Gå til hovedindhold

Vi bearbejder jeres ideer og input til vores mobilitetsplan

Følg med i arbejdet med Mobilitetsplan 2035 - vores strategi for infrastrukturen

 • Læs op

Indhold

  Mobilitet. Trafik. Færdsel. - Det handler om mennesker

  Mobilitet handler om hvor mange, hvor og hvordan mennesker færdes rundt på vores veje og stier og i byerne.

  Mobilitetsplan 2035 er vores strategiske plan, der rammesætter, hvordan vi her i vores kommune skal arbejde med mobilitet frem til 2035, og hvilke konkrete projekter dette kræver.

  Vores mål skal understøtte trafiksikkerhed, god fremkommelighed og bæredygtig mobilitet - og vi planlægger for både kollektiv trafik, fodgængere, cyklister, bilister og erhvervstrafik og har fokus på en grøn omstilling af vores transportvaner. 

  Kort sagt: Vi arbejder på, hvordan man også i fremtiden kommer nemt, grønt og sikkert rundt i vores kommune. 

  Læs mere herunder om processen og det foreløbige arbejde.

  Tak for jeres mange input til den fremtidige mobilitet

  I er rigtig mange, som har benyttet muligheden for at sende os jeres ideer til Mobilitetsplan 2035, mens vores offentlige idefase var åben. Mange tak for det!

  Se de mange gode input, som vi har modtaget vedrørende rammerne for Horsens by. Bemærk, at det ikke længere er muligt at oprette forslag via linket

  Målsætninger - De 6 brikker

  De grundlæggende principper for mobilitetsplanen tager udgangspunkt i seks mobilitetsbrikker - den ene brik er den grønne omstilling som tema, og de fem andre har fokus på de forskellige trafikanttyper.

  Mobilitetsplan 2035 skal understøtte disse seks brikker:

  1. Grøn omstilling
  2. Cyklister
  3. Kollektive trafikanter
  4. Fodgængere
  5. Erhvervstrafikanter
  6. Bilister.

  For hver af de seks mobilitetsbrikker har vi oplistet klare målsætninger. Visionen er at sikre, at aktiv transport ofte kan være et oplagt valg – men også at der skal være god tilgængelighed for biltrafik og kollektiv trafik.

  De seks mobilitetsbrikker illustreret

  Målsætninger for den grønne omstilling er nærmere beskrevet i vores Klimaplan og i Erhvervsstrategien.

  Det handler blandt andet om at omlægge transport til mere bæredygtige valg. Det kan fx være fossilfrie biler, cyklen som alternativ til bilen - eller samkørsel for at udnytte vejenes kapacitet bedre.

  Mobilitetsplan 2035 skal understøtte:

  • den grønne omstilling af logistikbranchen (jf. Erhvervsstrategi)
  • omlægning af person- og varebiler til fossilfrie drivmidler (jf. klimaplanen)
  • indførelse af eldrevne busser (jf. klimaplanen)
  • mulighederne for grønnere transportvalg (jf. klimaplanen).

  Brikken med blad-ikon

  Potentialet for nye cyklister på de enkelte cykelstiprojekter skal være i fokus, når det besluttes, hvilke projekter, der gennemføres.

  Det betyder, at ruter kan udbygges i tempi, hvor delruter med størst potentiale prioriteres højest og en endelig og sammenhængende rute kan være længere ude i horisonten. Altså, flest mulige får gavn af projekterne, så tidligt som muligt.

  Cykelstinettet skal være let tilgængeligt og trygt, hvorfor særligt sikkerheden for cyklisterne vægtes højt, når der etableres ruter for skolebørn. Forældres oplevelse af en tryg skolevej er en forudsætning for, at skolebørn får lov at være selvtransporterende.

  Cyklister skal have høj prioritet i Horsens midtby, så det bliver det oplagte valg på de bynære ture samt på de kortere ture mellem oplandsbyerne og Horsens.

  Mobilitetsplan 2035 skal understøtte:

  • at andelen af cyklister øges
  • trygge og sikre cykelforbindelser for skolebørn
  • god sammenhængende cykelinfrastruktur, så der sikres sammenhængende og uafbrudte ruter
  • prioritering af de cykelstier, hvor potentialet vurderes størst
  • at der skabes forbindelser mellem lokalsamfund, hvor der er behov for ”del”stier af høj kvalitet og med høj trafiksikkerhed for øje
  • at cyklisternes fremkommelighed prioriteres i kryds i Horsens midtby, herunder højresving.

