Gå til hovedindhold
Service til virksomheder

Landbrugsarealer

Det er vigtigt, du som landmand kender reglerne for, hvordan og hvornår du må bringe husdyrgødning ud på dine landbrugsarealer, genopdyrke et areal m.m.

 • Læs op

Indhold

  Husdyrgødning, afgasset biomasse og affald

  For udbringning af husdyrgødning, afgasset biomasse og affald gælder i hovedtræk disse regler:

  • I weekender og på helligdage må du ikke udbringe husdyrgødning på marker, som ligger inden for 200 m af byzone, sommerhusområde eller område i landzone udlagt til boligformål.
  • Din udbringning må ikke give anledning til unødige gener. I særlige tilfælde kan vi gribe ind.
  • Du må kun udbringe flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse ved slangeudlægning, ved at bruge en slæbesko eller ved at nedfælde.
  • I perioden 15. november til 1. februar må du ikke udbringe.
  • I perioden fra høst (dog senest 1. oktober) til 1. februar må du ikke udbringe flydende husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, bundfald og flydende affald. På visse afgrøder eller efter perioder med usædvanlig meget regn må du dog godt udbringe gylle frem til 15. oktober.
  • Du må ikke udbringe på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord.
  • Du må ikke udbringe, hvor der er risiko for at husdyrgødningen mm. strømmer til vandløb, søer større end 100 m2 og kystvande.
  • På arealer, som ligger inden for 20 m af kategori 1-natur, lobeliesøer og højmoser omfattet af kategori 2-natur, skal din udbringning af flydende husdyrgødning og afgasset biomasse ske ved nedfældning.
  • På arealer med etablerede afgrøder til høst, som ligger inden for 20 m af kategori 1-natur og lobeliesøer og højmoser omfattet af kategori 2-natur, må du ikke udbringe fast husdyrgødning, medmindre det nedbringes hurtigst muligt og inden for 4 timer.

  Reglerne er her kun gengivet i hovedtræk.

  Læs husdyrgødningsbekendtgørelsen hvis du vil have en mere detaljeret beskrivelse.

  Affaldsprodukter (slam og lignende) indeholder næringsstoffer og organisk materiale og kan derfor anvendes som gødning på landbrugsarealer.

  Affaldsprodukterne kan indeholde tungmetaller, miljøfremmede stoffer og smittekim. Derfor er der en række restriktioner, hvis du vil sprede affaldsprodukter på dine marker.

  Det skal anmeldes til os først, hvis du gerne vil sprede affaldsprodukter på dine arealer

  Den affaldsproducent, som skal levere affaldsprodukterne til dine marker, skal anmelde udspredningen ved at sende følgende til naturogmiljoe@horsens.dk:

  • En underskrevet kopi af aftalen om levering (mellem dig og affaldsproducenten)
  • Oplysninger om indholdet i affaldet
  • Et kort der angiver, hvor affaldet skal spredes.

  Vi behandler oplysningerne inden for 8 dage. Hvis du inden for de 8 dage ikke hører andet, er det i orden at udbringe affaldsproduktet på din jord.

  Vær desuden opmærksom på, at udbringning af affaldsprodukter ikke må give anledning til unødig gene. Affaldsprodukterne skal nedbringes inden for 6 timer.

  Læs slambekendtgørelsen hvis du vil vide mere.

  Jord fra dyrkede arealer på jordbrugsvirksomheder må ikke erodere til vandløb, søer større end 100 m2 eller kystvande.

  Som den ansvarlige for driften er du ansvarlig for at sikre, at det ikke kan ske under normale vejrforhold.

  Vi fører kontrol med markarealerne for at begrænse, at der ved erosion bliver transporteret fosfor til vandløb, søer og kystvande. Vi kan påbyde dig at etablere nogle foranstaltninger, der forhindrer erosion, hvis vi konstaterer erosion til vandet.

  Du finder en mere detaljeret beskrivelse i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

  Tjek om der er registreret beskyttet natur på dine arealer på dinnatur.dk.

  På hjemmesiden Din Natur kan du også følge udviklingen i naturen på dine arealer ved at abonnere på ændringer i naturregistreringerne.

  Krav i forhold til udbringning af gødning og dyrkning 

  Husk at der gælder særligt skrappe krav i forhold til udbringning af gødning, hvis dine arealer ligger inden for 20 meter af beskyttet natur.

  Reglerne fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen.

  Husk at der langs vandløb er krav om 2 meter bræmmer. Det betyder, at du ikke må dyrke, jordbehandle eller plante inden for en bræmme på 2 meter langs vandløb.

  Afstanden skal måles, som det er vist på billedet:

  2-meter bræmme

  Ved vandhuller og søer uden en tydelig brinkzone - og i fladt terræn - skal afstanden regnes fra det sted, hvor terrænet ikke længere skråner mod vandet; som det er vist på billedet:

  2-meter bræmme i fladt terræn

  Ønsker du at bevare retten til genopdyrkning af et areal, du ikke dyrker nu?

  Har du et areal, du ikke ønsker at dyrke, men hvor du gerne vil bevare retten til senere genopdyrkning? Så kan du med fordel anmelde arealet som halvkultur eller udyrket areal med permanent ret til genopdyrkning.

  Herved behøver du ikke fremadrettet at omlægge arealet for at hindre, at der udvikles beskyttet natur herpå. Selvom arealet efterfølgende skulle blive naturlignende, kan det ikke registreres som § 3-beskyttet natur.

  Hent og udfyld skemaet til anmeldelse af genopdyrkningsret (pdf)

  Send skemaet til naturogmiljoe@horsens.dk.

  Ændringen gælder automatisk for arealer, som allerede har 15 års genopdyrkningsret. Så hvis du allerede har 15 års genopdyrkningsret, behøver du ikke anmelde det igen – medmindre du i mellemtiden har genopdyrket arealet helt eller delvist. Genopdyrkningsretten bortfalder for hele arealet, selvom kun en del af arealet genopdyrkes.

  Ønsker du at dyrke dit areal igen - helt eller delvist?

  Du skal anmelde det til os, hvis du ønsker at dyrke dit areal igen. Du anmelder ved at sende os en mail til naturogmiljoe@horsens.dk.

  Når arealet opdyrkes helt eller delvist bortfalder genopdyrkningsretten på hele det anmeldte areal.

  Du skal være opmærksom på, at du ikke kan anmelde arealer, der allerede i dag er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

  Læs mere om genopdyrkningsretten på seges.dk.

  Vi giver tilladelser til at indvinde grundvand til markvanding. 

  Du skal søge tilladelse til at udføre en boring og en tilladelse til at indvinde grundvand fra boringen. Vi kan ikke give de to tilladelser samtidig. Vi laver tilladelsen til at indvinde grundvand ud fra oplysninger fra borearbejdet og prøvepumpningen.

  Søg om vandindvindingstilladelse eller boretilladelse på bygogmiljø.dk