Gå til hovedindhold

Klimapartnerskaber og klimapanel

Vi arbejder sammen med centrale aktører om at blive klimaneutral kommune

 • Læs op

Indhold

  Klimapartnerskaberne er en vigtig del af hvordan klimaplanen blev til - og hvordan klimaplanen skal blive til virkelighed.

  Det er en stor opgave at blive CO₂ neutral, og det er derfor vigtigt, vi arbejder sammen.

  Klimapartnerskaberne arbejder med konkrete indsatser i klimaplanen og er desuden med til at skabe et netværk, hvor viden og erfaringer kan deles. Partnerskaberne er med til at bringe kommunen samlet mod målet gennem konkrete indsatser, som partnerskaberne selv handler på.

  Læs vores pressemeddelelse fra marts 2023 om aftalen mellem kommune og seks aktører.

  6 klimapartnerskaber

  Klimapartnerskabet Lokalt energiforum skal danne rammen for dialog og samarbejde om energiområdets grønne omstilling, herunder sektorintegration, for at sikre et fleksibelt og effektivt samlet energisystem.

  Derudover skal partnerskabet danne rammen for implementering af kommunens ambition for CO₂-reduktion, og det skal bruges som dialogforum ved langsigtet planlægning for alle involverede parter, inklusiv kommunal planlægning.

  I Lokalt energiforum samarbejder vi med

  • Fjernvarme Horsens
  • Konstant
  • N1
  • Bigadan
  • SAMN forsyning
  • VIA University College
  • Horsens Havn

  Klimapartnerskabet for Ungerådet og ungdomsuddannelser har som formål at danne rammen for konstruktiv dialog og samarbejde om implementering af kommunens mål og ambitioner for inddragelse af og formidling til unge om klimadagsordenen. Dette sker gennem undervisning og sociale arrangementer på ungdomsuddannelserne samt i andre sociale sammenhænge.

  Klimapartnerskabet skal danne rammen for dialog og samarbejde om unges involvering i klimadagsordenen og ungdomsuddannelsernes grønne omstilling og implementering af kommunens ambition for CO₂-reduktion.

  I Ungeklimapartnerskab samarbejder vi med

  • Ungerådet
  • Horsens Gymnasium og HF
  • Learnmark

  Den samlede landsbrugssektor (dyrehold, planteavl og arealanvendelse) udleder omkring 56.600 tons CO₂, og udgør dermed en stor del af den CO2, der udledes inden for kommunens geografiske afgrænsning.

  Landbruget er derfor en central aktør i indfrielsen af Horsens Kommunes mål om at blive klimaneutral i 2030.

  Landbrugserhvervet har en ambition om en klimaneutralt fødevareproduktion i 2050 og arbejder for at opfylde Parisaftalen ved at skabe nye klimavenlige produkter gennem grøn omstilling og derved også opfylde markedets efterspørgsel på klimavenlige fødevarer.

  Klimapartnerskabet vil være rammen i Horsens Kommune for dialog og samarbejde om landbrugets grønne omstilling og implementering af kommunens ambition for CO₂-reduktion.

  I klimapartnerskab for landbruget samarbejder vi med
  Østjysk Landboforening

  Klimapartnerskabet skal danne rammen for dialog og samarbejde om erhvervslivets grønne omstilling og implementering af kommunens ambition for CO₂-reduktion.

  I klimapartnerskab for industri og transport samarbejder vi med
  Business Horsens

  Klimapartnerskabet skal danne rammen for dialog og samarbejde om byggeriets grønne omstilling og implementering af kommunens ambition for C02-reduktion.

  Det er målet om at realisere denne fælles ambition, der er selve bevæggrunden for partnerskabet.

  I klimapartnerskab for byggeri samarbejder vi med
  Construction Center Denmark

  Partnerskabet for klimatilpasning har som formål at danne rammen for konstruktiv dialog og samarbejde om implementering af kommunens mål og ambitioner mht. at reducere risiko for oversvømmelse og tørke.

  I klimapartnerskab for klimatilpasning samarbejder vi med
  SAMN forsyning.

  Klimapanel

  I forbindelse med klimaplanen og aftalerne med klimapartnerskaberne er der etableret et Panel for Klimapartnerskaber med deltagelse af relevante aktører fra klimapartnerskaberne, borgmesteren, formandsskabet fra Bæredygtigheds, Natur- og Klimaudvalget.

  Panelet for klimapartnerskaber skal danne grundlag for samarbejde ved at være et rum for drøftelser på tværs af klimapartnerskaberne og mellem det politiske niveau og aktører fra klimapartnerskaberne.

  Panelet for Klimapartnerskaber er et vigtigt led i realiseringen af klimaplanen, da realiseringen kræver, at alle aktører i Horsens bidrager og bakker op.

  Derudover skal klimapanelet bidrage til at skabe synergier mellem indsatserne på tværs af klimapartnerskaber.