Vis emner under Forside

Byrådet - Referat

Dato: 24. maj 2016
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. ØK Erhvervshavnen Horsens Havn - årsregnskab 2015


Sagsnummer
08.00.00-Ø00-1-16
Resume

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender Erhvervshavnen Horsens Havns årsregnskab 2015.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Susan Gyldenkilde, Per Løkken og Jens Pedersen fratrådte under sagens behandling.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Erhvervshavnen Horsens Havn fremsender årsregnskab 2015 til godkendelse i Byrådet.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker at invitere repræsentanter fra bestyrelsen til møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Susan Gyldenkilde fratrådte under sagens behandling.

Bilag

Til toppen


2. ØK Revidering af delegationsplan


Sagsnummer
00.01.00-A21-3-14
Resume

Som følge af ændringer i lovgivningen og organisatoriske ændringer fremlægges revideret delegationsplan til godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager revideret Delegationsplan 2016.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for afgørelser, der træffes om kommunens anliggender og over for kommunens borgere. Kommunalbestyrelsen kan i medfør af styrelsesloven delegere ansvaret til fagudvalgene og administrationen. Byrådet vedtog den 19. marts 2013 Delegationsplan for Horsens Kommune, der giver en samlet oversigt over de delegationer, som Byrådet har givet til fagudvalgene og administrationen.

Den reviderede delegationsplan har været behandlet i fagudvalgene og fremsendes nu til Byrådets godkendelse. Forslag til ændringer er af mindre karakter og består hovedsageligt af de ændringer, der har været nødvendige som følge af den senest besluttede organisationsændring samt ny lovgivning som fx den nye folkeskolereform.

Derudover er der bl.a. følgende realitetsændringer:

 • effektivisering af proces for vedtagelse af lokalplaner
 • salg af ubebyggede arealer, hvortil der ikke er knyttet selvstændig byggeret, i det omfang markedsprisen ikke overstiger 100.000 kr. ændres til 200.000 kr.
 • at meddele forholdsmæssigt afslag i prisen på op til 10 % ændres til 25% i tilfælde, hvor administrationen vurderer, at der er faktiske mangler ved ejendommen.
 • erstatningssager under 50.000 kr. ændres til 100.000 kr. f.eks. pga. uforudsete jordbundsforhold eller andre gener eventuelt ophævelse af handlen.
 • godkendelse af konkret egnede anbringelsessteder for børn og unge (plejefamilier, eget værelse m.m.)
 • indgåelse af kontrakter og aftaler for beskæftigelsescentret vedrørende uddelegering af opgaver til Anden Aktør.

Udkast til revideret delegationsplan 2016 er vedhæftet som bilag 1, og ændringsforslagene er markeret med rød kursiv.

Delegationsplanen vedtaget i 2013 er vedhæftet som bilag 2.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at pkt 321 ændres til, at beslutningen ligger i fagudvalget.

Bilag

Til toppen


3. ØK FÆNGSLET - oplevelser i international klasse


Sagsnummer
19.00.00-Ø00-1-16
Resume

FÆNGSLET er en fantastisk og unik ramme, som skal udvikle sig til et kulturelt fyrtårn for Horsens.

En forudsætning for dette er, at der løbende skabes økonomiske forudsætninger for at foretage de nødvendige investeringer i bygningsmassen, og at der etableres en bæredygtig løbende drift.

Derfor foreslås, at der gives Fonden Fængslet en garanti for optagelse af lån til økonomisk bæredygtige investeringer, og at der gives anlægsbevilling til den kommunale medfinansiering af Lorentzens tunnel.

Derudover foreslås, at erlæggelse af købesummen for FÆNGSLET og omkringliggende arealer til Statens ejendomsselskab Freja fremrykkes til 1. juli 2016, da der herved opnås en rentefordel.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 25.235.000 kr. til budget 2016 til køb af fængselsbygningen og de omkringliggende arealer. Af rådighedsbeløbet finansieres 25.000.000 kr. af den dertil afsatte udviklings- og kapacitetspulje i 2017, og 235.000 kr. finansieres af puljen til arealerhvervelser.
 2. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. til budget 2016 til den kommunale medfinansiering af etablering af Lorentzens tunnel. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til anlægsinvesteringer på kulturområdet.
 3. Byrådet godkender garanti for en låneramme på op til 25 mio. kr. til anlægsinvesteringer på FÆNGSLET.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med budgetaftale 2015 blev det aftalt, at Horsens Kommune senest med udgangen af 2017 betaler købesummen for FÆNGSLET med omkringliggende arealer af Statens ejendomsselskab Freja med henblik på efterfølgende overdragelse af selve bygningsmassen samt brugsretten til området omkring FÆNGSLET til Fonden FÆNGSLET. Horsens Kommune overtog Fængselsbygningen og omkringliggende arealer den 1. januar 2015, og i budgetoverslagsår 2017 er indarbejdet et beløb på 25 mio. kr. til betaling for FÆNGSLET.

Udviklingsstrategi for FÆNGSLET

Bestyrelsen i Fonden FÆNGSLET er i gang med at definere de fremtidige sigtelinier for FÆNGSLETs udvikling. Arbejdet støttes med fondsmidler fra RealDania, hvilket er et udtryk for de store fondes interesse i FÆNGSLET, jf. tidligere donationer fra Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordeafonden til udviklingen af Fængselsmuseet.

Arbejdet med visionerne for den fremtidige udvikling af FÆNGSLETs fysiske rammer samt de identificerede aktivitetsområder forventes færdiggjort i løbet af juni 2016 – og vil herefter danne grundlaget for FÆNGSLETs videre arbejde.

Det overordnede formål med arbejdet er at identificere og udvikle mulige indtægtsgivende aktiviteter og forretningsområder, som skaber grundlaget for den fortsatte udvikling af FÆNGSLET til en oplevelses- og kulturinstitution i international klasse og dermed medvirke til den videre branding af Horsens Kommune som attraktiv bosætningskommune.

FÆNGSLET er en fantastisk og unik ramme, som skal udvikle sig til at blive et kulturelt fyrtårn for Horsens, og som kan danne rammen for koncerter, oplevelser og events, museum. Men FÆNGSLET er også en fantastisk ramme for iværksætteri og entreprenørskab, møder og konferencer, uddannelse samt som ”bypark” for borgerne i Horsens.

Ambitionen er, at FÆNGSLETs udvikling skal ske med udgangspunkt i en bæredygtig økonomisk strategi, og at aktiviteterne på FÆNGSLET kan finansiere den fremtidige udvikling af stedet.

Byrådets store satsning

Det er en forudsætning for FÆNGSLETs videre udvikling, at der løbende skabes økonomiske forudsætninger for at foretage de nødvendige investeringer i bygningsmassen. Samtidig er det nødvendigt med en bæredygtig løbende drift.

Finansieringen skal tilvejebringes via eksterne fonde, private investorer, indtægtsskabende aktiviteter og fortsat kommunalt engagement med både økonomiske midler og i forhold til fortsat udvikling af kulturelle tilbud og aktiviteter på FÆNGSLET.

FÆNGSLET – en del af midtbyen

Byrådet har stort fokus på midtbyforbindelsen fra banegården til havnen og har herunder også fokus på at sikre, at FÆNGSLETs unikke placering tæt på byens centrum udnyttes bedst muligt. Derfor ønskes i de kommende år et styrket fokus på forbindelsen mellem banegården, midtbyen og FÆNGSLET, og der ønskes iværksat initiativer på arealerne omkring FÆNGSLET, som kan medvirke til at sikre, at FÆNGSLET bliver en væsentlig del af borgernes bynære oplevelsesmuligheder.

Afslutning af handel med Freja

Købesummen var pr. 1. januar 2015 aftalt til 24,5 mio. kr. Betaling skal ske senest 31. december 2017 med et årligt tillæg på 2% fra 1. januar 2015 svarende til en købesum ultimo 2017 på 25.970.000 kr. Det vurderes, at det er økonomisk fordelagtigt at betale købesummen pr. 1. juli 2016 , idet der derved opnås en rentefordel på 3% af købsprisen svarende til 735.000 kr. Dette giver desuden FÆNGSLET bedre mulighed for selv at disponere over bygningen.

Det indstilles, at købesummen erlægges 1. juli 2016 - svarende til 25.235.000 kr. - og at finansiering sker ved fremrykning af det afsatte beløb i 2017.

Lorentzens tunnel

FÆNGSLET har i alt modtaget 33 mio. kr. fra Nordea-fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond til udviklingen af FÆNGSELS-museets udstilling. Et væsentlig del af den samlede donation vedrører en genetablering af den tunnel, som Carl August Lorentzen gravede og anvendte til flugt i 1949. Denne del forventes åbnet i forbindelse med Kulturby 2017.

Etableringen af tunnelen medfører dog afledte kommunale udgifter til ombygninger og investeringer af hensyn til myndighedsgodkendelse, brandsikring samt adgangsforhold for gangbesværede og handicappede, herunder etablering af handicapelevator.

Den kommunale medfinansiering er ikke endeligt afklaret, men forventes at udgøre ca. 6 mio. kr., som foreslås finansieret af ikke udmøntede anlægsmidler i 2016. Investeringen påvirker ikke allerede besluttede investeringer på kulturområdet, herunder udbygning af idrætsfaciliteter/haller i Lund, Hovedgaard og Østbirk.

Lånegaranti

Der er behov for kommunal understøttelse af den fortsatte udvikling af FÆNGSLETs bygningsmæssige rammer med henblik på at styrke mulighederne for indtægtsgivende aktiviteter inden for særligt kultur og iværksætteri. Den igangværende bygningsanalyse, som gennemføres med midler fra Realdania, vil også afføde medfinansiering af nye investeringsmuligheder. Dette kan f.eks. være ved en videre udvikling af iværksættermiljøet 2. øst, som idag er fuldt udlejet eller ved investeringer i området omkring Værkstedsbyen eller den store Magasin-bygning.

