Gå til hovedindhold

Oplysningspligt - kommunale dagtilbud

‎Her kan du blive klogere på, hvor vi indhenter og gemmer dine oplysninger i forbindelse med kommunale dagtilbud, samt hvilke rettigheder du har, når kommunen behandler dine personoplysninger.

 • Læs op

Indhold

  Dit barn er optaget i et dagtilbud i Horsens Kommune, og i den forbindelse
  behandler vi personoplysninger om dig og dit barn.

  Efter databeskyttelsesforordningen skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig og dit barn – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Vi behandler personoplysninger om dig og dit barn i Aula.

  Dagtilbuddet behandler også oplysninger (billeder) om dit barn på dagtilbuddets hjemmeside.

  Derudover behandler dagtilbuddet personoplysninger om dit barn ved ophængning af billeder i dagtilbuddet, for eksempel på barnets rum, i Barnets Mappe, i velkomstpjecer og lignende.

  Personoplysninger om dit barn bliver også behandlet som led i personalets daglige samarbejde i dagtilbuddet, som led i udvikling af den pædagogiske praksis og i samarbejdet om overgang til skole.

  Nogle personoplysninger (billeder) bliver også offentliggjort på Horsens Kommunes hjemmeside - www.horsens.dk.

  Horsens Kommune sprogvurderer alle børn i dagtilbud når de er omkring 3 år, og når de er 5 år. Til det bruger vi sprogvurderingssystemet Hjernen og Hjertet, hvor vi registrerer personoplysninger om dit barn.
  Derudover bruger Horsens Kommune Hjernen og Hjertet til understøttelse af arbejdet med de seks læreplanstemaer i dagtilbudsloven, til vurdering af motorisk udvikling af børn som har behov for stimulering af deres motoriske udvikling og til at understøtte arbejdet med børnenes alsidige udvikling. Også her registrerer vi personoplysninger om dig og dit barn.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine og dit barns personoplysninger for bedst muligt at kunne leve op til vores forpligtelser i dagtilbudsloven, herunder for at:

  • Behandle ansøgning om optagelse, optagelse på venteliste til dagtilbud, anvisning af dagtilbudsplads, herunder bevilling af deltidsplads og optagelse i obligatorisk læringstilbud, kombinationstilbud og sager om udmeldelse (jf. dagtilbudslovens kapitel 4 og 5a).
  • Understøtte dagtilbuddets samarbejde med hjemmet (jf. dagtilbudslovens kap. 1 og 2),
  • Planlægge dagtilbuddets drift, herunder afholdelse af ferie (jf. dagtilbudslovens kap. 1 og 3),
  • Dokumentere og informere om dagtilbuddets aktiviteter og daglige liv, herunder pædagogisk dokumentation (jf. dagtilbudsloven kap. 1 og 2),
  • Varetage og vurdere dit barns behov bedst muligt, og understøtte det daglige arbejde med dit barns læring, trivsel og personlig mestring, samt i arbejdet med de seks læreplanstemaer i dagtilbudsloven (jf. dagtilbudslovens kap. 1 og 2)
  • Sprogvurdere dit barn i alderen omkring 3 og 5 år, og gennemføre eventuel sprogstimulering (jf. dagtilbudslovens §§ 11 og 12).
  • Træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelse ved manglende deltagelse i sprogvurdering, sprogstimulering og obligatorisk læringstilbud (jf. dagtilbudslovens §§ 12 og 44e).
  • Træffe afgørelse om fritagelse for et sundt frokostmåltid (jf. dagtilbudslovens § 16a)
  • Behandling af sager om tilskud og forældrebetaling, herunder tilskud til dagtilbud i anden kommune og ansøgninger om behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud (jf. dagtilbudslovens kap. 5).
  • Behandling af klager, (jf. dagtilbudslovens kap. 1 og 3)
  • Behandling af sager om aktindsigt

  Horsens Kommune vil også bruge oplysningerne med det formål at lave videnskabelige og statistiske undersøgelser, for eksempel udarbejdelse af Horsens Kommunes Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet, jf. dagtilbudslovens § 3a. Enhver offentliggørelse af resultater fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.

  Oplysningerne behandles med hjemmel i dagtilbudsloven, se ovenfor.

  Derudover behandles oplysningerne med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 6, litra a og e for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og f, for så vidt angår de følsomme personoplysninger. Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De kategorier af personoplysninger, der behandles er:

  • Almindelige personoplysninger, f.eks. identifikationsoplysninger, sprogvurderingsresultater, oplysninger om dit barns alsidige udvikling og i overgangen til skole, om dit barns motoriske udvikling, handleplaner og overgangsbeskrivelser i forbindelse med overgang til folkeskole, billeder fra hverdagen, oplysninger om nationalitet/sprog, fraværsoplysninger, kalenderaftaler, videooptagelser fra hverdagen og oplysninger om læge, vaccinationer og eventuelle særlige hensyn.
  • Særlige personoplysninger om personnummer.
  • Følsomme personoplysninger – oplysning om dit barns helbredsforhold.


  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig.

  Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune

  Uddannelse og Arbejdsmarked

  Chr M Østergaards Vej 4

  8700 Horsens

  Telefon: 76292929

  E-mail: Uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

  OBS Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet. Send Digital post. 

   

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Horsens Kommune indsamler oplysninger fra dig og dit barn. Derudover indhenter vi oplysninger fra andre kommuner hvor det er relevant – for eksempel i sager om mellemkommunale betalinger.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Billeder af dit barn kan blive offentliggjort på Aula, i fotoalbum, ophængning af billeder i dagtilbuddet – for eksempel på barnets rum - i velkomstpjecer og lignende, på Horsens Kommunes hjemmeside, på dagtilbuddets hjemmeside.

  Relevante personoplysninger om dit barn bliver delt i samarbejdet om overgang til skole og ved dagtilbudsskifte. Vi deler også personoplysninger i samarbejdet med konsulenter i Tværgående Enhed for Læring og Horsens Kommunes videnscentre og med sagsbehandlere i Familie og Forebyggelse, Horsens Kommune. 

  Derudover vil relevante oplysninger blive videregivet til andre myndigheder, for eksempel Familieretshuset og Familieretten, i det omfang det vurderes at være relevant for deres konkrete sagsbehandling.

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person der har anmodet om aktindsigt.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet af Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

   

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  OBS Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet. Send digital post

   

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk