Gå til hovedindhold
Affald
Service til virksomheder
Anmeldelse

Bygge- og anlægsaffald

Anmeld bygge- og anlægsaffald

 • Læs op

Indhold

  SELVBETJENING

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp.

  Du skal anmelde dit byggeaffald, hvis:

  • der fra din nedrivning, renovering eller vedligeholdelse af bygninger eller anlæg fremkommer mere end 1 ton affald, eller 
  • hvis du skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden fra 1950 - 1977.

  Vi skal have din anmeldelse senest 14 dage før renoverings-, vedligeholdelses- eller nedrivningsarbejdet begynder. 

  Vær opmærksom på, at du skal sende supplerende dokumentationsmateriale, som fx miljøkortlægning, sammen med din anmeldelse. 

   

  Læs vores vejledning om, hvordan du skal håndtere bygge- og anlægsaffald (pdf). 

  Under nedrivnings-, renoverings eller vedligeholdelsesarbejde skal du være opmærksom på at afdække, om der kan være anvendt problematiske stoffer. Du skal derfor foretage en screening af bygningen, anlægget eller berørte dele heraf. Screeningen skal foretages ved: 

  • nedrivningsarbejder, renoveringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder af bygninger eller anlæg, hvor der frembringes mere end 1 ton
  • udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 – 1977.

  Der vil typisk skulle screenes for problematiske stoffer som fx PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller. Der kan dog være andre stoffer, der i det konkrete tilfælde vil skulle screenes for.

  I vores vejledning om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og kortlægning af problematiske stoffer og materialer, finder du i bilag 2 et screeningsskema, som du kan anvende i den indledende proces til at afdække af, om der kan være anvendt miljøproblematiske stoffer. I skemaet kan du se, hvor stofferne typisk er blevet anvendt.

  Hvis der kan svares JA til ét eller flere af spørgsmålene, skal udarbejdes en kortlægningsrapport.

  Byggearbejder, der vedrører flere bygninger eller anlæg, skal vurderes under ét.

  Du kan her se en ikke udtømmende liste over rådgivere, som arbejder med miljøscreening og kortlægning af bygge- og anlægsaffald. 

  Hvordan og hvorfor?

  Det er dit ansvar som bygherre, at miljøproblematiske stoffer bliver identificeret ved en screening, og at der efterfølgende udarbejdes en miljøkortlægningsrapport.

  Screeningen har til formål at afdække, om bygningen eller anlægget indeholder miljøproblematiske stoffer. Miljøkortlægningen har til formål at dokumentere, hvor og i hvilke koncentrationer de miljøproblematiske stoffer forekommer, og hvordan de tænkes fjernet.

  På den måde ved du som bygherre, hvordan du skal håndtere dit byggeaffald. I tvivlstilfælde har kommunen mulighed for at anvise dit bygge- og anlægsaffald til korrekt behandling.

  Vi skal have din anmeldelse og kortlægningsrapport senest 14 dage før nedrivningen eller renoveringen påbegyndes.

  Læs mere

  Læs mere om regeringens handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger på PCB-guiden.dk

  Læs PCB-vejledningen fra Dansk Asbestforening (pdf)

  Læs om PCB på byggepladsen på arbejdstilsynet.dk.

  I forbindelse med din byggeaktivitet skal du sikre, at de genanvendelige materialer bliver sorteret på stedet. Som minimum skal materialerne sorteres i følgende rene fraktioner:

  1. Natursten, fx granit og flint
  2. Rene uglaserede tegl- og mursten
  3. Rent beton
  4. Blandinger af natursten, uglaseret tegl/mursten og beton
  5. Jern og metal
  6. Gips
  7. Stenuld
  8. Jord
  9. Asfalt
  10. Blandinger af beton og asfalt

  Derudover er der ofte andet genanvendeligt affald, som du skal kildesortere, så det netop kan blive genbrugt - fx:

  • Hård PVC og andet plast
  • Rent træ
  • Termoruder (må ikke indeholde PCB).

  Ved affaldsfraktion 1-4 skal du sikre, at alt andet end mørtel og armeringsjern er frasorteret affaldet. Affaldet må derfor ikke indeholde opløsningsmidler, olierester, fugemasse, forseglingslim, imprægneret træ, tjære, sod, bly, maling, lak eller andre lignende forureninger.

  Du kan undlade at sortere de rene bygge- og anlægsmaterialer pkt. 1–10, hvis den samlede affaldsmængde fra det pågældende bygge- og anlægsarbejde ikke overstiger 1 ton. I så fald skal affaldet afleveres til sortering på godkendt behandlingsanlæg.

  Du må bruge bygge- og anlægsmaterialer til samme eller beslægtede formål, som materialerne har været brugt til hidtil. Det kan fx være genbrug af mursten, tagsten, bygningstømmer, døre eller vinduer. Alternativt kan du aflevere materialerne til et registreret genanvendelsesanlæg eller til en godkendt og registreret indsamlingsvirksomhed.

