Gå til hovedindhold
Kloak, vand og miljø

Oversvømmelse

Få information om oversvømmelse fra skybrud, stormflod, vandløb og grundvand på terræn. Læs hvordan vi arbejder med klimatilpasning.

 • Læs op

Indhold

  Skybrud

  Få vejledning til hvordan du forebygger oversvømmelser i forbindelse med skybrud. 

  Få hjælp til hvad du skal gøre, hvis skaden allerede er sket. 

  Sådan forbereder du dig på et skybrud i sidste øjeblik

  De 7 vigtigste ting, du skal gøre inden et skybrud

  • Luk vinduer og døre
  • Fjern værdigenstande fra kælderen, eller sæt dem højere op, så de ikke står direkte på gulvet
  • Tjek, at udendørs riste, afløb og tagrender ikke er stoppet til af blade og snavs
  • Sluk for elektriske apparater, der kan komme i kontakt med vandet
  • Brug sandsække og krydsfinérplader til at blokere lavt placerede døre og vinduer
  • Hav spande, skovle, koste og klude klar til opsamling af indtrængende vand
  • Fjern løse genstande udendørs, for eksempel havemøbler, plantekasser eller stilladsværk.

  Hvis du kan nå at gøre mere:  

  • Hvis du har en regnvandstønde, bør du tømme den – find et sted, hvor vandet ikke skaber problemer
  • Tjek, at dæmninger mod vand, render i grunden, faskiner, brønde og dræn er intakte og fungerer
  • Hvis du har monteret et højvandslukke, så tjek om det fungerer
  • Selv uden et højvandslukke kan du sikre, at der stiger mindre kloakvand op fra afløbet. Dæk afløbet med et stort stykke plast, læg en plade ovenpå og noget tung, gerne en sandsæk, øverst
  • Du kan forhindre, at der stiger kloakvand op i toilettet ved at stoppe en plastikpose fyldt med stof ned i toilettet og lægge en sandsæk eller andet tungt oven på låget
  • Hvis du ikke kan være hjemme, når skybruddet sker, er det en god idé at få en nabo eller en ven til at tjekke udsatte områder i din bolig.

  Læs mere om hvordan du forbereder dig på et skybrud på Klimatilpasning.dk

  • Vi kan kun kalde en regnhændelse et skybrud, hvis den giver mere end 15 mm nedbør på 30 min ifølge DMI
  • Det er klimaforandringer, som medfører den kraftige regn
  • Skybrud vil komme oftere og vandmængderne bliver større 
  • Kraftig regn og skybrud oplever vi typisk i sommerhalvåret, hvor skybrudshændelser kan tilføre rigtig meget vand på kort tid. Det medfører, at kloakkerne hurtigt fyldes, og at vandet stuver op til overfladen og strømmer af på terrænet.

  Skybrud i Horsens by - juni 2016

  I Horsens by oplevede vi i juni 2016 et meget kraftigt skybrud, hvor der faldt mere end 100 mm regn. Et sådan regnvejr har en lokal udbredelse, og i dette tilfælde blev særligt sydbyen og midtbyen ramt. Vi oplevede, at kloakkerne løb over, og at der opstod oversvømmelse i de lavere liggende områder af Horsens by. Vejstrækninger var oversvømmede og lokalt blev flere huse ramt af oversvømmelse med skader til følge. En så kraftig regnhændelse kan vi ikke håndtere i kloakkerne. Veje, parkeringsarealer, åbne pladser og grønne områder skal vi derfor indrette til også at være ”parkeringsplads for vandet”, så vi kunne holde det tilbage og forhindre, at det gør skade på bygninger, tekniske anlæg mm.

  Vores spildevandsplan

  Spildevandsplanen er vores planlægningsværktøj til at fastlægge, hvor stor en andel af regnvandet, der skal håndteres i rør og bassiner, og dermed også ved hvilke hændelser at vandet skal strømme af på terrænet. I arbejdet med den kommende spildevandsplan ser vi på mulighederne for at medtage lokale mål for, hvordan vi skal håndtere vandet på terræn.

