Vis emner under Forside

Byrådet - Referat

Dato: 24. november 2015
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. ØK Fastsættelse af takster for 2016 - Horsens Vand A/S


Sagsnummer
13.02.00-S29-1-15
Resume

Horsens Vand A/S fremsender takster for 2016 til godkendelse. På spildevandsområdet er der ved lov indført den såkaldte "trappemodel", som betyder, at spildevandsafgiften falder ved stigende vandforbrug. Rabatten gælder for erhvervsejendomme, som udleder mere end 500 m3 spildevand. Trappemodellen indebærer, at spildevandsafgiften øges for private forbrugere.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender taksterne for 2016 for vand og spildevand.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Horsens Vand A/S fremsender takster for 2016 til godkendelse.

Takster vand:

Vandprisen er reguleret med baggrund i finansiering af udgifterne til det tidligere gennemførte skovrejsningsprojekt på Rugballegårds arealer. Vandprisen pr. m3 uden hhv. med moms reguleres fra 3,47 kr. og 4,34 kr. i 2015 til henholdsvis 3,72 kr. og 4,65 kr. for året 2016.

Administrationsbidrag og stikledningsbidrag pristalsreguleres og reduceres efter Forsyningssekretariatet og DANVA's retningslinjer med 0,38 %.

Med reguleringen vil en husstand, som aftager drikkevand fra Horsens Vand A/S med et forbrug på 120 m3 pr. år, opleve en mindreudgift inkl. moms på 8,25 kr. i 2016 i forhold til 2015.

Takster spildevand:

Vandafledningsbidraget pr. m3 reguleres med baggrund i den ved lov indførte trappemodel for afregning af spildevand, mindreindtægter fra særbidrag som følge af forhøjelse af grænseværdier for særligt forurenet spildevand samt en mindre tilpasning af investeringsniveauet. Trappemodellen indebærer, at spildevandsafgiften falder ved stigende vandforbrug. Rabatten gælder for erhvervsejendomme, som udleder mere end 500 m3 spildevand. Trappemodellen indebærer derfor, at spildevandsafgiften øges for private forbrugere. Trappemodellen indfases over 5 år fra 2014 og vil være endeligt indfaset i 2018.

Afgiften pr. m3 uden hhv. med moms reguleres fra 24,65 kr. og 30,81 kr. i 2015 til henholdsvis 27,56 kr. og 34,45 kr. i 2016.

Med reguleringen vil en husstand, som afleder spildevand til Horsens Vand A/S med et forbrug på 120 m3 pr. år, opleve en merudgift på 427,75 kr. inkl. moms for året 2016 i forhold til 2015.

Der foreligger revisorerklæring om, at priserne overholder de gældende prislofter.

IKR/

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. november 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


2. ØK Godkendelse af regulativ for håndtering af drikkevand


Sagsnummer
13.00.00-P24-1-15
Resume

Horsens Vand A/S fremsender ændret "Regulativ for håndtering af drikkevand" til godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender ændringen af "Regulativ for håndtering af drikkevand".
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Som følge af den nye lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager kan kunder hos almene vandforsyninger og spildevandsforsyningsselskaber fra den 1. oktober 2015 fremsende klager over forsyningerne til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Regulativet foreslås ændret i overensstemmelse hermed.

IKR/

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. november 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


3. ØK Godkendelse af ændring i "Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand".


Sagsnummer
06.00.00-P24-1-15
Resume

Horsens Vand A/S fremsender forslag til ændring af "Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand".

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender ændringen i "Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand".
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Som følge af den nye lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager kan kunder hos almene vandforsyninger og spildevandsforsyningsselskaber fra den 1. oktober 2015 indbringe klager over forsyningerne til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Betalingsvedtægten foreslås ændret i overensstemmelse hermed.

IKR/

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. november 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


4. ØK Lejerbo Horsens, Ryesgade 2A-2M (tidligere Vestergade 32), ansøgning om godkendelse af skema C


Sagsnummer
03.02.00-G01-11-14
Resume

Lejerbo Horsens ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 35 almene familieboliger - beliggende på Ryesgade 2A-2M (tidligere Vestergade 32). I forhold til skema B er den kommunale garanti faldet med 232.771 kr., og grundkapitallånet er nedsat med 90.600 kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender skema C vedrørende opførelsen af 35 familieboliger med en samlet udgift på 65.282.000 kr.,
 2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 57.448.160 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
 3. Byrådet godkender ydelse på 57,69 % kommunal garanti, svarende til 33.141.843 kr.
 4. Byrådet godkender et tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb 2015 på -90.600 kr. på byggesagen Vestergade 32 og foreslår, at besparelsen på 90.600 kr. gives som tillæg til rådighedsbeløb 2015 til puljen Indskud i Landbyggefonden
 5. Byrådet godkender huslejefastsættelsen og huslejefordelingen.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Lejerbo Horsens har den 19. oktober 2015 sendt ansøgning om godkendelsen af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 35 familieboliger beliggende på Ryesgade 2A-2M (tidligere Vestergade 32).

Byggeregnskabet udviser, at udgiften kan opgøres til 65,282 mio. kr., fordelt med 16,355 mio. kr. til grundudgifter, 42,600 mio. kr. til håndværkerudgifter og 6,327 mio. kr. til omkostninger og gebyrer.

Horsens Byråd godkendte den 25. marts 2014 skema B for opførelsen af de 35 familieboliger på Vestergade 32. Den samlede anskaffelsessum udgjorde 66.188.000 kr.

I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

Skema B

Skema C

Forskel

Opførelsen af 35 familieboliger

Inkl. moms

Inkl. moms

Anskaffelsessum

66.188.000

65.282.000

-906.000

Støttet lån

58.245.400

57.448.160

- 797.240

Kommunal garanti

33.374.614

33.141.843

- 232.771

Grundkapitallån

6.618.800

6.528.200

- 90.600

Beboerindskud

1.323.800

1.305.640

- 18.160

Husleje i kr./m2/år

912

912

0


Den samlede anskaffelsessum udgør 65.282.000 kr. og ligger dermed 906.000 kr. lavere end ved skema B. Det giver en anskaffelsessum på 19.758 kr./m2, som ligger 292 kr./m2 under det gældende maksimumsbeløb for familieboliger ved skema B godkendelsen.

Boligorganisationen har afsat 265.000 kr. i byggesagen for bl.a. anlæggelse af legeplads.

Det maksimale lån til dækning af byggeudgifterne er 57.448.160 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunal grundkapitallån på 6.528.200 kr. og et beboerindskud på 1.305.640 kr.

Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 57,69 %, som svarer til 33.141.843 kr. Det er dermed 232.771 kr. lavere end anslået i ansøgning om skema B godkendelsen.

Ifølge den endelige anskaffelsessum ved skema C udgør det endelige indskud i Landsbyggefonden 6.528.200 kr. Det giver dermed en besparelse på 90.600 kr. i forhold til skema B. Beløbet skal tilbageføres til Horsens Kommune.

Boligorganisationens driftsbudget viser, at den endelige husleje er på 912 kr./m2/år. Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør 85.728 kr./år, svarende til 7.144 kr./måned. Hertil kommer skønnede forsyningsudgifter til vand, varme og el, som kan anslås til 133 kr./m2/år, svarende til ca. 1.042 kr./måned.

Det fremgår af boligforeningens driftsbudget, at de skønnede varmeudgifter i den nye afdeling vil udgøre ca. 38 kr./m2.

Boligorganisationen oplyser, at alle boliger var udlejet pr. 1. april 2015, da byggeriet gik i drift. Der har været stor interesse for boligerne fra byggestarten. Boligorganisationen tilføjer, at det var en stor fordel med en blanding af 2-, 3- og 4-værelses lejligheder i afdelingen.

Ifølge almenboliglovens § 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 127.

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens § 9, stk. 3.

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. november 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen


5. ØK Ændring af styrelsesvedtægt for Horsens Kommune


Sagsnummer
00.22.00-P24-1-15
Resume

Opgaven vedrørende sociale pensioner foreslås overført fra Velfærds- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget pr. 1. januar 2016.

Derudover foreslås budgetansvaret for boligstøtte overført fra Velfærds- og Sundhesudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Derudover besluttede Byrådet den 27. oktober 2015, at ansvaret for den Boligsociale Helhedsplan fremover hører under Beskæftigelsesudvalget, hvilket samtidig er præciseret i Styrelsesvedtægten.

Ændringerne nødvendiggør en ændring af styrelsesvedtægten for Horsens Kommune.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender ændring af styrelsesvedtægten med ikrafttræden 1. januar 2016.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Opgaven vedrørende sociale pensioner foreslås overført fra Velfærds- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget pr. 1. januar 2016. Ændringen sker for at samle størstedelen af overførselsområdet under Beskæftigelsesudvalget, da området adskiller sig fra den øvrige drift ved at være omfattet af budgetgarantien og derfor mest hensigtsmæssigt placeres under samme udvalg. Samtidig er der en høj grad af forbundethed mellem førtidspensioner, og de ydelserne der allerede hører under Beskæftigelsesudvalget.

Opgaven vedrørende tilkendelse af boligstøtte (boligsikring, boligydelse og indskudslån) er overgået til Udbetaling Danmark, dog således at budgetansvaret fortsat påhviler Horsens Kommune. Horsens Kommune varetager derudover alene vejledningsopgaven i forhold til de borgere, der måtte henvende sig i Borgerservice. Det foreslås, at budgetansvaret overføres fra Velfærds- og Sundhedsudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Derudover besluttede Byrådet den 27. oktober 2015, at ansvaret for den Boligsociale Helhedsplan fremover hører under Beskæftigelsesudvalget, hvilket samtidig er præciseret i styrelsesvedtægten.

Ændringerne nødvendiggør en ændring af styrelsesvedtægten for Horsens Kommune. En ændring af styrelsesvedtægten skal efter styrelseslovens § 2 undergives mindst 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. november 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


6. ØK Smidstrups Legat - udpegning af medlem til bestyrelsen


Sagsnummer
00.22.04-A30-1-15
Resume

Der skal udpeges et nyt medlem af bestyrelsen for Smidstrups Legat.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet udpeger Asger Larsen til bestyrelsen for Smidstrups Legat.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Per Andersen har oplyst, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen for Smidstrups Legat. Horsens Byråd skal efter legatets vedtægter udpege et medlem til legatets bestyrelse.

Det indstilles, at Asger Larsen udpeges til bestyrelsen for Smidstrups Legat.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. november 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Kristian Dyhr deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen


7. ØK Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv


Sagsnummer
85.08.00-A26-1-15
Resume

I august 2011 vedtog Økonomiudvalget at etablere et stadsarkiv, Horsens Kommunes Stadsarkiv. I forbindelse med Rigsarkivets seneste tilsyn er administrationen blevet opmærksom på, at der skal fastsættes en vedtægt for Arkivet.

Administrationen fremsender derfor forslag til vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender forslag til vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv
 2. Byrådet delegerer dispensationsmyndigheden til Stadsarkivet til at give tilladelse til benyttelse af Stadsarkivets arkivalier inden udløbet af tilgængelighedsfristerne.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I august 2011 vedtog Økonomiudvalget at etablere et stadsarkiv, Horsens Kommunes Stadsarkiv. Oprettelsen af et stadsarkiv blev valgt som alternativ til at sende bevaringsværdige arkivalier til Rigsarkivet. Kommunens bevaringsværdige arkivalier skal i følge arkivloven afleveres enten til Rigsarkivet eller til et stadsarkiv.

Stadsarkivet har været i drift siden 2011.

Stadsarkivet har bl.a. til opgave

 • at sikre bevaring af kommunens arkivalier (elektroniske såvel som papirbårne), som enten er af historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig retlig eller administrativ betydning for borgere og myndigheder m.v.
 • at udstede generelle retningslinjer for varetagelse af arkivmæssige hensyn i Horsens Kommune
 • at stille arkivalier til rådighed for myndigheder og offentlighed, herunder til forskningsformål.

I forbindelse med Rigsarkivets seneste tilsyn er administrationen blevet opmærksom på, at der skal fastsættes en vedtægt for Stadsarkivet.

Administrationen fremsender derfor forslag til vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv.

I følge arkivloven er arkivalier, som er afleveret til et stadsarkiv, tilgængelige, når arkivalierne er 20 år gamle, dog 75 år hvis de indeholder oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold. Ifølge arkivloven kan Byrådet i konkrete tilfælde for de kommunale arkivaliers vedkommende meddele tilladelse til benyttelse af arkivalier inden udløbet af disse tilgængelighedsfrister.

Administrationen foreslår, at Byrådet delegerer denne dispensationsmyndighed til Stadsarkivet. Delegationen er indarbejdet i forslaget til vedtægter.


