Vis emner under Forside

Byrådet - Referat

Dato: 23. august 2016
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. ØK Revisionspåtegning af regnskab 2015 og Revisionsberetning nr. 14 vedrørende årsregnskabet 2015


Sagsnummer
00.32.00-S00-7-15
Resume

Revisionen har afgivet ”blank” påtegning uden forbehold på regnskabet for 2015 for Horsens Kommune. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Der henvises til revisionsberetningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender det revisionspåtegnede regnskab for 2015 og revisionsberetningen.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Torben Engholm deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet PWC har påtegnet regnskabet 2015 for Horsens Kommune. Revisionen har afgivet ”blank” påtegning uden forbehold. Der henvises til revisionsberetning nr. 14 af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015.

Den udførte revision af årsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. 

/NR

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. august 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


2. ØK Niveau for sikkerhedsstillelse ved udbud af anlægsopgaver


Sagsnummer
24.00.00-Ø59-1-16
Resume

Business Region Aarhus består af 12 østjyske kommuner (Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus), der arbejder sammen for at skabe vækst og arbejdspladser, og for at fastholde og styrke området som det største danske vækstcenter med international gennemslagskraft uden for hovedstadsområdet.

 

Dansk Byggeri har i en henvendelse til Business Region Aarhus anført behovet for en vis grad af fælles tilgang til udbud på kommunalt niveau:  ”I forhold til udbudspolitikker vil det være særdeles hensigtsmæssigt, hvis kommunerne som bygherrer ligeledes finder frem til en fælles udbudspolitik, så vores medlemmer ikke skal forholde sig til flere politikker og f.eks. forskellige undtagelser fra AB92 eller forskellige grænser for sikkerhedsstillelse. I disse år oplever vores medlemmer ligeledes et stadigt ringere udbudsmateriale, som gør det særdeles vanskeligt at udregne tilbud for virksomhederne. Der er derfor også behov for et særskilt fokus på dette område fra kommunernes side.”

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet beslutter, at entrepriser på anlægsprojekter til en værdi under 1.000.000 kr. fremover ikke medfører krav om sikkerhedsstillelse.

 

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Torben Engholm deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Business Region Aarhus består af 12 østjyske kommuner (Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus), der arbejder sammen for at skabe vækst og arbejdspladser og for at fastholde og styrke området som det største danske vækstcenter med international gennemslagskraft uden for hovedstadsområdet.

 

Dansk Byggeri har i en henvendelse til Business Region Aarhus anført behovet for en vis grad af fælles tilgang til udbud på kommunalt niveau:  ”I forhold til udbudspolitikker vil det være særdeles hensigtsmæssigt, hvis kommunerne som bygherrer ligeledes finder frem til en fælles udbudspolitik, så vores medlemmer ikke skal forholde sig til flere politikker og f.eks. forskellige undtagelser fra AB92 eller forskellige grænser for sikkerhedsstillelse. I disse år oplever vores medlemmer ligeledes et stadigt ringere udbudsmateriale, som gør det særdeles vanskeligt at udregne tilbud for virksomhederne. Der er derfor også behov for et særskilt fokus på dette område fra kommunernes side.”

 

Borgmestrene i Business Region Aarhus besluttede på et styregruppemøde den 24. juni 2016 at fokusere på, at kommunerne bevæger sig i retning af fælles grænse for sikkerhedsstillelse.

 

Sikkerhedsstillelse er, at entreprenøren på et anlægsprojekt stiller en sikkerhed (eller en garanti), som kan komme til udbetaling, hvis entreprenøren ikke færdiggør arbejdet. Udgangspunktet er oftest, at entreprenøren stiller en sikkerhed, der svarer til 15 pct. af entreprisesummen, når entreprisesummen er af en vis størrelse. Beløbsgrænsen varierer fra kommune til kommune i Business Region Aarhus, jf. tabel 1 nedenfor.

 

Tabellen viser, at der aktuelt i Business Region Aarhus er tre kommuner (Aarhus, Skanderborg og Favrskov), der stiller krav om sikkerhedsstillelse ved projekter til 2-300.000 kr., og der er to kommuner (Hedensted og Samsø) uden en fast beløbsgrænse. Viborgs og Odders grænse er 1.000.000 kr.

 

Det vurderes, at Business Region Aarhus kommunerne uden den store risiko kan tilnærme sig et niveau, hvor der først stilles krav om sikkerhedsstillelse ved projekter over 1.000.000 kr.

