Gå til hovedindhold
Udvikling

Åen tilbage til byen

Vi har lavet en udviklingsplan for, hvordan Åkvarteret i midtbyen af Horsens på sigt kan udvikles. Planen tager højde for, hvordan byudvikling, gode trafikale forhold og klimatilpasning i den centrale del af Horsens kan forenes med en tilbageførsel af åen. Ved at føre åen tilbage til byen skaber vi bedre sammenhæng mellem havnen og byen.

 • Læs op

Indhold

  Visionen om en udvikling af Åkvarteret i Horsens og reetableringen af Bygholm Å’s nordlige del tager sit afsæt i Midtbyforbindelsen fra 2009. Siden har ideen været en del af forskellige strategier for udviklingen af Horsens, der har haft til formål at skabe en sammenhæng gennem midtbyen; fra banegården til havnen.

  Konkret indeholder udviklingsplanen for Åkvarteret strategier for fire bærende temaer: Byudvikling, klimatilpasning, infrastruktur samt byrum og forbindelser.

  Planen fastlægger de overordnede rammer for ambitionerne for området og peger på, hvordan området i fremtiden skal indrettes i alt fra gadeforløb til pladser, åens udlæg og udseende, klimatilpasning, håndtering af trafik, samt hvor byggeri kan placeres i området.

  Udviklingsplanen og den tilhørende miljørapport har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 31. oktober 2022 til den 2. januar 2023.

  Tirsdag den 30. maj 2023 godkendte Horsens Byråd udviklingsplanen for Åkvarteret.

  En vision for området

  Det er vigtigt at slå fast, at en udviklingsplan er en vision – og altså ikke en færdig plan.

  En udviklingsplan angiver en retning for, hvordan et område på sigt kan udvikles og svarer på spørgsmål om, hvilke muligheder og udfordringer der er i området.

  Realisering af udviklingsplanen vil komme til at foregå over mange år og vil, udover kommunal engagement, i stor grad afhænge af, at private grundejere byder ind og vil være med.

  Det forventede tidsforløb

  • Byrådet har vedtaget Udviklingsplanen for Åkvarteret den 30. maj 2023
  • Der arbejdes p.t. med byggeretsgivende lokalplaner for flere af de kommende bebyggelser med udgangspunkt i udviklingsplanens intentioner
  • Den eventuelle realisering af udviklingsplanen vil komme til at foregå i etaper over flere år og vil i stor grad afhænge af, at private investorer byder ind og vil være med.

  Se udviklingsplanen for Åkvarteret

  Læs udviklingsplanen for Åkvarteret i Horsens, som er endelig vedtaget i maj 2023 (pdf).

  Læs Miljørapporten, som er en vurdering af udviklingsplanens påvirkning af miljøet (pdf).

   

  Se Åkvarteret visualiseret i vores digitale 3D-bymodel

  Gå på opdagelse i 3D-modellen via OpenCities Planner (åbner i ny browser).

  Når du har åbnet 3D-modellen skal du klikke på det blå ikon "Udviklingsplan for Åkvarteret". Herefter kan du navigere rundt i Åkvarteret og ved hjælp af 3D-visualiseringerne se, hvordan åen kan komme til at forløbe.

   

  Oftest stillede spørgsmål og svar

  Nu ligger udviklingsplanen for Åkvarteret færdig.

  Udviklingsplanen giver svaret på, hvor man kan nå hen med et område, og hvilke muligheder og udfordringer der er.

  Med en udviklingsplan er der ikke truffet beslutning om, hvad der i detaljen skal ske med området, men hvordan vi griber de store temaer an:

  • Hvordan byudvikler og fortætter vi Åkvarteret på den bedste måde?
  • Hvordan håndtere vi bedst skybrug og stormflod i området?
  • Hvordan får vi styr på trafikken, så vi både kan køre gennem området og samtidig skabe en fredelig midtby, hvor det er rart og trygt at færdes til fods og på cykel?

  Den eventuelle realisering af udviklingsplanen vil komme til at foregå i etaper over flere år og vil i stor grad afhænge af, at private investorer byder ind og vil være med.

  En udviklingsplan har ofte et langt sigte. Man kan sige, at det er en langsigtet plan, som beskriver de overordnede linjer i området. En udviklingsplan rummer både en fysisk plan, en strategisk og en økonomisk dimension, ligesom den indeholder en plan for en etapevis realisering af byudviklingen.

  Tempoet afhænger af en blanding af, hvornår Horsens Kommune er klar til at investere, og af hvornår private er klar til at realisere og medinvestere i andre dele af planen.

  Vi ved endnu ikke, hvad det samlet set kommer til at koste. Det, vi er optaget af lige nu, er at få brudt planen op i nogle overskuelige etaper – både strategisk, økonomisk og ift. den bymæssige kvalitet. Deri ligger et stort arbejde.

  Når området på sigt skal realiseres, vil det blive med en blanding af offentlige og private investeringer.

  Lige fra begyndelsen har vi haft en tæt dialog med Løvbjerg Supermarked. Da vi udbød konkurrencen, var Løvbjerg Supermarked helt med på, at vi tog deres område med og lod de tre hold tegne på mulighederne.

  Udviklingsplanen præsenterer en mulighed, hvor butikken bliver moderniseret på den nuværende beliggenhed. Et scenarie som vil kræve en omlægning af parkerings- og tilkørselsforholdene. 

