Vis emner under Forside

Velfærds- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 25. januar 2017
Lokale: Mødelokale 1
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. VS Sammenhængende Udsattepolitik


Sagsnummer
27.00.00-P22-2-16
Resume

Der er udarbejdet en ny "Sammenhængende Udsattepolitik".

 

Den sammenhængende politik for socialt udsatte borgere fokuserer på en tværgående og opsøgende indsats. Målet er at minimere antallet af borgere, der bliver socialt udsatte.

 

Det overordnede mål for indsatsen er, at de socialt udsatte borgere kommer i kontakt med de behandlingstilbud, som kan støtte borgerne i at blive mere selvhjulpne og understøtte, at de får et selvstændigt og aktivt liv.

  

Sagen afsluttes i Byrådet.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender Sammenhængende Udsattepolitik.

 

Beslutning

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Sagsfremstilling

 Jf. Velfærds- og Sundhedsudvalgets Udvalgsplan 2014-2017 skal den "Sammenhængende indsats for socialt udsatte (hjemløse, misbrugere m.v.)" ajourføres i denne valgperioden. Derfor er der udarbejdet en ny "Sammenhængende Udsattepolitik". Den "Sammenhængende Udsattepolitik" er udarbejdet med udgangspunkt i den oprindelige politik for socialt udsatte.

 

Målgruppe

Målgruppen for den "Sammenhængende Udsattepolitik" er voksne med sociale problemer eller med stor risiko for at få det. De vigtigste problemstillinger:

 • Ledighed
 • Misbrug
 • Hjemløshed
 • Sindslidelse(r)
 • Vold i nære relationer
 • Seksuelle overgreb og senfølger
 • Prostitution

 

Indsatser

Indsatserne indgår som en del af Horsens Kommune generelle indsats og er integreret i blandt andet jobcentret, socialpsykiatrien og i misbrugsbehandlingen. Fokus er på den tværgående og opsøgende indsats. Målet er at minimere antallet af borgere, der bliver socialt udsatte.

 

Indsatsområderne omfatter:

 1. Forebyggelse - tidlig og opsøgende indsatser
 2. Behandling, rådgivning og vejledning - fokus på effekt
 3. Behandling, rådgivning og vejledning - sammenhæng i tilbud
 4. Støtte i livet
 5. Frivillige og civilsamfund
 6. Teknologi
 7. Sundhedstilstand
 8. Overgange fra behandling til støtte

 

 

Den Sammenhængende Udsattepolitik er i et dialogmøde drøftet med formanden for Udsatterådet. Handicaprådet høres på møde den 26. januar 2017. Handicaprådets høringssvar eftersendes.  

 

/CK

 

Bilag

Til toppen


2. VS Orientering om anvendelse af alarm- og pejlesystemer


Sagsnummer
27.66.05-G01-1-14
Resume

Udvalget besluttede i 2014, at det skal være muligt at anvende alarm- og pejlesystemer overfor børn og unge, der er anbragt på døgninstitution eller på opholdssted, og som har betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

 

Det blev i 2014 besluttet, at der følges op på antallet af ansøgninger og at udvalget 1 gang årligt orienteres herom. Der har siden 2014 kun været et tilfælde, hvor der er truffet afgørelse om at anvende alarm- og pejlesystem.

 

Sagen afsluttes i Udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at
 

 1. Velfærds- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

 

Beslutning

Velfærds- og Sundhedsudvalget tog årsrapporten til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Velfærd og Sundhed, Familie og Forebyggelse har i 2016 på baggrund af en ansøgning herom, truffet afgørelse om anvendelse af alarm- og pejlesystem i et enkelt tilfælde. Afgørelsen blev truffet for en periode af 3 måneder. Afgørelsen blev truffet i forhold til et barn på Specialdøgninstitutionen Ternevej i Horsens. Afgørelsen er den eneste der har været siden udvalgets beslutning i 2014.

