Vis emner under Forside

Byrådet - Referat

Dato: 29. marts 2016
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. ØK Låneoptagelse for 2015 og 2016


Sagsnummer
00.34.00-S00-2-14
Resume

Den endelige opgørelse af lånerammen for 2015 giver mulighed for en lånoptagelse på 32 mio. kr.

Herudover forventes en låneramme i samme størrelsesorden for 2016.

Det indstilles, at der optages et lån på i alt 60 mio. kr. vedrørende den endelige låneramme for 2015 og de foreløbige lånemuligheder 2016.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet hjemtager et serielån på 60 mio. kr. med løbetid på 25 år.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Torben Engholm deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune har låneadgang på i alt 50 mio. kr. vedrørende 2015 og 2016

Låneramme

Mio. kr.

Endelig låneramme 2015

32,0

Låneramme 2016 (vurderet) - a conto lånehjemtagelse

28,0

Lånemulighed for 2015 og 2016

60,0

Vedrørende 2015 er lånerammen endeligt opgjort til 32 mio. kr. Lånemuligheden vedrører hovedsagelig lånedispensationer til borgernære områder og styrkelse af likviditeten samt låneberettigede udgifter i henhold til lånebekendtgørelsen. Lånemuligheden på 32 mio. kr. vedrørende 2015 skal besluttes senest inden udgangen af marts måned 2016.

I budgettet for 2016 er vedtaget lånoptagelse efter bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier (lånebekendtgørelsen) vedrørende gadebelysning, byfornyelse og energibesparende foranstaltninger m.m. på i alt 48 mio. kr.

Lånet for 2016 på 28 mio. kr. er et a conto lån, som baseres på en vurdering af budgettets forudsætninger. Den endelige låneramme for 2016 opgøres primo 2017.


NR/

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. marts 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Til toppen


2. ØK Ansøgning om tilskud til Det Østjyske Dyrskue i Horsens 2016


Sagsnummer
00.01.00-Ø34-1-16
Resume

I lighed med tidligere år søger Foreningen Land & by ØSTjylland om tilskud til afholdelse af Det Østjyske Dyrskue i Horsens.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet giver tilskud på 40.000,00 kr.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Torben Engholm deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Foreningen Land & by ØSTjylland har ved skrivelse af 15. februar 2016 ansøgt om tilskud til afholdelse af Dyrskuet i Horsens den 17. og 18. juni 2016.

I budget 2016 er der på kontoen for ekstraordinære udgifter i lighed med tidligere år reserveret 40.000,00 kr. til formålet.

/GH

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. marts 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Til toppen


3. ØK Ansøgning om lånegaranti fra Horsens Fjernvarme A/S til gennemførelse af fjernvarmekonvertering af resten af Horsens By området


Sagsnummer
13.03.01-Ø60-1-16
Resume

Fjernvarme Horsens A/S har ved skrivelse af 29. februar 2016 anmodet om kommunegaranti for lånoptagelse på 878 mio. kr. til gennemførelse af udbygningen af fjernvarme i den del af Horsens By og omegn, som pt. ikke er tilsluttet den kollektive fjernvarmeforsyning. Hvis Horsens Kommune meddeler garanti for lånet, kan lånoptagelse ske i Kommunekredit. Investeringsudgifter til produktion og distribution af varme er låneberettigede i henhold til bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet meddeler garanti for lån til investeringsudgifterne på 878 mio. kr. til gennemførelse af varmeplanen
 2. der opkræves en stiftelsesgarantiprovision på 1% af lånet størrelse og en løbende garantiprovision på årligt 0,4% af restgælden pr. 31. december.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Per Løkken stemte imod.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Torben Engholm deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

På sit møde den 6. oktober 2015 godkendte Byrådet varmeprojektforslaget "Fjernvarmekonvertering af resten af Horsens By omådet.".

Forslaget ændrer opvarmningsformen fra individuel olie og naturgas til fjernvarme for ca. 10.000 ejendomme beliggende i Horsens, Hatting, Lund, Egebjerg, Gedved og Stensballe. Planen indebærer, at der etableres ny produktionskapacitet, og der skal nedgraves ca. 205 km fjernvarmeledninger. De samlede låneberettigede udgifter skønnes at udgøre 878 mio. kr., og hertil ansøger Horsens Fjernvarme A/S om garanti for lånoptagelse.

I forbindelse med godkendelse af varmeprojektforslaget tilkendegav Byrådet som udgangspunkt at være indstillet på at meddele garanti for lån, som skal optages til opførelse af varmeværk og nedgravning af distributionsnet.

Investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme er låneberettigede i henhold til bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Det betyder, at der ikke skal ske deponering af likvide midler og/eller afkortning af kommunens låneramme, hvis der meddelses garanti for Horsens Fjernvarmes optagelse af lån i forbindelse med gennemførelse af varmeplanen. Hvis Byrådet meddeler garanti, kan lånoptagelse ske i Kommunekredit.

Horsens Fjernvarme A/S har fremsendt "Økonomisk prognose for årene 2016-2025". Prognosen viser overskydende likviditet for den 10-årige periode på 152 mio. kr. Beløbet er udtryk for prognosens robusthed og kan anvendes til negative afvigelser i forhold prognosen, konsolidering og/eller nedsættelse af forbrugerpriserne.

Hvis Byrådet meddeler garanti, er det en betingelse, at der opkræves garantiprovision, som afspejler markedsprisen og kommunens risiko i forbindelse med ydelse af garantien.

Det indstilles, at der meddeles garanti for lånoptagelsen, og at der fastsættes en stiftelsesgarantiprovision på 1% og en løbende garantiprovision på 0,4% årligt af restgælden pr. 31. december.

IKR/

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. marts 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


4. TM Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2013-25, Ramme for råstoferhverv og Lokalplan 2015-3, Erhverv, Filtersten A/S, Lervejdal 14 A, Addit


Sagsnummer
01.02.05-K04-10-15
Resume

Sagen omhandler endelig vedtagelse af tillæg 25 til Kommuneplan 2013, ramme for råstoferhverv og endelig vedtagelse af lokalplan 2015-3, Erhverv, Lervejdal, Addit, Filtersten A/S.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er udarbejdet efter ønske fra firmaet Filtersten A/S, for at gøre det muligt at opføre ny bebyggelse til fabriksfaciliteter på ejendommen Lervejdal 14 A, beliggende i råstofgraveområdet ved Addit.

Lokalplanen har først og fremmest til formål at fastlægge retningslinier for terrænregulering og nybyggeri.

Kommuneplantillægget, som udlægger området til erhvervsformål, er en forudsætning for lokalplanens vedtagelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager tillæg 25 til Kommuneplan 2013 endeligt med de ændringer der fremgår af høringsnotatet.
 2. Byrådet vedtager lokalplan 2015-3, Erhverv, Lervejdal, Addit, Filtersten A/S endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Torben Engholm deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 25. august 2015 at offentliggøre forslag til lokalplan 2015-3, Erhverv, Lervejdal, Addit, Filtersten A/S.

Ved høringsperiodens udløb den 27. oktober 2015 har administrationen modtaget 4 høringssvar.

Byrådet vedtog den 15. december 2015 at offentliggøre forslag til Kommuneplantillæg 2013-25, Ramme for råstoferhverv, Lervejdal, Addit.

Ved høringsperiodens udløb den 11. februar 2016 har administrationen modtaget 1 høringssvar.