  Find registreret genanvendelsesanlæg eller indsamlingsvirksomhed i Energistyrelsens Affaldsregister på affaldsregister.ens.dk.

  Hvorvidt byggeaffaldet kan genanvendes, eller om det skal forbrændes, deponeres eller bortskaffes til specialbehandling som farligt affald afhænger typen af de miljøproblematiske stoffer og  koncentrationerne.

  Horsens Kommune anvender følgende vejledende grænseværdier pr. 1. februar 2021, se tabel 1. Kontrakter og tilbud mv., som er indgået inden den 1. februar 2021 kan, hvis det har indflydelse på håndteringen af affaldet, køre efter de tidligere grænseværdier.  

  Værdierne er målt som den maksimale koncentration (mg/kg TS) i materialet, dvs. ved kilden. Listen er ikke udtømmende. Værdierne er vejledende.

  Det er bygherrens pligt at sikre, at materialer, der genanvendes er uforurenede. Materialer, der fremstår med misfavninger eller anden synlig /lugtbar påvirkning, bør normalt undersøges. Materialer skal som udgangspunkt frasorteres, hvis de har et indhold af miljøfremmede stoffer, der overstiger værdierne for ”Rent materiale”.

  I hvilket omfang rensning er påkrævet, og hvordan materialer kan bortskaffes, vil i det aktuelle tilfælde blive anvist af kommunen. Der bør altid måles på det intakte materiale inden dette nedknuses, og forureningen fortyndes/opblandes.

   

  Tabel 1: Grænseværdier

  Stof (x) "Rent materiale” mg/kg (ppm)  Forurenet mg/kg (ppm)  Farligt affald mg/kg (ppm)
  Arsen (As)  < 20  20 - 1.000  > 1.000
  Asbest    Ikke-støvende  Støvende
   Bly (Pb)  < 40  40 - 2.500  > 2.500
   Cadmium (Cd)  < 0,5  0,5 - 1.000  > 1.000
   Cyanid (total)  < 1 1 – 2.500   > 2.500
   Klorparaffiner  ”Ingen spor af” (ved screening)  ”ingen spor af” – 2.500  > 2.500
   Kobber (Cu)  < 500  500 - 2.500  > 2.500
   Krom (Cr-total)  < 500   500 - 1.000  > 1.000
   Krom (Cr-VI)  < 20  20 - 1.000  > 1.000
   Kulbrinter (tung, C20 – C35))  < 100  100 – 10.000  > 10.000
   Kviksølv (Hg) < 1   1 – 2.500  > 2.500
   Nikkel (Ni)  < 30  30 - 1.000  > 1.000
   PAH (total)  < 0,3  0,3 - 1.000  > 1.000
   PCB (total)  < 0,1  0,1 - 50  > 50
   Zink (Zn)  < 500  500 - 2.500  > 2.500

  OBS: Stofferne bly (Pb), Cyanid (total), Klorparaffiner, Kobber (Cu), Kviksølv (Hg) og Zink (Zn) er omfattet af summerings reglerne for HP 14 ”Økotoksisk” gældende fra 5. juli 2018. Hvis koncentrationen af de enkelte stoffer er mellem 1.000 og 2.500 mg/kg (ppm), skal de lægges sammen. Hvis den samlede værdi overstiger 2.500 mg/kg, er affaldet klassificeret som farligt affald.  Forurenet byggeaffald (brændbart og deponeringsegnet) anvises generelt til nedenstående modtagere:

   

  Farligt affald anvises til: 

  Modtagestation Syddanmark I/S (Motas)
  Vejlbyvej 21
  7000 Frederica
  Telefon: 76 20 13 00 

  Fortum Waste Solution A/S
  Lindholmvej 3
  5800 Nyborg
  Telefon: 63 31 71 00

   

  Asbest skal afleveres til:

  Horsens Deponeringsanlæg
  Endelavevej 32
  8700 Horsens

  Læs mere om de særlige modtageregler der gælder for emballering og deponering af asbest på deponiet under erhvervsservice og deponi.

  Nedrivningsarbejder skaber store mængder affald. Det meste af affaldet består af materialer, som kan genanvendes. For at materialerne kan genanvendes uden tilladelse, må de ikke være forurenede.

  På baggrund af en miljøkortlægning vil det normalt kunne sikres, at byggematerialer med farlige stoffer kan fjernes ved kilden. Dette kræver omhyggelig planlægning af nedrivningsarbejdet, som typisk bør overlades til professionelle.

  Uforurenede materialer af:

  1. natursten, fx granit og flint
  2. rene uglaserede tegl- og mursten
  3. rent beton
  4. blandinger af natursten, uglaseret tegl/mursten og beton

  kan man efter forarbejdning frit anvende som erstatning for primære råstoffer (naturlige sten- og grus materialer). Med forarbejdning menes nedknusning til en materialestørrelse, der svarer til naturlige sten- og grusmaterialer. Hvis du fx ønsker at anvende materialer pkt. 1 – 4 som erstatning for bundsikringsgrus, vil du skulle nedknuse det til en materialestørrelse 0-80 mm.

