Vis emner under Forside

Byrådet - Referat

Dato: 26. april 2016
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. ØK Regnskab 2015


Sagsnummer
00.32.00-S00-7-15
Resume

Horsens Kommunes årsregnskab 2015 skal overgives til revision.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet overgiver årsregnskabet 2015 til revision.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Årets resultat for driftsvirksomheden på det skattefinansierede område viser et overskud på 289 mio. kr. mod oprindelig budgetteret 232,4 mio. kr.

Driftsudgifterne er på 4.864,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindre forbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Der er et merforbrug på serviceudgifterne på 6 mio. kr. og et mindreforbrug på 9 mio. kr. på overførselsudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering mv. i forhold til det oprindelige budget.

Det forventes, at overførslen af ikke forbrugte bevillinger fra 2015 til 2016 vil blive ca. 60 mio. kr.

Nettoudgifterne til jordforsyningen er på 29,7 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 20,5 mio. kr. i forhold til et oprindeligt budgetteret nettoudgifter på 9,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært meropkøb af jord på 54 mio. kr. og mersalg af grunde på 38 mio. kr.

Nettoudgifterne til øvrig anlægsvirksomhed er på 76,1 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 134,9 mio. kr. Denne forskel bunder primært i merindtægter fra salg af ejendomme på 39 mio. kr., og anlægsprojekterne er ikke fuldt ud gennemført i forventet omfang.

Afdrag på lån udgør 120,3 mio. kr.

Der er ikke hjemtaget lån i 2015, men der hjemtages lån på 32 mio. kr. vedrørende 2015 i supplementsperioden.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er i 2015 steget til 464,1 mio. kr. fra 279,2 mio. kr. 2014. Årsagen til stigningen i den gennemsnitlige likviditet på 184,9 mio. kr. er primært en væsentlig stigning i indtægterne fra salg af jord og bygninger. Kommunens kassebeholdning er ultimo 2015 på 147 mio. kr. Hovedårsagerne er dels, at der ikke er hjemtaget lån (forventes foretaget i supplementsperioden), og dels i forhold til sidste år er færre regninger, der først skulle betales i supplementsperioden.

/NR

NB: Årsberetning 2015 er vedh. og Link til regnskab 2015 er http://www.e-pages.dk/horsensk...

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


2. ØK Overførsel af uforbrugte bevillinger 2015-16


Sagsnummer
00.30.00-S00-1-16
Resume

I forlængelse af regnskab 2015 opgøres eventuelle restbevillinger på driften samt restrådighedsbeløb til kommunens anlægsarbejder.

De enkelte decentrale enheder har efter kommunens styringsprincipper mulighed for at få overført deres restbevilling på de rammebelagte områder fra 2015 til 2016.

Med denne sag overføres 62,8 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2015 til 2016 samt rådighedsbeløb for netto 33,9 mio. kr. for anlægsarbejder, der ikke er afsluttet i 2015.

Fra 2014 til 2015 blev der overført 59,4 mio. kr. i uforbrugte midler på driften. Opsparingen er således forøget med 3,4 mio. kr. i 2015 i forhold til 2014.

Desuden overføres der 27,6 mio. kr. fra 2015 til 2016 vedrørende ikke-forbrugte bevillinger til indskud i Landsbyggefonden.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2016 på i alt 62,8 mio. kr. vedr. overførsel af restbevillinger, finansieret af likvide aktiver jf. bilag 1
 2. Byrådet godkender, at der overføres rådighedsbeløb på i alt 33,9 mio. kr. fra 2015 til 2016 vedr. igangværende anlægsprojekter, jf. bilag 2
 3. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling til anlægspuljer på i alt 0,2 mio. kr., jf. bilag 3.
 4. Byrådet godkender, at der overføres 27,6 mio. kr. vedr. indskud i Landsbyggefonden fra 2015 til 2016, jf. bilag 4.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Overførsel af restbevillinger 2015-16 på drift

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015 opgøres den enkelte decentrale enheds forbrug på de rammebelagte områder.

Efter de gældende regler har de decentrale enheder ret til at få overført et mindreforbrug på 5 pct. af korrigeret budget eller et merforbrug på 5 pct. af korrigeret budget - dog maks. 1,0 mio. kr. uden særskilte forklaringer.

Det enkelte udvalg/direktørområde skal sikre, at den samlede udvalgsramme ikke overskrides. Et merforbrug på ét område skal således modsvares af et mindreforbrug på et andet område.

Der overføres et mindreforbrug på i alt 62,8 mio. kr. fra 2015 til 2016 jf. bilag 1. I forbindelse med regnskab 2014 blev der overført 59,4 mio. kr. fra 2014 til 2015. Opsparingen er således forøget med 3,4 mio.kr. i 2015 i forhold til 2014. Forbrug af opsparede midler er sket på hhv. Beskæftigelsesudvalget med 0,3 mio. kr. og Børne- og Skoleudvalget med 31,4 mio. kr. Forøgelse af opsparede midler i 2015 er sket på hhv. Økonomi- og Erhvervsudvalget med 8,7 mio. kr., Kulturudvalget med 0,7 mio. kr., Teknik- og Miljøudvalget med 9,2 mio. kr., Beredskabskommissionen med 0,5 mio. kr. og Velfærds- og Sundhedsudvalget med 15,9 mio. kr.

Under Børne- og Skoleudvalget skyldes forbruget af opsparede midler primært ekstraordinært høje udgifter til personale. Merforbruget fordeles primært på:

 • skolerne (12,6 mio. kr. - skyldes udfordringer med at implementere folkeskolereformen uden at overskride budgetterne)
 • dagplejen (5,6 mio. kr. - kapacitetstilpasning som følge af fortsat faldende børnetal og ændret efterspørgsel hos forældrene)
 • daginstitutionerne (4,2 mio. kr.)
 • Ejendomscenter (3,3 mio. kr.)

Af bilag 1 fremgår det mer- og mindreforbrug, der instilles overført for hver enkel rammebelagt decentral enhed i Horsens Kommune.

Overførsel af restrådighedsbeløb 2015-16 på anlæg

Som en del af regnskabsarbejdet afsluttes hvert år en række anlægsarbejder. I forbindelse med regnskab 2015 afsluttes 96 projekter.

Der overføres i alt netto 33,9 mio. kr. fra 2015 til 2016 vedrørende igangværende anlægsarbejder, jf. bilag 2. Heraf udgør overførslen til anlægspuljer med restrådighedsbeløb fra afsluttede anlægsarbejder netto 6,4 mio. kr., mens der overføres 0,3 mio. kr. fra anlæg til drift.

I forbindelse med budgetopfølgningerne hhv. 30. april 2015 og 31. august 2015 blev der overført netto 93,7 mio. kr. til 2016. Desuden er der fra før 2015 overført netto 1,0 mio. kr. til 2016.

Den samlede overførsel på anlæg til 2016 fra tidligere år udgør derfor netto 129,6 mio. kr.

Desuden søges tillæg til anlægsbevilling på i alt 0,2 mio. kr. i 2016 vedrørende anlægspuljer med restrådighedsbeløb fra afsluttede anlægsarbejder, jf. bilag 3.

Indskud i Landsbyggefonden

Der overføres i alt 27,6 mio. kr. fra 2015 til 2016 vedrørende indskud i Landsbyggefonden jf. bilag 4.

/MOKR/AN

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


3. ØK Anlægsregnskaber for anlæg over 10 mio. kr.


Sagsnummer
00.32.00-S00-2-16
Resume

Anlægsregnskaber for anlægsarbejder med en samlet bruttoudgift over 10 mio. kr. skal godkendes af Byrådet.

I denne sag fremsendes en række anlægsregnskaber til godkendelse. Anlægsarbejderne er teknisk afsluttet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender anlægsregnskab vedrørende Midtbyen Brædstrup, yderligere tiltag
 2. Byrådet godkender anlægsregnskab vedrørende IT- og effektiviseringspuljen
 3. Byrådet godkender anlægsregnskab vedrørende Renovering af Horsens Genbrugsplads
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

For afsluttede anlægsarbejder med en samlet bruttoudgift over 10 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, jf. Horsens Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for følgende 3 anlægsarbejder:

Midtbyen Brædstrup, yderligere tiltag (se bilag 1)

Brædstrup Kommune fik, inden kommunesammenlægningen, udarbejdet en visionsplan og designmanual for Brædstrup Bymidte. Visionen omhandler flere steder i Brædstrup herunder: Bredgade, Stationstorvet, Byparken (Bjergvejen og parkeringspladsen ved Eventyrhuset) samt Folkeparken. Der er gennemført projekter alle de nævnte steder. Eksempelvis trafiksanering i Bredgade, renovering af stationpladsen og stiforbindelse, etablering af helleanlæg ved rundkørsel, indretning af legefaciliteter i Folkeparken.

I forhold til den korrigerede anlægsramme på 30 mio. kr. er der et merforbrug på 0,374 mio. kr., som dækkes af anlægspulje under Trafik og Vej.

IT- og effektiviseringspuljen (se bilag 2)

Anlægsprojektet omhandler en stribe forskellige IT-projekter fra perioden 2007-2014. Der er primært tale om implementeringsudgifter til en række IT-systemer. Der har været tale om udgifter til mange forskellige typer af systemer. De største investeringer har knyttet sig til ESDH-systemer, konverteringsudgifter i forbindelse med kommunesammenlægningen, arkiveringssystemer, tandplejesystemer og jobcentersystem.

Det samlede mindreforbrug på 269.099 kr. vedrører primært overskydende midler i forbindelse med implementeringen af ESDH-systemet SBSYS.

Renovering af Horsens Genbrugsplads (se bilag 3)

Byrådet godkendte den 25. marts 2008, at Genbrugspladsen på Endelavevej i Horsens fornyes. Der er således på baggrund af denne beslutning gennemført en total renovering og omlægning af genbrugspladsen. Nedrivning af eksisterende bygning til brovægt, kontor- og personalefaciliteter og kemikaliehåndtering. Opførelse af ny bygning til brovægt, personalefaciliteter og udstilling/information til borgerne. Opførelse af hævet areal hvorfra borgerne kan aflevere affald "ned i containere". Under det hævede areal er der plads til håndtering af farligt affald, elektronikaffald og genbrugsmaterialer samt lager for materiel.

I forhold til den korrigerede anlægsramme på 29,8 mio. kr. er der et merforbrug på 0,2 mio. kr., som dækkes via mellemregnskab mellem Horsens Kommune og Affald og Genbrug.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


4. ØK Lånegaranti på 4 mio. kr. til Fonden Parkhallens indfrielse af eksisterende realkreditlån


Sagsnummer
04.04.00-Ø60-1-15
Resume

Fonden Parkhallen søger om lånegaranti for optagelse af lån på 4 mio. kr. i Kommunekredit til erstatning for eksisterende realkreditlån.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet meddeler lånegaranti for optagelse af lån på 4 mio. kr. i Kommunekredit.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Den 26. januar 2016 meddelte Byrådet lånegaranti på op til 23 mio. kr. til Fonden Parkhallens opførelse af en sal i tilknytning til Forum Horsens. I de efterfølgende drøftelser med Fonden Parkhallen har det vist sig, at fonden har et realkreditlån med en restgæld på ca. 4 mio. kr. med en restløbetid på ca. 7 år. Det er derfor drøftet med Fonden Parkhallen, at det er økonomisk fordelagtigt at indfri dette lån og i stedet optage tilsvarende lån i Kommunekredit. Udskiftning af det eksisterende realkreditlån med et lån i Kommunekredit i samme størrelse og med samme restløbetid vil i periodenmedføre en mindreudgift på ca. 0,5 mio. kr.

Det indstilles derfor, at der gives kommunegaranti for lånet.

Garantien stiller ikke krav om yderligere deponering.