/GH

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. november 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


8. ØK Fordeling af Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse


Sagsnummer
82.20.00-P20-15-15
Resume

Der er i 2015 afsat 4,1 mio. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Der søges om anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til efterlevelse af Arbejdstilsynets påbud inden for indeklimaforhold på i alt 5 institutioner.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse m.m til efterlevelse af Arbejdstilsynets påbud inden for indeklimaforhold til følgende institutioner/bygninger.

a) Rådhuset, i alt 2,150 mio. kr.

b) Gedved Skole, i alt 1,1 mio. kr.

c) Østerhåbskolen, i alt 0,450 mio. kr.

d) Børnefamiliecenter Nordvang, i alt 0,310 mio. kr.

e) Daginstitution Midtby, i alt 0,090 mio. kr.

 1. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbene finansieres ved tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløb med 4,1 mio. kr. på "Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse".
 2. Byrådet bemyndiger Ejendomscentret til at udføre eventuelle omplaceringer mellem ovennævnte projekter inden for det samlede beløb på 4,1 mio. kr.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Der søges anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på samlet set 4,1 mio. kr. til efterlevelse af Arbejdstilsynets påbud inden for indeklimaforhold ved i alt 5 institutioner i kommunen.

Rådhuset, Rådhustorvet 4

I forbindelse med Arbejdstilsynets årlige besøg / besigtigelse af arbejdspladerne på rådhuset i maj 2012 udstedes der bl.a. et påbud om at undersøge temperaturforholdene på rådhusets kontorer.

Ejendomscentret gennemførte de efterspurgte temperaturmålinger, og resultatet blev fremsendt til Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet udstedte herefter et rådgiverpåbud om at træffe foranstaltninger mod høje temperaturer for at sikre et tilfredsstillende indeklima.

Påbud fra Arbejdstilsynet medfører, at følgende tiltag skal gennemføres:

 • Solafskærmning for vinduer mod øst og syd (kun gårdrum).
 • Mindre tilpasning af ventilationsanlæg til alene af omfatte kontorer med flere arbejdspladser.
 • Ombygning af eksisterende CTS styring, herunder mulighed for at der i sommermåneder kan køres med ”natkøling” på ventilationsanlæg.

Det samlede projekt forventes at beløbe sig til i alt 2,150 mio. kr. ekskl. moms.

Det samlede projekt forventes afsluttet ultimo 2015.

Gedved Skole, fløj med mellemtrin, Kirkevej 16

I forbindelse med Arbejdstilsynets besøg i juni 2014 træffer Arbejdstilsynet afgørelse om, at der skal udføres temperaturmålinger i en række lokaler på skolen.

Ved et opfølgende besøg på skolen i september 2014 udsteder Arbejdstilsynet et påbud om ”at sikre passende temperatur i læringscenter og skolens to kontorlokaler”.

Som følge heraf anbefales udskiftning og ændring af ovenlysvinduer samt etablering af ventilation i fællesrummet.

Forventet udgift for at efterkomme Arbejdstilsynets påbud til Gedved Skole udgør 1,1 mio. kr. ekskl. moms.

Det samlede projekt forventes afsluttet i foråret 2016.

Østerhåbskolen, indskolingsafdelingen Søndrer Torstedvej 10 ”Flyveren”

I forbindelse med Arbejdstilsynets besøg i juni 2014 træffer Arbejdstilsynet afgørelse om, at der skal udføres temperaturmålinger i kontor og fællesarealer i indskolingsafdelingen.

Under henvisning til de fremsendte temperaturmålinger fra skolen i september 2014, udsteder Arbejdstilsynet et påbud om ”at sikre ,at temperaturen i arbejdsrummene i arbejdstiden er tilpasset den menneskelige organisme, under hensyn til det arbejde der udføres”.

Som følge heraf skal der etableres en effektiv udvendig solafskærmning foran vinduer og glasdøre, i det omfang at adgang og flugtvejsforhold tillader det. Endvidere skal ventilations- og CTS anlæg ændres og ombygges således, at der er mulighed for at køre ”natkøling” i sommermåneder med ventilationsanlæg.

Forventet udgift til at efterkomme Arbejdstilsynets påbud på Østerhåbskolen udgør 0,450 mio. kr. ekskl. moms.

Det samlede projekt forventes afsluttet i foråret 2016.

Børnefamiliecenter Nordvang, Robert Holms Vej 5

I forbindelse med Arbejdstilsynets besøg på Nordvang i juni 2014 træffer Arbejdstilsynet afgørelse om, at der skal udføres temperaturmålinger i kontor- og mødelokaler.

I forlængelse af de fremsendte temperaturmålinger og en forudgående høring i januar udsteder Arbejdstilsynet i marts 2015 et påbud om ”at træffe foranstaltninger mod høje temperaturer i kontorlokaler i BFC Nordvang”.

Som følge heraf skal der etableres af en effektiv udvendig solafskærmning foran vinduer, i det omfang at flugtvejsforhold tillader det. Endvidere skal der etableres mulighed for naturlig ventilation via ovenlysvindue i fælles trapperum, og ventilations- og CTS anlæg skal ændres således, at der er mulighed for at køre ”natkøling” i sommermåneder.

Forventet udgift til, at efterkomme Arbejdstilsynets påbud på Nordvang forventes at være 0,310 mio. kr. ekskl. moms.

Det samlede projekt forventes afsluttet i december 2015.

Daginstitution Midtby, afdeling vuggestuen Skolestien 1

I forbindelse med Arbejdstilsynets besøg i Skolestiens Vuggestue i april 2015 udsteder Arbejdstilsynet efterfølgende i maj 2015 et påbud om ”at sikre ansatte mod udsættelse mod træk fra ventilationsanlæg”

Der er i hvert rum i vuggestuen oprindelig opsat ventilationaggregater, der skal sikre comfortventilationen i rummene. Ejendomscentret har afdækket og fastlagt løsninger, der vurderes at efterkomme Arbejdstilsynets påbud.

Forventet udgift til, at efterkomme Arbejdstilsynets påbud ved Skolestiens vuggestue udgør i alt 0,090 mio. kr. ekskl. moms.

Det samlede projekt forventes afsluttet ultimo november 2015.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. november 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Til toppen


9. TM Regulativ for Bygholm Å


Sagsnummer
06.02.00-P24-2-15
Resume

Der er foretaget en revision af regulativet fra 1990.