Bilaget "Notat om høringssvar, Lokalplan 2015-3 og Kommuneplantillæg 2013-25" indeholder sammendrag af høringssvar og bemærkninger, forslag til besvarelse og ændringsforslag til kommuneplantillægget og lokalplanen.

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 8. marts 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. marts 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


5. TM Forslag til tillæg 23 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 2015-13, Boliger, Værvej, Stensballe


Sagsnummer
01.02.05-P16-19-13
Resume

Forslaget til lokalplanen og tillæg 23 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en lodsejer i området. Lodsejeren ønsker at få mulighed for at etablere et nyt boligområde ved Værvej i Stensballe.

Det er intentionen at give mulighed for at etablere et attraktivt boligområde, der udformes under hensyntagen til såvel de visuelle og rekreative interesser, som nærheden til den store landskabsfredning omkring Nørrestrand afføder.

Lokalplanområdetligger umiddelbart nord for boligkvarteret Griffenfeldtsparken i Stensballe.

Lokalplanområdet er ca. 8,5 ha og vil give mulighed for at etablere ca. 50-60 åben-lav og tæt-lav boliger. Lokalplanen overfører området fra landzone til byzone.

Der er sideløbende udarbejdet forslag til tillæg til Kommuneplan 2013.

Der foreligger et udkast til udbygningsaftale.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til tillæg 23 til Kommuneplan 2013.
 2. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til lokalplan 2015-13, Boliger, Værvej, Horsens.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Torben Engholm deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Stensballe med direkte tilknytning til eksisterende boligbebyggelse. Området anvendes i dag overvejende til landbrugsformål. Terrænet falder ca. 15 m mod vest, og der er fra store dele af arealet en smuk udsigt over Nørrestrand. Der er bevoksning omkring de eksisterende ejendomme.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til boligformål, enten som åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse.

Det er lokalplanens bærende ide at skabe rammerne for et attraktivt boligområde og give mulighed for at fortsætte den eksisterende bystruktur i Stensballe. Boligområdet udformes under hensyntagen til såvel de visuelle og rekreative interesser, som nærheden til Nørrestrand afføder. Området vil fremover udgøre byens permanente grænse mod nord og øst op til den store landskabsfredning omkring Nørrestrand.

Lokalplanområdet er ca. 8,5 ha og vil give mulighed for at etablere ca. 50-60 åben-lav og tæt-lav boliger i op til 7 meters højde. Lokalplanområdetligger umiddelbart nord for boligkvarteret Griffenfeldtsparken i Stensballe, og det nye boligområde skal have vejadgang fra de eksisterende veje, Gyldenløvesvej og Værvej. Lokalplanen overfører området fra landzone til byzone.

Den nuværende kommuneplan fastlægger en mindre del af lokalplanområdet til rekreativt grønt område.

Ved udarbejdelse af lokalplanen har det derfor været nødvendigt at udarbejde et tillæg til kommuneplanen, så lokalplanen bliver i overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommuneplantillægget justerer grænsen mellem rammeområde HR.05.B.27. og HR.05.G.9., så den følger grænsen for landskabsfredningen omkring Nørrestrand. Derudover optages en mindre del af rammeområde HR.05.B.29. i rammeområde HR.05.B.27., så der gives mulighed for byggeri i 7 m højde og 2 etager i denne del.

Der har været afholdt foroffentlighed om kommuneplantillægget. Der er i den forbindelse kommet en bemærkning, der omhandler et ønske om, at natur og rekreative områder skal bevares i forbindelse med byudvikling.

Ejeren af den nordlige del af lokalplanområdet har ønsket at indgå en udbygningsaftale. Der foreligger således et udkast til udbygningsaftale, der omhandler etablering af en hævet flade på Værvej ved overkørslen til matr.nr. 1d og 1l, Vær Præstegård, Vær.

I forbindelse med realiseringen af udbygningsaftalen bliver det nødvendigt at erhverve de nødvendige arealer. Udgifterne til arealerhvervelse skal afholdes af Horsens Kommune.

Kommunen vil skulle betale for et meget begrænset areal i forbindelse med projektet. Det vil fremgå, når lokalplanen skal endelig vedtages.

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 8. marts 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. marts 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


6. TM Ny parkeringspolitik/parkeringsstrategi - supplerende spørgsmål


Sagsnummer
05.00.00-P19-1-15
Resume

Byrådet har i sit møde den 24. november 2015 vedtaget den ny ”Parkeringsstrategi for Horsens Kommune 2015".

I forbindelse med behandlingen og vedtagelsen af parkeringsstrategien i Teknik- og Miljøudvalget og efterfølgende i Økonomi- og Erhvervsudvalget blev det besluttet, at Teknik og Miljø skal undersøge, hvilke konsekvenser det vil have, såfremt der indføres tidsbegrænsning på Svanes Plads.

Det skal ligeledes undersøges, hvilke konsekvenser det vil have, såfremt der indføres betalingsfri parkering de første 15 minutter på alle offentlige betalingsparkeringspladser, henholdsvis betalingsfri parkering de første 15 minutter på ca. 6 centralt placerede offentlige betalingsparkeringspladser i Midtbyen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender, at der ikke ændres i de nuværende parkeringsforhold i Horsens.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Torben Engholm deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen og vedtagelsen af parkeringsstrategien i Teknik- og Miljøudvalget og efterfølgende i Økonomi- og Erhvervsudvalget blev det besluttet, at Teknik og Miljø skal undersøge, hvilke konsekvenser det vil have, såfremt der indføres tidsbegrænsning på Svanes Plads.

Det skal ligeledes undersøges, hvilke konsekvenser det vil have, såfremt der indføres betalingsfrihed de første 15 minutter parkering på alle offentlige betalingsparkeringspladser, henholdsvis betalingsfrihed de første 15 minutter parkering på ca. 6 centralt placerede offentlige betalingsparkeringspladser i Midtbyen.

Som supplement til sagsfremstillingen er udarbejdet et notat (se bilag), der dels beskriver de generelle forhold vedrørende indførelse af tidsrestriktioner henholdsvis betaling for parkering, dels beskriver konsekvenserne ved at gennemføre de undersøgte ændringer af parkeringsforholdene i Midtbyen.

Hvis mindreindtægten på 800.000 kr., som følge af indførelse af 15 minutter gratis parkering på alle pladser, skal afholdes indenfor eksisterende budget, vil det betyde, at prisen for parkering skal stige med ca. 3 kr./time til i alt 13 kr./time.

Parkeringspladsen på Svanes Plads har i dag en stor udnyttelsesgrad og servicerer på nuværende tidspunkt beboere i området og ansatte, som arbejder i Midtbyen.

De øvrige pladser i Midtbyen, som enten er med betalingsparkering eller tidsbegrænsede pladser, er i dag ikke hårdere belagt end Svanes Plads, og der er således ledig parkeringskapacitet i Midtbyen, uden Svanes Plads inddrages.

Hvis Svanes Plads omfattes af en tidsbegrænsning, vil det betyde, at beboere og ansatte i Midtbyen skal finde alternative parkeringsmuligheder uden restriktioner.

Etableringen af 6 centrale parkeringspladser med betalingsfrihed de første 15 minutter gør det svært at sikre, at alle erhvervsdrivende stilles lige. Hvis der etableres 6 pladser, der tilgodeser en handlende, vil det give en konkurrencefordel i forhold til andre handlende, som ikke begunstiges med samme fordel.