  

En døgninstitution eller et opholdssted kan søge kommunen om at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer overfor et konkret barn eller ung, som har en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, og som mangler evnen til at færdes alene i trafikken eller finde rundt på steder, hvor omgivelserne kan udgøre en fare for barnet eller den unge.

 

Betingelserne for at anvende bestemmelsen er, at der er risiko for at barnet eller den unge, ved at forlade døgninstitutionen eller opholdsstedet, udsætter sig selv eller andre for at lide personskade og det personlige alarm- og pejlesystem vurderes, at kunne bidrage til at afværge denne risiko.

 

Hjemlen findes i servicelovens § 123 d.

 

Ansøgninger om benyttelse af alarm- og pejlesystemer vil blive behandlet af juristen i Velfærd og Sundhed, Familie og Forebyggelse.

 

 

/EK

Til toppen


3. VS Tilsynspolitik for praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice


Sagsnummer
27.12.16-A26-1-16
Resume

Tilsynspolitikken danner rammen for kommunens tilsyn med hjælp til borgere i eget hjem. Tilsynspolitikken retter sig både mod de private og den kommunale leverandør af hjemmepleje. Der er tale om en revision af en eksisterende politik.

 

Tilsynspolitikken tager udgangspunkt i de vedtagne kvalitetsstander på området og indeholder retningslinjer og procedurer for:

 

· Tilsynsførelsen med kommunens leverandører og med hjælpens udførelse.

· Opfølgning på tilsynene.

· Opfølgning på om hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov.

· Den løbende tilbagemelding fra leverandørerne.

 

Byrådet godkendte de reviderede kvalitetsstandarder på området den 13. december 2016.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at
 

 1. Byrådet godkender Tilsynspolitikken for tilbud efter serviceloven §§ 83 og 83a praktisk hjælp, personlig pleje, madservice og rehabiliteringsforløb.

 

Beslutning

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Tilsynspolitikken danner rammen for kommunens tilsyn med hjælp til borgere i eget hjem. Tilsynspolitikken retter sig både mod de private og den kommunale leverandør af hjemmepleje.

 

Tilsynspolitikken er en revision af den gældende tilsynspolitik for praktisk hjælp, pleje, madservice og rehabiliteringsforløb. Den gældende tilsynspolitiks systematik, metode samt model for afrapportering er bibeholdt. Der er foretaget enkelte faktuelle og sproglige tilpasninger.

 

Tilsynspolitikken er baseret på de gældende kvalitetsstandarder og overordnede principper for alle tilsynsfunktioner på det sociale område i Horsens Kommune nemlig: Kontrolaspektet, kvalitetssikringsaspektet og udviklingsaspektet. Tilsynskonceptet indeholder både et borgerrelateret og et leverandørrelateret tilsyn.

 

Det borgerrelaterede tilsyn

Det borgerrelaterede tilsyn afvikles som en kontinuerlig proces med 240 tilsynsbesøg pr. år. Tilsynet udføres som en personlig samtale mellem visitator og borgeren. Samtalen tager udgangspunkt i et spørgeskema. Borgeren har mulighed for at bedømme kvaliteten af hjælpen ud fra 4 svarmuligheder.

 

Det leverandørrettede tilsyn

Det leverandørrettede tilsyn tager udgangspunkt i egenkontrol. Derudover skal leverandøren dokumentere, at denne lever op til kontraktens krav. Kommunens stikprøvekontrol af leverandørens fakturering indgår som en del af det leverandørrettede tilsyn.

 

På baggrund af det samlede resultat af tilsynet udarbejder administrationen en tilsynsrapport. Rapporten fremlægges til orientering i Velfærd- og Sundhedsudvalget 1 gang årligt.

 

Tilsynspolitikken har været fremlagt til høring på møde i Ældrerådet den 20. december 2016. Ældrerådet tog sagen til efterretning uden videre bemærkninger.

 

/FA

 

Bilag

Til toppen


4. VS Årsrapport. Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice.


Sagsnummer
27.12.16-A26-2-14
Resume

Horsens Kommunes årsrapport 2016 for "Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice" redegør for den samlede status på området, og der peges på anbefalinger til udvikling og fokusområder for 2017.

