Gå til hovedindhold
Kloak, vand og miljø
Anmeldelse
Ansøgning

Jordvarme

Hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg, skal du først anmelde det eller søge tilladelse hos os via Byg og Miljø.

 • Læs op

Indhold

  SELVBETJENING

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp til brugen af Byg og Miljø.

  Du skal færdigmelde dit jordvarmanlæg, når det er etableret. Udfyld og indsend skemaet til færdigmelding via Byg og Miljø.

  2 typer ansøgninger

  Der er 2 forskellige ansøgningstyper

  1. Anmeldelse af jordvarmeanlæg
  2. Ansøgning om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

  Ansøgningstypen afhænger af, hvilket jordvarmeanlæg du vil etablere, og hvor anlægget skal etableres.

  Du skal være opmærksom på, at du måske også skal have andre tilladelser udover jordvarmetilladelsen. Det kan f.eks. være en byggetilladelse.

  Du kan anmelde et jordvarmeanlæg, hvis du opfylder disse kriterier: 

  • anlægget er terrænnært og ikke industrielt
  • anlægget er placeret udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og opland til vandværker
  • frostsikringsmidlet er IPA-sprit eller ethylenglykol.

  Hvis dit anlæg ikke opfylder kriterierne, skal du søge om tilladelse til at etablere anlægget. 

  Anmeld dit jordvarmeanlæg på Bygogmiljoe.dk

  Efter du har anmeldt dit jordvarmeanlæg

  Du modtager et kvitteringsbrev, når vi har modtaget din anmeldelse. 

  Du kan etablere dit anlæg, hvis du ikke hører fra os inden for 4 uger. Det er 4 uger, efter du har modtaget dit kvitteringsbrev.

  Husk, du skal færdigmelde dit jordvarmeanlæg via Byg og Miljø. Ellers kan du ikke søge om en lavere elafgift.

  Du søger om en lavere elafgift via dit eget elselskab. 

  Du skal søge om tilladelse til at etablere et jordvarmeanlæg, hvis dit anlæg er

  • industrielt
  • placeret inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og opland til vandværket.

  Ansøg om tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Bygogmiljoe.dk 

  Husk, du skal færdigmelde dit jordvarmeanlæg via Byg og Miljø. Ellers kan du ikke søge om en lavere elafgift.

  Du søger om en lavere elafgift via dit eget elselskab. 

  Du skal være opmærksom på, at du skal overholde afstandskrav i forhold til: 

  • drikkevandsboringer
  • områder med særlige drikkevandsinteresser
  • indvindingsområder til almene vandforsyningsanlæg 
  • fortidsminder
  • natur og vandløb med mere.

  Læs om de specifikke krav i jordvarmebekendtgørelsen på retsinformation.dk.

  Du skal sikre dig at din installatør tæthedsprøver dit anlæg, før du tager det i brug.

  Sådan foretager man tæthedsprøvning 

  1. Tæthedsprøvningen skal gennemføres med rent vand. Prøvetrykket skal være 1,5 gange driftstrykket. Under hele prøven må ingen dele af slangerne være udsat for direkte sol.
  2. Slangerne pumpes op til prøvetrykket, som herefter holdes. Slangerne luftes ud om nødvendigt.
  3. Når trykket falder, pumpes rørene op til prøvetrykket igen. Dette gentages, indtil prøvetrykket er konstant.
  4. Efter 15 minutter kontrolleres, om trykket er faldet.
  5. Er trykket faldet, skal lækagen findes og repareres, hvorefter der igen pumpes op til prøvetrykket.
  6. Nr. 1-5 gentages, indtil trykket er konstant på 1,5 gange driftstrykket 15 minutter fra sidste op pumpning.

  Når dit jordvarmeanlæg er etableret, skal det tæthedsprøves og færdigmeldes.

  Du færdigmelder via Byg og Miljø, hvor du skal vedhæfte

  Færdigmeld dit anlæg via Bygogmiljoe.dk.

  Har du en helårsbolig og er den opvarmet via el (herunder jordvarme), kan du søge om at få reduceret elafgiften hos dit elselskab.

  Du kan kun få nedsat elafgift, hvis dit forbrug overstiger 4.000 kWh pr. år.

  Kontakt dit elselskab og bed om at få reduceret elafgiften. Så vil du modtage en blanket, som du skal sende til os. Vores opgave er at tjekke, at din bolig er registreret som elopvarmet i Bygnings- og Boligregisteret (BBR).

  Du skal færdigmelde dit jordvarmeanlæg og herunder sende tæthedsprøvningsattesten til os, før vi kan ajourføre BBR med oplysninger om, at der er et jordvarmeanlæg på din ejendom.

  Læs Skatteministeriets oplysninger om energiafgifterne på skm.dk.

  Dit jordvarmeanlæg skal efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg 1 år efter, du har taget dit anlæg i brug.

  Du skal gemme dokumentation for eftersynet i 10 år. 

  Kontakt os straks, hvis dit jordvarmeanlæg er utæt eller hvis du har en mistanke om, at det er utæt. 

  Ring på telefon 76 29 29 29 eller send en mail til naturogmiljoe@horsens.dk 

  Når du skal sløjfe dit jordvarmeanlæg, skal du: 

  • tømme anlægget efter gældende regler
  • afmelde hos os gennem Byg og Miljø.

  Afmeld dit jordvarmeanlæg på Bygogmiljoe.dk 

  3 trin til hvordan du tømmer dit jordvarmeanlæg rigtigt

  1. Du tømmer anlægget for væske
  2. Du skyller anlægget igennem med vand
  3. Du aflukker jordvarmeslangerne. 

  Vær opmærksom på, at du skal behandle væsken fra dit jordvarmeanlæg som farligt affald.

  Læs mere om farligt affald på vores egen side om farligt affald

  Har du et dybt anlæg?

  Så skal du også fjerne tekniske installationer i boringen, og husk at følge reglerne for sløjfning af boringer. Regler for sløjfning af boringer kan du finde i boringsbekendtgørelsen.

  Læs boringsbekendtgørelsen på Retsinformation.dk