Høringer fra Teknik og Miljø

Forslag, høringer, indkaldelse af ideer, mulighed for indsigelser m.m.

Indhold

  Forslag til planer i høring

  Plan og Vejudvalget har på mødet den 11. april 2023 vedtaget at offentliggøre forslag til Lokalplan 390, Boliger, Egebjerggårdsvej Nord, Egebjerg.

  Lokalplanen fastlægger, at området anvendes til boligformål til helårsbeboelse.

  Planen består af to delområder. I delområde 1 mod vest kan der bygges rækkehuse og i delområde 2 mod øst kan der bygges fritliggende parcelhuse.

  For begge områder gælder det, at bebyggelsen højest må være 8,5 meter høj og i to etager. Materialerne på byggeriets tage og facader skal holdes i neutrale toner uden blanke overflader. Området indeholder grønne udendørs opholdsarealer, der skaber mulighed for leg og fællesskab.

  Lokalplanen åbner desuden mulighed for at etablere såkaldte tiny houses i områdets vestlige del - delområde 1.
  En konkret udstykning eller realisering af et tiny-house-projekt forudsætter et konkret projektforslag, hvorefter der vil kunne udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan.  

  Planen sendes i høring i 4 uger.

  Frist for at indsende høringssvar er den 11. maj 2023 – læs mere i forslaget.

  Du kan indsende høringssvar ved at trykke her eller læs mere i planforslagene.

  Dit høringssvar skal være modtaget hos Horsens Kommune senest kl. 23.59 på dagen hvor høringen udløber.

  Der er truffet afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens § 10.

  Se forslaget og afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering til Lokalplan på lokalplaner.horsens.dk. 

  Byrådet har på mødet den 28. marts 2023, vedtaget at sende forslag til Kommuneplantillæg 2021-4 og forslag til Lokalplan 388, Dagligvarebutik, Krudthusvej, Horsens Øst, til offentliggørelse i 8 uger.

  Formålet med lokalplanen er at udlægge området til dagligvarebutik og tankanlæg.

  Planen sendes i høring i 8 uger.

  Du kan ikke sende et høringssvar da høringsfristen er udløbet den 31. maj 2023

  Der er truffet afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens § 10.

  Se forslaget og afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering til planforslagene på lokalplaner.horsens.dk 

  Byrådet har på mødet den 28.03.2023 vedtaget at offentliggøre Forslag til Teamtillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-33.

  Formålet med Tematillæg for byudvikling til kommuneplan 2021-33 er at revidere retningslinjerne for emnerne Byvækst og Byudvikling og samtidig udpege kommende byzoneområder ved udlæg af nye kommuneplanrammer til byudvikling.

  I Tematillæg for Byudvikling udlægges der nye arealer, primært til boliger, men også til erhverv, der tilsammen understøtter den forventede udvikling i kommunen i de næste 12 år. Herudover udlægges der arealer til offentlige og rekreative formål.

  Frist for at indsende høringssvar er den 19.06.2023 – læs mere i forslaget

  Du kan indsende høringssvar ved at trykke her eller læs mere i planforslagene. Dit høringssvar skal være modtaget hos Horsens Kommune senest kl. 23.59 på dagen hvor høringen udløber.

  Du kan læse forslaget på horsens.dk/kommuneplan2021 

  Plan- og Vejudvalget har på mødet den 8. november 2022 vedtaget at offentliggøre forslag til Lokalplan 385, Rekreative formål, Horsens Marina, Horsens.

  Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for omdannelsen af Nordhavnen i Horsens fra primært at være en erhvervshavn, til at være en ny bydel med mulighed for et rigt foreningsliv, caféer og lignende samt rekreative arealer, stævnepladser, parkering og andet med forbindelse til en funktionel marina for både klubber, gæster og borgere.

  Lokalplanen giver mulighed for foreningsliv, caféer og lignende samt rekreative arealer, stævnepladser, parkering og andet med forbindelse til en funktionel marina for både klubber, gæster og borgere.

  Ny bebyggelse skal opføres inden for byggefelter og der fastsættes i lokalplanen bestemmelser for maksimal højde på 2 etager samt bestemmelser for materialer og arkitektonisk udtryk.

  Planen sendes i høring i 4 uger.

  Frist for at indsende høringssvar er den 15. december 2022 – læs mere i forslaget.

  Høringen er udløbet.

  Der er truffet afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens § 10.

  Se forslaget og afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering til Lokalplan 385 på lokalplaner.horsens.dk. 

  Byrådet har på mødet den 23. August 2021 vedtaget at offentliggøre forslag til rammelokalplan 362, Godsbanekvarteret, Horsens samt miljørapport.

  Rammelokalplanen skal udgøre et planmæssigt grundlag, for etablering af Godsbanekvarterets overordnede infrastruktur, grønne områder og håndtering af hverdagsregn- og skybrudshændelser.

  Derudover fastlægges principper for udformning og anvendelse af områder, til blandede byfunktioner som boliger, kontor- og serviceerhverv, restauranter og offentlige formål som kulturhus samt sikring af naturværdier og beplantning.

  Der skal efterfølgende udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner for den kommende bebyggelse i området.

  Forslag til Kommuneplan 2021-2033 har netop været i offentlig høring.

  Området fastlægges i forslaget til blandede byfunktioner, med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 150 og 180.

