Gå til hovedindhold
Kloak, vand og miljø

Grundvand og drikkevand

​Find oplysninger om indsatsplanlægning, grundvandsbeskyttelse, indberetning af oppumpede vandmængder/pejlinger og vandforsyningsplanlægning.

 • Læs op

Indhold

  Forslag til Indsatsplan for vandværker uden for OSD i høring til 13. august 2024

  Vores forslag til Indsatsplan for vandværker uden for OSD er i høring fra 21. maj 2024 til 13. august 2024.

  Læs vores forslag til Indsatsplan for vandværker uden for OSD (pdf)

  Høringsfristen er den 13. august 2024

  Send os dine eventuelle kommentarer via jordoggrundvand@horsens.dk 

  Eller til

  Horsens Kommune
  Att. Natur og Miljø
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens

  Læs mere på vores høringsside.

  SELVBETJENING

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp.

  Sådan foretager du din indberetning

  Indberet dine vandmængder og pejlinger på vandindberetning.horsens.dk

  Du skal indberette dine oppumpede vandmængder og pejlinger én gang årligt. Det er for perioden 1. januar til 31. december.

  Du skal lave indberetningen digitalt. Det skal du gøre senest den 31. januar det efterfølgende år. 

  Se vejledningen til, hvordan du indberetter pejlinger (pdf)

  Se vejledningen til, hvordan du indberetter vandmængder for vandværker (pdf)

  Se vejledningen til, hvordan du indberetter vandmængder for markvanding, erhverv og andre enkeltanlæg (pdf).

  Hvem skal indberette vandmængder og pejlinger?

  Alle ejere af vandforsyningsanlæg, der kræver vandindvindingstilladelse, skal registrere og indberette den oppumpede vandmængde til os.

  Anlægget skal være forsynet med en timetæller eller vandmåler. Det gælder dog ikke husstande, som har deres egen indvinding til husholdningsbrug.

  Vandforsyningsanlæg, som har krav om, at de skal pejle grundvandsstanden i deres boringer, skal ligeledes registrere og indberette deres pejlinger til os.

  Til vandværker, markvanding, erhverv og andre enkelt anlæg

  Din indberetning er offentligt tilgængelig i Jupiter-databasen hos GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland) efter den 1. april. 

  Find indberetningerne på geus.dk.

  Indberetning af boringer, skemaer og vejledninger på GEUS's hjemmeside

  På GEUS's hjemmeside finder du oplysninger om, hvordan du indberetter boreoplysninger og sender jordprøver fra boringer til GEUS eller indberetter sløjfning af boringer. Du finder også links til vejledninger i beskrivelse af boreprøver, lokalisering af boringer, indberetning af pejledata og navngivning af dokumenter i indberetningen.

  Hent vejledninger og skemaer på geus.dk.

  Forny dit boringsskilt

  Du skal selv danne, printe og opsætte mærkatet med DGU-nummeret på din boring.

  Forny dit skilt via jupiter.geus.dk.

  Se indsatsplanerne

  Se vores indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse på sektorplaner.horsens.dk.

  Vi skal sikre varig vandforsyning med rent drikkevand

  Vi udarbejder indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Det er for at sikre rent drikkevand til dig - nu og i fremtiden.  

  Miljøstyrelsen har gennemført en detaljeret grundvandskortlægning af ”områder med særlige drikkevandsinteresser” (OSD) og oplande til almene vandværker udenfor OSD med en vurdering af bl.a. grundvandsmagasinernes naturlige beskyttelse og sårbarhed.

  På baggrund af kortlægningen har staten udpeget indsatsområder, hvor grundvandet er særligt sårbart.

  Inden for de udpegede indsatsområder skal grundvandet i særlig høj grad beskyttes - udover det som den generelle lovgivning medfører af beskyttelse.

  Vi skal udarbejde indsatsplaner for de områder, som staten har udpeget til indsatsområder.

  Indsatsplanområderne i vores kommune er markeret på kortet:

  Indsatsplanområderne i vores kommune er markeret på kortet

  Hvad er en indsatsplan? 

  En indsatsplan er en handlingsplan, der beskriver, hvad der konkret skal iværksættes af indsatser for at beskytte grundvandet i et bestemt område.

  Formålet med en indsatsplan er at få overblik og en tidsplan over de indsatser, der er behov for at sætte i værk for at beskytte områdets drikkevandsinteresser på lang sigt. De parter, der er ansvarlige for at indsatserne realiseres, er som regel os og det vandværk, der har gavn af indsatsen.

  Hvad finder du i indsatsplanerne? 

  I indsatsplanerne finder du:

  • Gennemgang af grundvandskortlægning både den geologiske, hydrogeologiske og arealmæssige kortlægning af området.
  • Oversigt over hvilke trusler, der er mod grundvandet/vandforsyningen.
  • Hvilke tiltag, der er nødvendige at gennemføre for at beskytte grundvandet og dermed sikre godt drikkevand indenfor området.
  • Hvem, der er ansvarlig for at gennemføre tiltagene/indsatserne.
  • En tidsplan for iværksættelse af de nødvendige tiltag/indsatser.