  Det, vi med sikkerhed ved, er, at borgerservice bliver på Rådhusgrunden, og at biblioteket, som i dag ligger i Tobaksgården, flytter derned.

  Hvad der skal ske med bygningerne er endnu uvist.

  I den kommende tid vil vi være i dialog med de kommende ejere omkring udviklingen af rådhusgrunden i forhold til de ideer og tanker, der ligger i udviklingsplanen.

  Byudviklingen skal tage hensyn til eksisterende byggeri.

  Eksempelvis ligger der langs Åboulevarden en lang række fine bygninger – de skal selvfølgelig blive.

  Udviklingsplanen peger på, hvor og hvordan Åkvarteret skal fortættes med ny bebyggelse, og hvor de nye blå og grønne områder skal være.

  Konkurrencen om Åkvarteret tager afsæt i Trafikplan 2030, hvor der blandt andet står:

  "Det skal være attraktivt for den gennemkørende trafik at køre uden om midtbyen. Dette sker ved at etablere en ringvejsforbindelse, hvor fremkommeligheden er i højsæde. Det betyder, at der i de næste år vil ske en ændring af vejstrukturen. Nogle veje vil blive opprioriteret, nogle bliver lukket og nye vil komme til. Der skal skabes bedre forhold på de overordnede veje, hvor trafikafviklingen i større kryds samt gennemførelse af en række vejlukninger ud til disse veje er tiltag, der vil forbedre afviklingen for trafikanterne.

  Adgangen til parkeringspladser i midtbyen skal være god og direkte. Større parkeringspladser med intelligent parkeringsvejvisning og attraktiv placering anlægges ved ankomst til midtbyen, så den parkeringssøgende trafik minimeres. Bilerne skal altså samles i kanten af midtbyen, hvor der skabes gode parkeringsmuligheder til fordel for de lette trafikanter i byens kerne. Klimasikring tænkes ind i fremtidige vejprojekter for på den måde at geare byen til skybrud og forhøjet vandstand".

   

  Download og læs Trafikplan 2030 (pdf)

  Vi har stort fokus på netop vandkvaliteten – både hvordan det lugter og hvordan det ser ud.

  Her er der heldigvis masser af erfaringer fra andre byer, hvor man har åbnet å-løb igennem byen. De erfaringer vil vi selvfølgelig trække på.

  En af de ting, vi er blevet klogere på i løbet af konkurrencen, er hvad der sker, når vi blander det ferske, næringsrige å-vand med saltvandet fra fjorden. Så opstår der brakvand, som hverken er attraktiv for dyr (fisk) eller vi mennesker. Derfor arbejder vi videre med en løsning, hvor den nye å udelukkende forsynes med saltvand fra havnen. For at lave bevægelse og udskiftning i vandet, skal der etableres et system, hvor lavenergi-pumper cirkulerer vandet. I det videre arbejde skal vi dykke meget længere ned i netop sikring af god vandkvalitet.

  Det er afgørende at have fokus på sikkerheden, når man åbner et vandløb igennem en by, hvor mange mennesker skal færdes. Derfor har vi fra starten haft fokus på netop sikkerheden og det at skabe trinvis nærhed til vandet.

  Når vi senere hen skal detail-tegne, hvordan det skal udformes, skal der selvfølgelig indarbejdes stiger, redningskranse og ikke mindst god belysning omkring vandet. Her er der heldigvis masser af erfaringer fra andre byer, hvor man har åbnet å-løb igennem byen. De erfaringer vil vi selvfølgelig trække på i det videre arbejde.

  Det primære café og natteliv foregår i Latinerkvarteret omkring Grønnegade, hvilket giver åen i Horsens en noget anden kontekst end eksempelvis åen i Århus.

  I arbejdet med Åkvarteret har vi taget udgangspunkt i beslutningerne om trafikken i midtbyen formuleret i vores Trafikplan 2030:

  "Adgangen til parkeringspladser i midtbyen skal være god og direkte. Parkeringshuse med intelligent parkeringsvejvisning og attraktiv placering anlægges ved ankomst til midtbyen, så den parkeringssøgende trafik minimeres. Bilerne skal altså samles i kanten af midtbyen, hvor der skabes gode parkeringsmuligheder til fordel for de lette trafikanter i byens kerne".

  Udviklingsplanen viser muligheder for at gøre de nye vandflader aktive. I forslagene kan man se både kajakker, småbåde og store sejlskibe i området.

  I det videre arbejde vil vi undersøge mulighederne for at færdes på vandet blandt andet i kajakker og mindre robåde.

  Åkvarteret - dengang, i dag og i fremtiden

  Åkvarteret er afgrænset, som du kan se på de tre billeder herunder. Den hvide stiplede linje markerer området.

  Billederne giver dig et indtryk af, hvordan åen oprindeligt forløb gennem byen, og hvordan vi planlægger at føre den tilbage.

  Kortet fra 1902 viser, hvordan Åkvarteret så ud dengang

  Åkvarteret som det så ud i 1902

  Luftfoto med skitsering viser Åkvarteret i dag

  Åkvarteret i dag

  Luftfoto med illustration viser fremtidens Åkvarter

  Åkvarteret på sigt, hvor den blå streg illustrerer åens fremtidige forløb