jeres lokalsamfund, hvor der er behov en samlet forbedring af offentlige arealer og gaderum. 

  Har I et konkret mindre projekt, som I står klar til selv at gennemføre, kan I søge støtte via Oplandspuljen. 

  Hvad kan der laves inden for rammerne af områdefornyelse? 

  Der er brede rammer for, hvad landsbyer og lokale centerbyer kan lave inden for rammerne af områdefornyelse. Et program for områdefornyelse kan f.eks. indeholde følgende: 
  •    Forbedring af gaderum, pladser og andre offentlige arealer 
  •    Etablering eller forbedring af grønne arealer eller rekreative områder 
  •    Trafiksikkerhed 
  •    Klima og biodiversitet 
  •    Legepladser, madpakkehuse og lignende. 

  Hvad kan der ikke laves inden for rammerne af områdefornyelse? 

  •    Arrangementer og events 
  •    Initiativer med kommerciel karakter 
  •    Vedligehold af kommunal ejendom 
  •    Private arealer eller bygninger. 

  Hvem kan søge? 

  Lokalråd, beboerforeninger og lignende kan søge på vegne af landsbyer og lokale centerbyer. 

  Det er også muligt, at flere landsbyer og/eller lokale centerbyer går sammen om at udarbejde områdefornyelsesprogrammer i samarbejde med os som kommune. Vi udarbejder programmerne i samråd med jer som borgere i lokalsamfundet, og efter en bred inddragelsesproces. Det er også Horsens Kommune, der er ansvarlig for at gennemføre de konkrete projekter, herunder at vælge rådgivere og entreprenører. Horsens Kommune har ansvaret for den efterfølgende drift i samarbejde med den lokale bypedel. 

  Sådan søger I? 

  Send os en kort idébeskrivelse til planogby@horsens.dk. Skriv hvilke udfordringer, som områdefornyelsen i byen/landsbyen, skal være med til at løse. Den må gerne pege på konkrete steder, I ønsker at forbedre. 

  Idébeskrivelsen er ikke tænkt som et færdigt områdefornyelsesprogram. Men derimod en ansøgning om at komme i betragtning til at udarbejde et program med hjælp fra og i samarbejde med os. Medarbejderne i Horsens Kommune, Plan og By, vil hjælpe med at omsætte jeres ideer til områdefornyelse i landsbyer og lokale centerbyer. 

  Ansøgningsfrister 

  I 2024 er ansøgningsfristen

  • søndag den 4. august 2024

  I kan forvente svar efter den administrative og politiske behandling.   

  Retningslinjer

  Projektet skal kunne gennemføres inden 5 år fra godkendelsestidspunktet. Det er derfor et krav, at der laves realistiske tids- og aktivitetsplaner for det enkelte projekt. 

  Har I spørgsmål?

  Skriv til os på planogby@horsens.dk, hvis I vil vide mere. I kan også ringe til Søren Nellemann på tlf. 23 25 82 11. 

  Vi glæder os til at høre fra jer. 

  Vil du søge lån til forbedringer af din bevaringsværdige bygning i Horsens?

  Ejer du en bevaringsværdig bygning, og vil du gerne sætte bygningen i stand udvendigt i den oprindelige karakter og stil? Så kan du søge Bygningsforbedringsfonden for Horsens Kommune om et rente- og afdragsfrit lån.

  Du kan søge, hvis din bygning er bevaringsværdig med en SAVE-værdi mellem 1 og 9 og er beliggende i Horsens Kommune.

  Find ud af om din bygning er bevaringsværdig ved at søge din adresse frem på det digitale kort på kommuneplan2021.horsens.dk.

  Fondens bestyrelse behandler ansøgningerne og afgør, hvem der kan få tildelt lån, og hvor store lånene skal være. Bestyrelsen består af politikere, repræsentanter for foreninger i byen og fra vores Plan og By-afdeling.
   

  Hvad og hvem er Horsens Bygningsforbedringsfond?

  Bygningsforbedringsfonden for Horsens Kommune er en ren kommunal fond, hvorigennem private bygningsejere kan søge rente- og afdragsfrie lån til istandsættelse og forbedring af bevaringsværdige bygninger.

  Fondens formål er at tilskynde og påvirke private bygningsejere til at istandsætte bevaringsværdige bygninger.

  Fondens bestyrelse og Horsens Kommunes Teknik og Miljø-område rådgiver bygningsejerne til at udføre de bedst mulige tekniske og æstetiske forbedringer på ejendommene og stiller betingelser for arbejderne for til gengæld at tildele rente- og afdragsfrie lån.

