Vis emner under Forside

Byrådet - Referat

Dato: 9. september 2014
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. ØK Halvårsregnskab 2014


Sagsnummer
00.32.00-S00-4-14
Resume

Der foreligger halvårsregnskab for 2014.

Det fremgår af det forventederegnskab for 2014, atserviceudgifterne samlet set bliver ca. 30 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret, da der forventes et forbrug af opsparede midler fra tidligere år. Herudover forventes merforbrug på 19 mio. kr. i forhold til oprindelig budget vedrørende primært førtidspensioner og i mindre grad vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

  1. halvårsregnskabet for 2014 godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Tina Naldal deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Generelt

Som et led i udmøntningen af aftalen af 25. maj 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi og økonomiaftalen mellem regeringen og KL fra 2010, er den kommunale styrelseslov ændret, således at der skal aflægges et halvårsregnskab fra 2011. Halvårsregnskabet med tilhørende bemærkninger aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet jf. styrelseslovens § 45a. Aflæggelsen af halvårsregnskabet skal ske, så halvårsregnskabet kan godkendes af Byrådet senest på Byrådets første møde i september og inden 1. behandling af budgettet for det kommende år.

Halvårsregnskab 2014 (for perioden 1.januar - 30. juni 2014)

Nettodriftsudgifterne for halvårsregnskabet udviser et forbrug på 2.375 mio. kr., som set i forhold til det oprindelige budget på 4.804 mio. kr. svarer til et forbrug på 49,8 %. Forbrugsprocenten pr. 30. juni 2014 ligger ca. 2,6 procentpoint over niveauet i de 2 foregående års halvårsregnskaber. Umiddelbart er forklaringerne, at der forventes merforbrug i forhold til oprindeligt budget, forbrug af opsparingerne og periodiseringsforskelle, hvor nettoudgifterne/indtægterne ikke fordeler sig ligeligt i begge halvår. Der er givet tillægsbevillinger på netto 113,6 mio. kr., hvoraf rammeoverførsler fra 2013 udgør 88 mio. kr.

De skattefinansierede driftsudgifter fordelt på service- og overførselsudgifter:

mio. kr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014
Skattefinansierede nettodriftsudgifter 4.803 4.916 4.852
Serviceudgifter 3.264 3.363 3.294
Overførselsudgifter 1.081 1.122 1.122
Udgifter til forsikrede ledige 198 172 172
Aktivitetsbestemt medfinansiering 292 291 295
Ældreboliger -9 -9 -9
Indtægter fra den centrale refusionsordning -22 -22 -22


De skattefinansierede nettodriftsudgifter forventes i 2014 at udgøre 4.852 mio. kr., hvilket er 49 mio. kr. mere end det oprindelige budget 2014. Det forventes, at serviceudgifterne samlet set bliver ca. 30 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret, da der forventes et forbrug af opsparede midler fra tidligere år i denne størrelsesorden. Det resterende merforbrug på 19 mio. kr. vedrører primært merudgifter til førtidspensioner og i mindre grad merudgifter vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Rammeoverførsel

I det forventede årsregnskab 2014 er det forudsat, at rammeoverførslen fra 2014 til 2015 vil udgøre ca. 58 mio. kr., hvilket er 30 mio. kr. mindre end rammeoverførslen fra 2013 til 2014.

Anlægsudgifter

Der forventes nettoanlægsindtægter på ca. 50 mio. kr. i 2014. De samlede anlægsindtægter (oprindeligt budgetterede og salgsindtægter fra tidligere år) udgør i korrigeret budget 277 mio. kr. Det forventes, at anlægsindtægter svarende til ca. kr. 250 mio. kommer i 2014. Anlægsindtægterne i 2014 er ekstraordinært høje især p.g.a. salg af jord til almennyttigt boligbyggeri og salg af HUC m.m. De samlede anlægsudgifter (oprindeligt budgetterede og ikke færdiggjorte projekter fra tidligere år) udgør i korrigeret budget 415 mio. kr. Det forventes, at projekter svarende til ca. 200 mio. kr. bliver gennemført i 2014, og dermed forventes der at være projekter svarende til ca. 215 mio. kr., der ikke når at blive gennemført i år. Det forventes primært at være på byggemodninger m.m., vejområdet, institutionsbyggerier m.m. og puljer, der ikke bliver gennemført/færdiggjort i år. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2014 vil der blive foretaget en nøje gennemgang af anlægsprojekterne. Restbevillingerne bør i den sammenhæng i væsentlig højere grad periodiseres i overensstemmelse med projekternes forventede gennemførelse.

