Gå til hovedindhold
Kloak, vand og miljø

Spildevand og kloakering

Bor du på landet, og skal du forbedre rensningen af dit spildevand eller tilsluttes offentlig kloak? Eller bor du i byen, og skal du til at have separeret din kloak? Har du fået et påbud fra os? Læs om separatkloakering, kloaktilslutning, private spildevandsanlæg og spildevandsplaner.

 • Læs op

Indhold

  Spildevand uden for kloakeret område

  På landet hvor der ikke er offentlig kloak

  I de områder på landet, hvor der ikke er offentlig kloak, skal du håndtere dit husspildevand ved nedsivning eller opsamling eller rense vandet på andre måder, før det bliver udledt til markdræn, vandløb, søer eller fjorden. Der findes forskellige typer anlæg, som renser spildevandet og reducerer belastningen fra spildevandet til naturen og miljøet.

  Hvis du skal etablere eller ændre dit private spildevandsanlæg, skal du have tilladelse fra os.
  På grund af høj aktivitet skal du p.t. regne med en sagsbehandlingstid på 3-4 måneder. Så husk at søge i god tid.

  I nogle tilfælde påbyder vi dig at forbedre spildevandsrensningen på din ejendom. I andre tilfælde kan det være dig selv, der ønsker at ændre på spildevandsforholdene på din ejendom – i forbindelse med ombygning eller fordi dit eksisterende anlæg ikke fungerer godt nok.

  Søg tilladelse via Byg og Miljø

  Vi anbefaler, at du får din autoriserede kloakmester til at søge tilladelsen til dit private spildevandsanlæg. Tilladelsen skal søges via Byg og Miljø.

  Overordnet er der tre måder at håndtere spildevandet på, så belastningen fra spildevandet til naturen bliver reduceret:

  1. Nedsivning – hvor spildevandet bliver afledt til jorden
  2. Udledning – hvor spildevandet bliver renset, før det bliver udledt til dræn, vandløb, søer eller havet
  3. Opsamling – hvor spildevandet bliver opsamlet.

  De konkrete renseløsninger inden for de overordnede måder er

  Find informationer om de forskellige renseløsninger i vores folder om spildevand i det åbne land (pdf).

  Find informationer om kloakering og spildevandsrensning på landet på kloakviden.dk.

  Den autoriserede kloakmester har den nødvendige viden om de forskellige typer anlæg. Kontakt en kloakmester for at aftale, hvilken anlægstype, du skal have etableret, og hvor anlægget skal placeres.

  Mange kloakmestre kender også til ansøgningssystemet Byg og Miljø - og typisk er det kloakmester, der indsender både ansøgningen på vegne af dig og færdigmeldingen, når anlægget er etableret.

  Skifter du kloakmester?

  Udfyld og indsend overdragelsesdokumentet, hvis du skifter kloakmester midt i dit ansøgningsforløb (pdf).

  Direkte links til de forskellige ansøgningstyper i Byg og Miljø

  Nedsivningsanlæg

  Nedsivning af spildevand

  Nedsivning af spildevand i åbent pileanlæg

  Nedsivning i faskine af spildevand renset i beplantet filteranlæg

  Nedsivning i faskine af spildevand renset i minirenseanlæg

  Nedsivning i faskine af spildevand renset i naturrenanlæg

  Udledningsanlæg

  Udledning af spildevand renset i beplantet filteranlæg

  Udledning af spildevand renset i biologisk sandfilteranlæg

  Udledning af spildevand renset i minirenseanlæg

  Udledning af spildevand renset i NATURrenanlæg

  Udledning af spildevand renset i nedsivningsanlæg mindre end 25 m fra vandløb

  Opsamling - lukkede anlæg

  Pileanlæg med membran til opsamling af spildevand

  Opsamling af spildevand i samletank.

  Når dit anlæg er etableret, skal det færdigmeldes til os via Byg og Miljø

  Den autoriserede kloakmester skal færdigmelde spildevandsanlægget via Byg og Miljø senest 14 dage efter, at arbejdet er udført.

