Vis emner under Forside

Byrådet - Referat

Dato: 22. november 2016
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. ØK Sydøstjyllands Brandvæsen, lov om beskyttelsesrum


Sagsnummer
14.00.00-P00-2-16
Resume

Den 8. juni 2016 er der vedtaget lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri.

 

Lovændringen medfører bl.a., at der indføres en hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan henlægge sine beføjelser vedrørende beskyttelsesrum til den fælles Beredskabskommission for Horsens og Hedensted kommuner.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender, at kompetencen til varetagelse af myndighedsopgaver efter lov om beskyttelsesrum overdrages til Beredskabskommissionen/Sydøstjyllands Brandvæsen.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anders Kühnau deltog ikke i sagens behandling.

 

Andreas Boesen og Claus Kvist Hansen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Sydøstjyllands Brandvæsen blev etableret den 1. januar 2016 som et fælles kommunalt selskab.

 

Sydøstjyllands Brandvæsen har ifølge deres vedtægter følgende opgaver:

 

Interessentskabets formål er at sikre brandslukning i interessenternes geografiske område gennem kontrakter med interessenterne eller andre aktører samt at udarbejde udkast til en fælles risikobaseret dimensionering inden for interessentskabets område.

 

Interessentskabet har endvidere ansvaret for at udføre opgaver efter beredskabslovens §§ 34-37 samt opgaver efter fyrværkeriloven, lov om sikringsrum og bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder, herunder myndighedsopgaver i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor.

 

Den 8. juni 2016 er der vedtaget ændring til bl.a. lov om beskyttelsesrum. Der er således indsat en hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan henlægge sine beføjelser og pligter til den fælles Beredskabskommission.

 

Det ønskes godkendt, at kompetencen til varetagelse af myndighedsopgaver efter lov om beskyttelsesrum for Horsens og Hedensted Kommuner overdrages til Beredskabskommissionen/Sydøstjyllands Brandvæsen.

 

Sydøstjyllands Brandvæsen vil varetage myndighedsopgaven vedrørende lov om beskyttelsesrum inden for de økonomiske rammer, der er tilført Sydøstjyllands Brandvæsen i forbindelse med etableringen af selskabet.

 

Der er ikke behov for en vedtægtsændring.

 

Der fremsendes lignende dagsordenspunkt til Byrådet i Hedensted Kommune.

 

/JEHE

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2016. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Andreas Boesen deltog ikke i sagens behandling.

 

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 

Til toppen


2. ØK Plan for risikobaseret dimensionering


Sagsnummer
14.00.08-P00-1-16
Resume

Sydøstjyllands Brandvæsen har udarbejdet ny plan for kommunernes beredskab, kaldet "plan for risikobaseret dimensionering.

 

Jævnfør stk. 8.2 i vedtægterne for Sydøstjyllands Brandvæsen, skal udkast til den risikobaserede dimensionering forelægges i ejerkommunernes byråd, med henblik på deres godkendelse.

 

Denne sagsfremstilling er således også fremsendt til Hedensted Kommune.

 

Sagen afgøres af Byrådet. 

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender plan for den risikobaserede dimensionering for Horsens og Hedensted kommuner.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anders Kühnau deltog ikke i sagens behandling.

 

Andreas Boesen og Claus Kvist Hansen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2016 etablerede Hedensted og Horsens kommuner det fælles beredskab ”Sydøstjyllands Brandvæsen”.

 

Etableringen er sket som følge af en aftale mellem staten og kommunerne om at nedbringe antallet af kommunale beredskaber til maksimalt 20 på landsplan, med betydelige effektiviseringsgevinster til følge.

 

Med etableringen af selskabet er det forudsætningen fra både Hedensted og Horsens kommuner, at Sydøstjyllands Brandvæsen skal arbejde og planlægge ud fra en målsætning om, at realisere de effektivitetsgevinster, som blev beskrevet i aftalen om kommunernes økonomi for 2016. Dette gælder både i forhold til indhentelse af den reduktion af bloktilskuddet der er sket (DUT), samt potentialet beskrevet i moderniseringsaftalen.

 

Begge kommuner var dog ved etableringen opmærksom på, at en indhentning af det skitserede potentiale kunne blive svært uden at foretage ændringer af områdets slukningsstruktur. Forudsætningen er således, at Sydøstjyllands Brandvæsen skal arbejde efter en fuld indhentelse af bloktilskudsreduktionen fra 2016, samt de fulde potentialer fra moderniseringsaftalen, fra 2018.

 

For at understøtte de forventede effektiviseringer har Sydøstjyllands Brandvæsen udarbejdet en ny plan for kommunernes beredskab, kaldet ”Plan for risikobaseret dimensionering” (RBD).