  

Samlet set er borgerne tilfredse med udførelsen af praktisk hjælp og pleje og den mad, der leveres. Langt den overvejende del af de borgerne, der modtager personlig pleje, tilkendegiver, at de inddrages i udførelsen af indsatsen. I forhold til praktisk hjælp tilkendegiver en tredjedel af borgerne, at de ikke inddrages i udførelsen af indsatsen.

  

I forhold til observationerne har Tilsynet vurderet, at rengøringsstandarden er tilfredsstillende.  

 

Ved stikprøveundersøgelsen har Tilsynet vurderet, at der er sammenhæng mellem beskrivelse af egenkontrol og den praktiske udførelse.

 

Der har været sammenhæng mellem faktureringen og den visiterede tid.  

 

Sagen afsluttes i Udvalget.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at
 

 1. Velfærds- og Sundhedsudvalget tager Årsrapporten til efterretning.

 

Beslutning

Velfærds- og Sundhedsudvalget tog årsrapporten til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Horsens Kommunes årsrapport 2016 for "Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice" redegør for status på området og kommer med anbefalinger til udvikling og fokusområder for 2017. Der er ca. 2.300 borgere i Horsens Kommune, der modtager hjemmehjælp. Der er pt. 8 leverandører, som er godkendt til at levere hjemmehjælpen.

 

Tilsynet indeholder et borgerrelateret tilsyn og et leverandørrelateret tilsyn. 

 

Det borgerrelaterede tilsyn

I perioden 1. september 2015 til 31. august 2016 er der udtrukket 233 unikke borgere, der indgår i det borgerrelaterede tilsyn.

Af de 233 borgere har 159 modtaget tilsyn af Handicap- og Ældrerådgivningen. 74 borgere har ikke modtaget tilsyn. De manglende tilsyn skyldes primært, at borgeren ikke har været at træffe indenfor den tidsperiode, hvor tilsynet skulle afholdes. Tilsynet vil fremadrettet sikre en større træfsikkerhed med hensyn til målsætningen om 20 tilsyn pr. måned ved at udtrække en reserve målgruppe som man kan tage fat på, hvis den oprindelige målgruppe ikke er at træffe.

 

Undersøgelserne af det borgerrelaterede tilsyn viser borgernes samlede tilfredshed med den kommunale leverandør og de private leverandører. Samt Tilsynets egne observationer:

 

Personlig pleje:

 • Borgerne udtrykker høj grad af tilfredshed.

 

Praktisk hjælp:

 • Borgerne udtrykker generelt høj tilfredshed. 30 % tilkendegiver, at de ikke inddrages i udførelsen af opgaven (Fokusområde 2017).  

 

Madservice:

 • Borgerne udtrykker høj grad af tilfredshed.

 

Fleksibilitet i hverdagen:

 • Mellem 68-73 % af de adspurgte borgere oplever at blive inddraget og/eller har mulighed for at bytte ydelser (Fokusområde 2017).

 

I forhold til Tilsynets observationer vurderes det, at:

 • Rengøringsstandarden generelt er tilfredsstillende. Ved 7-10 % af de besøgte borgere angives, at rengøringen har været mangelfuld (stue og køkken).
 • Ved 94 % af de besøgte borgere, opbevares maden korrekt og emballagen er intakt. I 28 % af undersøgte tilfælde er datomærkningen overskredet 7 dage (Fokusområde 2017).

 

 

Det leverandørrelaterede tilsyn

Det leverandørrelaterede tilsyn omfatter resultatet af leverandørernes egenkontrol og stikprøvekontrol med fakturering.

 

Resultat af egenkontrol:

 • Alle leverandører har afleveret beskrivelse af deres egenkontrol.
 • Ved stikprøveundersøgelsen har tilsynet vurderet, at der er sammenhæng mellem beskrivelse af egenkontrol og den praktiske udførelse.

