Gå til hovedindhold
Høringer og afgørelser

Høringer fra Teknik og Miljø

Forslag, høringer, indkaldelse af ideer, mulighed for indsigelser m.m.

 • Læs op

Indhold

  Planer i høring

  Byrådet har på mødet den 30. januar 2024 vedtaget at offentliggøre Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for landsbyerne til Kommuneplan 2021-2033. 

  Formålet med Tematillæg for landsbyerne til Kommuneplan 2021-33 er at revidere retningslinjerne for Landsbyer og Landdistrikter, og samtidig præsentere en ny og sammenhængende strategi for den fremtidige udvikling af kommunens landsbyer.

  Tematillægget omfatter i alt 30 landsbyer i Horsens Kommune. Tematillægget er afgrænset ved, at allerede lokalplanlagte landsbyer ikke er omfattet, da lokalplanerne har større retsvirkning end kommuneplanen. Som en del af tematillægget indgår et opslagsværk over de 30 omfattede landsbyer, hvor landsbyernes kvaliteter, planlægningsmæssige udfordringer, sårbarheder og konkrete strategiske målsætninger præsenteres.

  Planen sendes i høring i 8 uger

  Frist for at indsende høringssvar er den 27.03.2024 – læs mere i forslaget. 
  Du kan indsende høringssvar ved at trykke her eller læs mere i planforslaget. 

  Dit høringssvar skal være modtaget hos Horsens Kommune senest kl. 23.59 på dagen hvor høringen udløber.

  Der er truffet afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens § 10. 

  Se afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering til Kommuneplantillæg nr. 12 her

  Se forslag til Kommuneplantillægget for landsbyerne her

  Plan- og Vejudvalget har på mødet den 16. januar 2024 vedtaget at offentliggøre Forslag til Lokalplan 419, Centerområde, Rådhustorvet, Horsens.

  Kort over eksisterende forhold.

  Formålet med lokalplanen er at ændre anvendelsen for det tidligere rådhus og give mulighed for flere funktioner end i dag, samt give mulighed for nedrivning af en del af det tidligere rådhus. 

  Læs mere om lokalplanens indhold, i forslag til lokalplanen på her eller på horsens.dk/lokalplaner 

  Vil du indsende en bemærkning?

  Hvis du har kommentarer til forslaget til lokalplanen, skal Plan & By senest have modtaget disse d. 15. februar 2024 kl. 23.59.
  Du kan indsende dine bemærkninger til forslaget til lokalplanen her ved at trykke her.

  Screening for miljøvurdering

  Horsens Kommune har gennemført en miljøscreening, for at undersøge om planens påvirkning af miljøet kræver en miljøvurdering. 
  Det er vurderet, at planlægningen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
  Læs mere om afgørelsen, under miljøvurdering, i forslag til lokalplanen her: 

  Plan- og Vejudvalget har på mødet den 10. oktober 2023 vedtaget at offentliggøre forslag til Lokalplan 404 - bevarende lokalplan, Nebel, Horsens

  Lokalplanen har til formål at sikre og fremme bevaringen og udviklingen af værdifulde bebyggelser, bymiljøer og kulturmiljøer. Modsat lokalplaner generelt kan en bevarende lokalplan jf. planlovens § 15, stk. 2 nr. 18 indeholde kompetence normer, der i nogle tilfælde betyder at bebyggelser kun med særlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres.

  Bevaringsværdier er ofte bundet til (by)miljøer frem for til de enkelte boliger. Det kan f.eks., som i Nebels tilfælde, være et landsbymiljø, hvor de enkelte bygninger måske har en begrænset bevaringsværdi, men tilsammen fortsat fortæller en historie. I bevarende lokalplaner er det relevant at fastlægge, hvor eventuel ny bebyggelse kan opføres og i hvilket omfang bebyggelsen kan få, så ny bebyggelse tilpasser sig bebyggelsesstrukturen og de eksisterende bygningers karaktertræk.

  De bevaringsmæssige interesser for bygningerne sikres, jf. Planlovens § 15, stk. 2, nr. 18, ved et forbud mod nedrivning og med bestemmelser om, at alle ændringer, om- og tilbygninger, der berører bygningens ydre fremtræden, kun må udføres med tilladelse fra Byrådet.

  Med lokalplanens bestemmelser sikres blandt andet:
  •    bevaring af bevaringsværdig bebyggelse 
  •    mulighed for opførelse af ny bebyggelse
  •    bevaring af eller reetablering af bestående beplantning
  •    fortsat mulighed for at opretholde bestående husdyrbrug
  •    udvidede anvendelsesmuligheder af tiloversblevne landbrugsbygninger


  Planen sendes i høring i 8 uger

  Frist for at indsende høringssvar er den 7. december 2023 – læs mere i forslaget.

  Du kan indsende høringssvar ved at trykke her eller læs mere i planforslagene. 

  Dit høringssvar skal være modtaget hos Horsens Kommune senest kl. 23.59 på dagen hvor høringen udløber.

  Der er truffet afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens § 10. 

  Se forslaget og afgørelsen om at/ikke at gennemføre en miljøvurdering til Lokalplan 404 på lokalplaner.horsens.dk.

  Plan- og Vejudvalget har på mødet den 6. september 2023 vedtaget at offentliggøre Forslag til Lokalplan 397, Boliger, Vestervej 11, Gedved.

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for et boligbyggeri, på baggrund af et konkret projektønske fra en privat bygherre.