Planen tager udgangspunkt i tværgående udnyttelse af beredskabets ressourcer, uden hensyntagen til kommune- og regionsgrænser. Herudover baserer planen sig på indførelse af nye og innovative slukningsmetoder.

 

De nuværende planer for Hedensted og Horsens kommuner baserer sig primært på at de nuværende brandstationer i området primært fungerer som selvstændige enheder i forbindelse med de mest forekommende dagligdagshændelser. Ved hændelser der kræver mange ressourcer eller specialmateriel, tilkaldes dette fra brandstationerne i Horsens og Vejle.

 

Med den nye plan vil der ske en større anvendelse af ressourcer på tværs af brandstationernes områder, hvorfor der reduceres i antallet af køretøjer, hvormed tilbageværende køretøjer kommer til at blive anvendt i større udstrækning end hidtil.

 

Udarbejdelsen af Sydøstjyllands Brandvæsens RBD er sket i dialog med alle områdets brandstationer, gennem involvering af brandstationernes medarbejdere. Der har således været afholdt en række møder og workshops med personalet fra brandstationerne, hvor også de enkelte brandstationer har bidraget med konkret materiale til arbejdet.

 

Herudover har mindst 2 repræsentanter fra hver brandstation været på besøg hos en række andre beredskaber for at hente inspiration og nye ideer til planarbejdet.

 

Beredskabskommissionen for Sydøstjyllands Brandvæsen har løbende været holdt orienteret om arbejdet med planen, ligesom foreløbige konklusioner og øvrigt indhold har været drøftet med medlemmerne. Det har i denne forbindelse været et ønske fra Hedensted kommune, at den nuværende brandstationsstruktur skulle opretholdes også i fremtiden.

 

Efter møde i Beredskabskommissionen den 18. august 2016, blev udkast til den risikobaserede dimensionering sendt til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen. Formålet hermed er at give Beredskabsstyrelsen mulighed for at vurdere hvorvidt det kommunale redningsberedskab, ud fra en faglig og teknisk vurdering, kan yde en forsvarlig indsats jf. beredskabsloven.

 

Beredskabsstyrelsen afgav den 22. september 2016 deres udtalelse. Heraf fremgår, at Beredskabsstyrelsen vurderer, at Sydøstjyllands Brandvæsen har fokus på at kunne foretage en forsvarlig indsats. Dog anmodes Sydøstjyllands Brandvæsen om, 12 måneder efter godkendelse af planen, at indsende en redegørelse for antallet af indsatser der har krævet indsats af mere end en tankvogn fra brandstationen i Horsens.

 

Samtidig med at planen blev fremsendt til udtalelse har den været sendt til offentlig høring. I høringsperioden indkom 2 høringssvar. Efter høringsfristens udløb, blev der den 10. oktober 2016 afholdt dialogmøde mellem Beredskabskommissionen, brandfolk på brandstationen i Hornsyld og afgivere af høringssvar.

 

Planen blev herefter endeligt godkendt af Beredskabskommissionen på møde den 24. oktober 2016.

 

Den endelige plan for risikobaseret dimensionering for Sydøstjyllands Brandvæsen, indeholder følgende væsentlige ændringer i det samlede beredskab:

 

 • Antallet af brandstationer opretholdes, dog bemandes brandstationen i Hornsyld med 1 holdleder og 3 mand, fremfor 1 holdleder og 5 mand som hidtil
 • Antallet af brandfolk på vagt reduceres fra 42 til 40
 • Antallet af brandkøretøjer reduceres fra 30 til 21
 • Antallet af indsatsledervagter reduceres fra 2 til 1
 • 10 køretøjer udskiftes til nye, tidssvarende køretøjer
 • Området tilføres yderligere en ”skæreslukker” og min. 2 skumslukningsanlæg ”CAFS”
 • Samling af vagtcentralydelser på én vagtcentral
 • Specialisering af brandstationer, så viden og erfaring samles
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed bliver omdrejningspunkt, i forhold til opbygning af nye køretøjer, men i særdeleshed i forhold til arbejdet på skadestedet

 

Ændringerne skal træde i kraft senest 1. januar 2018.

 

Planen for den risikobaserede dimensionering skal danne grundlag for udbud af brandslukningsopgaven i hele området. Udbuddene forventes gennemført ultimo april 2017, med ikrafttræden 1. januar 2018.

 

Budgetreduktionen for Sydøstjyllands Brandvæsen vedrørende moderniseringsaftalen udgør 2,3 mio. kr. fra budget 2018. Den endelige plan for risikobaseret dimensionering skal understøtte den forudsatte budgetreduktion, med virkning senest fra 1. januar 2018.

 

Det skal bemærkes, at fastholdelsen af brandstationsstrukturen betyder en mindre besparelse til Hedensted kommune på mellem 900.000 kr. og 1.000.000 kr. Det endelige beløb kendes først efter udbuddene af brandslukningen er gennemført.

 

 

/JEHE

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Betina Steufer, Enhedslisten, forbeholdt sig sin stillingtagen.

 

Andreas Boesen deltog ikke i sagens behandling.

 

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 

 

Bilag

Til toppen


3. ØK Leasingaftale i forbindelse med ny strategi for it-udstyr og software til den administrative arbejdsplads


Sagsnummer
85.11.00-A00-9-16
Resume

Der ønskes indført en ny strategi for anskaffelse af it-udstyr og software til de administrative arbejdspladser.

 

I den forbindelse ønskes indgået en rammeaftale med Kommuneleasing på årligt 4,5 mio. kr. med en leasingperiode på 48 måneder.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender indgåelse af en årlig rammeaftale med Kommuneleasing på 4,5 mio. kr. med en leasingperiode på 48 måneder.

 

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anders Kühnau deltog ikke i sagens behandling.

 

Andreas Boesen og Claus Kvist Hansen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

På det administrative område er besluttet en ny strategi for anskaffelse af brugerudstyr og software. Strategien har bl.a. til formål at sikre, at alle medarbejdere har tidssvarende it-udstyr, der automatisk udskiftes, når det er udtjent. Yderligere er formålet at skabe større budgetsikkerhed centralt og decentralt ved at undgå store, akutte investeringer i nyt udstyr.

 

Strategien betyder, at processer for anskaffelse af udstyr vil overgå fra eje til leje af udstyr. På den baggrund ønskes godkendelse af, at der indgås aftale om operationel leasing på en rammeaftale med Kommuneleasing på årligt 4,5 mio. kr. med en leasingperiode på 48 måneder.

 

/NR

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Andreas Boesen deltog ikke i sagens behandling.

 

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 

Til toppen


4. TM Endelig vedtagelse af tillæg 36 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2016-4 Boliger, Havnefronten, Jens Hjernøes Vej 18-22, Horsens


Sagsnummer
01.02.05-P16-32-15
Resume

Sagen omhandler endelig vedtagelse af tillæg 36 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2016-4, Boliger, Havnefronten, Jens Hjernøes Vej 18-22, Horsens.

 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere 6 bygninger med i alt 90 boliger umiddelbart nord for den påtænkte promenade langs havnebassinet.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet vedtager tillæg 36 til Kommuneplan 2013 endeligt til offentliggørelse med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.
 2. Byrådet vedtager Lokalplan 2016-4, Boliger, Havnefronten, Jens Hjernøes Vej 18-22, Horsens endeligt til offentliggørelse med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Betina Steufer, Enhedslisten stemte imod.

 

Anders Kühnau deltog ikke i sagens behandling.

 

Andreas Boesen og Claus Kvist Hansen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 21. juni 2016 at offentliggøre forslag til tillæg 36 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan 2016-4, Boliger, Havnefronten, Jens Hjernøes Vej 18-22, Horsens.

 

Ved høringsperiodens udløb den 23. august 2016 havde Teknik og Miljø modtaget 3 høringssvar.

  

Derudover har bygherren ønsket mulighed for justeringer af projektet, som kræver mindre ændringer i lokalplanen.

 

Bilaget "Høringsnotat" indeholder sammendrag af høringssvarene og sammendrag af bygherrens ønsker om justeringer af projektet samt direktionens forslag til deraf følgende ændringer i planerne.

 

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Bjarne Sørensen, SF, forbeholdt sig sin stillingtagen.

 

Betina Steufer, Enhedslisten, kunne ikke tiltræde indstillingen.

 

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 

 

 

 

Bilag

Til toppen


5. TM Forslag til tillæg 38 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan 2016 - 25, dagligvarebutik, Sundvej, Horsens


Sagsnummer
01.02.05-P16-18-16
Resume

Forslag til tillæg 38 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan 2016-25, dagligvarebutik, Sundvej, Horsens, er udarbejdet på baggrund af et ønske om at ændre anvendelse af et areal ved Sundvej 90-94, matr.nr. 284 c, bb og m, Horsens Markjorder, Horsens.

 

Formålet med kommuneplantillægget er at udvide den fysiske afgrænsning af bydelscenter Sundvej, at hæve den samlede arealramme for detailhandel indenfor bydelscentret (dvs. hvor meget butiksareal, der kan bygges i området), samt at ændre kommuneplanrammerne i overensstemmelse med bydelscentrets afgrænsning.

 

I forbindelse med lokalplanforslaget har bygherre bedt om en udbygningsaftale i forhold til trafikafviklingen til og fra butikken. Der forligger et udkast til udbygningsaftale.

 

Der har i forbindelse med kommuneplantillægget været indkaldt ideer og forslag til planlægningen fra den 31. august til den 14. september 2016.

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.  

  

Sagen afgøres af Byrådet.  

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til tillæg 38 til Kommuneplan 2013.
 2. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til Lokalplan 2016-25, dagligvarebutik, Sundvej, Horsens.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Andreas Boesen og Claus Kvist Hansen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Formålet med forslag til tillæg 38 til Kommuneplan 2013 er at udvide den fysiske afgrænsning af bydelscenter Sundvej, samt at hæve den samlede arealramme for detailhandel indenfor bydelscentret (dvs. hvor meget butiksareal, der kan bygges i området).

 

Samtidig ændres kommuneplanrammerne, så de bliver i overensstemmelse med bydelscentrets afgrænsning. Der er udarbejdet en detailhandelsanalyse. Analysen viser, at der er et behov for flere butikker i området.

 

Kommuneplantillægget er udarbejdet sideløbende med lokalplanforslaget, fordi lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen. Med tillægget bliver området i sin helhed udlagt til bydelscenter i detailhandelsstrukturen for Horsens Kommune.

 

Lokalplanområdet er beliggende på Sundvej 90-94, imellem Holbergsvej og Sundvej. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til dagligvarebutik.

Området disponeres med 1 butik, vejforbindelse til boligerne på Holbergsvej og P-arealer for butikkens kunder.

 

Der er udarbejdet en støjrapport i forhold til støjgener fra butikken på nabobeboelserne.

Støjrapporten konkluderer, at en 1,8 meter høj støjskærm langs hele lokalplanområdets udstrækning mod vest, vil sikre et acceptabelt støjniveau for boligerne. Støjskærmen placeres ved lokalplanens afgrænsning mod vest.

  

Der er udarbejdet en betinget udbygningsaftale, som omhandler bygherres finansiering vedrørende etablering af venstresvingbane på Sundvej, samt to udkørsler hen over cykelsti for bedre trafikafvikling ind og ud af lokalplanområdet.

 

Der har i forbindelse med kommuneplantillægget været indkaldt ideer og forslag til planlægningen fra den 31. august til den 14. september 2016.

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.  

  

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 

 

Bilag

Til toppen


6. TM Varmeforsyning, vedtagelse af tilslutningsprojekt - Priorsløkkevej, Trappevejen, m.fl.


Sagsnummer
13.03.00-P20-7-14
Resume

Fjernvarme Horsens a.m.b.a. har fremsendt ansøgning om godkendelse af tilslutningsprojekt for 550 ejendomme på Priorsløkkevej, Trappevejen m.fl.

 

Forslaget gælder tilslutningspligt til fjernvarmen inklusiv en 9 års frist for tilslutning.

 

Projektet har været i 4 ugers høring hos ejendomsejerne. 43 ejendomme har haft indsigelser til projektet.  

 

Projektet er det andet tilslutningsprojekt i den store konverteringsplan for fjernvarmen i Horsens by.

 

Sagen afgøres af Byrådet. 

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender ansøgningen om at pålægge tilslutningspligt til fjernvarmen til de ejendomme, der er nævnt i forslaget.

 

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Per Løkken, Det Konservative Folkeparti stemte imod.

 

Andreas Boesen og Claus Kvist Hansen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Fjernvarme Horsens a.m.b.a. har søgt Byrådet om godkendelse af projektforslaget tilslutningspligt til Priorsløkkevej, Trappevejen m.fl.


Fjernvarme Horsens a.m.b.a. vil gerne konvertere 550 ejendomme fra naturgas til fjernvarme og samtidig pålægge tilslutningspligt til ejendommene på:

Priorsløkkevej, Skrænten, Løvhøjsvej, Borgmestervej 57–73, 48-62, Rådmandsvej 29–53, 36–64, Vestervang 9–37, 20–52, Carl Günthers Vej, Hornoresvej, Haldsvej, Mosevangen, Ranunkelvej, Engblommevej, Åvej, Otte Ruds Vej, Egebjergvej 1A–1D, 6, Axel Sørensens Vej, Trappevejen, Hede Nielsens Vej, Robert Holms Vej.

 

Tilslutningspligten vil blive tinglyst på ejendommene efter godkendelsen i Byrådet.

  

Forslaget om tilslutningspligt kan godkendes på baggrund af Byrådets godkendelse af den 6. oktober 2015, varmeprojektforslaget for hele Horsens by.

 

Nedgravningen af fjernvarmerør i området er ikke afhængig af beslutningen om tilslutningspligt, da nedgravningen blev godkendt af Byrådet den 6. oktober 2015.

  

Høring af forslaget

Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om høringen på møde den 14. september 2016, punkt 10.