 

Gennemgang af faktura:

 • Der foretages hver måned stikprøvekontrol af faktureringen.
 • Der har været sammenhæng mellem faktureringen og den visiterede tid.
 • Over et år har der kun været et par enkelte tilfælde, hvor der er observeret fejl i fakturering - alle fejl er rettet med det samme.

 

 

Tilsynets anbefalinger for 2017

Tilsynets anbefalinger til leverandørerne:

 • Borgerne inddrages i planlægningen og udførelse af visiterede ydelser. Der skal specielt være fokus på inddragelse ift. praktisk hjælp.
 • Der skal sikres en højere grad af fleksibilitet for borgeren.
 • Den leverede mad må ikke overskride anbefalede udløbsdato.
 • Handicap- og Ældrerådgivningen skal kontaktes, når der sker ændringer i borgerens funktions- og mestringsevne.  

 

Tilsynets anbefalinger til Handicap- og Ældrerådgivningen:

 • Der skal foretages 20 borgerrelaterede tilsyn pr. måned.
 • Der skal arbejdes målrettet med opfølgningsproceduren både i forhold til visitators samlede vurdering af tilsynet og behovet for eventuel efterfølgende sanktion og opfølgning.

  

Tilsynsrapporten har været til høring hos den kommunale og de private leverandører. Der er afgivet høringssvar fra den kommunale leverandør.  Høringssvaret er indarbejdet i rapporten.

 

Tilsynsrapporten var til høring i Ældrerådet den 20. december 2016. Ældrerådet tog årsrapporten til efterretning uden videre bemærkninger.

 

/FA

 

  

 

Bilag

Til toppen


5. VS Årsrapport 2016. Kommunalt tilsyn med plejeboliger


Sagsnummer
27.12.16-K08-2-16
Resume

Det kommunale Tilsyn med plejeboliger udførte i 2016 i alt 23 uanmeldte tilsynsbesøg. 20 uanmeldte tilsynsbesøg på plejecentrene i Horsens Kommune, 3 uanmeldte tilsyn på henholdsvis daghjemmet på Præsthøjgården, døgnrehabiliteringen på Vital Horsens og i de alternative plejeboliger beliggende på Vesterled i Horsens.

 

Tilsynet er udført af ekstern konsulent.

 

Tilsynet har vurderet, at forholdene generelt er tilfredsstillende. Ud af de 23 er 19 tilsynsbesøg gennemført uden bemærkninger. 4 tilsynsbesøg på plejecentre er gennemført med bemærkninger. Der blev ikke fundet betydende mangler eller kritisable forhold på nogle af tilsynsbesøgene.

 

Sagen afsluttes i Udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at
 

 1. Velfærds- og Sundhedsudvalget tager årsrapporten til efterretning.

 

Beslutning

Velfærds- og Sundhedsudvalget tog årsrapporten til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Horsens Kommune har pligt til at føre tilsyn med de sociale og sundhedsmæssige forhold på plejecentrene, i de alternative plejeboliger daghjem og døgnrehabilitering. I praksis varetages denne tilsynsopgave af en ekstern konsulent. I 2016 er der foretaget 23 uanmeldte tilsynsbesøg. Ud af de 23 er 19 tilsynsbesøg gennemført uden bemærkninger. 4 tilsynsbesøg på plejecentre er gennemført med bemærkninger. Der blev ikke fundet betydende mangler eller kritisable forhold på nogle af tilsynsbesøgene.

 

Hovedkonklusionen for tilsynsbesøgene på plejecentrene er, at Tilsynet generelt oplevede, at beboerne fik den service, de har behov for i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp. Beboerne gav udtryk for, at de oplevede at få den hjælp og støtte, der var aftalt. Generelt er der rent og pænt på plejecentrene. Tilsynet oplevede, at der på plejecentre arbejdes bevidst med at styrke beboernes mestringsevne. Det sker ved konsekvent, aktiverende træning og pleje. Der var god overensstemmelse mellem det som beboerne og personalet orienterede om og det, der var aftalt.

