Gå til hovedindhold
3D, Lokal- sektor- og kommuneplan

3D-bymodel

Vores digitale 3D-bymodel giver rumlige og retvisende data, der kan bruges i 3D-programmer. Modellen kan bruges til at visualisere projekter, før de realiseres - og på den måde skabe et billede af, hvordan planlagte byggeprojekter påvirker by og land.

 • Læs op

Indhold

  Hvordan påvirker et planlagt byggeri omgivelserne?

  Med vores 3D-model er det muligt at skabe et billede af, hvordan planlagte byggerier vil kunne påvirke de fysiske omgivelser. Modellen omfatter hele kommunen.

  Visse nye forslag til lokalplaner og byggeprojekter vil på sigt fremgå af modellen. Som beboer i kommunen og måske nabo til et kommende projekt kan du dermed bruge modellen til at se fx skygge og andre visuelle påvirkninger af forslag til nye bygninger.

  Hvad er en 3D-model?

  Den digitale model giver ud fra X, Y og Z-koordinater rumlige data, der kan bruges i 3D-programmer.

  3D-modellen indeholder terræn, bygninger og andre lag, der er opmålt ud fra data fra GeoDanmark og Danmarks Højdemodel.

  Hvad er formålet med 3D-modellen?

  3D-modellen har til formål at forbedre grundlaget for løsning og visualisering af en række af kommunens projekter og opgaver, før de realiseres.

  Vi vil på sigt bruge modellen konkret til visualisering af byggeprojekters påvirkning af by og land, fx i forbindelse med

  • Let rumlig forståelse og kommunikation med politikere og borgere
  • Skyggeberegning
  • Grundlag til synlighedsanalyser/volumenstudier
  • Grundlag til fotomatch og visualiseringer
  • Projektudvikling, herunder konkurrence-materiale
  • Lokalplanlægning, herunder at vise alternativer.

  Sådan får du adgang til 3D-modellen

  Billedet er et udsnit fra OpenCities Planner, som er en 3D-bymodel af Horsens Kommune

  Vores 3D-bymodel er tilgængelig online via OpenCities Planner, hvor modellen kan ses i en browser. Bemærk at visning af 3D-modellen er afhængig af din computer og internethastighed, der kan derfor forekomme varieret ventetid på visningen.

  OpenCities Planner er et onlineværktøj, der gør det muligt at se og navigere rundt i en 3D-model uden at skulle downloade eller indstille nogen programmer.

  I OpenCities Planner vil der også fremgå projektdata og nye forslag til lokalplaner og bygninger. Her er det muligt at navigere rundt i Horsens Kommune. Modellen kan blandt andet bruges til at se skygge og visuelle påvirkninger og meget mere.

  Gå på opdagelse i 3D-modellen i OpenCities Planner

   

  Du kan downloade en samlet zip-fil med 3D-data i både .skp- eller .dwg- format inden for et udvalgt område af kommunen.

  Data inden for den valgte ”tile” indeholder bygninger, terræn, skov, teknik og i udvalgte områder træer.

  Data er fra da 3D-modellen senest er blevet ajourført, hvilket vil sige at eksempelvis bygninger skulle være opført og færdigmeldt i BBR på daværende tidspunkt, før de fremgår af modellen. Det vil sige, at nyere projekter ikke vil fremgå af data, der kan downloades.

  Nyere projekter og data kan være fremstillet manuelt som projektdata. Dette vises kun i den online viser OpenCities Planner og vil ikke fremgå af data, der kan downloades.