  I forbindelse med færdigmeldingen i Byg og Miljø skal kloakmester vedhæfte

  • en tegning over afløbssystemet og anlægget
  • den relevante færdigmeldingsblanket fra listen herunder.

  Bemærk at det er først, når vi har modtaget færdigmeldingen, at dit eventuelle påbud er efterkommet, og at du kan få reduceret din spildevandsafgift.

  Vedhæft en af følgende færdigmeldingsblanketter i Byg og Miljø

  Færdigmelding af nedsivningsanlæg (pdf)

  Færdigmelding af nedsivningsanlæg som sandmile (pdf)

  Færdigmelding af biologisk sandfilteranlæg (pdf)

  Færdigmelding af beplantet filteranlæg (pdf)

  Færdigmelding af minirenseanlæg (pdf)

  Færdigmelding af pileanlæg (pdf)

  Færdigmelding af samletank (pdf)

  I forbindelse med at vi udsteder påbud til dig om forbedret rensning af dit spildevand (uden for kloakeret område), bliver du samtidig tilbudt et såkaldt kontraktligt medlemskab af Samn Forsyning ApS. Tilbuddet gælder kun for helårsbeboelse.

  Hvis du indgår et kontraktligt medlemskab betyder det, at du lader Samn Forsyning ApS etablere og drive en renseløsning på din ejendom.

  Kontakt Samn Forsyning ApS, www.samn.dkmail@samn.dk, hvis du ønsker kontraktligt medlemskab, eller hvis har du spørgsmål i den forbindelse.

  Hvis du har fået et varsel om påbud fra os om at forbedre din spildevandsrensning, og du er økonomisk trængt, så kan du søge om at få fristen for at udføre arbejdet forlænget med minimum 3 år. Du kan også søge om et 20-årigt lån til udgifterne i forbindelse med forbedringerne (afdragsordning).

  Er du økonomisk trængt?

  Beløbsgrænsen for at være "økonomisk trængt" (beregnet efter antal hjemmeboende børn under 18 år):

  Jeg/vi har 0 hjemmeboende børn under 18 år 352.642 kr. (2024-niveau)
  Jeg/vi har 1 hjemmeboende barn under 18 år 398.839 kr. (2024-niveau)
  Jeg/vi har 2 hjemmeboende børn under 18 år 445.036 kr. (2024-niveau)
  Jeg/vi har 3 hjemmeboende børn under 18 år 491.233 kr. (2024-niveau)
  Jeg/vi har 4 hjemmeboende børn under 18 år 537.430 kr. (2024-niveau)
  Jeg/vi har flere end 4 hjemmeboende børn under 18 år 537.430 kr. (2024-niveau)

   

  Sådan søger du

  Hent ansøgningsskemaet til at søge om fristforlængelse og en afdragsordning (pdf)

  Læs vejledningen før du søger om fristforlængelse og afdragsordning (pdf)

  Send din ansøgning sammen med den seneste endelige årsopgørelse fra SKAT for alle beboere i din (ejendomsejers) husstand til spildevand@horsens.dk eller Natur og Miljø (Spildevand), Chr M Østergaards Vej 4, 8700 Horsens.

  (Vi behandler dine personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.)

   

  Hvis du har spørgsmål

  Spørgsmål til afdragsordningen? Kontakt Samn Forsyning ApS, telefon 76 26 87 00, mail@samn.dk.

  Spørgsmål til ansøgningsskemaet? Kontakt os i BorgerService, telefon 76 29 29 29.

  Hvis du

  • har fået påbud fra os om separatkloakering eller kloaktilslutning 
  • har nået folkepensionsalderen, får udbetalt social pension, delpension eller efterløn
  • ikke har lån i ejendommen, der overskrider den offentlige vurdering (har tilstrækkelig friværdi)

  så kan du søge om et lån hos os til at betale de udgifter, du har i forbindelse med separatkloakeringen eller tilslutning til kloakken.

  Søg om lån (lån til betaling af ejendomsskatter mv.) via borger.dk.

  Har du spørgsmål om lånet? Skriv til os til ejendomsskat@horsens.dk.


