Skip Navigation

Beskyttet natur og søer

§ 3-beskyttelse, Natura 2000 og bygge- og beskyttelseslinjer. Alle disse former for naturbeskyttelse har indflydelse på, hvilke projekter og aktiviteter du må udføre på arealer inden for de beskyttede områder.

Beskyttelse af § 3-naturtyper

Bestemte naturtyper er beskyttet for at bevare naturen af hensyn til dyr og planter og vores oplevelse af naturen. Søer, vandhuller, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og vandløb er de naturtyper, som er beskyttet (såkaldte § 3-beskyttede naturtyper).

Læs om de beskyttede naturtyper (§ 3-områder) på mst.dk.

På naturarealer, som er § 3-beskyttet, må man ikke foretage indgreb, der ændrer arealernes tilstand. Vi kan dog give dispensation, hvis indgrebet vil forbedre naturområdets tilstand. Søg om dispensation hos os, hvis du ønsker at ændre tilstanden af et beskyttet naturareal.

Er der beskyttet natur på dine arealer?

Luk alle
Åbn alle

Bygge- og beskyttelseslinjer ved søer, åer og skove

De såkaldte bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at vi ikke bygger for tæt på søer, åer, fortidsminder og skove. De skal sikre, at vi bevarer naturstederne som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv og som smukke natur- og landskabsoplevelser for alle mennesker.

Læs om naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer på mst.dk.

Søg dispensation hos os, hvis du vil bygge, hegne, plante eller terrænregulere på et areal, der er inden for bygge- og beskyttelseslinjerne.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, om dit projekt kræver en dispensation.

Natura 2000 - internationalt beskyttet natur

Natura 2000 er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Naturområderne er udpeget, fordi de indeholder naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske inden for EU, og som vi derfor skal bevare og beskytte.

Læs om Natura 2000-områderne på mst.dk.

 

Læs om vores EU-projekter på naturpleje

Horsens Kommune er i gang med at realisere en række naturplejeprojekter i de internationalt beskyttede naturområder i kommunen.

Læs om de naturplejeprojekter, som vi har iværksat i 2020 (pdf).

Ejer du skov eller andre arealer inden for et Natura 2000-område?

Luk alle
Åbn alle

Læs vores planer for hvordan vi vil sikre naturen i vores Natura 2000-områder

Kontakt os

Natur og Miljø

Telefon: 76 29 29 29
naturogmiljoe@horsens.dk