Det indstilles, at Byrådet godkender garanti for en låneramme på op til 25 mio. kr. for lån til økonomisk bæredygtige investeringer. Garantierne vil indenfor max. rammen blive givet i takt med, at der foreligger økonomisk bæredygtige projekter. Bæredygtigheden dokumenteres i hvert enkelt tilfælde med en businesscase, og det skal sikres, at garantien kun kan anvendes til investeringer, som ikke er konkurenceforvridende i forhold til private virksomheder, og som kommunen inden for gældende lovgivning kan støtte.

Meddeles garanti for lån til FÆNGSLET skal der efter lånebekendtgørelsens regler deponeres et tilsvarende beløb af kommunens likvide midler, som frigives over 25 år med årligt 1/25 del.

Flere aktiviteter på FÆNGSLET

Horsens Kommune har en række events og kulturelle aktiviteter på FÆNGSLET, herunder særligt Europæisk Middelalderfestival, Krimimessen og Børnenes Krimimesse, men derudover forventes det, at der i regi af Fængselsmuseet vil blive udviklet flere debatskabende arrangementer, særudstillinger m.v.

Disse aktiviteter medvirker til at profilere FÆNGSLET nationalt, og det er afgørende, at disse aktiviteter også fremover kan understøtte FÆNGSLETs udvikling.

Der ønskes dog et styrket fokus på at understøtte den videre udvikling af FÆNGSLET med flere kulturaktiviteter og øvrige initiativer og aktiviteter målrettet byens borgere, herunder ønskes i særlig grad et styrket fokus på at bringe FÆNGSLET i anvendelse til kulturaktiviteter i regi af Kulturby 2017.

Samtidig ønskes et endnu stærkere samarbejde mellem FÆNGSLET og Kulturafdelingen i forhold til den fortsatte udvikling af kulturelle tilbud målrettet Horsens Kommunes borgere.

PSP/

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Til toppen


4. ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Sønderbrogade, anmodning om udpegning som bygherre og driftsherre til opførelse af 90 almene familieboliger og godkendelse af skema A.


Sagsnummer
03.02.00-G01-3-16
Resume

Andelsboligforeningen Odinsgaard ansøger om at blive godkendt som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt på Sønderbrogade. Samtidig ansøger Andelsboligforeningen Odinsgaard om godkendelse af skema A vedrørende opførelsen af 90 almene familieboliger.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender Andelsboligforeningen Odinsgaard som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt med 90 almene familieboliger på Sønderbrogade,
 2. Byrådet godkender Skema A vedrørende opførelsen af 90 almene familieboliger med en samlet udgift på 178.411.000 kr.
 3. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 157.001.680 kr. til delvis finansiering af udgifterne
 4. Byrådet godkender ydelse af kommunal garanti for den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi
 5. Byrådet godkender ydelse af et kommunalt grundkapitallån på 17.841.100 kr. og giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 17.841.100 kr. til indskud i Landsbyggefonden. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen vedrørende Indskud til Landsbyggefonden
 6. Byrådet godkender huslejestørrelsen.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Odinsgaard har sendt anmodning om at blive udpeget som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt med 90 familieboliger.

Administrationens praksis forud for indstilling til Byrådet om udpegning af bygherre tager udgangspunkt i nedenstående krav:

1)Bygherre må ikke have et udestående med indberetning af skema C om afsluttede nybyggerier og renoveringer. Herunder f.eks. i form af manglende indberetning indenfor den til enhver tid gældende indberetningsfrist.

2)Overskridelse af maksimumsbeløb må som udgangspunkt ikke finde sted. Skulle overskridelse alligevel finde sted, forudsætter tilsynet, at det kun sker i ganske særlige og velbegrundede tilfælde, herunder at overskridelsen ikke kan tilskrives bygherres forhold.

3)Der skal for alle overskridelser være anvist lovlig finansiering.

4)Boligorganisationen skal have de fornødne ressourcer til at gennemføre et nybyggeri som bygherre. Herunder er det især vigtigt, at organisationen er økonomisk solid.

5)Boligorganisationen skal have eller antager de tilstrækkelige kompetencer til at sikre den nødvendige tekniske og økonomiske styring af byggeriet.

6)Der må ikke i øvrigt være konkrete forhold, som giver tilsynet anledning til bemærkninger.

Administrationen skal bemærke, at der i relation til disse seks kriterier ikke er forhold, som giver anledning til bemærkninger forud for udpegning af Andelsboligforeningen Odinsgaard som bygherre.

Samtidig har boligorganisationen også fremsendt skema A med anmodning om støtte til opførelsen af 90 almene familieboliger på Sønderbrogade.

Det fremgår af det indsendte materiale, at der vil blive tale om 90 almene familieboliger. Byggeriet vil blive opført som etagebyggeri fordelt på 4 punkthuse i op til 6 etager. Stueplan på 2 af punkthusene vil være en dagligvarebutik. Denne vil blive udstykket som ejerlejlighed og opført uden støtte. Erhvervslejemålet vil blive ejet af tredjepart. Stueplan i de 2 andre punkthuse vil være en parkeringskælder.

Bebyggelsen vil være en blanding af 2-, 3- og 4-rums boliger med et bruttoareal på i mellem 70 m2 og 115 m2. Det samlede bruttoetageareal udgør 8.720 m2.

Boligorganisationen har i forvejen afd.1, Sønderbro, med i alt 445 boliger, som ligger i direkte naboskab og vil give de nuværende og kommende beboere en driftsmæssig fordel ved, at der opføres flere boliger i samme område. Boligorganisationen oplever stor efterspørgsel efter større familieboliger i det område og vurderer, at de nye boliger hurtigt vil være udlejet.

Bebyggelsen vil blive opført traditionelt med delvis murede facader og vil være forsynet med ventilationsanlæg. Hver bolig får egen altan. Der vil blive udført parkering i nær tilknytning til boligerne. Energimæssigt vil boligerne blive opført i energiklasse 2015.

Det fremgår af skema A, at den samlede anskaffelsessum kan opgøres således:

Opførelse af 90 almene familieboliger

Kr. inkl. moms

Anskaffelsessum

178.411.000

Støttet lån

157.001.680

Kommunal garanti

Den del af lånet der overstiger 60 % af ejendommens værdi v/afslutning

Kommunal grundkapitallån

17.841.100

Beboerindskud

3.568.220

Husleje pr./m2/år

893

Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgør realkreditinstituttet garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien).

Maksimumsbeløbet i 2016 for opførelse af familieboliger i området er 19.320 kr./m2. Som led i regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger bliver der bygget til overholdelse af skærpede energikrav i det almene nybyggeri for tilsagn meddelt fra den 1. juli 2009. Med henblik på at kunne opfylde disse krav forhøjes maksimumsbeløbet med et energitillæg til etagebyggeri på 1.140 kr./m2. Projektets anskaffelsessum ligger dermed lige på maksimumsbeløbet for 2016.

Ifølge skema A er grundudgifterne opgjort til 45,966 mio. kr., håndværkeromkostningerne til 117,850 mio. kr., øvrige omkostninger til 14,595 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 178,411 mio. kr. inkl. moms. Fordelt på procent er der tale om en fordeling mellem udgifterne således: Grundudgifter 25,76 %, håndværkerudgifter 66,05 % og øvrige omkostninger 8,19 %. Den vejledende fordeling af omkostninger er ifølge Indenrigs- og Socialministeriet hhv. 20 %, 60 % og 20 %, når der er tale om nybyggeri.

Boligorganisationen oplyser, at huslejen vil være ca. 893 kr./m2/år. Huslejen for en gennemsnitlig bolig på 97 m2 udgør 86.621 kr./år, svarende til 7.218 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el, som kan anslås til ca. 832 kr./måned.

Kommunalbestyrelsen skal godkende optagelse af realkreditlån, jf. almenboliglovens § 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 98.

Godkendelsen er betinget af, at bygherren senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenterer overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen. Før påbegyndelsen er det tilstrækkeligt, at bygherren råder over grunden ved et underskrevet skøde.

Skema A

Tilsagn om støtte til opførelse eller renovering af almene boliger

Skema B

Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet

Skema C

Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Til toppen


5. ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, fremtidige afd. 23 – ”Fælles udemiljø og parkering”, Andreas Steenbergs Plads/Banegårdspladsen, ansøger om godkendelse af skema B til ombygning og renovering af uderum 1.


Sagsnummer
03.02.00-G01-26-14
Resume

Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema B vedrørende ombygning og renovering af uderum 1 ved Andreas Steenbergs Plads / Banegårdspladsen, den fremtidige afd. 23. I forhold til skema A er anskaffelsessummen i den ustøttede del steget med 1,577 mio. kr. som boligorganisationen dækker med egne midler.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender Skema B vedrørende ombygning og renovering af uderum 1 med en samlet udgift på 21.092.976 kr.,
 2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet realkreditlån til uderum 1 på 2.824.000 kr. til delvis finansiering af renoveringsudgifterne, med 100 % kommunegaranti og 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,
 3. Byrådet godkender optagelsen af et ustøttet lån på 5.065.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne, med 100 % kommunegaranti,
 4. Byrådet godkender finansieringen af restløbet på 13.203.976 kr. i form af hovedsageligt boligorganisationens egne midler, tilskud fra Landsbyggefonden og Realdanias andel på 7.000.000 kr.,
 5. Byrådet godkender huslejestørrelsen.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Beringsgaard har sendt ansøgning om godkendelsen af skema B vedrørende ombygning og renovering af uderum 1, deres fremtidige afdeling 23, beliggende på Andreas Steenbergs Plads / Banegårdspladsen.