  Lokalplanen skal give mulighed for at bygge ca. 30 boliger i en etage, som rækkehuse med enkelte dobbelthuse. Bebyggelsen er inspireret af den gamle landsbystruktur der historisk set har været i Gedved Landsby, skala og materialitet afspejler denne fortælling. Et centralt fælleshus er omdrejningspunktet for at skabe et sammentømret fællesskab i boligområdet med muligheder for fællesspisning, orangeri, byttecentral, værkstedsfaciliteter og gæsteværelser.

  Planlægningen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-2033.

  Frist for at indsende høringssvar er den 12. oktober 2023 – læs mere i forslaget. 

  Høringen er slut.

  Dit høringssvar skal være modtaget hos Horsens Kommune senest kl. 23.59 på dagen, hvor høringen udløber.

  Der er truffet afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens § 10. 

  Se forslaget og afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering til Lokalplan 397 på lokalplaner.horsens.dk.

  Plan- og Vejudvalget har på mødet den 8. november 2022 vedtaget at offentliggøre forslag til Lokalplan 385, Rekreative formål, Horsens Marina, Horsens.

  Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for omdannelsen af Nordhavnen i Horsens fra primært at være en erhvervshavn, til at være en ny bydel med mulighed for et rigt foreningsliv, caféer og lignende samt rekreative arealer, stævnepladser, parkering og andet med forbindelse til en funktionel marina for både klubber, gæster og borgere.

  Lokalplanen giver mulighed for foreningsliv, caféer og lignende samt rekreative arealer, stævnepladser, parkering og andet med forbindelse til en funktionel marina for både klubber, gæster og borgere.

  Ny bebyggelse skal opføres inden for byggefelter og der fastsættes i lokalplanen bestemmelser for maksimal højde på 2 etager samt bestemmelser for materialer og arkitektonisk udtryk.

  Planen sendes i høring i 4 uger.

  Frist for at indsende høringssvar er den 15. december 2022 – du kan derfor ikke indsende høringssvar.

  Høringen er udløbet.

  Der er truffet afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens § 10.

  Se forslaget og afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering til Lokalplan 385 på lokalplaner.horsens.dk. 

  Vedtagne planer

  Plan- og Vejudvalget har på mødet den 6. februar 2024 vedtaget Lokalplan 405, Offentlige formål, Botilbud, Østergade, Horsens

  Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for at der kan opføres nye boliger i tilknytning til det eksisterende botilbud. 

  Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres et botilbud med 15 nye boliger, fordelt i to bebyggelser. Bebyggelserne opføres i henholdsvis to etager mod Østergade og en etage mod det eksisterende botilbud syd for lokalplanområdet.

  Med intentionen om en ”landsby i byen” danner bebyggelsen et gårdrum, hvor der er plads til et fælleshus for fælles aktiviteter og personale faciliteter. Gårdrummet danner rammerne for et trygt møde mellem beboerne og indrettes med nedslag til forskellige sanselige oplevelser langs den interne sti.

  Planlægningen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-2033

  Se lokalplan 405 på lokalplaner.horsens.dk.

  Udviklingsplaner

  Byrådet har på mødet den 30. maj 2023 vedtaget Udviklingsplan for Åkvarteret.

  I Horsens Kommune har vi de seneste år arbejdet på en vision for, hvordan det gamle å-forløb kan føres tilbage og skabe værdi i og for Horsens.

  I arbejdet er der blevet taget højde for, hvordan byudvikling, gode trafikale forhold og klimatilpasning kan blive forenet med en tilbageførsel af åen.

  Vi er nu i mål med en udviklingsplan for Åkvarteret.

  En udviklingsplan er en vision – og altså ikke en færdig plan.

  En udviklingsplan angiver en retning for, hvordan et område på sigt kan udvikles og svarer på spørgsmål om, hvilke muligheder og udfordringer der er i området. Hvis udviklingsplanen skal realiseres, vil det tage tid, og en evt. udvikling af Åkvarteret vil komme til at foregå i etaper, som i så fald vil blive realiseret over en årrække.

  Planen har været i høring i 8 uger fra den 31. oktober 2022 til og med 2. januar 2023 og der kom 34 høringssvar.

  Se mere om Åkvarteret og selve udviklingsplanen ved at trykke her. 

  Du kan se Åkvarteret i Horsens Kommunes 3D bymodel ved at trykke her

   

  Helhedsplaner

  Horsens Byråd har på mødet den 25. april 2023 vedtaget Helhedsplan for Hatting.

  Helhedsplan for Hatting sætter fokus på, hvordan byens udvikling kan understøtte det gode liv med udgangspunkt i byens stedbundne kvaliteter, udfordringer, ressourcer, potentialer og fremtidsønsker. Helhedsplanen rummer derfor visionen om, at skabe rammen for den udvikling, som borgerne og Horsens Kommune i fællesskab skal sigte mod. Fire strategier udfoldes i en række principper og indsatser, der konkretiserer strategierne.
  Nogle principper og indsatser er mere overordnede, med målet om at styrke hele Horsens, mens andre i højere grad har fokus på at være en god nabo og bygge til hverdagslivet, iht. Horsens Kommunes Arkitekturpolitik.

  Helhedsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med de lokale i Hatting. Borgerinddragelsen er sket gennem en lokal arbejdsgruppe, en borgerworkshop forud for udarbejdelsen af helhedsplanen samt et borgermøde om planen i forbindelse med høringsperioden.

  Se forslaget og afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering til helhedsplanen på helhedsplaner.horsens.dk.

  Horsens Byråd har den 30. august 2022 vedtaget, at offentliggøre forslag til Helhedsplan Søvind og sende planen i høring i 8 uger.

  Helhedsplanen beskriver bysamfundets kvaliteter og potentialer. Hertil fastsætter den en vision og en række konkrete strategier for en positiv fremtidig udvikling af bysamfundets fysiske rammer.

