Gå til hovedindhold
Service til virksomheder

Landbrugsanlæg - Opbevaring af husdyrgødning m.m.

Se hvad der gælder for gyllebeholdere, møddingspladser og markstakke.

 • Læs op

Indhold

  SELVBETJENING

  Beholdere til flydende husdyrgødning

  Det kræver en godkendelse eller tilladelse fra os, hvis du vil etablere en ny gyllebeholder.

  Søg om etablering af gyllebeholder via husdyrgodkendelse.dk.

  Har du en gyllebeholder, som du ikke længere anvender, skal du melde det til os.

  Vær opmærksom på, at

  • med ude af drift menes der, at beholderen er tømt, rengjort og gjort uanvendelig
  • når der er gået mere end 10 år siden sidste kontrol, er brugen af beholderen et ulovligt forhold, og oprydning efter et eventuelt uheld står for egen regning
  • beholderen ikke kan tages i brug igen, før der er gennemført en ny kontrol
  • hvis beholderen har været ude af drift i mere end 5 år, skal en ny kontrol altid gennemføres.

  Find alle reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

  Gyllebeholdere skal være udstyret med tæt (flydelag) eller fast (telt) overdækning.

  Som den ansvarlige for driften af beholdere med flydelag skal du føre logbog over beholderens flydelag og tætheden heraf. Optegnelserne skal føres mindst en gang i måneden.

  Hent logbog for beholdere med flydende husdyrgødning (pdf).

  Beholdere til flydende husdyrgødning med tæt overdækning (flydelag), hvortil der pumpes, skal have dykket indløb, som er sikret mod tilbageløb.

  Andre fyldningssystemer skal udføres sådan, at flydelaget ikke brydes.

  Pumperør, der er monteret på åbne gyllebeholdere, skal enten svinges ind over gyllebeholderen og låses i denne position eller være forsynet med afspærringsventil (eller lignende). Det gælder når pumpen ikke anvendes og ikke er under opsyn.

  Pumperør, der er monteret på lukkede gyllebeholdere, skal være forsynet med en afspærringsventil (eller lignende), når pumpen ikke anvendes og ikke er under opsyn.

  Pumper, der anvendes til tømning, skal være forsynet med timer eller lignende foranstaltning, som sikrer, at der ikke kan pumpes mere gødning ad gangen, end hvad der svarer til indholdet i en gyllevogn. Pumpning kan dog foretages uden timer, hvis det sikres, at udslip undgås på anden måde, fx ved manuel overvågning eller et alarmsystem.

  Pumper skal være forsynet med en afbryder, som sikrer, at pumpen ikke kan sættes i gang utilsigtet. Eldrevne pumper skal afbrydes ved hovedtavlen, når de ikke anvendes og ikke er under opsyn. Afbryderen skal aflåses eller opbevares under aflåste forhold.

  Beholdere til flydende husdyrgødning med en kapacitet på minimum 100 m3 skal have udført beholderkontrol minimum hvert 10. år.

  Beholdere til flydende husdyrgødning, der er beliggende i et risikoområde eller mindre end 100 m fra åbne vandløb eller søer større end 100 m2, skal dog have udført beholderkontrol hvert 5. år.

  Gyllebeholdere, der ligger i et risikoområde

  • eller mindre end 100 m fra åbne vandløb eller søer større end 100 m2, skal være udstyret med et alarmsystem, som kan registrere et pludselig fald i beholderens indhold
  • og mindre end 100 m fra åbne vandløb eller søer større end 100 m2, skal være udstyret med beholderbarriere, som skal opfylde betingelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1
  • og mere end 100 m fra åbne vandløb eller søer større end 100 m2, skal være udstyret med terrænændring.

  Risikoområde er et område, hvor terrænet skråner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader målt fra beholderen til nærmeste vandløb eller sø (større end 100 m2).

  Beholdere, som skal være udstyret med alarmsystem, er desuden også omfattet af krav om beholderkontrol hvert femte år.

  Møddingspladser, markstakke og opbevaringskapacitet

  Det kræver en godkendelse eller tilladelse fra os, hvis du vil etablere en ny møddingsplads.

