Gå til hovedindhold
Byggeri og ejendom
Foreninger og tilladelser
Digital

Byggetilladelser

Går du i byggetanker? Så er det vigtigt, du sætter dig ind i de regler der gælder. Find svar på de fleste spørgsmål om byggeri og tilladelser her på siden.

 • Læs op

Indhold

  Det kræver sandsynligvis tilladelse fra os, hvis du ønsker at bygge nyt, bygge til, bygge om, ændre på bygningens oprindelige funktion eller på anden måde foretage store ændringer af eksisterende byggeri.

  Der er rigtig godt gang i byggeriet i Horsens Kommune, og det betyder, at vi har travlt på byggesagskontoret.

  Du skal derfor forvente, at der kan være lidt længere ventetid på behandlingen af din byggeansøgning end normalt.

  Derfor opfordrer vi dig til at sende din ansøgning ind til os i rigtig god tid, hvis du går i byggetanker.

  SELVBETJENING

  Søg tilladelse til alle typer byggeri via Byg og Miljø

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp.

  Vejledninger

  Kom godt i gang. Læs og få vejledning til dit næste byggeprojekt.

  WebKort - det digitale kort over kommunen

  På WebKort kan du finde oplysninger om din ejendom, matrikler og hele kommunen. I denne præsentation af WebKort har vi på forhånd udvalgt og tændt for de temaer og oplysninger, der er relevante for dig, der skal til at bygge.

  Du må som udgangspunkt ikke begynde at bygge uden byggetilladelse fra os

  Det gælder både, hvis du vil

  • bygge nyt, bygge om eller bygge til
  • ændre anvendelsen af en bygning – fx ændre anvendelsen fra erhverv til bolig eller omvendt
  • ombygge en garage og anvende den til bolig. Det gælder også, selvom garagen er integreret.

  Nogle typer byggeri er undtaget og kræver altså ikke byggetilladelse.

  7 gængse typer byggeri – se om de kræver byggetilladelse eller ej

  • Altaner og udestuer kræver altid byggetilladelse
  • Du må bygge op til samlet 50 kvm garage, carport eller lignende mindre bygninger til udhusformål uden at søge tilladelse til det. Men der er en lang række krav, der skal være opfyldt, før du går i gang. Læs mere under "Særligt om garager, carporte, skure, terrasser, drivhuse m.v." på denne side.
  • En terrasse kræver som regel ikke tilladelse – læs mere under ”Særligt om garager, carporte, skure, terrasser, drivhuse mv.” på denne side. Hvis terrassen er hævet mere end 30 cm over terræn, er den et såkaldt hævet opholdsareal, og det kræver altid en tilladelse.
  • Indvendige ombygninger i enfamiliehuse, hvor du ikke udvider etage-arealet, og hvor der ikke sker en væsentlig ændring i anvendelsen, kræver ikke byggetilladelse. Det kan fx være to værelser, der bliver lagt sammen til ét, eller hvis du laver et nyt badeværelse inden for de eksisterende rammer i din bolig. Husk at du skal opdatere din BBR.
  • Hvis du ønsker at inddrage loftet til beboelse, kræver dette byggetilladelse.
  • Hvis et byggeri er fjernet helt ned til soklen, betragter man det som nedrevet. Du skal derfor søge om en ny byggetilladelse, hvis du vil opføre noget nyt på den eksisterende sokkel.
  • Hvis du skal opstille transportable konstruktioner, fx telte, scener, tribuner, skurvogne, containere eller lignende, kan det kræve en eller flere godkendelser eller tilladelser fra forskellige myndigheder. Læs mere under Midlertidige arrangementer.

  Se hvilke typer byggeri der er undtaget fra kravet om byggetilladelse på bygningsreglementet.dk

  Din byggetilladelse gælder kun ét år

  Det betyder, at du skal være gået i gang med dit byggeri inden for et år efter, at vi har givet dig tilladelsen.