  Fondens bestyrelse

  • Formand Martin Ravn (formand for Plan- og vejudvalget)
  • Anders Bruun Rasmussen (medlem af Horsens Byråd)
  • Næstformand Martin Weihe Esbensen (Bedre Bymiljø)
  • Pia Nørregaard Rasmussen (Horsens Udlejerforening)
  • Jesper Pagh (Stadsarkitekt Plan, Horsens Kommune)

  Du kan læse mere om Bygningsforbedringsfonden i denne folder (PDF)

  Hvad kan der gives lån til?

  Fonden tildeler lån til arbejder med udvendige bygningssider. Forbedringerne kan omfatte en eller flere bygningsdele - fx:

  Tårn eller spir, skorsten, kviste, tag, gesimser, trapper, gitre, ornamenter, facade, vinduer, døre, porte, rækværk, sokkel mv. 

  Der gives lån til de arbejder, der forbedrer ejendommen både æstetisk og teknisk. Bygningsarbejderne bør tilpasses den omliggende bebyggelse og friarealer.

  Hvad gives der ikke lån til?

  Der gives ikke lån til arbejder, der er påbegyndt eller gennemført. Fondens bestyrelse ønsker at være medbestemmende ved valg af løsninger og materialer lige fra arbejdernes start.

  Fondens bestyrelse skelner mellem almindelig vedligeholdelse og direkte bygningsforbedringer. Der bliver primært givet lån til forbedringer og i langt mindre grad til vedligeholdelse.

  Der gives ikke lån til arbejder inde i bygningen.

  Hvem kan søge lån?

  Private ejere af boligejendomme i Horsens Kommune kan søge om lån.

  Ejendommen skal være vurderet med en bevaringsværdi mellem 1 og 9 i Kommuneatlas Horsens.

  Der kan søges flere gange til samme ejendom og lånet kan under særlige omstændigheder kombineres med Byfornyelsesmidler.

  Lånets betingelser og størrelse

  Ved tilsagn om lån vil fondens bestyrelse opstille betingelser i forbindelse med de pågældende arbejder og/eller til andre forhold på bygningen. Betingelserne bliver som regel stillet for at forbedre helhedsindtrykket af bygningen.

  Betingelserne og arbejderne skal være opfyldt, før lånet udbetales.

  Der gives aldrig lån, der dækker 100% af udgifterne - dertil er fondens midler alt for små. Bestyrelsens tildeler lån på 20-40% af omkostningerne og lånets størrelse vurderes ud fra projektet.

  Mindste lån er på 25.000 kr., idet låntager også skal betale tinglysningsafgift af lånet.

  Lån fra fonden ydes som rente- og afdragsfrie lån til ejere af bygninger. Lånet ydes mod pant i den faste ejendom og har en løbetid på maksimum 20 år.

  Udbetaling af lånet kan først finde sted efter godkendelse af de udførte arbejder, og efter at pantebrevet på lånet er tinglyst. Lånet forfalder ved ejerskifte som forstås i bredest mulig forstand. Tilbagebetalte lån indgår i fondens beholdning og genudlånes.

  Sådan søger du

  Søg om lån ved Horsens Bygningsforbedringsfond via den digitale ansøgningsformular (kræver NemID)

  Sådan forløber en sag

  1. Ansøgningsblanketten inklusive bilag udfyldes og indsendes via den digitale ansøgningsformular.
  2. Ansøgningen vurderes af fondens sekretær, og såfremt forudsætningerne for at søge er opfyldt, indstilles ansøgningen til næstkommende bestyrelsesmøde.
  3. Der afholdes bestyrelsesmøde 4 gange om året, hvor de indkomne ansøgninger behandles. Det afgøres på møderne, hvem der tildeles lån, og hvor store disse skal være.
  4. Der sendes svar til alle - både afslag og tildeling af lån.
  5. De ejere, der har fået lån, meddeler fondens sekretær, at de accepterer betingelserne og i så fald, hvornår arbejderne forventes igangsat og er færdige.
  6. Når arbejderne er færdigmeldte, tager fondens sekretær ud for at se, at de aftalte arbejder er fuldført.
  7. Herefter udarbejdes et pantebrev med pant i den pågældende ejendom. Dette tinglyses på ejendommen.
   Efter tinglysningen udbetales lånet minus tinglysningsafgiften på ansøgers Nemkonto.
  8. Lånet tilbagebetales til fonden ved enhver handel af ejendommen eller ved udløb af lånets løbetid.