/NR

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 2. september 2014, pkt. 2:

Indstillingen tiltrådtes.

Bilag

Til toppen


2. ØK Budgetforslag 2015


Sagsnummer
00.30.00-S00-17-13
Resume

Forslag til budget for 2015 og overslagsårene 2016-2018 samt forslag til investeringsoversigt 2015-2020 fremsendes til 1. behandling af budget 2015.

Budgetforslaget viser en økonomi i balancei årene 2015-2018.

I henhold til Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 2. september er rammereduktionen på 5,7 mio. kr. i 2015 vedrørende Moderniseringsaftalen bortfaldet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

  1. det foreliggende budgetforslag indstilles som Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018 til Byrådets 1. behandling.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Fristen for ændringsforslag til budgettet er den 25. september 2014 kl. 12.00. Fristen for underændringsforslag er den 6. oktober 2014 kl. 12.00.

Tina Naldal deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Økonom- og Erhvervsudvalget blev den 17. juni 2014 forelagt et foreløbigt budgetforslag. Budgetforslaget indeholdt udgiftssiden af budgettet i form af udvalgenes budgetforslag samt en forventning til kommunens indtægtsside.

Primo juli 2014 har Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldt tilskuds- og udligningsbeløb og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Indtægtssiden af budgettet foreligger derfor nu.


I forlængelse af fastsættelse af indtægtssiden samt nogle tilpasninger på udgiftssiden er budgetoversigten for 2015 blevet korrigeret.

I henhold til Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 2. september er rammereduktionen på 5,7 mio. kr. i 2015 vedrørende Moderniseringsaftalen bortfaldet.


Samlet set giver det en forbedring af bundlinjen på ca. 20 mio. kr. i 2015 i forhold til budgetoversigten fra juni. Forbedringen skyldes primært et højere tilskud til styrkelse af likviditeten end tidligere forventet.

Budgetforslag 2015-2018, skattefinansieret område

Der er i budgetoversigten indarbejdet en række ændringer i forhold til den budgetoversigt, som Økonomi- og Erhvervsudvalget blev forelagt den 17. juni 2014.

Drift:
I forslaget til driftsbudgettet er der over sommeren indregnet en række forhold herunder justeringer i løn- og prisfremskrivningen, konsekvenserne af lov- og cirkulærprogrammet samt moderniseringsaftalen.

Økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL)og regeringen indebærer et løft af sundhedsområdet på 350 mio. kr. Horsens Kommunes andel af dette løft svarende til 5,3 mio. kr. er indarbejdet i oversigten på både udgifts- og indtægtssiden. Den konkrete anvendelse af midlerne er ikke fastlagt.


Endvidere forventes udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet at blive 6,5 mio. kr. større i 2015 end tidligere forventet.

Konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet på udgifts- og indtægtssiden i oversigten. Dertil kommer konsekvenserne af moderniseringsaftalen, som også er indarbejdet på udgiftssiden. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og moderniseringsaftalen fremgår af bilag 3 og 4

Øvrige ændringer

Øvrige ændringer vedrører nogle tekniske korrektioner til budgetforslaget. Den væsentligste ændring drejer sig om det forhold, at der overføres 7 mio. kr. fra anlæg til drift vedr. IT- og effektiviseringspuljen. Puljen anvendes nu hovedsageligt til driftsorienterede projekter og har også tidligere figureret under drift.


Serviceudgifter
Samlet set indeholder budgetforslaget et serviceudgiftsniveau, der er 21 mio. kr. lavere i forhold til niveauet i budget 2014. Serviceudgifterne i budgetforslaget er desuden ca. 30 mio. kr. under den vejledende serviceramme for 2015, der er udmeldt af KL.

Indtægter:
Indtægtssiden er korrigeret med den endelige udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende tilskud og udligning samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Overordnet set er indtægtssiden ca. 30 mio. kr. større i 2015 i forhold til forventningen i juni. Denne stigning dækker over en stigning i tilskuds- og udligningsbeløbene på 80 mio. kr. og et fald i de forventede skatteindtægter på 50 mio. kr.

Tilskud og udligning

Horsens Kommune modtager 59,0 mio. i 2015 kr. til styrkelse af likviditeten. I juni var der indarbejdet en forventning om 30 mio. kr. Kommunerne modtager samlet set 3 mia. kr. til styrkelse af likviditeten i 2015. I årene 2016-2018 er der indarbejdet en antagelse om, at kommunerne samlet set kun modtager 1 mia. kr. årligt til styrkelse af likviditeten, og at denne ene milliard fordeles efter objektive kriterier, der vil indbringe Horsens 28,3 mio. kr. årligt.