  Forslaget til helhedsplanen er udarbejdet på grundlag af lokal input ved offentlige borgermøder i Søvind og i tæt dialog med Lokalrådet for Søvind og opland.

  Som strategi og debatgrundlag skal helhedsplanen sætte fokus på hvordan Lunds langsigtede udvikling kan understøtte det gode liv, og hvordan byen kan blive endnu bedre at bo, arbejde og handle i.

  Frist for modtagelse af høringssvar er den 26. oktober 2022 kl. 23.59 – læs mere i forslaget.

  Du kan indsende høringssvar ved at trykke her eller læse mere i planforslaget.

  Der er truffet afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens § 10.

  Se forslaget til Helhedsplan for Søvind og opland på: https://helhedsplaner.horsens.dk/

  Sektorplaner

  Byrådet har på byrådsmødet d. 25. april 2023 vedtaget Byrumsplan for Horsens midtby 2023, som nu offentliggøres.


  Med Byrumsplan for Horsens midtby 2023 (Byrumsplan 2.0), som er en opdatering af den tidligere byrumsplan fra 2008, synliggøres hvilke værktøjer der kan bringes i spil, for at skabe en endnu bedre Horsens Midtby. I Byrumsplan 2.0 er indarbejdet mange af Horsens Kommunes politikker, strategier og planer, som skal sikre at Byrådets mange visioner tænkes sammen, når vi fremadrettet udvikler vores midtby.

  Byrumsplanen fra 2008 bevirkede, at man gennem en årrække havde en klar plan for den retning man så midtbyen udvikle sig, og dermed langt bedre kunne planlægge midtbyens fysiske udvikling. Planen lagde fundamentet for, at Horsens by gennem mere end 10 år har gennemgået stor bymæssig forandring, hvad angår pladser, gårdrum og veje. På samme måde skal Byrumsplan anno 2023 skabe et overblik over, hvordan vi ønsker udviklingen skal være fremadrettet – både når Horsens Kommune, men også private og øvrige aktører, ønsker at igangsætte projekter.

  Byrumsplanen skal ses som et brugbart arbejdsredskab og idekatalog, som skal inspirere og bidrage til udviklingen af flere gode og oplevelsesrige byrum i Horsens Midtby. Byrumsplanen skal medvirke til, at der også fremtidig skabes de mest optimale rammer for udfoldelse af bylivsaktiviteter med oplevelsesrige byrum, der er tilgængelige, attraktive og som bliver brugt året rundt.

  Planen kan læses på Horsens.dk/sektorplaner

  Indkaldelse af Ideer og forslag i forbindelse med planlægning

  Horsens Byråd har den 30. januar 2024 vedtaget at igangsætte indkaldelsen af ideer og forslag til tematillæg for vedvarende energianlæg (VE-anlæg) og skovrejsning. 

  I forbindelse med Budgetaftale 2024 er forligsparterne blevet enig om at fremrykke tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag for ny skovrejsning og VE-anlæg i Horsens Kommune. Fremrykningen betyder, at temaerne revideres, som et tematillæg til den eksisterende kommuneplan 2021-33. 

  I forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til tematillægget, er der udarbejdet et debatoplæg, der skal inspirere borgere, interessenter, organisationer og politikere til at indgå i en dialog og komme med forslag til, hvordan arealerne i Horsens Kommune skal anvendes i fremtiden. Der er mange forpligtelser og anvendelsesønsker, hvorfor det kræver grundig omtanke, før der reserveres arealer til specifik anvendelse.

  Planen sendes i høring i 8 uger
  Frist for at indsende ideer og forslag er den 3. marts 2024. 

  Du kan indsende ideer og forslag ved at trykke her (MitId)

  Dine ideer og forslag skal være modtaget hos Horsens Kommune senest kl. 23.59 på dagen hvor høringen udløber.

   

  Debatoplæg:

  Du kan se debatoplægget ved et trykke her (PDF)

  Du kan også læse mere om indkaldelse af ideer og forslag ved at trykke her

   

  Se optagelsen af vores informationsmøde:

  Den 20. februar 2024 holdt vi et informationsmøde i forbindelse med fordebatten.

  Klik for at se optagelsen af mødet (2 ½ timer inkl. pause).

  Informationsmødet oplyser om rammerne for udpegningen af muligheds- og forbudszoner, planprocessen for opstilling af vedvarende energianlæg, samt indeholder en dialog om de nye retningslinjer for vedvarende energianlæg, som tager udgangspunkt i Horsens Kommunes VE-model. 

  Horsens Kommune har modtaget en ansøgning fra Mortensengruppen om at udvikle området Hatting Bakker og bringe natur samt byliv tættere sammen.

  Området er på ca. 77 ha og ligger ved Eriknauervej sydvest for Hatting, imellem E45 Vestvejen og jernbanen.

  Det ansøgte projekt forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der kan danne grundlag for en ny lokalplan.

  Horsens Kommune har besluttet, at der skal gennemføres en parallel miljøvurdering af kommuneplan tillægget for Hatting Bakker og selve projektet. Det indebærer at der både gennemføres en miljøvurdering af plangrundlaget, der beskriver planernes væsentlige indvirkninger på miljøet, og en miljøvurdering af projektets væsentlige indvirkninger på miljøet.
  Planlægningen indledes derfor med en invitation til offentligheden og berørte myndigheder, til at komme med ideer og forslag til kommuneplanlægning og det konkret projekt.

  Projektets vision er at skabe et bakkelandskab, som kan udnyttes til fælles uderum, aktiviteter og nye naturoplevelser for borgere og besøgende i alle aldre, og som sikrer en øget biodiversitet. Forslaget indeholder også mulighed for at bygge boliger og institutioner øst for Eriknauervej.