  Læs vores spildevandsplan på sektorplaner.horsens.dk

  Stormflod, vandløb og grundvand tæt på terræn 

  Er du boligejer? 

  Du har selv ansvaret for at sikre din kælder mod fugt og oversvømmelse. 

  Sehvem der har ansvaret for at håndtere grundvandet og hvilken ret du har i forhold til at komme af med drænvand (link til spildevandsteam). 

  Grundvandet stiger 

  Vi forventer mere nedbør i fremtiden. Det medfører, at jorden bliver mere mættet med vand, og at grundvandsstanden vil stige. Det er særligt i områder, hvor grundvandet i forvejen står tæt på terræn, at det kan medføre problemer. Det er lavtliggende områder som f.eks. ådale og tæt på kysterne,der er i særlig risiko for at blive påvirket. 

  Grundvandets stigning sker langsomt over lang tid, og forandringerne kan være vanskelige både at måle og erkende. Vi registrer dog, at der kommer mere vand i vores vandløb, og at ådalene bliver vådere. Det medfører, at også landmændenes marker i ådalene bliver vådere og kan være vanskelige at dyrke. Helt ude ved kysterne kan en forhøjet vandstand i Horsens Fjord også medføre, at grundvandet vil stige yderligere.

  Lovgivningen giver ikke mulighed for, at vandforsyningen kan håndtere det højtstående grundvand. Vi er partner i det EU-finansierede projekt, hvor man arbejder på at få ændret lovgivningen. Det er med henblik på at tydeliggøre, hvem der har ansvar for at håndtere det højtstående grundvand. Det er også for at give forsyningen bedre rammer til at håndtere det højtstående grundvand.

  Stormfloder og høje vandstande i Horsens Fjord påvirker særligt Horsens by.

  Vi har de sidste par årtier haft en del oversvømmelser i Horsens by. Den største oversvømmelse var i 2006, som forvoldte en del skader i de lavere dele af byen.

   

  En af byens store udfordringer er at beskytte Horsens by mod fremtidens stormfloder og mere vand i Bygholm Å, Dagnæs Bæk og Hansted Å. Vi arbejder allerede i dag på: 

  • at kortlægge sandsynligheden for oversvømmelse
  • skaderne som oversvømmelserne kan forvolde
  • hvordan vi bedst beskytter byen mod klimaforandringerne.

  Klimaforandringer er ikke noget nyt, men vi oplever i disse år en hastigere forandring som vi er nødt til at forholde os til. Samtidig med at vi skal beskytte os mod vandet, skal vi også udnytte vandets potentiale til at skabe attraktive opholdssteder langs vandløbene, og i overgangene mellem by og vand ved havnen og langs kysterne.

   

  Hvorfor kommer der en stormflod? 

  Hele jordklodens klima er under forandring. Det betyder, at vores jordklode bliver varmere og dermed bliver vandet i havene også varmere. Når vandet bliver varmere udvider det sig. Det får vandstanden i havene, og dermed også vandstanden i Horsens Fjord til at stige.

  Der vil desuden komme flere storme, og dermed også hyppigere højvande og stormflod. Havvandsstigningen og stormfloder vil få konsekvenser for de områder, der ligger ud til kysten.

  Det er særligt, når vi har en vindretning fra nord og nordøst, at der trykkes vand ind gennem Nordsøen i Kattegat og videre op i Østersøen. På samme tid fyldes Horsens Fjord. Det hober sig op, når vandet rammer kysterne og bunden af fjorden. Vandstanden stiger, og der opstår oversvømmelser. Vindstyrken og længden af stormen er vigtig for hvor stor en oversvømmelse vi oplever. Når vinden løjer af, kan vi opleve et tilbageskvulp fra vandet i Østersøen, der også kan give stormflod. Er der sammenfald med det daglige tidevands højvande forstærkes stormfloden.

  Vores vandløb og ådale er under stadig forandring. Vi oplever, at der løber mere vand i vores vandløb, og at ådalene bliver vådere. I vintermånederne og det tidlige forår er der størst risiko for oversvømmelse fra vores vandløb. Det skyldes, at jorden i forvejen er mættet af vand, og at hovedparten af den regn, der falder, vil strømme ud til vores vandløb.

