Gå til hovedindhold
Søg støtte

Støtte til natur og bæredygtighed

Søg tilskud til aktiviteter og projekter inden for natur, miljø og bæredygtighed - eller send os din gode ideer til naturforbedringer i vores kommune.

 • Læs op

Indhold

  Har du en god idé til, hvordan vi kan få mere affaldssortering, genbrug eller cirkulær økonomi i Horsens, så kan du søge affaldspuljen.  

  Vi uddeler midler til lokale ildsjæle, der ønsker at gøre en forskel med affald, så vi sammen kan skabe en renere og mere bæredygtig kommune. Der kan søges om støtte til aktiviteter, projekter og undervisningsforløb.  

  Helt konkret kan puljen bruges til at dække materialer, udstyr, annoncering og andre lignende omkostninger i forbindelse med aktiviteten. Der kan undtagelsesvist gives støtte til løn, hvis den lønnede aktivitet adskiller sig tydeligt fra normal drift og produktion. 

  Affaldspuljen udgør 100.000 kr.  

  Hvem kan søge? 

  • Foreninger 
  • Uddannelsesinstitutioner 
  • Studerende/elever 
  • Virksomheder 
  • Privatpersoner. 

  Sådan søger I 

  Du eller I søger puljen via det elektroniske ansøgningsskema. (Log ind med NemID eller MitID) 

  Ansøgningsfrister 

  Vi behandler ansøgninger til puljen løbende.  

  En bevillingsgruppe fra Teknik og Miljø vurderer de indsendte ansøgninger ud fra puljens formål om: 

  • Mere borgerengagement på affaldsområdet 
  • Mere innovation på affaldsområdet 
  • Mere genbrug og genanvendelse på affaldsområdet. 

  Hvis dit projekt får tilskud, skal du være forberedt på, at tilskuddet ikke nødvendigvis dækker hele beløbet, du har ansøgt om.  

  Retningslinjer 

  • Puljen støtter som udgangspunkt ikke:  
  • Normale drifts- og produktionsomkostninger 
  • Kontorartikler 
  • Transportudgifter 
  • Husleje 
  • Forplejningsudgifter over 1.000 kr. 

  Har du spørgsmål? 

  Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Caroline Strandbygaard på virksomhedsaffald@horsens.dk 

  Vi glæder os til at læse din ansøgning. 

  Bor du i en landsby eller en lokal centerby i Horsens Kommune, og har du en god idé til natur- og klimaforbedrende tiltag? Så kan I søge støtte hertil. 

  Helt konkret giver puljen økonomisk støtte til udearealer og bygninger - særligt i forhold til energieffektiv omlægning, så der kan frigøres driftsmidler til aktiviteter som fx:

  • Isolering
  • Nye vinduer 
  • Varmeforsyning/varmekilde 
  • Solceller  
  • Energieffektivisering 
  • Biodiversitet (beplantninger med naturligt hjemmehørende arter og formidling heraf) 
  • Andre CO2-reducerende tiltag i bygningerne. 

  Hvem kan søge? 

  Puljen kan søges af foreninger eller virksomheder med et almennyttigt formål, der ejer bygninger til brug for fællesskabet i landsbyer og lokale centerbyer. Det kan være:  

  • Forsamlingshuse
  • Klubhuse 
  • Fælleshuse 
  • Kulturhuse 
  • Andre bygninger, der kan anvendes af foreninger og andre fællesskaber. 

  Sådan søger I 

  I søger om puljen via det elektroniske ansøgningsskema.

  Ansøgningsfrister 

  I 2024 er ansøgningsfristen:

  • Søndag den 4. august 2024

  Ansøgningerne vil blive behandlet på det efterfølgende møde i Oplandsudvalget, som finder sted onsdag den 9. oktober 2024. 

  Retningslinjer 

  For at kunne få midler fra puljen, skal ansøger kunne stille med en medfinansiering. 
  Der kan søges op til 100.000 kr. pr. ansøger og der stilles krav om en medfinansiering på min. 50 % af den totale udgift med henblik på, at midlerne kan nå ud til flest mulige i lokalsamfundene. 

  Samtidig skal jeres projekt kunne udformes på en måde, hvor der tages hensyn til bygningens arkitektur og mulige bevaringsværdi. 

  Læs mere herom i vores retningslinjer for puljen.

  Har du spørgsmål? 

  Har du spørgsmål til puljen, er du velkommen til at kontakte Plan og By på tlf. 29 63 21 59 og planogby@horsens.dk eller Jesper Nielsen på tlf. 76 29 70 30 eller ssjn@horsens.dk

  Vi glæder os til at læse din ansøgning. 

  Har du en god idé til naturforbedringer eller nye friluftstiltag? 