  Vi kan ikke forlænge din tilladelse. Hvis dit byggeri ikke er i gang inden for et år, vil det kræve en ny tilladelse, hvis du alligevel ønsker at opføre byggeriet.

  Når først byggeriet er påbegyndt, er der ingen fast grænse for, hvornår du skal være færdig.

  Dit byggeri skal overholde både byggeloven og bygningsreglementet. Der er mange forhold og også andre lovgivninger, der har betydning for, hvad du må bygge på din ejendom.

  Undersøg selv disse forhold, hvis du går i byggetanker

  Byggeret

  Byggeretten beskriver, hvad du har ret til at bygge på din grund i forhold til etageareal, etageantal, højde og afstandsforhold.

  Se reglerne for byggeret på bygningsreglementet.dk

  Lokalplaner og tinglyste deklarationer

  Eventuelle lokalplaner og tinglyste deklarationer gælder lokalt for din ejendom. De går forud for byggeretten og kan stille skrappere krav eller tillade mere end byggeretten.

  Se hvilken lokalplan der gælder for din ejendom på lokalplaner.horsens.dk

  Se om der er tinglyste deklarationer for din ejendom på tinglysning.dk

  Regler om brandsikring af byggeri

  Se eksempler på hvordan du kan opfylde reglerne om brandsikring på bygningsreglementet.dk

  Fredninger, beskyttelser, bevaringsværdi m.v.

  Din ejendom kan også være beskyttet eller fredet eller underlagt andre særlige forhold, der kan begrænse dine byggemuligheder.

  Du må bygge op til samlet 50 m² småbyggerier på din grund uden først at søge tilladelse hos os

  Bemærk at det kun gælder, når alle småbygningerne på hele grunden tilsammen har et areal på højst 50 m².

  Småbyggeri er garager, carporte, skure, drivhuse, overdækninger m.v. Det er ikke udestuer, som altid kræver en byggetilladelse.

  Læs vejledningen om opførelse af småbygninger (pdf)

  3-trins-guide til hvordan du kommer godt fra start

  Selv hvis dit småbyggeri ikke kræver byggetilladelse, skal du alligevel sikre at byggeriet overholder en række regler.

  Følg denne lille 3-trins-guide til, hvordan du kommer godt fra start, så du er sikker på at dit byggeri overholder lovgivningen

  1. Tjek byggeretten

  Byggeretten beskriver, hvad du har ret til at bygge på din grund i forhold til etageareal, etageantal, højde og afstandsforhold.

  Se reglerne for byggeret på bygningsreglementet.dk

  Byggeretten er udvidet med en række bestemmelser, der gælder særligt for småbyggeri, som kan opføres nærmere skel end 2,5 m, når

  • bygningen ikke er højere end 2,5 meter
  • bygningens vægge mod naboskel og sti er lukkede og uden døre og vinduer
  • bygningens tagvand holdes inde på egen grund
  • den samlede længde af bygninger på grunden som ligger nærmere skel end 2,5 m ikke overstiger 12 meter
  • bygningerne er selvstændige bygninger med selvstændige tagflader. Du må altså ikke opføre integrerede carporte eller udhuse nærmere skel end 2,5 meter. (Integreret betyder at carporten/udhuset ligger under samme tagkonstruktion som boligen).

  2. Tjek om dit byggeri er omfattet af en lokalplan, deklaration eller anden lovgivning

  Lokalplaner og tinglyste deklarationer går forud for byggeretten. De kan stille skrappere krav eller tillade mere end byggeretten.

  Se hvilken lokalplan der gælder for din ejendom på lokalplaner.horsens.dk

  Se om der er tinglyste deklarationer for din ejendom på tinglysning.dk

  Du skal altid søge byggetilladelse hos os, hvis dit småbyggeri ikke kan overholde byggeretten eller er i strid med lokalplan, deklaration eller anden lovgivning.

  3. Husk at registrere din bygning i BBR

  Hvis du har opført en småbygning, der ikke kræver tilladelse, skal du huske at kontakte os for at få bygningen BBR-registreret.