  I forslag til Kommuneplan 2021-2033 fastlægges ligeledes etagehøjder på op til stedsvis 5, 6, 9 etager samt et enkelt højt hus, hvor etageantallet ikke er fastsat.
  Den endelige vedtagelse af rammelokalplanen forudsætter derfor en forudgående, endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033.

  Frist for at indsende høringssvar er den 21.10.2021 – læs mere i forslaget

  Høringsfristen er udløbet.

  Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Horsens Kommune har vurderet, at forslag til lokalplan nr. 362 har en karakter, der vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lovens afsnit II, § 8 stk. 1, nr. 3. Der er derfor foretaget en miljøvurdering, der foreligger i form af en miljørapport.

  Se forslaget til Rammelokalplan 362 samt miljørapport på lokalplaner.horsens.dk.

  Procesoplysninger - Rammelokalplan 362, Godsbanekvarteret, Horsens samt miljørapport
  Det er vurderet, at planen er omfattet af miljøvurderingsloven, og derfor er der gennemført der en miljøvurderingsproces sideløbende med udarbejdelse af planforslaget. Det betyder, at forslag til rammelokalplan 362 er vurderet i en såkaldt miljørapport, der offentliggøres samtidig med planforslaget.

  Forud for miljørapporten er vurderingens omfang og indhold afgrænset i et afgrænsningsnotat. De berørte myndigheder Banedanmark, Aarhus Stift, Miljøstyrelsen samt Horsens Museum er blevet hørt om denne afgrænsning.

  Forslag til rammelokalplanen medfører ikke grænseoverskridende miljøpåvirkninger og der er ikke foretaget en høring af berørte stater.

  Efter høringen af berørte myndigheder er høringssvar inddraget, og den endelige afgrænsning af miljørapportens indhold er fastlagt. Miljørapporten er udarbejdet sideløbende med forslag til rammelokalplan 362 og begge dokumenter fremlægges i en 8 ugers offentlig høring, hvor både offentligheden og berørte myndigheder høres.

  I løbet af høringsperioden afholdes ikke et borgermøde.

  Efter den offentlige høring tages eventuelle høringssvar til efterretning. Der udarbejdes derefter en sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen. Rammelokalplan 362 for Godsbanekvarteret vedtages og offentliggøres sammen med den sammenfattende redegørelse.

  Den foreløbige tidsplan for forslag til rammelokalplan 362 og den tilhørende miljøvurdering er:
  • August-oktober 2021: 8 ugers offentlig høring af planforslag og den ledsagende miljørapport
  • December 2021: endelig vedtagelse af Rammelokalplan 362, Godsbanekvarteret, Horsens

  Forslag til Rammelokalplan 362, Godsbanekvarteret, Horsens udarbejdes efter reglerne i planloven: LBK nr. 1157 af 1. juli 2020. Bekendtgørelse af lov om planlægning.

  Miljøvurdering af forslag til Rammelokalplan 362, Godsbanekvarteret, Horsens gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBK nr. 973 af 25. juni 2020. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
  Miljørapporten kan ses her under fanen ”miljørapport”

  Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan rettes til: planogby@horsens.dk

  Vedtagne planer

  Plan- og Vejudvalget har på mødet den 06.06.2023 vedtaget Lokalplan 387, Daginstitution, Højvangsalle, Horsens

  Formålet med lokalplanen er at skabe plangrundlag for opførelsen af en daginstitution, der skal være med til at løse behovet for en øget pasningskapacitet i daginstitutionsdistrikt Højvang.

  Se lokalplan 387 på lokalplaner.horsens.dk.

  Udviklingsplaner

  Byrådet har på mødet den 25. oktober 2022 vedtaget, at offentliggøre Forslag til Udviklingsplan for Åkvarteret.

  I Horsens Kommune har vi de seneste år arbejdet på en vision for, hvordan det gamle å-forløb kan føres tilbage og skabe værdi i og for Horsens.

  I arbejdet er der blevet taget højde for, hvordan byudvikling, gode trafikale forhold og klimasikring kan blive forenet med en tilbageførsel af åen.

  Vi er nu i mål med et forslag til en udviklingsplan for Åkvarteret.

  En udviklingsplan er en vision – og altså ikke en færdig plan.

  En udviklingsplan angiver en retning for, hvordan et område på sigt kan udvikles og svarer på spørgsmål om, hvilke muligheder og udfordringer der er i området. Hvis udviklingsplanen skal realiseres, vil det tage tid, og en evt. udvikling af Åkvarteret vil komme til at foregå i etaper, som i så fald vil blive realiseret over en årrække.

  Du kan i Horsens Kommunes 3D bymodel se mere ved at trykke her.


  Høring:

  Høringsfristen er udløbet.

  Planen sendes i høring i 8 uger fra den 31. oktober 2022 til og med 2. januar 2023.

  Frist for at indsende høringssvar er den 2. januar 2023

  Der er truffet afgørelse om, at planforslaget er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens § 10.


  Se forslaget og afgørelsen om at gennemføre en miljøvurdering til udviklingsplanen på horsens.dk/Aaen.

  Helhedsplaner

  Horsens Byråd har på mødet den 25. april 2023 vedtaget Helhedsplan for Hatting.

