Gå til hovedindhold
Natur og friluftsliv
Udvikling

Vild med Horsens - og Endelave

Vi arbejder for at øge biodiversiteten. Og på Endelave har vi gang i et stort EU-projekt, som ikke blot skal gavne biodiversiteten, men også skabe mere sammenhængende natur, sikre rent drikkevand og give beboere og besøgende adgang til flere rekreative oplevelser i naturen.

 • Læs op

Indhold

  Stort naturprojekt på Endelave

  Vi har sammen med Region Midtjylland sat gang i EU LIFE-projektet BioScape på Endelave.

  De første skridt er taget i dette store naturprojekt, som handler om at beskytte grundvandet, plante mere skov, skabe mere sammenhængende natur og bedre muligheder for friluftslivet og øge biodiversiteten på Endelave.

  I samarbejde med øens lodsejere vil vi undersøge mulighederne for sikre både naturen og øens drikkevandsforsyning gennem en omlægning af arealdriften, så risikoen for forurening af grundvandet i fremtiden mindskes.

  Projektperioden varer 5 år med opstart fra den 1. oktober 2021.

  BioScape - pilotprojekt skal beskytte naturen og grundvandet på Endelave

  Sammen med Region Midtjylland arbejder vi over 5 år indtil efteråret 2026 med BioScape-projektet på Endelave.

  Formålet med BioScape-projektet er i samarbejde med øens lodsejere at undersøge mulighederne for at beskytte og sikre øens drikkevandsforsyning gennem en omlægning af arealdriften i indvindingsoplandet til øens vandværk. Dermed vil risikoen for forurening af grundvandet i fremtiden mindskes. Dette kan for eksempel ske ved, at et areal omlægges til natur eller økologisk drift eller anden ekstensiv drift.

  Derudover er målet at skabe bedre sammenhæng mellem de eksisterende naturområder på øst-øen for at opnå en større robusthed for beskyttelse af Endelaves store biodiversitet. Endelave ligger i Natura 2000-område Horsens Fjord, havet øst for Endelave.

  I rammer af projektet bliver der arbejdet med ekstensivering af arealdrift, hvor landbrugsarealer udtages fra dyrkning, og der bliver indført naturfremmende anvendelse – såsom slæt og græsning.

  Projektet bygger på dialog i forhold til lodsejernes deltagelse.

  Inden for indvindingsoplandet til vandværket er der truffet en politisk beslutning i Horsens Byråd om, at i tilfælde af at der ikke kan opnås enighed om frivillige aftaler om ekstensivering af de dyrkede arealer, er der mulighed for at meddele påbud.

  Uden for indvindingsoplandet til vandværket bliver der udelukkende arbejdet med frivillige aftaler om ekstensivering af dyrkningsarealer.

  Medio februar 2021 er der sendt en ansøgning afsted til EU om økonomisk støtte til projektet i regi af EU LIFE Biodiversity.
  I juni måned 2021 kom der positivt tilsagn fra EU om, at projektet er godkendt. Der er dermed givet tilsagn om økonomisk støtte til projektet.

  Projektet BioScape består af tre projektområder, som er beliggende i tre forskellige kommuner. Foruden projektet på Endelave er der et projektområde ved Byn Sø i Lemvig Kommune og Åstrup Kær i Hedensted Kommune. Foruden de omtalte kommuner udgør partnerne Region Midt, SEGES, Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus Universitet, Samn Forsyning og European Landowners Organisation (ELO).

  Projektet opstartes med dataindsamling i forhold til de ting, hvor datagrundlaget endnu er mangelfuld. Meningen er at danne sig et detaljeret overblik over baseline-situation for samtlige elementer, som projektet forventes at kunne påvirke.

  Datagrundlaget skal også bruges til at danne grundlag for overvejelser om, hvilke indsatser der kan give forbedringer.
  De mulige indsatser bliver drøftet med lodsejerne med henblik på at finde den rette løsning - både for områdets beskyttelse og for lodsejernes bedriftsinteresse. Værktøjerne fra ”multifunktionel jordfordeling” bliver inddraget i denne proces.

  De aftalte ændringer bliver iværksat løbende snarest det kan lade sig at gøre, efter at der er enighed om løsningerne for de enkelte delområder.

  Projektområderne moniteres under projektperioden for at dokumentere tilstanden. Moniteringen fortsætter i en årrække efter projektets afslutning for at følge udviklingen.

  Læs mere om BioScape på life-bioscape.eu.

  Du er også velkommen til at kontakte vores tovholder for projektet i Horsens Kommune biolog Frida Franko-Dossar, Natur og Miljø på ffd@horsens.dk eller telefon 76 29 29 29.

  Kortet viser BioScape-projektets fokusområde