Gå til hovedindhold

Indkaldelse af ideer og forslag til tematillæg for VE-anlæg og skovrejsning

Hvor i Horsens Kommune skal det være muligt at opstille solceller, vindmøller og plante skov? Vi er i gang med den indledende planlægning på det overordnede plan og vil meget gerne have dine input og din lokale viden, som kan indgå i processen. Kom til vores informationsmøde den 20. februar og bliv klædt på til at komme med bemærkninger og forslag til den kommende planlægning i perioden 31. januar til 3. marts 2024.

 • Læs op

Indhold

  Planlægning, fordebat og offentlig høring

  Et af de største skridt på vejen mod målet om en CO2-neutral Horsens Kommune i 2030 er at styrke vores indsatser inden for energi og energioptimering. I vores kommune udgør CO2-udledningen fra energiforbruget 41 % af den samlede CO2-udledning. Der er derfor rigtig meget at hente ved at øge den grønne energiforsyning.

  Vi er i gang med at udpege arealer på tværs af hele kommunen, som er egnet til etablering af enten vindmøller eller solcelleanlæg. I samme proces udpeger vi arealer til skovrejsning.

  Vi vil meget gerne høre fra dig i forbindelse med vores indledende planlægning og udpegning af arealer. Fordebatten er i offentlig høring til og med den 3. marts.

  Se vores invitation til fordebat i forbindelse med tematillæg for vedvarende energi-anlæg og skovrejsning (pdf)

  Kom med dine input i perioden 31. januar til og med 3. marts 2024

  Fra den 31. januar til og med 3. marts 2024 er fordebatten - hvor vi indkalder ideer og forslag til den kommende planlægning - i offentlig høring.

  Send os dine input via vores digitale formular (kræver MitID)

  Bliv klogere på processen og fordebatten

  Vores temaer for vedvarende energi-anlæg (VE-anlæg) og skovrejsning til Kommuneplan 2021-2033 skal revideres i 2024, så vi kan sætte fart på den grønne omstilling, herunder den grønne energiforsyning. Revisionen bliver til et såkaldt tematillæg.

  Tematillægget er det første skridt i en kompleks planlægningsproces. Der er rigtig mange krav og hensyn, som vi skal tage højde for, når solceller og vindmøller skal placeres - ikke mindst hensynet til naboer, naturen, landskabet og grundvandet.

  Der er stor forskel på krav til planlægning for skovrejsning og VE-anlæg. Men da det typisk er de samme arealer, der kan bruges til skov og VE-anlæg, behandler vi begge temaer i tematillægget til kommuneplanen.

  Vi vil meget gerne høre fra dig i forbindelse med vores indledende planlægning og udpegning af arealer. Fordebatten er i offentlig høring til og med den 3. marts.

  En vigtig kilde til rent drikkevand er skovrejsning, som ikke alene er en gevinst for fremtidens drikkevand, men som også gør gavn for dyrelivet og giver mulighed for endnu flere naturoplevelser i kommunen.

  Med vores nuværende proces skaber vi det nødvendige planmæssige grundlag for at afsætte mere areal til skovrejsningsprojekter. Og i den forbindelse vil vi meget gerne høre fra dig.

  Alle input er velkomne

  Alle kommentarer, bemærkninger og idéer er velkomne, men vi ønsker særligt dine idéer og
  forslag til:

  • Områder i kommunen, som du vurderer er særligt velegnede til skovrejsning
  • Hvilke krav skal vi stille til placering og udformning af ny skovrejsning for at sikre gode projekter, der tager hensyn til bl.a. naboer, natur og miljø?
  • Særlige lokale forhold, vi skal være opmærksomme på i forbindelse med planlægningen
  • Ønsker til undersøgelser, der skal indgå i miljøvurderingen af den plan, der udarbejdes.

  Du kan indsende dine bemærkninger senest den 3. marts 2024.

  Udbygning af vedvarende energi-kilder er et vigtigt indsatsområde i hele landet for at sikre et grønnere Danmark. Vi ønsker også at bildrage endnu hurtigere i den udvikling og sætter nu turbo på den grønne energiforsyning i Horsens Kommune.