  Frist for at indsende høringssvar er den 8. oktober 2023. 
  Dit høringssvar skal være modtaget hos Horsens Kommune senest kl. 23.59 på dagen hvor høringen udløber.

  Indsend bemærkninger her

  Du kan læse mere om foroffentlighedsfasen i denne folder (PDF)

  Horsens Kommune ønsker at styrke rammevilkårene i erhvervsområdet ved Fuglevangsvej for produktionsvirksomheder og virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

  Det betyder, at virksomhedernes drifts- og udvidelsesmuligheder skal sikres i fremtiden samtidig med, at planerne forebygger sameksistens med blødere anvendelser ude for planområdet.

  Planlægningen for erhvervsområdet sker gennem et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan.

  Horsens Kommune har besluttet, at der skal gennemføres en miljøvurdering af kommuneplantillægget og lokalplanen. Det indebærer en vurdering af de væsentlige indvirkninger på miljøet, som kan være en konsekvens af planlægningen.

  Planlægningen indledes derfor med en invitation til offentligheden og berørte myndigheder til at komme med ideer og forslag forud for planlægningen.

  De idéer og forslag, du og andre sender til os, bliver vurderet og vil indgå i arbejdet med forslag til kommuneplantillægget og lokalplanen samt i miljøvurderingen af planerne.

  Frist for at indsende høringssvar er torsdag den 16. november 2023 kl. 23.59.

  Du kan indsende høringssvar ved at trykke her(MitId).

  Du kan læse mere i folderen som du finder ved at trykke her (PDF).

  Offentliggørelse af procesoplysninger i forbindelse med miljøvurderinger

  Horsens Kommune udarbejder forslag til to lokalplaner og et kommuneplantillæg for det nye Å-kvarter.

  Lokalplan 382, Blandet byformål, Åkvarteret, Lokalplan 393, Centerformål, Rådhustorvet, Horsens og tillæg 2021-09 til Kommuneplan 2021 – 2033.

  Administrationen vurderer, at planerne kan medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, som skal undersøges nærmere. Derfor gennemfører Horsens Kommune en miljøvurderings-proces og udarbejder en miljørapport. Det betyder, at væsentlige miljøpåvirkninger bliver undersøgt og vurderet. Miljørapporten offentliggøres samtidig med planforslagene.

  Der er gennemført en høring af berørte myndigheder vedrørende beslutningen om at miljøvurdere planforslagene og afgrænsningen af miljørapportens indhold, og der er med denne orientering gennemført den lovpligtige information af offentligheden efter miljøvurderingslovens § 32. Det er vurderet, at der ikke skal gennemføres en høring af nabostater.

  Følgende myndigheder bliver hørt:
  Odder Kommune, Hedensted Kommune, Kystdirektoratet, Naturstyrelsen, Slots- og kulturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Horsens Museum og Beredskabet/Østjyllands Brandvæsen.

  Procesplan og anslået tidsplan:

  2022
  November: 2 ugers afgrænsningshøring af berørte myndigheder
  December: Afgrænsning af miljørapportens indhold

  2023
  Januar– februar: Udarbejdelse af miljørapport
  Juni – August: 8 ugers offentlig høring af planforslagene og miljørapport
  September: behandling af høringssvar, udarbejdelse af sammenfattende redegørelse.
  November: Endelig vedtagelse af lokalplaner og tillæg til kommuneplanen.

  Planforslagene udarbejdes efter planlovens bestemmelser: LBK nr. 1157 af 1. juli 2020. Bekendtgørelse af lov om planlægning. Miljøvurdering af planforslagene gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBK nr. 1976 af 27/10/2021. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Bemærkninger fra berørte myndigheder, offentligheden og høringssvar, som Horsens Kommune modtager under den offentlige fremlæggelse af planforslagene, bliver indarbejdet i miljørapporten, dens ikke tekniske-resumé og den sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen.

  Miljørapport, sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger, som er anvendt til miljøvurderingen, offentliggøres her.

  Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan rettes til:
  Arkitekt maa Karin Linneberg Bæk, E-mail: planogby@horsens.dk, tlf. 76292929

  Horsens Kommune er i gang med udarbejdelse af forslag til tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033.

  Det er vurderet, at planen er omfattet af miljøvurderingsloven, og derfor gennemføres der en miljøvurderingsproces sideløbende med udarbejdelse af planforslaget. Det betyder, at ændringerne i tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033 vurderes i en såkaldt miljørapport, der offentliggøres samtidig med planforslaget.

  Forud for miljørapporten er vurderingens omfang og indhold afgrænset i et afgrænsningsnotat. De nedenstående berørte myndigheder, er blevet hørt om denne afgrænsning:

  Bolig- og Planstyrelsen Miljøstyrelsen Region Midt Aarhus Stift Horsens Museum Horsens Kommune Natur og Miljø, Trafik og Vej, Industrimiljø

  Øvrige:
  Hedensted Kommune

  Odder Kommune

  Silkeborg Kommune

  Skanderborg Kommune

  Ikast-Brande Kommune

   

  Ændringerne i forslag til tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033 medfører ikke grænseoverskridende miljøpåvirkninger og der foretages derfor ikke en høring af berørte stater.

  Efter høringen af berørte myndigheder er høringssvar inddraget, og afgrænsningen af miljørapportens indhold er fastlagt.

  Miljørapporten udarbejdes sideløbende med forslag til Tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033 og begge dokumenter fremlægges i en 8 ugers offentlig høring, hvor både offentligheden og berørte myndigheder høres.

  Høringen vil blive offentliggjort på Horsens kommunes hjemmeside med høringer, tilladelser og dispensationer her, hvor der også vil fremgå kontaktoplysninger og tidsfrister for afgivelse af høringssvar.