  Spildevand inden for kloakeret område

  I byen med kloakerede områder skal spildevandet ledes til det offentlige kloaksystem

  Skal din ejendom kobles på kloaksystemet? Eller skal din ejendom separatkloakeres? Er du en af de mange boligejere, der har fået et påbud?

  I dag løber regn- og spildevand nogle steder i samme systemer (fælleskloakering), så både regn- og spildevand fra en ejendom ledes til renseanlægget. Fremover er det kun spildevandet, der skal til renseanlægget, mens regnvandet skal ledes ud i søer, vandløb og havet (separatkloakering).

  Samn Forsyning er i fuld gang med at etablere nye regn- og spildevandsledninger i vejene. Når de nye ledninger er klar i dit område, vil det betyde, at du får påbud fra os om at ændre på kloakken på din ejendom.

  Færdigmeld kloakarbejdet, når din ejendom i byen er blevet separatkloakeret eller koblet til det offentlige kloaksystem

  Det er din autoriserede kloakmester, der skal færdigmelde og udarbejde en kloakplan. Det er også din kloakmester, der skal færdigmelde separatkloakering, kloaktilslutning eller udbedring af fejltilslutning via det digitale færdigmeldingsskema. HUSK at det er dit ansvar at få kloakmesteren til at indsende færdigmeldingen.

  Udført funktionstest

  Det er din autoriserede kloakmester, der skal dokumentere resultatet af den udførte funktionstest på din ejendom. Funktionstest udføres ofte ved tvivl om korrekte kloakeringsforhold på egen grund og tilslutning til fremførte stik.


  Påbud om separatkloakering - hvad sker der i dit område, og har du fået varslet et påbud?

  Se filmen, vores digitale kort og find svar på forskellige spørgsmål om separatkloakering herunder.

  Påbud om separatkloakering - a' hva' for en fisk?
  Se filmen

  Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.


  Brug vores digitale kort til at se, hvad der sker i dit område

  Søg din adresse frem på kortet og se, om din ejendom ligger i et område, der er planlagt til separatkloakering eller kloaktilslutning.

  Hvad sker der i dit område - og har du fået varslet et påbud?

  Søg din adresse frem på kortet herover og se, om din ejendom ligger i et område, der er planlagt til separatkloakering eller kloaktilslutning.

  Samn Forsyning står for løbende at etablere nye regn- og spildevandsledninger i vejene. Når Samn Forsyning er færdig med ledningsarbejdet i dit område, kræver vi, at du får din ejendom separatkloakeret eller sluttet til den offentlige kloakledning - afhængigt af hvor din ejendom ligger.

  Find oplysninger om Samn Forsynings aktuelle og planlagte projekter og tidshorisonten for ledningsarbejdet i de forskellige områder på samn.dk.

  Nogle husejere vælger at få etableret regn- og spildevandsledninger på deres grund (separere), allerede før Samn Forsyning har fået separatkloakeret i området. Det er du også meget velkommen til.

  Det kan være aktuelt, hvis du fx skal til at omlægge din indkørsel eller anlægge ny have. Så kan det være en fordel samtidig at gøre ledningerne klar, så din nye indkørsel ikke skal graves op igen, når Samn Forsyning har fået separatkloakeret, og du skal sluttes til systemet.

  Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Din kloakmester skal udarbejde dokumentation på, at arbejdet er udført. Du har ansvar for at sende dokumentationen til os.

  Send din færdigmelding af udført kloakarbejde via vores digitale blanket (kræver MitID).

  Husk at det stadig er dit ansvar at gemme dokumentationen og at blive sluttet til, når der er ført regn- og spildevandsstik frem til din grund.

  Hvis vi har sendt dig et varsel af påbud om separatkloakering på din grund, er det fordi vi har vurderet, at din ejendom skal separere regn- og spildevandet. Vi sender dig varsel af påbuddet, når Samn Forsyning har etableret regn- og spildevandsledningerne i vejen og lagt stik fra ledningerne frem til din grund.

  Med varslet får du en frist (typisk på en måned) til at komme med bemærkninger til sagen. Fx hvis kloakforholdene på din ejendom er anderledes end det, vi har registreret.