  Helhedsplan for Hatting sætter fokus på, hvordan byens udvikling kan understøtte det gode liv med udgangspunkt i byens stedbundne kvaliteter, udfordringer, ressourcer, potentialer og fremtidsønsker. Helhedsplanen rummer derfor visionen om, at skabe rammen for den udvikling, som borgerne og Horsens Kommune i fællesskab skal sigte mod. Fire strategier udfoldes i en række principper og indsatser, der konkretiserer strategierne.
  Nogle principper og indsatser er mere overordnede, med målet om at styrke hele Horsens, mens andre i højere grad har fokus på at være en god nabo og bygge til hverdagslivet, iht. Horsens Kommunes Arkitekturpolitik.

  Helhedsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med de lokale i Hatting. Borgerinddragelsen er sket gennem en lokal arbejdsgruppe, en borgerworkshop forud for udarbejdelsen af helhedsplanen samt et borgermøde om planen i forbindelse med høringsperioden.

  Se forslaget og afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering til helhedsplanen på helhedsplaner.horsens.dk.

  Horsens Byråd har den 30. august 2022 vedtaget, at offentliggøre forslag til Helhedsplan Søvind og sende planen i høring i 8 uger.

  Helhedsplanen beskriver bysamfundets kvaliteter og potentialer. Hertil fastsætter den en vision og en række konkrete strategier for en positiv fremtidig udvikling af bysamfundets fysiske rammer.

  Forslaget til helhedsplanen er udarbejdet på grundlag af lokal input ved offentlige borgermøder i Søvind og i tæt dialog med Lokalrådet for Søvind og opland.

  Som strategi og debatgrundlag skal helhedsplanen sætte fokus på hvordan Lunds langsigtede udvikling kan understøtte det gode liv, og hvordan byen kan blive endnu bedre at bo, arbejde og handle i.

  Frist for modtagelse af høringssvar er den 26. oktober 2022 kl. 23.59 – læs mere i forslaget.

  Du kan indsende høringssvar ved at trykke her eller læse mere i planforslaget.

  Der er truffet afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens § 10.

  Se forslaget til Helhedsplan for Søvind og opland på: https://helhedsplaner.horsens.dk/

  Sektorplaner

  Byrådet har på byrådsmødet d. 25. april 2023 vedtaget Byrumsplan for Horsens midtby 2023, som nu offentliggøres.


  Med Byrumsplan for Horsens midtby 2023 (Byrumsplan 2.0), som er en opdatering af den tidligere byrumsplan fra 2008, synliggøres hvilke værktøjer der kan bringes i spil, for at skabe en endnu bedre Horsens Midtby. I Byrumsplan 2.0 er indarbejdet mange af Horsens Kommunes politikker, strategier og planer, som skal sikre at Byrådets mange visioner tænkes sammen, når vi fremadrettet udvikler vores midtby.

  Byrumsplanen fra 2008 bevirkede, at man gennem en årrække havde en klar plan for den retning man så midtbyen udvikle sig, og dermed langt bedre kunne planlægge midtbyens fysiske udvikling. Planen lagde fundamentet for, at Horsens by gennem mere end 10 år har gennemgået stor bymæssig forandring, hvad angår pladser, gårdrum og veje. På samme måde skal Byrumsplan anno 2023 skabe et overblik over, hvordan vi ønsker udviklingen skal være fremadrettet – både når Horsens Kommune, men også private og øvrige aktører, ønsker at igangsætte projekter.

  Byrumsplanen skal ses som et brugbart arbejdsredskab og idekatalog, som skal inspirere og bidrage til udviklingen af flere gode og oplevelsesrige byrum i Horsens Midtby. Byrumsplanen skal medvirke til, at der også fremtidig skabes de mest optimale rammer for udfoldelse af bylivsaktiviteter med oplevelsesrige byrum, der er tilgængelige, attraktive og som bliver brugt året rundt.

  Planen kan læses på Horsens.dk/sektorplaner

  Offentliggørelse af procesoplysninger i forbindelse med miljøvurderinger

  Horsens Kommune udarbejder forslag til to lokalplaner og et kommuneplantillæg for det nye Å-kvarter.

  Lokalplan 382, Blandet byformål, Åkvarteret, Lokalplan 393, Centerformål, Rådhustorvet, Horsens og tillæg 2021-09 til Kommuneplan 2021 – 2033.

  Administrationen vurderer, at planerne kan medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, som skal undersøges nærmere. Derfor gennemfører Horsens Kommune en miljøvurderings-proces og udarbejder en miljørapport. Det betyder, at væsentlige miljøpåvirkninger bliver undersøgt og vurderet. Miljørapporten offentliggøres samtidig med planforslagene.

  Der er gennemført en høring af berørte myndigheder vedrørende beslutningen om at miljøvurdere planforslagene og afgrænsningen af miljørapportens indhold, og der er med denne orientering gennemført den lovpligtige information af offentligheden efter miljøvurderingslovens § 32. Det er vurderet, at der ikke skal gennemføres en høring af nabostater.

  Følgende myndigheder bliver hørt:
  Odder Kommune, Hedensted Kommune, Kystdirektoratet, Naturstyrelsen, Slots- og kulturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Horsens Museum og Beredskabet/Østjyllands Brandvæsen.

  Procesplan og anslået tidsplan:

  2022
  November: 2 ugers afgrænsningshøring af berørte myndigheder
  December: Afgrænsning af miljørapportens indhold

  2023
  Januar– februar: Udarbejdelse af miljørapport
  Juni – August: 8 ugers offentlig høring af planforslagene og miljørapport
  September: behandling af høringssvar, udarbejdelse af sammenfattende redegørelse.
  November: Endelig vedtagelse af lokalplaner og tillæg til kommuneplanen.