  Fondens bestyrelse bestemmer suverænt, hvem der tildeles lån og størrelsen af lånene, efter vurdering af de enkelte ansøgninger.

  Fondens beslutninger vedrørende tildeling af lån kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

  Fondens vedtægter, mødedatoer, dagsordener og referater

  Vedtægter for Horsens Bygningsforbedringsfond

  På dette link kan du læse vedtægterne for Horsens Bygningsforbedringsfond (PDF)

  Mødedatoer 2024

  Den 29. februar 2024 kl. 15.30-17.00 - frist for ansøgning den 2. januar 2024
  Den 30. maj 2024 kl. 15.30-17.00 - frist for ansøgning den 25. april 2024
  Den 5. september 2024 kl. 15.30-17.00 - frist for ansøgning den 27. juni 2024
  Den 14. november 2024 kl. 15.30-17.00 - frist for ansøgning den 3. oktober 2024

  Se Bygningsforbedringsfondens dagsordener og referater fra møderne.

  Læs mere om hvordan vi indhenter og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med Bygningsforbedringsfonden

  På dette link kan du blive klogere på, hvor vi indhenter og gemmer dine oplysninger i forbindelse med tilsagn om lån fra Bygningsforbedringsfonden, samt hvilke rettigheder du har, når kommunen behandler dine personoplysninger.

  Søg støtte til at nedrive din skæmmende eller sundhedsfarlige bygning

  Derfor giver vi støtte til nedrivning af bygninger

  Horsens Kommune kan give støtte til at nedrive skæmmende eller sundhedsfarlige bygninger efter reglerne i byfornyelsesloven. Formålet er fremme gode by- og landsbymiljøer og sunde boligforhold. Det er Horsens Kommune, der med udgangspunkt i nedenstående kriterier, vurderer og prioriterer hvilke ejendomme, der skal have støtte til nedrivning.

  Hvilke bygninger kan rives ned med støtte fra kommunen?

  Du har mulighed for at opnå støtte til nedrivning af erhvervsbygninger omfattet af byfornyelsesloven, hvis de:

  1. er beliggende i hovedgader i by eller landsby (samlet bebyggelse)
  2. er nedslidt
  3. ikke har været i brug de seneste 5 år
  4. vurderes at have SAVE-bevaringsværdi på 5-9 (SAVE-vurdering er en metode til vurdering af bygningers bevaringsværdier, og bygninger med værdi 1-4 er bevaringsværdige. Det er kommunen, der vurderer SAVE-værdien på bygningen).

  Du har mulighed for at opnå støtte til nedrivning af bygninger indeholdende boliger, hvis de:

  1. er nedslidte og opført før 1960 (jf. byfornyelsesloven)
  2. er sundhedsfarlige at bo i – eller ligger i hovedgade i by eller landsby
  3. vurderes at have SAVE-bevaringsværdi på 5-9 (SAVE-vurdering er en metode til vurdering af bygningers bevaringsværdier, og bygninger med værdi 1-4 er bevaringsværdige).

  Du kan ikke opnå støtte til nedrivning af tomme staldbygninger, udhuse og lignende.

  Ovenstående gælder i det omfang, der er afsat budget til nedrivning i Horsens Kommunes budget.

  Sådan foregår ansøgningsprocessen

  • Send en e-mail til os, med oplysning om hvad du søger om støtte til, på planogby@horsens.dk
  • Der er ansøgningsfrist hver den 1. juli, og herefter kan du forvente svar på din ansøgning i løbet af 2-3 måneder
  • Ansøgninger prioriteres en gang årligt
  • Nedrivninger støttes normalt med 30 %, men i særlige tilfælde med op til 100 %

  Ifølge Bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder skal værdistigning på ejendommen som følge af nedrivningen modregnes i støtten. Hvis Horsens Kommune vurderer, at værdistigningen er større end nedrivningsudgiften, gives der ikke tilsagn om støtte.

  Som ansøger skal du jf. lovgivningen på området indhente minimum to tilbud, når du har fået tilsagn om støtte. Horsens Kommune skal godkende tilbud fra lavestbydende.
  Ansøger er ansvarlig for at indhente alle nødvendige tilladelser og overholde gældende lovgivning i forbindelse med nedrivningen.

  Det er administrationen i Horsens Kommune, der behandler ansøgninger om støtte til nedrivning.

  Har du spørgsmål?

  Du er altid velkommen til at skrive til os på planogby@horsens.dk eller ringe til Plan og By på telefon 76 29 29 29.