  Godkendte indsatsplaner

  Endelave Indsatsplan - vedtaget i 2004. Læs den på sektorplaner.horsens.dk

  Rugballegård Indsatsplan - vedtaget i 2005. Læs den på sektorplaner.horsens.dk

  Nim Indsatsplan - vedtaget i 2020. Læs den på sektorplaner.horsens.dk

  Brædstrup Indsatsplan – vedtaget i 2021. Læs den på sektorplaner.horsens.dk

  Indsatsplaner i høring

  Vores forslag til Indsatsplan for vandværker uden for OSD er i høring fra 21. maj 2024 til 13. august 2024.

  Læs vores forslag til Indsatsplan for vandværker uden for OSD (pdf)

  Høringsfristen er den 13. august 2024

  Send os dine eventuelle kommentarer via jordoggrundvand@horsens.dk 

  Eller til

  Horsens Kommune
  Att. Natur og Miljø
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens

  Læs mere på vores høringsside.

  Indsatsplaner, som er undervejs 

  Indsatsplan for vandværker uden for OSD – udarbejdes i 2023/24
  Rugballegård Indsatsplan – revideres i 2024/25
  Endelave Indsatsplan – revideres i 2024/25
  Hovedgård Indsatsplan – udarbejdes i 2026/27.

  Læs vores administrationspraksis vedrørende indsatsplanlægning

  Administrationspraksis vedrørende indsatsplanlægning - målsætning, retningslinjer og indsatser med henblik på at beskytte grundvandet i Horsens Kommune (pdf).

  Praksis er vedtaget af Plan- og Miljøudvalget den 5. november 2019.

  Koordinationsforum for vandforsyning i Horsens Kommune (KOVA) 

  Vi laver indsatsplanerne sammen med et koordinationsforum, som vi har oprettet i forbindelse med arbejdet med indsatsplanlægningen.

  Koordinationsforummet hedder "Koordinationsforum for vandforsyning i Horsens Kommune". Til dagligt forkortet KOVA.

  Vi har lagt vægt på, at KOVA skal være et fagligt forum, hvor der kan debatteres faglige emner inden for vandforsyning og grundvandsbeskyttelse og med mange forskellige synspunkter.

  KOVA er et fagligt bredt forum med politisk repræsentation. KOVA består af repræsentanter fra kommunens vandforsyninger, landbruget, skovbruget, naturstyrelsen, industrien, andre offentlige myndigheder, politikere fra Plan og Miljøudvalget og grundvandsmedarbejdere fra Natur og Miljøafdelingen.

  Læs kommissorium for KOVA (pdf).

  Afholdte møder i KOVA

  KOVA-møde den 28. februar 2024

  KOVA-møde den 7. januar 2021

  KOVA-møde den 10. oktober 2019

  KOVA-møde den 3. september 2014

  Læs vandforsyningsplan 2016-2024 (pdf).

  Kort om Vandforsyningsplan 2016

  Vandforsyningsplan 2016-2024 beskriver, hvor drikkevandet indvindes i kommunen og hvilke vandforsyninger, der leverer vandet.

  Planen beskriver også, hvordan vi fortsat sikrer god og stabil drikkevandsforsyning i kommunen.

  Vandforsyningsplanen er udarbejdet i henhold til § 14 i bekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015 om vandforsyning. Den er endeligt vedtaget den 25. oktober 2016. 

  Vandforsyningen i Horsens Kommune er baseret på en decentral forsynings- og indvindings-struktur med 43 almene vandværksanlæg, der forsyner borgere i byerne og de mindre bysamfund.

  De 6 politiske målsætninger 

  De politiske målsætninger for den fremtidige vandforsyningsstruktur er: 

  1. Borgere og virksomheder skal kunne forsynes med drikkevand baseret på rent og velbeskyttet grundvand.
  2. Vandforsyningen i kommunen baseres på en decentral indvindings- og forsyningsstruktur. Horsens Kommune vil tilstræbe at sprede indvindingen ved, at der etableres flere boringer samt at reducere indvinding fra den enkelte boring så meget som muligt.
  3. Vandforsyningen i kommunen skal ske fra vandværker, der har god tilstand, og som kan levere en stabil og tilstrækkelig drikkevandsforsyning til de tilsluttede husstande og virksomheder.
  4. Borgerne skal med størst mulig forsyningssikkerhed sikres drikkevand, der overholder kravene til drikkevandskvalitet.
  5. Enkeltindvindere inden for et alment vandværks naturlige forsyningsområde, skal have mulighed for at blive tilsluttet vandværket på rimelige vilkår.
  6. Vandindvindingen skal i videst muligt omfang tage hensyn til natur- og vandområder. 

  Sådan har vi lavet Vandforsyningsplan 2016-2024

  Vi har udarbejdet Vandforsyningsplanen på grundlag af tilgængelige data og oplysninger fra tilsyn hos vandværkerne.

  Der er desuden afholdt møder med alle vandværker, hvor der er taget beslutninger om forsyningssikkerhed, forsyningsgrupper, vandværkskategorier og fremtidig forsyningsstruktur. Vi lægger op til et tættere samarbejde mellem vandværkerne.

  Vandforsyningsplan 2016-2024 er vurderet i forhold til lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planen er også vurderet i forhold til lovbekendtgørelse nr. 188 af 26. februar 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.