/ALYHA

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 8. marts 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. marts 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


7. TM Endelig vedtagelse af tillæg 18 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 2015-25, Vestbirk Ridecenter


Sagsnummer
01.02.05-P16-19-15
Resume

Vestbirk Musik- og Sportsefterskole ønsker at udvide den eksisterende rideskole ved nedrivning af de eksisterende bygninger for i stedet at opføre en ny og større ridehal.

Sagen omhandler endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Der er ikke indkommet høringssvar til planforslagene.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager kommuneplantillæg 18 til Kommuneplan 2013 endeligt.
 2. Byrådet vedtager lokalplan 2015-25, Vestbirk Ridecenter endeligt.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Torben Engholm deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 24. november 2015 at offentliggøre forslag til kommunplantillæg 18 til Kommuneplan 2013 samt forslag til lokalplan 2015-25, Vestbirk Ridecenter.

Der er i forbindelse med offentliggørelsen ikke indkommet høringssvar.

Illustrationsplanen i lokalplanen er i høringsperioden blevet ændret på 2 punkter:

 1. Et beskyttet dige var fejlagtigt illustreret til at blive gennembrudt 3 steder. Diget berøres ikke, og diget vises nu ubrudt på illustrationsplanen.
 2. Fortidsmindet (en gravhøj) er blevet markeret med tilhørende 100 meter beskyttelseslinie. Illustrationsplanen viser, at der ikke sker ændringer i forholdene inden for fortidsmindebeskyttelsen.

Derudover er der ikke foretaget ændringer i lokalplanens indhold.

Lokalplanen gælder for matr.nr. 24a, 24b og 12ac Vestbirk by, Østbirk, Kongevej 32 A.

Lokalplanens hovedformål er at give mulighed for nedrivning af det eksisterende bygningsanlæg, for udvidelse af ridecentret ved opførelse af en ny ridehal.

Ejendommen ligger i landzone, og der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet kommuneplantillæg, der udlægger lokalplanområdet til undervisnings- og fritidsformål i kommuneplanrammen.

Der har været afholdt foroffentlighed om kommuneplantillægget. I den forbindelse er der ikke kommet bemærkninger/indsigelser.

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 8. marts 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. marts 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


8. TM Forslag til plan for Bevægelsespark Bygholm Park


Sagsnummer
01.11.00-P20-5-15
Resume

Af budgetaftalen for 2015 fremgår det, at der skal laves en plan for Bevægelsespark Bygholm Park.

Det fremgår af budgetaftalen, at der skal sættes fokus på Bygholm Park som et centralt sted til udflugter og motion for alle aldersgrupper, og at projektet realiseres indenfor rammerne af Byudviklingspuljen.

Der er nu udarbejdet et forslag til principper for udviklingen af bevægelsesparken og en etapeopdeling af udviklingen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender de vedlagte forslag til principper for Bevægelsespark Bygholm.
 2. Byrådet vedtager, at vedlagte forslag til plan gennemføres i etaper.
 3. Byrådet afsætter rådighedsbeløb på 300.000 kr. til Bevægelsespark Bygholm Park, etape 1, finansieret af Byudviklingspuljen.
 4. Byrådet giver anlægsbevilling på 300.000 kr. til Bevægelsespark Bygholm Park, etape 1.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2015 fremgår det, at der skal laves en plan for Bevægelsespark Bygholm Park.

Det er ønsket, at der sættes fokus på Bygholm Park som et centralt sted til udflugter og motion for alle aldersgrupper. Der er ligeledes udtrykt ønske om, at et forslag udvikles på baggrund af nyeste erfaringer indenfor bevægelse og rekreation. En udvikling, der skal ske under hensyntagen til parkens natur og æstetiske fremtoning og det faktum, at parken er fredet.

I maj 2015 gennemførtes en besigtigelse af Bygholm Park efter anmodning fra Horsens Kommune.

Involveret i besigtigelsen var Fredningsnævnet for Midtjylland - østlig del, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Horsens. Der blev peget på strækningen langs åen og Peblingestien som et oplagt sted at styrke med aktivitetsnedslag.

Fredningsnævnet tilkendegav, at man var indstillet på at se nærmere på et konkret projekt, men at dispensation fra fredningen kun kunne forventes ved et forslag, der i relation til udseende, placering og øvrig udformning ikke ville virke dominerende.

Det vedlagte forslagtager afsæt i Peblingestien og lægger op til en række små selvstændige nedslag af forskelligartet karakter.

I forslaget er der tænkt bevægelse og oplevelse på en utraditionel måde, hvor både æstetik og funktion er søgt løst. I forslaget er også parkens særlige historie inddraget som et legende og informativt element.

Som situationen er i dag, vender Peblingestien nærmest ryggen til resten af parken, hvilket ses som problematisk, da stien idag er det mest direkte led mellem byen, banegården og Horsens Statsskole.

I forslaget er der bevidst arbejdet med at skabe større opmærksomhed på hele parken. Dette gøres i de forskellige nedslag langs Peblingestien, som forgrener sig videre ind i Bygholm Park.

Forslaget pointerer også muligheden for at skabe en ny forbindelse fra by til park over banesporene i tråd med tankerne på Campusgrunden samtidig med, at den eksisterende banegårdstunnel på alle måder bør gøres mere attraktiv at færdes i.

Dispositionsforslaget har endnu ikke været forelagt de tre involverede instanser. Det må forventes, at der efter en involvering og indhentede kommentarer skal foretages ændringer i det foreslåede, i forhold til de 3 instansers særlige interesser.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 2. februar 2016 at reducere midlerne fra Byudviklingspuljen til Åboulevarden-projektet med 300.000 kr. til i alt 500.000 kr.

Udvalget bad samtidig administrationen afdække, hvordan de overskydende 300.000 kr. kunne anvendes til enten aktiviteter eller faciliteter på havneområdet eller Bygholm Park.

Administrationen foreslår, at de 300.000 kr. anvendes på 1. etape af realiseringen af Bevægelsespark Bygholm Park.

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 8. marts 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. marts 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


9. TM Endelig vedtagelse af lokalplan 2015-28, Boliger og offentlige formål, Sundvej, Horsens


Sagsnummer
01.02.05-P16-27-15
Resume

Sagen omhandler endelig vedtagelse af lokalplan 2015-28, Boliger og offentlige formål, Sundvej, Horsens.

Region Midt ønsker at udvide anvendelsesmulighederne for den oprindelige sygehusbygning, Sundvej 32 A.

Der er sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanen lavet forslag til tillæg til Kommuneplan 2013, fordi den nye lokalplan ikke var i overensstemmelse med kommuneplanen.

Der er ikke indkommet høringssvar til planforslagene.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan 2013, endeligt.
 2. Byrådet vedtager lokalplan 2015-28, Boliger og offentlige formål, Sundvej, Horsens endeligt.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 15. december 2015 at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan 2013 samt forslag til lokalplan 2015-28, Boliger og offentlige formål, Sundvej, Horsens.

Der er i forbindelse med offentliggørelsen ikke indkommet høringssvar.

Region Midt ønsker at ændre anvendelsesmulighederne for den bygning, som blandt andet oprindeligt rummede det gamle sygehus i Horsens.

Ejendommen, Sundvej 32 A (matr.nr. 41t) er i dag indrettet til ungdomsboliger i overensstemmelse med den gældende "Lokalplan nr. 1 - 2011 for Hospitalsenheden Horsens".

Region Midt har, efter en årrække, købt ejendommen tilbage med henblik på at anvende bygningen til aktiviteter under sygehusets drift.

De øvrige 2 ejendomme indenfor lokalplanområdet, Sundvej 34 A og 34 D (matr.nr. 41s og 41u) får ligeledes udvidet anvendelsesmulighederne med denne lokalplan. Det er derudover formålet med lokalplanen, at bygningerne, som er bevaringsværdige (Sundvej 32 A og 34 A), fortsat skal bevares og vedligeholdes i den oprindelige stil.

Samtidig med udarbejdelse af lokalplanen, er der udarbejdet kommuneplantillæg. Ved udarbejdelse af kommuneplantillægget skabes der overensstemmelse mellem lokalplanens formål og kommuneplanens rammebestemmelser.

Der er foretaget redaktionelle ændringer i lokalplanforslaget, idet der var oplyst forkerte husnumre for matr.nr. 41 u, Horsens Markjorder.

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 8. marts 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. marts 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


10. TM EU projektet TopSoil


Sagsnummer
85.11.00-P20-18-14
Resume

Administrationen arbejder på, at Horsens Kommune aktivt deltager i projekter omhandlende klimatilpasning og differentieret regulering af landbrug. Et projekt har allerede opnået støtte.

Region Midtjylland har således fået tilsagn om støtte fra EU´s Interreg program til et projekt, der handler om at kortlægge de øverste jordlag med henblik på bedre at kunne forudsige effekten af klimaforandringer, herunder ændringer i grundvandstand og udvaskning af forurenende stoffer fra landbrugsarealer og lossepladser. Der er 26 partnere fra 5 lande, som deltager i projektet.

Den del af projektet, som foregår i Horsens Kommune, handler om kortlægning af de øverste jordlag på landbrugsarealer med henblik på at kunne vurdere, hvilke arealer der er sårbare, og hvilke der er robuste i forhold til udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender en udgiftsbevilling på samlet set 746.170 kr. til Teknik og Miljøs administration, fordelt over perioden 2016-2019, jf. sagsfremstillingen.
 2. Byrådet godkender en indtægtsbevilling på samlet set 373.085 kr. til Teknik og Miljøs administration, fordelt over perioden 2016-2019, jf. sagsfremstillingen.
 3. Byrådet godkender, at restfinansieringen på 373.085 kr. afholdes indenfor Teknik og Miljøs administrations budgetramme i 2016-2019.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Betina Steufer stemte imod.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har fået tilsagn om støtte fra EU´s Interreg program til et projekt, TopSoil, der over de næste tre og et halvt år arbejder med at undersøge undergrunden og forberede samfundet på klimaforandringer.

Der forventes at komme stigende nedbørsmængder og kraftigere regnskyl, som både kan forårsage oversvømmelser og give øget udvaskning af forurenende stoffer til vandmiljøet.

Projektet, der har et samlet budget på 7,3 mio. euro, omfatter 26 partnere fra Tyskland, Holland, Belgien, England og Danmark og kortlægning i 16 områder, heraf 4 i Danmark.

De danske partnere er Region Midtjylland, Region Syddanmark, Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Herning Kommune og Horsens Kommune. Der gives 50 % støtte fra EU til projektet. Horsens Kommunes betaling til projektet sker gennem de timer, der bruges på at deltage.

Det anslås, at Horsens Kommunes udgift til projektet udgør 100.000 euro/746.170 kr. Horsens Kommune vil efterfølgende modtage 50.000 euro/373.085 kr. i støtte fra EU.

Fordelingen af Horsens Kommunes andel af udgifter/indtægter i løbet af projektperioden 2016-2019:

i kr.

2016

2017

2018

2019

I alt 2016-2019

Projektets udgift

223.851

186.543

186.543

149.234

746.170

Indtægt fra EU

-111.926

-93.271

-93.271

-74.617

-373.085

Horsens Kommunes samlede udgift

111.926

93.271

93.271

74.617

373.085

Målet med undersøgelserne i Horsens Kommune er at belyse, om det er muligt at forøge den anvendte gødningsmængde på de undersøgte arealer samtidigt med, at udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet reduceres.

I samarbejde med Østjysk Landboforening og rådgivningsvirksomheden LMO er der fundet to landmænd, som gerne vil lægge arealer til undersøgelserne.

Udover dette projekt arbejder Region Midtjylland også på at få godkendt et andet projekt i EU. Det hedder Coast to Coast Climate Challenge og handler om at skabe en klimamodstandsdygtig region gennem implementering af de kommunale klimatilpasningsplaner i Region Midtjylland.

Her planlægges det fra administrationen at byde ind med 3 delprojekter helt eller delvis beliggende i Horsens Kommune således, at der kan opnås medfinansiering til gennemførelse af nogle af de tiltag, der skal laves i henhold til den vedtagne klimatilpasningsplan.

Derudover er administrationen blevet spurgt, om kommunen vil deltage i to andre projekter.

Det ene skal handle om, hvordan kommuner arbejder sammen om klimatilpasning i et fælles vandløbsopland, og her er Bygholm Å valgt som område.

Det andet handler om at udarbejde et samlet værktøj til beskrivelse af vand- og næringsstoftransporten i det danske landskab.

Disse to projektideer er endnu ikke konkretiserede i egentlige ansøgninger.

/FHL

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 8. marts 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. marts 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Betina Steufer, Enhedslisten, kunne ikke tiltræde indstillingen.

Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Til toppen


11. BS Anlægsbevilling til etablering af vuggestuepladser i Højvang


Sagsnummer
00.30.00-Ø00-24-15
Resume

Der søges om anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser i Højvang.

Byrådet bevilligede den 15. december 2015 6,0 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser i Lund og Højvang, hvoraf 1,3 mio. kr. blev afsat til etablering af 30 vuggestuepladser i Højvang.

Efter projektering og licitation vil den samlede udgift til etablering af vuggestuepladser i Højvang blive 3,3 mio. kr. Merudgiften på 2,0 mio. kr. kan finansieres inden for Børne- og Skoleudvalgets anlægsramme i 2016.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet meddeler anlægsbevilling og frigiver rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2016 til etablering af 30 vuggestuepladser i Højvang.
 2. Byrådet godkender, at anlægsbevillingen finansieres af uforbrugt rådighedsbeløb til udbygning af Horsens Byskole, afdeling Fussingsvej.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2016 aftalte Byrådet at udbygge vuggestuekapaciteten med 100 pladser frem mod 2017. I december 2015 bevilligede Byrådet 6,0 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser i Lund og Højvang, hvoraf 1,3 mio. kr. blev afsat til etablering af én vuggestuegruppe og to børnehavegrupper på Nordrevej og omlægning af en børnehavegruppe til vuggestue i Fjordparken.

Bygningen på Nordrevej har tidligere været anvendt til centerklasseafdeling for Højvangskolen og senest som midlertidig børnehave for daginstitution Dagnæs. Ved etablering af en permanent daginstitution på Nordrevej opstår myndighedskrav til etablering af parkeringsplads til personale og brugere. Udgifter hertil var ikke indregnet i det oprindelige udgiftsskøn på 1,3 mio. kr.