  Hvert år har vi en pose penge øremærket projekter, der skal sikre naturforbedringer og bedre adgang til naturen i vores kommune. Vi udvælger og gennemfører hvert år projekter med midler fra puljen. 

  Et par eksempler på projekter fra tidligere år er: 

  • Shelters: Ved Endelavelejren er opsat to nye shelters delvist finansieret af midler fra Naturpuljen 

  • Stiforbindelse: Der er lavet en forbindelsessti fra den nye Bryggerskov ved Gedved til byens gadekær 

  • Sti og hegn til afgræsning: For at øge biodiversiteten er der på arealer ved Ring Sø etableret hegn til afgræsning med dyr. 

  Du kan få indflydelse på, hvilke projekter vi realiserer 

  Har du en god idé til et projekt, som kan give bedre adgang til naturen, skabe grobund for nye friluftstiltag eller forbedre naturen? 

  Måske har du nyttig lokal viden om, hvor der med fordel kan laves naturprojekter, stiforbindelser eller andre støttefaciliteter til udeliv i et bestemt område? 

  Så vil vi meget gerne høre fra dig. Måske kan dit forslag bringes ind i vores planlægning af tiltag finansieret af Naturpuljen. 

  Kriterier for projekter, der kan finansieres af Naturpuljen 

  For at dit forslag kan komme i betragtning, skal disse kriterier være opfyldt: 

  • Forslaget skal udføres på kommunale arealer, der er offentligt tilgængelige - eller på privatejede arealer med fuld offentlig adgang, dog på baggrund af en fuldmagt fra ejer 

  • Forslaget må ikke medføre nye/øgede driftsomkostninger. Alternativt skal en eventuel drift kunne løftes af lokale 

  • Vi tilstræber en geografisk fordeling rundt i kommunen – hvis ikke hvert år, så i hvert fald sammenholdt med tidligere år 

  • Vi tilstræber forskelligheder i projekter, så forskellige målgrupper imødekommes. 

   

  Send os dine gode ideer og forslag 

  Send os en mail, som indeholder: 

  • En beskrivelse af dit forslag 

  • Formålet med dit forslag - herunder beskrivelse af hvem, der får glæde af projektet 

  • Tydelig angivelse af, hvor projektet skal udføres - gerne med et vedlagt kort med en markering 

  • Dit navn, telefonnummer og mail - så vi kan kontakte dig, hvis vi har spørgsmål til dit forslag. 

  Din mail skal sendes til teknikogmiljo@horsens.dk - skriv "Naturpulje" i emnefeltet. 

   

  Har du spørgsmål? 

  Har du spørgsmål til Naturpuljen, er du velkommen til at kontakte os på teknikogmiljo@horsens.dk.
  Vi glæder os til at høre fra dig. 

  Hvert år uddeler vi insektvenlige blomsterfrø til forskellige foreningers og institutioners gode biodiversitetsprojekter. Vi leverer frø og vejledning - og I står selv for anlæg og drift.

  Se hvordan jeres forening eller institution kan søge om at få blomsterfrø.

   

  Ansøgningsfristen dette forår er den 15. april 2024.

   

  Hvorfor søge frøpuljen?

  Ensartede, kortklippede plæner har meget lille biologisk værdi og kræver mange ture med plæneklipperen. Der er selvfølgelig brug for plæner til fodbold, leg og picnic, men har I et græsareal, som I ikke bruger til andet end at kigge på, kan I overveje at omlægge det til en vild blomstereng. På den måde skaber I en artsrig flora til gavn for dyr og insekter - og dermed er I med til at styrke biodiversiteten.

  Hvem kan søge frøpuljen?

  Grundejerforeninger, boligforeninger, institutioner og foreninger kan søge puljen.

  I kan søge om den mængde frø, der svarer til etablering af 1000 kvm blomstereng.

  Vi prioriterer arealer, der er offentligt tilgængelige, så så mange som muligt kan få glæde af blomsterfloret.

  Er I en forening eller institution, som kunne være interesseret? Så vil vi opfordre jer til at afklare, om I har et egnet areal og vil lægge de nødvendige kræfter i etableringen. I ansøgningen skal der vedlægges et referat fra et møde, der dokumenterer, at projektet er gennemdrøftet.

  Hvad er det for nogle frø?

  I får en frøblanding, der er insektvenlig, og som giver nektar og pollen til insekterne. Det er overvejende hjemmehørende arter.

  Hvordan søger I?

  I ansøger ved at udfylde det her skema med jeres oplysninger

  Har I nogen spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os på biodiversitet@horsens.dk

  I kan forvente svar på jeres ansøgning 7 dage efter ansøgningsfristen, hvorefter I kan afhente frøene på Horsens Rådhus, Chr M Østergaards Vej 4, Horsens.

