Gå til hovedindhold

Vestbirkprojektet - et historisk stort vandløbsprojekt

Vores genskabning af Gudenåens forløb er Danmarkshistoriens største EU-støttede vandplanprojekt. Det vil forbedre vandkvaliteten og vilkårene for plante- og dyreliv i Gudenåen og de tilstødende søer markant.

Bredvad Sø set fra oven. Foto Kim Aaen
 • Læs op

Indhold

  Offentlig høring indtil 23. januar 2024

  Restaureringsprojektet af Gudenåen omkring Bredvad Sø er i høring for offentligheden i 8 uger.

  Høringsperioden løber frem til 23. januar 2024.

  Har du bemærkninger til projektet, kan de sendes til gudenaa@horsens.dk.

  Læs projektbeskrivelsen og de tilhørende bilag nederst på siden.

  I samarbejde med Naturstyrelsen arbejder vi på til foråret 2024 at kunne gå i gang med et historisk stort vandløbsprojekt, der skal genoprette naturen i området ved Vestbirk-søerne. Ca. 9 km af Gudenåen vil med projektet komme så tæt på sit oprindelige forløb som muligt.

  Restaureringsprojektet ’Vestbirk’ finansieres delvist af EU-midler (70 pct.) fra den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) og delvist af nationale midler (30 pct.).

  Projektet vil bidrage til genopretning af Gudenåen omkring Vestbirk Vandkraftværk og Vestbirksøerne og forbedre forholdene for flora og fauna. Hermed skabes der gydepladser og fri passage for fisk i Gudenåen.

  Læs vores pressemeddelelse om projektet fra den 13. november 2023

  Hvad går det hele ud på?

  Oversigtskortet viser en skitse over projektets større indsatser i området med de tre Vestbirksøer. Det ses i grove træk, hvor den genskabte Gudenå skal løbe:

  Udnyttelsen af Gudenåens vandføring de sidste 100 år har medført store ændringer i området og for Gudenåen.

  Det betyder, at området ser ud, som det gør i dag: 

  • Der er med etablering af en spærredæmning på tværs af Gudenåen opstået tre opstemmede kunstige søer, heraf ligger den ene sø oven på Gudenåens hovedløb
  • De opstemmede søer påvirker en 3,6 km lang strækning af Gudenåen oven for søerne. Strækningen har forøget dybde og reduceret strømhastighed som følge af opstemning af vandet. Vandløbsbunden bestod oprindeligt af sten og grus, men ligger i dag begravet under sand og mudder
  • En 2 km lang strækning af Gudenåen (Døde å) under den genfundne bro har i dag kun en vandføring på ca. 20 % af den naturlige vandføring
  • En 900 m lang strækning af  af Gudenåen nær kraftværket har ligget helt tørlagt i 100 år siden 1924. Gudenåens samlede fald på 10 m over i alt ca. 9 km er i dag koncentreret ét sted: i vandkraftværkets turbine.

  Det store vandløbsrestaureringsprojekt ved Vestbirk genskaber den oprindelige Gudenå på alle ovennævnte punkter.

  Opstrøms den nuværende Bredvad Sø fjernes stuvningszonen fra Bredvad sø over en længde på ca. 3,6 km. Her genskabes de naturlige gydepladser for ørreder og stalling.

  Der sikres fri og optimal faunapassage ved den spærring på Gudenåen, som Bredvad sø udgør i dag.

  Samtidig genskabes Gudenåen helt uforstyrrede og oprindelige forløb over en strækning på 1,7 km igennem den nuværende Bredvad sø. Søen deles i to på langs med en dæmning. Dæmningsanlægget i Bredvad sø etableres således, at der skabes de bedste betingelser for, at dæmningen udvikler sig til beskyttet natur. Afgræsning skal sikre, at området i  efter en kort årrække igen opnår status som  hhv. beskyttet overdrev, eng og mose. 

  De to øvrige Vestbirksøer berøres ikke, men det forventes at vandkvaliteten forbedres i alle søerne, når de ikke længere tilføres næringsstoffer fra Gudenåen.

  På den mellemliggende strækning (Døde Å), der løber under Den Genfundne Bro, genskabes Gudenåen med åens fulde og uforstyrrede vandføring. Denne stræknings samlede længde er ca. 2 km. Der forventes en tredobling af sommervandføringen under Den Genfundne Bro.  

  Ved Vestbirk Vandkraftværk fjernes den spærring, som det kraftige stryg udgør i dag. Faldet er her op til 25 ‰ på Gudenåen hovedløb og nedstrøms kraftværket genskabes ca. 900 m oprindelig og uforstyrret Gudenå, der har ligget tørlagt i 100 år.

  Samlet genskabes de oprindelige - og i danske sammenhænge unikke - forhold over en samlet længde på knap 9 km, hvor der ingen andre steder er så kraftigt fald i et så stort vandløb. 

  Der sikres ved projektet optimale fysiske forhold på hele den berørte strækning, og det forventes derfor, at der opnås målopfyldelse på hele strækningen, jf. EU’s vandrammedirektiv.

  Ørredbestanden forventes forøget fra et meget lavt niveau til en bestandstæthed som ved Voervadsbro, hvor der er registreret ca. 300-500 ørreder pr. 100 m.

  Se projektbeskrivelsen med alle bilag

  Horsens Kommune har i efteråret 2023 søgt Fiskeristyrelsen om midler til realisering af restaurering af Gudenåen gennem Bredvad Sø og forbi Vestbirk Vandkraftværk. I ansøgningen indgik nedenstående beskrivelse af restaureringsprojektets elementer.