I forbindelse med projektering af projektet viser det sig, at bygningen på Nordrevej er mere nedslidt end oprindeligt antaget, og at ombygning til én vuggestuegruppe og to børnehavegrupper vil være mere omfattende end forventet. Desuden er der et større behov for indretning af legeplads og etablering af kryberum.

Der har i starten af februar været afholdt licitation på projekterne i Lund og Højvang, og resultatet viser et samlet anlægsbehov i Højvang på 3,3 mio. kr. til etablering af en integreret institution på Nordrevej og omlægning af en børnehavegruppe til vuggestuegruppe i Fjordparken. Merudgiften på 2,0 mio. kr. kan afholdes af uforbrugt rådighedsbeløb afsat til udbygning af Horsens Byskole afdeling Fussingsvej. Licitationsresultatet i Lund svarer til det forventede.

/AB /IHO

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 7. marts 2016.

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Ravn deltog ikke i punktet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. marts 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Til toppen


12. KU Aktivitetspoint, retningslinjer for frivillige folkeoplysende foreninger


Sagsnummer
18.15.00-P21-2-15
Resume

Byrådet har på sit møde den 15. december 2015 vedtaget justerede retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger omfattet af folkeoplysningsloven.

Den samlede pulje til aktivitetsstøtte fordeles efter et pointsystem. Forslaget til ændringer i aktivitetspoint blev udskudt og sendt i høring i Handicaprådet.

Handicaprådets høringssvar foreligger, og forslag til ændring af aktivitetspoint fremsendes til vedtagelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager nye aktivitetspoint efter anbefaling fra Folkeoplysningsrådet efter en model, hvor aldersgruppen 13 - 18 år udløser 3 point pr. medlem for en aktivitetsuge, og de øvrige aldersgrupper og voksne handicappede udløser 2 point.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Kulturudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Betina Steufer stemte imod.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget har på sit møde den 4. december 2015 behandlet forslag til justering af retningslinjer for frivillige folkeoplysende foreninger. Indstillingen bestod af to punkter:

 1. Byrådet vedtager justerede retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger omfattet af Folkeoplysningsloven.
 2. Byrådet vedtager nye aktivitetspoint efter anbefaling fra Folkeoplysningsrådet.

Kulturudvalget tiltrådte punkt 1 i indstillingen, som bl.a. implementerer en ensartet aldersopdeling i Centralt Foreningsregister, der er udviklet i fællesskab af DGI, DIF og Firmaidrætten. Kulturudvalget besluttede at sende punkt 2 til høring i Handicaprådet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte på sit møde den 8. december 2015 punkt 1 i indstillingen.

Byrådet vedtog på sit møde den 15. december 2015 indstillingen fra Kulturudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Handicaprådet har på sit møde den 11. februar 2016 behandlet forslaget til nye aktivitetspoint efter anbefaling fra Folkeoplysningsrådet og har indsendt et høringssvar.

Ændring i aldersopdeling og aktivitetspoint påvirker beregningen og fordelingen af tilskud til de frivillige foreninger. Hvert medlem under 25 år og voksne handicappede medlemmer udløser et antal point, hvorefter puljen fordeles til foreningerne ud fra, hvor mange point de har opnået. Derudover modtager hver forening et grundtilskud på 3.000 kr. om året. Den aktuelle samt forslaget til fremtidig pointfordeling fremgår af tabellen:

Aktuel aldersopdeling

Aktuelle aktivitetspoint

Fremtidig aldersopdeling

Forslag til fremtidige aktivitetspoint

0-6 år

1

0-12 år

2

7-11 år

2

12-18 år

3

13-18 år

3

19-25 år

1

19-24 år

2

Handicappede

3

Handicappede voksne

2

I henhold til Horsens Kommunes Folkeoplysningspolitik skal det nedsatte Folkeoplysningsråd høres i forbindelse med fastlæggelse af kommunens regler for folkeoplysende virksomhed. Folkeoplysningsrådet har drøftet forslaget på sit møde den 22. april 2015. Folkeoplysningsrådet tiltrådte de anbefalede justeringer i retningslinjerne, men foreslog at handicappedes aktiviteter udløser 2 og ikke 3 point.

Kulturudvalget har på sit møde 1. oktober 2015 udsat sagen med henblik på at få uddybet Folkeoplysningsrådets synspunkt i forhold til aktivitetspoint til handicappede.

Folkeoplysningsrådet har behandlet sagen igen på sit møde den 18. november 2015. Rådet anbefalede fortsat pointberegningen fra mødet i april.

Folkeoplysningsrådet påpeger, at der stort set udelukkende er voksne medlemmer i de særlige handicapidrætsforeninger, at handicappede ikke per definition er dårligere økonomisk stillet end andre borgere, og at det er rådets opfattelse, at handicapidrætsforeningerne ikke er særskilt økonomisk udfordrede.

Handicaprådet har i sit høringssvar af 11. februar 2016 anført, at handicapidrætsforeningerne har særskilte økonomiske udfordringer, idet der er særlige krav til faciliteter, udstyr, transport og assistance i forbindelse med aktiviteterne. Det er desuden Handicaprådets opfattelse, at de foreslåede ændringer ikke motiverer foreninger med en hovedvægt af ikke-handicappede til at inkludere handicappede i deres aktiviteter.

Handicaprådet finder det derfor ikke rimeligt at nedsætte justeringen af pointberegning fra 3 til 2.

Folkeoplysningsrådets anbefaling til aktivitetspoint indstilles til vedtagelse.

/KUHD

Historik

Kulturudvalget, 3. marts 2016.

Kulturudvalget tiltrådte indstillingen.

Dan Ingemann Jensen og Martin Ravn deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. marts 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Betina Steufer, Enhedslisten, forbeholdt sig sin stillingtagen.

Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


13. VS Tilskud til ombygning og indretning af plejeboliger til borgere med demens


Sagsnummer
27.00.00-P20-17-15
Resume

Horsens Kommune har til tre demensenheder modtaget tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet pulje: "Demensegnet ombygning og indretning af plejecentre".

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender indtægtsbevilling på 200.000 kr. til Budget 2016 til realisering af Døgnrytmelysprojektet, Ceres stuen.
 2. Byrådet godkender udgiftsbevilling på 200.000 kr. til Budget 2016 til realisering af Døgnrytmelysprojektet, Ceres stuen.
 3. Byrådet godkender indtægtsbevilling på 200.000 kr. til Budget 2016 til realisering af Havehusprojekt, Drivhuset.
 4. Byrådet godkender udgiftsbevilling på 200.000 kr. til Budget 2016 til realisering af Havehusprojekt, Drivhuset.
 5. Byrådet godkender indtægtsbevilling på 300.000 kr. til Budget 2016 til realisering af Haveanlæg, Malteriet.
 6. Byrådet godkender udgiftsbevilling på 300.000 kr. til Budget 2016 til realisering af Haveanlæg, Malteriet.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet udbyder en pulje på 48 mio. kr. over tre år (16 mio. kr. pr. år) til forbedringer af plejeboliger til borgere med demens. Kommuner, selvejende institutioner og andre, der ejer eller driver plejecentre, kan søge puljen til mindre ombygninger eller nyindretninger af eksisterende plejecentres boliger eller fællesarealer.