 

Derved opnås, at potentielle leverandører (primært små og mellemstore virksomheder) ikke afholder sig fra at byde på en opgave, hvis udgiften til sikkerhedsstillelse er uforholdsmæssigt stor i forhold til et muligt overskud.

 

Hovedparten af danske kommuner stiller krav om sikkerhed ved entreprisesummer på 500.000-999.999 kr.

 

Business Region Aarhus anbefaler, at entrepriser på anlægsprojekter til en værdi under 1.000.000 kr. fremover ikke medfører krav om sikkerhedsstillelse i kommunerne Business Region Aarhus, og at kommunerne beslutter, om de vil nærme sig dette Business Region Aarhus niveau.

 

Harmonisering af krav om sikkerhed til virksomhederne i Business Region Aarhus kommunerne er et skridt i retning af en styrket business region, der arbejder sammen om tiltag, der giver merværdi for virksomhederne.

 

Tabel 1

 

Kommune

Beløbsgrænse

Bemærkninger

Favrskov

300.000 kr.

 

Hedensted

Ingen fast beløbsgrænse

Ingen fast beløbsgrænse, da sagerne vurderes løbende.

Horsens

500.000 kr.

 

Norddjurs

500.000 kr.

 

Odder

1.000.000 kr.

 

Randers

500.000 kr.

 

Samsø

Ingen fast beløbsgrænse

Ingen faste retningslinjer, men vurdering fra sag til sag

Princippet er, at sikkerhedens størrelse mindst skal være så stor, at der er et tilstrækkeligt rådighedsbeløb til at kunne dække de omkostninger, der pågår med at entrere med en ny entreprenør/ leverandør.

Silkeborg

500.000 kr.

 

Skanderborg

200.000 kr.

 

Syddjurs

500.000 kr.

 

Mulighed for at kræve sikkerhed ved et lavere beløb i særlige tilfælde.

Viborg

1.000.000 kr.

 

 

Alt over 300.000 kr. skal i offentlig licitation.

Aarhus

300.000 kr.

 

Medmindre der efter vurdering er tale om en særlig betydningsfuld eller risikofyldt entreprise set i forhold til spørgsmålet om sikkerhedsstillelse.

 

 CLY/LTL

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. august 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

 

Til toppen


3. ØK Ansøgning om lånegaranti til Østbirk Vandværk A.m.b.a.


Sagsnummer
00.34.00-Ø60-1-14
Resume

Østbirk Vandværk A.m.b.a. ved mail af 26. juni 2016 anmodet om kommunegaranti for lånoptagelse på 2,5 mio. kr. til delvis finansiering af etableringen af nyt vandbehandlingsanlæg, rentvandstankanlæg i ny tilbygning. Hvis Horsens Kommune meddeler garanti for lånet, kan lånoptagelse ske i Kommunekredit, og der skal ikke ske deponering.


Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet meddeler garanti for lån til investeringsudgifterne på 2,5 mio. kr. til etableringen af nyt vandbehandlingsanlæg, rentvandstankanlæg i ny tilbygning
 2. Byrådet vedtager at opkræve en stiftelsesgarantiprovision på 1% af lånet størrelse og en løbende garantiprovision på årligt 0,4% af restgælden pr. 31. december.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Torben Engholm deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Jord og Grundvand i Teknik og Miljø har i brev af 14. juli 2016 meddelt tilladelse til Østbirk Vandværk A.m.b.a. til etablering af nyt vandbehandlingsanlæg, rentvandstankanlæg i ny tilbygning samt midlertidigt anvendelse af et eksisterende UV-desinfektionsanlæg.

 

Investeringsudgiften til indvinding og distribution af brugsvand skal i henhold til bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier ikke henregnes til kommunens låntagning. Det betyder, at der ikke skal ske deponering af likvide midler og/eller afkortning af kommunens låneramme, hvis der meddelses garanti for Østbirk Vandværk A.m.b.a.s optagelse af lån til formålet. Hvis Byrådet meddeler garanti, kan lånoptagelse ske i Kommunekredit.

 

Hvis Byrådet meddeler garanti, er det en betingelse, at der opkræves garantiprovision, som afspejler markedsprisen og kommunens risiko i forbindelse med ydelse af garantien.

Det indstilles, at der meddeles garanti for lånoptagelsen, og at der fastsættes en stiftelsesgarantiprovision på 1% og en løbende garantiprovision på 0,4% årligt af restgælden pr. 31. december.

