Gå til hovedindhold
Service til virksomheder
Affald

Farligt Affald

Skal du af med olie- og kemikalieaffald eller klinisk risikoaffald?

 • Læs op

Indhold

  Hvad er farligt affald?

  Det er affald, som er farligt, fordi det udgør en brandfare, sundhedsfare, miljøfare eller smittefare. 

  Farligt affald kan fx være spildolie, syrer og baser, opløsningsmidler, bekæmpelsesmidler, maling, spraydåser, trykflasker, klinisk risikoaffald osv. 

   

  Smid aldrig batterier og akkumulatorer i skraldespanden 

  Vi risikerer, at tungmetaller - som bly, kviksølv, cadmium og nikkel - spredes i miljøet, hvis du smider batterier og akkumulatorer i skraldespanden. 

   

  Sådan afleverer du almindelige batterier 

  Læg dine brugte batterier i en gennemsigtig plastikpose på låget af din affaldsbeholder til husholdningslignende restaffald. Så bliver de taget med, når din affaldsbeholder bliver tømt. 

  Du kan kun aflevere forseglede batterier på denne måde. Batterier, som du køber i en dagligvarebutik, er forseglede. Du genkender et forseglet batteri ved, at du kan holde det i hånden. Det kan fx være AA- og AAA-batterier, knapcellebatterier, batterier i mobiltelefoner og batterier i håndholdt værktøj.

  Jeres virksomhed kan få en batteribeholder af os, hvis I har jeres egen container og er tilmeldt afhentning af husholdningslignende restaffald. Denne ordning er gratis.

  Kontakt Affald og Genbrug for mere information på telefonnummer 76 29 26 92.

   

  Sådan afleverer du bilbatterier og bilakkumulatorer 

  Følgende steder kan tage imod dit bilbatteri eller bilakkumulator: 

  • Distributører af bilbatterier og bilakkumulatorer
  • Skrotnings-, genanvendelses- og autoophugningsvirksomheder
  • Genbrugspladser på fastlandet, hvis du betaler gebyr for brug af genbrugspladser. 

   

  Se liste over indsamlere af blyakkumulatorer herunder bilbatterier og –akkumulatorer, der er registreret hos Foreningen til indsamling af blyakkumulatorer i Danmark (ReturBat) på www.returbat.dk.


  Se liste over godkendte registrerede autoophugningsvirksomheder, der kan tage imod dit bilbatteri eller bilakkumulator på borger.dk.

   

  Sådan afleverer du større industribatterier og -akkumulatorer 

  Du kan aflevere dit udtjente industribatteri eller din udtjente industriakkumulator til et af de følgende steder: 

  • producenten eller importøren af industribatteriet eller -akkumulatoren 
  • et registreret genanvendelsesanlæg
  • en godkendt og registreret virksomhed, der indsamler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald.

   

  Find et registreret genanvendelsesanlæg eller virksomhed på Affaldsregister.ens.dk.

   

  Vær også opmærksom på de usynlige batterier 

  Der kan være batterier i mange ting, fx i legetøj, sko, postkort, slips, kameraer m.m. Ting, som kan lyse eller sige lyde, har ofte et batteri, som ikke kan skiftes ud eller fjernes. Sådan et produkt skal du aflevere som elektronikaffald til genbrugspladsen eller til registreret modtager/indsamlingsvirksomhed.

  Find registreret modtager/indsamlingsvirksomhed på Affaldsregister.ens.dk

  Læs vores faktaark om batterier og akkumulatorer på Affaldstjek.dk.

  Kør det til deponi 

  Du skal aflevere asbest på: 

  Horsens Deponeringsanlæg
  Endelavevej 32
  8700 Horsens

  Indvejning sker på Brovægten, Endelavevej 24, 8700 Horsens.

  Ring på telefonnummer 30 67 40 40 senest 15 min før indvejningen.  

  Bemærk, at du inden indvejning skal udfylde en affaldsdeklaration til deponeringsanlægget. 

  Du skal som transportør være oprettet som kunde i Brovægten. Aflæsning på deponiet skal ske med kran og pallegaffel eller anden hejseanordning. Transportøren skal selv aflæsse på anvist sted.

   

  Inden du kommer, skal du huske: 

  • Hele ikke-støvende asbestplader skal emballeres i støvtæt emballage og afleveres på intakte og ikke-flækkede paller (max 80 cm. højde målt fra pallebund) og være bundet med stål- eller plastikbånd. Husk at stakken af plader også skal emballeres under bunden. 
  • Rygninger, pladestumper og støvende asbestholdigt affald skal befugtes og emballeres dobbelt i egnet, lukket og støvtæt emballage. Det er fx 2-lags plastsække eller tætte big-bag-sække.
  • Asbestaffald skal være mærket "ASBEST".

   

  Kør det til mellemdepot

  Har du mindre mængder asbest, som kan være på din egen trailer eller køretøj med lad, kan du køre det til Mellemdepotet: 

  Horsens Kommunes Mellemdepot
  Endelavevej 13 B
  8700 Horsens

  Indvejning sker på Brovægten, Endelavevej 24, 8700 Horsens, hvor du skal være oprettet som kunde.

  Ring på telefonnummer 30 67 40 40 senest 15 min før indvejningen.