  Søg om etablering af en ny møddingsplads via husdyrgodkendelse.dk.

  En møddingsplads til overholde følgende krav: 

  • Fast husdyrgødning skal overdækkes med tætsluttende, vandtæt materiale, straks efter udlægning.
  • Møddingspladser skal indrettes så overfladevandet fra de omkringliggende arealer ikke kan løbe ind på møddingen.
  • Møddingssaft skal afledes igennem dertil indrettede afløb til en opsamlingsbeholder.
  • Møddingens sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. Randbelægning og belægning ved indkørsel skal som minimum have 3 % fald mod afløb, mens møddingsbunden skal have minimum 1 % fald mod afløbet.
  • Møddingsbund og sidebegrænsning skal udføres i bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt.

  Møddingspladsen skal overholde følgende afstandskrav:

  • 25 m til ikke almen vandforsyningsanlæg
  • 50 m til almen vandforsyningsanlæg
  • 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m2
  • 15 m til offentlig vej og privat fælles vej
  • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed
  • 15 m til beboelse på samme ejendom
  • 30 m til naboskel.

  Komposteret husdyrgødning med et tørstofindhold på minimum 30 % kan opbevares i markstak.

  Krav til placering og overdækning af din markstak

  Straks efter udlægning skal du overdække din markstak med tætsluttende, vandtæt materiale.

  Markstakken skal overholde nedenstående afstandskrav:

  1.   25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning
  2.   15 m til offentlig vej og privat fællesvej
  3.   15 m til vandløb (herunder dræn)
  4.   15 m til søer større end 100 m²
  5.   30 m til naboskel
  6.   50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning
  7.   25 m til levnedsmiddelvirksomhed
  8.   15 m til beboelse på samme ejendom.

  Afstand fra markstakke

  Desuden skal markstakken ligge mindst 50 m fra kategori 1- og 2-natur, hvis den indeholder gødning fra kødædende pelsdyr, heste og kvæg, får, geder eller andre drøvtyggere. Kravet er dog mindst 25 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 100 m².

  Hvis markstakken indeholder andre typer husdyrgødning (fx fra svin og fjerkræ) skal der være mindst 175 m til kategori 1- og 2-natur. Kravet er dog mindst 100 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 100 m², og mindst 70 m hvis oplagets grundareal er højst 50 m².

  Markstakken må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen og må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år. Som den ansvarlige for driften skal du føre årlige optegnelser over markstakkens placering og oplagsperiode.

  I forbindelse med udbringning må et oplag af fast husdyrgødning ligge uoverdækket i op til en uge.

  Til overdækning kan du fx anvende nedenstående materialer

  Materiale
   Bemærkninger
  Plastfolie Leveres i mange forskellige kvaliteter og dimensioner. Vi anbefaler, at du anvender en folie med en tykkelse på mindst 0,15 mm for at sikre, at den er tilstrækkelig robust over for mekaniske påvirkninger
  Presenning, tæt Leveres i mange forskellige kvaliteter og dimensioner. Presenningen bør være UV-stabiliseret, da levetiden ellers er begrænset
  Presenning, vævet Vævede presenninger skal som minimum være lige så lufttætte som kompostdug
  Kompostdug Forhandles under produktnavne som fiberdug eller geotextil. Bør have en kvalitet svarende til minimum 100 gram/m² for at sikre, at den er tilstrækkeligt robust over for mekaniske påvirkninger. Dugen bør være UV-stabiliseret, da levetiden ellers er begrænset

   

  Find mere information i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

  Opbevaringsanlæg skal have en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringning kan ske i overensstemmelserne med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

  Opbevaringsanlæg skal dog mindst have en kapacitet der svarer til 6 måneders tilførsel.

  For husdyrgødning vil tilstrækkelig opbevaringskapacitet normalt svare til 9 måneders tilførsel, dog mindst 7 måneders tilførsel for kvægbrug, hvor dyrene går ude i sommerhalvåret.

  Find mere information i husdyrgødningsbekendtgørelsen.