Gå til hovedindhold
Skadedyr
Anmeldelse
Digital

Rotter

Meld det til os, hvis du opdager rotter.

 • Læs op

Indhold

  SELVBETJENING

  Her kan du kontakte rottebekæmperen.
  Anmeld rotter via den digitale løsning, uanset om du vil oprette en ny anmeldelse, eller om du vil i kontakt med rottebekæmperen i forbindelse med en igangværende sag.
  Det er ikke muligt at ringe direkte til rottebekæmperen.

  Når du anmelder rotter

  • skal vi bruge dit navn, adresse, telefonnummer og hvor du har set rotten. 
  • bliver du kontaktet så snart, det er muligt for os. Det vil typisk betyde samme arbejdsdag eller arbejdsdagen efter, vi modtaget dit praj om rotter; medmindre vi har meget travlt.
  • skal du ikke betale noget. Til dækning af de udgifter, kommunen har til rottebekæmpelse, opkræves der et gebyr på alle bebyggede ejendomme som en del af de kommunale ejendomsbidrag. Gebyret udgør 0,60 kr. pr. m2 bebygget areal.

  Hvis du har problemer med selvbetjeningen, kan du få hjælp af Den Digitale Hotline på telefonnummer 70 20 00 00.

  I perioden fra oktober til og med februar kigger vi efter rotter på en række ejendomme med

  • dyrehold
  • primærproduktion af fødevarer og foder til dyr
  • opbevaring af foderstoffer til dyr
  • opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

   

  Vi kigger efter rotter – om du er hjemme eller ej

  Hvis vi ikke træffer nogen hjemme, undersøger vi tilgængelige udendørsarealer for tegn på forekomst af rotter. Ved forekomst af rotter iværksætter vi bekæmpelse efter gældende regler. Konstaterer vi ikke forekomst af rotter afleverer vi en skriftlig meddelelse om vores besøg sammen med en oplysning om, hvordan du kan kontakte os, hvis du skulle få rotter.

  Hvis vi træffer nogen hjemme, undersøger vi sammen med ejer, lejer eller dennes repræsentant ejendommen for tegn på forekomst af rotter. Ved forekomst af rotter iværksætter vi bekæmpelse efter gældende regler. Konstaterer vi ikke forekomst af rotter afleverer vi en skriftlig meddelelse om vores besøg sammen med en oplysning om, hvordan du kan kontakte os, hvis du skulle få rotter.


  Selv når rotterne er væk, kan der være risiko for at blive smittet med rotteoverførte sygdomme.

  Læs brochuren "Rotters smitterisiko", som handler om, hvilke sygdomme rotter kan overføre til mennesker, og hvad du kan gøre for at undgå smitte (pdf).

   

  Der er smittefare ved både direkte og indirekte kontakt med rotter. De vigtigste kilder til smitte er

  • Indtagelse af fødevarer, som rotter har inficeret
  • Indånding af mikroorganismer
  • Kontakt med rotters urin eller ekskrementer
  • Kontakt med genstande, hvor rotter har opholdt sig
  • Kontakt med levende og døde rotter, f.eks. ved bid eller berøring.

   

  Du skal selv betale udgifterne forbundet med blandt andet rengøring og desinfektion efter rotter. Du kan kontakte dit forsikringsselskab/udlejer og forhøre dig om dine eventuelle muligheder for at få dækket dine udgifter.

  Se vores korte film om hvordan du kan forebygge rotter på rotteangreb.dk. Her kan du også finde vores film om rotter i landbruget.

  Du har som grundejer pligt til at forebygge rotteforekomst på din ejendom. Du skal

  • sikre at rotterne ikke har adgang til føde og skjulesteder
  • holde din bolig og øvrige bygninger tilstrækkeligt rene
  • rottesikre din ejendom, herunder brønde og stikledninger.

  Du kan ofte gøre en del for ganske få penge og en ret begrænset arbejdsindsats.

  Vildtfodring - vejledning til dig, som fodrer vildt

  Se forslag til effektiv vildtfodring uden rotteproblemer i pjecen 'Fodrer du for vildt – eller fodrer du rotter?' (pdf).

  Rotter må gerne aflives med passende remedier, så længe aflivningen er dyreværnsmæssigt forsvarlig.


  Du skal være særlig opmærksom på, at:

  • Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, skal straks anmelde det til kommunen. Undladelse kan straffes med bøde.
  • Den kommunale eller private R1-autoriserede bekæmper står for og har ansvaret for bekæmpelsen. Det er derfor vigtigt, at grundejeren aftaler nærmere med den R1-autoriserede bekæmper i forhold til, hvordan rotterne skal bekæmpes. Egen supplerende bekæmpelse kan nemlig besværliggøre R1-bekæmpelsen. F.eks. kan det betyde, at den R1-autoriserede bekæmper ikke længere kan skabe sig overblik over antal rotter og vurdere om hans egen bekæmpelse er effektiv, eller om han skal ændre strategi. Det er også vigtigt, at grundejeren følger R1-bekæmperens anvisninger om renholdelse og sikring af ejendommen, da rottebestanden ellers hurtigt vil vokse sig stor igen.
  • Så længe du ikke modtager betaling for bekæmpelsen, er det ikke forbudt at hjælpe eksempelvis naboen og den R1-autoriserede person, der er ansvarlig for bekæmpelsen, med at bekæmpe rotter.
  • Hvorvidt bekæmpelse af rotter må ske med skydevåben og natkikkert afhænger af våbenlovgivningen og kan kræve tilladelse fra politiet.

  Du har mulighed for at vælge en autoriseret privat rottebekæmper til at foretage bekæmpelse af rotter fremfor kommunens rottebekæmpere.

  Alle udgifter, der er forbundet med privat bekæmpelse, er på din egen regning.

  Se listen over firmaer, der foretager privat rottebekæmpelse på mst.dk. 

  Du må  ikke selv bekæmpe rotter.

  Med privat rottebekæmpelse forstås rottebekæmpelse, som udføres af en autoriseret bekæmper uden tilknytning til den kommunale rottebekæmpelse.

  Ved privat bekæmpelse af rotteforekomst iværksætter vi ikke bekæmpelse, men du har stadig pligt til at melde det til os, hvis du opdager rotter.

  Vi kan til enhver tid overtage den private bekæmpelse. Enten hvis du ønsker det, eller hvis vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt for at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter.

  Du skal ikke betale noget, når du tilkalder kommunens rottebekæmper. Udgiften til forebyggelse og bekæmpelse af rotter opkræves over ejendomsskatten. Kommunalbestyrelsen kan ikke meddele dispensation for betaling af gebyret.

  Her finder du vores handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

  Vi reviderer vores plan løbende.

  Se vores rottehandlingsplan (pdf).

  Se lignende sider