Vis emner under Forside

Byrådet - Referat

Dato: 8. september 2015
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. ØK Halvårsregnskab 2015


Sagsnummer
00.32.00-S00-7-15
Resume

Der foreligger halvårsregnskab for 2015.

Det fremgår af det forventederegnskab for 2015, atserviceudgifterne samlet set bliver ca. 3,354 mia. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

  1. halvårsregnskabet for 2015 godkendes.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

.


Fraværende i Økonomi- og Erhvervsudvalget - 1. september 2015:
Hans Bang-Hansen


Fraværende i Byrådet - 8. september 2015:
Helle Frost

Sagsfremstilling

Generelt

Som et led i udmøntningen af aftalen fra 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi og økonomiaftalen mellem regeringen og KL samme år, er den kommunale styrelseslov ændret, således at kommunerne skal aflægge et halvårsregnskab.

Halvårsregnskabet med tilhørende bemærkninger aflægges af Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet jf. styrelseslovens § 45a.

Aflæggelsen af halvårsregnskabet skal ske, så halvårsregnskabet kan godkendes af Byrådet senest på Byrådets første møde i september og inden 1. behandling af budgettet for det kommende år.

Halvårsregnskab 2015 (for perioden 1.januar - 30. juni 2015)

Nettodriftsudgifterne for halvårsregnskabet udviser et forbrug på 2.355 mio. kr., som set i forhold til det oprindelige budget på 4.868 mio. kr. svarer til et forbrug på 48,4 %.

Forbrugsprocenten pr. 30. juni 2015 ligger ca. 1,4 procentpoint under niveauet i foregående års halvårsregnskab.

Umiddelbart er forklaringerne, at der i forhold til 2014 forventes et mindre merforbrug i forhold til oprindelig budget, uændrede opsparinger og periodiseringsforskelle, hvor nettoudgifterne -indtægterne ikke fordeler sig ligeligt i begge halvår.

Der er givet tillægsbevillinger på netto 98,3 mio. kr., hvoraf rammeoverførsler fra 2014 udgør 59,4 mio. kr.

De skattefinansierede driftsudgifter fordelt på service- og overførselsudgifter:

Mio. kr

Budget 2015

Korrigeret Budget 2015

Forventet Regnskab 2015

Skattefinansierede nettodriftsudgifter

4.868

4.967

4.907

Serviceudgifter

3.320

3.406

3.354

Overførselsudgifter

1.112

1.146

1.119

Udgifter til forsikrede ledige

168

159

159

Aktivitetsbestemt medfinansiering

300

288

308

Ældreboliger

-11

-11

-11

Indtægter fra den centrale refusionsordning

-23

-23

-23

Tjenestemandspensioner vedrørende forsyningsvirksomheder

2

2

2

De skattefinansierede nettodriftsudgifter forventes i 2015 at udgøre 4.907 mio. kr., hvilket er 39 mio. kr. mere end det oprindelige budget 2015. Det forventes, at serviceudgifterne samlet set bliver ca. 34 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret.

Rammeoverførsel

I det forventede årsregnskab 2015 er det forudsat, at rammeoverførslen fra 2015 til 2016 vil udgøre ca. 59 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til rammeoverførslen fra 2014 til 2015.

Anlægsudgifter

Der forventes nettoanlægsudgifter på ca. 144 mio. kr. i 2015. De samlede anlægsindtægter (oprindeligt budgetterede og salgsindtægter fra tidligere år) udgør i korrigeret budget 154 mio. kr. Det forventes, at anlægsindtægter svarende til ca. 137 mio. kr. kommer i 2015. Anlægsindtægter i 2015 er ekstraordinære høje især p.g.a. salg af forskellige ejendomme.

De samlede anlægsudgifter (oprindeligt budgetterede og ikke færdiggjorte projekter fra tidligere år) udgør i korrigeret budget 366 mio. kr. Det forventes, at projekter svarende til ca. 280 mio. kr. bliver gennemført i 2015, og dermed forventes der at være projekter svarende til ca. 86 mio. kr., der ikke når at blive gennemført i år. Det forventes primært at være på byggemodninger, vejområdet og institutionsbyggerier der ikke bliver gennemført/færdiggjort i år.

I forbindelse med budgetopfølgningen vil der blive foretaget en nøje gennemgang af anlægsprojekterne. Restbevillingerne bør i den sammenhæng i væsentlig højere grad periodiseres i overensstemmelse med projekternes forventede gennemførelse.