Forslaget har været i høring hos boligejerne i 4 uger frem til den 10. oktober 2016, og der er modtaget følgende høringssvar i perioden:

 

 • 17 ejendomme har søgt om dispensation. Det er alle folkepensionister.
 • 21 ejendomme har søgt om fritagelse.
 • 3 ejendomme er kommet med andre indsigelser til forslaget.
 • 2 ejendomme har i høringsperioden tilbage trukket ansøgning om fritagelse eller dispensation.

  

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 

 

Bilag

Til toppen


7. TM Byggemodning Højagergårdsvej - forundersøgelse og skitseprojekt


Sagsnummer
05.00.00-P20-10-16
Resume

I forbindelse med byggemodning af Højagergårdsvej (Ørnstrup Møllevej) 1. etape, søges der om bevilling til forundersøgelser og skitseprojekt.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender det beskrevne projekt for forundersøgelser og skitseprojekt til byggemodningen.
 2. Byrådet giver en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. med et rådighedsbeløb i 2016 på 0,650 mio. kr. og et rådighedsbeløb i 2017 på 0,450 mio. kr. til forundersøgelser og skitseprojekt.
 3. Byrådet godkender, at det samlede rådighedsbeløb finansieres af puljen til nye byggemodninger.
 4. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet ved projekt Byggemodning Egebjerggårdsvej reduceres med 0,650 mio. kr. i 2016 og øges med 0,650 mio. kr. i 2017 således, at den samlede anlægsramme for 2016 og 2017 forbliver uændret. 
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Andreas Boesen og Claus Kvist Hansen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø skal i gang med at udføre forundersøgelser og udarbejde skitseprojekt for 1. etape af byggemodningen på Højagergårdsvej (Ørnstrup Møllevej).

 

Forundersøgelserne omfatter arkæologiske forundersøgelser, undersøgelse af nedsivningspotentialet og de geotekniske forhold i området.

 

Horsens Museum har udarbejdet et budget for arkæologiske forundersøgelser på 0,4 mio. kr.

Der foretages undersøgelse af nedsivningspotentialet i området for fastlæggelse af afvandingsforholdene.

Der skal foretages undersøgelser af de geotekniske forhold på de fremtidige grunde og i vejarealet.

 

På baggrund af forundersøgelserne vil der blive udarbejdet et skitseprojekt for 1. etape af byggemodningen.

 

Samlet udgift til forundersøgelser og udarbejdelse af skitseprojektet udgør 1,1 mio. kr.

Udgifterne vil fordele sig med 650.000 kr. i 2016 og 450.000 kr. i 2017.

Rådighedsbeløbene finansieres af Teknik og Miljøs pulje til nye byggemodninger. Her er der i budget 2017 afsat 13 mio. kr.

 

For at sikre, at den samlede anlægsramme forbliver uændret i 2016 og 2017, nedskrives byggemodning Egebjerggårdsvej med 0,650 mio. kr. i 2016 og øges med tilsvarende beløb i 2017.

   

/ALYHA

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 

 

Bilag

Til toppen


8. TM Nedklassificering af Stidsmøllevej


Sagsnummer
05.01.22-G01-3-16
Resume

Stidsmøllevej foreslås nedklassificeret, som ansøgt af grundejer, mellem Sønderdalsvej/Nr. Snedevej og Tangmosevej, såfremt en række kriterier, der er beskrevet i dagsordenen, bliver opfyldt.

 

Sagen afgøres af udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Teknik- og Miljøudvalget godkender, at Vejlovens procedure for nedklassificering af offentlige vejarealer igangsættes, idet den offentlige vej Stidsmøllevej mellem Sønderdalsvej/Nr. Snedevej og Tangmosevej agtes nedklassificeret til privat fællesvej, for så vidt angår den del, der er beliggende i Horsens Kommune.
 2. Teknik- og Miljøudvalget giver, hvis vejen nedklassificeres, tillladelse til ved skiltning at afspærre vejen for motoriseret trafik, såfremt politiet vil give samtykke.
 3. Teknik- og Miljøudvalget delegerer beslutningskompetencen til administrationen om nedklassificering, såfremt der kan opnås enighed mellem Horsens Kommune og grundejer om, at denne overtager vejen og dennes vedligeholdelse.
 4. Teknik- og Miljøudvalget godkender, at ansøger afholder alle udgifter forbundet med nedklassificeringen.

 

Beslutning

Punktet bortfaldt.

 

Andreas Boesen og Claus Kvist Hansen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Den 12. juni 2012 behandlede Teknik- og Miljøudvalget en henvendelse fra grundejer, som ønskede Stidsmøllevej og Våbensholmvej nedklassificeret og afspærret for uvedkommende trafik.

Et flertal i udvalget ønskede dengang ikke at imødkomme ønsket, hvorfor der blev meddelt afslag på det ansøgte.

 

Grundejer har efterfølgende igen kontaktet Teknik og Miljø og fremført ønsket om at få nedklassificeret Stidsmøllevej.