/IKR

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Til toppen


5. ØK Lejerbo Horsens, Vejlevej, 2. fase, ansøgning om godkendelse af skema C


Sagsnummer
03.02.00-G01-12-14
Resume

Lejerbo Horsens ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 32 almene familieboliger - beliggende på Vejlevej 4 (tidligere Vejlevej 6C og 6D). I forhold til skema B er den kommunale garanti faldet med 432.171 kr. og grundkapitallånet nedsat med 78.800 kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender skema C vedrørende opførelsen af 32 familieboliger med en samlet udgift på 58.360.000 kr.
 2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 51.356.800 kr. til delvis finansiering af udgifterne
 3. Byrådet godkender ydelse på 62,34 % kommunal garanti, svarende til 32.015.829 kr.
 4. Byrådet godkender et tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb 2016 på – 78.800 kr. på byggesagen Vejlevej, 2. fase, og at besparelsen på 78.800 kr. gives som tillæg til rådighedsbeløb 2016 på puljen Indskud i Landbyggefonden
 5. Byrådet godkender huslejefastsættelsen og huslejefordelingen.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Lejerbo Horsens har den 9. marts 2016 fremsendt ansøgning om godkendelsen af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 32 familieboliger beliggende på Vejlevej 4 (tidligere Vejlevej 6C og 6D).

Byggeregnskabet udviser, at udgiften kan opgøres til 58,360 mio. kr., fordelt med 15,401 mio. kr. til grundudgifter, 36,946 mio. kr. til håndværkerudgifter og 6,013 mio. kr. til omkostninger og gebyrer.

Horsens Byråd godkendte den 24. juni 2014 skema B for opførelsen af de 32 familieboliger på Vejlevej, 2. fase. Den samlede anskaffelsessum udgjorde 59.148.000 kr.

I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

Skema B

Skema C

Forskel

Opførelsen af 32 familieboliger

Inkl. moms

Inkl. moms

Anskaffelsessum

59.148.000

58.360.000

-788.000

Støttet lån

52.050.240

51.356.800

- 693.440

Kommunal garanti

32.448.000

32.015.829

- 432.171

Grundkapitallån

5.914.800

5.836.000

- 78.800

Beboerindskud

1.182.960

1.167.200

- 15.760

Husleje i kr./m2/år

931

924

- 7

Den samlede anskaffelsessum udgør 58.360.000 kr. og ligger dermed 788.000 kr. lavere end ved skema B. Det giver en anskaffelsessum på 19.783 kr./m2, som ligger 267 kr./m2 under det gældende maksimumsbeløb for familieboliger ved skema B godkendelsen.

Boligorganisationen har afsat 1.177.285 kr. i byggesagen for bl.a. opførelse af skur og udearealer / legeplads.

Det maksimale lån til dækning af byggeudgifterne er 51.356.800 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunalt grundkapitallån på 5.836.000 kr. og et beboerindskud på 1.167.200 kr.

Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 62,34 %, som svarer til 32.015.829 kr. Det er dermed 432.171 kr. lavere end anslået i ansøgning om skema B godkendelsen.

Ifølge den endelige anskaffelsessum ved skema C udgør det endelige indskud i Landsbyggefonden 5.836.000 kr. Det giver dermed en besparelse på 78.800 kr. i forhold til skema B. Beløbet skal tilbageføres til Horsens Kommune.

Boligorganisationens driftsbudget viser, at den endelige husleje er på 924 kr./m2/år. Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør 85.008 kr./år, svarende til 7.084 kr./måned. Hertil kommer skønnede forsyningsudgifter til vand, varme og el, som kan anslås til 149 kr./m2/år, svarende til ca. 1.142 kr./måned.

Det fremgår af boligforeningens driftsbudget, at de skønnede varmeudgifter i den nye afdeling vil udgøre ca. 43 kr./m2.

Boligorganisationen oplyser, at alle boliger var udlejet pr. 1. september 2015, da byggeriet gik i drift. Der har allerede været stor interesse for boligerne under opførsel. Boligorganisationen tilføjer, at det var en stor fordel med en blanding af 2-, 3- og 4-værelses lejligheder i afdelingen.

Ifølge almenboliglovens § 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 127.

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens § 9, stk. 3.

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Til toppen


6. ØK Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, Rylevej, anmodning om udpegning som bygherre og driftsherre til opførelse af 39 almene familieboliger og godkendelse af skema A.


Sagsnummer
03.02.00-G01-1-15
Resume

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 ansøger om at blive godkendt som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt på Rylevej. Samtidig ansøger Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 om godkendelse af skema A vedrørende opførelsen af 39 almene familieboliger.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt med 39 almene familieboliger på Rylevej
 2. Byrådet godkender Skema A vedrørende opførelsen af 39 almene familieboliger med en samlet udgift på 79.443.000 kr.
 3. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 69.909.840 kr. til delvis finansiering af udgifterne
 4. Byrådet godkender ydelse af kommunal garanti for den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi
 5. Byrådet godkender ydelse af et kommunalt grundkapitallån på 7.944.300 kr. og giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 7.944.300 kr. til indskud i Landsbyggefonden. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen vedrørende Indskud til Landsbyggefonden.
 6. Byrådet godkender huslejestørrelsen.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 har sendt anmodning om at blive udpeget som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt med 39 familieboliger.

Administrationens praksis forud for indstilling til Byrådet om udpegning af bygherre tager udgangspunkt i nedenstående krav:

 1. Bygherre må ikke have et udestående med indberetning af skema C om afsluttede nybyggerier og renoveringer. Herunder f.eks. i form af manglende indberetning indenfor den til enhver tid gældende indberetningsfrist.
 2. Overskridelse af maksimumsbeløb må som udgangspunkt ikke finde sted. Skulle overskridelse alligevel finde sted, forudsætter tilsynet, at det kun sker i ganske særlige og velbegrundede tilfælde, herunder at overskridelsen ikke kan tilskrives bygherres forhold.
 3. Der skal for alle overskridelser være anvist lovlig finansiering.
 4. Boligorganisationen skal have de fornødne ressourcer til at gennemføre et nybyggeri som bygherre. Herunder er det især vigtigt, at organisationen er økonomisk solid.
 5. Boligorganisationen skal have eller antager de tilstrækkelige kompetencer til at sikre den nødvendige tekniske og økonomiske styring af byggeriet.
 6. Der må ikke i øvrigt være konkrete forhold, som giver tilsynet anledning til bemærkninger.

Administrationen skal bemærke, at der i relation til disse seks kriterier ikke er forhold, som giver anledning til bemærkninger forud for udpegning af Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 som bygherre.

Samtidig har boligorganisationen også fremsendt skema A med anmodning om støtte til opførelsen af 39 almene familieboliger på Rylevej.

Det fremgår af det indsendte materiale, at der vil blive tale om 39 almene familieboliger, som vil blive opført som tæt-lav byggeri fordelt på 24 rækkehuse i 1-plan og 15 rækkehuse i 2-plan. Bebyggelsen vil være en blanding af 3- og 4-rums boliger med et bruttoareal på hhv. 91 m2 og 105 m2. Det samlede bruttoetageareal udgør 3.927 m2.

Bebyggelsen vil blive opført traditionelt med murede facader og vil være forsynet med ventilationsanlæg. Hver bolig får egen altan/terrasse. Der vil blive udført parkering i nær tilknytning til boligerne. Energimæssigt vil boligerne blive opført i energiklasse 2015.

Det fremgår af skema A, at den samlede anskaffelsessum kan opgøres således:

Opførelse af 39 almene familieboliger

Inkl. moms

Anskaffelsessum

79.443.000

Støttet lån

69.909.840

Kommunal garanti

Den del af lånet der overstiger 60 % af ejendommens værdi v/afslutning

Kommunal grundkapitallån

7.944.300

Beboerindskud

1.588.860

Husleje pr./m2/år

871

Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgør realkreditinstituttet garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien).

Maksimumsbeløbet i 2016 for opførelse af familieboliger i området er 19.320 kr./m2. Som led i regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger bliver der gennemført skærpede energikrav i det almene nybyggeri for tilsagn meddelt fra den 1. juli 2009. Med henblik på at kunne opfylde disse krav forhøjes maksimumsbeløbet med et energitillæg til tæt/lav byggeri på 990 kr./m2. Projektets anskaffelsessum ligger dermed 80 kr./m2 under maksimumsbeløbet for 2016.

Ifølge skema A er grundudgifterne opgjort til 19,625 mio. kr., håndværkeromkostningerne til 49,341 mio. kr., øvrige omkostninger til 10,477 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 79,443 mio. kr. inkl. moms. Fordelt på procent er der tale om en fordeling mellem udgifterne således: Grundudgifter 24,7 %, håndværkerudgifter 62,1 % og øvrige omkostninger 13,2 %. Den vejledende fordeling af omkostninger er ifølge Indenrigs- og Socialministeriet hhv. 20 %, 60 % og 20 %, når der er tale om nybyggeri.

Boligorganisationen oplyser, at huslejen vil være ca. 871 kr./m2/år. Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør 87.971 kr./år, svarende til 7.330 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el, som kan anslås til ca. 968 kr./måned.

Kommunalbestyrelsen skal godkende optagelse af realkreditlån, jf. almenboliglovens § 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 98.

Godkendelsen er betinget af, at bygherren senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenterer overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen. Før påbegyndelsen er det tilstrækkeligt, at bygherren råder over grunden ved et underskrevet skøde.

Skema A

Tilsagn om støtte til opførelse eller renovering af almene boliger

Skema B

Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet

Skema C

Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Til toppen


7. ØK Den selvejende ungdomsboliginstitution 4. Maj Kollegiet i Horsens ansøger om godkendelse af vedtægtsændring.


Sagsnummer
03.08.00-G01-1-16
Resume

Den selvejende ungdomsboliginstitution 4. Maj Kollegiet i Horsens ansøger om kommunal godkendelse af en vedtægtsændring.

Bestyrelsen af 4. Maj Kollegiet i Horsens vil ændre bestemmelse om brug af kollegiets værdier ved kollegiets ophør.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender vedtægtsændringen.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Den selvejende ungdomsboliginstitution 4. Maj Kollegiet i Horsens har sendt anmodning om godkendelse af vedtægtsændring.

Af de nuværende vedtægter/fundats fremgår, at ved kollegiets ophør tilfalder værdierne Kollegierådet til disposition for de øvrige 4. Maj Kollegier. Bestyrelsen i 4. Maj Kollegiet i Horsens vil ændre dette punkt i vedtægterne således, at ved kollegiets ophør træffer bestyrelsen beslutning om, hvordan eventuelle værdier disponeres.

Bestyrelsen har oplyst, at eventuelt overskud ved ophør af 4. Maj Kollegiets virksomhed skal forblive i Horsens og bruges til fordel for 4. Maj Kollegiets bygning på Geneesgade 1 samt dennes beboere. Overskuddet vil blive placeret i en fond med en levetid på op til 10 år, hvorfra der kan søges midler.

Byrådet skal i henhold til ungdomsboligdriftsbekendtgørelsens § 9, stk. 2 godkende institutionens vedtægtsændringer.

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Til toppen


8. ØK Bemyndigelse til borgemesteren til at give møde på vegne af Byrådet til Horsens Vand Holding A/S' generalforsamling


Sagsnummer
13.00.00-A26-1-15
Resume

Horsens Vand Holding A/S afholder generalforsamling i maj 2016. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at give møde på vegne af Byrådet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Det indstilles, at

 1. Byrådet bemyndiger borgmesteren til at deltage og stemme på vegne af Byrådet på Horsens Vand Holding A/S' generalforsamling i maj 2016.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Horsens Vand Holding A/S afholder generalforsamling i maj 2016. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at deltage og afgive stemme på vegne af Byrådet på Horsens Vand Holding A/S' generalforsamling.

Årsrapporter 2015 fra Horsens Vand Holding A/S, Horsens Vand A/S og Horsens Vand Energi A/S er vedhæftet dagordenen til orientering.

IKR/

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


9. TM Forslag til tillæg 26 til Kommuneplan 2013, Provstlund Allé, Lund


Sagsnummer
01.02.15-A00-2-16
Resume

Forslag til tillæg 26 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske, om at etablere en dagligvarebutik på matr. nr. 62 a Lund By, Tamdrup, beliggende i Lund.

