Jordflytning

Husk at anmelde jordflytningen i god tid, hvis du skal flytte anmeldelsespligtig jord.

Indhold

  SELVBETJENING - JordWeb

  Alle parter i en jordflytning, herunder bygherre, grundejer, vognmand, entreprenør m.v., har ansvar for, at jordflytningen bliver anmeldt.

  Ring til os på 76 29 26 53 eller 76 29 25 15 hvis du har spørgsmål vedr. jordflytning.

  Ring til SWECO på 43 48 46 32 hvis du har brug for teknisk support til din anmeldelse i JordWeb.

  Find eventuelle oplysninger om forurening på en ejendom

  Find information om eventuel registreret jordforurening og områdeklassificering på en given ejendom på vores digitale kort WebKort. Du kan søge på en adresse eller zoome direkte i kortet.

  NYT: Gebyr for anmeldelse af jordflytning

  Siden 1. januar 2023 bliver der nu opkrævet et gebyr for anmeldelse af jordflytninger fra virksomheder.

  Læs mere om gebyret her på siden.

  Anmeldelse af jordflytning

  Vi skal behandle din anmeldelse om jordflytning, før du må flytte jorden. Anmeld i god tid, så det ikke bliver en bremseklods for dit projekt.

  Vi har som hovedregel 4 uger til at behandle din anmeldelse. Vi bestræber os på at behandle anmeldelserne mindst én gang ugentligt – med forbehold for ferie og sygdom.

  Du skal som anmelder:

  • oprette dig i systemet
  • oprette din anmeldelse inklusive dokumentation
  • vælge kommune, jordmodtager og transportør.

  Vi behandler sagen (anviser, beder om yderligere oplysninger eller afviser), og du og jordmodtageren får besked. Når vi har færdigbehandlet sagen, flytter du jorden. Jordmodtageren registrerer den faktiske jordmængde og lukker sagen.

  Vær opmærksom på, at du som vognmand skal kunne vise følgesedlen (den ajourførte anmeldelse) ved hver transport.

  Det er meget nemt at oprette sig i systemet online. Der skal én gang for alle indtastes nogle stamoplysninger, herunder en mailadresse, og så er det klar.

  Få hjælp til brugen af systemet hos JordWebs support ved at skrive til support@jordweb.dk eller ringe på telefonnummer 43 48 46 32.

  Se filmen om den digitale selvbetjeningsløsning JordWeb på youtube.com (3 min.)

  Du skal anmelde jordflytningen, hvis du flytter mere end 1 m3 jord og jorden enten:

  • er forurenet
  • kommer fra en grund, der er områdeklassificeret
  • kommer fra en grund, der er kortlagt som forurenet
  • kommer fra en offentlig vej
  • kommer fra et godkendt modtageanlæg for jord.

  Se om ejendommen, du flytter jord fra, er omfattet af områdeklassificeringen og/eller kortlagt som forurenet eller muligt forurenet på vores digitale kort WebKort.dk.

  På den måde kan du se, om ejendommen er omfattet af reglerne om anmeldepligt.

  Vi anbefaler alle, der skal have flyttet jord, at de indgår en aftale med en vognmand eller entreprenør, som også vil stå for den eventuelle jordanmeldelse.

  Gebyr for anmeldelse af jord, der er erhvervsaffald

  Med virkning fra 1. januar 2023 bliver der nu opkrævet et gebyr for anmeldelse af jordflytninger fra virksomheder.

  Gebyret skal dække sagsbehandlingen for jordflytninger og vil blive faktureret på følgende måde:

  • Timepris for jordflytning pr. medgået time: 680 kr. ekskl. moms
  • Startgebyr på jordflytninger pr. anmeldelse til sagsbehandling: 340 kr. ekskl. moms (inkl. udgifter til fakturering, IT, m.v.). Startgebyret omfatter behandling af jordflytninger med et tidsforbrug op til 30 minutter. Herefter efter medgået tid pr. påbegyndt 30 minutter.

  Jordflytningsgebyret vedrører virksomheder.

  Jord er erhvervsaffald, når:

  • Jorden opgraves og/eller bortskaffes fra en ejendom, hvor grundejer er en virksomhed eller en offentlig institution
  • Jorden opgraves i offentlig vej
  • En virksomhed har dispositionsretten over jorden.

  Nej.

  Gebyret opkræves for myndighedens behandling af anmeldelsen. Hvis anmelder efterfølgende ikke flytter jorden eller annullerer sagen, ændrer det ikke på, at myndigheden har brugt tid på sagsbehandlingen

  Opkrævningen sendes til anmelder og kan ikke sendes til andre af sagens parter.

  Gebyret beregnes efter tidsforbruget i den enkelte sag og kan blandt andet omfatte

  • gennemgang af analyser
  • godkendelse af en jordhåndteringsplan
  • klassifikation af jorden
  • vejledning om jordflytning på en konkret sag
  • udgifter til relevante it-systemer.

  Der opkræves ikke gebyr for generel vejledning om jordflytninger, generelle spørgsmål om gebyret, oplæring af nye medarbejdere mv.

  Det følger af § 36 i affaldsaktørbekendtgørelsen, BEK nr. 2097 af 14/12/2020, at afgørelser efter denne bekendtgørelse ikke kan indbringes til anden administrativ myndighed.

  Klage over kommunens praksis og administration af bekendtgørelsens §18 stk. 5 kan indbringes for Ankestyrelsen.

  Se lignende sider

  Mere om jordflytning og jordhåndtering