  I løbet af høringsperioden involveres borgere efter behov.

  Efter den offentlige høring tages eventuelle høringssvar til efterretning.

  Der udarbejdes derefter en sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen.

  Tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033 vedtages og offentliggøres sammen med den sammenfattende redegørelse.

  Den foreløbige tidsplan for forslag til Tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033 og den tilhørende miljøvurdering er:

  November 2022- februar 2023 - Udarbejdelse af miljørapport
  April-Juni 2023 - 8 ugers offentlig høring af planforslag og den ledsagende miljørapport
  August- september 2023- Forventet endelig vedtagelse af Tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033

  Forslag til Tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033 udarbejdes efter reglerne i planloven: LBK nr. 1157 af 1. juli 2020. Bekendtgørelse af lov om planlægning.

  Miljøvurdering af forslag til Tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033 gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBK nr. 973 af 25. juni 2020. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Miljørapport og eventuelle rapporter og miljøoplysninger, som er anvendt til miljøvurderingen, offentliggøres på denne side sammen med planforslaget.

  Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan rettes til: planogby@horsens.dk

  Udviklingsplan for Åkvarteret:

  Horsens Kommune er i gang med udarbejdelse af et forslag til en udviklingsplan for Åkvarteret. Udviklingsplanen er en kvalificering af det vinderforslag, som vandt en arkitektkonkurrence i foråret 2021.

  Udviklingsplanen undersøger, hvordan byudvikling, gode trafikale forhold og klimatilpasning bliver forenet med en tilbageførsel af åen fra Inderhavnen via Åboulevarden og Niels Gyldings Gade.

  Udviklingsplanen er omfattet af miljøvurderingsloven, som stiller krav om en miljøvurderingsproces.

  Det betyder, at ændringer, som udviklingsplanen foreslår skal behandles i en såkaldt miljørapport. Miljørapporten offentliggøres samtidig med udviklingsplanen.

  Forud for miljørapporten afgrænses vurderingens omfang og indhold og berørte myndigheder med et specifikt bliver hørt om denne afgrænsning. Det vurderes foreløbigt, at de berørte myndigheder er:
  • Kystdirektoratet, Slots- og kulturstyrelsen og Århus Stift.
  • Horsens Museum.

  Efter høringen af berørte myndigheder inddrages eventuelle høringssvar, og den endelige afgrænsning af miljørapportens indhold fastlægges.

  Miljørapporten udarbejdes sideløbende med udviklingsplanen og begge dokumenter fremlægges i minimum 8 ugers offentlig høring, hvor både offentligheden og berørte myndigheder høres. Høringen vil blive offentliggjort på kommunes hjemmeside med høringer, tilladelser og dispensationer. Her vil der også fremgå kontaktoplysninger og tidsfrister for afgivelse af høringssvar.

  Efter den offentlige høring tages eventuelle høringssvar til efterretning.

  Der udarbejdes derefter en sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen. Når udviklingsplanen er vedtaget, offentliggøres den med den sammenfattende redegørelse.

  Den foreløbige tidsplan for udviklingsplanen:

  • September 2021:
  afgrænsningshøring af berørte myndigheder

  • April 2022:
  Information af offentligheden om proces og forventet tidsplan.

  • April – Maj 2022:
  afgrænsning af miljørapportens indhold

  • Juni – August 2022:
  udarbejdelse lokalplan med miljørapport

  • November – December 2022:
  8 ugers offentlig høring af udviklingsplan og den ledsagende miljørapport

  • Marts 2023:
  forventet endelig vedtagelse af Udviklingsplan og sammenfattende redegørelse.

  Miljøvurdering af udviklingsplanen gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBK nr. 973 af 25. juni 2020. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Miljørapport, sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger, som er anvendt til miljøvurderingen, offentliggøres på denne side sammen med forslaget til udviklingsplanen.

  Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan rettes til:

  Susanne Borgvardt Jensen
  Projektleder
  Telefon direkte: 76292596

  Ny Lokalplan for et multihus ved Husodde Strand

  Horsens Kommune er i gang med udarbejdelse af forslag til Lokalplan 354, Rekreative formål, Husodde Strand, Horsens.

  Det er vurderet, at planen er omfattet af miljøvurderingsloven, og derfor gennemføres der en miljøvurderingsproces sideløbende med udarbejdelse af planforslaget. Det betyder, at ændringerne, som foreslås i lokalplanen vurderes i en såkaldt miljørapport, der offentliggøres samtidig med planforslaget.

  Forud for miljørapporten afgrænses vurderingens omfang og indhold. Berørte myndigheder bliver hørt om denne afgrænsning. Det vurderes foreløbigt, at de berørte myndigheder er:

  • Hedensted Kommune
  • Naturstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen
  • Horsens Museum
  • Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet (Centralt), Friluftsrådet (Kreds Søhøjlandet), Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening (Horsens), Dansk Botanisk Forening (Jyllandskredsen), Dansk Kano og Kajak Forbund, Danmarks Jægerforbund

  Ændringerne i forslag til Lokalplan 354 medfører ikke grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og der foretages derfor ikke en høring af berørte lande.

  Efter høringen af berørte myndigheder inddrages eventuelle høringssvar, og den endelige afgrænsning af miljørapportens indhold fastlægges.

  Miljørapporten udarbejdes sideløbende med forslag til Kommuneplan 2021 og begge dokumenter fremlægges i minimum 4 ugers offentlig høring, hvor både offentligheden og berørte myndigheder høres.

  Høringen vil blive offentliggjort på kommunes hjemmeside under høringer.

  Horsens Kommune forventer ikke at gennemføre et borgermøde under den offentlige høringsperiode.

