Gå til hovedindhold
Byggeri og ejendom
Økonomi og støtte

By- og bygningsfornyelse

Her kan du læse om Bygningsforbedringsfonden for Horsens Kommune og søge støtte til nedrivning af din skæmmende eller sundhedsfarlige bygning. Læs også hvad du skal gøre, hvis du har skimmelsvamp i din bolig.

Indhold

  Læs herunder om forskellige muligheder i forbindelse med din ejendom eller bygning i Horsens Kommune

  Vil du søge lån til forbedringer af din bevaringsværdige bygning i Horsens?

  Ejer du en bevaringsværdig bygning, og vil du gerne sætte bygningen i stand udvendigt i den oprindelige karakter og stil? Så kan du søge Bygningsforbedringsfonden for Horsens Kommune om et rente- og afdragsfrit lån.

  Du kan søge, hvis din bygning er bevaringsværdig med en SAVE-værdi mellem 1 og 9 og er beliggende i Horsens Kommune.

  Find ud af om din bygning er bevaringsværdig ved at søge din adresse frem på det digitale kort på kommuneplan2021.horsens.dk.

  Fondens bestyrelse behandler ansøgningerne og afgør, hvem der kan få tildelt lån, og hvor store lånene skal være. Bestyrelsen består af politikere, repræsentanter for foreninger i byen og fra vores Plan og By-afdeling.
   

  Hvad og hvem er Horsens Bygningsforbedringsfond?

  Bygningsforbedringsfonden for Horsens Kommune er en ren kommunal fond, hvorigennem private bygningsejere kan søge rente- og afdragsfrie lån til istandsættelse og forbedring af bevaringsværdige bygninger.

  Fondens formål er at tilskynde og påvirke private bygningsejere til at istandsætte bevaringsværdige bygninger.

  Fondens bestyrelse og Horsens Kommunes Teknik og Miljø-område rådgiver bygningsejerne til at udføre de bedst mulige tekniske og æstetiske forbedringer på ejendommene og stiller betingelser for arbejderne for til gengæld at tildele rente- og afdragsfrie lån.

  Fondens bestyrelse

  • Formand Martin Ravn (formand for Plan- og vejudvalget)
  • Anders Bruun Rasmussen (medlem af Horsens Byråd)
  • Næstformand Martin Weihe Esbensen (Bedre Bymiljø)
  • Pia Nørregaard Rasmussen (Horsens Udlejerforening)
  • Jesper Pagh (Stadsarkitekt Plan, Horsens Kommune)

  Du kan læse mere om Bygningsforbedringsfonden i denne folder (PDF)

   

  Hvad kan der gives lån til?

  Fonden tildeler lån til arbejder med udvendige bygningssider.

  Forbedringerne kan omfatte en eller flere bygningsdele - fx:

  • Tårn eller spir
  • Skorsten
  • Kviste
  • Tag
  • Gesimser
  • Trapper
  • Gitre
  • Ornamenter
  • Facade
  • Vinduer
  • Døre
  • Porte
  • Rækværk
  • Sokkel

  Der gives lån til de arbejder, der forbedrer ejendommen både æstetisk og teknisk.

  Bygningsarbejderne bør tilpasses den omliggende bebyggelse og friarealer.


  Hvad gives der ikke lån til?

  Der gives ikke lån til arbejder, der er påbegyndt eller gennemført. Fondens bestyrelse ønsker at være medbestemmende ved valg af løsninger og materialer lige fra arbejdernes start.

  Fondens bestyrelse skelner mellem almindelig vedligeholdelse og direkte bygningsforbedringer. Der bliver primært givet lån til forbedringer og i langt mindre grad til vedligeholdelse.

  Der gives ikke lån til arbejder inde i bygningen.

   

  Hvem kan søge lån?

  Private ejere af boligejendomme i Horsens Kommune kan søge om lån.

  Ejendommen skal være vurderet med en bevaringsværdi mellem 1 og 9 i Kommuneatlas Horsens.

  Der kan søges flere gange til samme ejendom og lånet kan under særlige omstændigheder kombineres med Byfornyelsesmidler.

   

  Lånets betingelser og størrelse

  Ved tilsagn om lån vil fondens bestyrelse opstille betingelser i forbindelse med de pågældende arbejder og/eller til andre forhold på bygningen. Betingelserne bliver som regel stillet for at forbedre helhedsindtrykket af bygningen.

  Betingelserne og arbejderne skal være opfyldt, før lånet udbetales.

  Der gives aldrig lån, der dækker 100% af udgifterne - dertil er fondens midler alt for små. Bestyrelsens tildeler lån på 20-40% af omkostningerne og lånets størrelse vurderes ud fra projektet.

  Mindste lån er på 25.000 kr., idet låntager også skal betale tinglysningsafgift af lånet.

  Lån fra fonden ydes som rente- og afdragsfrie lån til ejere af bygninger. Lånet ydes mod pant i den faste ejendom og har en løbetid på maksimum 20 år.

  Udbetaling af lånet kan først finde sted efter godkendelse af de udførte arbejder, og efter at pantebrevet på lånet er tinglyst. Lånet forfalder ved ejerskifte som forstås i bredest mulig forstand. Tilbagebetalte lån indgår i fondens beholdning og genudlånes.

   

  Sådan søger du

  Søg om lån ved Horsens Bygningsforbedringsfond via den digitale ansøgningsformular (kræver NemID)

   

  Sådan forløber en sag

  1. Ansøgningsblanketten inklusive bilag udfyldes og indsendes via den digitale ansøgningsformular.

  2. Ansøgningen vurderes af fondens sekretær, og såfremt forudsætningerne for at søge er opfyldt, indstilles ansøgningen til næstkommende bestyrelsesmøde.

  3. Der afholdes bestyrelsesmøde 4 gange om året, hvor de indkomne ansøgninger behandles. Det afgøres på møderne, hvem der tildeles lån, og hvor store disse skal være.

  4. Der sendes svar til alle - både afslag og tildeling af lån.

  5. De ejere, der har fået lån, meddeler fondens sekretær, at de accepterer betingelserne og i så fald, hvornår arbejderne forventes igangsat og er færdige.

  6. Når arbejderne er færdigmeldte, tager fondens sekretær ud for at se, at de aftalte arbejder er fuldført.

  7. Herefter udarbejdes et pantebrev med pant i den pågældende ejendom. Dette tinglyses på ejendommen.

  8. Efter tinglysningen udbetales lånet minus tinglysningsafgiften på ansøgers Nemkonto.

  9. Lånet tilbagebetales til fonden ved enhver handel af ejendommen eller ved udløb af lånets løbetid.

  Fondens bestyrelse bestemmer suverænt, hvem der tildeles lån og størrelsen af lånene, efter vurdering af de enkelte ansøgninger.

  Fondens beslutninger vedrørende tildeling af lån kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

   

  Fondens vedtægter, mødedatoer, dagsordener og referater

  Vedtægter for Horsens Bygningsforbedringsfond

  På dette link kan du læse vedtægterne for Horsens Bygningsforbedringsfond (PDF)

  Mødedatoer 2023

  Den 2. marts 2023 kl. 15.30-17.00 - frist for ansøgning den 5. januar 2023

  Den 17. maj 2023 kl. 15.30-17.00 - frist for ansøgning den 20. april 2023

  Den 24. august 2023 kl. 15.30-17.00 - frist for ansøgning den 22. juni 2023

  Den 21. november 2023 kl. 16.00-17.30 - frist for ansøgning den 12. oktober 2023

  Se Bygningsforbedringsfondens dagsordener og referater fra møderne.

   

  Søg støtte til at nedrive din skæmmende eller sundhedsfarlige bygning

  Derfor giver vi støtte til nedrivning af bygninger

  Horsens Kommune kan give støtte til at nedrive skæmmende eller sundhedsfarlige bygninger efter reglerne i byfornyelsesloven. Formålet er fremme gode by- og landsbymiljøer og sunde boligforhold. Det er Horsens Kommune, der med udgangspunkt i nedenstående kriterier, vurderer og prioriterer hvilke ejendomme, der skal have støtte til nedrivning.

  Hvilke bygninger kan rives ned med støtte fra kommunen?

