Gå til hovedindhold
Natur og friluftsliv

Beskyttet natur og søer

§ 3-beskyttelse, Natura 2000 og bygge- og beskyttelseslinjer. Alle disse former for naturbeskyttelse har indflydelse på, hvilke projekter og aktiviteter du må udføre på arealer inden for de beskyttede områder.

 • Læs op

Indhold

  AKTUELT: Paddeundersøgelser på Endelave

  Vi kigger efter springfrø, spidssnudet frø, strandtudse og stor vandsalamander

  Horsens Kommune har lavet aftale med padde-eksperter fra Amphi Consult om at foretage padde-undersøgelser på Endelave forår og forsommer 2024.

  Kortlægning af forekomst af springfrø, spidssnudet frø, strandtudse og stor vandsalamander kommer til at foregå ca. fire dage (inklusive nætter) i perioden marts-juni.

  Da paddernes aktivitet er meget vejrafhængig, bliver tidspunktet for overvågningen tilpasset vejret. Hvis vejret er egnet til springfrø-aktivitet, starter undersøgelserne måske allerede fra uge 12.

  Springfrø blev overvåget og kortlagt på øen i 2012 af Amphi Consult.

  Lokaliteterne, hvor der blev registreret ynglesucces for springfrø ved tælling af ægklumper, vil blive genbesøgt for at holde øje med øens bestand af springfrøer. Derudover undersøges for strandtudse på forskellige egnede lokaliteter, hvor der lyttes efter kvækkende hanner om natten, og senere tælles ægklumper om dagen.
  Stor vandsalamander eftersøges på lokalitet, hvor den blev registreret i 2019.

  Vi håber, I vil tage godt imod konsulenterne, hvis I møder dem derude.

  Klik og se kortet over Endelave med med springfrø-lokaliteter, der forventes genbesøgt, samt forventede strandtudse-lokaliteter (png)

  Vi besøger måske dit naturareal i år

  Denne sommer tilser vi beskyttede naturområder primært i den nordlige del af kommunen.

  Af hensyn til tidsforbruget kan vi desværre ikke kontakte hver enkelt lodsejer forinden, men vi håber, I vil tage godt imod os, hvis vi kommer forbi dit areal.

  Hvorfor? 

  Vi har pligt til at føre tilsyn med de beskyttede naturområder - både dem vi allerede kender og oversete eller nyopståede naturområder.

  Formålet med at tilse kommunens natur er blandt andet at opdatere kommunens kort, så vi har et godt overblik over, hvor de beskyttede naturområder findes, og hvordan tilstanden af dem er.

  Kortlægningen bruger vi blandt andet i vores sagsbehandling, i kommune- og lokalplaner og planlægning af plejeindsatser.

  Når alle data er indtastet, kan du finde dem på vores digitale kort og Danmarks Miljøportals Arealinformation.

  Har du spørgsmål?

  Du er velkommen til at kontakte os i naturteamet på natur@horsens.dk.

  Beskyttelse af § 3-naturtyper

  Bestemte naturtyper er beskyttet for at bevare naturen af hensyn til dyr og planter og vores oplevelse af naturen. Søer, vandhuller, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og vandløb er de naturtyper, som er beskyttet (såkaldte § 3-beskyttede naturtyper).

  Læs om de beskyttede naturtyper (§ 3-områder) på mst.dk.

  På naturarealer, som er § 3-beskyttet, må man ikke foretage indgreb, der ændrer arealernes tilstand. Vi kan dog give dispensation, hvis indgrebet vil forbedre naturområdets tilstand. Søg om dispensation hos os, hvis du ønsker at ændre tilstanden af et beskyttet naturareal.

  SELVBETJENING

  Søg tilladelse, hvis du ønsker fx at oprense din sø, fjerne træer på et overdrev eller i en mose eller på anden måde ændre på/i et beskyttet naturareal (§ 3 og/eller Natura 2000-område) - eller ønsker at anlægge en ny sø.

  Er der beskyttet natur på dine arealer?

