Gå til hovedindhold
Natur og friluftsliv
Udvikling

Vild med Horsens - og Endelave

Vi arbejder for at øge biodiversiteten. Og på Endelave har vi gang i et stort EU-projekt, som ikke blot skal gavne biodiversiteten, men også skabe mere sammenhængende natur, sikre rent drikkevand og give beboere og besøgende adgang til flere rekreative oplevelser i naturen.

 • Læs op

Indhold

  AKTUELT: Paddeundersøgelser på Endelave

  Vi kigger efter springfrø, spidssnudet frø, strandtudse og stor vandsalamander

  Horsens Kommune har lavet aftale med padde-eksperter fra Amphi Consult om at foretage padde-undersøgelser på Endelave forår og forsommer 2024.

  Kortlægning af forekomst af springfrø, spidssnudet frø, strandtudse og stor vandsalamander kommer til at foregå ca. fire dage (inklusive nætter) i perioden marts-juni.

  Da paddernes aktivitet er meget vejrafhængig, bliver tidspunktet for overvågningen tilpasset vejret. Hvis vejret er egnet til springfrø-aktivitet, starter undersøgelserne måske allerede fra uge 12.

  Springfrø blev overvåget og kortlagt på øen i 2012 af Amphi Consult.

  Lokaliteterne, hvor der blev registreret ynglesucces for springfrø ved tælling af ægklumper, vil blive genbesøgt for at holde øje med øens bestand af springfrøer. Derudover undersøges for strandtudse på forskellige egnede lokaliteter, hvor der lyttes efter kvækkende hanner om natten, og senere tælles ægklumper om dagen.
  Stor vandsalamander eftersøges på lokalitet, hvor den blev registreret i 2019.

  Vi håber, I vil tage godt imod konsulenterne, hvis I møder dem derude.

  Klik og se kortet over Endelave med med springfrø-lokaliteter, der forventes genbesøgt, samt forventede strandtudse-lokaliteter (png)

  Biodiversitet: Det skal summe, blomstre, krible og krable

  Tjek vores hjemmeside Vild Med Horsens for at læse om vores mange spændende tiltag og finde inspiration til, hvad du selv kan gøre for at øge biodiversiteten

  Vi lavet en biodiversitetsstrategi, som peger på, hvad vi kan gøre for at nå målet om en rig og varieret natur til glæde for både dyr, planter og mennesker.

  Du kan læse ”Biodiversitetsstrategi 2020 – En rigere natur i Horsens Kommune” lige her. 

  Stort naturprojekt på Endelave

  Vi har sammen med Region Midtjylland sat gang i EU LIFE-projektet BioScape på Endelave.

  De første skridt er taget i dette store naturprojekt, som handler om at beskytte grundvandet, plante mere skov, skabe mere sammenhængende natur og bedre muligheder for friluftslivet og øge biodiversiteten på Endelave.

  I samarbejde med øens lodsejere vil vi undersøge mulighederne for sikre både naturen og øens drikkevandsforsyning gennem en omlægning af arealdriften, så risikoen for forurening af grundvandet i fremtiden mindskes.

  Projektperioden varer 5 år med opstart fra den 1. oktober 2021.

  Læs vores pressemeddelelse med en status på projektet i juni 2024.

  BioScape - pilotprojekt skal beskytte naturen og grundvandet på Endelave

  Sammen med Region Midtjylland arbejder vi over 5 år indtil efteråret 2026 med BioScape-projektet på Endelave.

  Formålet med BioScape-projektet er i samarbejde med øens lodsejere at undersøge mulighederne for at beskytte og sikre øens drikkevandsforsyning gennem en omlægning af arealdriften i indvindingsoplandet til øens vandværk. Dermed vil risikoen for forurening af grundvandet i fremtiden mindskes. Dette kan for eksempel ske ved, at et areal omlægges til natur eller økologisk drift eller anden ekstensiv drift.

  Derudover er målet at skabe bedre sammenhæng mellem de eksisterende naturområder på øst-øen for at opnå en større robusthed for beskyttelse af Endelaves store biodiversitet. Endelave ligger i Natura 2000-område Horsens Fjord, havet øst for Endelave.

  I rammer af projektet bliver der arbejdet med ekstensivering af arealdrift, hvor landbrugsarealer udtages fra dyrkning, og der bliver indført naturfremmende anvendelse – såsom slæt og græsning.

  Projektet bygger på dialog i forhold til lodsejernes deltagelse.

  Inden for indvindingsoplandet til vandværket er der truffet en politisk beslutning i Horsens Byråd om, at i tilfælde af at der ikke kan opnås enighed om frivillige aftaler om ekstensivering af de dyrkede arealer, er der mulighed for at meddele påbud.

  Uden for indvindingsoplandet til vandværket bliver der udelukkende arbejdet med frivillige aftaler om ekstensivering af dyrkningsarealer.

  Medio februar 2021 er der sendt en ansøgning afsted til EU om økonomisk støtte til projektet i regi af EU LIFE Biodiversity.
  I juni måned 2021 kom der positivt tilsagn fra EU om, at projektet er godkendt. Der er dermed givet tilsagn om økonomisk støtte til projektet.

  Projektet BioScape består af tre projektområder, som er beliggende i tre forskellige kommuner. Foruden projektet på Endelave er der et projektområde ved Byn Sø i Lemvig Kommune og Åstrup Kær i Hedensted Kommune. Foruden de omtalte kommuner udgør partnerne Region Midt, SEGES, Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus Universitet, Samn Forsyning og European Landowners Organisation (ELO).

  Projektet opstartes med dataindsamling i forhold til de ting, hvor datagrundlaget endnu er mangelfuld. Meningen er at danne sig et detaljeret overblik over baseline-situation for samtlige elementer, som projektet forventes at kunne påvirke.

  Datagrundlaget skal også bruges til at danne grundlag for overvejelser om, hvilke indsatser der kan give forbedringer.
  De mulige indsatser bliver drøftet med lodsejerne med henblik på at finde den rette løsning - både for områdets beskyttelse og for lodsejernes bedriftsinteresse. Værktøjerne fra ”multifunktionel jordfordeling” bliver inddraget i denne proces.

  De aftalte ændringer bliver iværksat løbende snarest det kan lade sig at gøre, efter at der er enighed om løsningerne for de enkelte delområder.

  Projektområderne moniteres under projektperioden for at dokumentere tilstanden. Moniteringen fortsætter i en årrække efter projektets afslutning for at følge udviklingen.

  Læs mere om BioScape på life-bioscape.eu.

  Du er også velkommen til at kontakte vores tovholder for projektet i Horsens Kommune biolog Frida Franko-Dossar, Natur og Miljø på ffd@horsens.dk eller telefon 76 29 29 29.

  Kortet viser BioScape-projektets fokusområde