Kommuneplantillægget er udarbejdet, idet etableringen af en dagligvarebutik på det konkrete areal ikke er i overenstemmelse med Kommuneplan 2013.

Tillægget udvider den eksisterende bymidteafgrænsning i Lund mod øst, til Provstlund Allé. Samtidig udvides udbygningsrammen for detailhandel fra 2.500 m2 til 3.500 m2.

Der udarbejdes efterfølgende forslag til lokalplan 2016-13 for matr. nr. 62 a Lund By, Tamdrup.

Lokalplanen vil åbne mulighed for etablering af en dagligvarebutik, en benzintank og en restaurant.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til tillæg 26 til Kommuneplan 2013.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen fratrådte under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Tillæg 26 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at etablere en dagligvarebutik på matr. nr. 62 a Lund By, Tamdrup.

Det konkrete ønske er blevet vurderet i sammenhæng med den eksisterende bymidteafgrænsning i Lund, der i dag ligger koncentreret omkring Silkeborgvej mellem Bækvej og Toftevej.

Lund er en by, derbåde vokseri befolkningstal og antal arbejdspladser, både nu og i de kommende år. Byudviklingen sker i den østlige del af Lund, hvorved den eksisterende by udvides i denne retning.

Dækningsgraden for dagligvarer er i dag lav. Den gældende bymidteafgrænsning er meget lille og stort set udbygget. Der er derfor få muligheder for etablering af nye detailhandelsbutikker. Samtidig har der ikke været interesse for at placere butikker inden for afgrænsningen. Det vurderes derfor, at der er behov for at skabe bedre udviklingsmuligheder for detailhandlen i Lund.

På den baggrund vurderes det, at kommuneplantillægget skal omfatte en udvidelse af den eksisterende bymidteafgrænsning, der svarer til udstrækningen af den byudvikling mod øst, der er i gang. Det vil sige, at bymidteafgræsningen udvides mod øst til Provstlund Allé.

Derudover forhøjes den udlagte arealramme til detailhandel fra 2.500 m2 til 3.500 m2. De maksimale butiksstørrelser på 1.500 m2 for dagligvarebutikker og 500 m2 for udvalgsvarebutikker vurderes at skulle fastholdes, så der etableres butikker med en størrelse, der passer ind i bybilledet. Udvidelsen af bymidten skal således sikre bedre muligheder for at etablere nye butikker, der kan være med til at skabe grundlaget foren levende bymidte i Lund.

Tillæg 26ændrer på den gældende retningslinje for detailhandel for bymidten Lund-Vinten. Derudover oprettes en ny kommuneplanrammemed kommuneplantillægget. Dette sker for at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanens retningslinjer for detailhandel og kommuneplanens rammer for området.

Der har været afholdt foroffentlighed for kommuneplantillægget. I den forbindelse er der indkommet fem bemærkninger:

 • Et forslag om etablering af almene boliger, der dels giver ældre mulighed for at blive boende i Lund, dels kan være med til at give bymidten et løft.
 • Et forslag om at der etableres en fartbegrænsning på 40 km/t gennem hovedgaden, etablering af cykelstier gennem hele Lund, farve på asfalten som definition af bymidten samt chikaner til at holde farten nede.
 • Et forslag om etablering af et butikstorv med lavpris dagligvarebutik, frisør og lignende butikker.
 • Et forslag om at etablere butikker i den eksisterende bymidte, idet det er en dårlig ide at udvide bymidten og dermed rive byen i stykker, samt skabe flere trafikale problemer.
 • Et indlæg om at det er en dårlig ide at åbne mulighed for en ny dagligvarebutik, idet det vil kvæle Brugsen og dermed det lokale liv. Samtidig vil det ødelægge mulighederne for byvækst i Nim. I stedet burde ressourcerne lægges i at etablere et multihus i Lund.

Der udarbejdes efterfølgende forslag til lokalplan 2016-13 for matr. nr. 62 a Lund By, Tamdrup. Lokalplanen vil åbne mulighed for etablering af en dagligvarebutik, en benzintank og en restaurant.

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Hans Bang-Hansen fratrådte ved sagens behandling.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


10. TM Vedtagelse af Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2015-6, Erhvervsområde Horsens Syd


Sagsnummer
01.02.05-K04-6-15
Resume

Sagen omhandler endelig vedtagelse af Tillæg 10 til Kommuneplan 2015 og Lokalplan 2015-6, Erhvervsområde Horsens Syd.

Planerne giver mulighed for at etablere et distributionscenter for REMA1000 med en op til 75.000 m² stor og stedvist op til 35 m høj lagerbygning.

I forhold til den gældende Lokalplan 170 rummer den nye lokalplan en stor fleksibilitet, m.h.t. anvendelsen af erhvervsområdet. Formålet er at tilgodese forskelligartede nye virksomheder og udskiftning af eksisterende virksomheder over tid.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager Tillæg 10 til Kommuneplan 2015 endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet til Erhvervsstyrelsen.
 2. Byrådet vedtager Lokalplan 2015-6, Erhvervsområde Horsens Syd endeligt med de ændringer, der fremgår af Notat om høringssvar, Tillæg 10 til Kommuneplan 2015 og Lokalplan 2015-6, Erhvervsområde Horsens Syd.
 3. Byrådet vedtager at indgå udbygningsaftalen om infrastruktur med Reitan Distribution A/S, jf. bilaget Reitan A/S Udbygningsaftale Maj 2016.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 26. maj 2015 at offentliggøre forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2015 og Lokalplan 2015-6, Erhvervsområde Horsens Syd.

Ved høringsperiodens udløb havde Teknik og Miljø modtaget 4 høringssvar.

Forslag til stillingtagen hertil fremgår af Notat om høringssvar, Tillæg 10 til Kommuneplan 2015 og Lokalplan 2015-6, Erhvervsområde Horsens Syd. Desuden har Erhvervsstyrelsen telefonisk anmodet om, at der indføjes supplerende redegørelser i kommuneplantillægget, jf. Notat til Erhvervsstyrelsen vedr. Tillæg 10 til Kommuneplan 2013.

I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale med Reitan Distribution A/S om etablering af infrastrukturanlæg, som er en forudsætning for etablering af et distributionscenter i lokalplanområdets nordlige del i.h.t. til lokalplanens bestemmelser.

Dette indbefatter bl.a. nedlæggelse af vejen Erhvervsparken og nyanlæg af vejforbindelse mellem Thorsgårdsvej og Vestvejen.

Ifølge planloven skal kommunalbestyrelsens indgåelse af udbygningsaftalen vedtages samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse.

Teknik og Miljø har nu modtaget den endelige udbygningsaftale, underskrevet af Reitan Distribution A/S. Aftalen er indholdsmæssigt uændret i forhold til udkastet til aftale, der forelå ved vedtagelsen af lokalplanforslaget, bortset fra tydeliggørelse af betingelserne i tilfælde af, at Reitan Distribution A/S ønsker at realisere et mindre omfattende projekt (den underskrevne udbygningsaftales § 5 - påtaleret). Udbygningsaftalen er betinget af Byrådets godkendelse.

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


11. TM Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og Lokalplan 2016 -08 Teknisk Anlæg, Endelavevej, Horsens, Varmeværk


Sagsnummer
01.02.05-P16-1-16
Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 2016-08 er udarbejdet på baggrund af Byrådets godkendelse af Varmeprojektforslaget, om konvertering af resten af Horsens by fra naturgas til fjernvarme i oktober 2015.

Forslagene udvider et areal på Endelavevej til Teknisk anlæg.

På arealet ligger idag et affaldsforbræningsanlæg, en nedlagt losseplads samt et kommunalt affaldshåndteringanlæg.

Lokalplanen ophæver en del af lokalplan 85 og vil give mulighed for etablering af et nyt biomasseværk til forsyning af fjernvarme til hele Horsens by samt oplag- og servicefaciliteter til brug for det nye værk.

Der er sideløbende udarbejdet forslag til tillæg til Kommuneplan 2013, fordi lokalplanen på en del af arealet ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Tillægget ophæver en del af Kommuneplanramme HR.00.04.T.1 og ændrer anvendelsen af området fra Rensningsanlæg til Teknisk Anlæg, fastsætter bygningshøjden til maksimalt 37 meter samt godkender en ny skorsten på maksimalt 90 meter.

Til belysning af de miljømæssige konsekvenser er der udarbejdet en kombineret Miljøvurdering og VVM-redegørelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet). Redegørelsen er vedlagt som bilag i to udgaver, et kort resume og en fuld teknisk gennemgang.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Indstilling 26. april 2016, pkt. 1:

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013.
 2. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til Lokalplan 2016-08, Teknisk Anlæg, Endelavevej, Horsens.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i oktober 2015 Varmeprojektforslaget for konvertering af naturgasområderne til fjernvarme i Horsens by området.

Godkendelsen gør det muligt at udvide det kundeejede fjernvarmeselskab fra ca. 8.000 til ca 17.000 husstande i Horsens by i perioden 2016 - 2022. Udvidelsen kræver en forøget varmekapacitet og kan ikke ske uden etablering af et nyt biomassefyret kraftvarmeværk, som efter planen skal stå klart i efteråret 2017.

Kommuneplantillægget og lokalplanforslaget er derfor udarbejdet, for at kunne realisere udbygningen af fjernvarmen i Horsens.

Horsens Kraftvarmeværk er et datterselskab under Fjernvarme Horsens a.m.b.a., og det nye biomasseværk vil blive nabo til affaldsforbrændningen. Værket vil blive bygget i to etaper med 4 års mellemrum, men plangrundlaget og VVM-redegørelsen er lavet på baggrund af projektets fulde omfang.

Udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan sker på baggrund af en fuld VVM-redegørelse. Byrådet har i 2016 godkendt en kommunegaranti til projektet.

Kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013

Det nye kommuneplantillæg nr. 29 erstatter en del af den eksisterende Kommuneplanramme HR.00.04.T.1 for Endelavevej.

Det nye kommuneplantillæg nr. 29 dækker hele lokalplanområdet for lokalplanforslag 2016-08.

Formålet med kommuneplantillægget er at udvide arealet til kraftvarmeværket for at give plads til administrationsbygning, et biomasseværk til varmeproduktion samt udendørs oplag af brændsler.

Kommuneplantillægget indeholder en udvidelse af arealet til teknisk anlæg på Endelavevej, fra det eksisterende kraftvarmeværk mod øst, langs med Endelavevej og mod nord op til havnebassinet.

Arealet vil helt omslutte rensningsanlæggets matrikelskel mod syd og øst.

Der gives mulighed for byggeri op til 37 meters højde. Der gives mulighed for skorstene på op til 90 meters højde.

Arealet skal anvendes til kraftvarmeværk, til produktion af el og varme, som hovedforsyning til Horsens by. Der gives også mulighed for at etablere udendørs oplag af brændsler.

Der har været afholdt foroffentlighed om kommuneplantillægget. Der fremkom to bemærkninger, der omhandlede følgende forhold:

 • Anvendelse af alternativ vedvarende energi, som f.eks. solenergi og store varmepumper drevet af vindmøllestrøm som supplement til biomasse.
 • Grundejerforeningen Peter Dans Vej, Hatting stiller spørgsmålet, om udbygning af biomasseværket kan kaldes en grøn og CO2 venlig løsning.

VVM-redegørelsen har medtaget de to bemærkninger og i VVM-redegørelsen er der også svaret på bemærkningerne.

Forslag til Lokalplan 2016 - 08

Lokalplanen giver mulighed for at beholde det eksisterende kraftvarmeværk inklusiv skorsten, at udbygge produktionen af varme med et nyt biomasseværk samt etablere oplag og forarbejdning af biomasse til forbrændning i anlægget.

Det nye biomasseværk vil få en bygningsvolumen på ca. 30 x 50 x 50 meter og vil derudover kræve en skorsten på op til 90 meter.

Arealet vil blive dimensioneret til lastbiltrafik, fordi leverancen af biomasse og affald til anlægget samt bortkørsel af aske og affaldsprodukter fra produktionen sker med lastbiler.