Horsens Kommune har søgt og fået bevilliget til følgende tre tiltag:

 • Døgnrytmelys – Ceres stuen – 200.000 kr. Der er søgt fondsmidler, og der er i forvejen fra Inge og Asker Larsens fond givet 1.100.000 kr.
 • Havehus – Drivhuset – 200.000 kr. Der er indhentet tilbud på denne ombygning, samlet pris ca. 200.000 kr.
 • Haveanlæg ved Malteriet - 300.000 kr. Der er sammen med Beringsgården taget initiativ til planlægning af dette haveanlæg, tegninger er udarbejdet og prisoverslag givet, samlet pris ca. 1.300.000 kr.

/TC

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 24. februar 2016.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. marts 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Til toppen


14. VS Mad- og Måltidsindsats frem til 2019


Sagsnummer
27.42.00-P22-1-15
Resume

Der fremlægges "Mad- og Måltidsstrategien frem til 2019" til ældre borgere med behov for støtte. Strategien understøtter mindsettet om egenmestring og sundhedsfremme.

Duften af maden prikker til appetitten. Et veldækket bord skaber hygge. Mennesker, der mødes omkring et godt måltid, kan få fællesskabet til at blomstre. Det gode måltid har betydning for livskvaliteten. Det gode måltid har betydning for sundheden. Det gode måltid har betydning for mestring. Det gode måltid giver anledning til fællesskab.

Strategien indeholder 6 hovedspor: Det rette tilbud til den rette borger, Madens kvalitet, Det gode måltid, Cafétilbud, som understøtter aktivitetscentrene og frivillig indsats, Madservice og Økonomi.

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender Mad- og Måltidsstrategien.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Målgrupperne for mad- og måltidsindsatsen er:

 • Borgerne på plejecentrene, daghjem, døgnrehabilitering og midlertidige døgnpladser.
 • Hjemmeboende borgere, som modtager mad fra Madservice.
 • Borgere som benytter caféerne i tilknytning til aktivitetscentrene.

Strategien er formuleret i forhold til følgende hovedspor:

 1. Det rette tilbud til den rette borger – ernæring og sund aldring
  Frem mod 2019 vil Horsens Kommune arbejde for:
 • At indsatsen i forhold til småtspisende borgere forstærkes.
 • At inddragelse af borgerne i fastlæggelse af energiniveau, mål og planlægningen af det forventede vægttab udbygges.
 • At der er øget fokus på tygge/synke-besvær (dysfagi) hos ældre borgere, da dysfagi besværliggør indtagelse af mad og drikke og derved begrænser næringsindtaget.
 • At der arbejdes på at udvide de nødvendige faglige kompetencer ved ansættelse af diætist og sundhedskoordinator til at supplere den kostfaglige viden i Sundhed og Omsorg.
 1. Madens kvalitet
  Frem mod 2019 vil Horsens Kommune arbejde for:
 • At målet om anvendelse af 60 % økologiske råvarer i madproduktionen opnås.
 • Der er igennem hele processen fokus på råvarernes friskhed og kvalitet.
 • Menuerne er sæson relateret. Der anvendes sæsonrelaterede råvarer.
 • At maden er veltillavet, velsmagende og serveres indbydende.
 • At der tilbydes et sortiment, der tilgodeser de ældres forskellige behov.
 1. Det gode måltid
  Frem mod 2019 vil Horsens Kommune arbejde for:
 • At ordningen med måltidsværter er fuldt implementeret i samtlige beboerafdelinger.
 1. Cafétilbud, som understøtter aktivitetscentrene og frivillig indsats
  Frem mod 2019 vil Horsens Kommune arbejde for:
 • At der fortsat sikres cafétilbud som understøttelse af de åbne aktivitetscentre.
 • At der etableres et kostudvalg ved plejecenter/aktivitetscenter.
 • At samarbejdet med centerråd og frivillige hjælpere i aktivitetscentrene udbygges.
 1. Madservice
  Frem mod 2019 vil Horsens Kommune arbejde for:
 • At borgerne fortsat sikres madservice som en fritvalgsordning mellem flere leverandører.
 1. Økonomi
  Frem mod 2019 vil Horsens Kommune arbejde for:
 • At det kommunale tilskud til plejehjemsbeboere minimeres.
 • At Mad- og Måltidsindsatsen i Sundhed og Omsorg fortsat skal være konkurrencedygtigt såvel på kvalitet som på prisen.

Horsens Kommunes mindset med fokus på egenmestring og sundhedsfremme er udgangspunktet forSundhed og Omsorgs Mad- og måltidsstrategi.

Strategien tager afsæt i Horsens Kommunes værdigrundlag samt Velfærds- og Sundhedsudvalgets visioner og politiske målsætning.

Anbefalingerne fra Ældrekommissionens publikation om "Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem" er indarbejdet i Mad- og Måltidsstrategien:

 • For at skærpe appetitten skal der dufte af mad forud for måltidet.
 • Beboerne skal inddrages i menuplanlægningen og deltage i madlavningen.
 • Maden på plejehjem bør følge årstiderne, have smag samt være af ernæringsrigtig og god kvalitet.
 • Medarbejderne skal spise med, så de kan inspirere beboerne til at spise mere og bidrage til at skabe en hyggelig stemning.

Mad- og måltidsstrategien har primært til formål at lytte til borgernes ønsker og drømme og støtte borgerne i de funktioner, de har behov for hjælp til. Måltidet skal ikke blot være et middel til sikring af ernæringen, men også være et redskab til aktivering og indgang til sociale oplevelser.

Mad- og Måltidsindsatsen i Sundhed og Omsorg beskrives nærmere i "Redegørelse for Mad- og Måltidsindsatsen i Sundhed og Omsorg".

Sundhedscenterleder Peter Soenen fra Sundhedscenter Lindehøj deltager i Velfærd- og Sundhedsudvalgets møde under dette punkt.

Ældrerådet har behandlet sagen på møde den 23. februar. Ældrerådet kan tilslutte sig Mad- og Måltidsstrategien.

/TC

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 27. januar 2016.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen idet sagen fremlægges for Ældrerådet inden endelig behandling i Byrådet.

Salliem Bader deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. marts 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


15. VS Tværfaglig indsats for traumatiserede flygtningen - projekttilskud fra Styrelsen for Rekruttering og Integration


Sagsnummer
27.27.00-Ø39-1-16
Resume

Horsens Kommune, Familie og Forebyggelse har den 17. december 2015 fået tilsagn fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration om støtte til projektet: "Tværfaglig indsats for traumatiserede flygtninge i Horsens". Tilsagnet er på 1.722.279 kr. og dækker udgifter til projektleder i projektperioden fra 1. december 2015 til 31. december 2018. Alle øvrige udgifter i projektet, medarbejdere, lokaler, transport mv., afholdes inden for driftsbudgettet.

Projektets formålet er at implementere en samarbejdsmodel, der sikrer et koordineret tværfagligt og helhedsorienteret samarbejde mellem de relevante direktørområder, afdelinger og behandlingssteder. Der forventes både en gevinst på et strategisk styringsniveau, og for de traumatiserede flygtninge, så de kan deltage aktivt i lokalsamfundet, i dagtilbud, skole og beskæftigelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender en indtægts- og en udgiftsbevilling på konto 06.45.58 på 574.086 kr. i hhv. 2016, 2017 og 2018 til projekt "Tværfaglig indsats for traumatiserede flygtninge i Horsens".
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Projektets formålet er at implementere en samarbejdsmodel, der sikrer et koordineret tværfagligt og helhedsorienteret samarbejde mellem de relevante direktørområder, afdelinger og behandlingssteder. Der forventes både en gevinst på et strategisk styringsniveau og for de traumatiserede flygtninge.