Siden 1990 er der således foretaget en række ændringer i vandløbet, som hermed er indbygget i regulativets bestemmelser. Det drejer sig bl.a. om etablering af et sandfang opstrøms Bygholm Sø, etablering af et omløbsstyg ved opstemningen af Bygholm Sø ved Scüttesvej, etablering af våde enge langs åen på en ca. 8 km lang strækning opstrøms motorvej E45 samt fjernelse af opstemningen ved Klaks Mølle.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender regulativet for Bygholm Å.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I henhold til vandløbsloven skal der udarbejdes et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal bl.a. indeholde bestemmelser om vandløbets skikkelse og vedligeholdelse.

Siden sidste regulativrevision i 1990 er der lavet en række ændringer i vandløbets skikkelse og vedligeholdelse, som nu er indarbejdet i forslaget til revideret regulativ.

Der er således tilbage i 1995, af Vejle Amt, lavet et sandfang opstrøms Bygholm Sø for at modvirke tilsanding af søen. Det er lavet ved at uddybe åen og lave den bredere således, at vandhastigheden aftager, og sand aflejres. Når sandfanget er ved at være fyldt, graves sandet op.

For at forbedre passagemulighederne for fisk blev der i 2001 lavet et omløbsstryg ved opstemningen af Bygholm Sø ved Schüttesvej til erstatning for en fisketrappe. Det giver både en bedre fiskepassage og har desuden øget muligheden for at aflede vand forbi opstemningen således, at risikoen for oversvømmelse af Schüttesvej er mindsket. Stryget, som er 610 m langt, er taget med som en del af Bygholm Å, hvilket har medført en ændret stationering i forhold til det tidligere regulativ.

I 2004 blev der lavet et vådengsprojekt langs ca. 8 km af Bygholm Å opstrøms motorvejen med det formål at mindske udledningen af kvælstof til Horsens Fjord. Der blev bl.a. genskabt nogle slyngninger på åen, så den er forlænget med godt 300 m, udlagt gydegrus til fiskene og ændret på vedligeholdelsesbestemmelserne for åen således, at der normalt kun skal foretages grødeskæring på en ca. 1 km lang strækning nedstrøms dambruget ved Klaks Mølle.

I 2012 blev opstemningen ved Klaks Mølle, som er den opstrøms ende af Bygholm Å, fjernet og erstattet med et hurtigt strømmende vandløbsstykke således, at der nu er fri passage for fisk til de to tilløb til Bygholm Å, henholdsvis Gesager Å og Møllebæk, som ligger i Hedensted Kommune.

Vandløbets skikkelse er fastlagt ud fra en opmåling af de faktiske forhold af bundkote og bundbredde. De afvandingsmæssige forhold vil derfor være uændrede i forhold til den nuværende tilstand.

Regulativet har været fremlagt til gennemsyn i 8 uger i perioden inden den 21. august 2015. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

Regulativforslaget vedlægges som bilag.

/FHL

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. november 2015.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. november 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


10. TM Forslag til ny parkeringspolitik/parkeringsstrategi - Vedtagelse


Sagsnummer
05.00.00-P19-1-15
Resume

Sagen omhandler den endelige vedtagelse af ”Parkeringsstrategi for Horsens Kommune – 2015.”

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager ”Parkeringsstrategi for Horsens Kommune – 2015", herunder den nye parkeringsnorm samt muligheden for at dispensere for parkeringskravet ved anvendelse af bekendtgørelse nr. 146 af 12. februar 2015.
 2. Byrådet offentliggør ”Parkeringsstrategi for Horsens Kommune – 2015”.
 3. Byrådet godkender "Kommunal bekendtgørelse vedrørende standsning og parkering i Horsens Kommune".
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 22. september 2015 indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget, omhandlende godkendelse af:

 1. forslaget til parkeringsnormerne for udlæg afparkeringspladser til biler, herunder parkeringspladser for handicappede samt cykler, og at der gives mulighed for at give dispensation for parkeringskravet ved anvendelse af bekendtgørelse nr. 146 af 12. februar 2015: ”Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtigende aftalegrundlag”.
 1. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af parkeringspolitikken/parkeringsstrategien, idet forslaget til parkeringspolitikken/parkeringsstrategien ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Afgørelsen offentliggøres i en 4 ugers høringsperiode, når forslaget til parkeringspolitikken/parkeringsstrategien er endelig godkendt.
 2. at Teknik og Miljø bemyndiges til at indgå aftaler med udbydere af parkeringskoncepter, der bl.a. anvender mobiltelefon til lokalisering af ledige parkeringspladser og til betaling. Aftaler indgås under forudsætning af, at ordningen er udgiftsneutral for Horsens Kommune.
 3. at forslaget til den nye parkeringspolitik/parkeringsstrategi sendes i høring hos City Horsens, Brædstrup Handel og Sydøstjyllands Politi, og genoptager sagen når høringen er gennemført.
 4. at parkeringspladser til lastbiler i Brædstrup bibeholdes.

Forslaget til en ny parkeringspolitik/parkeringsstrategi har været forelagt Handicaprådet den 27. august 2015, hvor orienteringen blev taget til efterretning, med bemærkning om mulighed for afgivelse af høringssvar.

Ved høringsperiodens udløb den 21. oktober 2015 havde Teknik og Miljø modtaget høringssvar fra Sydøstjyllands Politi, Handicaprådet og en underskriftsindsamling foretaget blandt byens butikker.

Der er ikke modtaget bemærkninger fraCity Horsens, Brædstrup Handel og Erhverv.

Høringssvarene og administrationens bemærkninger samt forslag til stillingtagen til høringssvarene fremgår af vedlagte bilag ”Notat vedrørende høringssvar.”

Høringssvarene giver kun i begrænset omfang anledning til, at administrationen foreslår ændringer i forslaget til den nye parkeringspolitik/parkeringsstrategi.

I den endelige udgave af forslaget er indarbejdet:

 1. Omtale af lastbilparkeringspladserne i Brædstrup på Energivej og Fjernvarmevej.
 2. Mindre justeringer af parkeringsnormens zoneafgrænsning i Horsens by.
 3. Bemærkning om behovet for etablering af handicapparkeringspladser med henvisning til den ny parkeringsnorm.
 4. Omformuleringer, som ændrer parkeringsstrategien fra forslag til gældende parkeringsstrategi.
 5. Mindre tekniske og redaktionelle rettelser.

Det skal i forbindelse med vedtagelsen af den ny parkeringsnorm, som indgår i parkeringsstrategien, gøres opmærksom på, at i de tilfælde, hvor den ny parkeringsnorm medfører en lempelse i kravet til etablering af parkeringspladser i forhold til den tidligere parkeringsnorm, vil eventuelle ansøgere skulle behandles efter den nye og mere lempelige parkeringsnorm, såfremt de søger om at få deres udlæg af parkeringspladser genvurderet efter de nye pakeringsnormer.