Horsens Byråd godkendte den 26. januar 2016 skema A for den samlede anskaffelsessum på ombyning og renovering af ”De 3 gårdrum” (Andreas Steenbergs Plads/Banegårdspladen/Marius Holst Gade), altså samtlige 3 etaper. De 3 etaper omfatter de 3 involverede afdelingers eksisterende udearealer, som skal fremtidssikres for de manglende parkeringsmuligheder og gøre pladsen og opholdsarealer mere attraktivt for beboerne.

Dette skema B udgør nu alene den første etape (uderum 1), idet etapeopdeling blev aftalt med Landsbyggefonden.

Der bliver etableret en halvt sænket parkeringsetage, som bliver i niveau med kælderen af afd. 4A. Alle de 3 involverede afdelinger skal kunne bruge parkeringsetagen. Der anlægges en byhave ovenpå parkeringsetagen, som udarbejdes i samarbejde med Horsens Kommune.

Efter gennemført licitation er anskaffelsessummen for ombygningen og renoveringen af etape 1 i forhold til skema A steget med 1,577 mio. kr. Boligorganisationen har fået tilsagn fra Landsbyggefonden om, at det oprindelige tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder kan forhøjes med 2 mio. kr.

Licitationsformen er fagentreprise i begrænset udbud, og anskaffelsessummen på kan opgøres således:

Ombygning

Skema B, etape 1

Pladsen/parkeringsetage

Inkl. moms

Anskaffelsessum

21.092.976

Støttet lån, etape 1

2.824.000

Kommunal garanti 100 % med 50 % regaranti

1.412.000

Ustøttet lån med 100 % kommunegaranti

5.065.000

Boligorganisationens egen opsparing og trækningsret

6.203.976

Tilskud fra Realdania

7.000.000

= i alt

21.092.976

Udgiften på ombygningen og renoveringen finansieres delvis ved optagelse af et støttet lån på 2,824 mio. kr. med 100 % kommunegaranti og 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Ustøttet arbejde udgør 18,268 mio. kr. og bliver finansieret med ustøttet lån, boligorganisationens egne midler og tilskud fra Realdania.

Boligorganisationen har oplyst, at lejerne betaler 100 kr. pr. måned i huslejestigning, når afdelingens udemiljø er etableret. Leje af overdækket parkeringsplads i parkeringsetagen udgør 300 kr. pr. måned. Leje af parkeringsplads på terræn udgør 150 kr. pr. måned. Det er planlagt, at betalingsparkering iværksættes fra den 1. januar 2017.

Beboerne i de 3 involverede afdelinger har tidligere ved urafstemning godkendt projektet for det fælles udemiljø og parkering.

Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens § 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 91 og 98.

Ifølge almenboliglovens § 98 kan kommunen påtage sig en garanti for ustøttede lån ved ekstraordinære renoveringsarbejder.

Forskellen på støttet renoveringsarbejde og ustøttet renoveringsarbejde

Begrebet støttet arbejde er lovbestemt og omfatter renoveringstiltag, der har karakter af genopretning, miljøforbedring, sammenlægning/ombygning og tilgængelighed. Støttet arbejde finansieres med støttede lån. Landsbyggefonden og kommunen garanterer med hver 50 % for støttede lån.

Den renovering, der betragtes som egentlig modernisering og vedligeholdelse er derimod ikke støttet arbejde og skal finansieres på andre lånevilkår.

Skema A

Tilsagn om støtte til opførelse eller renovering af almene boliger

Skema B

Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet

Skema C

Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Til toppen


6. ØK Rapport 2015 fra Borgerrådgiveren


Sagsnummer
00.07.40-G01-1-16
Resume

Borgerrådgiveren har lavet Beretning for 2015. Beretningen fremlægges til orientering.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at

 1. orientering om Beretning for 2015 tages til efterretning.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har afsluttet sit arbejde for 2015. I overensstemmelse med den fælleskommunale aftale om Borgerrådgiverens virke har Borgerrådgiveren udarbejdet en beretning for hver kommune og således også for Horsens Kommune. Der har ikke været sager eller hændelser, som har påkaldt sig Borgerrådgiverens særlige opmærksomhed. Beretningen fremlægges derfor til orientering.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


7. ØK Fastsættelse af salgspriser på ny udstykning i Egebjerg


Sagsnummer
13.06.02-G10-26-16
Resume

Nu er udstykningsplanen klar for nye grunde i Egebjerg, hvorfor salgspriserne nu sendes til godkendelse.

Sagens afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender, at grundene sælges til mindstepriser, jf. vedlagte vurdering fra ejendomsmægler.
 2. Byrådet godkender, at grundene sælges i almindeligt udbud, jf. Horsens Kommunes almindelige salgsvilkår.
 3. Byrådet godkender, at der gives anlægsbevilling til den samlede salgsindtægt 35.660.000 kr. inkl. moms.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen fratrådte under sagens behandling.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

En ny udstykning i Egebjerg er klar til at blive udbudt til salg. Grundene sælges før byggemodning, idet der er stor efterspørgsel på grunde i Egebjerg. Grundene forventes byggemodnet senest 15. januar 2017.

Der vil blive udbudt 47 grunde på hhv. Martsviolen, Majblomsten og Skovmærket. Grundene er fra 833 m2 til 1.137 m2.

Grundene foreslås udbudt til mindstepriser og solgt til højest bydende. Mindstepriserne er fra 635.000 kr. til 925.000 kr. inkl. moms og byggemodning - dog ekskl. fjernvarmetilslutning.

Det er en gennemsnitspris på 758.000 kr.

CLY/mm

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Hans Bang-Hansen fratrådte under sagens behandling.

Bilag

Til toppen


8. ØK Udpegning til bestyrelsen i HF & VUC Horsens


Sagsnummer
00.22.04-A30-1-16
Resume

Byrådet har tidligere udpeget Kjeld Søndergaard til bestyrelsen for Horsens HF & VUC. Kjeld Søndergaard ønsker at udtræde, hvorfor det indstilles, at Sinnet Ellehauge Haag udpeges til bestyrelsen for Horsens HF & VUC.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet udpeger Sinnet Ellehauge Haag til bestyrelsen for Horsens HF & VUC.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Horsens HF & VUC skal der udpeges en repræsentant for Horsens-Hedensted kommuner til bestyrelsen i Horsens HF & VUC. Byrådet i Horsens har tidligere udpeget Kjeld Søndergaard. Kjeld Søndergaard ønsker at udtræde, hvorfor det indstilles, at Sinnet Ellehauge Haag udpeges til bestyrelsen for Horsens HF & VUC.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Til toppen


9. ØK Udpegning af formand til Klimarådet


Sagsnummer
00.22.04-A30-2-16
Resume

I konstitueringsaftalen har Byrådets partier besluttet, at Assia Zouaoui udpeges til formand for Klimarådet. Assia Zouaoui har den 9. maj 2016 meddelt Borgmesteren, at hun ønsker at fratræde sin post som formand for Klimarådet ved udgangen af maj 2016. Der skal derfor udpeges en ny formand for Klimarådet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet udpeger Dennis R. Hansen som formand for Klimarådet med virkning fra den 1. juni 2016.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I konstitueringsaftalen har Byrådets partier besluttet, at Assia Zouaoui udpeges til formand for Klimarådet. Assia Zouaoui har den 9. maj 2016 meddelt Borgmesteren, at hun ønsker at fratræde sin post som formand for Klimarådet ved udgangen af maj 2016.

Det indstilles, at Dennis R. Hansen udpeges som ny formand for Klimarådet.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Til toppen


10. TM Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2013-16 og Lokalplan 2015-22, Rugballegård Ridecenter


Sagsnummer
01.11.00-P20-9-14
Resume

Horsens Rideklub ønsker at etablere et nyt ridecenter på Rugballegård, som ejes af Naturstyrelsen, og som tidligere har været anvendt af Aarhus Universitet som forsøgsstation.

Der ønskes mulighed for opførelse af to ridehaller, mens eksisterende bygninger inddrages til rideklubbens øvrige aktiviteter.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager Kommuneplantillæg 2013-16 endeligt
 2. Byrådet vedtager Lokalplan 2015-25, Rugballegård Ridecenter endeligt.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Lokalplanen gælder for en del af matr.nr. 35 a Hatting by, Hatting, Stationsvej 82.

Lokalplanens hovedformål er at give mulighed for at etablere et nyt ridecenter på Rugballegård, som tidligere har været forsøgsstation under Aarhus Universitet.

Der ønskes mulighed for opførelse af to ridehaller og anlæggelse af udendørs ridebaneanlæg. De eksisterende bygninger ønskes anvendt til klubbens øvrige aktiviteter, herunder stalde og klubfaciliteter.

Rugballegård ligger i et skovrejsningsområde med nytilplantet skov.

Ejendommen ligger i landzone. Der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet kommuneplantillæg, der fastlægger anvendelsen til rekreative formål - ridecenter i landzone.

Området forbliver i landzone. Lokalplanen er udformet som en "bonuslokalplan", hvilket betyder, at byggeri og anlæg, der er i overensstemmelse med lokalplanen, kan udføres uden forudgående landzonetilladelser.

I høringsperioden er der indkommet to bemærkninger.

Bemærkningerne fremgår af høringsnotatet, der er vedlagt som bilag. Bemærkningerne omhandlede trafikale forhold, som bevarelse af det oprindelige stuehus. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. maj 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


11. TM Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2013-24 og Lokalplan 2016-2, Boliger, Sundbakken, Horsens


Sagsnummer
01.02.05-P16-26-15
Resume

Sagen omhandler endelig vedtagelse af et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen fra åben-lav bebyggelse til tæt-lav og etagehusbebyggelse i op til to etager, samt en lokalplan der giver mulighed for ca. 30 seniorboliger.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager tillæg 24 til Kommuneplan 2013 endeligt
 2. Byrådet vedtager lokalplan 2016-2 endeligt.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Planforslaget blev vedtaget på Byrådets møde den 26. januar 2016 og sendt i offentlig høring den 27. januar 2016.