  Efter den offentlige høring tages eventuelle høringssvar til efterretning.

  Der udarbejdes derefter en sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen.

  Når lokalplan 354 er vedtaget, offentliggøres den med den sammenfattende redegørelse.

   

  Den foreløbige tidsplan for forslag til Lokalplan 354 og den tilhørende miljøvurdering er:

  • November 2021: afgrænsning af miljørapportens indhold
  • Torsdag den 18. november 2021 til torsdag den 2. december: 2 ugers afgrænsningshøring af berørte myndigheder
  • December – Februar 2022: udarbejdelse lokalplan med miljørapport
  • April – Maj 2022: 8 ugers offentlig høring af planforslag og den ledsagende miljørapport
  • Juni 2022: forventet endelig vedtagelse af Lokalplan 354

   

  Forslag til Lokalplan 354 udarbejdes efter reglerne i planloven: LBK nr. 1157 af 1. juli 2020. Bekendtgørelse af lov om planlægning.

  Miljøvurdering af planforslaget gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBK nr. 973 af 25. juni 2020. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Miljørapport, sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger, som er anvendt til miljøvurderingen, offentliggøres sammen med forslaget til Lokalplanen.

  Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan rettes til:

  Karin Linneberg Bæk

  Arkitekt, Byplanlægger

  Mail: klba@horsens.dk 

  Telefon direkte: 76294205

  Horsens Kommune er i gang med udarbejdelse af forslag til lokalplan 376, Boliger, Ring Søpark, Brædstrup, Horsens.

  Det er vurderet, at planen er omfattet af miljøvurderingsloven, og derfor gennemføres der en miljøvurderingsproces sideløbende med udarbejdelse af planforslaget. Det betyder, at ændringerne i lokalplan 376 vurderes i en såkaldt miljørapport, der offentliggøres samtidig med planforslaget.

  Forud for miljørapporten er vurderingens omfang og indhold afgrænset i et afgrænsningsnotat.

  De berørte myndigheder er blevet hørt om denne afgrænsning.

  De berørte myndigheder er:

  • Industrimiljø (Horsens Kommune)
  • Plan & By (Horsens Kommune)

  Ændringerne i forslag til lokalplan 376 medfører ikke grænseoverskridende miljøpåvirkninger og der foretages derfor ikke en høring af berørte stater.

  Efter høringen af berørte myndigheder er høringssvar inddraget, og den endelige afgrænsning af miljørapportens indhold er fastlagt.

  Miljørapporten er udarbejdet sideløbende med forslag til lokalplanen og begge dokumenter fremlægges i en 8 ugers offentlig høring, hvor både offentligheden og berørte myndigheder høres.

  Høringen vil blive offentliggjort på kommunes hjemmeside, hvor der også vil fremgå kontaktoplysninger og tidsfrister for afgivelse af høringssvar.

  I løbet af høringsperioden afholdes der ikke et borgermøde.

  Efter den offentlige høring tages eventuelle høringssvar til efterretning. Der udarbejdes derefter en sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen.

  Lokalplan 376 behandles politisk og vedtages eventuelt. Herefter offentliggøres forslag til lokalplanen sammen med den sammenfattende redegørelse.

  Den foreløbige tidsplan for forslag til lokalplan 376 og den tilhørende miljøvurdering er:

  • August 2021: afgrænsning af miljørapportens indhold
  • September 2021: 2 ugers afgrænsningshøring af berørte myndigheder
  • September-oktober 2021: udarbejdelse af miljørapport
  • November-januar 2021: 8 ugers offentlig høring af planforslag og den ledsagende miljørapport
  • Marts 2022: Eventuel endelig vedtagelse af lokalplan 376

  Forslag til lokalplan 376 udarbejdes efter reglerne i planloven: LBK nr. 1157 af 1. juli 2020. Bekendtgørelse af lov om planlægning.

  Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 376 gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBK nr. 973 af 25. juni 2020.

  Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan rettes til: planogby@horsens.dk

  Horsens Kommune er i gang med udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg 2021-7 og Lokalplan 381, Blandede byfunktioner, Pakhusene, Horsens.

  Baggrunden for planlægningen er, at en tidligere lokalplan for byggeriet "Pakhusene" på Horsens Havn, blev ophævet i Planklagenævnet i 2021. Lokalplanen og det sideløbende kommuneplantillæg udarbejdes således for, at skabe et retligt lovliggørende plangrundlag for et byggeri, der allerede er opført.

  Det er vurderet, at planerne er omfattet af miljøvurderingsloven, og derfor gennemføres der en miljøvurderingsproces sideløbende med udarbejdelse af planforslagene. Det betyder, at ændringerne i Kommuneplantillæg 2021-7 og Lokalplan 381, Blandede byfunktioner, Pakhusene, Horsens, vurderes i en miljørapport, der offentliggøres samtidig med planforslagene.

  Forud for miljørapporten afgrænses vurderingens omfang og indhold i et afgrænsningsnotat. Berørte myndigheder er blevet hørt om denne afgrænsning. Det vurderes foreløbigt, at de berørte myndigheder er:

  • Erhvervsstyrelsen
  • Miljøstyrelsen
  • Region Midtjylland
  • Byg, Erhverv og BBR (Horsens Kommune)
  • Natur og Miljø (Horsens Kommune)
  • Affald og Trafik (Horsens Kommune)

  Ændringerne i planforslagene medfører ikke grænseoverskridende miljøpåvirkninger og der foretages derfor ikke en høring af berørte stater.

  Efter høringen af berørte myndigheder inddrages eventuelle høringssvar, og den endelige afgrænsning af miljørapportens indhold fastlægges.