 

NR/

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. august 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

 

Bilag

Til toppen


4. ØK Ekspropriation arealer til Omfartsvej Syd


Sagsnummer
05.00.00-P12-2-15
Resume

Byrådet vedtog på møde den 29. marts 2016 at igangsætte ekspropriationsproces med henblik på erhvervelse af arealer til omfartsvej syd om Horsens.

 

Der har været afholdt åstedsforretning den 17. maj 2016, og det forelægges til byrådet at træffe afgørelse om ekspropriation overfor i alt 6 lodsejere.

 

Sagen afgøres af Byrådet. 

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet træffer afgørelse om ekspropriation i henhold til Oversigt - eksproprierede arealer.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Torben Engholm deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har i en længere periode været i forhandlinger med lodsejere, som skal afstå jord til den kommende omfartsvej syd om Horsens By mellem Vejlevej og Bjerrevej. Det er lykkes at indgå aftale om erhvervelse af jord fra alle lodsejere bortset fra seks. Det er derfor nødvendigt for omfartsvejens etablering, at der gennemføres ekspropriation af arealer fra disse seks lodsejere. Der kan træffes beslutning om ekspropriation jf. vejlovens §96, hvorefter Vejmyndigheden kan ekspropriere til offentlig vej, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet. Ekspropriation er nødvendig for sikre fremkommeligheden og trafiksikkerheden på eksistende vejnet i Horsens by, idet det særligt er nødvendigt med aflastning af Strandkærvej og Bankagervej.

 

I forbindelse med selve arealerhvervelsen pålægges lodsejerne også tinglysning af forskellige servitutter. Det drejer sig om accept af færdselsret til vedligeholdelse af støjvold og regnvandsbassiner, servitut om byggelinjer ifm. med en eventuel fremtidig vejudvidelse, servitut om faunapassage, der skal sikre dyrenes frie passage uden hegning, ret til midlertidig anvendelse af arbejdsareal i anlægsperioden og ret til nedgravning af rørledning til overfladevand fra omfartsvejen til Klokkedal Å.

 

Der blev den 17. maj 2016 afholdt åstedsforretning, hvor projektet blev gennemgået med lodsejerne og deres rådgivere. Lodsejerne havde mulighed for at komme med bemærkninger og spørgmål, ligesom lodsejerne i en efterfølgende periode på 4 uger har haft mulighed for at komme med indsigelser. Protokol fra åstedsforretning samt de modtagne to skriftlige indsigelser er vedlagt.

 

Oversigt - eksproprierede arealer.

Oversigt - eksproprierede arealer.

Matr.nr.

 Areal til ejerskab

Retten til midl. arbejdsareal

Retten til nedgrav-ning af rørledning

Servitut om faunapassage 

 Øvrige servitutter

Matr.nr. 7b, Tyrsted By, Tyrsted

 

 747 m2

 148 m2

 

 

Matr.nr. 7a, Tyrsted By, Tyrsted

Matr.nr. 7y, Tyrsted By, Tyrsted

 18.542 m2

2.448 m2

 5.995 m2

1.701 m2

  

578 m2

 

Om færdselsret

Om byggelinjer

Matr.nr. 6e, Ørnstrup By, Torsted

Matr.nr. 8bd, Tyrsted By, Tyrsted

Matr.nr. 7an, Tyrsted By, Tyrsted

Matr.nr. 7ao, Tyrsted By, Tyrsted

Matr.nr. 7æ, Tyrsted By, Tyrsted

Matr.nr. 6h, Tyrsted By, Tyrsted

Matr.nr. 3a, Dallerup By, Tyrsted

   4.860 m2

10.154 m2

 

 

 

 

722 m2

    

1.389 m2

1.570 m2

1.458 m2

4.236 m2

2.636 m2

    

 

314 m2

292 m2

840 m2

500 m2

 

Om færdselsret

Om byggelinjer

Matr.nr. 9c, Tyrsted By, Tyrsted

Matr.nr. 9cn, Tyrsted By, Tyrsted

 8.024 m2

24.666 m2

 1.400 m2

4.375 m2

 

 

Om færdselsret

Om byggelinjer

Matr.nr. 9cl, Tyrsted By, Tyrsted

 12.739 m2

 1.519 m2

 

 

 

Matr.nr. 6b, Ørsnstrup By, Torsted

  1.610 m2

 853 m2

 