 

Administrationen vurderer, at vejen ikke har særlig trafikal betydning og vejen alene, ifølge kommunens oplysninger, betjener ejendomme tilhørende ansøger.

Der bør dog, som betingelse for en nedklassificering kræves, at alle vejberettigede tilkendegiver, at der er enighed om den ansøgte nedklassificering.

 

Det foreslås, at såfremt det omtalte offentlige vejareal nedklassificeres til privat fællesvej, overdrages det i den stand, det forefindes på overdragelsesdagen og overdragelsen finder sted umiddelbart efter, der er truffet beslutning om at nedklassificere vejen.

 

Alle udgifter i forbindelse med nedklassificeringen, herunder eventuelle udgifter til matrikulære ændringer og tinglysninger, betinges afholdt af ansøger.

 

En overdragelse af vejen straks efter der er truffet beslutning om en nedklassificering (efter en 8 ugers høringsperiode) kræver, at parterne er enige herom.

 

Af vejloven fremgår, at en vej først kan nedklassificeres 4 år efter Byrådet har offentliggjort, at der påtænkes at træffe en sådan beslutning.

Reglen om de fire år kan dog fraviges, såfremt parterne er enige herom.

  

/ALYHA

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2016.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog indstillingen.

Venstre stemte imod, med bemærkning om, at punktet ønskes behandlet i Byrådet.

Dan Ingemann Jensen (LA) undlod at stemme.

Til toppen


9. TM Horsens Havneby, nedrivning


Sagsnummer
08.03.00-Ø00-1-16
Resume

Der ansøges om anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til finansiering af rådgivning vedrørende havnens udvikling og fysisk nedrivning af bygninger på Jens Hjernøes Vej 10,13,18 og 20.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet meddeler anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2016 til rådgivning og nedrivning af bygninger og industrianlæg ved Horsens Nordhavn.
 2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til køb og salg af havnearealer.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Andreas Boesen og Claus Kvist Hansen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Som et led i at klargøre arealer til fremtidigt byggeri på Horsens Nordhavn, er det nødvendigt at nedrive en række bygninger og industrianlæg på Jens Hjernøes Vej 10,13,18 og 20.

 

Der er indhentet nedrivningstilladelse for de nævnte adresser.

 

Der søges anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til finansiering af rådgivning vedrørende havnens udvikling samt til fysisk nedrivning af bygninger og industrianlæg.

 

Rådighedsbeløbet finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til køb og salg af havnearealer.

 

/ALYHA

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 

 

Bilag

Til toppen


10. TM Energibesparende foranstaltninger 2016, etape 2


Sagsnummer
82.09.00-P20-1-16
Resume

Byrådet har den 26. april 2011 besluttet, at der fra år 2011 og årerne frem skal gennemføres energibesparende foranstaltninger inden for den kommunale ejendomsportefølje.

 

Investeringerne i de energibesparende foranstaltninger er låneberettigede efter særlige regler.

 

Med udgangspunkt i at gennemføre energibesparende foranstaltninger 2016, etape 2, ansøges der om anlægsbevilling på 1,065 mio. kr. med et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,565 mio. kr. i 2017.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet igangsætter energibesparende foranstaltninger for samlet set 1,065 mio. kr. Den samlede beregnede årlige besparelse på el og varmeforsyning ved de respektive institutioner er på i alt 151.900 kr.
 2. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2016 og 2017 på i alt 1,065 mio. kr. til gennemførsel af energibesparende foranstaltninger - etape 2, 2016, fordelt på de i sagen anførte opgaver.
 3. Byrådet finansierer rådighedsbeløbet ved nedskrivning af pulje afsat til energibesparende foranstaltninger i 2016 med 0,5 mio. kr. og pulje afsat til energibesparende foranstaltninger i 2017 med 0,565 mio. kr.
 4. Byrådet godkender, at de afledte driftsbesparelser udmøntes i de respektive institutioners budgetter med virkning fra 1. januar 2018.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Andreas Boesen og Claus Kvist Hansen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. april 2011 besluttet, at der fra år 2011 og frem skal gennemføres energibesparende foranstaltninger inden for den kommunale ejendomsportefølje.

 

Ejendomscentret har udarbejdet en prioriteret oversigt med projekter for samlet set 1,065 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger 2016 - etape 2.

 

Der er tale om emner, der ligger indenfor de fastlagte rammer for gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i den kommunale ejendomsportefølje.

Den samlede tilbagebetalingstid for anlægsinvesteringen på 1,065 mio. kr. er på ca. 7 år.

 

Den samlede årlige driftsbesparelse er beregnet til 151.900 kr. Beløbet er allerede indregnet som en forventet besparelse i Ejendomscentrets driftsbudget på kontoen energibesparende foranstaltninger.