  Planforslagene udarbejdes efter planlovens bestemmelser: LBK nr. 1157 af 1. juli 2020. Bekendtgørelse af lov om planlægning. Miljøvurdering af planforslagene gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBK nr. 1976 af 27/10/2021. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Bemærkninger fra berørte myndigheder, offentligheden og høringssvar, som Horsens Kommune modtager under den offentlige fremlæggelse af planforslagene, bliver indarbejdet i miljørapporten, dens ikke tekniske-resumé og den sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen.

  Miljørapport, sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger, som er anvendt til miljøvurderingen, offentliggøres her.

  Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan rettes til:
  Arkitekt maa Karin Linneberg Bæk, E-mail: planogby@horsens.dk, tlf. 76292929

  Horsens Kommune er i gang med udarbejdelse af forslag til tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033.

  Det er vurderet, at planen er omfattet af miljøvurderingsloven, og derfor gennemføres der en miljøvurderingsproces sideløbende med udarbejdelse af planforslaget. Det betyder, at ændringerne i tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033 vurderes i en såkaldt miljørapport, der offentliggøres samtidig med planforslaget.

  Forud for miljørapporten er vurderingens omfang og indhold afgrænset i et afgrænsningsnotat. De nedenstående berørte myndigheder, er blevet hørt om denne afgrænsning:

  Bolig- og Planstyrelsen Miljøstyrelsen Region Midt Aarhus Stift Horsens Museum Horsens Kommune Natur og Miljø, Trafik og Vej, Industrimiljø

  Øvrige:
  Hedensted Kommune

  Odder Kommune

  Silkeborg Kommune

  Skanderborg Kommune

  Ikast-Brande Kommune

   

  Ændringerne i forslag til tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033 medfører ikke grænseoverskridende miljøpåvirkninger og der foretages derfor ikke en høring af berørte stater.

  Efter høringen af berørte myndigheder er høringssvar inddraget, og afgrænsningen af miljørapportens indhold er fastlagt.

  Miljørapporten udarbejdes sideløbende med forslag til Tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033 og begge dokumenter fremlægges i en 8 ugers offentlig høring, hvor både offentligheden og berørte myndigheder høres.

  Høringen vil blive offentliggjort på Horsens kommunes hjemmeside med høringer, tilladelser og dispensationer her, hvor der også vil fremgå kontaktoplysninger og tidsfrister for afgivelse af høringssvar.

  I løbet af høringsperioden involveres borgere efter behov.

  Efter den offentlige høring tages eventuelle høringssvar til efterretning.

  Der udarbejdes derefter en sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen.

  Tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033 vedtages og offentliggøres sammen med den sammenfattende redegørelse.

  Den foreløbige tidsplan for forslag til Tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033 og den tilhørende miljøvurdering er:

  November 2022- februar 2023 - Udarbejdelse af miljørapport
  April-Juni 2023 - 8 ugers offentlig høring af planforslag og den ledsagende miljørapport
  August- september 2023- Forventet endelig vedtagelse af Tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033

  Forslag til Tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033 udarbejdes efter reglerne i planloven: LBK nr. 1157 af 1. juli 2020. Bekendtgørelse af lov om planlægning.

  Miljøvurdering af forslag til Tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033 gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBK nr. 973 af 25. juni 2020. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Miljørapport og eventuelle rapporter og miljøoplysninger, som er anvendt til miljøvurderingen, offentliggøres på denne side sammen med planforslaget.

  Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan rettes til: planogby@horsens.dk

  Udviklingsplan for Åkvarteret:

  Horsens Kommune er i gang med udarbejdelse af et forslag til en udviklingsplan for Åkvarteret. Udviklingsplanen er en kvalificering af det vinderforslag, som vandt en arkitektkonkurrence i foråret 2021.

  Udviklingsplanen undersøger, hvordan byudvikling, gode trafikale forhold og klimatilpasning bliver forenet med en tilbageførsel af åen fra Inderhavnen via Åboulevarden og Niels Gyldings Gade.

  Udviklingsplanen er omfattet af miljøvurderingsloven, som stiller krav om en miljøvurderingsproces.

  Det betyder, at ændringer, som udviklingsplanen foreslår skal behandles i en såkaldt miljørapport. Miljørapporten offentliggøres samtidig med udviklingsplanen.

  Forud for miljørapporten afgrænses vurderingens omfang og indhold og berørte myndigheder med et specifikt bliver hørt om denne afgrænsning. Det vurderes foreløbigt, at de berørte myndigheder er:
  • Kystdirektoratet, Slots- og kulturstyrelsen og Århus Stift.
  • Horsens Museum.

  Efter høringen af berørte myndigheder inddrages eventuelle høringssvar, og den endelige afgrænsning af miljørapportens indhold fastlægges.

  Miljørapporten udarbejdes sideløbende med udviklingsplanen og begge dokumenter fremlægges i minimum 8 ugers offentlig høring, hvor både offentligheden og berørte myndigheder høres. Høringen vil blive offentliggjort på kommunes hjemmeside med høringer, tilladelser og dispensationer. Her vil der også fremgå kontaktoplysninger og tidsfrister for afgivelse af høringssvar.