  Brikken med cykel-ikon

  Alle skal have mulighed for at komme rundt, også dem, som benytter sig af den kollektive trafik.

  Kollektiv trafik skal tænkes bredere, så det også favner bl.a. samkørsel og delebilsordninger. Der skal ligeledes sikres gode omstigningsmuligheder for brugerne af den kollektive trafik, uanset form.

  Derfor skal der fortsat arbejdes for pendlerpladser, gode opsamlingssteder samt bedre vente- og omstigningsfaciliteter mellem transportmidler.

  Mobilitetsplan 2035 skal understøtte:

  • at den kollektive trafik gentænkes, så den favner bredere end bustrafik, som den ser ud i dag
  • initiativer som samkørsel og delebiler både i lokalcenterbyerne, Brædstrup og Horsens
  • at trafikale knudepunkter gøres mere attraktive med gode faciliteter.

  Det skal være attraktivt at færdes til fods rundt i byerne. Der skal sikres gode forbindelser for fodgængere mellem destinationer. Det kan være butikker, pladser i byen, kulturformål, skoler, dagtilbud, ældrecentre m.v.

  Helt centralt i byerne kan der arbejdes med anden belægning og indretning af gaderne, der giver et entydigt indtryk af, at arealerne er for fodgængere og andre trafikanter, som færdes der som gæst.

  Mobilitetsplan 2035 skal understøtte:

  • gode forbindelser mellem ankomststed i bil og videre til slutdestinationen
  • sikker og tryg færdsel i byrummene, så der opfordres til bevægelse og ophold
  • prioritering af tilgængelighed i alle byer og gennemførelse af tilgængelighedsrevision i alle nye projekter.

  Brikken med forgænger-ikon

  Horsens Kommune er og skal fortsat være et attraktivt sted at drive erhverv.

  Med mange arbejdspladser i erhvervsområderne er det også vigtigt at understøtte muligheden, for at pendle på cykel til erhvervsområderne, som et led i at få flere til at vælge cyklen frem for bilen.

  Mobilitetsplan 2035 skal understøtte:

  • god tilgængelighed og adgang til E45 samt til det kommunale overordnede vej- og stinet
  • at andelen af cyklister øges til de store erhvervsområder som VEGA og NOVA.

  Brikken med lastbil-ikon

  Fremkommelighed for biler skal prioriteres på det overordnede vejnet, men det er acceptabelt, at der kan forekomme trængsel i Horsens midtby i myldretiden.

  Der skal skabes gode forhold for bilisterne til og fra vores lokalcenterbyer, Brædstrup og større boligområder i kanten af Horsens by.

  Fordeles trafikken mere jævnt over døgnet, vil vi udnytte kapaciteten på vores veje bedre, og med mindre kø til følge på de udsatte tidspunkter. Der skal tænkes alternativt ved at arbejde med forskydning af mødetider ved eks. skoler, ungdomsuddannelser og arbejdspladser.

  Mobilitetsplan 2035 skal understøtte:

  • høj fremkommelighed på det overordnede vejnet
  • prioritering af bilisternes fremkommelighed i kryds på det overordnede vejnet
  • bedre udnyttelse af vejene, eksempelvis ved forskydning af mødetider til skoler, ungdomsuddannelser og arbejdspladser
  • let adgang til parkeringspladser i periferien af Horsens midtby.

  Brikken med et bil-ikon

  1. Målsætningerne for Mobilplan 2035 tager udgangspunkt i Budgetaftale 2023 og er tæt forbundet med Plan og Vejudvalgets arbejdsgrundlag og Horsens Kommunes klimaplan.

  2. Visionen er at sikre, at aktiv transport ofte kan være et oplagt valg – men også at der skal være god tilgængelighed for biltrafik og kollektiv trafik.

  3. Mobilitetsplan 2035 er en strategisk plan, der rammesætter hvordan der skal arbejdes med mobilitet frem til 2035 og hvilke konkrete projekter dette kræver. Planen er også dynamisk; i takt med den løbende udvikling, der sker i kommunen, vil ske en løbende opdatering af bl.a. planens projektliste og tilhørende kortbilag, der illustrerer de konkrete projekter.

  Vores vision er at sikre, at aktiv transport ofte kan være et oplagt valg – men også at der skal være god tilgængelighed for biltrafik og kollektiv trafik.

  Arbejdet indtil nu

  Med udgangspunkt i vores målsætninger for Mobilitetsplan 2035 udarbejder vi i alt fire delplaner, som hver især konkretiserer mobilitetsplanen for de fire geografiske områder Vest, Øst, Midt og Horsens.