  Kontakt os ved at sende en e-mail til bbr@horsens.dk.

  Når du skriver til os, skal du

  • oplyse adressen (hvor byggeriet er opført) og eventuelt ejendomsnummer
  • oplyse grundejers navn og kontaktoplysninger
  • oplyse byggeriets størrelse (m²)
  • oplyse hvilke materialer der er brugt til ydervægge og tag
  • oplyse hvilket årstal bygningen er opført
  • gerne vedhæfte en skitse der viser placeringen af småbygningerne på din ejendom.

  Når vi har modtaget oplysningerne om dit byggeri, sørger vi for, at din bygning bliver registreret i BBR. Du modtager automatisk en opdateret BBR-meddelelse.

  Se din BBR-meddelelse på ois.dk.

  Ønsker du lave tag-og facaderenovering, sætte et skilt op, udsmykke gavlene med maleri eller opsætte tekniske installationer?

  Så kræver det tilladelse jf. Lokalplan 150, hvis din ejendom ligger i Horsens midtby eller på en af indfaldsvejene til Horsens.

  Udover tilladelsen fra Lokalplan 150 kan skiltning i visse tilfælde også kræve byggetilladelse, som søges via Byg og Miljø (se mere nedenfor).

  Se på vores digitale kort, om din ejendom er omfattet af Lokalplan 150 (link til WebKort).

  Lokalplan 150

  Lokalplan 150 regulerer udformningen af skilte og facader i midtbyen og langs de vigtigste indfaldsveje.

  Det er Lokalplanens formål at beholde midtbyens særlige kvaliteter og sikre kvalitetsbetonede omgivelser til indfaldsveje. Vi ønsker at sikre, at indretningen af byens offentlige byrum, gader, torve og pladser lever op til høje visuelle kvalitetskrav, hvor elementerne i byrummet spiller sammen. Der er derfor en række bestemmelser omkring bygningers ydre og skiltning, som skal overholdes

  Læs om bestemmelserne i Lokalplan 150 (pdf).

  Skiltning og flagstænger, der også kræver byggetilladelse

  Udover tilladelsen fra Lokalplan 150 kan skiltning også kræve byggetilladelse, som du skal søge via Byg og Miljø.

  Der kræves byggetilladelse til:

  • Fritstående skilte/pyloner over 2 m
  • Gruppe af 3 stk. flagstænger (Lokalplan 150 tillader maks. 3 stk.).

  Hvis din skiltning/dine flagstænger inden for Lokalplan 150 kræver både byggetilladelse og tilladelse fra Lokalplan 150, søger du begge tilladelser i én ansøgning via Byg og Miljø. Du skal altså ikke søge om to separate tilladelser.

  Særlige bestemmelser for bevaringsværdige bygninger

  Er din ejendom en bevaringsværdig bygning? Du skal være opmærksom på særlige bestemmelser for bevaringsværdige bygninger i Lokalplan 150.

  Tjek om din ejendom har bevaringsværdi på kulturarv.dk.

  Søg tilladelse til skiltning, udsmykning, facaderenovering m.m. jf. Lokalplan 150

  Søg tilladelse jf. Lokalplan 150 via den digitale ansøgningsformular (kræver MitID)

   

  Det kræver en byggetilladelse, hvis du vil opføre eller ændre på en eksisterende legeplads eller aktivitetsredskaber, hvis pladsen og redskaberne er offentligt tilgængelige. Det kan fx være en legeplads i jeres grundejer- eller boligforening.

  Søg byggetilladelsen via bygogmiljø.dk.

  Legepladser skal opfylde Bygningsreglementets krav. Det gælder både i forhold til etablering og vedligeholdelse af legepladser.

  Vi skal give en såkaldt ibrugtagningstilladelse, før I må tage jeres nye legeplads i brug.

