Gå til hovedindhold
Økonomi og støtte
Sygdom
Handicap og psykiatri

Økonomisk støtte

Har du eller dit barn et handicap eller alvorlig sygdom, kan du få støtte til at kompensere for de udgifter, som handicappet giver.

 • Læs op

Indhold

  Tabt arbejdsfortjeneste

  Hvis du er forælder til et barn med et handicap eller en alvorlig sygdom, kan du blive kompenseret for den arbejdsindtægt, du mister ved at passe dit barn.

  Du er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du er hjemme for at passe dit barn og derfor ikke kan arbejde som hidtil.

  Det kan fx skyldes, at dit barn

  • skal være under konstant opsyn
  • skal ledsages til nødvendig behandling/indlæggelse
  • kræver dig fuldt ud, så du ikke kan foretage dig andet, mens barnet er der.

  Dit barns handicap skal medføre en betydelig varig og nedsat funktionsevne, eller dit barn skal have en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets daglige liv.

  Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste. I kan også deles om pasningen og bevillingen.

  I hvert enkelt tilfælde foretager socialrådgiveren en individuel og konkret vurdering af, om dit barn tilhører målgruppen, som gør dig, som forælder, berettiget til at få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.   

  Kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste fastsætter vi ud fra din tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 35.247  kr. om måneden (2024-takst).

  Kommunen udbetaler kompensationen, og den ophører, hvis dit barn flytter hjemmefra eller fylder 18 år.
  Den kan også ophøre, hvis din eller dit barns situation ændrer sig.

  Har du fået beregnet bidrag til pensionsordning fra 20. februar 2015 og frem til nu? 

  Så er du berettiget til at få lavet en ny beregning af det bidrag, der betales til din pensionsordning. Det har du, fordi Ankestyrelsen har truffet en afgørelse, der ændrer den måde, bidraget hidtil er blevet beregnet.

  Du har ikke ret til at få lavet en ny beregning af bidrag til pensionsordning, der ligger før den 20. februar 2015, da der er en 3 årig forældelsesfrist.

  Vil du have din sag genoptaget, eller har du spørgsmål ifm. en ny beregning? 

  Send en mail til Send sikker mail (kræver MitID) eller ring på 76 29 34 00

  Læs mere om genoptagelse af sager på Ankestyrelsen.dk 

   

  SELVBETJENING

  Du kan søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til pasning/træning af dit barn.

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp

  Merudgifter til børn

  Hvis du har et barn (0-18 år) med handicap, så kan du søge om økonomisk støtte til merudgifter, der er en følge af dit barns handicap.

  Merudgifter er udgifter, som en børnefamilie ikke normalt ville have, hvis dit barn eller den unge ikke havde et handicap eller en langvarig/kronisk sygdom.

   

  Du kan få støtte til merudgifter, hvis dit barn er under 18 år, bor hjemme og har

  • et betydeligt eller varigt handicap
  • en indgribende kronisk sygdom 
  • en indgribende langvarig sygdom.

  Når sagsbehandleren vurderer, om du er berettiget til at få dækket merudgifter, vil det altid ske ud fra en samlet og konkret vurdering. Det er således ikke afgørende, om eller hvilken diagnose dit barn har, men om funktionsnedsættelsen er indgribende i den daglige tilværelse, herunder i

  • dagtilbuddet
  • fritiden/det sociale
  • hjemmet

  Der er en minimumsgrænse for det samlede beløb, der udbetales på årsbasis.

  SELVBETJENING

  Du kan ansøge om merudgiftsydelse, når du forsørger et barn under 18 år.

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp

  Ansøg om merudgiftsydelse ved pasning af barn

  Merudgifter til voksne

  Er du over 18 år og har en vidtgående og varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag.

  Du kan få økonomisk støtte til fx

  • medicin
  • kørsel
  • særlige kurser
  • ekstra vask

  For at få dækket dine merudgifter, skal du have et varigt handicap (nedsat funktionsevne).

  Den nedsatte funktionsevne skal have en indgribende karakter i din daglige tilværelse, som betyder, at der ofte må sættes ind med væsentlige hjælpeforanstaltninger.

  Du kan få dækket merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis

  • du er mellem 18 og 65 år (folkepensionist) og har et varigt handicap
  • merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne
  • merudgiften kan ikke dækkes efter anden lovgivning. 

  Dine samlede merudgifter skal overstige et minimumsbeløb, som reguleres årligt.

  SELVBETJENING - ansøgning

  Du kan få dækket ekstra udgifter, som du har på grund af dit handicap.

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp

  Ankestyrelsens praksisændring pr. 10/12 - 2021

  Praksisændring betyder en ændring i beregning af merudgiftsydelser.

  Konkret betyder ændringen, at kommunerne fremover skal dække hele udgiften til befordring og håndsrækninger uden skattefradrag.

  Hvis du er bevilliget merudgiftsydelser og får håndsrækninger eller dækket udgifter til befordring mellem hjem og arbejde, kan du kontakte:

  Støtteassistanceteamet på ét af følgende telefonnumre 76 29 38 54, 76 29 36 93 eller 76 29 36 14 i tidsrummet kl. 8.30 – 9.30 på hverdage.

  Du kan også kontakte Støtteassistanceteamet på ovenstående numre, hvis du har fået afslag på merudgiftsydelse med den begrundelse, at du ikke når beløbsgrænsen, og beregningen indeholder skattemæssige fradrag.

  Læs mere om Ankestyrelsens praksisændring her

  Hvis du har spørgsmål, inden du søger om støtte, kan du kontakte Handicap- og Ældrerådgivningen.