  Vi har fokus på risikoen for oversvømmelse, og vi måler afstrømning og vandstande på de større vandløb i kommunen. I projekter arbejder vi på at finde løsninger for at mindske risikoen for oversvømmelse i områder, hvor vi ikke ønsker den.

  Vi har gennemført flere vådområdeprojekter, der til dels tilbageholder vandet, så vi mindsker risikoen for oversvømmelse længere nede ad vandløbet.

  Læs mere om vådområdeprojekterne og om hvordan vi administrerer og vedligeholder vandløbene (link eller pdf)

  Klimatilpasning

  Få information om hvordan vi arbejder med klimatilpasning. 

  • Vores mål er at være på forkant med klimaforandringerne.
  • Vi vil planlægge og tilpasse med omtanke, så vi kan beskytte bebyggelse og infrastruktur mod oversvømmelse - også i fremtiden.
  • Vi vil vende vandet til en fordel og skabe nye rekreative tilbud og naturområder.
  • De vigtigste funktioner skal kunne opretholdes under oversvømmelser fra skybrud og vandløb. På længere sigt også under stormflod (svarende til en fjordvandstand på op til 2,6 meter).
  • Klimatilpasning og beredskabsplanlægning skal gå hånd i hånd.

  Nogle tilpasninger skal gennemføres som varige løsninger gennem projekter og tilretning af f.eks. terrænet og kajkanter ud mod Horsens Fjord. Andre steder kan der være mere behov for at lave midlertidige indsatser i beredskabet f.eks. ved mobile løsninger, som kan sættes op og fjernes igen.

  Læs vores beredskabsplanlægning i forbindelse med oversvømmelser (pdf). 

  Læs mere om vores mål for, hvordan vi arbejder med klimatilpasning på Kommuneplan2017.horsens.dk

  Læs vores generelle retningslinjer for klimatilpasning på Kommuneplan2017.horsens.dk 

   

  Kendte oversvømmelses- og risikoområder 

  Se de kendte oversvømmelses- og risikoområder på Kommuneplan2017.horsens.dk 

  Coast To Coast

  Horsens by er det område, der er i risiko for de største skadestab ved oversvømmelse fra Horsens Fjord. I forbindelse med storme oplever vi af og til, at havvandet oversvømmer de lavere dele af Horsens By. Samtidig har vi de tre vandløb Bygholm Å, Dagnæs Bæk og Hansted Å, der strømmer gennem byen. Havvandsstanden er stigende og den stigende nedbør medfører også, at vi får mere vand i vandløbene. Som årene går stiger risikoen for store oversvømmelser og særligt risikoen for, at vi på samme tid kan have vandstand i Horsens Fjord og stor afstrømning i vores vandløb. Et sådant sammentræf kan give store oversvømmelser og værditab for byen.

  Den stigende havvandstand vil også medføre at grundvandet tæt på terræn vil stige, og at vandløbene i Horsens by vil have en højere normal vandstand. Det bliver også en udfordring for afvandingssystemet og for håndtering af regn og spildevand i Horsens By.

  Vi deltager i klimatilpasningsprojektet Coast to Coast med projektet Sikring af Horsens midtby mod oversvømmelse.

  Projektet har Region Midt som lead partner og har deltagelse af 18 kommuner i Region Midt. Projektet er støttet af EU under Life IP programmet.

  Horsens Kommune arbejder tæt sammen med SAMN Forsyning om at finde de bedste løsninger for en samlet og klimatilpasset vandhåndtering af Horsens by. I projektet skal vi opnå en fælles plan for at håndtere fremtidens vand og give løsninger til beskyttelse imod oversvømmelse.

  Læs mere om projektet på c2cc.eu

  Topsoil

  Læs om hvordan vi vil mindske kvælstofudvaskning og optimere markudbytte på Northsearegion.eu 

  Læs midtvejsrapporten for projektet, se side 28-31, på Northsearegion.eu