  Delplanerne indeholder planerne for det strategiske greb i de enkelte bysamfund samt foreløbige forslag til konkrete  vej-, cykelsti- og fortovsprojekter i de enkelte lokalområder. De konkrete projekter skal sikre realisering af strategien. Delplanerne er en del af vores proces, og vi arbejder videre med strategien i den samlede mobilitetsplan.

  I proces frem mod den dynamiske mobilitetsplan

  Vi samler alle projektforslag i den samlede mobilitetsplan, som vi arbejder hen mod. På den samlede liste kigger vi på, hvilke projekter der opnår størst effekt for mobilitet, trafikafvikling og -sikkerhed i tråd med vores målsætninger.

  Det er vigtigt at tage med, at vores mobilitetsplan er en dynamisk plan. Planen skal imødekomme behovet nu og i fremtiden med forventet udvikling. Planen og dermed vores prioriteringer kan løbende blive ændret i takt med, at forskellige forhold og faktorer ændrer sig.

  Delplan Øst består af byerne Gedved, Hovedgård og Søvind.

  For hver by er konkrete vej-, cykelsti- og fortovsprojekter listet op. Projekterne er ikke i prioriteret rækkefølge i delplanen. Vi er i proces og arbejder videre med strategien i den samlede mobilitetsplan.

  Delplanen er ikke endelig men et udtryk for det, vi planlægger for.

  Se Delplan Øst som blev præsenteret for Plan- og Vejudvalget 7. november 2023 (pdf)

   

  Vi har i 2023 været i dialog med lokalrådene i Gedved, Hovedgård og Søvind for at drøfte ideer og opmærksomhedspunkter.

  Se referat fra dialogen med Gedved Lokalråd (pdf)

  Se referat fra dialogen med Hovedgård Lokalråd (pdf)

  Se referat fra dialogen med Søvind Lokalråd (pdf) 

  Delplan Vest består af byerne Brædstrup, Sdr. Vissing, Nim og Østbirk.

  For hver by er konkrete vej-, cykelsti- og fortovsprojekter listet op. Projekterne er ikke i prioriteret rækkefølge i delplanen. Vi er i proces og arbejder videre med strategien i den samlede mobilitetsplan.

  Delplanen er ikke endelig men et udtryk for det, vi planlægger for.

  Se Delplan Vest som blev præsenteret for Plan- og Vejudvalget 6. september 2023 (pdf)

   

  Vi har i 2023 været i dialog med lokalrådene i Brædstrup, Sdr. Vissing, Nim og Østbirk for at drøfte ideer og opmærksomhedspunkter.

  Se referat fra dialogen med Brædstrup Lokalråd (pdf)

  Se referat fra dialogen med Sdr. Vissing Fællesråd (pdf)

  Se referat fra dialogen med Nim Fællesråd (pdf) 

  Se referat fra dialogen med Østbirk Borgerforening (pdf) 

  Delplan Midt består af byerne Egebjerg, Lund og Hatting.

  For hver by er konkrete vej-, cykelsti- og fortovsprojekter listet op. Projekterne er ikke i prioriteret rækkefølge i delplanen. Vi er i proces og arbejder videre med strategien i den samlede mobilitetsplan.

  Delplanen er ikke endelig men et udtryk for det, vi planlægger for.

  Se Delplan Midt som blev præsenteret for Plan- og Vejudvalget 6. februar 2024 (pdf)

   

  Vi har i 2023 været i dialog med lokalrådene i Egebjerg, Lund og Hatting for at drøfte ideer og opmærksomhedspunkter.

  Se referat fra dialogen med Egebjerg Lokalråd (pdf)

  Se referat fra dialogen med Lund Lokalråd (pdf)

  Se referat fra dialogen med Hatting Trafikgruppe (pdf)

  I er rigtig mange, som har benyttet muligheden for at sende os jeres ideer til Mobilitetsplan 2035, mens vores offentlige idefase var åben. Mange tak for det!

  Se de mange gode input, som vi har modtaget vedrørende rammerne for Horsens by. Bemærk, at det ikke længere er muligt at oprette forslag via linket

  Vi er i gang med at bearbejde alle forslag.

  Se vores tids- og procesplan (pdf)

  Som det fremgår af vores tidsplan, forventer vi at sende vores udkast til Mobilitetsplan 2035 i offentlig høring i september måned.

  Vi forventer at byrådet vedtager den endelige plan i december 2024.

  De seks brikker med forskellige ikoner, som symboliserer hvad mobilitetsplanen handler om