Biomassen vil komme fra det regionale opland med lastbil igennem Horsens samt fra udlandet med skib via havnen. Omlastningen fra skib til lastbil og kørsel til værket på Endelavevej, vil give en øget lastbiltrafik på Høegh Guldbergs Gade.

Udvidelsen af varmeproduktionen på Endelavevej er fastlagt i et godkendt varmeprojektforslag, godkendt af Byrådet den 6. oktober 2015, jf. varmeforsyningslovens regler.

Ved en fuld gennemførsel af varmeprojektforslaget vil Horsens Kommune spare miljøet for 30.000 tons CO2 årligt.

Omfanget af bygningsmassen på arealet er fordelt således

For delområde 1, den eksisterende affaldsforbrændning gælder:

Der kan etableres 2 skorstene på henholdsvis 50 meter og 90 meters højde, målt fra terræn. Bebyggelse må ikke overstige 37 meter i højden målt fra terræn, og delområdet må ikke bebygges ud over 9.000 m2 i grundareal.

For delområde 2, det nye biomasseværk gælder:

Der kan etableres 1 skorsten på op til 90 meters højde. Bebyggelse må ikke overstige 30 meter i højden målt fra terræn. Der må ikke bebygges ud over 10.000 m² i grundareal.

For delområde 3, øvrige arealer gælder:

Der må ikke opføres bygninger ud over samlet 2.500 m2 i grundareal. Skærmvægge rundt om biomasseoplag må etableres op til 8 meters højde. Der skal, langs med brinken i den nordlige del af delområde 3, afsættes et areal på 20 meter i bredden, som friholdes for anlæg og bebyggelser.

VVM-redegørelse for hele lokalplanområdet

Kommuneplantillæg og lokalplanforslag er omfattet af en fuld VVM-redegørelse.

VVM-redegørelsen indholder blandt andet illustrationer af det nye biomasseværk set fra forskellige steder i byen.

Illustrationerne er lavet, så man kan se påvirkningen af området både nat og dag. Derudover er der redegjort for miljøforhold, trafikforhold, spildevandsforhold samt anvist afværgeforanstaltninger til at beskytte fjorden, rigkæret og de omkringliggende naboer.

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 25. april 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Tina Naldal deltog ikke i mødet.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 26. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


12. TM Spildevandsplan 2012-2015, ændring af planopland A164, Fængslet


Sagsnummer
06.00.05-P16-2-16
Resume

I forbindelse med opførelse af toiletbygning på Fængslet til servicering af gæster ved koncerter og andre arrangementer er der brug for at ændre stedets spildevands- og regnvandshåndtering. Ændringerne kræver vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen.

Regnvandet fra toiletbygningen og de omkringliggende arealer vil blive håndteret miljø- og klimavenligt ved nedsivning i området. Et spildevandsstik føres frem til toiletbygningen.

Oplandet ændres således fra et separatkloakeret opland til et spildevandskloakeret opland, hvor regnvandet håndteres indenfor oplandet ved nedsivning. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg.

Horsens Vand bekoster spildevandsstik frem til toiletbygningens matrikel. Horsens Vand bekoster også omlægning af spildevandsledning ved nærmeste overløbsbygværk og nedlæggelse af bygværket således, at der ikke forekommer overløb til Bygholm Å.

I den offentlige høringsperiode er der ikke indkommet bemærkninger.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2012-2015 omhandler ændring af kloakeringsprincip for opland A164 ved Fængslet.

Oplandet ændres fra separatkloakeret planopland til spildevandskloakeret planopland, hvor regnvandet fra området håndteres ved nedsivning, som er en miljø- og klimavenlig løsning. Oplandet var planlagt efter, at der skal opføres boliger indenfor området.

Dette er blevet ændret i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 2014-08 FÆNGSLET, hvor området i stedet anvendes til kulturelle og erhvervmæssige aktiviteter.

Ved opførelse af toiletbygning til servicering af gæster i forbindelse med koncerter og andre arrangementer ændres spildevandsbelastningen væsentligt fra det først planlagte.

Spildevandsbelastningen vil være stor i forbindelse med koncerter, og da spildevandet fra området afledes til fællessystemet ved Viborgvej, er der risiko for hyppigere aflastninger fra det nærmeste bygværk til Bygholm Å. For at undgå disse aflastninger ændres kloakeringsprincippet for området således, at regnvandet håndteres i området ved nedsivning i stedet for at blive afledt til fælleskloakken ved Viborgvej.

Horsens Vand anlægger en spildevandsledning frem til toiletbygningens matrikel og nedlægger den nuværende regnvandsledning. Horsens Vand anlægger desuden en større spildevandsledning udenom det nærmeste overløbsbygværk (A162OVF), hvilket bevirker, at bygværket kan nedlægges.

Horsens Kommune, Affald og Trafik har undersøgt nedsivningspotentialet i området og har fundet sandlommer, hvor det er muligt at nedsive regnvandet.

Nedsivningsanlægget, som håndterer drænvand samt overfladevand fra tagflader og vej- og stibelægninger indenfor området, udføres som en del af Grøn Vækst Horsens i et tæt sammenspil med en lokal virksomhed, som har udviklet en ny type nedsivningsbrønde, der med dette projekt bliver afprøvet i stor skala.

Horsens Vand bekoster spildevandsstik frem til toiletbygningens matrikel. Horsens Vand bekoster også omlægning af spildevandsledning ved nærmeste overløbsbygværk samt nedlæggelse af bygværket (A162OVF).

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til tillæg nr. 13 til spildevandsplanen er der blevet udarbejdet en VVM-screening. Der blev ikke fundet grund til at foretage en yderligere miljøvurdering.

Tillægget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 2. februar 2016 til den 29. marts 2016. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger.

/FHL

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


13. TM Anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunens veje og cykelstier


Sagsnummer
05.01.08-P20-2-16
Resume

Der søges anlægsbevilling på 24 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens veje (22 mio. kr.) og cykelstier (2 mio. kr.) jf. budget 2016.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet meddeler anlægsbevilling på 22 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens veje.
 2. Byrådet meddeler anlægsbevilling på 2 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens cykelstier.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat 350 mio. kr. til vejplan, der frem mod 2020 skal forbedre infrastrukturen i Horsens Kommune.

Forligspartierne prioriterer vedligeholdelse af kommunens veje og cykelstier højt.

Der er derfor i budget 2015 vedtaget et permanent løft i vedligeholdelsesbudgettet på 10 mio. i 2016 og yderligere 5 mio. kr. i 2017.

Midler fra Trafik og Vejs driftsbudget til vedligeholdelse af kommunens veje er herudover ved budgetaftalen 2016 samlet på anlægsbudgettet. Der er således i 2016 afsat 24 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder af veje og cykelstier på anlægskonti. Af de afsatte midler reserveres 2 mio. kr. til vedligeholdelse af cykelstier.

Asfaltarbejderne på kommunens veje prioriteres som udgangspunkt efter skadespoint, som udregnes ved hjælp af Vejman på baggrund af vejtilsyn og trafikbelastning.

I 2016 og de kommende år forventes en meget stor graveaktivitet i de offentlige veje. Der er derfor behov for ekstra fokus på koordinering med ledningsejerne, så det sikres, at der ikke udlægges nyt slidlag på veje, som planlægges gravet op indenfor de næste år. Der kan derfor være strækninger, som står højt på prioriteringslisten for nyt slidlag, som vil blive skubbet nogle år.

Asfaltarbejderne vil i år blive udbudt som flereårige rammeaftaler, hvilket har den fordel, at vi kan samarbejde med den samme entreprenør gennem flere år. Hermed undgår vi at skulle lave udbud hvert år, ligesom vi får et bedre kendskab til leverandøren og kan have mere fokus på koordineringen med ledningsejerne.

Der søges frigivelse af anlægsbevilling på 24 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens veje (22 mio.kr.) og cykelstier (2 mio. kr.).

/ALYHA

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Til toppen


14. TM Frigivelse af midler til ny badebro ved Langelinieanlægget


Sagsnummer
04.11.00-P20-2-15
Resume

Byrådet har i budget 2016 afsat midler til en midlertidig badebro ved Langelinieanlægget.

Der ansøges om anlægsbevilling på 385.000 kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender, at der gives en anlægsbevilling i 2016 på 385.000 kr. til indkøb og opsætning af badebro ved Langelinieanlægget.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Langelinieanlægget i Horsens er et stort grønt areal, som ligger lige ud til Horsens Fjord og er nabo til lystbådehavnen.

Arealet bruges til rekreativt ophold, gåture, boldspil, hundeluftning og som cirkusplads.

Derudover er der en helikopterlandingsplads i græsset.

Arealet er et attraktivt og centralt sted tæt på kommende boligområder ved havnen, og Byrådet har i budgetaftalen for 2016 ønsket opsat en midlertidig badebro for at styrke det grønne områdes rekreative tilbud.

På sigt kan der måske etableres en egentlig strand ud for Langelinieanlægget.

I de senere år har der været badevandskvalitet ved de kontrolmålinger, der er taget, men der kan dog i sjældne tilfælde, få dage efter meget kraftige regnskyl, opstå en ikke tilfredsstillende badevandskvalitet. Der vil blive opsat skilt ved badebroen, som fortæller borgerne om vandkvaliteten. Der tages som udgangspunkt 10 prøver om året.

Klubberne på havnen samt Børnehaven på Langelinie er blevet bedt om at komme med input til broen.

Badebroen vurderes at blive brugt både som badebro og som en måde at komme ud på vandet.

Der bliver på badebroen to mindre platforme, hvor man kan tage ophold, samt en forsænket platform, hvor kajakker nemmere kan ligge til.

Broen bliver derudover 2 m bred, ca. 102 m lang og uden gelænder.

Pris: 375.500 kr. for indkøb og førstegangsopsætning. Dertil kommer skiltningog lignende.

Afledt drift skønnet 50.000 kr. årligt.

Det aktuelle tilbud lyder på 26.000 kr. pr. år i 3 år, dertil kommer fjernelse og levering af broelementerne ved op- og nedtagning + reparation af diverse skader.

Den afledte årlige drift til badebroen på 50.000 kr. er indarbejdet i kommunens budget 2016 og fremover.

/FHL

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


15. TM Forslag til tillæg 31 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 2016-9, Hulvej Skole, Horsens


Sagsnummer
01.02.05-P16-13-15
Resume

Forslaget til tillæg 31 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 2016-9 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Hulvej Skole om at sikre mulighed for fysisk udvikling af områdets eksisterende skole.

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre den samlede bebyggelsesprocent fra 150 til maksimalt 190.

Formålet med lokalplanen er derudover at give mulighed for tilbygning på eksisterende bebyggelse samt nybyggeri, som huludfyldning. Nybyggeri skal tilpasses områdets eksisterende arkitektur og karakter.

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af eksisterende bevaringsværdig bygning, Hulvej 9. De resterende udpegede, bevaringsværdige bygninger indenfor lokalplanområdet sikres gennem lokalplanens bestemmelser.

I forbindelse med screening for miljøvurdering og opstart på forslag til lokalplanen er Århus Stift blevet hørt. Stiftet er ikke kommet med bemærkninger til sagen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg 31-2013 til Kommuneplan 2013.
 2. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til lokalplan 2016-9.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med kommuneplantillæg 31-2013 til Kommuneplan 2013 er at hæve bebyggelsesprocenten fra 150 til 190 og dermed give mulighed for at fortætte eksisterende bebyggelse. Tillægget er udarbejdet sideløbende med lokalplanforslaget, fordi lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Det er intentionen med lokalplan 2016-9 at fastlægge områdets anvendelse til institutionsformål og give mulighed for en fremtidig optimering af skolens fysiske forhold og dermed skabe bedre forhold for skolens elever.

Lokalplanområdets eksisterende bebyggelse består i dag af sammenhængende etageejendomme samt et byhus.