  Når fristen er udløbet, sender vi dig det endelige påbud. Med det får du typisk 6 måneder til at

  • få adskilt (separeret) regnvandet fra spildevandet på din grund
  • få koblet regnvandet til regnvandsstikket i vejen eller få etableret nedsivning af regnvandet på din grund.

  Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Din kloakmester skal udarbejde dokumentation på, at arbejdet er udført. Du har ansvar for at sende dokumentationen til os.

  Send din færdigmelding af udført kloakarbejde via vores digitale blanket (kræver MitID).

  Du skal også sørge for at indsende dokumentationen på, at din ejendoms regn- og spildevand er korrekt separeret, hvis kloakarbejdet allerede var udført, før du modtog påbuddet fra os. Kontakt den udførende kloakmester - eller en anden kloakmester, som ud fra en undersøgelse af din kloak kan bekræfte, at forholdene er i orden.

  Kontakt Samn Forsyning hvis...

  Hvis du har spørgsmål om, hvor stikket er placeret eller tidsperspektivet for separatkloakeringen i dit område, kan du kontakte

  Samn Forsyning, telefon 76 26 87 00, e-mail mail@samn.dk.

  Hvis vi har sendt dig et varsel af påbud om kloaktilslutning, er det fordi vi har vurderet, at spildevandet fra din ejendom skal sluttes til den offentlige kloak. Vi sender dig varsel af påbuddet, når Samn Forsyning har etableret det offentlige kloaksystem i vejen og har lagt et spildevandsstik frem til din grund.

  Med varslet får du en frist (typisk på en måned) til at komme med bemærkninger til sagen. Fx kan du, hvis du er særligt økonomisk trængt, søge om et lån m.m.

  Når fristen er udløbet, sender vi dig det endelige påbud. Med det får du typisk 6 måneder til at

  • få sluttet din ejendoms spildevand til spildevandsstikket ved vejen
  • få sløjfet dit eksisterende private spildevandsanlæg.

  Du skal fortsat håndtere regnvandet på din egen grund.

  Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Din kloakmester skal udarbejde dokumentation på at arbejdet er udført. Du har ansvar for at sende dokumentationen til os.

  Send din færdigmelding af udført kloakarbejde via vores digitale blanket (kræver MitID).

  Du skal også sørge for at indsende dokumentationen for, at din ejendoms spildevand er tilsluttet den offentlige kloak, hvis kloakarbejdet allerede var udført, før du modtog påbuddet fra os. Kontakt den udførende kloakmester - eller en anden kloakmester, som ud fra en undersøgelse af din kloak kan bekræfte, at forholdene er i orden.

  Kontakt Samn Forsyning hvis...

  Hvis du har spørgsmål om, hvor stikket er placeret, om tilslutningsbidraget eller tidsperspektivet for kloaktilslutningen, kan du kontakte

  Samn Forsyning, telefon 76 26 87 00, e-mail mail@samn.dk.

  Hvis du har fået et varsel om påbud om kloaktilslutning fra os, og du er økonomisk trængt, så kan du søge om at få fristen for at udføre arbejdet forlænget med minimum 3 år. Du kan også søge om et 20-årigt lån til udgifterne i forbindelse med forbedringerne (afdragsordning).

  Er du økonomisk trængt?

  Beløbsgrænsen for at være "økonomisk trængt" (beregnet efter antal hjemmeboende børn under 18 år):

  Jeg/vi har 0 hjemmeboende børn under 18 år 352.642 kr. (2024-niveau)
  Jeg/vi har 1 hjemmeboende barn under 18 år 398.839 kr. (2024-niveau)
  Jeg/vi har 2 hjemmeboende børn under 18 år 445.036 kr. (2024-niveau)
  Jeg/vi har 3 hjemmeboende børn under 18 år 491.233 kr. (2024-niveau)
  Jeg/vi har 4 hjemmeboende børn under 18 år 537.430 kr. (2024-niveau)
  Jeg/vi har flere end 4 hjemmeboende børn under 18 år 537.430 kr. (2024-niveau)

   

  Sådan søger du

  Hent ansøgningsskemaet til at søge om fristforlængelse og en afdragsordning (pdf)

  Læs vejledningen før du søger om fristforlængelse og afdragsordning (pdf)

  Send din ansøgning sammen med den seneste endelige årsopgørelse fra SKAT for alle beboere i din (ejendomsejers) husstand til spildevand@horsens.dk eller Natur og Miljø (Spildevand), Chr M Østergaards Vej 4, 8700 Horsens.