/ALYHA

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. november 2015.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Venstre og Liberal Alliance kunne ikke tiltræde indstillingen, da de ønsker det undersøgt, om det er muligt at imødekomme detailhandlens ønsker om to timers gratis parkering ved Svanes Plads.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. november 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget beder Teknik- og Miljøudvalget om at vurdere mulighederne for at indføre tidsbegrænset parkering på Svanes Plads.

Bilag

Til toppen


11. TM Forslag til tillæg 18 til kommuneplan 2013 og lokalplan 2015-25, Vestbirk Ridecenter


Sagsnummer
01.02.05-P16-19-15
Resume

Vestbirk Musik- og Sportsefterskole ønsker at udvide den eksisterende rideskole ved nedrivning af de eksisterende bygninger, for i stedet at opføre en ny og større ridehal.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet offentliggør forslag til Kommuneplantillæg 18 til Kommuneplan 2013.
 2. Byrådet offentliggør forslag til Lokalplan 2015-25, Vestbirk Ridecenter.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Lokalplanen gælder for matr.nr. 24 a, 24 b og 12 ac Vestbirk by, Østbirk, Kongevej 32 A. Lokalplanens hovedformål er at give mulighed for nedrivning af det eksisterende bygningsanlæg, for udvidelse af ridecentret ved opførelse af en ny ridehal.

Ejendommen ligger i landzone, og der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet kommuneplantillæg, der udlægger lokalplanområdet til undervisnings- og fritidsformål i kommuneplanrammen.

Der har været afholdt foroffentlighed om kommuneplantillægget. I den forbindelse er der ikke kommet bemærkninger/indsigelser.

Området forbliver i landzone. Lokalplanen udformes som en bonuslokalplan, som sikrer, at byggeri og anlæg, der er i overensstemmelse med lokalplanen, kan udføres uden forudgående landzonetilladelser.

Det eksisterende ridecenter stammer fra 1975, og bygningerne er nedslidte og utidssvarende. Der er behov for mere plads og dermed mulighed for at udvide antallet af heste. Ridecentret ejes og anvendes fortrinsvis af Vestbirk Musik- og Sportsefterskole, men skolen håber på også at kunne dække et lokalt behov for at dyrke hestesport som fritidsinteresse.

Den ny ridehal placeres nordøst for de eksisterende bygninger og kommer til at ligge lavere i terrænet og vil derfor, sammen med anvendelse af materialer i mørke farver efter kommunens vurdering, blive mindre synlig i forhold til omgivelserne. Adgangsvejen til ridecentret forbliver uændret og vil fortsat ske fra Kongevej, som ligger vest for ejendommen.

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. november 2015.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. november 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


12. TM Energibesparende foranstaltninger etape 2 - 2015


Sagsnummer
82.09.00-P20-1-15
Resume

Byrådet har den 26. april 2011 besluttet, at der fra år 2011 og frem skal gennemføres energibesparende foranstaltninger inden for den kommunale ejendomsportefølje.

Anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger lånefinansieres.

Der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 til energibesparende foranstaltninger etape 2 samt tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger etape 1.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender, at der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2015 på i alt 0,830 mio. kr. til gennemførsel af energibesparende foranstaltninger - etape 2, 2015. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til energibesparende foranstaltninger 2015.
 2. Byrådet godkender, at afledte driftsbesparelser vedrørende etape 2 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2017.
 3. Byrådet godkender, at der gives et tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb i 2015 på i alt 1 mio. kr. til gennemførsel af energibesparende foranstaltninger 2015 - etape 1, vedrørende projektet Aqua Forum. Rådighedsbeløbet finansieres af likvide aktiver.
 4. Byrådet godkender, at afledt driftsbesparelse indarbejdet i budget 2016 på 0,240 mio. kr. tilbageføres fra Aqua Forum til Ejendomscentrets pulje med driftsbesparelser.
 5. Byrådet godkender, at afledt driftsbesparelse vedrørende det reviderede projekt ved Aqua Forum indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2017.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. april 2011 besluttet, at der fra år 2011 og frem skal gennemføres energibesparende foranstaltninger inden for den kommunale ejendomsportefølje.

Ejendomscentret har udarbejdet en prioriteret oversigt med projekter for samlet set 0,830 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger 2015 - etape 2.

Der er tale om emner, der ligger indenfor de fastlagte rammer for gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i den kommunale ejendomsportefølje. Den samlede tilbagebetalingstid for anlægsinvesteringen på 0,830 mio. kr. er omkring 8 år.

Den samlede årlige driftsbesparelse er beregnet til ca. 0,102 mio. kr. Beløbet er allerede indregnet som en forventet besparelse i Ejendomscentrets driftsbudget på kontoen energibesparende foranstaltninger.

Driftsbesparelsen fordeles fra den centrale konto til driftsbudgetterne på institutionerne fra 1. januar 2017, som anført i sagsfremstillingen. Driftsbesparelserne forventes at slå fuldt igennem fra januar 2017.

Følgende energibesparende foranstaltninger anbefales gennemført:

Brædstrup Borgercenter, Niels Vongesvej 8

Udskiftning af dele af belysning til lavenergibelysning (foretages kun i de ”lav-loftede” lokaler).

Samlede omkostninger 185.000 kr., med en beregnet besparelse på elforbrug på ca. 11.000 kwh/år, omregnet ca. 16.000 kr./år, og en beregnet tilbagebetalingstid på 11,5 år.

Søvind Skole, Ravnbjerget 12

Udskiftning af ventilatorer i ventilationsanlæg i SFO til lavenergi ventilatorer.

Samlede omkostninger ved energioptimering i alt 20.000 kr., med en beregnet besparelse på elforbrug på ca. 1.700 kwh/år, omregnet 2.000 kr./år, og en beregnet tilbagebetalingstid på 10 år.

Højvangskolen, Højvangsalle 20

Udskiftning af ventilatorer i ventilationsanlæg til lavenergi ventilatorer.

Samlede omkostninger ved energioptimering i alt 530.000 kr., med en beregnet besparelse på elforbrug på ca. 60.000 kwh/år, omregnet 70.000 kr./år, og en beregnet tilbagebetalingstid på 7,6 år.

Stensballehallen, Bygaden 51

Udskiftning af varmtvandsbeholder til en mere effektiv og isoleret beholder.