Størstedelen af lokalplanområdets bebyggelse har middel bevaringsværdier, som er registreret efter SAVE-metoden (SAVE er en sammenskrivelse af ”Survey of Architectural Values in the Environment” = Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet).

I lokalplanen fastlægges bestemmelser for de bevaringsværdige facader mod Hulvej samt udformning og placering af tilbygning og nybyggeri indenfor området. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af det bevaringsværdige byhus, Hulvej 9 med bevaringsværdi 5. Ved opførelse af nybyggeri (huludfyldning ved Hulvej 7-9) gives mulighed for at skabe større sammenhæng i facaderækken.

Lokalplanen søger desuden, gennem sine bestemmelser, at tage hensyn til kulturmiljøet ved Nordre Kirkegård (vestlig for lokalplanens afgrænsning) med bestemmelser vedrørende nybyggeri og tilbygningers placering, udformning samt terrænregulering i skolegården.

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


16. TM Ændring af vejnavn fra Andreas Flensborgs Have til Flensborgshave


Sagsnummer
05.01.01-P00-1-16
Resume

Ændring af vejnavn Andreas Flensborgs Have til Flensborgshave.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender, at vejen i den nye byggemodning gives nyt vejnavn, så den fremover hedder Flensborgshave.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Ved Overgade/Langmarksvej i Horsens er der etableret et nyt parcelhusområde ved navn Andreas Flensborgs Have. Borgerne, som har købt grundene, har ytret ønske om nyt navn. Der er indkommet 3 forslag:

1) Andreas Have

2) Flensborgs Have

3) Flensborgshave

Ønskerne fik følgende stemmer:

1) Andreas Have - 2 stemmer

2) Flensborgs Have - 1 stemme

3) Flensborgshave - 5 stemmer

Alle borgerne er indstillet på navneændring samt at følge flertallet.

Til orientering kan nævnes, at Andreas Flensborg levede fra 1715-1790 og var borgmester fra 1769 og indtil hans død i 1790. Han skænkede sin gård på Nørregade til bolig for otte enker (Flensborgs Enkeboliger).

Andreas Flensborg har i dag en gade opkaldt efter sig Andreas Flensborgs Gade.

/ALYHA

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


17. TM Anlægsbevilling til renovering af gadebelysningen


Sagsnummer
05.00.00-P20-5-15
Resume

Der søges en anlægsbevilling i 2016 på 30 mio. kr. til renovering af gadebelysningsanlæg i Horsens Kommune, jf. budget 2016.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet giver en anlægsbevilling på 30 mio. kr. til renovering af gabebelysningen i Horsens Kommune.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2016 blev der i perioden 2016 til 2019 afsat 100 mio. kr. til renovering af gadebelysningen i Horsens Kommune, hvoraf de 30 mio. kr er afsat i 2016.

Teknik og Miljø har nu gennemført registreringen af det eksisterende gadebelysningsanlæg og fået udarbejdet et projekt for renoveringen af gadebelysning og udskiftningen af armaturer med kviksølvslyskilder, så opgaven kan nu igangsættes.

Det påtænkes først at udføre renoveringen af gadebelysningen i områderne udenfor Horsens By, da det fortsat er uklart, hvornår og i hvilken rækkefølge fjernvarmearbejdet gennemføres i Horsens, og det vurderes derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at få lavet en fælles planlægning omkring gravearbejdet i Horsens, inden renoveringen igangsættes.

Renoveringsarbejdet i 2016 forventes igangsat i maj og gennemført ultimo november.

/ALYHA

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Til toppen


18. BS Anlægsbevilling til renovering på skoleområdet - indeklima og faglokaler


Sagsnummer
00.30.00-Ø00-9-16
Resume

I budgetaftalen for 2016 afsatte Byrådet en pulje på 100 mio. kr. i perioden 2016-21 år til renovering af skoler, herunder til forbedring af ventilation og indeklima. Samtidig blev afsat 108,0 mio. kr. til styrkelse af pædagogiske miljøer i udskolingen samt til udvikling af pædagogiske rammer i øvrigt.

Der fremlægges hermed forslag til bevilling af 10,0 mio. kr. i 2016 og 23,4 mio. kr. i 2017 til renovering af skoler, herunder til forbedring af indeklima og faglokaler. Den samlede udgift på 33,4 mio. kr. finansieres af afsatte anlægsmidler på Børne- og Skoleudvalgets anlægsbudget til fysiske rammer på skolerne.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet meddeler anlægsbevilling på 33,4 mio. kr. fordelt med et rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. i 2016 og 23,4 mio. kr. i 2017 til renovering, forbedring af indeklima og faglokaler på folkeskolerne som beskrevet i indstillingen.
 2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet i 2016 finansieres med 1,0 mio. kr. fra rådighedsbeløbet til udbygning af Horsens Byskoles afdeling Fussingsvej til 3 spor og 9,0 mio. kr. fra rådighedsbeløbet til fysiske rammer på skolerne.
 3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløb på 23,4 mio. kr i 2017 finansieres af rådighedsbeløbet til fysiske rammer på skolerne.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2016 afsatte Byrådet en pulje på 100 mio. kr. i perioden 2016-21 til renovering af skoler, herunder til forbedring af ventilation og indeklima. Samtidig blev afsat 108,0 mio. kr. til styrkelse af pædagogiske miljøer i udskolingen, samt til udvikling af pædagogiske rammer i øvrigt.

På Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget for 2016 og i overslagsårene er afsat en ramme på 34,0 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse, tekniske installationer m.v., herunder til vedligeholdelse af folkeskolerne.

Administrationen har udarbejdet en samlet plan for renoveringsarbejder på folkeskolerne for perioden 2016-19, hvor Børne- og Skoleudvalgets anlægsmidler og Teknik- og Miljøudvalgets driftsmidler til opgaven er tænkt sammen og koordineret. Planen vedlægges til orientering. Med planen er sat fokus på forbedring af indeklima blandt andet gennem renovering af ventilationsanlæg og på forbedring og fornyelse af faglokaler.

I nedenstående tabel er i oversigtsform vist de konkrete forslag til udmøntning af renoveringsopgaver på folkeskolerne i 2016 og 2017 finansieret af Børne- og Skoleudvalgets anlægsramme. Projekterne er nærmere beskrevet efter tabellen.

Forslag til renovering på skolerne (BS andel)

Skole

Opgave

Udgift 2016 (1.000 kr.)

Udgift 2017 (1.000 kr.)

Hovedgård Skole

Indeklima og faglokaler

3.240

11.600

Østbirk Skole

Indeklima, tekniske installationer og tagudskiftning

2.000

4.500

Stensballeskolen

Indeklima, ventilation, tag og facade

2.000

5.500

Østerhåbskolen, afd. Torsted

Indeklima, ventilation

1.000

1.300

Lundskolen

Tagrenovering

800

500

Højvangskolen

Murkroner

960

Samlet udgift

10.000

23.400

Hovedgård Skole

Hovedgård Skole har en blandet bygningsmasse bestående af nogle ældre nedslidte bygninger, som bør nedrives, nogle nyere bygninger der trænger til renovering og modernisering af særligt faglokaler og en næsten ny bygning, der huser skolens specialafdeling.

Ovenstående forslag til renovering indebærer udskiftning af ventilationsanlæg, tag- og facaderenoveringer samt renovering og opdatering af faglokaler. Projektet omkring faglokaler omfatter etablering af nye lokaler til natur- og teknik, håndværk og design og tilpasning af hjemkundskabslokalet.

Der er i projektet taget højde for eventuelt kommende halbyggeri i Hovedgård og efterfølgende lokaleoptimering af skolens gymnastiksal.

Projektet indebærer, at den tidligere SFO-bygning nedrives i 2017.

Østbirk Skole

Østbirk Skole består som Hovedgård Skole af en blandet bygningsmasse med nogle ældre nedslidte og uhensigtsmæssigt indrettede bygninger og nogle nyere bygninger, som dog trænger til renovering og opdatering.

Der pågår i samspil mellem Horsens Kommune og lokale foreninger i Østbirk et arbejde omkring udvidelse af halkapaciteten i Østbirk. Der er ved ovenstående forslag til renoveringsarbejder på Østbirk Skole taget højde for mulige sammenhænge mellem kommende halbyggeri og skole. De foreslåede renoveringsarbejder vil berøre bygninger, som også fremover vil rumme skole i Østbirk.

Renoveringsarbejdet på Østbirk Skole omfatter udskiftning af tage og renovering af tekniske installationer.

Stensballeskolen

Projektet på Stensballeskolen omfatter udskiftning af ventilationsanlæg, vinduer, facade og tagrenovering, som samlet set er væsentligt for skolens indeklima.

Østerhåbskolen, afd. Torsted

Projektet på Østerhåbskolen, afdeling Torsted omfatter renovering af ventilationsanlæg med sigte på forbedring af indeklimaet.

Renovering af Langmarkskolen planlægges påbegyndt i 2017.

/FLSK / IHO

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 11. april 2016.

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

Susan Gyldenkilde og Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


19. BS Lokaleoptimering på Børnehuset Fussingsvej


Sagsnummer
00.30.00-Ø00-10-16
Resume

Der søges om anlægsbevilling til gennemførelse af lokaleoptimering og etablering af 24 vuggestuepladser ved Børnehuset Fussingsvej.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

 1. Byrådet meddeler anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til lokaleoptimering og etablering af 24 vuggestuepladser i Børnehuset Fussingsvej.
 2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløb fordeles med 1,5 mio. kr. i 2016 og 2,0 mio. kr. i 2017.
 3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2016 og 2,0 mio. kr. i 2017 finansieres af rådighedsbeløb til fysiske rammer på skolerne i 2016 henholdsvis 2017.
 4. Byrådet godkender, at der i investeringsoversigten for 2018 tilbageføres et beløb på 3,5 mio. kr. fra rådighedsbeløbet til fornyelse af daginstitutionskapaciteten i midtbyen til rådighedsbeløbet til fysiske rammer på skolerne.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har med budgetaftalen for 2016 sat fokus på optimering af de kommunale bygninger. Samtidig har Byrådet aftalt, at der igangsættes en proces med henblik på gradvis fornyelse og udvidelse af daginstitutionskapaciteten i midtbyen. Der afsættes samlet set – inklusiv allerede afsatte midler – brutto 73 mio. kr. i perioden 2018 – 2021.

Administrationen har med hjælp fra en ekstern rådgiver gennemført en analyse af Børnehuset Fussingsvej med henblik på vurdering af muligheder for optimering af bygningen. Bygningen rummer på nuværende tidspunkt 4 vuggestuegrupper, 1 dagplejerum og 5 børnehavegrupper plus fælles faciliteter, produktionskøkken og personalefaciliteter.

Bygningsanalysen viser, at vuggestueafdelingen rummer gode muligheder for en bedre udnyttelse, mens børnehaveafdelingen omvendt er lidt klemt. I vuggestueafdelingen vil det inden for de eksisterende rammer være muligt at etablere 2 nye vuggestuegrupper med garderober og puslerum, hvilket vil give en samlet kapacitetsudvidelse på i alt 24 vuggestuepladser. Ombygningen kræver etablering af 2 nye krybberum uden for den eksisterende bygning. I børnehaveafdelingen kan pladsen optimeres ved en mindre tilbygning, ombygning af et rengøringsrum til toilet og enkelte andre funktionsændringer. Bygningsanalysens skitseprojekt vedlægges til orientering/omdeles.

Det er administrationens vurdering, at de beskrevne bygningsmæssige ændringer og tilpasning af udearealer kan gennemføres indenfor en samlet ramme på 3,5 mio. kr. Projektet kan finansieres af de anlægsmidler, der er afsat på Børne- og Skoleudvalgets investeringsoversigt for 2016 og 2017 til fysiske rammer på skolerne. Udgiften kan i 2018 tilbageføres fra rådighedsbeløbet til fornyelse af daginstitutionskapacitet i midtbyen.