  Søg byggetilladelse via Byg og Miljø på bygogmiljø.dk

  Lad eventuelt din rådgiver søge tilladelsen for dig

  Din rådgiver kan søge tilladelsen for dig. Det kræver bare, at du giver en fuldmagt.

  Du kan enten give fuldmagten digitalt i Byg og Miljø, eller du kan scanne og vedhæfte en håndskrevet fuldmagt i systemet.

  Vælg den rigtige type ansøgning i Byg og Miljø

  I systemet skal du vælge en såkaldt ansøgningstype, som beskriver, hvilken type byggeri, du søger tilladelse til. Det kan fx være "Nybygning af fritliggende enfamiliehus" eller "Tilbygning".

  Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvilken ansøgningstype, du skal vælge.

  Ring til os på telefon 76 29 25 80 i vores åbningstider.

  Få vejledning i den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø

  Hvis du har problemer med Byg og Miljø, kan du få hjælp af Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.

  Du har også mulighed for at få hjælp i form af medbetjening i Borgerservice på rådhuset.

  Se eksempler på hvilke andre lovgivninger og tilladelser der måske har betydning for dig

  Dit byggeri kan kræve tilladelse efter anden lovgivning end byggeloven.

  Her kan du se eksempler på nogle forhold, som kræver andre tilladelser. Det er blot nogle eksempler, og der kan derfor være andre forhold, der gælder i dit tilfælde.

  Byggeri i landzone

  Hvis dit byggeri ligger i landzonen, kan det kræve en landzonetilladelse.

  Du skal være opmærksom på, at du skal have landzonetilladelsen, før du søger byggetilladelse.

  Læs mere om landzonetilladelser.

  Jordflytning

  Hvis dit byggeri kræver, at du skal flytte jord væk fra grunden, kræver det en anmeldelse.

  Læs mere om jordflytning.

  Jordforurening

  Hvis jorden på grunden er forurenet, kan det kræve en tilladelse.

  Læs mere om jordforurening.

  Jordvarme

  Hvis du skal lave jordvarme, kræver det en tilladelse.

  Læs mere om jordvarme.

  Nedsivning af regnvand eller spildevand

  Hvis du skal nedsive regnvand og/eller spildevand på din grund, kræver det en tilladelse.

  Læs mere om nedsivning af regnvand og spildevand.

  Du har som grundejer ansvar for, at byggeriet på din ejendom er lovligt.

  Hvis der er byggeri på din ejendom, som er opført ulovligt uden tilladelse, skal du sørge for, at byggeriet bliver gjort lovligt. Også selvom du måske ikke var ejer, da byggeriet blev ulovligt opført.

  Lovliggørelse kan ske på 2 måder

  • Du skal søge de tilladelser, som skulle have været søgt og givet, før byggeriet blev opført. Hvis du får tilladelserne, er dit byggeri blevet lovliggjort (såkaldt retslig lovliggørelse). Vi træffer som udgangspunkt vores afgørelse ud fra den lovgivning, der var gældende på det tidspunkt, hvor bygningen blev opført.
  • Du skal sørge for, at byggeriet bliver ført tilbage til det, der oprindeligt var lovligt. Det betyder ofte, at du skal fjerne byggeriet (såkaldt fysisk lovliggørelse). Det er den eneste mulighed, hvis du ikke kan få de nødvendige tilladelser til byggeriet (altså retslig lovliggørelse).

  Du har selv indflydelse på vores tidsforbrug og dermed prisen for vores behandling af din sag

  Vi tager gebyr for at behandle din byggesag. Det gælder både ved byggetilladelser, afslag, dispensationer og afgørelser i forbindelse med lovliggørelse.

  Se timeprisen for vores byggesagsbehandling i vores betalingsvedtægt (pdf)

  Sørg for, at din ansøgning er præcis og indeholder alle tegninger og beskrivelser. På den måde har du som bygherre selv indflydelse på, hvad vores behandling af din sag kommer til at koste. Jo flere mangler der er i en ansøgning, jo flere timer skal vi bruge på at behandle sagen.