  Bemærk, at du inden indvejning skal udfylde en affaldsdeklaration til deponeringsanlægget.

  Aflæsning på Mellemdepotet sker af kommunens personale med truck.

   

  Inden du kommer, skal du huske:

  • Hele ikke-støvende asbestplader skal emballeres i støvtæt emballage og afleveres på intakte og ikke-flækkede paller (max 80 cm. højde målt fra pallebund) og være bundet med stål- eller plastikbånd. Husk at stakken af plader også skal emballeres under bunden. 
  • Rygninger, pladestumper og støvende asbestholdigt affald skal befugtes og emballeres dobbelt i egnet, lukket og støvtæt emballage. Det er fx 2-lags plastsække eller tætte big-bag-sække.
  • Hver enhed må ikke veje mere end 1.500 kg. da det er vores folk, som aflæsser asbestaffald fra dit køretøj eller trailer. Vi løfter dit affald ned fra en højde på max 1,8 meter. 
  • Asbestaffald skal være mærket "ASBEST".

   

  Anmeld asbestholdigt bygge- og anlægsaffald

  Læs om anmeldelse af byggeaffald under Bygge- og anlægsaffald.

   

  Læs mere

  Læs mere om affald til deponi under Deponi.

  Læs vores faktaark om affald til deponering på Affaldstjek.dk.

  Læs vores faktaark om asbestaffald på Affaldstjek.dk.

   

   

  Skal du af med farligt PCB-holdigt affald, anviser vi affaldet til specialbehandling via Modtagestation Syddanmark I/S (Motas). 

   

  Læs mere om Modtagestation Syddanmark I/S på Motas.dk

   

  Du skal anmelde PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

  Læs mere om anmeldelse og håndtering af byggeaffald under Bygge- og anlægsaffald.

  Du har pligt til at være tilmeldt til indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald, hvis din virksomhed producerer klinisk risikoaffald.

  Ring til Modtagestation Syddanmark I/S på telefonnummer 76 20 13 00 for at tilmelde dig.

  Særligt om afhentning af klinisk risikoaffald

  Klinisk risikoaffald afhentes efter behov, og aftale om emballager og afhentningshyppighed aftales med Motas.

  På affaldsproducentens adresse, kan afhentes klinisk risikoaffald således:

  1. En gang om ugen
  2. En afhentning hver 14. dag.
  3. En afhentning hvert halve år (hvis der kun er tale om kanyler og lignende)
  4. En afhentning hvert år (hvis der kun er tale om mindre mængder kanyler og lignende)

  Derudover vil der være mulighed for at få afhentet klinisk risikoaffald efter behov ved at tilkalde Motas, der oplyser tidspunkt for afhentning af det kliniske risikoaffald normalt enten ved telefonisk eller skriftlig bekræftelse. Affaldet skal være emballeret, mærket og klar til afhentning på det varslede tidspunkt.

  Normalt afhentes affaldet i tidsrummet mellem kl. 07.00 og 17.00, så afhentningen kan foregå i klinikkers/laboratoriers åbningstid. Er transportemballagen placeret i aflåst rum, og der ikke kan være personale tilstede på afhentningstidspunktet, skal udleveres nøgle til Motas.

  Producenten af det kliniske risikoaffald skal sikre, at der er let og umiddelbar adgang til affaldet – dette af hensyn til indsamlingsmandskabets arbejdsmiljøforhold.

  Normalt skal klinisk risikoaffald afhentes hos affaldsproducenten, hvor affaldet produceres. Ved decentral hjemmepleje/patientpleje, hvor der opstår klinisk risikoaffald, kan affaldet medtages af plejepersonalet/lægen og opsamles på centrale lokaliteter (f.eks. plejehjem eller lægepraksis), hvor affaldet afhentes af Motas. Det skal i disse tilfælde sikres, at affaldet opsamles, transporteres og opbevares forsvarligt i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 1998 om håndtering af klinisk risikoaffald.

   

  Læs vores vejledning til håndtering og sortering af klinisk risikoaffald (pdf).

  Læs vores faktaark om klinisk risikoaffald på Affaldstjek.dk.

  Læs mere om Modtagestation Syddanmark I/S på Motas.dk 

  Du har pligt til at være tilmeldt indsamlingsordningen for olie- og benzinudskillere, hvis du bruger olie- og benzinudskillere. 

   

  Ring til Modtagestation Syddanmark I/S på telefonnummer 76 20 13 00 for at tilmelde dig. 

   

  Læs vores faktaark om olie- og benzinudskillere på Affaldstjek.dk.

  Læs mere om Modtagestation Syddanmark I/S på Motas.dk 

  Vi anviser andet ikke-genanvendeligt farligt affald til specialbehandling via Modtagestation Syddanmark I/S. 

   

  Kontakt Modtagestation Syddanmark I/S på telefonnummer 76 20 13 00. 

   

  Læs vores faktaark om farligt affald på Affaldstjek.dk.

  Læs mere om Modtagestation Syddanmark I/S på Motas.dk 

  Hvis I skal af med farligt bygge- og anlægsaffald 

  Hvis din virksomhed i forbindelse med nedrivning eller renovering skal af med farligt bygge- og anlægsaffald, skal du anmelde det i Byg og Miljø. Anmeld byggeaffald og læs mere under Bygge- og anlægsaffald.