En gennemførelse af den foreslåede bygningsoptimering og etablering af 24 vuggestuepladser på Fussingsvej vil indgå som et element i den ønskede gradvise fornyelse af daginstitutionskapaciteten i midtbyen og vil i første omgang give mulighed for en flytning af vuggestuepladser fra vuggestuen på Emil Møllersgade. Bygningsoptimeringen har ikke til hensigt at øge den samlede vuggestuekapacitet i midtbyen.

AB /IHO

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 11. april 2016.

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

Susan Gyldenkilde og Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Til toppen


20. BS Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2017/2018


Sagsnummer
17.02.03-P00-2-15
Resume

Administrationen fremsender ferieplan for skoleåret 2017/2018 til godkendelse.

Forslaget indeholder 200 skoledage.

Ferieplanen har været sendt i høring på folkeskolerne, hvorefter der er modtaget svar fra i alt 8 skoler.


Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender forslag til ferieplan skoleåret 2017/2018.

2. Byrådet godkender, at ferieplanen indeholder 200 skoledage.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til "Bilaget til Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunens Skolevæsen" har administrationen udarbejdet forslag til ferieplan for skoleåret 2017/2018. Ferieplanen godkendes af Byrådet.

Ferieplanen tager udgangspunkt i folkeskolelovens bestemmelser om, at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Ferieplanen indeholder 200 skoledage, og antallet af skoledage er dermed uændret i forhold til tidligere år. Ferieplanen er desuden i overensstemmelse med Midttrafiks forslag til ferieplan for skoleåret 2017/2018.

Ferieplanen har været sendt i høring hos skolebestyrelser og MED-udvalg, og der er modtaget høringssvar fra 8 skoler. I 4 af høringssvarene er der ønske om at ændre på sommerferien, så den ikke strækker sig over 7 uger, men at nogle af dagene flyttes og tillægges juleferien. De sidste 4 skoler, der har indsendt høringssvar tager forslaget til efterretning.

Administrationen har vurderet ønskerne i høringssvarene, men vurderer ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre på sommerferiens længde. Administrationen vurderer, at flytning af feriedage fra sommerferien til juleferien vil udfordre forældrene i forhold til ferieplanlægning, da juleferien på den måde ville begynde lørdag den 16. december. Dette skal ses i sammenhæng med, at der er lukket i skolernes SFO´er mellem jul og nytår, hvilket kan lægge pres på forældrenes ferieregnskab. Forældrene vil derimod i sommerferien have mulighed for at benytte SFO alle 7 ferieuger.

Fastlæggelsen af sommerferien med fulde 7 uger er begrundet i

 • skolerne kan starte med en hel skoleuge og dermed effektivt komme i gang fra starten.
 • den halve ferieuge kan besværliggøre tilrettelæggelsen hos forældrene samt friste til at forlænge ferien.

Det kan yderligere bemærkes, at de omkringliggende kommuner Skanderborg og Hedensted har tilsvarende lang sommerferie, og at Hedensted netop har samme ferieplan for 17/18 som den fremlagte.

Tidspunktet for elevernes skolestart efter sommerferien skal fastlægges på et møde i Byrådet og kan ikke delegeres til forvaltningen eller den enkelte skole. Hvis den enkelte skole ønsker at afvige fra den fælles ferieplan, skal der således fremsendes ønske herom til Byrådet.

/FLSK

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 7. marts 2016.

Børne- og Skoleudvalget vedtog, at sagen udsættes.

Børne- og Skoleudvalget, 11. april 2016.

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

Susan Gyldenkilde og Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


21. KU Udpegning af nyt medlem til Folkeoplysningsrådet


Sagsnummer
18.15.30-A30-1-16
Resume

To medlemmer af Folkeoplysningsrådet vælges af Byrådet blandt dets medlemmer

Det ene medlem, Per Løkken, har bedt om at blive fritaget fra hvervet. Kulturudvalget indstiller et nyt medlem af Folkeoplysningsrådet, da Det Konservative Folkeparti ikke kan stille en anden kandidat.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet udpeger et medlem af Byrådet til den ledige plads i Folkeoplysningsrådet efter indstilling fra Kulturudvalget.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Kulturudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune har i henhold til Folkeoplysningsloven nedsat et § 35, stk. 2 udvalg, kaldt Folkeoplysningsrådet.

I Horsens Kommunes Folkeoplysningspolitik, vedtaget 6. juni 2013, blev det besluttet, at Folkeoplysningsrådet skal bestå af syv personer, heraf er to valgt af Byrådet blandt dets medlemmer.

Dorte E. Normann er valgt blandt Dansk Folkepartis medlemmer, Per Løkken er valgt blandt Det Konservative Folkepartis medlemmer. Per Løkken har bedt om at blive fritaget fra hvervet.

Såfremt et medlem udtræder i løbet af valgperioden, besættes den ledige plads af det parti, der har indvalgt medlemmet. Det Konservative Folkeparti har ikke andre medlemmer af Byrådet.

Byrådet udpeger et nyt medlem til pladsen i Folkeoplysningsrådet efter indstilling fra Kulturudvalget.

Historik

Kulturudvalget, 7. april 2016.

Kulturudvalget indstiller Lars Skytte Nielsen.

Dan Ingemann Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Kulturudvalget.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Til toppen


22. VS Anlægsbevilling til 10 akutpladser


Sagsnummer
29.21.00-P20-1-15
Resume

Horsens Byråd besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2014 at opføre 10 nye akutpladser.

Den 28. april 2015 godkendte Byrådet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til forprojektering.

På baggrund af forprojekteringen ansøges om anlægsbevilling til etablering af 10 nye akutpladser.

Udvidelsen forventes afsluttet og afleveret i juni 2017.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender, at der gives en anlægsbevilling på i alt 9.000.000 kr. til realisering af projektet.
 2. Byrådet godkender (på grund af projektets tidsmæssige forskydning) et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2017 til etablering af 10 nye akutpladser ved henholdsvis tilbygning og ombygning af eksisterende bygningsmasse på Vital Horsens, Langmarksvej 85, Horsens.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Velfærd- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Horsens Byråd besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2014 at opføre 10 nye akutpladser.

Den 28. april 2015 godkendte Byrådet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til forprojektering.

Skitseforslaget til udvidelse af Vital Horsens med 10 akutpladser er fremkommet via workshop og dialog med borgere, brugerne, medarbejdere og ledelse om en afdækning af, hvordan de fysiske rammer på Vital Horsens anvendes og udnyttes i dag.

Af notatet "Fact finding" fra Signal Arkitekterne fremgår blandt andet, at en bedre betjening af borgere og brugere samt en optimering af udnyttelse af de nuværende fysiske rammer omkring Vital Horsens indebærer en intern flytning af funktioner mellem Vital Horsens og Plejecenter Lindehøj. Det omfatter en flytning af kontor og mødefaciliteter til hjemmeplejen og på sigt Lindehøj kioskudsalg. Begge funktioner er i dag placeret lige ved og omkring indgang og modtagelsesarealer til Vital Horsens.

Med udgangspunkt i den samlede forprojektering og det tilhørende skitseforslag foreslås det derfor, at udvidelse af Vital Horsens med 10 akutpladser gennemføres ved henholdsvis en tilbygning af 7 nye døgnrehabiliteringspladser og en ombygning af eksisterende bygning. Forslaget skal betragtes som et samlet forslag for Vital Horsens, der udover en udvidelse med 10 akutpladser også sikrer en logisk opdeling mellem de to behandlingsområder, akutbehandling og den længerevarende rehabilitering og bedre betjening af borgerne.

En intern rokering og tilbygning af 7 døgnrehabiliteringspladser sikrer mulighed for at tilpasse rumstørrelsen i døgnrehabiliteringspladserne. Det vil give Vital Horsens bedre muligheder for at leve op til kravene til plejekrævende behandling og dermed betjening af borgere.

Det er Ejendomscentrets vurdering, at med udgangspunkt i det udarbejdede skitseforslag vil det være muligt at etablere de af Byrådet besluttede 10 akutpladser som henholdsvis en tilbygning og ombygning indenfor den samlede afsatte rådighedsbeløb på 9,0 mio. kr.

Projektet er planlagt projekteret frem til sommerferien 2016, med licitation og kontrahering i august måned og en forventet byggestart i september.

Byggeopgaven er planlagt udbudt i fagentreprise med forudgående prækvalifikation.

Da projektet opfatter både tilbygning og flere mindre interne ombygninger indenfor rammerne af en institution i drift, forventes den samlede byggefase at strække sig over perioden september 2016 til juni 2017.

Grundet etapeopdeling og kompleksitet i udførelsen forventes der en etapevis i brugtagning med en endelig afslutning og ibrugtagning juni/juli 2017.

Der søges om anlægsbevilling på i alt 9,0 mio. Da projektet forskydes tidsmæssigt i forhold til den oprindelige plan, søges der om frigørelses af rådighedsbeløbet med henholdsvis 5,0 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. i 2017.

I forbindelse med Byrådets beslutning om udvidelse af Vital Horsens jf. budgetaftale 2015 er der afsat de fornødne midler til den afledte drift af udvidelsen indenfor Velfærd og Sundhedsområdets budget fra 2017.

/TC

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 30. marts 2016.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


23. VS Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes visitation til tilbud efter serviceloven til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade


Sagsnummer
27.00.00-P00-2-16
Resume

Ankestyrelsen har på vegne af Social- og Indenrigsministeriet foretaget en praksisundersøgelse af kommunernes visitation til tilbud efter serviceloven til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade.

Praksisundersøgelsen fremsendes til Byrådets orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet tager praksisundersøgelsen til efterretning.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Velfærd- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har i 2014 bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en praksisundersøgelse af kommunernes praksis ved visitation til tilbud efter serviceloven til voksne borgere med sjældne handicap, med komplekse behov og voksne borgere med kompleks erhvervet hjerneskade.

Baggrunden for dette er, at Folketinget ønsker at skabe et overblik over målgrupper og indsatser på det mest specialiserede område. Denne undersøgelse er med til at skabe et overblik for en afgrænset del af denne målgruppe.

Ankestyrelsen kontaktede Handicap- og Ældrerådgivningen i oktober 2014. Handicap- og Ældrerådgivningen sendte 4 komplekse sager til Ankestyrelsen.

I 2 af de 4 sager har Ankestyrelsen vurderet, at afgørelserne er i overensstemmelse med regler og praksis. I de øvrige 2 sager vurderer Ankestyrelsen, at Handicap- og Ældrerådgivningens afgørelse ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis borgeren havde klaget over afgørelsen.

I den ene sag manglede der mindre væsentlige oplysninger, men tilstrækkeligt til, at Horsens Kommunes hjemmel til at træffe afgørelsen ikke var til stede i forhold til det tilbud borgeren bor i, midlertidigt botilbud, servicelovens § 107. Horsens Kommune har foretaget en individuel og konkret vurdering i forhold til borgeren, men ikke beskrevet, hvorfor borgeren er i personkredsen for et midlertidigt tilbud, og hvordan borgerens behov kan tilgodeses i det bevilligede botilbud. Ankestyrelsen vurderer, at borgeren ikke er omfattet af personkredsen for et midlertidigt botilbud, men et længere varende botilbud efter servicelovens § 108 eller almenboliglovens § 105 stk. 2.

I den anden sag drejer det sig om manglende væsentlige oplysninger i forbindelse med den samlede faglige vurdering. Det drejer sig om en borger, som efter endt genoptræningsforløb ved regionen bliver indskrevet i et midlertidigt botilbud, servicelovens § 107. Horsens Kommune har ikke foretaget en konkret individuel vurdering af borgerens behov, og borgeren har ikke modtaget en afgørelse. Ankestyrelsen vurderer, at borgeren skal tilbydes et længerevarende botilbud, servicelovens § 108, da borgeren skal have personale ved siden af sig i forbindelse med alle daglige aktiviteter. Derudover skal borgeren modtage en afgørelse.

Disse vurderinger er interessante i forhold til den daglige praksis i Handicap- og Ældrerådgivningen. Der skal fortsat være fokus på de faglige vurderinger, vi foretager, på hvilken baggrund de foretages og ikke mindst borgernes retssikkerhed og dermed borgerens mulighed for at klage over de afgørelser, vi træffer.