  Følg med i din sags gang ved at logge dig ind på din sag i Byg og Miljø.

  Her opdaterer vi løbende status på din sag. På den måde kan du altid se, om din sag er under behandling, i høring eller om vi afventer materiale fra dig. Se også hvem, der er sagsbehandler på din sag.

  Gå til vores arkiv med byggesager i FilArkiv.dk

  I FilArkiv finder du gamle og nye tegninger og andet materiale fra sager om byggeri, olietanke, spildevand og regnvand.

  Her lægger vi løbende alle sager ud, når vi har givet en byggetilladelse, og når en sag er endeligt afsluttet.

  Send os en e-mail til byggesag@horsens.dk, hvis du vil klage over et byggeri på en ejendom.

  Du kan ikke være anonym i din klage. Ejeren af byggeriet, som du klager over, har ret til at vide, hvem der klager.

  Kontakt os hvis du har brug for en generel vejledning om byggeri

  Hvis du har brug for en generel vejledning i forhold til noget i byggeloven eller planloven (lokalplaner mm), vil vi gerne hjælpe dig.

  Du er velkommen til at

  • ringe for at tale med en byggesagsbehandler i vores åbningstid på telefon 76 29 25 80
  • komme ind på rådhuset, hvor du kan få et kort vejledningsmøde (ca. 15 min) inden for vores åbningstid. Reserver en tid på forhånd på horsens.reservertid.nu - så er du sikker på, at vi har tid til dig, når du kommer.

  Hvad kan du forvente dig af et vejledningsmøde med os?

  På vejledningsmødet kan du forvente at få generel vejledning om byggeri, som fx hvor høj en carport må være, hvad bebyggelsesprocenten for din ejendom er, og hvor du kan finde en lokalplan.

  Egentlig teknisk rådgivning, som fx hvor meget isolering der er krav om, og hvilke materialer der kan anvendes til at bygge en stabil carport, må vi efter lovgivningen ikke give dig, da det vil være konkurrenceforvridende i forhold til professionelle rådgivere. Vi anbefaler derfor, at du tager kontakt til en professionel byggerådgiver. Det kan være en arkitekt, en ingeniør eller andre med kendskab til byggeområdet.

  Du vil ikke få nogen afgørelse på et vejledningsmøde med os. Du kan derfor ikke forvente at få at vide, om du kan få en dispensation eller en tilladelse.

  En egentlig afgørelse, eller tilkendegivelse af hvilken afgørelse du kan forvente at få, kræver altid, at du har søgt tilladelse gennem ansøgningssystemet Byg og Miljø. Herigennem skal vi modtage alt ansøgningsmaterialet, før vi kan behandle din ansøgning. En professionel byggerådgiver kan også hjælpe dig med selve ansøgningen.

  Har du allerede et skitseforslag til dit byggeri? Er der enkelte konkrete forhold, du gerne vil drøfte med os, før du går videre med dit projekt?

  Så kontakt os for at aftale et møde til en forhåndsdialog.

  Vi tager ikke gebyr for dit første forhåndsdialog-møde.

  Sådan et møde i den indledende fase er en god forudsætning for, at vores sagsbehandling af din kommende ansøgning bliver så optimal som muligt. 

  Jo bedre forberedt du er til mødet og jo bedre mulighed vi har for også at forberede os, jo mere kan du få ud af et forhåndsdialog-møde.

  Send os en e-mail til byggesag@horsens.dk

  Din e-mail skal indeholde

  • en beskrivelse af hvad din henvendelse drejer sig om
   o Hvor skal byggeriet udføres?
   o Kort beskrivelse af projektet
   o Hvad ønsker du at drøfte på mødet?
  • dine kontaktoplysninger
   o Navn
   o Telefonnummer
  • relevant tegningsmateriale (i pdf-format) Det kan fx være
   o Situationsplan
   o Plan
   o Brandplan
   o Andet.