 

På daghjem og døgnrehabiliteringen fandt Tilsynet, at forholdende var i orden, og borgerne gav udtryk for at være meget tilfreds med den indsats, de modtager.

 

Aflastningspladserne, der er tilknyttet plejecentrene, indgår som en del af tilsynet. Derudover blev der i 2016 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på daghjemmet Præsthøjgården og døgnrehabiliteringen, Vital Horsens.

 

Kvalitetssikring og udvikling

Ved tilsynene er der givet anbefalinger i forhold til kvalitetssikring og udvikling. 4 plejecentre fik bemærkninger i 2016. Sammenlignet med 2015 er det en lille stigning på 1.

 

På de 4 plejecentre inkl. aflastningspladser (Gefionshave, Lindehøj, Egebo og Vesterled nu Dronning Ingrids Hjem), hvor der er givet bemærkninger, er der blevet udarbejdet handleplaner. Der er foretaget opfølgende tilsynsbesøg på Egebo.

I forhold til aflastningspladserne har Tilsynet påpeget, at der er behov for at udvikle samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer både i forhold til dokumentation og helhedsorienteret indsats.

 

Magtanvendelse

Antallet af indberetninger om magtanvendelse har ligget stabilt i perioden 2010 - 2015. I 2016 er der modtaget 31 indberetninger. Sammenlignet med 2015 er der sket en stigning i antal indberetninger fra 12 fordelt på 9 borgere til 31 indberetninger fordelt på 13 borgere.

 

Indberetningerne i 2016 drejer sig om fastholdelse af personer i hygiejnesituationer eller i situationer, hvor der er umiddelbart fare for, at borgeren lider væsentlig personskade. Tilsynet vurdere, at alle indberetninger er relevante og velbegrundede.

 

Indberetning af magtanvendelsen vil i 2017 blive fulgt tæt af Tilsynet. Det er aftalt med ledelsen i Sundhed og Omsorg og en underviser, at der i marts 2017 afsættes en dag til undervisning på området. 

 

Høring

Høringssvar fra driftsledelsen i Sundhed og Omsorg er indskrevet i årsrapporten.

 

Årsberetningen har været til høring i Ældrerådet den 3. januar 2017.

Ældrerådet har gennemgået og drøftet årsrapporten. Ældrerådet ser gerne en opprioritering af rengøringen på alle plejecentrene, således at rengøringen altid er mere end acceptabel, da rengøringen flere steder ikke er optimal. Ældrerådet støtter bestræbelserne på at søge midler hos fonde, til f.eks. TV til rehabiliteringscentret.

Ældrerådet ser frem til fortsat at deltage i kommende uanmeldte tilsyn, specielt da dette danner god baggrund for Ældrerådets arbejde. 

 

Medlemmer af Ældrerådet deltog i tilsynsbesøgene på plejecentrene i 2016.

 

/Fa

Bilag

Til toppen


6. VS Fælleskommunalt rammepapir på voksenhandicapområdet


Sagsnummer
27.00.00-I00-2-16
Resume

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i samarbejde udarbejdet et rammepapir med målsætninger for en styrket indsats på voksenhandicapområdet. Målsætningerne er udformet med det mål, at de kan spille sammen med eksisterende lokale politikker og strategier på området.  Rammepapiret indeholder fire indsatsområder: Mestring, Det inkluderende arbejdsliv, Samskabelse og samarbejde samt Fokuseret indsats. Kommune Kontaktrådet (KKR) opfordrer til, at hver kommune tager en politisk drøftelse af, hvilke mål kommunen skal nå for at understøtte indsatserne.

 

Sagen afsluttes i udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at
 

 1. Velfærds- og Sundhedsudvalget drøfter målsætninger for en styrket indsats på voksenhandicapområdet.
Beslutning

Velfærds- og Sundhedsudvalget drøftede målsætninger for en styrket indsats på voksenhandicapområdet.