  Du må oplagre uforurenet bygge- og anlægsaffald på stedet i op til 1 år uden tilladelse.

  Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald menes bygge- og anlægsaffald, som med en høj grad af sikkerhed ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed.

  Affaldet må ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, som fx imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.

  Som bygherre har du ansvaret for, at

  • reglerne bliver overholdt
  • affaldet sorteres og behandles korrekt
  • sikre at anvendelsen af materialerne ikke er i strid med Byggeloven, Planloven, Natur- og/eller Miljøbeskyttelsesloven.

   

  Hvor rent skal dit affald være for at kunne genanvendes?

  Se en oversigt over grænseværdier for forurenede og farlige stoffer i bygge- og anlægsaffald under punktet "Grænseværdier for forurenede og farligt bygge- og anlægsaffald" længere oppe. 

  Byggeaffald til forbrænding 

  Affald til forbrænding fra nedrivning eller renovering vil typisk være forurenet pap, plastik og flamingo, gulvtæpper, linoleumsgulv, træ med maling mv.

  Det er affald, som ikke kan genanvendes eller er egnet til deponering.

  Læs mere om affald til forbrænding på vores side om forbrænding.

   

  Byggeaffald til deponering

  Affald til deponering fra nedrivning eller renovering vil typisk være isolering, sanitet, blød PVC (vinylgulve, paneler, presenninger, tagfolier fra undertage), skorsten, sten, glaseret tegl, forurenet isolering, sanitet, puds og mørtel, sand fra sandblæsning af overflader, mv.

  Det er affald, som ikke kan genanvendes eller er egnet til forbrænding.

  Læs mere om affald til deponering på vores side om deponi.

   

  Hvornår er dit byggeaffald forurenet, så det enten må deponeres eller forbrændes?

  Se en oversigt over grænseværdier for forurenede og farlige stoffer i bygge- og anlægsaffald under punktet "Grænseværdier for forurenede og farligt bygge- og anlægsaffald" længere oppe. 

  En række af de materialer, som har været anvendt gennem tiden i byggeri, indeholder forskellige miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Det betyder, at noget af det affald, der opstår i forbindelse med nedrivning eller ombygning, i visse tilfælde skal klassificeres som farligt affald.

  Farligt affald kan eksempelvis findes i maling, fugemasse, fliseklæber, klinker, isolering og som punktvise lokale forureninger i byggerier. Maling kan være tilsat fx bly, cadmium, PCB og klorparaffiner. Farligt affald kan selv i små mængder skade miljøet.

  Hvornår er dit byggeaffald så forurenet, at det kan betegnes som farligt affald?

  Se en oversigt over grænseværdier for forurenede og farlige stoffer i bygge- og anlægsaffald under punktet "Grænseværdier for forurenede og farligt bygge- og anlægsaffald" længere oppe. 

  Læs hvordan du kommer af med farligt affald på vores side om farligt affald.

  Asbest findes i en lang række byggematerialer som fx beklædningsbrædder til vægge, lofter og tage, i gulvbelægninger, ventilationskanaler og fliseklæber. Kiselgur blandet med asbest har været brugt til isolering af rør, vandvarmere mv.

  Asbestfibre fra byggematerialer med asbest er små og tynde, og har derfor let ved at trænge ind i kroppen og ophobe sig i lungerne, hvilket gør asbest farligt. Har man først fået asbestfibre i lungerne, kan man risikere at få lungesygdommen asbestose, som kan udvikle sig til kræft.

  Du skal derfor være opmærksom på, at I overholder arbejdsmiljøreglerne i forbindelse med sanering af asbest.

   

  Sådan håndterer du asbest

  Læs om, hvordan du kommer af med asbestholdigt affald på vores side om farligt affald.

  Læs vores faktaark om asbestaffald på Affaldstjek.dk.

  Læs mere om asbest på Arbejdstilsynet.dk.

  Midlertidige aktiviteter som fx byggeri, vejarbejde, facaderenovering og nedrivning kan støje, vibrere og støve - og altså genere miljøet og omgivelserne. Du skal derfor sikre, at du overholder reglerne i vores Bygge- og anlægsregulativ, som har til formål at begrænse gener fra midlertidige aktiviteter.

  Læs vores Bygge- og anlægsregulativ (pdf)

  Søg dispensation fra Bygge- og anlægsregulativet

  I tilfælde af at dit projekt på grund af fx sikkerhed, trafikale forhold eller byggetekniske forhold ikke kan overholde reglerne i Bygge- og anlægsregulativet, har du mulighed for at søge dispensation. Søg dispensation senest 14 dage før dine planlagte arbejder. Du må først påbegynde arbejdet, når vi har meddelt dispensationen.

  Søg dispensation fra reglerne i Bygge- og anlægsregulativet