  Find oplysninger om de registrerede § 3-beskyttede naturarealer på vores digitale kort webkort.horsens.dk.

  Hvis vi har registreret beskyttet natur på din ejendom, ligger oplysningerne digitalt og kan ses på kortet. Naturen forandrer sig konstant. Vores registreringer er derfor kun vejledende. Det betyder, at et areal kan være beskyttet, selvom det ikke fremgår af registreringerne.

  Kontakt os, hvis du er i tvivl, om dit areal er beskyttet.

  Ejer du en sø eller et vandhul? Hvis du gerne vil udvide, oprense eller foretage andre ændringer af din sø, skal du søge dispensation hos os.

  Kontakt os altid, hvis du er i tvivl om din sø, eller dit vandhul er beskyttet.

  I hvilke tilfælde giver vi dispensation?

  Vi giver normalt kun dispensation til ændringer, hvis der er tale om særlige omstændigheder, eller hvis ændringen forbedrer naturindholdet i området.

  Vi giver normalt ikke dispensation til at ændre på et beskyttet naturareal, hvis det kun er landbrugsmæssige, økonomiske eller rekreative interesser, som er årsag til ønsket om at ændre arealet.

  Tilladelse og tilsyn

  Vi får mange ansøgninger, så der kan være lang ventetid, før du får svar på din ansøgning. Du er velkommen til at kontakte os for at få en aktuel status på, hvor lang en sagsbehandlingstid du skal forvente.

  Når vi har givet dispensation til at ændre et beskyttet naturområde, fører vi bagefter tilsyn med, at vores betingelser i dispensationen bliver overholdt.

  Bygge- og beskyttelseslinjer ved søer, åer og skove

  De såkaldte bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at vi ikke bygger for tæt på søer, åer, fortidsminder og skove. De skal sikre, at vi bevarer naturstederne som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv og som smukke natur- og landskabsoplevelser for alle mennesker.

  Læs om naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer på mst.dk.

  Søg dispensation hos os, hvis du vil bygge, hegne, plante eller terrænregulere på et areal, der er inden for bygge- og beskyttelseslinjerne.

  Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, om dit projekt kræver en dispensation.

  Natura 2000 - internationalt beskyttet natur

  Natura 2000 er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Naturområderne er udpeget, fordi de indeholder naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske inden for EU, og som vi derfor skal bevare og beskytte.

  Læs om Natura 2000-områderne på mst.dk.

   

  Læs om vores EU-projekter på naturpleje

  Horsens Kommune er i gang med at realisere en række naturplejeprojekter i de internationalt beskyttede naturområder i kommunen.

  Læs om de naturplejeprojekter, som vi har iværksat i 2020 (pdf).

  Læs om de naturplejeprojekter, som vi har iværksat i 2021 (pdf)

  Læs om de naturplejeprojekter, som vi har iværksat i 2022 (pdf)

  Ejer du skov eller andre arealer inden for et Natura 2000-område?

  Inden for Natura 2000-områderne er der mange arealer, hvor man ikke må ændre tilstanden.

  Du skal derfor anmelde bestemte former for aktiviteter og ændringer i din drift, hvis du ejer jord i Natura 2000-områderne.

  Vi giver som udgangspunkt ikke tilladelse til projekter, som har en negativ effekt på de arter eller naturtyper, der er årsagen til, at stedet er udpeget som Natura 2000-område.

  Læs vores vejledning om, hvad du skal anmelde og hvordan forløbet er (pdf).

  Læs om anmeldeordningen i Natura 2000-områder på mst.dk.

  Landbrugsstyrelsen administrerer flere forskellige tilskudsordninger. Man kan som lodsejer søge tilskud til naturvenlig drift og til naturpleje, som bevarer og forbedrer kvaliteten af naturen inden for særligt udpegede Natura 2000-områder.

  Inden for disse særligt udpegede arealer kan du fx søge tilskud til at forberede et areal til afgræsning og rydde tilgroede arealer for træer og buske.

  Få overblik over de forskellige tilskudsordninger i Landbrugsstyrelsens tilskudsguide på lbst.dk.