Projektets målgruppe er flygtninge og familiesammenførte flygtninge i Horsens Kommune.

Målet er, at de familier, der er en del af projektet, kan deltage aktivt i lokalsamfundets aktiviteter, dagtilbud, skole og beskæftigelse.

Horsens Kommunes integrationsindsats er organiseret i et integrationsteam i Jobcenter Horsens. Her varetages opgaverne vedrørende modtagelse, boligplacering og integration på arbejdsmarkedet.

Kommunens forebyggende og rådgivende indsats over for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge varetages af integrationsfamiliekonsulenter i Famile og Forebyggelse.

Skoleplacering og tosprogsindsatsen målrettet flygtningebørn foretages via Tværgående Enhed for Læring. Tværgående Enhed for Lærings opgave er at kvalificere og udvikle det pædagogiske område. Målgruppen er 0-18 årige i Horsens Kommune.

Den øvrige kommunale indsats i forhold til flygtninge og familiesammenførte varetages på samme måde som for den øvrige befolkning.

Når den rådgivende og forebyggende indsats ikke er tilstrækkelig for traumebelastede flygtningefamilier, igangsættes der en udredning og risikovurdering. Hvis udredningen peger på behov for en behandlingsmæssig indsats for traumer eller sekundær traumatisering, henvises de pågældende til et af kommunens eksisterende behandlingstilbud i Familiebehandlingen eller Ungecenteret.

Med henblik på at styrke det tværfaglige samarbejde, har Horsens Kommune ansøgt Styrelsen for International Rekruttering og Integration om støtte til et modelprojekt i perioden 1. januar 2016 til 30. juni 2019.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har den 17. december 2015 givet tilsagn om støtte til projektet på i alt 1.722.279 kr. i perioden 1. december 2015 til 31. december 2018. Tilsagnet vedrører ansættelse af en projektleder i hele projektperioden. Alle øvrige udgifter i projektet; medarbejdere, lokaler, transport mv. afholdes inden for driftsbudgettet. Da tilsagnet er givet så sent på året, fordeles bevillingen på årene 2016-2019. Projekter opstartes primo 2016.

Projektlederen ansættes i Familie og Forebyggelse, og der ansøges hermed om en indtægts- og udgiftsbevilling på konto 06.45.58 på i alt 1.722.279 kr., fordelt på årene:

2016: 574.086 kr.

2017: 574.086 kr.

2018: 574.086 kr.

/EK

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 24. februar 2016.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Dorte Normann, Dansk Folkeparti afventer sin stillingtagen til punktet til Byrådets behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. marts 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Ole Pilgaard Andersen, Dansk Folkeparti, forbeholdt sig sin stillingtagen.

Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Til toppen


16. BE Godkendelse af veteranstrategi for Horsens Kommune


Sagsnummer
15.00.00-P05-4-15
Resume

Beskæftigelsesudvalget besluttede i juni 2015 at igangsætte en proces for udarbejdelse af en veteranstrategi i Horsens Kommune og blev i august 2015 forelagt et udkast til strategi for veteraner bosiddende i Horsens Kommune.

Forslaget til veteranstrategi har efterfølgende været i høring hos relevante faglige og frivillige organisationer. På baggrund af de indkomne høringssvar har Administrationen udarbejdet et revideret forslag til veteranstrategi.

Beskæftigelsesudvalget præsenteres for det reviderede forslag til veteranstrategi.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender forslag til veteranstrategi.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget blev på udvalgsmødet den 9. juni 2015 orienteret om veteraner. Veterancentret, som er en enhed under Forsvaret, orienterede bl.a. om antallet af veteraner i Horsens Kommune, eksisterende viden om veteraner samt væsentlige indsatsområder og opmærksomhedspunkter.

I forbindelse med Veterancentrets oplæg om veteraner besluttede Beskæftigelsesudvalget at igangsætte en proces for udarbejdelse af en veteranstrategi for Horsens Kommune.

Administrationen har på baggrund af Beskæftigelsesudvalgets indledende drøftelser på udvalgsmødet den 9. juni 2015 udarbejdet udkast til en strategi for veteraner bosiddende i Horsens Kommune. Udkastet til veteranstrategi tager desuden afsæt i Danmarks veteranpolitik fra 2010. Derudover har Administrationen inddraget erfaringer fra blandt andet Lyngby-Taarbæk Kommune og Haderslev Kommune, som begge har vedtaget en politik for veteraner.

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet den 18. august 2015 at sende udkastet til veteranstrategi i høring hos Veterancentret og andre relevante organisationer på området. I oktober-november 2015 har udkastet til veteranstrategi været i høring ved 23 frivillige og faglige organisationer på området. En oversigt over høringsparterne er vedlagt i bilag 1.

Høringssvar

I forbindelse med høringsrunden har Administrationen modtaget høringssvar fra 11 organisationer, herunder en sammenslutning af fem soldaterforeninger i Horsens. De samlede høringssvar fremgår af bilag 2.

Høringssvarene kan opdeles i følgende temaer:

 1. Kompetenceudvikling understøtter strategiens øvrige principper:
  Kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere er understøttende for en sammenhængende indsats over for den enkelte veteran samt for en bredere anerkendelse af veteraners indsats. En organisation fremhæver endvidere, at kompetenceudviklingen i for høj grad beror sig på Veterancentrets tilbud, idet Veterancentret ikke varetager interesserne for de veteraner, som ikke har været udsendt af Forsvaret.
 2. Bredere og mere dækkende veteranforståelse:
  Veteranstrategien anlægger et for snævert fokus på soldater og udelukker derved de veteraner, som har været udsendt af andre enheder end Forsvaret. Det angår bl.a. veteranstrategiens definition af veteraner, som ifølge en enkelt organisation er for militaristisk.
 3. Udbygning af princippet vedrørende anerkendelse:
  Anerkendelse af veteraners indsats angår ikke kun markering af den årlige Flagdag for Danmarks Udsendte. Der ligger endvidere en bredere anerkendelse i kommunens vedtagelse af en veteranstrategi og i kompetenceudviklingen af kommunens medarbejdere.
 4. Udbygning af princippet vedrørende samarbejde med frivillige organisationer:
  Veterancentrets sekretariat kan ikke betegnes som en frivillig organisation, og det anbefales desuden at udbygge princippet til også at gælde faglige organisationer på området.
 5. Øget fokus på pårørende:
  En enkelt organisation bemærker, at pårørende i høj grad bliver påvirket af den enkeltes udsendelse i internationale missioner og derfor i højere grad bør medtages i veteranstrategien.
 6. Antallet af veteraner i Horsens Kommune:
  Flere af organisationerne vurderer, at det samlede antal af veteraner i Horsens Kommune er større end det antal, som Forsvarets Veterancenter har oplyst.
 7. Værested for veteraner:
  Enkelte veteranorganisationer fremsætter et ønske om oprettelse af et værested for veteraner i Horsens Kommune.
 8. Veterankoordinator:
  Ansættelse af en veterankoordinator, som både kan fungere som kommunens vidensperson på området, og som kan koordinere de konkrete indsatser over for veteraner på tværs af kommunens direktørområder.

Ændringer i veteranstrategien

På baggrund af de indkomne høringssvar har Administrationen udarbejdet et revideret forslag til veteranstrategi i Horsens Kommune.