  Efter den offentlige høring tages eventuelle høringssvar til efterretning.

  Der udarbejdes derefter en sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen. Når udviklingsplanen er vedtaget, offentliggøres den med den sammenfattende redegørelse.

  Den foreløbige tidsplan for udviklingsplanen:

  • September 2021:
  afgrænsningshøring af berørte myndigheder

  • April 2022:
  Information af offentligheden om proces og forventet tidsplan.

  • April – Maj 2022:
  afgrænsning af miljørapportens indhold

  • Juni – August 2022:
  udarbejdelse lokalplan med miljørapport

  • November – December 2022:
  8 ugers offentlig høring af udviklingsplan og den ledsagende miljørapport

  • Marts 2023:
  forventet endelig vedtagelse af Udviklingsplan og sammenfattende redegørelse.

  Miljøvurdering af udviklingsplanen gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBK nr. 973 af 25. juni 2020. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Miljørapport, sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger, som er anvendt til miljøvurderingen, offentliggøres på denne side sammen med forslaget til udviklingsplanen.

  Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan rettes til:

  Susanne Borgvardt Jensen
  Projektleder
  Telefon direkte: 76292596

  Ny Lokalplan for et multihus ved Husodde Strand

  Horsens Kommune er i gang med udarbejdelse af forslag til Lokalplan 354, Rekreative formål, Husodde Strand, Horsens.

  Det er vurderet, at planen er omfattet af miljøvurderingsloven, og derfor gennemføres der en miljøvurderingsproces sideløbende med udarbejdelse af planforslaget. Det betyder, at ændringerne, som foreslås i lokalplanen vurderes i en såkaldt miljørapport, der offentliggøres samtidig med planforslaget.

  Forud for miljørapporten afgrænses vurderingens omfang og indhold. Berørte myndigheder bliver hørt om denne afgrænsning. Det vurderes foreløbigt, at de berørte myndigheder er:

  • Hedensted Kommune
  • Naturstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen
  • Horsens Museum
  • Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet (Centralt), Friluftsrådet (Kreds Søhøjlandet), Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening (Horsens), Dansk Botanisk Forening (Jyllandskredsen), Dansk Kano og Kajak Forbund, Danmarks Jægerforbund

  Ændringerne i forslag til Lokalplan 354 medfører ikke grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og der foretages derfor ikke en høring af berørte lande.

  Efter høringen af berørte myndigheder inddrages eventuelle høringssvar, og den endelige afgrænsning af miljørapportens indhold fastlægges.

  Miljørapporten udarbejdes sideløbende med forslag til Kommuneplan 2021 og begge dokumenter fremlægges i minimum 4 ugers offentlig høring, hvor både offentligheden og berørte myndigheder høres.

  Høringen vil blive offentliggjort på kommunes hjemmeside under høringer.

  Horsens Kommune forventer ikke at gennemføre et borgermøde under den offentlige høringsperiode.

  Efter den offentlige høring tages eventuelle høringssvar til efterretning.

  Der udarbejdes derefter en sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen.

  Når lokalplan 354 er vedtaget, offentliggøres den med den sammenfattende redegørelse.

   

  Den foreløbige tidsplan for forslag til Lokalplan 354 og den tilhørende miljøvurdering er:

  • November 2021: afgrænsning af miljørapportens indhold
  • Torsdag den 18. november 2021 til torsdag den 2. december: 2 ugers afgrænsningshøring af berørte myndigheder
  • December – Februar 2022: udarbejdelse lokalplan med miljørapport
  • April – Maj 2022: 8 ugers offentlig høring af planforslag og den ledsagende miljørapport
  • Juni 2022: forventet endelig vedtagelse af Lokalplan 354

   

  Forslag til Lokalplan 354 udarbejdes efter reglerne i planloven: LBK nr. 1157 af 1. juli 2020. Bekendtgørelse af lov om planlægning.

  Miljøvurdering af planforslaget gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBK nr. 973 af 25. juni 2020. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Miljørapport, sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger, som er anvendt til miljøvurderingen, offentliggøres sammen med forslaget til Lokalplanen.

  Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan rettes til:

  Karin Linneberg Bæk

  Arkitekt, Byplanlægger

  Mail: klba@horsens.dk 

  Telefon direkte: 76294205

  Horsens Kommune er i gang med udarbejdelse af forslag til lokalplan 376, Boliger, Ring Søpark, Brædstrup, Horsens.

  Det er vurderet, at planen er omfattet af miljøvurderingsloven, og derfor gennemføres der en miljøvurderingsproces sideløbende med udarbejdelse af planforslaget. Det betyder, at ændringerne i lokalplan 376 vurderes i en såkaldt miljørapport, der offentliggøres samtidig med planforslaget.

  Forud for miljørapporten er vurderingens omfang og indhold afgrænset i et afgrænsningsnotat.

  De berørte myndigheder er blevet hørt om denne afgrænsning.

  De berørte myndigheder er:

  • Industrimiljø (Horsens Kommune)
  • Plan & By (Horsens Kommune)

  Ændringerne i forslag til lokalplan 376 medfører ikke grænseoverskridende miljøpåvirkninger og der foretages derfor ikke en høring af berørte stater.

  Efter høringen af berørte myndigheder er høringssvar inddraget, og den endelige afgrænsning af miljørapportens indhold er fastlagt.

  Miljørapporten er udarbejdet sideløbende med forslag til lokalplanen og begge dokumenter fremlægges i en 8 ugers offentlig høring, hvor både offentligheden og berørte myndigheder høres.

  Høringen vil blive offentliggjort på kommunes hjemmeside, hvor der også vil fremgå kontaktoplysninger og tidsfrister for afgivelse af høringssvar.

  I løbet af høringsperioden afholdes der ikke et borgermøde.

  Efter den offentlige høring tages eventuelle høringssvar til efterretning. Der udarbejdes derefter en sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen.

  Lokalplan 376 behandles politisk og vedtages eventuelt. Herefter offentliggøres forslag til lokalplanen sammen med den sammenfattende redegørelse.

  Den foreløbige tidsplan for forslag til lokalplan 376 og den tilhørende miljøvurdering er:

  • August 2021: afgrænsning af miljørapportens indhold
  • September 2021: 2 ugers afgrænsningshøring af berørte myndigheder
  • September-oktober 2021: udarbejdelse af miljørapport
  • November-januar 2021: 8 ugers offentlig høring af planforslag og den ledsagende miljørapport
  • Marts 2022: Eventuel endelig vedtagelse af lokalplan 376

  Forslag til lokalplan 376 udarbejdes efter reglerne i planloven: LBK nr. 1157 af 1. juli 2020. Bekendtgørelse af lov om planlægning.

  Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 376 gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBK nr. 973 af 25. juni 2020.

  Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan rettes til: planogby@horsens.dk

  Horsens Kommune er i gang med udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg 2021-7 og Lokalplan 381, Blandede byfunktioner, Pakhusene, Horsens.

  Baggrunden for planlægningen er, at en tidligere lokalplan for byggeriet "Pakhusene" på Horsens Havn, blev ophævet i Planklagenævnet i 2021. Lokalplanen og det sideløbende kommuneplantillæg udarbejdes således for, at skabe et retligt lovliggørende plangrundlag for et byggeri, der allerede er opført.

  Det er vurderet, at planerne er omfattet af miljøvurderingsloven, og derfor gennemføres der en miljøvurderingsproces sideløbende med udarbejdelse af planforslagene. Det betyder, at ændringerne i Kommuneplantillæg 2021-7 og Lokalplan 381, Blandede byfunktioner, Pakhusene, Horsens, vurderes i en miljørapport, der offentliggøres samtidig med planforslagene.

  Forud for miljørapporten afgrænses vurderingens omfang og indhold i et afgrænsningsnotat. Berørte myndigheder er blevet hørt om denne afgrænsning. Det vurderes foreløbigt, at de berørte myndigheder er:

  • Erhvervsstyrelsen
  • Miljøstyrelsen
  • Region Midtjylland
  • Byg, Erhverv og BBR (Horsens Kommune)
  • Natur og Miljø (Horsens Kommune)
  • Affald og Trafik (Horsens Kommune)

  Ændringerne i planforslagene medfører ikke grænseoverskridende miljøpåvirkninger og der foretages derfor ikke en høring af berørte stater.

  Efter høringen af berørte myndigheder inddrages eventuelle høringssvar, og den endelige afgrænsning af miljørapportens indhold fastlægges.

  Miljørapporten udarbejdes sideløbende med forslag til Lokalplan 381 og Kommuneplantillæg 2021-7, og dokumenterne fremlægges i en 8 ugers offentlig høring, hvor både offentligheden og berørte myndigheder høres.

  Høringen vil blive offentliggjort på Horsens kommunes hjemmeside med høringer, tilladelser og dispensationer, hvor der også vil fremgå kontaktoplysninger og tidsfrister for afgivelse af høringssvar.

  Efter den offentlige høring tager kommunen stilling til eventuelle høringssvar til efterretning.

  Der udarbejdes derefter en sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen.

  Kommuneplantillæg 2021-7 og Lokalplan 381, Blandede byfunktioner, Pakhusene, Horsens kan derefter vedtages og offentliggøres sammen med den sammenfattende redegørelse. 

  Den foreløbige tidsplan for forslag til Kommuneplantillæg 2021-7 og Lokalplan 381, Blandede byfunktioner, Pakhusene, Horsens og den tilhørende miljøvurdering er:

  • Juni-september 2022: afgrænsning af miljørapportens indhold, 2 ugers afgrænsningshøring af berørte myndigheder
  • September-oktober 2022: udarbejdelse af miljørapport
  • December 2022: 8 ugers offentlig høring af planforslag og den ledsagende miljørapport
  • Primo 2023: endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2021-7 og Lokalplan 381, Blandede byfunktioner, Pakhusene, Horsens.

  Forslag til Kommuneplantillæg 2021-7 og Lokalplan 381, Blandede byfunktioner, Pakhusene, Horsens udarbejdes efter reglerne i planloven: LBK nr. 1157 af 1. juli 2020. Bekendtgørelse af lov om planlægning.

  Miljøvurdering af forslag til Kommuneplantillæg 2021-7 og Lokalplan 381, Blandede byfunktioner, Pakhusene, Horsens gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBK nr. 973 af 25. juni 2020. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Miljørapport, sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger, som er anvendt til miljøvurderingen, offentliggøres på Horsens kommunes hjemmeside med høringer, tilladelser og dispensationer

  Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan rettes til:
  Plan og By på mail til planogby@horsens.dk 

  Skovrejsning

  Naturstyrelsen har sammen med Horsens Kommune og Horsens Vand A/S udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale om skovrejsning ved Højballegård vandværk.