Da offentlighedsperioden udløb den 29. marts 2016, havde Teknik og Miljø modtaget tre indsigelser og bemærkninger til lokalplanen og ingen til kommuneplantillægget.

Høringssvarene omhandlede naturforhold samt bebyggelsens højde og placering.

Et kortfattet resume af høringssvarene og administrationens bemærkninger til høringssvarene, fremgår af vedhæftede bilag "Notat om høringssvar, lokalplan 2016-2".

Høringssvarene gav ikke anledning til, at administrationen foreslår ændringer i lokalplanen.

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. maj 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


12. TM Endelig vedtagelse af Lokalplan 2016-5, Boliger, Munksbakke og Normandshave, Bygholm Bakker, Horsens


Sagsnummer
01.02.05-P16-35-15
Resume

Sagen omhandler endelig vedtagelse af Lokalplan 2016-5, Boliger, Munksbakke og Normandshave, Bygholm Bakker, Horsens.

Lokalplanen omfatter enklaven Munksbakke med tæt-lav boligbebyggelse og enklaven Normandshave med åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse).

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager Lokalplan 2016-5, Boliger, Munksbakke og Normandshave, Bygholm Bakker, Horsens endeligt.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Betina Steufer, Enhedslisten stemte imod.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 23. februar 2016 at offentliggøre forslag til Lokalplan 2016-5, Boliger, Munksbakke og Normandshave, Bygholm Bakker, Horsens.

Lokalplanen er byggeretsgivende og muliggør en fortsat udvikling af boligområdet Bygholm Bakker, i overensstemmelse med Lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø.

Ved høringsperiodens udløb den 20. april 2016 var der indkommet ét høringssvar. Stillingtagen hertil fremgår af bilag "Notat om Høringssvar".

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. maj 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Betina Steufer, Enhedslisten, kunne ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

Til toppen


13. TM Forslag til Kommuneplantillæg 2013-35 og Forslag til Lokalplan 2016-6, Bydelscenter Nørrebrogade


Sagsnummer
01.02.05-P16-11-16
Resume

Ejeren af ejendommen, matr.nr. 127ø, Horsens Bygrunde, der ligger på Priorsløkkevej 1 i Horsens, ønsker mulighed for at ændre anvendelsen af ejendommen samt mulighed for at etablere en mindre tilbygning.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til Kommuneplantillæg 2013-35.

2. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til Lokalplan 2016-6.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen, Priorsløkkevej 1 (den tidligere dagligvarebutik ALDI) ønsker mulighed for at ændre og udvide anvendelsesmulighederne af ejendommen samt mulighed for at etablere en mindre tilbygning.

Det er i den forbindelse nødvendigt, at der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg samt en ny lokalplan, da den eksisterende lokalplan kun tillader handel med dagligvarer. Den ny lokalplan 2016-6, Bydelscenter, Nørrebrogade omfatter matr.nr. 127ø og 127be Horsens bygrunde, som ligger henholdsvis Priorsløkkevej 1 og Hede Nielsens Vej 2.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen til bydelscenter, butiksformål herunder dagligvarebutikker og butikker for udvalgsvarer, restaurant- og caféformål, offentlig og privat service samt liberale erhverv. Samtidig muliggør kommuneplantillægget og lokalplanen en udvidelse af arealrammen til detailhandel.

Det betyder, at der bliver mulighed for at udvide det eksisterende byggeri. Lokalplanen indeholder også bestemmelser om bevaring af beplantning og grønne arealer.

Ved endelig vedtagelse af lokalplan 2016-6 aflyses den del af den eksisterende lokalplan 196, der er omfattet af den nye lokalplan.

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. maj 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


14. TM Forslag til Kommuneplantillæg 2013-34 og Lokalplan 2016-16, Boliger, Provstlund ll, Lund


Sagsnummer
01.02.05-P16-9-16
Resume

Sagen omhandler vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Planerne giver mulighed for et nyt boligområde ved Provstlund i Lund. Det nye boligområde vil komme til at indeholde ca. 30 åben-lav grunde til parcelhuse og 60 tæt-lave boliger eller etagehuse i op til to etager.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg 2013-34, Boliger, Provstlund ll, Lund.
 2. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til lokalplan 2016-16, Boliger, Provstlund ll, Lund.
 3. Byrådet vedtager, at vejnavnet i det foreslåede nye boligområde fastlægges til "Havemarken".
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen fratrådte under sagens behandling.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide det eksisterende rammeområde med et areal langs Bryrupbanestien og en tidligere landbrugsejendom, Fruens Bøge 10A-C, med tilhørende have. Kommuneplantillægget viderefører de gældende anvendelsesbestemmelser for området.

Der har været afholdt foroffentlighed om ændringen. Der er ikke modtaget forslag eller ideer til planlægningen.

Lokalplanen opdeles i to delområder, hvoraf den nordligste foreslås anvendt til åben-lav boliger og den sydligste til tæt-lav eller etageboliger i op til to etager. I lokalplanen gives der mulighed for, at landbrugsejendommen nedrives. En eksisterende gruppe af store karakterfulde træer i den gamle have bevares, og området bliver en del af fællesarealerne.

Området er velegnet til lokal nedsivning af regnvand, hvorfor det indrettes hertil. Nedsivningsområderne udformes, så de indgår i de rekreative fællesarealer.

Efter bygherrens ønske foreslås det, at boligvejen i området får navnet Havemarken.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafikstøj er overskredet i området.

Lokalplanen indeholder derfor bl.a. bestemmelser om, at der skal anlægges en støjvold for at nedbringe støjen, så grænseværdierne i opholds- og soverum samt på de udendørs opholdsarealer kan overholdes.

Støjvolden udformes med skråninger af varierende hældning ind mod bebyggelsen og indgår som en del af de rekreative arealer. Der plantes grupper af træer og buske på indersiden, og på ydersiden trækkes Bryrupbanenstiens beplantning med op af voldens sider for at mindske indtrykket.

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. maj 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Hans Bang-Hansen fratrådte under sagens behandling.

Bilag

Til toppen


15. TM Forslag til lokalplan 2016-13, Dagligvarebutik, Provstlund Allé, Lund


Sagsnummer
01.02.05-P16-6-16
Resume

Forslag til lokalplan 2016-13 er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske, om at etablere en dagligvarebutik på matr. nr. 62a Lund By, Tamdrup, beliggende i Lund.

Lokalplanen vil åbne muligheden for etablering af dagligvarebutikker, liberale erhverv samt privat og offentlig service som benzinstation, restaurant, bageri m.v. Lokalplanen overfører området til byzone.

Der er sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2013, som Byrådet den 26. april 2016 vedtog at offentliggøre.

Tillægget udvider den eksisterende bymidteafgrænsning i Lund mod øst til Provstlund Allé. Samtidig udvides udbygningsrammen for detailhandel fra 2.500 m2 til 3.500 m2, så der kan etableres mere butiksareal i Lund.

Derforeligger et udkast til en betinget udbygningsaftale vedrørende ændringer på Provstlund Allé.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til lokalplan 2016-13, Dagligvarebutik, Provstlund Allé, Lund.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen fratrådte under sagens behandling.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af dagligvarebutikker, liberale erhverv samt privat og offentlig service som benzinstation, restaurant, bageri m.v.

Ankomsten til området sker via Provstlund Allé. Den påtænkte benzinstation placeres i områdets sydlige del med let ind- og udkørsel til og fra området. Dagligvarebutik og restaurant placeres mod nord med tilhørende parkeringsarealer mod syd.

Da bebyggelsen har en betydelig placering i ankomsten til Lund by, indeholder lokalplanen bestemmelser om tagmaterialer, farve på bygningerne og beplantning.

Lokalplanen overfører området til byzone.

Der er sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2013, som Byrådet den 26. april 2016 vedtog at offentliggøre.

Tillægget udvider bymidteafgrænsningen og arealrammen for detailhandel for Lund bymidte, hvilket betyder, at der indenfor et større område i Lund kan bygges flere butikskvadratmeter.

Derforeligger et udkast til en betinget udbygningsaftale vedrørende ændringer på Provstlund Allé. Udbygningsaftalen sikrer en sideudvidelse af Provstlund Allé samt krydsningsfelt for fodgængere og cyklister ved Bryrupbanestien.

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. maj 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Hans Bang-Hansen fratrådte under sagens behandling.

Bilag

Til toppen


16. TM Forslag til lokalplan 2016-15, Boliger, Emil Møllers Gade, Horsens


Sagsnummer
01.02.05-P16-8-16
Resume

Forslag til lokalplan 2016-15, Boliger, Emil Møllers Gade, Horsens er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejer af matr. nr. 1064 og 1072, Horsens Bygrunde.

Ejeren ønsker at udvikle området ved Emil Møllers Gade til et boligområde opført som længebebyggelse i 4 - 6 etager med op til 165 boliger.

For at sikre en hensigtsmæssig og sammenhængende helhed i området, omfatter lokalplanen desuden matr. nr. 1066, 1067, 1069 og 1070, Horsens Bygrunde, hvor der i dag er eksisterende boligejendomme.

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til lokalplan 2016-15, Boliger, Emil Møllers Gade, Horsens.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er i sin helhed omfattet af kommuneplanramme HR.00.07.I.1, som fastlægger områdets anvendelse til erhvervs- og boligformål; etagebyggeri, åben-lav og tæt-lav med tilhørende kollektive anlæg, institutioner og lignende offentlige formål med en bebyggelsesprocent på 150. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplanområdets ca. 11.900 m² omfatter et område i Vestbyen ved Emil Møllers Gade, beliggende tæt ved Horsens midtby, banegården, godsbaneraealet og det gamle banetracé.

Området fremstår i dag med efterladt erhvervs- fabriks- og garagebebyggelse samt etageboligejendomme placeret langs Emil Møllers Gade. Området er omfattet af gældende lokalplan nr. 200 - Lokalplan for Vestbyen.

Lokalplan nr. 200 aflyses ikke i forbindelse med vedtagelse af nærværende lokalplan, da eksisterende og nærværende lokalplan er i overnsstemmelse med hinanden.

Lokalplanområdet udgør matr. nr. 1064, 1066, 1067, 1069, 1070 og 1072, Horsens Bygrunde.

Det er en mulighed at udvikle området i flere faser, hvor første fase kan udvikle matr. nr. 1064 og 1072, Horsens Bygrunde med hensynstagen til de eksisterende ejerforhold på matr. nr. 1066, 1067, 1069 og 1070, Horsens Bygrunde, som er bebygget med etageboligejendomme. Disse grunde kan eventuelt udvikles i en anden fase.

Lokalplanen giver desuden mulighed for nedrivning af eksisterende bevaringsværdige etagejendomme Emil Møllers Gade 61, 63 og 65A, som er registreret efter SAVE - metode til middel bevaringsværdi: 4, 5 og 6 (SAVE er en sammenskrivelse af "Survey of Architectural Values in the Environment" = kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet). En nedrivning vurderes ikke at have en negativ indflydelse på oplevelsen af det samlede gadeforløb.

Lokalplanforslag 2016-15 udlægger området til boliger med etagebyggeri på 4 - 6 etager med 145 boliger i første fase og yderligere 20 boliger i en eventuel anden fase.

Parkeringsarealer og boligveje fletter sig ind imellem de varierende planlagte længebebyggelser. Centralt på grunden skæres en grøn rekreativ kile ind, som udformes til at håndtere så meget regnvand som muligt. Lokalplanen søger gennem sine bestemmelser at sikre en bebyggelse i et enkelt, moderne og imødekommende udtryk, som inviterer naturen ind i byen.

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. maj 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


17. TM Forslag til ændring af retningslinjer for Mellembyernes anlægspulje


Sagsnummer
01.00.00-P00-4-14
Resume

Retningslinjerne for tildeling af midler fra Mellembyernes anlægspulje foreslås tilrettet.

Der fastsættes en timepris på eget arbejde, krav til efterfølgende indhentning af tilbud ved større ansøgninger samt diverse andre tilrettelser.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender, at retningslinjerne for Mellembypuljen ændres i overensstemmelse med vedhæftede bilag.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2014 at afsætte 1,5 mio. kr. pr. år i årene 2014-2017 som opfølgning på helhedsplanerne til mellembyerne.

Mellembyernes anlægspulje har til formål at understøtte de stærke lokalmiljøer, der er engageret i deres byers udvikling og forskønnelse - bl.a. som det kommer til udtryk i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplaner for mellembyerne.

I forbindelse med de ansøgninger, der indtil nu er blevet behandlet, har det vist sig, at retningslinjerne på visse punkter ikke synes tilstrækkeligt klare. Derfor har Teknik- og Miljøudvalget bedt administrationen se på, om der kan fastsættes en timepris på frivilligt arbejde samt indskrive, at håndværkerydelser og leverancer over 50.000 kr. efterfølgende skal dokumenteres af minimum to tilbud.

Administrationen har derfor gennemgået retningslinjerne i overensstemmelse med udvalgets ønske og er fremkommet med yderligere tekstlige præciseringer og forslag til ændringer.

Ændringerne er i hovedsagen som følger:

 • Vestbirk tilføjes som by, der kan søge, da der foreligger en samlet helhedsplan for Østbirk og Vestbirk
 • Det præciseres, at der kan søges til anlægsprojekter med offentlig interesse
 • Egentlige trafikale projekter undtages, da disse ofte er meget dyre og hurtigt vil kunne tømme puljen
 • Projekter må ikke medføre væsentlige kommunale driftsudgifter
 • Der tildeles ikke midler til vedligehold af kommunal ejendom
 • Værdien af eventuelt eget arbejde prissættes til 150,00 kr. pr. time eksklusiv moms
 • Ansøgninger skal følges af et prisoverslag på eventuelle håndværkerydelser og leverancer
 • Ved ansøgninger med håndværkerydelser og leverancer over 50.000 kr., skal der efter ansøgningens godkendelse eftersendes minimum to tilbud på nævnte håndværkerydelser og -leverancer, så udgifterne kan dokumenteres
 • Kun ansøgninger, der har modtaget en kvittering, anses for modtaget
 • Ansøgninger skal anvende ansøgningsskema og præciseret mailadresse
 • Antallet af årlige udvalgsbehandlinger på ansøgninger over 50.000 kr. øges fra 2 til 3

Det foreslås, at formuleringen om, at projekter ikke må medføre øgede kommunale driftsudgifter modereres til, at projekter ikke må medføre væsentlige kommunale driftsudgifter, da der i praksis med tiden vil være visse udgifter forbundet med projekter som stier, beplantninger, legepladser og lignende.

Til gengæld skal ansøgere redegøre for drift og vedligehold. Der skal så vidt muligt vælges løsninger, der er vedligeholdelsesfri eller har et lavt plejeniveau og kan passes ind i eksisterende kommunal drift.

Det tilføjes, at der ikke tildeles midler til vedligehold af kommunal ejendom, da administrationen ikke vurderer, at dette er i overensstemmelse med den oprindelige hensigt.

Sund By prissætter ikke frivilligt arbejde. Adspurgt om, hvordan man forsikringsmæssigt vægter en times arbejde, råder Horsens Kommunes Risiko- og Forsikringsafdeling til, at man tager udgangspunkt i den overenskomstmæssige mindsteløn, der gælder på det pågældende område.

For anlægsarbejde vil denne variere efter uddannelsesniveau, men for en murerarbejdsmand er minimumslønnen ca. 120 kr. pr. time. Frivilligrådet opererer med en timepris på frivilligt arbejde på mellem 140 kr. og 200 kr.

Det foreslås derfor, at der fastsættes en timepris for frivilligt arbejde på 150 kr. eksklusiv moms.

Der fastsættes krav om, at der for ansøgninger med håndværkerydelser og leverancer over 50.000 kr., efter ansøgningens godkendelse, eftersendes minimum to tilbud på nævnte håndværkerydelser og -leverancer, så udgifterne kan dokumenteres.

Da der har været usikkerhed om, hvorvidt visse ansøgninger var modtaget, præciseres det, at kun ansøgninger, der har modtaget en kvittering fra Plan og By anses for modtaget. Ansøgninger skal anvende officielt ansøgningsskema og sendes til den anførte emailadresse.

For bedre at sikre at lokalmiljøerne kan realisere deres projekter uden om vinterperioden, øges antallet af politiske behandlinger af ansøgninger over 50.000 kr. fra 2 til 3 pr. år.

Puljen annonceres løbende gennem ugeaviser, kommunens hjemmeside, kommunens facebookside og gennem kontaktpersoner i lokalmiljøet.

Økonomi

Der har som nævnt været afsat 1,5 mio. kr. årligt til Mellembypuljen i årene 2014-2017.

Midlerne er dog ikke blevet brugt, og der er derfor cirka 1,6 mio. kr. i uforbrugte midler, der er overført fra 2014 og 2015 til 2016. Baggrunden er, at mellembyerne ikke kan realisere projekter med egenfinansiering med den hastighed, som der er afsat kommunale midler.

Som en del af Teknik- og Miljøudvalgets budgetforslag for 2017 er det derfor indarbejdet, at midlerne spredes over flere år, således der afsættes 750.000 kr. i hvert af årene 2017-2020 samt 500.000 kr. i 2021.

Herved sikres der finansiering til realiseringen af helhedsplanerne for mellembyerne over en syvårig periode (2014-2021).

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. maj 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen, dog med følgende ændring i retningslinierne: "For at kunne tildeles midler fra Mellembypuljen, skal man kunne stille med en medfinansiering. Medfinansieringen skal, som udgangspunkt minimum udgøre 25 % af de samlede udgifter. Teknik- og Miljøudvalget kan efter en konkret vurdering dispensere fra kravet om medfinansiering på 25 %.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget.

Bilag

Til toppen


18. TM Fjernvarme - Tilslutningsprojekt - Højvangen - Horsens


Sagsnummer
13.03.00-P20-1-16
Resume

Fjernvarme Horsens har fremsendt forslag til tilslutningsprojekt for et område ved Dagnæsparken, Fjordparken, Højvangen og Højvangsalle.

Forslaget gælder tilslutningspligt til fjernvarmen inklusiv en 9 års frist.

Forslaget har været i høring hos ejerne af de 460 ejendomme i 4 uger. Ca. 60 ejendomme har haft indsigelser til projektet, og har søgt dispensation eller fritagelse fra projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender ansøgningen om at pålægge tilslutningspligt til fjernvarmen til de ejendomme, der er nævnt i forslaget.
 2. Byrådet delegerer kompetencen til at træffe afgørelser i medfør af lov om varmeforsyning i enkeltsager til direktionen, herunder afgørelser om fritagelse og dispensation.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Per Løkken, Det Konservative Folkeparti stemte imod.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Fjernvarme Horsens a.m.b.a. har søgt Byrådet om godkendelse af projektforslaget tilslutningspligt til Højvangen.


Fjernvarme Horsens a.m.b.a vil gerne konvertere 460 ejendomme fra naturgas til fjernvarme og samtidig pålægge tilslutningspligt til ejendommene på Bollervej, Dagnæsparken, Fjordparken, Højvangen og Højvangsalle.
Tilslutningspligten vil blive tinglyst på ejendommene efter godkendelsen i Byrådet.