Samlede omkostninger ved energioptimering i alt 80.000 kr., med en beregnet besparelse på ca. 12.000 kwh/år, omregnet til 9.000 kr./år, og en beregnet tilbagebetalingstid på 9 år.

ASV, Tordenskjoldsgade 23, Horsens

Efterisolering af installationsdele i teknikrum.

Samlede omkostninger 15.000 kr., med en sammenlagt beregnet besparelse på varmeforbruget på ca. 5.000 kr./år, og en beregnet tilbagebetalingstid på 3 år.

Ovenstående energibesparende foranstaltninger 2015 - etape 2, er planlagt gennemført i perioden november 2015 – marts 2016.

Justering af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger – etape 1, Aqua Forum, Forum Horsens, Langmarkvej 65, Horsens

Byrådet godkendte i maj 2015 anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger 2015 – etape 1.

Et af projekterne ved etape 1 er projektet Aqua Forum, hvor svømmebadsteknik og pumper energioptimeres for en samlet forventet udgift på 2.100.000 kr. og forventet besparelse på ca. 100.000 kwh/år, svarende til 240.000 kr./år.

Under bearbejdning, projektering og udbud har projektet imidlertid udviklet sig således, at det samlede projekt er mere omfattende end forudsat under etape 1.

Det oprindelige besluttede projekt fra byrådsbehandlingen i maj 2015 anbefales derfor ændret og erstattet af følgende projekt.

Energioptimering af svømmebadstekniske anlæg, ved udskiftning af pumper, automatisk styringsanlæg. Udskiftning af belysning i bassin til lavenergi samt udskiftning af ventilatorer til lavenergi ventilatorer.

Samlet investering er 3.100.000 kr. Den beregnede årlige besparelse udgør på elforbrug ca. 150.000 kwh/år, og varmeforbrug ca. 70 mwh/år, svarende til i alt 288.000 kr./år og en beregnet tilbagebetalingstid er på 10,7 år.

Dertil kommer en ikke uvæsentlig afledt sideeffekt på minimeret vandforbrug.

Det energibesparende projekt ved Aqua Forum betyder således en yderligere investering/tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i forhold til det besluttede projekt fra etape 1.

Sammen med etape 1 er der udmøntet en driftsbesparelse på 0,240 mio. kr. til Aqua Forum. Denne driftsbesparelse er udmøntet fra 2016. Ændringen i projektet betyder, at projektet ikke kan afsluttes i indeværende år. Driftsbesparelsen skal derfor tilbageføres i 2016. Der kan i stedet indarbejdes en ny driftsbesparelse fra 2017 beregnet ud fra det reviderede projekt. Driftsbesparelsen udgør 0,288 mio. kr.

/MWH

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. november 2015.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. november 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder Teknik- og Miljøudvalget om at fastsætte kriterier for tilbagebetaling fremadrettet.

Til toppen


13. TM Opdatering af ordensreglement for Horsens Lystbådehavn


Sagsnummer
05.07.02-P24-2-15
Resume

Indeværende punkt indeholder opdatering af "Ordensreglement for Horsens Lystbådehavn" og "Reglement og takster for Horsens Lystbådehavn".

I det opdaterede Ordensreglement for Horsens Lystbådehavn er de væsentligste ændringer, at der er indført et punkt omkring tømning af marinetoiletter, da der har været mistanke om, at disse er blevet tømt inde i havnebassinet, samt ændringer i kravet om tilknytningsforhold til en af søsportsklubberne, for at kunne få lov at ligge i havnen.

I Reglement og takster for Horsens Lystbådehavn er de væsentligste ændringer, at der er ændret i kravet om tilknytningsforhold til en af søsportsklubberne for at kunne få lov at ligge i havnen, og en opdatering så det på sigt muliggøres at ændre på den måde, som prisen for en liggeplads i lystbådehavnen fastlægges.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender opdateringen af "Ordensreglement for Horsens Lystbådehavn".
 2. Byrådet godkender opdateringen af "Reglement og takster for Horsens Lystbådehavn".
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Med opdateringen af "Ordensreglement for Horsens Lystbådehavn" er det væsentlige formål en tilretning af:

 1. I det nuværende regulativ står det anført, at man skal være medlem af en søsportsklub på lystbådehavnen for at kunne få tildelt en liggeplads i havnen. Dette ændres til, at man kun skal være medlem af en søsportsklub for at kunne få tildelt en vinterplads. Ændringen skyldes, at Bork Lystbådehavn har tabt en sag i Statsforvaltningen til en bådejer, der netop ikke ønsker at have et sådant medlemsskab for at kunne være liggende i deres (Bork) lystbådehavn.
 2. Der er tilføjet et afsnit omkring tømning af marinetoiletter, og at dette ikke er tilladt i havnebassinet. Dette for at synliggøre det for bådejerne således, at de ikke skal søge i forskelligt lovstof for at finde frem til det. Det er samtidig tilføjet, da der har været mistanke om, at det har fundet sted.
 3. Forholdene omkring vinterpladserne og at disse skal fremstå pæne og opryddede - også i sommerhalvåret er skærpede. Herudover er der indført en mulighed for at kunne flytte både på bådejers regning, såfremt en båd skal stå en sommerperiode over på land, grundet reperation eller lign., igen med henblik på at få området til at fremstå mere opryddet.

Udover de nævnte punkter er der sproglige ændringer og skærpelser i ordlyden i reglementet, og der er tilføjet konsekvens af, hvad vi sætter iværk/har mulighed for, hvis ordensreglementet ikke overholdes. Dette skulle gerne være med til at gøre arbejdsdagen for Horsens Lystbådehavns havnefoged meget lettere, da man herved vil kunne undgå mange diskussioner.

Med opdateringen af "Reglement og takster for Horsens Lystbådehavn" er det væsentlige

formål en tilretning af:

 1. I det nuværende regulativ står det anført, at man skal være medlem af en søsportsklub på lystbådehavnen for at kunne få tildelt en liggeplads i havnen. Dette ændres til, at man kun skal være medlem af en søsportsklub for at kunne få tildelt en vinterplads. Ændringen skyldes, at Bork Lystbådehavn har tabt en sag i Statsforvaltningen til en bådejer, der netop ikke ønsker at have et sådant medlemsskab for at kunne være liggende i deres (Bork) lystbådehavn.
 2. Samtidig er der indskrevet en mulighed for at ændre på den måde, som prisen for en liggeplads fastsættes. I dag afregnes efter vandarealet i/ på den tildelte liggeplads. Det kan på sigt være hensigtsmæssigt at ændre til afregning efter bådens fysiske størrelse.