 11.100 m2

 

Ialt

83.765 m2

27.879 m2

2.672 m2

11.100 m2

 

 

Arealernes størrelser er opgjort i henhold til projekteringen af vejprojektet. Der kan vise sig at blive minimale forandringer i arealerne i projektering og de faktisk anvendte arealer, når vejen er færdigetableret. Dette gør sig navnlig gældende for arealer, som skal bruges til midlertidigt arbejdsareal. Efter sædvanlig praksis udredes der erstatning som fastsat af Taksationskommissionen. Erstatningen beregnes med de opgjorte arealer som minimum, hvorefter lodsejeren ikke kan få erstatning for mindre arealer end opgjort, heller ikke hvis det må vise sig efter vejens etablering, at der er anvendt mindre arealer. Det er administrationens forventning, at der alene vil blive tale om minimale ændringer. Erstatningerne fastsættes af Taksationskommissionen i det omfang, der ikke indgås aftale herom forinden.

 

Lodsejerne har i forskellig udstrækning haft indsigelser og spørgsmål til projektet og ekspropriationen. Mange er positive eller neutrale i forhold til omfartsvejens etablering. De væsentligste indsigelser beskrives i det følgende.

 

Fire lodsejere har udtrykt, at der er behov for vildthegn langs omfartsvejens sydside mellem Bjerrevej og faunapassagen. Faunapassagen etableres under omfartsvejen ca. 1.200 m vest for Bjerrevej. Vildthegnet skal sikre rådyr mv. mod at blive kørt over. Administrationen har forhørt sig hos Naturstyrelsen, Jagt- og Vildtforvaltningen Søhøjlandet, som har udtalt, at der ikke er behov for et vildthegn. Administrationen er indstillet på at følge Vildtforvaltningen Søhøjlandet.

 

En lodsejer ønsker etableret fast støjhegn nord for omfartsvejen fremfor støjvold som beskrevet i projektet fremlagt ved åstedsforretningen. Administrationen fastholder, at der etableres en naturlig støjvold, da denne er mere harmonisk både i relation til landskabet og omfartsvejens samlede udtryk. Der er ikke af pladsmæssige hensyn grund til at etablere et fast støjhegn.

 

En lodsejer ønsker, at beplantning på volden syd for omfartsvejen bliver med buske og træer, så trafikken på omfartsvejen ikke er synlig fra sydsiden, og så volden ikke efter lodsejerens opfattelse kan give indtryk af at være en mur. Administrationen har til hensigt at beplante den sydlige side af volden syd for omfartsvejen med buske og træer.

 

En lodsejer protesterer mod nødvendigheden af at etablere både en kombineret cykel-og gangstid samt ridesti nord for omfartsvejen. Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at ridende og øvrige personer adskilles. Cyklende og gående henvises til en kombineret sti på omfartsvejens nordside, og der er mulighed for etablering af ridestå mellem den kombinerede cykel- og gangstid og stiens rabat mod omfartsvejen.

 

En lodsejer har udtrykt modstand mod nedlæggelse af del af Ørnstrup Møllevej umiddelbart syd for omfartsvejen. Det er ikke en relevant indsigelse i relation til ekspropriationsafgørelsen. Administrationen har til hensigt at nedlægge ca. 260 m2 af Ørnstrup Møllevej ud for nr. 36. Arealet skal beplantes og anvendes som afskærmning mod omfartsvejen, som vil ligge ca. 17 m fra beboelsen på Ørnstrup Møllevej nr. 36. Arealet er et element i en samlet aftale om erstatning for ulempe til ejerne af Ørnstrup Møllevej nr. 36. Nedlæggelse af Ørnstrup Møllevej har betydning for een lodsejer, idet denne skal køre ca. 40 m på egen mark fremfor som nu på Ørnstrup Møllevej for at få adgang til begge sin marker. Der kan klages over nedlæggelsen af Ørnstrup Møllevej, når denne afgørelse træffes af administrationen, og en sådan indsigelse er således ikke relevant i relation til afgørelsen om ekspropriation.

 

På kortbilag vedlagt sagsfremstillingen er arealerhvervelse markeret med gult og areal til nedlæggelse af afvandingsledning markeret med lyseblåt. Kortet er ikke målfast.