I Byrådets godkendelse af varmeprojektforslaget fra den 6. oktober 2015, var det en forudsætning i afsnit 1.9.3, for Fjernvarme Horsens a.m.b.a. mulighed for at gennemføre projektet, at: Citat "Projektforslaget omfatter ikke tilslutningspligt, men der ønskes efterfølgende pålagt alle ejendomme i de områder, der konverteres, tilslutningspligt til fjernvarme, jf. projektbekendtgørelsens § 27, stk. 1, nr. 6, og varmeforsyningslovens § 11 og 12. Der vil efterfølgende blive fremsendt særskilte projektforslag om tilslutningspligt for alle områder, der konverteres."

Forslaget om tilslutningspligt kan godkendes på baggrund af Byrådets godkendelse af den 6. oktober 2015, Varmeprojektforslaget for hele Horsens By, jf. § 2 i tilslutningsbekendtgørelsen BEK nr. 690 af 21. juni 2011.

Nedgravningen af fjernvarmerør i området er ikke afhængig af beslutningen om tilslutningspligt, da nedgravningen blev godkendt af Byrådet den 6. oktober 2015.

Lovgrundlaget for beslutningen

Påbuddet gives efter § 11, § 12 og § 13 i varmeforsyningsloven LBK nr. 1307 af den 24. november 2014 og efter § 2, § 3, § 4, § 5, § 6 , § 10 og § 12 i tilslutningsbekendtgørelsen BEK nr. 690 af den 21. juni 2011, samt ændret ved bekendtgørelse nr. 1182 af den 13. december 2011.

Projekt om tilslutningspligt godkendes efter tilslutningsbekendtgørelsen, §§ 3, 4, 5 og 6 samt efter projektbekendtgørelsen nr. 1124 af 23. september 2015, §§ 23, (25),26, 27 og 28.

Beslutning om tilslutningspligt træffes efter tilslutningsbekendtgørelsens §§ 2, 5, 6 og har retsvirkning efter tilslutningsbekendtgørelsens §§ 7, 8, 9, 10 og 11.

Pålægget om tilslutningspligt har endvidere hjemmel i varmeforsyningslovens §§ 11 og 12.

Beslutning efter § 12 i tilslutningsbekendtgørelsen er hjemmel for et særskilt påbud i form af en beslutning om, at tilslutningspligtige ejendomme skal tilsluttes, når væsentlige varmeinstallationer skal udskiftes inden for 9-års fristen.

Retsvirkningen af tilslutningspligten

Tilslutningspligt betyder, at man får pligt til at tilslutte sig fjernvarme, og at ny bebyggelse får ret til forsyning fra ibrugtagning.

Reglerne for ny bebyggelse er en retsvirkning, der fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens §§ 8 og 9

Tilslutningspligten vil blive tinglyst på ejendommen, når Byrådet har godkendt den. Efter pligten er godkendt af Byrådet, kan man vente 9 år med at blive tilsluttet.Varmeværket kan først opkræve tilslutningsgebyret og de faste afgifter efter 9 år, hvis man ikke ønsker at modtage fjernvarmen.

Byrådets beslutning efter tilslutningsbekendtgørelsens § 12 indebærer, at man ikke efter en sådan beslutning kan lave væsentlige ændringer i den eksisterende varmeinstallation,

uden at tilslutningspligten træder i kraft og dermed afkorter 9 års fristen. Det betyder, at der ikke må skiftes til et nyt selvstændigt varmeanlæg eller laves væsentlige ændringer på det nuværende fyr.

Men man må godt beholde sit nuværende varmesystem og vedligeholde det, hvis man vil vente 9 år med tilslutningspligten.

Delegation og dispensationsmulighed

Byrådet kan med fordel delegere sagsbehandlingen af dispensationer til direktionen. Da alle dispensationer vil være behandling af enkeltsager, og da lovgivningen er meget klar på området, vurderes det at være naturligt at delegere beslutningskompetencen til direktionen.


Der er ejendomme, som ikke kan kræves tilsluttet og grundejere, som kan søge dispensation.

Alle dispensationssager skal behandles enkeltvis ud fra en konkret vurdering og med partshøring af ejeren af den enkelte ejendom. Ejeren får derudover en klagemulighed til Energiklagenævnet, som har ret til at ophæve kommunens beslutning.


Der skal ved dispensation tages stilling til typen af varmesystem, brændselstype og fordelingen af disse, ejerens alder, om ejeren selv har beboet boligen i den periode, der har været tilslutningspligt, og ud fra blandt andet de spørgsmål kan der eventuelt afgives en dispensation. Det er § 15, § 16 og § 17 i tilslutningsbekendtgørelsen, som afgør, hvem der er omfattet af tilslutningspligten, og hvem der kan få en dispensation.

Høring af forslaget

Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om høringen på udvalgsmødet den 8. marts 2016.

Forslaget har været i høring hos boligejerne i 4 uger frem til den 10. april 2016, og der er modtaget følgende høringssvar i perioden:

 • 24 ejendomme har søgt om dispensation.
 • 33 ejendomme har søgt om fritagelse.
 • 1 ejendom er kommet med andre indsigelser til forslaget.

/ CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. maj 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


19. TM Arealerhvervelse vedrørende omprofilering af Nordrevej


Sagsnummer
05.01.00-G01-15-14
Resume

I forlængelse af tidligere beslutning om omprofilering af Nordrevej er der behov for yderligere arealerhvervelse.


Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender, at der gennemføres ekspropriation af de nødvendige arealer til omprofilering af Nordrevej på strækningen øst for Skovbrynet.
 2. Byrådet bemyndiger Direktionen til at indgå frivillige aftaler på baggrund af ekspropriationshjemlen.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i februar 2016 at give anlægsbevilling til en omprofilering af Nordrevej. Ved samme lejlighed besluttede Byrådet, at der kan eksproprieres til formålet på strækningen mellem Højvangsalle og Skovbrynet.

Der er imidlertid også behov for arealerhvervelser på strækningen øst for Skovbrynet. Anlæg af denne strækning er aftalt i udbygningsaftalen vedrørende forslag til lokalplan 2016 – 3 Boliger, Tyrstedhøj, etape III.

Lokalplanforslaget er sendt i høring efter Byrådets beslutning på mødet i februar 2016.

Udgifterne til arealeerhvervelsen afholdes inden for bevillingen til omprofilering af Nordrevej.

Efter vejlovens § 43 kan vejbestyrelsen iværksætte en ekspropriation til offentlige vejanlæg (ekspropriationsevnen).

Med indstillingen søges tilkendegivet, at Horsens Kommune tillige har vilje til at ekspropriere, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Færdiggørelse af anlægsprojektet afhænger af arealerhvervelsen. Pt. forventes projektet at kunne færdiggøres ultimo 2016.

/ALYHA

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. maj 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


20. TM Byggemodning, Egebjerggårdsvej, 1. etape


Sagsnummer
05.00.00-P20-7-16
Resume

Bevilling til byggemodning Egebjerggårdsvej.

Der er udarbejdet projekt for byggemodning af Egebjerggårdsvej, 1. etape, i det nye byggemodningsområde nord for Egebjerg.

Der udstykkes 47 parceller (åben-lav) med tilhørende forbindelsesvej.

Der søges bevilling til gennemførelse af byggemodningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender, at det beskrevne projekt for byggemodningen gennemføres.
 2. Byrådet meddeler tillæg til anlægsbevilling til gennemførelse af byggemodningen på 22.322.730 kr., med tilhørende rådighedsbeløb i 2016 på 14.512.734 kr. til byggemodning Egebjerggårdsvej.
 3. Byrådet meddeler tillæg til anlægsbevilling til udbygning af den omkringliggende infrastruktur på 2,0 mio. kr., med tilhørende rådighedsbeløb i 2016 til byggemodning Egebjerggårdsvej.
 4. Byrådet godkender det samlede rådighedsbeløb på 16.512.730 kr., som finansieres af puljen til nye byggemodninger.
 5. Byrådet giver ved budgetlægningen for 2017 en bevilling til afledte driftsudgifter fra 2017 og frem på 105.000 kr./år, til vejbelysning af boligveje i byggemodningen og forbindelsesvejen, finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets pulje til afledt drift.
 6. Byrådet giver ved budgetlægningen for 2017 en bevilling til afledte driftsudgifter fra 2017 til 2022 frem på 20.000 kr./år, til vedligeholdelse af veje, stier og grønne områder i byggemodningen og forbindelsesvejen, finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets pulje til afledt drift.
 7. Byrådet godkender, at boligvejene i byggemodningen navngives: Majblomsten, Skovmærket og Martsviolen.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø har udarbejdet projekt for byggemodning af Egebjerggårdsvej, 1. etape, i det nye byggemodningsområde nord for Egebjerg. Se bilag 1. Der udstykkes 47 parceller (åben-lav) med tilhørende forbindelsesvej.

Antallet af grunde er ændret i forhold til kortskitsen i lokalplan 2015-2, hvor der er vist 40 grunde med åben-lav bebyggelse og 72 med tæt-lav bebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for, at en del af området kan etableres med enten tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Der etableres dog ikke tæt-lav bebyggelse i denne etape, da der på to andre lokaliteter i Egebjerg planlægges for tæt-lav bebyggelse.

Forbindelsesvejen udlægges i 22 m bredde, med 5 m kørebane, 0,5 m rabat, 2 m skillerabat, 2,5 m fællessti og 3,5 m yderrabat i hver side. Under færdiggørelsesarbejdet udvides asfaltarealet til 6 m. På forbindelsesvejen etableres vejbelysning og vejtræer i begge sider. Boligveje udlægges i 10 m bredde, med 4 m kørebane og 2,25 m yderrabat i hver side. Under færdiggørelsesarbejdet udvides asfaltarealet på boligveje til 5 m. På boligveje etableres vejbelysning i en vejside samt vejtræer i modsatte side.