Handicap- og Ældrerådgivningen har stort fokus på at arbejde på tværs af fagligheder og paragraffer og skabe indsatser, der kan imødekomme behov hos borgere, der har brug for en bred vifte af indsatser for at kunne kompensere for borgerens betydelige funktionsnedsættelse og dermed øge den enkeltes livskvalitet.

Praksisundersøgelsen kan konkret anvendes som opslagsværk til inspiration i opgaveløsningen omkring borgere med disse komplekse problemstillinger.

/FA

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 30. marts 2016.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


24. VS Styrelsesvedtægt for Arbejde, Specialundervisning for Voksne og Unge samt Kommunikation og Teknologi.


Sagsnummer
17.00.00-P35-64-14
Resume

Styrelsesvedtægten for Arbejde, Specialundervisning til Voksne og unge (ASV) samt Kommunikation og Teknologi (KT) er tilpasset den nye organisering af områderne. Fremover udpeges der også medlemmer til bestyrelsen fra de kommuner, der køber ydelser.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender styrelsesvedtægter for Arbejde, Specialundervisning til Voksne og unge samt Kommunikation og Teknologi.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Velfærd- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ny struktur for Arbejde, Specialundervisning til Voksne og unge (ASV) og Kommunikation og Teknologi (KT) er styrelsesvedtægten tilpasset den nye organisering. Fremover udpeges der medlemmer til bestyrelsen fra de kommuner, der køber ydelser.

Styrelsesvedtægten erstatter tidligere vedtægt, der var tiltrådt den 16. maj 2007 af Udvalget for Voksenservice. Bestyrelsen har godkendt styrelsesvedtægten den 17. september 2015.

/CK

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 30. marts 2016.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte instillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


25. BE Vedtagelse af ny integrationspolitik 2016-2020


Sagsnummer
00.10.00-P22-1-15
Resume

Horsens Kommunes tidligere integrationspolitik er udløbet, og der skal derfor vedtages en ny politik for integrationsområdet. Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for at udarbejde forslag til integrationspolitik, da beskæftigelse og jobrettet uddannelse skal være styrende for integrationsindsatsen.

På Beskæftigelsesudvalgets møde i november 2015 vedtog udvalget at sende udkast til integrationspolitik i høring i relevante fagudvalg samt i Udvalget for Internationalisering og Integration. På baggrund af de indkomne høringssvar har Administrationen udarbejdet et revideret forslag til integrationspolitik, som forelægges Byrådet til godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender forslag til ny integrationspolitik i Horsens Kommune 2016-2020.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Dansk Folkeparti stemte imod.

Sagsfremstilling

Horsens Kommunes tidligere integrationspolitik er udløbet, og der skal vedtages en ny politik for området. Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for at udarbejde forslag til integrationspolitik, da beskæftigelse og jobrettet uddannelse skal være styrende for integrationsindsatsen.

Beskæftigelsesudvalget holdt temamøde om integration og flygtninge på udvalgsmødet i september 2015 med henblik på at få inspiration til politikdannelsen. På Beskæftigelsesudvalgets møde i november 2015 drøftede udvalget, hvilke indsatsområder integrationspolitikken skal omfatte. Det reviderede forslag til ny integrationspolitik er baseret på Beskæftigelsesudvalgets drøftelser.

På udvalgsmødet i november vedtog Beskæftigelsesudvalget desuden at sende udkast til integrationspolitik i høring i følgende fagudvalg: Børne- og Skoleudvalget, Kulturudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Velfærds- og Sundhedsudvalget. Udkastet har endvidere været i høring i det særlige udvalg for Internationalisering og Integration.

Ændringer på baggrund af høringssvar

Nedenfor fremgår høringssvar og eventuelle ændringer i integrationspolitikken opdelt efter relevante afsnit.

Afsnit i integrationspolitik

Høringssvar

Eventuelle ændringer i integrationspolitik

Flygtninge i Horsens Kommune

Udvalget for Internationalisering og Integration drøftede, hvorvidt og i hvilket omfang fakta om flygtninge i Horsens Kommune skal fremgå af integrationspolitikken.

Fakta omkring flygtninge i Horsens Kommune er fjernet fra integrationspolitikken, da de hurtigt forældes.

Målgruppen for integrationspolitikken

Udvalget for Internationalisering og Integration ønsker en præcisering af, hvem der er undtaget fra målgruppen for integrationspolitikken.

Af integrationspolitikken fremgår det, at arbejdstagere fra EU-lande og andre vestlige lande som hovedregel er undtaget fra målgruppen. Denne gruppe er som hovedregel ikke målgruppe for integrationspolitikken, da integrationsopgaven i forhold til denne gruppe typisk er begrænset, og da gruppen er selvforsørgende.

Derudover er "flygtninge og indvandrere, som er selvforsørgende" tilføjet som undtagelse til målgruppen.

Horsens Kommunes vision for integrationspolitikken

Udvalget for Internationalisering og Integration drøftede, hvorvidt det er problematisk, at visionen for integrationspolitikken er utopisk/for ambitiøs. Udvalget ønsker desuden en tydeligere rollefordeling i forhold til indsatsområderne.

Integrationspolitikken har til formål at udstikke en overordnet retning og vision for integrationsindsatsen i Horsens Kommune. Med en vision om, at "Alle flygtninge og indvandrere i Horsens Kommune skal være selvforsørgende og aktive medborgere" viser Horsens Kommune, at vi er ambitiøse i forhold til integrationsindsatsen.

Den konkrete udmøntning af integrationspolitikken vil foregå i et samarbejde mellem de relevante direktørområder i kommunen.

Indsatsområde: Civilsamfund

Udvalget for Internationalisering og Integration ønsker en omformulering af den sidste del af det første punkt under "Indsatsområde: Civilsamfundet". Udvalget drøftede desuden, hvorvidt indsatsområdet skal konkretiseres.

Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker at supplere punkt to under "Indsatsområde: Civilsamfundet" med følgende sætning: "Der skal i denne forbindelse være et fokus på etniske ældres inddragelse og deltagelse i samfundslivet".

Det første punkt under 'Indsatsområde: Civilsamfund' er omformuleret. Konkretiseringen af indsatsen vil foregå i regi af de relevante direktørområder samt Udvalget for Internationalisering og Integration.

Velfærds- og Sundhedsudvalgets forslag til tilføjelse er indarbejdet i integrationspolitikken. Eksempelvis kan beskæftigelse af flygtninge på ældreområdet bidrage til at nedbryde sproglige barrierer og dermed understøtte, at etniske ældre i højere grad bliver i stand til at deltage aktivt i samfundslivet.

Indsatsområde: Beskæftigelse

Udvalget for Internationalisering og Integration ønsker en tilføjelse om, at den beskæftigelsesrettede integrationsindsats foregår i samarbejde med erhvervslivet.

Den ønskede tilføjelse fra Udvalget for Internationalisering og Integration er indarbejdet i integrationspolitikken.

Tids- og procesplan for implementering af integrationspolitikken

Primo/medio 2016

Ultimo 2017

1. Implementering af integrationspolitik

X

2. Opfølgning på integrationspolitik

X

Ad 1. Implementering af integrationspolitik

Integrationsindsatsen er helhedsorienteret og foregår i et tværfagligt samspil både internt i kommunen og eksternt med andre aktører, herunder virksomheder og civilsamfundet. Implementeringen af integrationspolitikkens indsatsområder foregår inden for de relevante direktørområder. I implementeringen af integrationspolitikken integreres initiativer afledt af anbefalingerne fra Udvalget for Internationalisering og Integration.

Ad 2. Opfølgning på integrationspolitik

Administrationen udarbejder regelmæssigt en oversigt til bl.a. Beskæftigelsesudvalget, der giver information om bl.a.:

 • Antal modtagne flygtninge fra kvoten samt familiesammenførte.
 • Aldersfordeling på modtagne børn fra kvote og familiesammenførte børn.
 • Flygtninge og familiesammenførtes uddannelsesniveau.
 • Permanent boligplacerede fordelt på lokalområde.

Endvidere arbejdes der på, at oversigten på sigt også vil indeholde data vedrørende resultatmål for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats samt vedrørende placering af flygtningebørn og familiesammenførte børn i Horsens Kommunes dagtilbud og skoler.

Ultimo 2017 laves en samlet opfølgning på alle indsatsområderne i Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020.

Civilsamfundet

Opfølgning på indsatsen vedrørende civilsamfundet kan foregå kvalitativt i form af historier og eksempler på, hvordan kommunens civilaktører er engageret i integrationsindsatsen og medvirker til at opbygge et aktivt medborgerskab blandt flygtninge og indvandrere.

Beskæftigelse

Opfølgning på resultatmål vedrørende den beskæftigelsesrettede indsats vil blive indarbejdet i den ovenfor nævnte oversigt over data for modtagne flygtninge og familiesammenførte i Horsens Kommune. Resultatmålene er opdelt i forhold til borgere henholdsvis under og over 30 år, da dette muliggør en sammenligning mellem Horsens Kommunes resultater og resultater i andre kommuner.

Dagtilbud, skole og uddannelse

Administrationen er i øjeblikket i gang med at afsøge, hvordan der kan oparbejdes en procedure for opsamling af data for placeringen af tosprogede børn i dagtilbud og skoler. Denne procedure vil danne grundlaget for opfølgning på indsatsområdet vedrørende dagtilbud og skole. Opfølgning på indsatsområdet vedrørende uddannelse kan bl.a. tage udgangspunkt i data fra Undervisningsministeriets database Databanken.

Boligplacering

Opfølgning på principperne om at boligplacere flygtninge i kommunens lokalsamfund indgår i den ovenfornævnte oversigt over data for modtagne flygtninge og familiesammenførte i Horsens Kommune.

Sprog

Administrationen er i øjeblikket i gang med at afklare, hvordan der kan følges op på indsatsen vedrørende sprog. Kommunen vil i den forbindelse tage en dialog med Sprogcenter Midt omkring opfølgning på indsatsområdet.

Kultur- og fritidsliv

Opfølgning på indsatsen vedrørende kultur- og fritidslivet kan foregå kvalitativt i form af historier og eksempler på kulturelle og folkelige tiltag, som har til formål at fremme integrationen.

/FF

Historik

Beskæftigelsesudvalget, 15. marts 2016.

Beskæftigelsesudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at politikken skal gøres gældende indtil, der foreligger en ny.

Claus Kvist Hansen (Dansk Folkeparti) stemte imod.

Bjarne Sørensen, Per S. Andersen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget.

Ole Pilgaard Andersen, Dansk Folkeparti, kunne ikke tiltræde indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


26. Forslag fra Enhedslisten til den konkrete implementering og praksisanvendelse af 225 timers reglen i Horsens Kommune


Sagsnummer
32.00.00-G00-2-16
Resume

Betina Steufer, Enhedslisten har fremsendt forslag til den konkrete implementering og praksisanvendelse af 225 timers reglen i Horsens Kommune.

Indstilling

Betina Steufer, Enhedslisten forslår, at

 1. at alle borgere i Horsens Kommune, som er vurderet aktivitetsparate, og som dermed ikke kan anses for værende job- eller uddannelsesparate, i udgangspunktet fritages for kravet om 225 timers ordinært u-støttet arbejde i løbet af et år.
Beslutning

Byrådet forkastede forslaget.

Sagsfremstilling

Betina Steufer, Enhedslisten har fremsendt følgende forslag:

Enhedslisten stiller hermed forslag om, at alle borgere i Horsens Kommune, som er vurderet aktivitetsparate, og som dermed ikke kan anses for værende job- eller uddannelsesparate, i udgangspunktet fritages for kravet om 225 timers ordinært u-støttet arbejde i løbet af et år. Naturligvis må fritagelsen bero på en individuel vurdering i den enkelte borgers konkrete sag.

