Gå til hovedindhold
Kloak, vand og miljø
Natur og friluftsliv

Vandløb på din mark og i vores fælles natur

Se, hvad dine pligter som lodsejer er, når der er et privat vandløb på din ejendom. Søg tilladelse, hvis du vil aflede vand til en allerede etableret rørledning.

 • Læs op

Indhold

  Hvad er et vandløb?

  Eksempler på vandløb er grøfter, kanaler, bække, åer, søer, vandhuller og rørlagte vandløb og drænledninger.

  Der er private og offentlige vandløb. De private vandløb er oftest de små grøfter og vandløb, de rørlagte vandløb og drænledninger. De offentlige vandløb er typisk de større vandløb.

  Hvem skal vedligeholde vandløbene?

  Om et vandløb er privat eller offentligt, er udelukkende et spørgsmål om, hvem der er ansvarlig for at vedligeholde vandløbet – dig eller os? Det handler ikke om, hvem der ejer jorden eller vandløbet.

  Hvis der er et privat vandløb på eller ved din mark, har du pligt til at vedligeholde det. Vi vedligeholder de offentlige vandløb.

  Vi er vandløbsmyndighed for både de private og de offentlige vandløb.

  Private vandløb

  Drænledninger er anlagt for, at man kan dyrke jorden. Drænene fra markerne på en enkelt ejendom samles ofte i større drænledninger, rørlagte vandløb eller grøfter, som passerer flere ejendomme i området.

  Hvis du ikke ved, hvor dræn og rørlagte vandløb ligger på din ejendom, er her et par tips:

  Din vedligeholdelsespligt som lodsejer 

  Hvis du ejer jord, hvor der enten løber et åbent eller et rørlagt privat vandløb, har du pligt til at vedligeholde vandløbet. Du skal sikre, at vandet har frit løb. Du må ikke blokere dræn eller opstemme grøfter eller vandløb, så vandet fra eventuelt højere liggende ejendomme ikke kan komme videre.

  Hvis vandløbet:

  • er beskyttet af naturbeskyttelsesloven, må du ikke vedligeholde det, før du har talt med os. Det kan være, at det vedligehold, du planlægger at udføre, kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 
  • kun bruges til at lede vand væk fra din egen grund, har du ikke pligt til at vedligeholde det.
  • passerer over flere ejendomme og fører vand fra større arealer, har du pligt til at vedligeholde den strækning, der går over din grund.
  • ligger i skel, skal du og den anden lodsejer deles om vedligeholdelsen.

  Spørg os, hvis du er tvivl om din vedligeholdelsespligt.

  Se hvilke vandløb, der er beskyttet af naturbeskyttelsesloven, på vores digitale kort webkort.horsens.dk.

  Hvad sker der, hvis drænledningen ikke virker, eller grøften ikke er renset?

  Hvis drænet eller grøften ikke fungerer, vil vandet kunne skabe oversvømmelser længere oppe i systemet. Måske sker det ikke på din mark, men hos naboen eller deres naboer igen.

  Hvis du vil klage over, at din nabo ikke vedligeholder vandløbet eller ledningen

  Tal altid med din nabo om problemet, hvis du konstaterer, at vandet fra drænet eller grøfterne på din ejendom ikke kan løbe videre i systemet ind på din nabos grund.

  Hvis I bliver uenige om vedligeholdelsen af vandløbet, kan du kontakte os og rejse en vandløbssag (klagesag).

  Sådan klager du

  Send en e-mail til naturogmiljoe@horsens.dk med beskrivelse af:

  • stedet
  • problemet
  • hvor længe, det har været et problem
  • hvordan I har forsøgt at løse problemet
  • hvem, der er part i sagen
  • andre forhold, der har betydning for sagen.

  Bemærk, at ingen kan være anonyme i en vandløbssag (klagesag).

  Målet er at blive enige om en løsning 

  Vi sender klagen til de berørte parter og beder dem sende dokumentation for vandløbets/rørledningens tilstand på egen jord.

  Hvis ikke dokumentationen giver os et klart overblik over problemerne, indkalder vi begge parter til et vandløbssyn. Vi mødes med de berørte parter på stedet og drøfter mulige løsninger. Målet er at nå til enighed om en løsning.

  Løsningen kan være i form af:

  • et forlig, hvor de berørte lodsejere bliver enige om en løsning, som vi kan godkende
  • et projekt, som den, der har ansvar for problemet, skal udarbejde. Projektet skal beskrive, hvordan og hvornår den ansvarlige lodsejer vil regulere forholdet. Projektet skal godkendes af os.
  • et påbud, hvor vi påbyder den lodsejer, der er ansvarlig for problemet at udføre vedligeholdelsesarbejdet eller fjerne det ulovlige forhold.

  Vil du gerne aflede overfladevand eller drænvand til en allerede etableret rørledning? Søg tilladelse til at blive medbenytter af ledningen (en medbenytter af en rørledning er en, der leder vand til rørledningen).

  Du skal både udfylde et ansøgningsskema og indhente naboerklæringer fra de lodsejere, som ejer jorden, hvor rørledningen er ført.

  Hent ansøgningsskemaet (pdf)

  Hent skemaet til naboerklæring (pdf)

  Send ansøgningsskema med kortbilag og naboerklæringer til naturogmiljoe@horsens.dk.

  Bemærk at:

  • dit projekt måske kræver andre tilladelser fx udledningstilladelse eller byggetilladelse. Spørg os, hvis du er i tvivl.
  • det er ulovligt at benytte ledningen uden tilladelse.
  • du ikke må begynde anlægsarbejdet, før du har fået en tilladelse, og klagefristens lovpligtige 4 uger er udløbet.