  Med vores nuværende proces skaber vi det nødvendige planmæssige grundlag for at afsætte specifikke arealer til vindmøller og solcelleanlæg. Foruden de konkrete arealudpegninger udarbejder vi også nye retningslinjer til konkret sagsbehandling på området - når vi skal behandle ansøgninger om etablering af anlæg.

  Vi vil meget gerne høre fra dig i forbindelse med processen.

  Model for placering af nye VE-anlæg

  Vi arbejder ud fra en såkaldt VE-model, når vi skal kvalificere og prioritere de arealer, der udlægges til VE-anlæg i kommuneplanen. Alle konkrete forslag, som vi modtager i processen, screener vi i forhold til de parametre, der indgår i modellen.

  Se vores model for placering af nye VE-anlæg (pdf)

  Alle input er velkomne

  Alle kommentarer, bemærkninger og idéer er velkomne, men vi ønsker særligt idéer og
  forslag til:

  • Områder i kommunen, som du vurderer er særligt velegnede til placering af VE-anlæg. Konkrete forslag skal være ledsaget af en redegørelse for, at projektet er i overensstemmelse med Horsens Kommunes VE-model.
  • Hvilke krav skal vi stille til placering og udformning af nye VE-anlæg for at sikre gode projekter, der tager hensyn til bl.a. naboer, natur og miljø?
  • Særlige lokale forhold, vi skal være opmærksomme på i forbindelse med planlægningen.
  • Ønsker til undersøgelser, der skal indgå i miljøvurderingen af den plan, der udarbejdes.

  Du kan indsende dine bemærkninger senest den 3. marts 2024. 

  Sådan forholder vi os til indsendte projekter og ønsker

  Alle ansøgninger og indkomne forslag skal gennem en "tragt", hvor vi screener, hvordan forslaget placerer sig i forhold til 

  • lovgivning og nationale interesser
  • grønne og blå forbindelser
  • grundvand
  • forsyning og tilslutning
  • naboer

  Som udgangspunkt kan anlæg ikke placeres på arealer, der ligger inden for

  • fredede områder
  • fortidsmindebeskyttelseslinjen
  • Sø- og å-beskyttelseslinjen
  • Kirkeomgivelser
  • Bevaringsværdige kulturmiljøer
  • Beskyttet natur, herunder Natura 2000-områder
  • Økologiske forbindelser
  • Fredskov
  • Bevaringsværdigt landskab
  • Skovbyggelinjen
  • Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
  • Følsomme indvindingsområder

  I forhold til forsyning og tilslutning lægger vi særligt vægt på, at

  • anlægget placeres hensigtsmæssigt i forhold til tilslutning til elnettet
  • anlægget placeres i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg eller infrastruktur, fx biogasanlæg, højspændingsledninger, vindmøller, motorvejen, jernbanen, støjbelastede arealer eller lignende
  • anlægget bidrager til en multifunktionel arealanvendelse - fx at forøge naturværdier, eller bidrager til at tjene klimatilpasningsmæssige, miljømæssige eller rekreative formål.

  Vi har dannet et overblik over de forskellige faser, som planlægningen berører. Her kan du se, hvordan og hvornår du kan komme med bemærkninger til planlægningen.

  Se vores procesdiagram (pdf).

  Se optagelsen af informationsmødet afholdt den 20. februar 2024

  Informationsmøde den 20. februar - se optagelsen

  Den 20. februar 2024 holdt vi et informationsmøde i forbindelse med fordebatten.

  Klik for at se optagelsen af mødet.

  På mødet kan du

  • høre om rammerne for udpegningen af muligheds- og forbudszoner
  • få forklaret planprocessen for opstilling af vedvarende energianlæg
  • få information om de nye retningslinjer for vedvarende energianlæg, som tager udgangspunkt i Horsens Kommunes VE-model
  • høre de spørgsmål, der blev stillet af de fremmødte.

  Der tales på mødet ikke om konkrete projekter eller konkrete arealudpegninger.

  Har du spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os via e-mail planogby@horsens.dk.

  "Horsens Byråd er enig om, at kommunen både kan og skal bakke op om at styrke omstillingen til vedvarende energiforsyning i Horsens Kommune. Tilsvarende er skovrejsning højt prioriteret i Horsens Kommune, og det er vigtigt for byrådet, at kommunen er åben over for nye skovrejsningsprojekter, når mulighederne byder sig"

  Horsens Byråd