  Miljørapporten udarbejdes sideløbende med forslag til Lokalplan 381 og Kommuneplantillæg 2021-7, og dokumenterne fremlægges i en 8 ugers offentlig høring, hvor både offentligheden og berørte myndigheder høres.

  Høringen vil blive offentliggjort på Horsens kommunes hjemmeside med høringer, tilladelser og dispensationer, hvor der også vil fremgå kontaktoplysninger og tidsfrister for afgivelse af høringssvar.

  Efter den offentlige høring tager kommunen stilling til eventuelle høringssvar til efterretning.

  Der udarbejdes derefter en sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen.

  Kommuneplantillæg 2021-7 og Lokalplan 381, Blandede byfunktioner, Pakhusene, Horsens kan derefter vedtages og offentliggøres sammen med den sammenfattende redegørelse. 

  Den foreløbige tidsplan for forslag til Kommuneplantillæg 2021-7 og Lokalplan 381, Blandede byfunktioner, Pakhusene, Horsens og den tilhørende miljøvurdering er:

  • Juni-september 2022: afgrænsning af miljørapportens indhold, 2 ugers afgrænsningshøring af berørte myndigheder
  • September-oktober 2022: udarbejdelse af miljørapport
  • December 2022: 8 ugers offentlig høring af planforslag og den ledsagende miljørapport
  • Primo 2023: endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2021-7 og Lokalplan 381, Blandede byfunktioner, Pakhusene, Horsens.

  Forslag til Kommuneplantillæg 2021-7 og Lokalplan 381, Blandede byfunktioner, Pakhusene, Horsens udarbejdes efter reglerne i planloven: LBK nr. 1157 af 1. juli 2020. Bekendtgørelse af lov om planlægning.

  Miljøvurdering af forslag til Kommuneplantillæg 2021-7 og Lokalplan 381, Blandede byfunktioner, Pakhusene, Horsens gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBK nr. 973 af 25. juni 2020. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Miljørapport, sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger, som er anvendt til miljøvurderingen, offentliggøres på Horsens kommunes hjemmeside med høringer, tilladelser og dispensationer

  Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan rettes til:
  Plan og By på mail til planogby@horsens.dk 

  Natura 2000 handleplaner i høring

  Horsens Kommune har udarbejdet forslag til handleplaner for 3. planperiode, der skal være med til at sikre naturen i kommunens fem internationale naturområder – de såkaldte Natura 2000-områder.

  Samtlige fem internationale naturområder går på tværs af kommunegrænser, og forslag til handleplanerne er udarbejdet i samarbejde med andre involverede kommuner.

  Forslagene til Natura 2000-handleplanerne udsendes i høring jf. miljømålslovens § 46b, stk. 2.

  Forslagene redegør for, hvordan de statslige Natura 2000-planer skal gennemføres og der er desuden en oversigt over de tiltag, som kommunerne har gennemført i planperioden 2016-2021.

  Forslagene er i høring på forskellige tidspunkter. Tre af handleplanerne er i høring i 8-9 uger fra d. 9 februar 2024 og to af handleplanerne er i høring i 8 uger fra d. 1. marts 2024. Det er muligt at komme med indsigelser eller bemærkninger til de enkelte handleplaner inden for deres respektive høringsperioder. Et evt. høringssvar skal være skriftligt og skal sendes elektronisk til den myndighed, der er tovholder på den relevante handleplan.

  Forslagene drejer sig om

  • Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå
  • Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling skov og Palsgård skov
  • Yding skov og Ejer skov
  • Horsens Fjord, havet øst for og Endelave
  • Bygholm Ådal

  I de enkelte punkter nedenfor beskrives det, hvor du kan læse de enkelte forslag til handleplanerne, samt hvordan du afgiver høringssvar. 

  Natura 2000-område N52, Salten Å. Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå

  Handleplanen har høringsperiode i 8 uger fra d. 1. marts til d. 26. april.

  Handleplanen fremlægges for Skanderborg Byråd den 28. februar. Udsendelse af høringen er derfor med forbehold for Skanderborg Byråds godkendelse.

  Fra den 1. marts 2024 kan du læse handleplanen og afgive høringssvar på Skanderborg Kommunes hjemmeside. Vi lægger det direkte link til hjemmesiden her den 1. marts.

  Natura 2000-område N53, Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

  Handleplanen har høringsperiode i 9 uger fra d. 9. februar til d. 12. april.

  Læs handleplanen og afgiv høringssvar på Silkeborg Kommunes hjemmeside via dette link.

  Natura 2000-område N54, Yding Skov og Ejer Skov

  Handleplanen har høringsperiode i 8 uger fra d. 1. marts til d. 26. april.

  Handleplanen fremlægges for Skanderborg Byråd den 28. februar. Udsendelse af høringen er derfor med forbehold for Skanderborg Byråds godkendelse.

  Fra den 1. marts 2024 kan du læse handleplanen og afgive høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside via dette link: 

  Læs handleplanen og afgiv høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside via dette link.

  Natura 2000-område N56, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

  Handleplanen har høringsperiode i 8 uger fra d. 9. februar til d. 5. april.

  Læs handleplanen hér (pdf)

  Klik for at sende dit høringssvar til Horsens Kommune via vores digitale blanket.

  Natura 2000-område N236, Bygholm Ådal

  Handleplanen har høringsperiode i 8 uger fra d. 9. februar til d. 5. april.

  Læs handleplanen hér (pdf).

  Klik for at sende dit høringssvar til Horsens Kommune via vores digitale blanket.

  Vandløb

  Hermed fremlægges forslag til restaureringsprojekt af Gudenåen omkring Bredvad Sø i høring for offentligheden. Høringsperioden er 8 uger lang og løber frem til 23. januar 2024.