  Download Horsens Kommunes 3D-data på opendata.dk

   

  Data kan downloades efter de nationale 10 km tiles. Se inddelingen på dette kort.Kortet over Horsens Kommune er inddelt i 10 km tiles

  Grundlag, vilkår og vejledning

  3D-bymodellen er udarbejdet med grundlag i følgende detaljeringsgrad og data:

  • Data i store dele af Horsens Midtby og hovedgaden i Brædstrup, og udvalgte landmarks er produceret fotogrammetrisk detaljeringsgrad, type 3, ud fra luftfotos fra 2018, og har en rigtig god og ensartet nøjagtighed. Størrelsesorden 30 cm
  • Data fra resten af Horsens Kommune er produceret ud fra den nationale laserscanning i 2015, type 2. Det medfører en varierende nøjagtighed, og visse steder fejl i tagkonstruktionen, typisk på grund af træer og anden bevoksning. Nøjagtigheden er i størrelsesordenen 30 cm hvor det er bedst, men der kan forekomme fejl på flere meter
  • Data er i koordinatsystem: UTM32/ETRS89 og DVR90
  • I type 3 områder er der registret detaljer i tagflader over 3 m på den ene eller anden side. Ved den årlige ajourføring registres en højere grad af detaljer i tagfladen og detalje ned til 1,5 m på den ene eller anden led registreres. Forventet i 2022
  • I type 2 områder vil bygninger der er færdigmeldt/bygget efter laserscanningen i 2015, automatisk blive tegnet som volumener på 3,5 m med flade tage
  • Nedrevne bygninger og efterfølgende nyopførte bygninger efter 2015, vil kunne give problemer i bygningens udformning
  • Terrænmodellen (i OpenCities Planner) er bygget på SDFE’s nyeste data fra år 2015. Terrænet er blevet behandlet med lodrette kajkanter i Horsens havn, og veje er udglattet ud fra GeoDanmarks data ud til vejkanter. Se punktet ”ajourføring” for hvor ofte terrænet opdateres
  • Det er kun bygninger som er færdigmeldt I BBR i det pågældende år som data er produceret eller den årlige ajourføring er foretaget, som vil blive en del af 3D-modellen
  • 3D-modellen har dominerende farver på tage og facader. Dominerende farver er automatisk genereret ud fra luftfoto fra GeoDanmarks luftfotos. Farverne er derfor ikke retvisende, men de autogenererede farver kan bruges til at adskille bygninger fra hinanden og give en levende 3D model
  • 3D modellen er kun vejledende, men datagrundlaget bygger på præcise data fra GeoDanmark, BBR, Laserscanningen og Højdemodellen
  • Skovpolygonet er opmålt data fra 2015, der viser højder og omfang på skov/beplantningsbælter. Skovpolygoner er registreret i hele kommunen
  • Tekniske anlæg, som mobilmaster, højspændingsledninger og vindmøller viser den rigtige højde, men selve udseendet af det enkelte element er et standardkomponent, og derfor kunne vejledende i udseende
  • Der er registreret enkeltstående træer inden for type 3 områder. Træerne er registreret med højde og krone diameter efter GeoDanmark data. Selve udseendet på træerne er et standardkomponent der skaleres
  • 3D-modellen bygger på data fra forskellige tider. Data opdateres efter intervallet beskrevet under ”ajourføring”
  • 3D-modellen bygger hovedsageligt på type 2 data, og kun type 3 i Midtby og Brædstrup, og landmarks, da det er meget bekosteligt at lave type 3 data, som produceres manuelt. Type 3 er derfor kun valgt hvor at Horsens Kommune efter en konkret vurdering har ment, at der er behov for en højere detaljeringsgrad
  • Bygninger er opbygget med adskilt tag og væg
  • 3D-modellen giver et præcist grundlag til det meste, som volumenstudier, rummelige tegninger og lignende, men 3D-modellen bliver aldrig 100% nøjagtig
  • Projektdata som udstilles i OpenCities Planner, er optegnet manuelt og bygger på konkrete projekter, lokalplaner og byggesager. Projektdata er vejledende.

  Generel information

  Teknik og Miljø ved Horsens Kommune har de immaterielle rettigheder til datasættet ”3D-bymodel”.

  Teknik og Miljø giver brugsret til data på nedenstående vilkår.

  Ved enhver brug af 3D-bymodel accepteres vilkårene. Vilkårene reguleres af dansk ret.

  Brugsret

  Teknik og Miljø ved Horsens Kommune giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit blandt andet kan

  • kopieres, distribueres og offentliggøres
  • ændres og sammensættes med andet materiale
  • bruges kommercielt og ikke-kommercielt.

  Vilkår

  Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Teknik og Miljø ved Horsens Kommune godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

  Brugeren skal sikre, at brug af data er i overensstemmelse med dansk ret.

  Produkter der afledes, udvikles eller produceres på baggrund af ”3D – Bymodel” for Horsens Kommune, skal i kopi fremsendes til Horsens Kommune, Teknik og Miljø, via e-mail 3D@horsens.dk eller alternativt til Horsens Kommune, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.

  Horsens Kommune har herefter fri ret til anvendelse af det afledte produkt.

  Kildeangivelse

  Ved brug af data skal følgende angives: ”Indeholder data, som er stillet til rådighed af Horsens Kommune, Teknik og Miljø”.

  Horsens Kommunes rettigheder og ansvar

  Data stilles til rådighed, som de er, og Teknik og Miljø ved Horsens Kommune har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

  Vi garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data og kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.

  De udstillede datasæt er kopidata fra kommunens originale 3D-bymodel, hvor de udstillede datasæt periodisk vil blive opdateret efterhånden, som datasæt i den originale 3D-bymodel ajourføres.

  Bygninger ajourføres løbende, mens broer, skov, teknik, træer samt terræn ajourføres efter behov.

  Er du eksempelvis rådgiver eller arkitekt, som skitserer et projekt for Horsens Kommune - og skal du i den forbindelse levere 3D-data til os?

  Så følg vores vejledning for levering af 3D-data til Horsens Kommune som du kan finde HER.

  Skriv til 3D@horsens.dk hvis du har yderligere spørgsmål.

  Nedenfor følger en liste med de anvendte begreber og forkortelser i forhold til 3D-bymodellen.

  • 3D-bymodel: En samlet model der består af flere forskellige datatyper, værende bygninger, terræn, vegetation mv.
  • 3D-datamodel: En 3D-datamodel er et helt eller delvist udtræk af 3Dmasterdatamodellen taget på et givent tidspunkt
  • Fotogrammetrisk: 3D bygningskroppe dannet ud fra opmålinger taget på baggrund af skråfotos
  • Punktsky data: Samling af data i form af punkter afsat i et 3-dimensionelt koordinatsystem
  • DWG: Format til 2D og 3D, der blandt andet kan bruges i 2D- og 3D-programmer
  • KMZ: Format fra SketchUp, er et filformat der uploades og trækkes ud af OpenCities Planner
  • SKP: Format til 3D som er standardformatet i SketchUp
  • SketchUp: 3D program, som både kan bruges professionelt, eller downloades til privat brug
  • Revit: 3D program
  • AutoCAD: 2D og delvist 3D program
  • Rhino: 3D program
  • OpenCities™ Planner: Onlinevisning af 3D alle kan tilgå fra en Browser. Horsens Kommune har en licens til at fremvise og lave projektdata i programmet
  • Landmarks: Er kirker, broer eller andre markante bygninger kommunen har udpeget til en type 3 detaljeringsgrad
  • Tile: Danmark er opdelt i et nationalt grid, som inddeles i 1x1 km og 10x10 km tiles. En tile er altså en ”flise”/kvadrat
  • Type 3: Data i store dele af Horsens Midtby og hovedgaden i Brædstrup, og udvalgte landmarks er produceret fotogrammetrisk detaljeringsgrad ud fra luftfotos fra 2018, og har en rigtig god og ensartet nøjagtighed. Størrelsesorden 30 cm
  • Type 2: Data fra resten af Horsens Kommune er produceret ud fra den nationale laserscanning i 2015. Det medfører en varierende nøjagtighed, og visse steder fejl i tagkonstruktionen, typisk på grund af træer og anden bevoksning. Nøjagtigheden er i størrelsesordenen 30 cm hvor det er bedst, men der kan forekomme fejl på flere meter