  Søg støtte til renovering af din boligejendom i Brædstrup

  Vores mål er at skabe udvikling i Brædstrup i forbindelse med områdefornyelsen. Det gør vi blandt meget andet ved at renovere nogle af ejendommene i den centrale del af byen.

  Du kan også være med.

  Mange boligejere har med reglerne om Bygningsfornyelse mulighed for få støtte til renovering af ejendomme, der indeholder beboelse. Måske også dig?

  Kontakt os på planogby@horsens.dk eller 29632159, hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne.

  Ejer du en bolig, som er plaget af støj udefra? Bor du ud til en meget trafikeret vej?

  Se her, om du kan søge vores støjpulje, som giver tilskud til støjdæmpende virkemidler i forbindelse med gener fra trafikstøj.

  Kortlægning af støj

  Vi har af en uvildig rådgiver fået foretaget en støjberegning. På den baggrund er der inden for byzone i Horsens Kommune udpeget og kategoriseret støjbelastede ejendomme, hvor beregningen er mere end 58 dB.

  Gå til WebKort for at se, om din ejendom er kategoriseret som støjbelastet (søg din adresse frem i WebKort).

  Hvem kan søge støjpuljen?

  Puljemidler kan kun søges af ejerne af den enkelte bolig til

  • ejendomme, der er udpeget som støjplagede i Horsens Kommunes støjkortlægning
  • ejendomme, der ikke er udpeget som støjplagede, men som ligger i første række mod støjkilden og ligger på række med flere støjplagede boliger, såfremt ejendommens facade er indtil 25 meter fra skel mod vej.

  Puljemidler kan

  • søges af ejerne af den enkelte bolig
  • ikke søges til udlejningsejendomme
  • ikke søges af ejerforeninger, grundejerforeninger, boligselskaber og lignende eller selskaber med CVR-nummer.

  Send din ansøgning til os på trafik@horsens.dk.

  Hvilke støjdæmpende virkemidler kan man søge tilskud til?

  1. Støjværn

  • Der ydes kun tilskud til støjværn, der opfylder Vejreglernes vejledning om støjskærme, og som er af konstruktion med stålkassetter. Ansøger skal etablere og vedligeholde klatrebeplantning, som dækker støjskærmen.
  • Der kan kun søges tilskud til støjværn for ejendomme, der ligger direkte op mod støjkilden.

  2. Støjdæmpende vinduer

  • Der ydes støtte til samtlige vinduer i den væg, der vender mod støjkilden, og for tilstødende vægge ydes tilskud til de vinduespartier, der rammes af mere end 58 dB jf. Horsens Kommunes støjkortlægning.
  • Der ydes kun støtte til vinduer i opholdsrum. Opholdsrum defineres som stuer, soverum, værelser, kamre og køkkenet. Derimod er badeværelser, bryggerser, inddækkede terrasser, udestuer og gangarealer ikke omfattet. Endvidere er kældre, der ikke er registreret som boligareal er ikke omfattet.
  • Der ydes kun støtte til udskiftning af vinduer, der er minimum 10 år gamle.

  Hvilke vilkår gælder?

  Horsens Kommune laver en indledende vurdering af ejendommen under følgende vilkår:

  • Vi vurderer hvilket tiltag, der giver bedst effekt for den enkelte ejendom
  • Der kan kun opnås tilskud til én type støjdæmpende virkemiddel pr. ejendom
  • En ansøgning kan afvises, såfremt vi vurderer, at etablering af et støjdæmpende virkemiddel ikke står mål med effekten, eksempelvis hvis prisen for etablering bliver uforholdsmæssigt høj i forhold til effekten, eller hvis vi vurderer, at det ikke er muligt at opnå byggetilladelse hertil.
  • Der kan kun opnås tilskud til ejendomme, der lovligt kan benyttes som helårsbolig.
  • Projektet må ikke medføre afledte driftsomkostninger for Horsens Kommune.

  Tilskuddenes størrelse

  Projekter, der opnår tilskud, tildeles

  • Støjværn: 65 % af den samlede anlægsbevilling uden moms
  • Vinduer: 65 % af rudens pris uden moms, dog maks. 500 kr. uden moms pr. m2 rudeareal. Eventuelle prisstigninger efter tilbudstidspunktet er Horsens Kommune uvedkommende.

  Indhentning af tilbud

  For tilbudsindhentning gælder for

  • Støjværn: Horsens Kommune indhenter tilbud på støjværn. Ved opgaver over 100.000 kr. skal der indhentes flere tilbud på opgaven
  • Vinduer: Ansøger forestår selv tilbudsindhentning for ruder. Der skal minimum indhentes to tilbud. Tilbuddene skal fremsendes til Horsens Kommune i forbindelse med ansøgning om tilskud. Af tilbuddene skal prisen for ruderne være udspecificeret.