Sagsfremstilling

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland aftalte i Rammeaftale 2016, at der skulle udarbejdes rammepapirer med fælles politiske målsætninger på fire områder inden for det specialiserede socialområde.

 

En arbejdsgruppe bestående af kommunale og regionale repræsentanter har på denne baggrund udformet et fælleskommunalt rammepapir for voksenhandicapområdet.

 

Rammepapiret blev godkendt i KKR Midtjylland den 22. november 2016 og sendes nu til videre formidling, drøftelse og lokal udmøntning i de 19 kommuner.

 

Rammepapiret er udformet med sigte på, at mål og indsatser skal spille sammen med eksisterende lokale politikker og strategier på voksenhandicapområdet. Der har været positiv respons i forhold til, at rammepapirets sigtelinjer understøtter den udvikling og det paradigmeskifte, der i forvejen arbejdes med i de midtjyske kommuner og region.

 

Voksenhandicapområdet er et særligt fokus og udviklingsområde i rammeaftalen for 2017. De 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland vil arbejde for at:

 • Understøtte en stadig progression og udvikling hos den enkelte borger med handicap.
 • Styrke at borgere med handicap få mulighed for medborgerskab og aktiv deltagelse i uddannelses- og arbejdslivet samt sociale fællesskaber.
 • Styrke samarbejdet om borgerne i de mest specialiserede tilbud.

 

Rammepapiret indeholder fire resultatmål for kommunerne:

 1. ”Vi vil måle effekten af vores indsats for mestring ved at øge andelen af borgere med handicap i uddannelse med xx procent”
 2. ”Vi vil måle effekten af vores indsatser for det inkluderende arbejdsliv ved at øge andelen af borger med handicap i beskæftigelse med xx procent.”
 3. ”Vi vil måle effekten af vores indsatser for samskabelse og samarbejde ved at øge andelen af borgere med handicap, som deltager i forenings – og fritidsliv med xx procent.”
 4. ”Vi vil øge brugen af effektvurdering, som kan måle progression for borger med handicap.”

 

Horsens Kommunes mål på de fire områder er vedlagt sagen som bilag.

 

KKR anbefaler til Byrådene og Regionsrådet, at de relevante fagudvalg drøfter og indtænker rammepapiret i den lokale proces om udvikling af voksenhandicapområdet. Herunder, at kommunerne og regionen lokalt vurderer og tager en politisk drøftelse af, hvilke konkrete mål man ønsker at fastsætte for at understøtte den udvikling, der er sat med rammepapiret.

 

I denne dialog opfordrer KKR til at centrale aktører, brugerorganisationer, handicapråd mv. inddrages aktivt for at skabe dialog om de fælleskommunale målsætninger.

 

Rammepapiret vil blive præsenteret på Januarkonferencen den 16. januar 2017. Desuden indgår Rammepapiret nu som bilag 8 til Rammeaftale 2017, hvor voksenhandicapområdet er et centralt fælles udviklingsområde.

 

Rammeaftalen findes på: http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2017

 

Målsætningerne for en styrket indsats på voksenhandicapområdet er vedlagt som bilag.

 

/SG

Bilag

Til toppen


7. VS Siden sidst. Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikeres deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v.


Sagsnummer
00.01.00-A00-17-13
Resume

Sager til orientering.

 

Sagen afsluttes i Udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at
 

 1. Velfærds- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Velfærds- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
 • Døgnrytmelys
 • Opfølgning på januar-konferencen
 • Status på konsekvenser af principafgørelsen for efterværn
 • Orientering af OK-Fondens køb af Horsens Hospital nu Sct. Jørgens Gaard
 • Besøg af Demenspatruljen på Slotsgaarden
 • Udvalgets besøg på Slotsgaarden den 9. marts kl. 9-11
 • Ældresagens temamøde i Brædstrup den 24/1 vedr. ældre og boliger
 • Flytning af Udvalgsmødet i november fra den 22/11 - enten frem eller tilbage
 • Reception på Dronning Ingrids Hjem.

 

 

/KH

Til toppen