Som en del af entreprisen forbedres faciliteterne for de bløde trafikanter også uden for byggemodningsområdet, så der bl.a. sikres gode skoleveje til Egebjerg Skole. Faciliteterne omfatter cykelbaner i begge vejsider og 900 m fortov på Egebjergvej mellem Rådvedvej og forbindelsesvejen til byggemodningen samt hastighedsdæmpende foranstaltninger mv. på Egebjergvej og Rådvedvej.

For at skabe en god forbindelse til det eksisterende Egebjerg etableres også en ny sti mellem byggemodningsområdet og Skovvej (via lokalplanområde og kommunal ejet jord).

Boligvejene i området navngives: Majblomsten, Skovmærket og Martsviolen (se bliag 1), som alle er planter, der findes i Hansted Skov. Vejnavnet på forbindelsesvejen, Egebjerggårdsvej, er godkendt af Byrådet den 24. marts 2015.

Udgifterne til byggemodningen, ekskl. arealerhvervelse og forbindelsesvej, er overslagsmæssigt opgjort til 24,322 mio. kr. ekskl. moms, som forventes at fordele sig således:

Anlægsudgifter:

Byggemodning ekskl. salgsomkostninger og færdiggørelse

14.512.734 kr.

Salgsomkostninger

1.410.000 kr.

Færdiggørelse (forventes udført i 2022)

6.400.000 kr.

Byggemodning inkl. salgsomkostninger og færdiggørelse

22.322.734 kr.

Anlæg og trafiksikkerhed uden for byggemodningsområdet

2.000.000 kr.

Ny samlet anlægsbevilling

24.322.734 kr.

Byggemodning samt anlæg og trafiksikkerhed uden for byggemodningsområdet forventes udført i 2016. Færdiggørelsen af byggemodningen forventes at kunne gennemføres i 2022.

Der søges således en samlet anlægsbevilling til byggemodning og trafiksikkerhed inden for byggemodningsområdet på 24,323 mio. kr. og et rådighedsbeløb på 16,513 mio. kr. (Rådighedsbeløb er anlægsbevilling ekskl. salgsomkostninger og færdiggørelse).

Udgifter til salgsomkostninger og til færdiggørelse afholdes af henholdsvis pulje til salgsomkostninger og pulje til færdiggørelse. Der skal ikke søges rådighedsbeløb til afholdelse af disse udgifter. Dette vil ske løbende.

Rådighedsbeløbet til byggemodningen og anlæg og trafiksikkerhed uden for byggemodningsområdet (16,513 mio. kr.), finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets pulje til byggemodninger.

I 2016 er der afsat 19,414 mio. kr. i puljen til byggemodninger. I 2017 er der 17,9 mio. kr., i 2018 er der 17 mio. kr. og i 2018 er der 18 mio. kr.

Byrådet gav den 29. marts 2016 anlægsbevilling og rådighedsbeløb til opkøb af jord og anlæg af forbindelsesvej.

Grundene forventes afhændet til en pris mellem 700.000 og 900.000 kr. Den endelige pris fastsættes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Samlet set forventes indtægterne at balancere eller svagt overstige de samlede udgifter til byggemodningen.

Afledt drift

Vejbelysning, 105.000 kr./år (fra 2017 og frem), indarbejdes ved budgetlægningen til budget 2017.

Veje, stier og grønne områder, 20.000 kr./år (fra 2017 og til overdragelse til grundejerforening, forventes i 2022). Der er tidligere godkendt yderligere 50.000 kr. til afledt drift (ved sag til Byrådet den 29. marts 2016).

/ALYHA

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. maj 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


21. TM Andreas Steenbergs Plads, ombygning


Sagsnummer
05.05.05-P20-2-15
Resume

Teknik og Miljø har afholdt licitation den 29. april 2016 på ombygningen af Andreas Steenbergs Plads.

Den samlede udgift for anlægget beløber sig til 10,375 mio. kr., hvoraf der er afsat 8,3 mio. kr. på budgettet for 2016.

Der skal derfor søges en tillægsbevilling på i alt 2,075 mio. kr. for at gennemføre anlægget.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling på 2.075.000 kr. til Andreas Steenbergs Plads, ombygning.
 2. Byrådet giver tillæg til rådighedsbeløbet på 2.075.000 kr. finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets byudviklingspulje i 2016.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Der blev den 29. april 2016 afholdt licitation på ombygningen af Andreas Steenbergs Plads.

Det billigste bud lød på 9.764.342 kr. ekskl. moms, heraf skal Beringsgården betale 2.052.878 kr. ekskl. moms.

Den samlede udgift for den kommunalt finansierede del kan herefter opgøres til 10.375.000 kr. ekskl. moms, inkl. belysning, projektering og uforudseelige udgifter.

Byrådet har tidligere i mødet den 27. oktober 2015 bevilget 8.300.000 kr. til gennemførsel af anlægget, hvilket nødvendiggør en tillægsbevilling på 2.075.000 kr. ekskl. moms.

Årsagen til fordyrelsen skyldes dels, at entreprisegrænsen er udvidet til at følge skellet mod Campus-grunden (ca. 800 m2 større areal) for en bedre sammenhæng til det kommende byggeri dels, at overslaget blev regnet på et meget tidligt tidspunkt således, at bl.a. flytningen af Triton, anlæg af trapper, belægningens kompleksitet mv., ikke var kendt på dette tidspunkt.

Anlægsarbejdet forventes udført i perioden juni 2016 til juni 2017.

Tillægsbevillingen foreslås finansieret af Byudviklingspuljen 2016.

/ALYHA

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. maj 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Til toppen


22. TM Frigivelse af midler til Madpakkehus på Voervadsbro Teltplads


Sagsnummer
04.01.00-P20-1-16
Resume

Byrådet har i budget 2016 afsat midler til opførelse af et madpakkehus ved Voervadsbro, som af Gudenå-Samarbejdet er udpeget som et krydsningspunkt.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 300.000 kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender, at der gives en anlægbevilling i 2016 på 300.000 kr. til indkøb og opførelse af et madpakkehus på Voervadsbro Teltplads.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune har efter Vejle Amt overtaget driften af teltpladsen i Voervadsbro. Det er et stort grønt friluftsområde, der midt i Voervadsbro by ligger naturskønt langs Gudenåen.

Som overnatningsplads for de sejlende på Gudenåen er det en vigtig infrastruktur. Hvert år er der mellem 1.000 og 1.500 overnatninger på teltpladsen, og herudover benyttes stedet som rasteplads af andre sejlende samt lokale borgere og gæster/turister, der besøger Voervadsbro.

Etableringen af et madpakkehus på Voervadsbro Teltplads er et ønske fra Gudenå-Samarbejde om at sejlende, gående, cyklende og kørende naturligt vil gøre rast og mødes ved krydsningspunkter langs Gudenåen som dette.

Et krydsningspunkt skal have en række faciliteter, som ud over madpakkehus er opfyldt på Voervadsbro Teltplpads. Madpakkehuset i Voervadsbro skal have tag og 2 åbne sider, så madpakken kan spises ved borde og bænke i tørvejr.

Madpakkehuset placeres på det sted, hvor der ifølge lokalplan 25, ”Campingplads i Voevadsbro” må ligge en servicebygning. Madpakkehuset bliver bygget sammen med det eksisterende toilethus, så det opfylder lokalplanen.

Byrådet har i budget 2016 afsat midler til opførelse af et madpakkehus ved Voervadsbro. Der ansøges således om en anlægsbevilling på 300.000 kr.

Pladsen har kommunen lejet af grundejerforeningen Holmekollen ved en kontrakt, der udløber med udgangen af 2016. Ejeren vil gerne indgå en lejekontrakt, der er uopsigelig i de næste 20 år.

/FHL

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. maj 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


23. TM Forslag til jordstrategi - en plan for håndtering af overskudsjord ved bygge- og anlægsprojekter


Sagsnummer
09.08.15-K08-14-15
Resume

Af budgetaftalen for 2016 fremgår det, at der i 2016 skal udarbejdes en jordstrategi for Horsens Kommune.

Jordstrategien skal anvise områder i kommunen, hvor overskudsjord fra byggerier kan afleveres. På nuværende tidspunkt køres langt det meste jord til nabokommunerne.

Jordstrategien skal gøre det billigere og lettere for entreprenørerne at komme af med overskudsjorden, reducere CO2 udledning fra jordtransporten og samtidig sikre, at overskudsjorden anvendes til klima- og kystsikring, rekreative formål og landskabsmæssige forbedringer i Horsens Kommune.

Arbejdet med jordstrategien er startet op, og der er sket en indledende screening. Der er identificeret det første område - den tidligere losseplads i Bækkelund - der kan anvendes til placering af jord.

Hensigten er at udvikle den tidligere losseplads til et attraktivt rekreativt område. Arealet er i øjeblikket et indhegnet vildnis uden offentlig adgang.

Den foreløbige økonomiske beregning for lossepladsen i Bækkelund ser ud til at balancere. Der skal gennemføres yderligere tekniske undersøgelser på grund af, at der sker en udledning af gas fra den gamle losseplads, og at arealet hælder ned mod Dagnæs Bæk.