  Hvordan kommer I i gang med at lave jeres blomstereng?

  Frøene skal i jorden i perioden maj til starten af juni - eller september-oktober til spiring året efter.

  I vores vejledning til anlæg af natureng kan I læse om, hvordan I forbereder jorden til at så jeres frøblanding. 

  Når I har anlagt jeres blomstereng, kan I også få et skilt med teksten ”Sammen om et vildere Horsens”. Det forklarer forbipasserende, at området er omlagt til biodiversitet og derfor ikke bliver slået som før.

  Husk også at indtaste jeres område på vores biodiversitets-kort, som I finder lige her. Så kan alle følge med i hvor og hvor mange her i Horsens Kommune, som er med til at styrke biodiversiteten.

  Hvordan plejer I arealet?

  Når et område er omlagt til vild blomstereng, kræver det mindre pleje end en græsplæne, men I slipper ikke helt for at pleje arealet. Det skal klippes 1-2 gange årligt, det afklippede skal fjernes, og det kan blive nødvendigt, særligt i opstartsfasen, at luge for brændenælder, gråbynke, kvikgræs og lignende hurtigt voksende planter, der ellers kan overtage området.

  I vores vejledning til anlæg og pleje af natureng kan I læse mere om, hvordan I passer godt på jeres nye, blomstrende område.

  Tjek vores Vild Med Horsens-hjemmeside

  Se mere på vores hjemmeside Vild Med Horsens, hvor du finder spirende inspiration.

  Vil du være med til at præge dit lokalområde? 

  Igen i år åbner vi op for at understøtte udviklingen af landsbyer og lokale centerbyer gennem områdefornyelsesprogrammer. Det betyder, at I nu kan ansøge om at indgå i et samarbejde med os om at udarbejde et program for områdefornyelse i jeres lokalsamfund, hvor der er behov en samlet forbedring af offentlige arealer og gaderum. 

  Har I et konkret mindre projekt, som I står klar til selv at gennemføre, kan I søge støtte via Oplandspuljen. 

  Hvad kan der laves inden for rammerne af områdefornyelse? 

  Der er brede rammer for, hvad landsbyer og lokale centerbyer kan lave inden for rammerne af områdefornyelse. Et program for områdefornyelse kan f.eks. indeholde følgende: 
  •    Forbedring af gaderum, pladser og andre offentlige arealer 
  •    Etablering eller forbedring af grønne arealer eller rekreative områder 
  •    Trafiksikkerhed 
  •    Klima og biodiversitet 
  •    Legepladser, madpakkehuse og lignende. 

  Hvad kan der ikke laves inden for rammerne af områdefornyelse? 

  •    Arrangementer og events 
  •    Initiativer med kommerciel karakter 
  •    Vedligehold af kommunal ejendom 
  •    Private arealer eller bygninger. 

  Hvem kan søge? 

  Lokalråd, beboerforeninger og lignende kan søge på vegne af landsbyer og lokale centerbyer. 

  Det er også muligt, at flere landsbyer og/eller lokale centerbyer går sammen om at udarbejde områdefornyelsesprogrammer i samarbejde med os som kommune. Vi udarbejder programmerne i samråd med jer som borgere i lokalsamfundet, og efter en bred inddragelsesproces. Det er også Horsens Kommune, der er ansvarlig for at gennemføre de konkrete projekter, herunder at vælge rådgivere og entreprenører. Horsens Kommune har ansvaret for den efterfølgende drift i samarbejde med den lokale bypedel. 

  Sådan søger I? 

  Send os en kort idébeskrivelse til planogby@horsens.dk. Skriv hvilke udfordringer, som områdefornyelsen i byen/landsbyen, skal være med til at løse. Den må gerne pege på konkrete steder, I ønsker at forbedre. 

  Idébeskrivelsen er ikke tænkt som et færdigt områdefornyelsesprogram. Men derimod en ansøgning om at komme i betragtning til at udarbejde et program med hjælp fra og i samarbejde med os. Medarbejderne i Horsens Kommune, Plan og By, vil hjælpe med at omsætte jeres ideer til områdefornyelse i landsbyer og lokale centerbyer. 

  Ansøgningsfrister 

  I 2024 er ansøgningsfristen

  • søndag den 4. august 2024

  I kan forvente svar efter den administrative og politiske behandling.   

  Retningslinjer

  Projektet skal kunne gennemføres inden 5 år fra godkendelsestidspunktet. Det er derfor et krav, at der laves realistiske tids- og aktivitetsplaner for det enkelte projekt. 

  Har I spørgsmål?

  Skriv til os på planogby@horsens.dk, hvis I vil vide mere. I kan også ringe til os på tlf. 29 63 21 59.

  Vi glæder os til at høre fra jer.