 

Driftsbesparelsen fordeles fra den centrale konto til driftsbudgetterne på institutionerne fra 1. januar 2018, som anført i sagsfremstillingen. Driftsbesparelserne forventes at slå fuldt igennem fra januar 2018.

 

Følgende energibesparende foranstaltninger anbefales gennemført:

 

Institution

Løsning

Investering

Besparelse pr. år

Lundagerskolen

Varmepumpeanlæg

200.000 kr.

40.000 kr.

Søvindhallen og Søvind Bibliotek

Varmepumpeanlæg

210.000 kr.

22.000 kr.

Børnegården, Daginstitution Søvind

Varmepumpeanlæg

85.000 kr.

9.000 kr.

Solstrålen, Daginstitution Hatting

Varmepumpeanlæg

80.000 kr.

15.900 kr.

Søvind bibliotek

LED belysning

25.000 kr.

3.000 kr.

Hattinghallen

Efterisolering

5.000 kr.

1.500 kr.

Østerhåbskolen afd. Hatting

Efterisolering

25.000 kr.

10.000 kr.

Stensballe skole

Renovering af facader, vinduer og efterisolering i tagrum

300.000 kr.

30.000 kr.

Stensballe skole

Efterisolering

30.000 kr.

10.000 kr.

Hovedgård skole. Rød og Gul fløj

Efterisolering

45.000 kr.

4.500 kr.

Østbirk skole

Forsatsvægge og efterisolering

60.000 kr.

6.000 kr.

I alt

1.065.000 kr.

151.900 kr.

 

 

/MWH

 

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 

 

Bilag

Til toppen


11. BS Godkendelse af takster, budget 2017 - Økonomisk ansvarlighed


Sagsnummer
00.30.00-Ø00-5-16
Resume

Byrådet godkendte den 4. oktober 2016 budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.

 

Her blev Administrationen bemyndiget til at indarbejde konsekvenserne af det politiske forlig m.v. i budgettet for 2017-2020.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender taksterne for Børne- og Skoleudvalgets område.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Andreas Boesen og Claus Kvist Hansen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 4. oktober 2016 budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.

 

Her blev Administrationen bemyndiget til at indarbejde konsekvenserne af det politiske forlig m.v. i budgettet for 2017-2020.

 

Det er et politisk ønske at sikre tilstrækkeligt antal pædagoger og lærere i dagtilbud og skoler. I budgetaftalen for 2017 blev der derfor på dagtilbudsområdet afsat et permanent rammeløft på 3,9 mio. kr. pr. år, som primært skal anvendes til pædagogløn.

 

Forældrebetalingstaksterne på dagtilbudsområdet og de kommunale tilskud til diverse pasningsområder er nu genberegnet som følge af Byrådets godkendelse af budget 2017.

 

Tilskud til kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner skal udgøre mindst 75 % og forældrenes egenbetaling højst 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den maksimale forældrebetaling for børn i dagpleje, vuggestue og børnehave er i dagtilbudsloven fastsat til 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Horsens Kommune opkræver fuld forældrebetaling, altså 25 %.

 

Taksterne for Børne- og Skoleudvalgets område fremsendes til godkendelse i Byrådet.

 

/JS

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2016.

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 

 

Bilag

Til toppen


12. VS Tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til "Fra tab til trivsel" - Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicaps.


Sagsnummer
27.00.00-P20-11-16
Resume

Horsens Kommune, Familie og Forebyggelse har den 15. september 2016 fået tilsagn fra Socialstyrelsen om støtte til projektet: "Fra tab til trivsel". Tilsagnet er på 401.680 kr. og dækker udgifter til projektleder, projektmedarbejdere og aktiviteter i perioden indtil 28. februar 2017 svarende til den første del af projektet.

 

Der er fremsendt ansøgning til Socialstyrelsen vedrørende støtte til den anden del af projektet fra 1. marts 2017 til 31. december 2017. Der er endnu ikke modtaget tilsagn om støtte.

 

Projektets formål er, at tilbyde familier, der har behov for terapeutisk bistand i forbindelse med at et barn med varig og betydelig funktionsnedsættelse, et individuelt tilpasset familieterapeutisk forløb. Dette med henblik på at sætte familierne i stand til at mestre deres hverdag og sikre familiens fortsatte trivsel.

 

Sagen afgøres af Byrådet. 