Der ønskes bevilling til at gennemføre de tekniske undersøgelser ved lossepladsen, Bækkelund, samt udarbejdelsen af jordstrategien, hvor der sker udpegning af de næste områder, hvor der kan placeres jord.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender, at mulighederne for jordplacering på den tidligere losseplads i Bækkelund undersøges nærmere.
 2. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.700.000 kr. til tekniske undersøgelser og udarbejdelse af planforslag ved lossepladsen i Bækkelund, finansieret ved fremtidige indtægter fra tilkørt overskudsjord.
 3. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 500.000 kr. til udarbejdelse af en samlet jordstrategi, finansieret ved fremtidige indtægter fra tilkørt overskudsjord.
 4. Byrådet giver en indtægtsanlægsbevilling på 2,2 mio. kr., der modsvarer anlægsbevillingerne til tekniske undersøgelser og samlet jordstrategi.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2016 fremgår det, at der i 2016 skal udarbejdes en jordstrategi for Horsens Kommune. Jordstrategien skal anvise områder i kommunen, hvor overskudsjord fra byggerier kan afleveres.

Den høje byggeaktivitet i kommunen betyder, at stadig større jordmængder skal håndteres. I dag bliver rigtig meget jord transporteret over lange afstande til modtageanlæg i grusgrave og kørt ud af kommunen.

Den lange transport fordyrer anlægsprojekterne i Horsens Kommune, medfører trængsel på vejene og medfører udledning af unødige mængder CO2.

Lokale vognmænd, bygherrer og rådgivere efterspørger på den baggrund lokale afsætningsmuligheder for overskudsjord.

Jordstrategien skal gøre det billigere og lettere for entreprenørerne at komme af med overskudsjorden, reducere CO2-udledning fra jordtransporten og samtidig sikre, at overskudsjorden anvendes til støjvolde, klima- og kystsikring, rekreative formål og landskabsmæssige forbedringer i Horsens Kommune.

Et eksempel på genanvendelsesprojekt er "sundhedslandskaber", som der blandt andet er erfaringer med i Århus, Hasle bakker. Her er der skabt et velbesøgt bakkelandskab, der bruges til motion, spejdere og byens borgere.

Jordstrategien skal blandt andet kortlægge mængden af overskudsjord, der vil opstå ved bygge- og anlægsprojekter i kommunen. Der er gennemført indledende beregninger, der viser et meget stort behov, men grundlaget skal yderligere kvalificeres.

Strategien skal løbende udpege egnede arealer, hvor overskudsjord vil kunne genanvendes i projekter, som giver kommunen værdi. I forbindelse med dette skal der gennemføres undersøgelser og analyser, hvortil der ansøges om bevilling på 500.000 kr.

Udgifterne til jordstrategi og etablering af de ønskede genanvendelsesprojekter skal finansieres af indtægter fra tilkørt jord således, at projekterne på sigt bliver omkostningsneutrale for kommunen.

I en opstart af et genanvendelsesprojekt vil kommunen således have udgifter til omkostninger, inden modtageanlægget vil kunne modtage den første jord og få en indtægt. Prisniveauet for at aflevere jord forventes at svare til niveauet på modtageanlæg i andre kommuner.

Lokalitet Bækkelund

Der er i forbindelse med jordplansstrategien gennemført en indledende screening af den tidligere losseplads i Bækkelund, som en lokalitet for placering af overskudsjord.

Den tidligere losseplads er afgrænset af Bjerrevej mod øst, Vibevej mod syd, Rypevej mod vest og Dagnæs Bæk mod nord.

Lossepladsen er en af de få ubebyggede pletter i det sydlige Horsens, og der har derfor været stor interesse blandt borgerne for at anvende området til rekreative formål. Området er i øjeblikket indhegnet uden adgang for offentligheden, da der er tale om en forurenet grund, der ikke er afdækket korrekt, og hvor der er gasudvikling fra dele af lossepladsen.

Visionen er at udvikle lossepladsen til et attraktivt, rekreativt område for borgerne. Området vil kunne indeholde kælkebakker, stier, motionsredskaber, unikke legepladser, etc. - alt sammen sammentænkt med de jordarbejder og beplantninger, som skal laves på området.

Området vil kunne anvendes til både ”ren jord” og ”lettere forurenet jord”, hvilket al jord i bymæssig bebyggelse som udgangspunkt er defineret som. Det vil være til stor gavn f.eks. i forbindelse med fjernvarmekonverteringen.

En foreløbig forretningsplan, vedlagt som bilag, viser, at indtægterne fra placeringen af jorden vil kunne finansiere de udgifter til planlægning, etablering af anlæg, jordarbejder, mandskab, etc.,der er. Indtægterne vil også kunne dække den afsluttende etablering af området, som et rekreativt område for byens borgere samt finansiere udgifterne forbundet med jordstrategien.

Der foreslås derfor, at en placering på lossepladsen i Bækkelund undersøges nærmere samtidig med, at en samlet strategi for hele kommunen udarbejdes.

Det er vurderingen, at lossepladsen er et oplagt sted at begynde på grund af de rekreative potentialer og placeringen i byen. Med den nuværende byggeaktivitet er der samtidig et meget stort behov for afsætningsmuligheder, der hurtigst muligt skal opfyldes.

Der forventes anvendt 1,7 mio. kr. til de fornødne undersøgelser samt udarbejdelse af det fornødne planmateriale. Undersøgelserne vil blive koordineret med andre myndigheder og Horsens Vand, der kan have en interesse i klimatilpasning af Dagnæs Bæk.

Efter undersøgelsen er gennemført, vil der - i så fald lokaliteten fortsat vurderes at være hensigtsmæssig - skulle udarbejdes en lokalplan, et tillæg til kommuneplanen og en miljøgodkendelse for området.

Planerne og godkendelserne vil blive behandlet efter de gængse procedurer med borgerinddragelse og høringsprocesser.

/FHL

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. maj 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


24. TM Vedvarende Energikaravane


Sagsnummer
24.00.00-Ø40-1-16
Resume

Som en del af strategien for ”Grøn Vækst Horsens” ønskes igangsat en Vedvarende Energikaravane.

Den Vedvarende Energikaravane omfatter en række arrangementer i 5 lands- og mellembyer. Arrangementerne skal demonstrere forskellige vedvarende energiteknologier og skabe kontakt mellem lokale håndværkere og borgere, der får tilbud om individuel energirådgivning.

Den Vedvarende Energikaravane understøtter flere formål, bl.a. ved at bidrage til byforskønnelse, ideale fællesskaber og opbakning til erhvervslivet.

Der søges om et engangsbeløb på 250.000 kr. finansieret ved ikke anvendte driftsmidler til lokale aktionsgrupper.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet giver driftsbevilling på 250.000 kr. til projektet Vedvarende Energikaravane.
 2. Byrådet godkender, at Den Vedvarende Energikaravane finansieres af ikke anvendte driftsmidler til lokale aktionsgrupper under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Vedvarende Energikaravane er et af de prioriterede tiltag i Handleplanskatalog 2015-2016 for den strategiske erhvervssatsning Grøn Vækst Horsens, som blev vedtaget af den politiske styregruppe i november 2015.

Den vedvarende Energikaravane omfatter en række arrangementer, hvor forskellige vedvarende energiteknologier skal demonstreres, og der skal skabes kontakt mellem lokale håndværkere og borgere, der får tilbud om individuel energirådgivning.

Energikaravanen vil afvikle arrangementer i Nim, Tvingstrup, Vrønding, Lundum og et fælles arrangement for Ørskov, Bleldog Tolstrup. Udvælgelsen af byerne er sket under hensyn til planerne for udrulning af fjernvarmen.

Ifølge den Strategiske Energiplan fra 2013 er Nim under overvejelse for at få fjernvarme i 2025. Der er ikke truffet beslutning om udrulning af fjernvarme til længere end Lund, så det er pt. uvist, om der kommer fjernvarme til Nim.

I Nim vil fokus derfor særligt ligge på renovering af klimaskærmen og andre energisparende tiltag, der ikke står i vejen for en eventuel fremtidig konvertering til fjernvarme.

Den Vedvarende Energikaravane baserer sig på erfaringer fra bl.a. Ringkøbing-Skjern, hvor et lignende projekt er blevet gennemført.

Over 50 % af de deltagende borgere har gennemført renovering af egne ejendomme som følge af rådgivningen. En væsentlig grund til succesen er, at der blev benyttet et uvildigt rådgivningsselskab, som ikke favoriserede nogle tekniske løsninger fremfor andre.

Den Vedvarende Energikaravane understøtter således flere formål. Den bidrager til byforskønnelse, så det bliver mere attraktivt at købe bolig, hvilket kan betyde, at liggetiderne går ned og salgspriserne op, den bidrager til større fællesskab i lokalsamfundene, og den støtter op om det lokale erhvervsliv.

Bevillingen på 250.000 kr. vil blive anvendt til en privat energirådgiver, der koordinerer arbejdet med alle udstillerne,udfører op til 50 dybdegående energirapporter, følger op overfor de borgere, der har fået en rapport for at sikre en høj gennemførelsesprocent og hjælper borgerne med dialogen med leverandører og håndværkere.

Arrangementerne gennemføres i løbet af 2016.

Horsens Kommunes rolle er at være med til at finde lokale leverandører og håndværkere, identificere de relevante byer og bidrage med oplysning til borgerne om tiltaget.

Gennemførelse af projekt Energikaravane foreslås finansieret af midler afsat til lokale aktionsgrupper (LAG midler). Der er i budget 2016 under Økonomi- og Erhvervsudvalget, Direktionens stabe, afsat 254.233 kr. til lokale aktionsgrupper. Der er ikke planlagt anden anvendelse af midlerne i budget 2016.

/LISSJ

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2016.

Teknik- og Miljøudvalget valgte at udsætte punktet til næste møde i maj måned.

Teknik- og Miljøudvalget, 10. maj 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at Energikaravanen ikke skal omfatte Tvingstrup.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. maj 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkninger fra Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Til toppen


25. Lukket punkt: ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-31-15
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Til toppen


26. Lukket punkt: ØK Køb af fast ejendom


Sagsnummer
82.01.00-G01-5-15
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Til toppen