  (Vi behandler dine personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.)

  Hvis du har spørgsmål

  Spørgsmål til afdragsordningen? Kontakt Samn Forsyning ApS, telefon 76 26 87 00, mail@samn.dk.

  Spørgsmål til ansøgningsskemaet? Kontakt os i BorgerService, telefon 76 29 29 29.

  Hvis du

  • har fået påbud fra os om separatkloakering eller kloaktilslutning 
  • har nået folkepensionsalderen, får udbetalt social pension, delpension eller efterløn
  • ikke har lån i ejendommen, der overskrider den offentlige vurdering (har tilstrækkelig friværdi)

  så kan du søge om et lån hos os til at betale de udgifter, du har i forbindelse med separatkloakeringen eller tilslutning til kloakken.

  Søg om lån (lån til betaling af ejendomsskatter mv.) via borger.dk.

  Har du spørgsmål om lånet? Skriv til os til ejendomsskat@horsens.dk.

  Måske er du i tvivl, om din ejendom er separatkloakeret, eller hvor ledningerne løber på din grund?

  Se om vi har tegninger m.m. over kloakforholdene på din ejendom på FilArkiv.dk.

  Hvis du ikke kan finde nogen dokumentation i FilArkiv om forholdene på din ejendom, er det fordi vi ikke har den dokumentation.

  Kontakt da i stedet den kloakmester, der har udført arbejdet, for at få oplysninger om kloakken. Hvis det ikke er muligt, kan du hyre en anden kloakmester til at kortlægge de faktiske kloakforhold.

  Hvorfor påbyder vi dig at separatkloakere eller koble dit spildevand til den offentlige kloak? 

  Ved separatkloakering ændrer man kloakken fra en fællesledning, som afleder både regn- og spildevand til renseanlægget, til et separatsystem hvor regn- og spildevand er adskilt. Når det er adskilt, er det kun spildevandet, der bliver ført til renseanlægget, mens regnvandet enten bliver ledt til sø, vandløb eller havet eller bliver håndteret på egen grund ved nedsivning.

  Separatkloakering er en god ide og et krav, vi stiller til din ejendom, fordi...

  Vi separerer regn- og spildevand, fordi det har store funktionelle og miljømæssige fordele. Klimaændringerne med kraftigere regn sætter kloaksystemerne under pres. Det betyder, at de fælleskloakerede systemer har for lidt kapacitet til at håndtere de øgede regnvandsmængder.

  Separatkloakering

  • reducerer risikoen for oversvømmelse med spildevand i kældre og bebyggede områder
  • reducerer risikoen for at fortyndet spildevand løber ud i søer, vandløb eller havet ved kraftige regnskyl
  • aflaster renseanlæggene, fordi regnvandet ikke længere bliver ført hertil.

  Kloaktilslutning betyder, at man sløjfer det eksisterende private spildevandsanlæg, og i stedet kobler spildevandet til det offentlige kloaksystem i vejen.

  Vi vælger i nogle tilfælde at kloakere uden for kloakområde (i det åbne land), hvor ejendommene ligger forholdsvis tæt og nær et kloakområde. Og for dig, der bor der, betyder det, at du vil få et påbud om kloaktilslutning.

  Kloaktilslutning en god ide og et krav, vi stiller til din ejendom, fordi...

  En kloakløsning er den mest hensigtsmæssige og miljøvenlige løsning.

  Kloaktilslutning betyder at

  • spildevandet bliver ledt til renseanlægget, hvor det bliver betydeligt bedre renset
  • de lokale søer og vandløb ikke længere bliver påvirket af spildevandsudledningen
  • ejendommen bliver sikret mod eventuelle fremtidige skærpelser af rensekrav.