Indstilling

Direktionen indstiller, at 

 

 1. Byrådet godkender en indtægts- og en udgiftsbevilling på fkt. 05.28.21.003 på 312.340 kr. i 2016 vedrørende projektperiode 1
 2. Byrådet godkender en indtægts- og en udgiftsbevilling på fkt. 05.28.21.003 på 89.340 kr. i 2017 vedrørende projektperiode 1
 3. Byrådet godkender en indtægts- og en udgiftsbevilling på fkt. 05.28.21.003 på 417.740 i 2017 vedrørende projektperiode 2. 
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Andreas Boesen og Claus Kvist Hansen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen har opdelt projektet i 2 perioder - periode 1 indtil 28. februar 2017 og periode 2 fra 1. marts - 31. december 2017. På nuværende tidspunkt har Socialstyrelsen givet tilsagn om tilskud til projektperiode 1. Familie og Forebyggelse er i dialog med Socialstyrelsen vedrørende projektperiode 2 i forhold til, om det er en fejl, at der ikke er givet besked om tilskud til projektperiode 2. Yder Socialstyrelsen ikke tilskud til projektperiode 2, vil projektet blive afsluttet 28. februar 2017.

 

Der ansøges om bevilling af det samlede beløb på 819.942 kr. på trods af, at der på nuværende tidspunkt kun er givet tilskud på 401.680 kr. til projektperiode 1.

 

Bevillingen forudsætter et endelig tilsagn fra Socialstyrelsen.

 

Projektets formål er, at tilbyde familier, der har behov for terapeutisk bistand i forbindelse med at et barn med varig og betydelig funktionsnedsættelse, et individuelt tilpasset familieterapeutisk forløb. Dette med henblik på at sætte familierne i stand til at mestre deres hverdag og sikre familiens fortsatte trivsel. Tilbuddet kan også gives til familier med et ældre barn, der er nydiagnosticeret med varig og betydelig funktionsnedsættelse. I Horsens Kommune er der 20-25 børn årligt, som får konstateret en funktionsnedsættelse enten ved fødslen eller en senere diagnosticering.

 

Målgruppen for projektet indtil 28. februar 2017 er familier til 10 ud af de ca. 25 børn i Horsens Kommune. Indsatsen skal tilbydes til de forældre / familier, der er i risiko for at udvikle stressreaktioner, mistrivsel, sorg- og krisereaktioner eller negativ familiedynamik. Målgruppen omfatter forældre, der har behov for og kan profitere af terapeutisk bistand. Indsatsen tilbydes begge forældre, uanset om de bor sammen eller ej.

 

Det forventes, at yderligere 15-20 familier kan indgå i projektperiode 2 fra 1. marts til 31. december 2017.

 

Familierne kan henvises til projektet fra Modtagelsen eller Specialrådgivningen i Familie og Forebyggelse.

 

Projektets mål på brugerniveau for de deltagende forældre er:

 • 80 % oplever at have fået bearbejdet psykiske reaktioner eller følger efter konstatering af barnets funktionsnedsættelse.
 • 70 % oplever, at der er færre skænderier i familien.
 • 70 % oplever, at de i højere grad kan understøtte eventuelle søskendes trivsel.
 • 70 % oplever, at projektets netværksdannelse som en fremtidig støtte til hinanden og til hinandens øgede mestringskompetence.

 

Familie og Forebyggelse vil brug FIT (Feedback Informed Treatment) som værktøj til at nå målheden. FIT måler på familiens velbefindende og den terapeutiske alliance med henblik på hurtigt at opfange, når den aktuelle indsats ikke er gavnlig for den enkelte familie. Den hurtige feedback gør det muligt at justere indsatsen på et tidligt tidspunkt, så familien profiterer af det. Det kan i mange af disse tilfælde være nyttigt at skifte behandler og/eller helt at skifte den terapeutiske tilgang.

 

Projektets resultater på det organisatoriske niveau:

 • at der tilbydes en forbedret tidlig og akut støtte til forældre med behov for eksempelvis psykologbistand eller særlige forløb.
 • at der opsamles øget viden om metode eller indsats, der effektivt kan styrke forældrenes mestring.

 

Der ansøges om en indtægts- og udgiftsbevilling til projektet på i alt 819.420 kr. selv om Socialstyrelsen på nuværende tidspunkt kun har givet tilsagn om støtte til projektperiode 1. Bevillingen er fordelt:

 

Projektperiode 1 fra 1/10-2016 til 31/12-2016                          301.340 kr.

Projektperiode 1 fra 1/1-2016 til 28/2-2017                                89.340 kr.

Projektperiode 1 i alt                                                                 401.680 kr.

Projektperiode 2 fra 1/3-2016 til 31/12-2016                            417.740 kr.

 

Efter tilskudsperioden forventes det, at metoden er udviklet og afprøvet sådan, at indsatsen kan videreføres indenfor rammen, idet den nye indsats forventes at kunne erstatte andre indsatser. Ved projektperiodens afslutning udarbejdes der en status, som fremlægges for udvalget.

 

/EK

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 12. oktober 2016.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 

 

Til toppen


13. Lukket punkt: ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-42-16
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Andreas Boesen og Claus Kvist Hansen deltog ikke i mødet.

 

Til toppen