Udover de to nævnte punkter er der lavet mindre sproglige ændringer og skærpelser i ordlyden i "Reglement og takster for Horsens Lystbådehavn".

/ALYHA

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. november 2015.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. november 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


14. BS Indtægts-/udgiftsbevilling til Ungdomsskolen


Sagsnummer
18.01.13-S00-1-15
Resume

I forbindelse med øget aktivitet i Ungdomsskolens indtægtsdækkede virksomhed ansøges om indtægts- og udgiftsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2015 og overslagsårene.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender bevillingen.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Fraværende i Børne- og Skoleudvalget - 2. november 2015:

Per Løkken og Thomas Monberg Andersen

Sagsfremstilling

I forbindelse med øget aktivitet i Ungdomsskolens indtægtsdækkede virksomhed ansøges om indtægts- og udgiftsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2015 og overslagsårene.

Den øgede aktivitet skyldes flere unge i aktiverings- og uddannelsesparathedsforløb for Ungeenheden, STU-forløb, undervisning af udlændinge fra Sprogcenter mm.

/JN

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 2. november 2015.

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. november 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Til toppen


15. BS Godkendelse af takster, budget 2016


Sagsnummer
00.30.00-Ø00-8-15
Resume

Byrådet godkendte den 6. oktober 2015 budget 2016 og overslagsårene 2017-2019.

Her blev Administrationen bemyndiget til at indarbejde konsekvenserne af det politiske forlig m.v. i budgettet for 2016-2019.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender taksterne for Børne- og Skoleudvalgets område.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Fraværende i Børne- og Skoleudvalget - 2. november 2015:

Per Løkken og Thomas Monberg Andersen

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 6. oktober 2015 budget 2016 og overslagsårene 2017-2019.

Her blev Administrationen bemyndiget til at indarbejde konsekvenserne af det politiske forlig m.v. i budgettet for 2016-2019.

I budgetaftalen for 2016 blev der på dagtilbudsområdet afsat 1,25 mio. kr. til 100 nye vuggestuepladser og 2,0 mio. kr. til en forøgelse af antallet af samværstimer med pædagoger for 0-6-årige børn.

Forældrebetalingstaksterne på dagtilbudsområdet og de kommunale tilskud til diverse pasningsområder er nu genberegnet som følge af den indgåede budgetaftale.

Taksterne for Børne- og Skoleudvalgets område fremsendes til godkendelse i Byrådet.

/JN

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 2. november 2015.

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. november 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


16. VS Psykiatri - strategi 2015


Sagsnummer
27.00.00-P22-1-15
Resume

Velfærds- og Sundhedsudvalget drøftede udkastet til psykiatristrategien på mødet den 17. juni 2015.

Horsens Kommunes Handicapråd, Sind Horsens og Bedre psykiatri, Horsens har fået forelagt strategien i august-september 2015.

Ingen af organisationerne har afgivet et høringssvar.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender psykiatristrategien.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Horsens Kommunes strategi for den socialpsykiatriske indsats er at støtte borgeren i at vende tilbage til et aktivt liv efter indlæggelse og behandling.

Horsens Kommunes forslag til en psykiatristrategi er blevet forelagt:

 • Horsens Kommunes Handicapråd
 • Sind Horsens
 • Bedre Psykiatri, Horsens

Ingen af organisationerne har ønsket at afgive et høringssvar.

Som opfølgning på Velfærds- og Sundhedsudvalget besøg på "Psykiatriens Hus" er der udarbejdet en overordnet sammenligning af udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af den regionale psykiatriindsats. Sammenligningen er vedlagt som bilag.

/KH

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 28. oktober 2015.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. november 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


17. VS Prisfastsættelse af frie ydelser i specialtandplejen


Sagsnummer
29.15.16-G01-1-15
Resume

Egenbetaling for specialtandpleje og omsorgstandpleje er indtil nu blevet foretaget som en abonnementsordning. En præcisering af retspraksis betyder, at Byrådet i stedet skal prisfastsætte disse ydelser. I Region Midt har alle kommuner og den regionale specialtandpleje tilkendegivet, at man vil lave en fælles prisfastsættelse på disse frie ydelser, som indstilles til godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender priskataloget for de frie ydelser.
 1. Byrådet fremadrettet godkender priskataloget i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves en egenbetaling for borgere, som modtager specialtandpleje og for borgere, som modtager omsorgstandpleje. Den maksimale egenbetaling er lovreguleret. Horsens Kommune besluttede en sådan egenbetaling i forbindelse med kommunalreformen.

I Region Midt har alle kommuner og den regionale specialtandpleje besluttet at lave en fælles prisfastsættelse på disse frie ydelser, som hermed indstilles til godkendelse. Nogle af ydelserne er beregnet i den regionale specialtandpleje såsom narkosebehandling (ydelse nr. 6036 GA voksen). Andre priser på for eksempel plastfyldninger i kindtænder er fremkommet ved en gennemsnitspris ud fra prisniveauet i fem forskellige private tandlægeklinikker.

I forbindelse med kommunalreformen traf Sammenlægningsudvalget beslutningen om at opkræve den maksimale egenbetaling på henholdsvis 1.795 kr. for specialtandpleje og 485 kr. for omsorgstandpleje. Opkrævning af disse beløb er indtil nu sket som abonnementsordninger. For specialtandplejens vedkommende er der sket opkrævning ved abonnementsordning siden 2007. For omsorgstandplejen blev beslutningen om opkrævning som abonnement taget i forbindelse med harmonisering af omsorgstandplejen ved kommunesammenlægningen.

En præcisering af retspraksis påpeger, at man ikke kan betragte ordningen som en abonnementsordning. Inden for det aktuelle kalenderår kan der kun opkræves betaling, hvis der i samme år er sket behandling.

På baggrund af præciseringen har administrationen gemmengået samtlige patienters journaler - siden 2007 for specialtandplejens vedkommende og 10 år tilbage for omsorgstandplejens vedkommende. Der sker tilbagebetaling til de patienter, der har betalt for meget. Tilbagebetalingen forventes i 2015 at beløbe sig til i alt 488.000 kr. for perioden 2007 til og med 2014. Det er i gennemsnit 61.000 kr. pr. år. Tilbagebetalingen finansieres indenfor tandplejens ramme af midler overført fra 2014.