Under tilskud og udligning er der afsat 24,7 mio. kr. i 2015 til imødegåelse af en eventuel negativ efterregulering vedr. det budgetgaranterede område og beskæftigelsestilskuddet.


Horsens Kommune har ansøgt om tilskud i 2015 fra §16 puljen til vanskeligt stillede kommuner og §17 puljen til kommuner med særlige sociale problemer i visse dele af kommunen. Der er tildelt et tilskud fra §17 puljen på 15,3 mio. kr. i 2015, hvilket svarer til det budgetterede niveau.

Betingede bloktilskud

Der er budgetteret med, at kommunerne under et holder sig under de udmeldte rammer for serviceudgifter, så detbetingede bloktilskud, der for Horsens Kommune udgør 46 mio. kr., kommer til udbetaling.

Valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag

I forbindelse med budgetlægningen har kommunerne mulighed for at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget eller anvende et statsgaranteret beløb. Kommunen kan vælge at selvbudgettere, hvis man forventer større indtægter end forudsat af staten. Vælger kommunen at selvbudgettere, tager kommunen selv risikoen, hvis udskrivningsgrundlaget viser sig lavere end forudsat. I opgørelsen af indtægtssiden af budgetforslaget er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kommunens eget udarbejdede skøn for udskrivningsgrundlaget i 2015 ligger på niveau med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvilket betyder, at der ikke kan forventes et merprovenu ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og dermed indkomstskatteprovenuet er mindre end forventet i juni, men dette modsvares næsten fuldt ud af et større tilskud- og udligningsbeløb.

Anlæg:

I forslaget til investeringsoversigt for 2015-2020 er der foretaget nogle justeringer i forhold til forslaget i juni. Som nævnt under driften er der årligt flyttet 7 mio. kr. fra anlæg til drift vedr. IT- og effektiviseringspuljen. Desuden er der under jordforsyning udskudt en række færdiggørelser af erhvervsgrunde, der tidligere har været planlagt udført i 2016. Det samme gør sig gældende med tidligere budgetterede udgifter til gadebelysningsplanen i 2016. Endvidere er de årlige forventede indtægter fra salg af diverse bygninger hævet fra 5 mio. kr. til 7,5 mio. kr.

Endelig er der i 2015 afsat en pulje på 15 mio. kr. vedrørende overførte anlæg fra tidligere år til imødegåelse af en evt. anlægssanktion fra staten.

Forslag til investeringsoversigt fremgår af bilag 1.


Endvidere fremgår udvalgenes anlægsønsker, som blev fremsendt i juni, af bilag 2. Disse anlægsønsker er ikke indarbejdet i budgetoversigten.

Lån:
Der er i budgetforslaget budgetteret med en lånemulighed på 15 mio. kr. i 2015. Det drejer sig om lån til energibesparende foranstaltninger samt byfornyelsesprojekter. Herudover er der modtaget lånedispensation på 17,5 mio. kr. til styrkelse af likviditeten og 18 mio. kr. til borgernære anlæg.

Likviditet:

Kommunerne har en lovmæssig forpligtigelse til at orientere økonomiudvalg og byråd om den gennemsnitlige likviditet målt 365 dage bagud (kassekreditreglen). Falder den gennemsnitlige likviditet til 0 eller derunder, kommer kommunen ”under administration”. Den seneste gennemsnitlige likviditet i Horsens Kommune målt med udgangen af 2. kvartal 2014 udgjorde 234,1 mio. kr.

En prognose for likviditeten viser, at den gennemsnitlige likviditet i 2014 vil udgøre ca. 200 mio. kr.


Horsens Uddannelsescenter er solgt med udgangen af 2014, og fører til en forventning om en gennemsnitlig likviditet i 2015 på ca. 300 mio. kr. – afhængig af den endelige balance mellem udgifter og indtægter i budgettet for 2015, brug af overførte anlægsmidler o.a.

Ændringsforslag til budgettet
Fristen for ændringsforslag til budgettet er den 25. september 2014 kl. 12.00. Fristen for underændringsforslag er den 6. oktober 2014 kl. 12.00.

/TSN

Det samlede budgetforslag 2015 med oversigter og bemærkninger er fremsendt elektronisk til Byrådet.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 2. september 2014, pkt. 3:

Indstillingen tiltrådtes, idet den indstillede rammereduktion på 5,7 mio. kr. i 2015 vedrørende moderniseringsaftalen dog bortfalder.

Bilag

Til toppen