Gå til hovedindhold
Kloak, vand og miljø
Foreninger og tilladelser

Regnvand på din grund

Søg tilladelse til at nedsive eller udlede regnvandet på din grund.

 • Læs op

Indhold

  Du kan håndtere regnvandet, der falder på din egen grund, på forskellige måder

  Hvis du ikke afleder dit regnvand via det offentlige kloaksystem (kun muligt i de kloakerede områder), kan en løsning være

  • at udlede regnvandet til et vandområde (vandløb, sø eller fjorden)
  • at håndtere regnvandet der, hvor det falder (lokal afledning af regnvand (LAR). Det kan fx være at nedsive regnvandet på din egen grund via en faskine, et regnbed, et bassin eller lignende.

  Du skal søge tilladelse hos os, hvis du vil udlede eller nedsive regnvandet.

  Du må ikke nedsive alle typer af regnvand

  Man må kun nedsive uforurenet vand fra blandt andet tage, terrasser, gårdmiljøer og indkørsler. Noget regnvand kan indeholde forurenende stoffer og skal derfor håndteres på en særlig måde.

  Så vær særligt opmærksom på følgende, før du søger:

  • Du må ikke nedsive regnvand fra områder, hvor der er risiko for forurening. Det er fx områder, hvor der bruges sprøjtemidler, hvor der er saltet, og hvor der holder oliedryppende biler. Du vil derfor ikke få tilladelse til at nedsive fra områder, hvor der er risiko for forurening.
  • Tagvand fra tage med kobber, zink, bly og tagpap må som udgangspunkt ikke nedsives i faskiner, men skal i stedet nedsive fra jordoverfladen igennem en vegetationsdækket overflade (regnbede). Grunden til dette er, at der kan være miljøfremmede stoffer i kobber, zink, bly og tagpap. Disse stoffer bliver ikke så godt tilbageholdt ved nedsivning fra faskine i forhold til nedsivning fra jordoverfladen. Dermed kan stofferne potentielt udgøre en risiko for grundvandet.

  SELVBETJENING - Søg tilladelse

  Hvis du nedsiver regnvandet på din egen grund, er du med til at øge grundvandsdannelsen og reducere belastningen på kloakker og vandløb. Desuden bliver regnvandet ved nedsivningen i et vist omfang renset for forurenende og miljøfremmede stoffer.

  Du kan fx nedsive regnvandet via en faskine eller et regnbed, som opsamler og langsomt lader vandet sive ned i jorden.

  Andre LAR-løsninger er eksempelvis

  • grønne tage som absorberer regnvandet ved hjælp af beplantning
  • beholdere til at opsamle regnvandet (en beholder placeret ved nedløbsrøret eller et havebassin) 
  • render til at aflede regnvandet, hvor vandet måske kan blive et rekreativt element i haven
  • gennemtrængelige belægninger (fx grus eller fliser med brede fuger, hvor vandet kan sive gennem) på fx indkørslen eller terrassen.

  LAR-løsningerne kan anvendes på de fleste steder, hvor jordbundsforholdene er egnet - både ved parcelhuse, rækkehuse og fælles boligbyggerier, men også ved virksomheder og landbrugsejendomme.

  Læs folderen med inspiration til boligejere om brug af regnvand i haven (pdf)

  Læs om lokal nedsivning af regnvand og find datablade med beskrivelser af de forskellige LAR-anlæg på teknologisk.dk.

  Læs diverse informationsmateriale om LAR-løsningerne på laridanmark.dk.

  Du

  • må selv udføre arbejdet med regnbede og faskiner og de tilhørende ledninger, når det er i forbindelse med parcelhuse, garager/carporte og overdækkede terrasser/udestuer
  • har selv ansvaret for at faskinen/anlægget bliver dimensioneret korrekt og bliver udført efter reglerne
  • skal sikre at alt tag- og overfladevand bliver holdt på din egen grund, og at der ikke opstår overfladegener eller gener i øvrigt på grund af faskinen/anlægget
  • skal skal teste hvor højt grundvandet står, der hvor faskinen/anlægget skal placeres
  • skal teste jordens nedsivningsevne.
   Se eventuelt vejledningen til at udføre en simpel nedsivningstest i private haver (pdf).

  Du må ikke selv foretage til- og frakoblinger til det offentlige kloaksystem, herunder afpropninger og andre omlægninger. Det skal du hyre en autoriseret kloakmester til.

  Vi anbefaler altid, at

  • du kontakter en anlægsgartner, kloakmester eller ingeniør, som kan rådgive dig om dimensionering og placering af dit anlæg, og som kan udarbejde lednings- og oversigtsplaner. Hvis dit anlæg bliver underdimensioneret, kan det i værste fald føre til skader på bygningerne i nærheden.

  Husk at sikre mod rotter

  Vi oplever desværre ofte, at rotter får adgang til boliger via ikke-sikrede tagnedløb.

  Hvor tagnedløb udmunder frit og ikke har tilslutning til kloak eller dræn, skal du derfor enten montere et rottestop/-værn på tagnedløbet eller rottesikre åbningen med galvaniseret trådnet, rist eller lignende.

  Ikke-benyttede dele af din afløbsinstallation skal afproppes ved tilslutningen til den benyttede del. Afpropningen skal gennemføres af en autoriseret kloakmester.

  Husk altid at søge tilladelse før du går i gang

  Du skal søge tilladelse hos os, hvis du vil udlede eller nedsive regnvand.

  Det kan kræve en tilladelse, hvis du vil ændre dit tag til et grønt tag. Der kan være bestemmelser i lokalplanen for dit område, som betyder, at du ikke kan få lov til at lave et grønt tag.

  Tjek bestemmelserne i lokalplanen for dit område på lokalplaner.horsens.dk.

  Hvis du har spørgsmål til lokalplanen, er du velkommen til at skrive til os på byggesag@horsens.dk. Her kan du også søge en eventuel tilladelse, hvis det er nødvendigt efter lokalplanens bestemmelser.

  Der kan være lokale forhold (grundvandsstand, drikkevandsboringer, jordtype), der betyder at det ikke er muligt at nedsive regnvandet fra et befæstet areal. Et befæstet areal er fx en vej, bebyggelse eller et grusareal, som er helt eller delvis uigennemtrængeligt for vand.

  Så kan du i stedet søge om tilladelse til at udlede regnvandet til et vandområde (vandløb, søer eller fjorden).

  Udledning af regnvand kan - især ved kraftig regn - overbelaste det vandområde, som vandet bliver ledt til. Det kan føre til oversvømmelse og en eventuel dårligere tilstand i vandområdet. Derfor er det vigtigt at forsinke og rense regnvandet, før det bliver ledt videre. Det gør man som udgangspunkt i et bassin. Overfladevandet fra det befæstede areal må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligvis bliver tilført regnvandet, når det strømmer fra tage m.m.

  Husk altid at søge tilladelse før du går i gang

  Du skal søge tilladelse hos os, hvis du vil udlede eller nedsive regnvand.