Tandplejen har ændret opkrævningsmåden sådan, at patienterne opkræves bagud på baggrund af den konkrete behandling. Tidligere blev patienterne opkrævet et månedligt a conto beløb.

Mange af ydelserne er dækket af overenskomst mellem regionerne og Tandlægeforeningen. Andre er såkaldte frie ydelser. Det er ydelser, der gives i tillæg til de overenskomstdækkede ydelser. Disse ydelser kan den privat praktiserende tandlæge selv bestemme prisen på.

/EK

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 28. oktober 2015.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. november 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


18. BE Beskæftigelsesplan 2016


Sagsnummer
15.00.15-P15-1-15
Resume

Beskæftigelsesudvalget har på udvalgsmødet den 19. oktober 2015 godkendt oplæg til Beskæftigelsesplan 2016. Beskæftigelsesplanen skal herefter godkendes i Byrådet.

Beskæftigelsesplanen er det centrale styringsdokument i udmøntningen af de politiske vedtagne strategiske mål for beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesplan 2016 tager udgangspunkt i de aktuelle beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Beskæftigelsesministeren har afbureaukratiseret processen omkring Beskæftigelsesplanen. Som led heri er kravet om høring afskaffet. Beskæftigelsesplan 2016 sendes til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering, efter Byrådets behandling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2016.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Fraværende i Beskæftigelsesudvalget - 19. oktober 2015.

Tina Naldal.

Claus Kvist Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for at fremme beskæftigelsen. Beskæftigelsesplanen beskriver det kommende års beskæftigelsesindsats i kommunen. Planen er det centrale styringsdokument og følger de strategiske mål og resultatmål, der er politisk vedtaget jf. Beskæftigelsesudvalgets Udvalgsplan 2014-2017.

Beskæftigelsesudvalget godkendte på udvalgsmødet den 19. oktober 2015 oplæg til Beskæftigelsesplan 2016. Planen fremsendes herefter til endelig godkendelse i Byrådet. Beskæftigelsesplan 2016 giver et overblik over de udfordringer, området står over for i 2016, og hvilke resultatmål der er fastlagt med henblik på at løse udfordringerne.

Det fremgår af Beskæftigelsesplan 2016, at der er fem udfordringer eller brændende platforme inden for beskæftigelsesområdet:

 1. Det er en voksende udfordring at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft.
 2. For mange unge er på uddannelseshjælp.
 3. Antallet af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet stiger.
 4. Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere stiger.
 5. Antallet af personer på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb vokser.

Indsatsen, der skal iværksættes for at dæmme op for udfordringerne, sker inden for rammerne af de fem strategiske mål, som Beskæftigelsesudvalget har vedtaget, og som Ungeenheden arbejder efter. De strategiske mål er således omdrejningspunktet i Beskæftigelsesplan 2016 i Horsens Kommune.

Til hvert strategisk mål er der udarbejdet et eller flere specifikke målbare resultatmål. Der tilføjes i forhold til 2015 to nye resultatmål: et nyt mål vedrørende borgere omfattet af integrationsprogrammet og et vedrørende unge og tilgangen til uddannelseshjælp, således at der er i alt 13 resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i 2016. De endelige resultatmål fastlægges, når data fra december foreligger. Udvalget genbehandler resultatmålene på udvalgsmøde 15. marts 2016.

Som noget nyt drøftede udvalget, hvilken retning der er politisk ønske om, at Jobcentret og Ungeenheden skal tilrettelægge indsatsen efter i 2016. Dette sker på ønske fra udvalget og er foranlediget af refusionsreformen vedtaget i Folketinget i august 2015, der giver øget mulighed for kommunal prioritering af økonomien inden for beskæftigelsesområdet, og af en afbureaukratisering af proces- og formkrav vedrørende beskæftigelsesplanen gennemført af Beskæftigelsesministeriet.

De fem retninger er:

 1. For at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft skal indsatsen gøres efterspørgselsorienteret. Det skal være virksomhedernes arbejdskraft- og kompetencebehov og Jobcentrets behov for at understøtte virksomhederne i at tage et socialt medansvar, der definerer beskæftigelsesindsatsen.
 2. I ungeindsatsen skal der rettes et særligt fokus på de uddannelsesparate unge, der er over 18 år. Denne gruppe skal løftes bl.a. via virksomhedsrettede tilbud med et tydeligt uddannelsesperspektiv og gennem udvikling af deres sociale egenskaber.
 3. Indsatsen for sygedagpengemodtagere skal fortsat være målrettet fastholdelse og forebyggelse, og for de ledige sygemeldte skal det jobrettede fokus styrkes.
 4. Integrationsindsatsen orienteres mod branchepakke-konceptet. Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med ringe erfaring fra arbejdsmarkedet tilbydes sproglig og faglig opkvalificering, der klæder dem på til at varetage job i brancher med efterspørgsel på arbejdskraft.
 5. Indsatsen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal være yderligere virksomhedsrettet. Eksempler herpå er et målrettet fokus på tilbud om kortvarige ordinære jobs med mulighed for mentorstøtte og den kommende strategi for socialøkonomiske virksomheder.

I tillæg til ovenstående inspireres beskæftigelsesindsatsen fremadrettet af den metode, der hedder ”den svenske model” jf. budgetaftalen for 2016. Metoden går ud på, at antallet tunge sager pr. sagsbehandler reduceres, og der gives plads til tættere dialog og opfølgning samt styrket koordination. Den svenske model forventes på sigt anvendt i indsatsen overfor alle, men til en opstart gennemføres pilotprojekter for udvalgte målgrupper.

Administrationen udarbejder med afsæt i de politiske drøftelser og godkendte retninger konkrete indsatsplaner for, hvordan de respektive mål nås. Dette munder ud i en overordnet implementeringsplan, der behandles på udvalgsmødet den 19. april 2016.

Som led i Beskæftigelsesministerens afbureaukratisering er ministerens udmeldte mål for 2016 gjort vejledende, planen kan tilpasses de lokale udfordringer, og formkrav til indholdet er afskaffet. Ydermere er kravet om høring af det lokale beskæftigelsesråd og det regionale beskæftigelsesråd afskaffet. Beskæftigelsesplan 2016 sendes alene til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering, efter Byrådets behandling.

/FF

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. november 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


19. Lukket punkt: ØK Køb af fast ejendom


Sagsnummer
82.01.00-G01-13-15
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Kristian Dyhr deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen


20. Lukket punkt: Personalesag


Sagsnummer
81.36.00-P27-1-15
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra bestyrelsen for Horsens Erhvevshavn.

Kristian Dyhr deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen