Vis emner under Forside

Hvis du ønsker at stille op til det kommunale eller regionale valg (kommunalbestyrelsesvalget eller regionsrådsvalget), skal du være valgbar. At være valgbar betyder, at du kan stille op og blive valgt ind i regionsrådet eller kommunalbestyrelsen. Du er automatisk valgbar, når du har valgret, dvs. hvis:

  • du er fyldt 18 år 
  • du har fast bopæl i opstillingskommunen/regionen 
  • du enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse
    har boet mindst tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne 

Det er alene personer, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, der ikke har valgret. Personer, der er sat under andre former for værgemål, beholder deres valgret.

For at blive valgt til kommunalbestyrelsen/regionsrådet må du ikke være straffet for en handling, som gør, at du er uværdig til at være medlem af kommunale eller regionale råd. Så er du ikke valgbar. Du mister dog ikke din valgbarhed, hvis der på valgdagen er gået tre år, efter at straffen eller foranstaltningen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet.

Er straffen ubetinget fængsel på over seks måneder, eller er du idømt forvaring, er fristen dog fem år. Ved betingede domme og bødestraffe regner man fristen fra datoen på den endelige dom, eller da bøden blev vedtaget.

Du kan dog under alle omstændigheder altid stille op som kandidat til valget, uanset om du måtte være tidligere straffet for en handling, der kan medføre, at du mister din valgbarhed.

Hvis du bliver valgt til kommunalbestyrelsen/regionsrådet, og du er tidligere straffet, vil Valgbarhedsnævnet, der er et uafhængigt nævn, efter valget tage stilling til, om du er valgbar.

Du kan få flere oplysninger om kommunale og regionale valg hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, kommunen eller regionen.

Se mere på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside


Indholdsansvarlig Gitte Mouritzen, bygmo@horsens.dk