Gå til hovedindhold
3D, Lokal- sektor- og kommuneplan

Lokalplaner

Se vores detaljerede lokalplaner med de bestemmelser, der gælder for bestemte områder i kommunen.

Indhold

  En lokalplan er en detaljeret plan med bestemmelser for et bestemt område i kommunen.

  Hvis der er en lokalplan for dit område, skal du altid overholde den. Det kan fx være, hvis du vil ændre på anvendelsen af din ejendom eller bygge til.

  Bestemmelserne gælder lokalt for et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje, stier, friarealer mv.

  Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger. Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen. Redegørelsen beskriver baggrund og formål med planen og uddyber, hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

  Byrådet skal altid udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Derudover kan byrådet til enhver tid beslutte, at der skal laves en lokalplan.

  Hensigten med at udarbejde lokalplaner er at sikre en sammenhæng i planlægningen i kommunen. Vores overordnede planlægning er beskrevet i kommuneplanen. Lokalplanerne udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der fremgår af kommuneplanen.

  Bestemmelserne i en lokalplan gælder for grundejere og brugere i området. En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

  Alle forslag til lokalplaner bliver offentliggjort i minimum 4 uger her på hjemmesiden, før byrådet vedtager planerne.

  I denne høringsperiode har du som borger mulighed for at forholde dig til lokalplanen og eventuelt komme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

  Når byrådet har behandlet alles synspunkter, kan byrådet vedtage lokalplanen.