Som følge af høringssvarene er der foretaget følgende ændringer i strategien:

 • Veteranstrategiens struktur er ændret således, at ’Kompetenceudvikling blandt kommunens medarbejdere’ udgør det overordnede princip for strategien. Ændringen er lavet, fordi kompetenceudviklingen både er væsentlig i sig selv og samtidig understøtter de tre øvrige indsatser vedrørende anerkendelse, sammenhængende indsats og samarbejde med frivillige organisationer.
 • Princippet vedrørende kompetenceudvikling er udbygget således, at det understreges, at der er fokus på at sikre et bredt kendskab til veteraners særlige forhold blandt relevante medarbejdere i kommunen.
 • Betegnelsen 'krigsveteraner' er ændret til 'veteraner' for at sikre en mere dækkende betegnelse, ligesom definitionen af veteraner er ændret fra "personer, der har været udsendt i mindst én international operation" til "personer, der har været udsendt i mindst én international mission".
 • Princippet vedrørende anerkendelse af krigsveteraners indsats er udbygget således, at en bredere og mere generel anerkendelse af veteraners indsats fremhæves.
 • Princippet vedrørende samarbejde med organisationer på området er udbygget således, at der er fokus på at skabe et styrket samarbejde med frivillige såvel som faglige organisationer.
 • Veteranstrategien har øget fokus på pårørende, som ligeledes påvirkes af den enkeltes udsendelse i internationale missioner.
 • I forhold til oprettelse af et værested for veteraner er Horsens Kommune "indstillet på at indgå i drøftelser med repræsentanter for krigsveteranerne og Soldaterforeningen om deres ønsker og behov. Sund By får opgaven med at bistå veteranerne og indgå i dialog med repræsentanter for veteranerne med henblik på at finde løsninger, som dækker veteranernes behov for mødesteder" (Budgetaftale 2016, Horsens Kommune).

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til en ændring af antallet af veteraner i veteranstrategien. Ifølge Veterancentret inkluderer antallet på 368 veteraner i Horsens Kommune borgere udsendt af Forsvaret, Politiet, Hjemmeværnet og beredskabet, og herunder som hovedregel sundhedsfagligt personel og præster, da disse typisk er udlånt til Forsvaret, mens de er udsendt. Derimod er personer udsendt af nødhjælpsorganisationer og andre ikke-statslige organisationer samt i hovedreglen personer udsendt af Udenrigsministeriet ikke inkluderet i de 368 veteraner. Det er dog vanskeligt at få en præcis opgørelse over antallet af veteraner, som inkluderer alle faggrupper, og det vurderes, at de inkluderede faggrupper udgør langt hovedparten af veteraner.

Flere af de indkomne høringssvar vedrører desuden ansættelse af en veterankoordinator. I forhold til dette punkt er det Administrationens vurdering, at indsatsen over for kommunens veteraner bedst løftes ved at have et bredt beredskab, hvor en bred vifte af medarbejdere har kendskab til veteraners særlige forhold og behov frem for at samle al viden hos én veterankoordinator.

Fordelen herved er, at indsatsen over for kommunens veteraner er mindre sårbar, når indsatsen ikke afhænger af én medarbejder, men der derimod er flere medarbejdere i kommunen, som har et tilstrækkeligt kendskab til veteraners baggrund og særlige forhold til at kunne spotte veteraner og give dem en god og relevant sagsbehandling. Hvis kommunens viden om veteraner er samlet hos én veterankoordinator, er der risiko for, at kommunens medarbejdere ikke genkender de eventuelle symptomer på traumatisering, som kan gøre sig gældende for en veteran. I de tilfælde, hvor der kræves en større grad af ekspertise inden for området, vil kommunens medarbejdere kunne indhente specialiseret viden fra blandt andet Veterancentret, Veteranstøtten og andre faglige og frivillige organisationer på området.

Det er derfor Administrationens vurdering, at indsatsen over for veteraner bosiddende i Horsens Kommune bedst varetages ved, at relevante afdelinger i kommunen har ansvar for at sikre et bredt og overordnet beredskab til veteraner, så medarbejderne er i stand til at spotte veteraners eventuelle behov for særlig indsats.

Udkast til handlingsplan for implementering af strategien

Det reviderede forslag til veteranstrategi i Horsens Kommune forelægges Beskæftigelsesudvalget til tiltrædelse, hvorefter forslaget sendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Kompetenceudvikling blandt kommunens medarbejdere er i sig selv et yderst centralt element af veteranstrategien og understøtter samtidig de tre øvrige principper vedrørende anerkendelse, sammenhængende indsats samt samarbejde med frivillige og faglige organisationer. Det foreslås derfor, at implementeringen af veteranstrategien tager udgangspunkt i denne indsats. Forslag til implementering af strategien fremgår nedenfor.

April 2016

Maj 2016

August 2016

September 2016

Ultimo 2016

1. Udpegning af medarbejdere og tilrettelæggelse af kompetenceudvikling

X

X

2. Deltagelse i undervisning, kurser m.v.

X

X

3. Veteranstrategien driftes i kommunen

X

1. Udpegning af medarbejdere og tilrettelæggelse af kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingen tager bl.a. udgangspunkt i en række af de gratis tilbud, som Veterancentret og øvrige aktører på området yder til landets kommuner og veteraner, således at der sikres et bredt beredskab i kommunen.

Kompetenceudvikling af de udpegede medarbejdere kan bl.a. have fokus på:

 • Viden om og kendskab til veteraner og pårørendes baggrund og særlige forhold, herunder symptomer på traumatisering.
 • Samarbejde med relevante afdelinger internt i kommunen for at understøtte en sammenhængende og helhedsorienteret indsats.
 • Kendskab til og samarbejde med relevante faglige og frivillige aktører på området.

Familieafdelingen, Borgerservice, Jobcentret samt dagtilbud og skoler er ansvarlige for at udpege udvalgte medarbejdere til faglig opkvalificering og for at tilrettelægge kompetenceudviklingen.

2. Deltagelse i undervisning, kurser m.v.

De udpegede medarbejdere deltager i undervisning, kurser, infomøder m.v.

3. Veteranstrategien driftes i kommunen

Efter opkvalificering af relevante medarbejderes viden om og kendskab til veteraners særlige forhold, indgår veteranstrategiens principper for anerkendelse, sammenhængende indsats samt samarbejde med frivillige og faglige organisationer som led i kommunens normale indsatser.

/ FF

Historik

Beskæftigelsesudvalget, 9. februar 2016.

Beskæftigelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Anne Lene Løvbjerg deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 1. marts 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


17. Lukket punkt: ØK Køb af fast ejendom


Sagsnummer
82.01.00-G01-10-15
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Til toppen


18. Lukket punkt: ØK Køb af fast ejendom


Sagsnummer
82.01.00-P12-2-14
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Til toppen


19. Lukket punkt: ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-29-15
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Til toppen


20. Lukket punkt: ØK Salg af håndværkerparcel


Sagsnummer
13.06.02-G10-5-16
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Til toppen


21. Lukket punkt: ØK Ekspropriation af areal til omfartsvej


Sagsnummer
05.00.00-P12-2-15
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Til toppen


22. Lukket punkt: TM Vejudlæg - erhvervelse af areal


Sagsnummer
05.00.00-G01-4-16
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Til toppen


23. Lukket punkt: TM Køb af ejendom


Sagsnummer
05.01.35-Ø54-1-16
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Til toppen