Gå til hovedindhold

Indkaldelse af ideer og forslag til tematillæg for VE-anlæg og skovrejsning

Hvor i Horsens Kommune skal det være muligt at opstille solceller, vindmøller og plante skov? Vi er i gang med den indledende planlægning. Læs om processen og se optagelsen af vores informationsmøde, som vi afholdt den 20. februar 2024 i forbindelse med den indledende fordebat.

 • Læs op

Indhold

  Planlægningsfasen

  Et af de største skridt på vejen mod målet om en CO2-neutral Horsens Kommune i 2030 er at styrke vores indsatser inden for energi og energioptimering. I vores kommune udgør CO2-udledningen fra energiforbruget 41 % af den samlede CO2-udledning. Der er derfor rigtig meget at hente ved at øge den grønne energiforsyning.

  Vi er i gang med at udpege arealer på tværs af hele kommunen, som er egnet til etablering af enten vindmøller eller solcelleanlæg. I samme proces udpeger vi arealer til skovrejsning.

  Bliv klogere på processen

  Vores temaer for vedvarende energi-anlæg (VE-anlæg) og skovrejsning til Kommuneplan 2021-2033 skal revideres i 2024, så vi kan sætte fart på den grønne omstilling, herunder den grønne energiforsyning. Revisionen bliver til et såkaldt tematillæg.

  Tematillægget er det første skridt i en kompleks planlægningsproces. Der er rigtig mange krav og hensyn, som vi skal tage højde for, når solceller og vindmøller skal placeres - ikke mindst hensynet til naboer, naturen, landskabet og grundvandet.

  Der er stor forskel på krav til planlægning for skovrejsning og VE-anlæg. Men da det typisk er de samme arealer, der kan bruges til skov og VE-anlæg, behandler vi begge temaer i tematillægget til kommuneplanen.

  En vigtig kilde til rent drikkevand er skovrejsning, som ikke alene er en gevinst for fremtidens drikkevand, men som også gør gavn for dyrelivet og giver mulighed for endnu flere naturoplevelser i kommunen.

  Med vores nuværende proces skaber vi det nødvendige planmæssige grundlag for at afsætte mere areal til skovrejsningsprojekter.

  Udbygning af vedvarende energi-kilder er et vigtigt indsatsområde i hele landet for at sikre et grønnere Danmark. Vi ønsker også at bildrage endnu hurtigere i den udvikling og sætter nu turbo på den grønne energiforsyning i Horsens Kommune.

  Med vores nuværende proces skaber vi det nødvendige planmæssige grundlag for at afsætte specifikke arealer til vindmøller og solcelleanlæg. Foruden de konkrete arealudpegninger udarbejder vi også nye retningslinjer til konkret sagsbehandling på området - når vi skal behandle ansøgninger om etablering af anlæg.

  Model for placering af nye VE-anlæg

  Vi arbejder ud fra en såkaldt VE-model, når vi skal kvalificere og prioritere de arealer, der udlægges til VE-anlæg i kommuneplanen. Alle konkrete forslag, som vi modtager i processen, screener vi i forhold til de parametre, der indgår i modellen.

  Se vores model for placering af nye VE-anlæg (pdf)

  Sådan forholder vi os til indsendte projekter og ønsker

  Alle ansøgninger og indkomne forslag, som vi modtager i løbet af processen, skal gennem en "tragt", hvor vi screener, hvordan forslaget placerer sig i forhold til 

  • lovgivning og nationale interesser
  • grønne og blå forbindelser
  • grundvand
  • forsyning og tilslutning
  • naboer

  Som udgangspunkt kan anlæg ikke placeres på arealer, der ligger inden for

  • fredede områder
  • fortidsmindebeskyttelseslinjen
  • Sø- og å-beskyttelseslinjen
  • Kirkeomgivelser
  • Bevaringsværdige kulturmiljøer
  • Beskyttet natur, herunder Natura 2000-områder
  • Økologiske forbindelser
  • Fredskov
  • Bevaringsværdigt landskab
  • Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) med 25 meters buffer.

  I forhold til forsyning og tilslutning lægger vi særligt vægt på, at

  • anlægget placeres hensigtsmæssigt i forhold til tilslutning til elnettet
  • anlægget placeres i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg eller infrastruktur, fx biogasanlæg, højspændingsledninger, vindmøller, motorvejen, jernbanen, støjbelastede arealer eller lignende
  • anlægget bidrager til en multifunktionel arealanvendelse - fx at forøge naturværdier, eller bidrager til at tjene klimatilpasningsmæssige, miljømæssige eller rekreative formål.

  Vi har dannet et overblik over de forskellige faser, som planlægningen berører. Her kan du se, hvordan og hvornår du kan komme med bemærkninger til planlægningen.

  Se vores procesdiagram (pdf).

  Se optagelsen af informationsmødet afholdt den 20. februar 2024

  Informationsmøde den 20. februar - se optagelsen

  Den 20. februar 2024 holdt vi et informationsmøde i forbindelse med fordebatten.

  Klik for at se optagelsen af mødet (2½ timer inkl. pause).

  På mødet kan du

  • høre om rammerne for udpegningen af muligheds- og forbudszoner
  • få forklaret planprocessen for opstilling af vedvarende energianlæg
  • få information om de nye retningslinjer for vedvarende energianlæg, som tager udgangspunkt i Horsens Kommunes VE-model
  • se et oplæg om energifællesskaber
  • høre de spørgsmål, der blev stillet af de fremmødte.

  Der tales på mødet ikke om konkrete projekter eller konkrete arealudpegninger.

  Har du spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os via e-mail planogby@horsens.dk.

  Energifællesskaber - hvad er det?

  Lokale energifællesskaber leverer vedvarende energi til lokalsamfundet. Energifællesskaber handler om lokalt initiativ og ejerskab - og deling af egenproduceret energi imellem medlemmer. Måske kunne det være noget for jer?

  Energifællesskaber Danmark er en almennyttig forening, som fremmer energifællesskaber gennem netværk og vidensdeling. Læs mere om Energifællesskaber Danmark på deres hjemmeside.

  Morten Westergaard fra Energifællesskaber Danmark holdt et inspirerende oplæg på vores informatoinsmøde den 20. februar. Du kan se hans oplæg på optagelsen af mødet. Du kan se Mortens slides fra hans oplæg ved at trykke her (PDF).

  "Horsens Byråd er enig om, at kommunen både kan og skal bakke op om at styrke omstillingen til vedvarende energiforsyning i Horsens Kommune. Tilsvarende er skovrejsning højt prioriteret i Horsens Kommune, og det er vigtigt for byrådet, at kommunen er åben over for nye skovrejsningsprojekter, når mulighederne byder sig"

  Horsens Byråd