 

 

 

 

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. august 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

 

Bilag

Til toppen


5. ØK Lejerbo Horsens, Fussingsvej 19, anmodning om udpegning som bygherre og driftsherre til opførelse af 14 almene familieboliger og godkendelse af skema A


Sagsnummer
03.02.00-G01-7-15
Resume

Lejerbo Horsens ansøger om at blive godkendt som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt på Fussingsvej 19. Samtidig ansøger Lejerbo Horsens om godkendelse af skema A vedrørende opførelsen af 14 almene familieboliger.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender Lejerbo Horsens som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt med 14 almene familieboliger på Fussingsvej 19,
 2. Byrådet godkender Skema A vedrørende opførelsen af 14 almene familieboliger med en samlet udgift på 18.680.000 kr.,
 3. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 16.438.400 kr. til delvis finansiering af udgifterne, med en kommunal garanti på 58,78 %, svarende til 9.662.492 kr.,
 4. Byrådet godkender ydelse af et kommunalt grundkapitallån på 1.868.000 kr. og giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.868.000 kr. til indskud i Landsbyggefonden. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden,
 5. Byrådet godkender huslejestørrelsen,
 6. Byrådet godkender, at kommunen indgår aftale med Lejerbo Horsens om anvisningsretten til de 14 almene familieboliger, efter almenboligloven § 59, stk.2 og
 7. Byrådet godkender, at Lejerbo Horsens etablerer erhvervsareal i parterre, efter sideaktivitetsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, pkt. 6.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Torben Engholm deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Lejerbo Horsens har sendt anmodning om at blive udpeget som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt på Fussingsvej 19 med 14 almene familieboliger.

 

Administrationens praksis forud for indstilling til Byrådet om udpegning af bygherre tager udgangspunkt i nedenstående krav:

 

 1. Bygherre må ikke have et udestående med indberetning af skema C om afsluttede nybyggerier og renoveringer. Herunder f.eks. i form af manglende indberetning indenfor den til enhver tid gældende indberetningsfrist.
 2. Overskridelse af maksimumsbeløb må som udgangspunkt ikke finde sted. Skulle overskridelse alligevel finde sted, forudsætter tilsynet, at det kun sker i ganske særlige og velbegrundede tilfælde, herunder at overskridelsen ikke kan tilskrives bygherres forhold.
 3. Der skal for alle overskridelser være anvist lovlig finansiering.
 4. Boligorganisationen skal have de fornødne ressourcer til at gennemføre et nybyggeri som bygherre. Herunder er det især vigtigt, at organisationen er økonomisk solid.
 5. Boligorganisationen skal have eller antager de tilstrækkelige kompetencer til at sikre den nødvendige tekniske og økonomiske styring af byggeriet.
 6. Der må ikke i øvrigt være konkrete forhold, som giver tilsynet anledning til bemærkninger.

 

Administrationen skal bemærke, at der i relation til disse seks kriterier ikke er forhold, som giver anledning til bemærkninger forud for udpegning af Lejerbo Horsens som bygherre.

 

Samtidig har boligorganisationen også fremsendt skema A med anmodning om støtte til opførelsen af 14 almene familieboliger på Fussingsvej 19.

 

Det fremgår af det indsendte materiale, at der vil blive tale om 14 almene familieboliger som vil blive opført som etagebyggeri. Bebyggelsen vil blive opført med 14 2-rums boliger med et bruttoareal fra 41 m2 til 65 m2, et fællesrum og et personalerum i parterre. Det samlede bruttoetageareal vil udgøre i alt 980 m2.

 

Byggeprojektet omfatter et bofællesskab for unge udviklingshæmmede, og derfor skal der også opføres fælles boligareal og personalerum i parterre. Personalerum udgør et selvstændig erhvervslokale på 67 m2, som vil blive matrikulært udskilt fra den almene bebyggelse og opføres uden støtte efter reglerne i sideaktivitetsbekendtgørelsen.

 

Horsens Kommune vil indgå særskilt aftale med Lejerbo Horsens om anvisningsretten til de 14 boliger samt leje af erhvervsarealet til personale.

 

Lejerbo Horsens afsluttede sidste forår byggeriet langs fronten af Vestergade. Afdelingen blev ibrugtaget pr. 1. april 2015, og alle 35 boliger var udlejet fra starten af.

 

Samtidig med dette nye projekt på Fussingsvej bygges der også 33 almene familieboliger på Ryesgade, som ligger i direkte naboskab og vil give de nuværende og kommende beboere en driftsmæssig fordel ved, at der opføres flere boliger i samme område.