  Det primære formål med skovrejsningen er, at beskytte Højballegårdværkets centrale indvindingsopland omkring kildepladsen, så de store drikkevandsinteresser, der er knyttet til grundvandsmagasinerne i området sikres for fremtiden. Samtidig er formålet, at skovrejsningen skal skabe merværdi ved at udvikle et stort og bynært skov- og naturområde med nye muligheder for både naturen og friluftslivet. Ligeledes vil skovrejsningen bidrage til Horsens Kommunes ambitiøse klimamålsætning om at være CO2-neutral allerede i 2030.

  Samarbejdsaftalen skaber rammerne for opkøb af jord til skovrejsning. Salg af jord til projektet er frivilligt.

  Samarbejdsaftalen er omfattet af reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer (Miljøvurderingsloven). Derfor skal der som led i udarbejdelsen af samarbejdsaftalen også udarbejdes en miljøvurdering af de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet, der er forbundet med den skovrejsning, som samarbejdsaftalen giver mulighed for.

  Læs mere om projektet på projekthjemmesiden naturstyrelsen.dk.

  Se det samlede høringsmateriale på hoeringsportalen.dk

   

  Høringsfrist den 8. marts

  Forslag til samarbejdsaftale og miljørapporten sendes i høring i 8 uger i perioden fra 11. januar til 8. marts 2023.

  Send dine bemærkninger til miljørapporten senest den 8. marts til shl@nst.dk med angivelse af teksten ”Høringssvar – miljøvurdering af samarbejdsaftalen om skovrejsning ved Højballegård Vandværk”.

  Når høringen af miljørapporten er afsluttet, bliver de indkomne høringssvar samlet i sammenfattende redegørelse, der indgår i det endelige
  beslutningsgrundlag for vedtagelse af projektet og underskrivning af samarbejdsaftalen. De modtagne høringssvar bliver dermed offentliggjort i deres helhed.

  Offentligt møde den 6. februar kl. 17-18.30

  Som en del af høringen inviterer Horsens Kommune, Horsens Vand A/S og Naturstyrelsen til et offentligt møde den 6. februar kl. 17-18.30 i Gedved Kultur- og Medborgerhus, Egebjergvej 1, 8751 Gedved. Her vil være en præsentation af projektet og miljørapporten med mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer. Alle interesserede er velkomne til mødet.

  Man skal tilmelde sig informationsmødet i Gedved - tilmeldingsfristen er den 31. januar.

  Klik for at tilmelde dig mødet 

  Kystbeskyttelse

  Høringer om kystbeskyttelse omfatter ansøgninger om tilladelse til diverse kystbeskyttelsesforanstaltninger jf. kystbeskyttelseslovens §3 samt høringer af kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse jf. kystbeskyttelseslovens § 1a.

  Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse – Næsset 19, 8700 Horsens

  Horsens Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til allerede etableret kystbeskyttelse i form af stenkastning. Det drejer sig om ejendommen matr.nr. 609g Horsens Markjorder, beliggende Næsset 19, 8700 Horsens. Kystbeskyttelsen har fundet sted.

  Projektbeskrivelse

  Der er ansøgt om tilladelse til allerede etableret kystsikring i form af stenkastning på stranden foran ejendommen, matr. 609g Horsens Markjorder. Af ansøgningen fremgår det, at stenkastningen skal modvirke erosion af ejendommen.

  Stenkastningen er foretaget i hele matriklens bredde, svarende til ca. 45 meter. Stenkastningen er lavet i en dybde på ca. 1-2 meter, og stiger ca. 0,45 m fra bundkote til topkote. Stenkastningen er lavet med marksten.

  Se ansøgningen om tilladelse til kystbeskyttelse ved Næsset 19, Horsens (pdf)

  Se tegninger relateret til ansøgningen (pdf)

  Høringsfrist den 1. februar 2023

  Det etablerede kræver tilladelse efter kystbeskyttelsesloven. Forud for at denne tilladelse kan meddeles, fremlægges projektet offentligt i 4 uger, jf. kystbeskyttelseslovens §5.

  Bemærkninger bedes fremsendt til Natur og Miljø, naturogmiljoe@horsens.dk senest den 1. februar 2023.

  Vandløb

  Reguleringsprojekt omfattende forlægning af Porskær Bæk sendes i offentlig høring.

  Med baggrund i vandløbsloven* og tilhørende bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering*, offentliggøres hermed meddelelse om, at Horsens Kommune ønsker at fremme ansøgningen om regulering af Porskær Bæk.

  Ansøgningen sendes derfor i 4 ugers offentlig høring.

  Se ansøgningsmaterialet med bilag:

  Se ansøgningen (pdf)

  Se Bilag A til ansøgningen (pdf)

  Se Bilag B til ansøgningen (pdf).

   

  Høringsperiode: den 8. juni 2023 – 6. juli 2023

  Eventuelle høringssvar skal være skriftlige og modtaget inden den 6. juli 2023. Høringssvar sendes til Horsens Kommune, vandlob@horsens.dk.

   

  Resume

  Horsens Kommune, Team Vandløb har modtaget ansøgning om regulering af vandløbet Porskær Bæk efter vandløbslovens § 17. Ansøgningen er udarbejdet af Horsens Kommune, Trafik og Vej.