Samtidig vil det dog virke paradoksalt, hvis Horsens Kommune – eller nogen anden kommune for den sags skyld – skulle ende med at vurdere, at en ikke job-eller uddannelsesparat kontanthjælpsmodtager med svære problemer ud over ledighed vil kunne klare kravet om de 225 timers ordinært arbejde i løbet af et år.

Enhedslisten håber på resten af Byrådets opbakning til, at vi får afsat de nødvendige ressourcer i forhold til at gennemgå sagerne – og at der politisk træffes en konkret beslutning om, at borgere i Horsens Kommune, som ikke er job- eller uddannelsesparate, i udgangspunktet, bør kunne undtages fra reglen om de 225-timers ordinært arbejde i løbet af et år.

Sagsfremstilling:

Det er langtfra alle, som vil kunne motiveres til at tage et arbejde, ved at vi sænker kontanthjælpen. - Det skyldes ikke, at folk er dovne eller befinder sig for godt på kontanthjælp. Tværtimod er der ofte alle mulige andre årsager til, at man som kontanthjælpsmodtager ikke er i arbejde. - Det er det fænomen, som man i fagterminologien kender som ’problemer ud over ledighed’.

Mange af dem, der er på kontanthjælp, kan slet ikke vurderes som værende jobparate.

Det kan de ikke, fordi de som mennesker er plaget af massive problemer, der rækker langt ud over det at være ledig.

Vi taler her blandt andet om syge borgere, som af tydelige helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at påtage sig et arbejde. Det være sig fysisk syge såvel som psykisk syge personer. Vi taler om mennesker, som i mange tilfælde har haft ekstremt hårde opvækst- og livsbetingelser, og som i dag må leve med de store sociale omkostninger, som den slags oftest giver.

Vi taler, for nogens vedkommende, om mennesker ramt af misbrug – hvad enten der er tale om stofmisbrug, alkoholmisbrug eller et decideret blandingsmisbrug. Vi taler om de hjemløse og om krigsveteraner, som er plaget af krigens eftervirkninger i form af blandt andet posttraumatisk stresssyndrom – også kendt under betegnelsen PTSD.

Vi taler også om mennesker, som har måttet flygte fra krig og ødelæggelse under dybt kaotiske omstændigheder, hvilket for nogens vedkommende har betydet, at de har udviklet psykosomatisk lidelse, psykisk sygdom, PTSD med videre.

Fælles er, at det ikke er mennesker, som af egen fri vilje har valgt et liv på offentlig forsørgelse – og da slet ikke på kontanthjælp. Det er mennesker for hvem der ikke var – og pt. ikke er andet valg.

I Horsens Kommune har vi samlet set 1682 kontanthjælpsmodtagere – heraf er det 356 personer, der er vurderet som værende jobparate. Det vil sige borgere, der uden videre kan gå i arbejde – skulle et job vise sig.

Tilbage er 1310 kontanthjælpsmodtagere, som alene er vurderet aktivitetsparate, og som dermed ikke uden videre kan gå i arbejde. Altså er det langt størstedelen af kommunens kontanthjælpsmodtagere, der først og fremmest lider af andre problemer end ledighed, og som dermed ikke har en arbejdsevne, som umiddelbart gør dem i stand til at påtage sig et job.

Kontanthjælp. Antal fuldtidspersoner. ledighed og aktivering (bruttoledighed)

Februar 2016

Horsens

Visitationskategori i alt

1.682

Jobparat

356

Aktivitetsparat

1.310

Uoplyst

15

Kilde: Jobindsats

Blandt Horsens Kommunes unge uddannelsesparate er billedet nogenlunde det samme.

Her er 865 borgere på uddannelseshjælp. – 61 af dem er åbenlyst uddannelsesparate, mens 341 er uddannelsesparate – det vil sige, at de sidstnævnte vurderes til at kunne påbegynde en ordinær uddannelse indenfor maksimalt 1 år. Men den største gruppe er de aktivitetsparate – gruppen omfatter 458 personer. Sidstnævnte er unge mennesker, som har andre primære problemer end ledighed fra uddannelse og/eller arbejde.

Uddannelseshjælp. Antal fuldtidspersoner. Ledighed og aktivering (bruttoledighed)

Februar 2016

Horsens

Visitationskategori i alt

Visitationskatogori i alt

865

Alle uddannelsesparate

Alle uddannelsesparate

402

Uddannelsesparat

341

Åbenlyst uddannelsesparat

61

Aktivitetsparat

Aktivitetsparat

458

Uoplyst

Uoplyst

5

Kilde: Jobindsats

Der står i aftaleteksten til lovforslaget (se vedhæftede bilag) om kontanthjælpsændringerne følgende:

”Personer med en så begrænset arbejdsevne, at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de pågældende ikke vil kunne arbejde 225 timer inden for et år på det ordinære arbejdsmarked, undtages. - Reglen svarer til den undtagelsesregel, der gjaldt for den tidligere 225 timers regel, som blev afskaffet pr. 1. januar 2012".”

Med udgangspunkt i ovenstående finder Enhedslisten, at det vil være svært sagligt at godtgøre, hvis gruppen af aktivitetsparate ikke antalsmæssigt skulle svare nogenlunde overens med gruppen, som vil kunne undtages fra 225-timers-reglen. Af samme årsag bør der være en ensartethed i skønnet af, hvorvidt man er aktivitetsparat, og hvorvidt man kan undtages fra reglen om 225-timers arbejde.

Selvfølgelig skal man ikke straffes økonomisk for en manglende arbejdsindsats – hvis man samtidig befinder sig i en situation, hvor man slet ikke er i stand til at arbejde.

Bilag

Til toppen


27. Forslag fra Enhedslisten til den konkrete implementering af kontanthjælpsloftet i Horsens Kommune


Sagsnummer
32.00.00-G00-1-16
Resume

Betina Steufer, Enhedslisten stiller forslag om, at alle borgere i Horsens Kommune, som modtager integrationsydelse, uddannelsesydelse eller kontanthjælp, inden den 1. oktober 2016, af Jobcenter Horsens vurderes individuelt med henblik på en afklaring af muligheden for at overgå til anden ydelse end kontanthjælp m.v.

Indstilling

Betina Steufer, Enhedslisten foreslår, at

 1. alle borgere i Horsens Kommune, som modtager integrationsydelse, uddannelsesydelse eller kontanthjælp, inden den 1. oktober 2016, af Jobcenter Horsens vurderes individuelt med henblik på en afklaring af muligheden for at overgå til anden ydelse end kontanthjælp m.v.
Beslutning

Betina Steufer trak forslaget tilbage.

Sagsfremstilling

Betina Steufer, Enhedslisten har fremsendt følgende forslag:

Enhedslisten stiller hermed forslag om, at alle borgere i Horsens Kommune, som modtager integrationsydelse, uddannelsesydelse eller kontanthjælp, inden den 1. oktober 2016, af Jobcenter Horsens vurderes individuelt med henblik på en afklaring af muligheden for at overgå til anden ydelse end kontanthjælp m.v.

Dette skal ske således, at alle kontanthjælpsmodtagere der kan omfattes af enten ressourceforløb, visitation til fleksjob, revalidering eller førtidspension opnår dette før kontanthjælpsloftets virkningstidspunkt, som er den 1. oktober 2016.

Kontanthjælp er tænkt som en sidste udvej, hvor ingen andre hjælpemuligheder er anvendelige. - Kontanthjælp er fra lovgivers side klart og tydeligt formuleret som en midlertidig ydelse, hvorfor det da heller ikke er hensigtsmæssigt, at eksempelvis alvorligt syge mennesker skal befinde sig fastlåst i kontanthjælpssystemet i årevis – en situation som i øvrigt også kommer på kant med ’hurtighedsprincippet i retssikkerhedslovens § 3.

Enhedslisten ønsker at gøre op med kontanthjælpssystemet som en social parkeringsplads, uden udkørsel, for nogle af vores mest udsatte borgere. – I stedet ønsker vi i handling, at de lovmæssige muligheder i social- og beskæftigelsespolitikken aktivt bringes i spil for at hjælpe den enkelte borger i et ressourceforløb, fleksjob, på revalidering eller ved tilkendelse af en førtidspension.

I Enhedslisten insisterer vi på, at der skal være en proportionel sammenhæng mellem de krav, vi som samfund stiller, og de ressourcer som den enkelte borger besidder. – Vi kan derfor heller ikke acceptere, at økonomisk incitament rettes mod en gruppe af borgere, som grundet svære sociale- og helbredsmæssige problemer ikke har nogen reel udvej og derfor alene bliver fattigere.

Det er med ovenstående forslag Enhedslistens håb, at et samlet byråd vil bakke op om at få ryddet op i kontanthjælpssystemet inden den 1. oktober 2016 – således at syge og socialt udsatte borgere i Horsens Kommune, som ikke besidder nogen eller kun besidder en ganske uvæsentlig arbejdsevne ikke rammes af økonomisk nedgang i form af kontanthjælpsloftet.

Sagsfremstilling:

De nye regler for kontanthjælp blev i sidste måned vedtaget af en samlet blå blok i Folketinget (17. marts 2016).

Med loven blev indført et nyt kontanthjælpsloft samt en 225-timersregel for modtagere af kontanthjælp m.v. (integrationsydelse og uddannelses- og kontanthjælp) med det formål, at det skal kunne betale sig at arbejde.

Samtidig blev retten til ferie nedsat fra 5 til 4 ugers ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere.

Dette forslag omhandler den del, der vedrører kontanthjælpsloftet.

Det nye kontanthjælpsloft reducerer ikke selve kontanthjælpssatsen. Men det betyder, at man indfører et loft for, hvor meget en kontanthjælpsmodtager maksimalt kan opnå i støtte fra det offentlige. - Det vil sige, at man som kontanthjælpsmodtager eksempelvis kan risikere at få mindre i boligstøtte, hvis det samlede beløb på ens offentlige forsørgelse løber op og rammer loftet.

I aftalen står også, at "ingen kan få den samlede ydelse reduceret med mere end summen af særlig støtte (aktivlovens § 34-støtte til særlig høje boligudgifter) og boligstøtte.”

Kontanthjælpsloftet varierer i øvrigt efter, om man er enlig, og om man har børn.

Det er vurderet af Beskæftigelsesministeriet, at cirka 30.000 kontanthjælpsmodtagere i Danmark vil blive ramt af loftet. Ligesom Beskæftigelsesministeren vurderer, at loftet samlet set vil kunne bringe 700 borgere, fra offentlig forsørgelse, i arbejde.

Konsekvensen af kontanthjælpsloftet bliver, ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), at 16.400 ekstra personer vil komme under den indkomstgrænse, som den tidligere regering anvendte for at måle antallet af fattige i Danmark.

I analysen kan man endvidere læse, at der ud af de 16.400 personer, som kommer under den tidligere regerings fastsatte fattigdomsgrænse, for de 11.000 personers vedkommende er tale om børn.

Med kontanthjælpsloftet sætter man en maks.-grænse over, hvor meget man kan få i samlet støtte. Og sådan som man politisk har lagt snittet, så er det enlige forsørgere, der bliver skåret mest, og dermed den gruppe, hvor der er flest, der bliver ramt.

1.Her ses de forskellige kontanthjælpssatser (sidste kolonne) – I den første kolonne ses det samlede ’loftsbeløb’ når boligstøtte, særlig støtte mv. lægges oveni kontanthjælpen:

Nyt loft

Kontanthjælpssats for voksne

Enlige uden børn

13.121

10.849

Enlige forsørgere med et barn

15.031

14.416

Enlige forsørgere med to børn eller flere

15.385

14.416

Samlevende og gifte uden børn

10.849

10.849

Samlevende og gifte med et barn

14.416

14.416

Samlevende og gifte med to børn eller flere

14.415

14.416

Til toppen


28. Lukket punkt: ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-35-15
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Til toppen


29. Lukket punkt: ØK Eftergivelse af gæld


Sagsnummer
00.01.00-G00-17-14
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Dansk Folkeparti stemte imod.

Til toppen


30. Lukket punkt: ØK Udbud af befordring


Sagsnummer
88.12.00-Ø54-1-14
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Til toppen