  Har du bemærkninger til projektet, kan de sendes til gudenaa@horsens.dk.

  Restaureringsprojektets formål

  Formålet med at restaurere Gudenåen er at fjerne to spærringer for fisk og vandløbssmådyr.

  • Den ene spærring er den opstemmede Bredvad Sø. Denne spærring fjernes ved at en del af Bredvad Sø ændres til Gudenå.
  • Den anden spærring udgøres af en strækning af Gudenåen ved Vestbirk Vandkraftværk, der har så stort et fald, at alle arter af fisk og vandløbssmådyr ikke kan passere. Denne spærring fjernes ved at genslynge Gudenåen.  

  Indsatsen med at fjerne spærringer ved Vestbirk indgår i Vandområdeplan 2021-2027.

  Du kan læse projektbeskrivelse og tilhørende bilag på vores side om Vestbirkprojektet.  

  Projektets større indsatser ses af kortet herunder.

  Lovliggørelse af regulering

  Reguleringsprojekt med henblik på lovliggørelse af genopbygning af møllekanal på vandløbet Afløbet fra Gedved Sø sendes i offentlig høring.

  Med baggrund i vandløbsloven* og tilhørende bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering*, offentliggøres hermed meddelelse om, at Horsens Kommune ønsker at fremme ansøgningen om lovliggørelse af reguleringsprojektet.

  Ansøgningen sendes derfor i 4 ugers offentlig høring fra den 8. november 2023 - 6. december 2023.

  Resume

  Horsens Kommune har modtaget ansøgning om lovliggørelse af regulering af møllekanal på vandløbet Afløbet fra Gedved Sø efter vandløbslovens § 17.

  Lodsejer oplyser, at der har været meget løbende renovering af kanalen, da denne var bygget op af kampesten, gamle jernbanesveller og indstøbte betonelementer, der løbende styrtede sammen. Derfor besluttede lodsejer i forbindelse med et andet anlægsarbejde, at få totalrenoveret kanalen i stedet for at reparere løbende.

  Den gamle kanal havde to opstemninger, lodsejer oplyser at to tilsvarende er etableret med et mindre fald end de foregående. En tredje overløbskant er omtrent 20 cm høj og etableret ved kanalens udløb. Lodsejer fortæller, at den er etableret på fiskerikontrollens opfordring for at fordre at ål og andre vandrende fisk, vælger det parallelle omløbsstryg til passage.

  Indtaget til den nye kanal vil regulere til samme eller mindre vandføring end den foregående.

  Afløbet fra Gedved Sø

  Pågældende vandløbstrækning er et mindre privat vandløb, der får vand delvist fra Gedved Sø og delvist fra Vandløbet i Elling-Tebstrup Enge. Grundet flere overløbs ”by passes” er vandføringen i vandløbet meget konstant. Ved den nyregulerede kanal er der etableret omløbsstryg i år 1999. Lodsejer fortæller, at dette er konstrueret til at tage hoveddelen af vandføringen.

  Omløbstryg og den resterende del af Afløbet fra Gedved Sø er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og målsat efter lov om vandplanlægning.

  Vandløbet har en målsætning på god økologisk tilstand og god økologisk tilstand.

  Den aktuelle økologiske tilstand er høj baseret på fisk og smådyr. Den kemiske tilstand og de øvrige tilstandselementer er ukendte.

  Se billedmateriale og oversigtskort her (pdf).

  Send dit høringssvar senest den 6. december 2023

  Høringsperioden er fra den 8. november til 6. december 2023.

  Eventuelle høringssvar skal være skriftlige og modtaget senest 6. december 2023. Send dit høringssvar til Horsens Kommune, vandlob@horsens.dk.

  Lovgivning

  Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i ovenstående tekst.

  Vandløbsloven 
  Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

  Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 
  BEK nr. 834 af 27. juni 2016

  Spildevandsplan 

  Forslag til tillæg nr 79 til Horsens Kommune Spildevandsplan 2012-2015 omhandler oprettelsen af kloakopland L02_1, L02_2 og L03_3.

  Tillægget medfører, at Grønnegade 2, 3 og 4, 8732 Hovedgård, svarende til matr. nr. 2iv, 2ht og 2np, Hovedgård By, Ørridslev, ikke længere skal være planlagt separatkloakeret, men forbliver fælleskloakeret.

  Matr.nr. 2kf, Hovedgård By, Ørridslev er spildevandskloakeret, men ikke en del af den nuværende spildevandsplan, og medtages derfor i nærværende tillæg som spildevandskloakeret opland med privat nedsivning af regnvand.

  Forslaget er i offentlig høring.

  Læs forslag til tillæg nr. 79 (pdf)

  Høringsfristen løber til den 27. december 2023

  Send dit høringssvar til tillæg nr. 79 til Horsens Kommune senest den 27. december 2023 på e-mail spildevand@horsens.dk. Mailen bedes mærket ”Høringssvar tillæg 79”.

  Forslag til tillæg nr. 80 til Horsens Kommune Spildevandsplan 2012-2015 omhandler oprettelsen af kloakopland A572. 
   
  Tillægget medfører, at Sønderhåbsvej 12, 8700 Horsens svarende til en del af matrikel 18a Hatting By, Hatting bliver spildevandskloakret med privat nedsivning af regnvand. 
   
  Forslaget er i offentlig høring.

  Læs forslag til tillæg nr. 80 (pdf).
   
  Høringsfristen løber til d. 22. februar 2024. 
   
  Send dit høringssvar til tillæg nr. 80 til Horsens Kommune senest d. 22. februar 2023 på email spildevand@horsens.dk. Mailen bedes mærkes "Høringssvar tillæg 80