  Tidsfrister og ansøgningsproces

  1. Ansøgninger kan indsendes løbende, sidste frist er 1. oktober 2024 for puljemidler 2025 og fremdeles.
  2. Ansøger skal sende tilbud fra entreprenører på udskiftning af ruder til Horsens Kommune senest ultimo januar 2025 og fremdeles.
  3. Vi vurderer alle ansøgninger.
  4. De ansøgninger for ejendomme, hvor det er muligt at etablere støjdæmpende virkemidler inden for puljens kriterier, bliver samlet forelagt for Plan- og Vejudvalget i april måned. Udvalget tager her stilling til, hvilke ejendomme der kan få del i puljemidlerne.
  5. Projektet skal gennemføres det år, hvor tilsagnet er bevilget.

  Prioritering af projekter

  Projekterne vil blive indstillet i prioriteret rækkefølge til Plan- og Vejudvalget efter, hvad der giver størst samlet effekt, økonomisk og støjmæssigt. For tilskud til vinduer prioriteres udskiftning af ældre vinduer højest.

  Fakturering

  Fakturering for støjskærme skal ske fra entreprenøren direkte til Horsens Kommune for den del, der ydes  tilskud til. Dokumentation af udgifter for ruder skal indsendes til Horsens Kommune for den del, der ydes tilskud til, hvorefter udbetaling foretages fra Horsens Kommune.

  Søg tilskud fra støjpuljen

  Send os din ansøgning via trafik@horsens.dk.

  Du skal sende os følgende oplysninger:

  • Hvilken adresse drejer det sig om
  • Søger du støtte til udskiftning af vinduer eller etablering af støjværn
  • Dine kontaktoplysninger: fulde navn og telefonnummer
  • Skriv venligst "Ansøgning til støjpuljemidler" i e-mailens emnefelt.

  Øvrige projekter

  Hvis vi ikke modtager ansøgninger til støjpuljen, kan midlerne anvendes til kommunale projekter, eksempelvis til etablering af støjreducerende belægninger.

  Bor du i en landsby eller en lokal centerby i Horsens Kommune, og har du en god idé til natur- og klimaforbedrende tiltag? Så kan I søge støtte hertil. 

  Helt konkret giver puljen økonomisk støtte til udearealer og bygninger - særligt i forhold til energieffektiv omlægning, så der kan frigøres driftsmidler til aktiviteter som fx:

  • Isolering
  • Nye vinduer 
  • Varmeforsyning/varmekilde 
  • Solceller  
  • Energieffektivisering 
  • Biodiversitet (beplantninger med naturligt hjemmehørende arter og formidling heraf) 
  • Andre CO2-reducerende tiltag i bygningerne. 

  Hvem kan søge? 

  Puljen kan søges af foreninger eller virksomheder med et almennyttigt formål, der ejer bygninger til brug for fællesskabet i landsbyer og lokale centerbyer. Det kan være:  

  • Forsamlingshuse
  • Klubhuse 
  • Fælleshuse 
  • Kulturhuse 
  • Andre bygninger, der kan anvendes af foreninger og andre fællesskaber. 

  Sådan søger I 

  I søger om puljen via det elektroniske ansøgningsskema.

  Ansøgningsfrister 

  I 2024 er ansøgningsfristen:

  • Søndag den 4. august 2024

  Ansøgningerne vil blive behandlet på det efterfølgende møde i Oplandsudvalget, som finder sted onsdag den 9. oktober 2024. 

  Retningslinjer 

  For at kunne få midler fra puljen, skal ansøger kunne stille med en medfinansiering. 
  Der kan søges op til 100.000 kr. pr. ansøger og der stilles krav om en medfinansiering på min. 50 % af den totale udgift med henblik på, at midlerne kan nå ud til flest mulige i lokalsamfundene. 

  Samtidig skal jeres projekt kunne udformes på en måde, hvor der tages hensyn til bygningens arkitektur og mulige bevaringsværdi. 

  Læs mere herom i vores retningslinjer for puljen.

  Har du spørgsmål? 

  Har du spørgsmål til puljen, er du velkommen til at kontakte Søren Nellemann på tlf. 23 25 82 11 eller planogby@horsens.dk eller Jesper Nielsen på tlf. 76 29 70 30 eller ssjn@horsens.dk

  Vi glæder os til at læse din ansøgning.