Gå til hovedindhold

Vandområdeplaner - vi skal forbedre vandkvaliteten i vores vandløb

Som kommune er vi forpligtet til at gennemføre projekter i og ved vandløb for at forbedre vandmiljøet. Vores projekter udspringer af statens vandområdeplaner, som skal sikre renere vand i Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

 • Læs op

Indhold

  Vi gennemfører vådområde- og lavbundsprojekter samt forskellige vandløbsrestaureringer

  Vådområde-og lavbundsprojekter omfatter udtagning af landbrugsjord med etablering af vådområder, der fjerner kvælstof og fosfor fra vandmiljøet eller lavbundsprojekter, der tilbageholder CO2, og dermed gavner klimaet.

  Vandløbsrestaureringer består af store og små projekter i vores vandløb, og kan være fjernelse af fysiske spærringer, som f.eks. vandmøller og kraftværker, genslyngning af vandløb, frilægning af rørlagte vandløb og/eller udlægning af gydegrus. 

  Vores projekter udspringer af statens vandområdeplaner.

  Læs om vandområdeplanerne på mst.dk.

  EU- og statsstøtte til vores projekter

  Projekter støttes af Den Europæiske Union, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

  Det Danske Landdistriktsprogram (LDP) udmønter midlerne fra den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

  Logo med teksten 'Medfinansieret af Den Europæiske Union'

  Logo for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

  Logo for LPD 2020

  Læs mere om EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne på ec.europa.eu.

  Igangværende vådområde- og lavbundsprojekter

  Formålet er at lave et projekt, der fjerner kvælstof, så det fastsatte mål for Horsens Fjord opnås.

  Forundersøgelsen skal afklare, om projektet er teknisk muligt, og om der er opbakning til projektet fra lodsejerne.

  Formålet er at lave et projekt, der fjerner kvælstof, så det fastsatte mål for Horsens Fjord opnås.

  Forundersøgelsen skal afklare, om projektet er teknisk muligt, og om der er opbakning til projektet blandt lodsejerne.

  Formålet er at lave et projekt, der fjerner kvælstof, så det fastsatte mål for Horsens Fjord opnås.

  Forundersøgelsen skal afklare, om projektet er teknisk muligt, og om der er opbakning til projektet blandt lodsejerne.

  Formålet er at etablere et kvælstofvådområde, som fjerner kvælstof i oplandet til Horsens Fjord.

  Projektet omfatter fastsættelse af lodsejererstatning, udarbejdelse af detailprojektering og fysisk anlægsarbejde.

  Formålet er at etablere et kvælstofvådområde, som fjerner kvælstof i oplandet til Horsens Fjord.

  Projektet omfatter fastsættelse af lodsejererstatning, udarbejdelse af detailprojektering og fysisk anlægsarbejde.

  Det er Naturstyrelsen, der er projektejer og gennemfører projektet, som dels er beliggende i Horsens kommune og dels i Hedensted kommune.

  Igangværende projekter for vandløbsrestaurering

  I samarbejde med Naturstyrelsen arbejder vi på at kunne gå i gang med et historisk stort vandløbsprojekt, der skal genoprette naturen i området ved Vestbirk-søerne. Ca. 9 km af Gudenåen vil med projektet komme så tæt på sit oprindelige forløb som muligt.

  Læs mere om projektet på vores side om Vestbirkprojektet.