  Ansøger ønsker en reguleringstilladelse til at forlægge vandløbet Porskær Bæk, da det nuværende forløb under vejdæmningen til Skanderborgvej er i dårlig stand, og eroderer i vejdæmningen, og dermed skaber en risiko for, at vejen kollapser.

  Ansøger oplyser, at den nye underføring får samme dimensioner som den nuværende på nær faldet, gennem vejdæmningen, der reduceres en anelse.

  Porskær Bæk

  Porskær Bæk er et mindre privat vandløb. Umiddelbart nedstrøms vejdæmningen er vandløbet beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbets lodsejere er kendt med reguleringsprojektet, og har ingen bemærkninger til dets gennemførsel.

  Vandområdeplan

  Jf. vandområdeplan for området er Porskær Bæk kortlagt til ringe økologisk potentiale. Den kemiske tilstand er ukendt.

  Vandløbet har jf. vandområdeplanen en målsætning om en godt økologisk potentiale og en målsætning om god kemisk tilstand.

  Lovgivning

  Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i ovenstående tekst:

  Vandløbsloven
  Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

  Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.
  BEK nr. 834 af 27. juni 2016

  Spildevandsplan 

  Forslag til tillæg nr. 75 til Horsens Kommunes Spildevandsplan 2012-2015 omhandler ændringer i kloakeringsprincippet for 2 kloakoplande ved Vrøndingvej, 8700 Horsens, hvor kloakeringsprincippet ændres fra separatkloakeret til spildevandskloakeret med privat udledning af regnvand.

  Desuden overføres en mindre del af kloakopland A601 til kloakopland A681, da der skal etableres et regnvandsbassin til håndtering af regnvand fra Vrøndingvej.

  Forslaget er i offentlig høring.

  Læs forslag til tillæg nr. 75 (pdf)

  Høringsfristen udløber tirsdag den 23 maj 2023.

  Send dit høringssvar til tillæg nr. 75 til Horsens Kommune senest den 23. maj 2023 på e-mail: Spildevand@horsens.dk. Mailen bedes mærket ”Høringssvar Tillæg 75” i emnefeltet.

  Forslag til tillæg nr. 74 til Horsens Kommunes Spildevandsplan 2012-2015 omhandler ændring af kloakeringsprincip for kloakopland A458, Thorsgårdsvej 40, 8700 Horsens.

  Forslaget er i offentlig høring.

  Læs forslag til tillæg nr. 74 (pdf).

  Høringsfristen udløber den 20. april 2023.

  Send dit høringssvar til forslag til tillæg nr. 73 til Horsens Kommune senest den 20. april 2023 på e-mail til spildevand@horsens.dk.

  Forslag til tillæg nr. 73 til Horsens Kommunes Spildevandsplan 2012 – 2015 omhandler ændringer af oplandsgrænsen imellem kloakopland A418 og A420, så ejendommen Satellitvej 5, 8700 Horsens, matr.nr. 2r Oens By, Ølsted er fuldt omfattet af kloakopland A420.

  Forslaget er i offentlig høring i 8 uger.

   

  Læs forslag til tillæg nr. 73 (pdf).

  Høringsfristen udløber den 7. februar 2023

  Send dit høringssvar til forslag til tillæg nr. 73 til Horsens Kommune senest den 7. februar 2023 på e-mail til spildevand@horsens.dk.

  Forslag til tillæg nr. 73 til Horsens Kommunes Spildevandsplan 2012 – 2015 omhandler ændringer af oplandsgrænsen imellem kloakopland A418 og A420, så ejendommen Satellitvej 5, 8700 Horsens, matr.nr. 2r Oens By, Ølsted er fuldt omfattet af kloakopland A420.

  Forslaget er i offentlig høring i 8 uger.

   

  Læs forslag til tillæg nr. 73 (pdf).

  Høringsfristen udløber den 7. februar 2023

  Send dit høringssvar til forslag til tillæg nr. 73 til Horsens Kommune senest den 7. februar 2023 på e-mail til spildevand@horsens.dk.

  Forslag til tillæg nr. 73 til Horsens Kommunes Spildevandsplan 2012 – 2015 omhandler ændringer af oplandsgrænsen imellem kloakopland A418 og A420, så ejendommen Satellitvej 5, 8700 Horsens, matr.nr. 2r Oens By, Ølsted er fuldt omfattet af kloakopland A420.

  Forslaget er i offentlig høring i 8 uger.

   

  Læs forslag til tillæg nr. 73 (pdf).

  Høringsfristen udløber den 7. februar 2023

  Send dit høringssvar til forslag til tillæg nr. 73 til Horsens Kommune senest den 7. februar 2023 på e-mail til spildevand@horsens.dk.

  Forslag til tillæg nr. 72 til Spildevandsplan 2012-2015

  Forslag til tillæg nr. 72 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune omhandler administrative ændringer ved Stationsvej, Østerbyvej og Mossvej (A528, B164 og A599).

  Forslaget er i offentlig høring i 8 uger.

  Læs forslag til tillæg nr. 72 til Spildevandsplanen (pdf).

  Høringsfristen er den 26. januar 2023

  Send dit høringssvar til forslag til tillæg nr. 72 til Horsens Kommune senest den 26. januar 2023 på e-mail til spildevand@horsens.dk.