  Du har mulighed for at opnå støtte til nedrivning af erhvervsbygninger omfattet af byfornyelsesloven, hvis de:

  1. er beliggende i hovedgader i by eller landsby (samlet bebyggelse)
  2. er nedslidt
  3. ikke har været i brug de seneste 5 år
  4. vurderes at have SAVE-bevaringsværdi på 5-9 (SAVE-vurdering er en metode til vurdering af bygningers bevaringsværdier, og bygninger med værdi 1-4 er bevaringsværdige. Det er kommunen, der vurderer SAVE-værdien på bygningen).

  Du har mulighed for at opnå støtte til nedrivning af bygninger indeholdende boliger, hvis de:

  1. er nedslidte og opført før 1960 (jf. byfornyelsesloven)
  2. er sundhedsfarlige at bo i – eller ligger i hovedgade i by eller landsby
  3. vurderes at have SAVE-bevaringsværdi på 5-9 (SAVE-vurdering er en metode til vurdering af bygningers bevaringsværdier, og bygninger med værdi 1-4 er bevaringsværdige).

  Du kan ikke opnå støtte til nedrivning af tomme staldbygninger, udhuse og lignende.

  Ovenstående gælder i det omfang, der er afsat budget til nedrivning i Horsens Kommunes budget.

  Sådan foregår ansøgningsprocessen

  • Send en e-mail til os, med oplysning om hvad du søger om støtte til, på planogby@horsens.dk
  • Der er ansøgningsfrist hver den 1. juli, og herefter kan du forvente svar på din ansøgning i løbet af 2-3 måneder
  • Ansøgninger prioriteres en gang årligt
  • Nedrivninger støttes normalt med 30 %, men i særlige tilfælde med op til 100 %

  Ifølge Bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder skal værdistigning på ejendommen som følge af nedrivningen modregnes i støtten. Hvis Horsens Kommune vurderer, at værdistigningen er større end nedrivningsudgiften, gives der ikke tilsagn om støtte.

  Som ansøger skal du jf. lovgivningen på området indhente minimum to tilbud, når du har fået tilsagn om støtte. Horsens Kommune skal godkende tilbud fra lavestbydende.
  Ansøger er ansvarlig for at indhente alle nødvendige tilladelser og overholde gældende lovgivning i forbindelse med nedrivningen.

  Det er administrationen i Horsens Kommune, der behandler ansøgninger om støtte til nedrivning.

  Har du spørgsmål?

  Du er altid velkommen til at skrive til os på planogby@horsens.dk eller ringe til Plan og By på telefon                76 29 29 29.

  Søg støtte til renovering af din boligejendom i Brædstrup

  Vores mål er at skabe udvikling i Brædstrup i forbindelse med områdefornyelsen. Det gør vi blandt meget andet ved at renovere nogle af ejendommene i den centrale del af byen.

  Du kan også være med.

  Mange boligejere har med reglerne om Bygningsfornyelse mulighed for få støtte til renovering af ejendomme, der indeholder beboelse. Måske også dig?

  Læs om mulighederne og hvordan du søger støtte på vores hjemmeside horsensvokser.dk.

   

  Har du problemer med skimmelsvamp i din bolig?

  Skimmelsvamp og fugt i boligen skaber rigtig dårligt indeklima, og det kan give ubehag og en række sygdomme. Skimmelsvamp kan udvikle sig ved fugtige overflader.

  Følg de 6 gode råd i din dagligdag for at undgå skimmelsvamp

  1. Luft ud med gennemtræk tre gange dagligt i 10 minutter.
  2. Varm din bolig op til 20 grader - i soveværelset ikke under 18 grader.
  3. Tør ikke tøj inde.
  4. Gør rent jævnligt.
  5. Stil ikke møbler direkte op ad ydervægge.
  6. Brug emhætte, udluftning i badeværelset og øvrig mekanisk udluftning - og rengør og vedligehold dem.

  Få flere gode råd om skimmelsvamp (på otte forskellige sprog) på skimmel.dk.

  Hvornår kan vi hjælpe dig?

  Har du problemer med skimmelsvamp i din bolig? Har du fulgt alle de 6 råd og dermed gjort, hvad du selv har ansvar for at gøre, for at undgå skimmel i din bolig?

  Hvis du bor til leje, bør du i første omgang tage kontakt til din udlejer.

  Hvis du fortsat oplever problemer med skimmel, kan vi i visse tilfælde hjælpe dig.

  Gå til vores digitale blanket for at anmelde skimmelsvamp i din bolig (kræver NemId).