Skip Navigation

Beskyttet natur og søer

§ 3-beskyttelse, Natura 2000 og bygge- og beskyttelseslinjer. Alle disse former for naturbeskyttelse har indflydelse på, hvilke projekter og aktiviteter du må udføre på arealer inden for de beskyttede områder.

Vi besøger måske dit naturareal i år

Denne sommer tilser vi beskyttede naturområder primært  i den nordlige del af kommunen.

Af hensyn til tidsforbruget kan vi desværre ikke kontakte hver enkelt lodsejer forinden, men vi håber, I vil tage godt imod os, hvis vi kommer forbi dit areal.

Hvorfor? 

Vi har pligt til at føre tilsyn med de beskyttede naturområder - både dem vi allerede kender og oversete eller nyopståede naturområder.

Formålet med at tilse kommunens natur er blandt andet at opdatere kommunens kort, så vi har et godt overblik over, hvor de beskyttede naturområder findes, og hvordan tilstanden af dem er.

Kortlægningen bruger vi blandt andet i vores sagsbehandling, i kommune- og lokalplaner og planlægning af plejeindsatser.

Når alle data er indtastet, kan du finde dem på vores digitale kort og Danmarks Miljøportals Arealinformation.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os i naturteamet på TeamNatur@horsens.dk

Beskyttelse af § 3-naturtyper

Bestemte naturtyper er beskyttet for at bevare naturen af hensyn til dyr og planter og vores oplevelse af naturen. Søer, vandhuller, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og vandløb er de naturtyper, som er beskyttet (såkaldte § 3-beskyttede naturtyper).

Læs om de beskyttede naturtyper (§ 3-områder) på mst.dk.

På naturarealer, som er § 3-beskyttet, må man ikke foretage indgreb, der ændrer arealernes tilstand. Vi kan dog give dispensation, hvis indgrebet vil forbedre naturområdets tilstand. Søg om dispensation hos os, hvis du ønsker at ændre tilstanden af et beskyttet naturareal.

Er der beskyttet natur på dine arealer?

Luk alle
Åbn alle

Bygge- og beskyttelseslinjer ved søer, åer og skove

De såkaldte bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at vi ikke bygger for tæt på søer, åer, fortidsminder og skove. De skal sikre, at vi bevarer naturstederne som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv og som smukke natur- og landskabsoplevelser for alle mennesker.

Læs om naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer på mst.dk.

Søg dispensation hos os, hvis du vil bygge, hegne, plante eller terrænregulere på et areal, der er inden for bygge- og beskyttelseslinjerne.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, om dit projekt kræver en dispensation.

Natura 2000 - internationalt beskyttet natur

Natura 2000 er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Naturområderne er udpeget, fordi de indeholder naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske inden for EU, og som vi derfor skal bevare og beskytte.

Læs om Natura 2000-områderne på mst.dk.

 

Læs om vores EU-projekter på naturpleje

Horsens Kommune er i gang med at realisere en række naturplejeprojekter i de internationalt beskyttede naturområder i kommunen.

Læs om de naturplejeprojekter, som vi har iværksat i 2020 (pdf).

Læs om de naturplejeprojekter, som vi har iværksat i 2021 (pdf)

Ejer du skov eller andre arealer inden for et Natura 2000-område?

Luk alle
Åbn alle

Læs vores planer for hvordan vi vil sikre naturen i vores Natura 2000-områder

Billede af kvinde

Kontakt os

Natur og Miljø

Telefon: 76 29 29 29
naturogmiljoe@horsens.dk