Skip Navigation

Stort skovprojekt, der skal beskytte horsensianernes drikkevand, er sendt i høring

Horsens Kommune har sammen med Naturstyrelsen og Horsens Vand A/S indgået et samarbejde om etablering af en ny stor skov øst for Egebjerg ved Højballegård Vandværk. Skovrejsningen skal sikre grundvandet, gavne klimaet og skabe nye rekreative muligheder. Miljørapporten for Højballe Skov er i offentlig høring indtil den 8. marts. Som en del af høringen inviterer samarbejdsparterne alle interesserede til et præsentationsmøde i Gedved Kultur- og Medborgerhus den 6. februar.

Projektområdet, Højballe Skov.png

Projektafgrænsning for Højballe Skov. Projektområdet omfatter den mest følsomme del af området, hvorfra Højballegård Vandværk indvinder grundvand.

Bynær offentlig skov skal beskytte grundvandet og skabe merværdi

Projektområdet, som over en 20-årig periode kan blive omdannet til et skovlandskab, ligger øst for Gedved og Egebjerg, nord for Horsens by.

Det primære formål med skovrejsningen er at beskytte grundvandet. Skoven vil blive etableret på Højballegård Vandværks centrale indvindingsopland, hvilket vil sige området med boringer, hvorfra værket pumper grundvand op. Grundvandsmagasinet er sårbart over for påvirkninger fra overfladen. Skovrejsning er en oplagt mulighed for at sikre en fortsat ren drikkevandsressource, fordi skovdrift kun involverer meget få eller ingen miljøfremmede stoffer. På den måde passer man bedst muligt på det grundvandsmagasin, som i mere end 50 år har leveret drikkevand til en stor del af Horsens Kommunes indbyggere.

Samtidig vil skovrejsningen bidrage til Horsens Kommunes ambitiøse klimamålsætning om at være CO2-neutral allerede i 2030. Horsens Byråd har med kommunens Klimaplan vedtaget at fortsætte den grønne udvikling med mere skov, som naturligt optager og lagrer store mængder CO2.

Sidst men ikke mindst er formålet, at skovrejsningen skal skabe merværdi ved at udvikle et stort, offentligt tilgængeligt og bynært skov- og naturområde med nye muligheder for både naturen og friluftslivet.

- Horsens Byråd ser projektet som et vigtigt bidrag til arbejdet for en bæredygtig udvikling i kommunen. Vi skal passe på vores værdifulde grundvand, så også generationerne efter os kan få friskt og godt drikkevand. Samtidig skal vi lægge os i selen for at nå vores planlagte mål om klimaneutralitet i 2030. Det her er et fantastisk projekt, som både beskytter grundvandet og gavner klimaet og naturen, samtidig med at der opstår nye rekreative muligheder lige der, hvor folk bor og lever, siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.

Horsens Byråd har den 25. oktober 2022 vedtaget, at Horsens Kommune tilslutter sig projektet.

Projektområde på 488 hektar

I løbet af 2021 og foråret 2022 har de tre samarbejdsparter gennemført lodsejermøder og en forundersøgelse (screening) af et større interesseområde på i alt 828 hektar og miljøvurdering af det foreslåede projektområde. På den baggrund har man foreslået projektområdet, der omfatter det mest følsomme indvindingsopland omkring Højballegårdværkets kildeplads, svarende til bruttoarealet på 488 hektar. Projektområdet ligger på ryggen af det brede øst-vest orienterede bakkedrag Gedved Bakke. I efteråret 2022 er der udarbejdet miljøvurdering for hele det foreslåede projektområde.

Såfremt samarbejdsaftalen vedtages, gennemføres projektet ved, at Naturstyrelsen med medfinansiering fra Horsens Kommune og Horsens Vand A/S løbende erhverver jord inden for projektområdet.

Det er frivilligt, om man som berørt lodsejer vil sælge jord til det mulige skovrejsningsprojekt, hvorfor størrelsen af Højballe Skov kommer til at afhænge af, hvor mange der er interesserede i at sælge. Den løbende skovrejsning vil så ske i takt med, at der opkøbes jord hen over de næste 20 år.

Miljøvurderingen er i offentlig høring fra 11. januar til 8. marts 2023

Planerne om det nye skovområde er omfattet af reglerne om miljøvurdering. Formålet med miljøvurderingen er, at der under inddragelse af offentligheden tages hensyn til planer, programmer og projektets sandsynlige positive og negative indvirkninger på miljøet, socialt og økonomisk.

I perioden fra 11. januar til 8. marts sendes miljørapporten for Højballe Skov i otte ugers offentlig høring.

Som en del af høringen inviterer Horsens Kommune, Horsens Vand A/S og Naturstyrelsen til et offentligt møde den 6. februar kl. 17-18.30 i Gedved Kultur- og Medborgerhus, Egebjergvej 1, 8751 Gedved. Her vil være en præsentation af projektet og miljørapporten med mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer. Alle interesserede er velkomne til mødet.

Tilmelding til informationsmødet i Gedved sker via indberetning.horsens.dk.

Det samlede høringsmateriale er tilgængeligt på www.hoeringsportalen.dk

Læs mere om projektet på projekthjemmesiden på naturstyrelsen.dk

Højballe Skov.jpg

Kig hen over projektområdet ned mod Hansted skov, som afgrænser projektområdet mod vest. Foto: Naturstyrelsen

Publiceret: 11. januar 2023