/NR

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 1. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


2. ØK Budgetforslag 2016


Sagsnummer
00.30.00-S00-70-14
Resume

Forslag til budget for 2016 og overslagsårene 2017-2019 fremsendes til 1. behandling af budget 2016.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget videresender det foreliggende budgetforslag for 2016 og overslagsårene 2017-2019 til Byrådets 1. behandling.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Fraværende i Økonomi- og Erhvervsudvalget - 1. september 2015:
Hans Bang-Hansen


Fraværende i Byrådet - 8. september 2015:
Helle Frost

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget fik den 16. juni 2015 forelagt et foreløbigt budgetforslag for 2016 og overslagsårene. Budgetforslaget indeholdt udgiftssiden af budgettet i form af udvalgenes budgetforslag samt en forventning til kommunens indtægtsside.

Medio juli har Social- og Indenrigsministeriets udmeldt de kommunale tilskuds- og udligningsbeløb samt de statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Indtægtssiden af budgettet foreligger derfor nu. Der mangler dog tilbagemeldinger på kommunens ansøgninger til den sociale særtilskudspulje samt lånepuljer administreret af Social- og Indenrigsministeriet. Tilbagemeldingerne på ansøgningerne forventes at foreligge på mødet.

Som følge af fastsættelse af indtægtssiden samt nogle tilpasninger på udgiftssiden er budgetforslaget for 2016-2019 blevet korrigeret.

Samlet set giver korrektionerne en forbedring af bundlinjen på ca. 45 mio. kr. i 2016 i forhold til budgetoversigten fra juni. Forbedringen skyldes primært et højere tilskud til styrkelse af likviditeten end tidligere forventet.

Budgetforslag 2016-2019, skattefinansieret område

Nettotal, mio. kr.

Budgetforslag 2016

Budget-

overslag 2017

Budget-

overslag 2018

Budget-

overslag 2019

Drift:

2016-priser vedr. drift og anlæg

Driftsvirksomhed, i alt

5.021,2

4.999,3

4.984,4

4.977,3

P/L-regulering vedr. drift

95,4

187,9

282,3

Lov- og Cirkulæreprogram

0,8

0,3

0,4

0,4

Aktivitetsbestemt medfinansiering

-8,0

-8,0

-8,0

-8,0

Øvrige ændringer

3,3

2,8

2,8

2,8

Renter, netto

18,7

17,0

17,0

16,9

Afdrag på lån

124,0

124,0

125,0

126,0

Bidrag til regionen

11,3

11,6

11,9

12,2

Drift, i alt

5.171,2

5.242,2

5.321,3

5.409,7

Indtægter:

Kommunal udligning

1.229.4

1.139,7

1.115,0

1.082,6

Statstilskud

104,8

166,2

145,7

124,8

Særlige tilskud

357,6

329,3

323,3

322,5

Kommunal indkomstskat

3.256,7

3.414,1

3.527,0

3.648,3

Øvrige skatter

373,4

361,7

379,0

398,7

Indtægter, i alt

5.321,8

5.411,1

5.490,0

5.576,9

Driftsoverskud før anlæg

150,6

168,8

168,7

167,2

Skattefinansierede anlægsudgifter, netto

139,8

186,4

195,3

222,4

Optagelse af lån

15,0

25,0

25,0

25,0

Forøgelse af kassebeholdning

25,8

7,4

-1,6

-30,2

Drift:
I forslaget til driftsbudgettet er der over sommeren indregnet en række forhold herunder justeringer i løn- og prisfremskrivningen og konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet.

Konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet på udgifts- og indtægtssiden i oversigten. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet fremgår af bilag 3.

Endvidere forventes udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet at blive 8,0 mio. kr. mindre i 2016 end tidligere forventet.

Øvrige ændringer

Øvrige ændringer vedrører nogle tekniske korrektioner til budgetforslaget. Det drejer sig blandt andet om korrektioner angående administrationsbidraget til Udbetaling Danmark, kollektiv trafik samt en sænkning af færgetaksten vedr. godstransport til Endelave. Udgiften til denne sænkning af taksten er på 540.000 kr. og modsvares af et tilskud på indtægtssiden.

Serviceudgifter
Samlet set indeholder budgetforslaget et serviceudgiftsniveau, der er ca. 5 mio. kr. højere i forhold til niveauet i budget 2015. Der skal dog bemærkes, at der i forhold til 2015 er flyttet 23 mio. kr. fra overførselsområdet til serviceudgiftsområdet. Serviceudgifterne i budgetforslaget er 6,7 mio. kr. under den vejledende serviceramme for 2016, der er udmeldt af KL.

Indtægter:
Indtægtssiden er korrigeret med den endelige udmelding fra Social- og Indenrigsministeriet vedrørende tilskud og udligning samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Overordnet set er indtægtssiden 32 mio. kr. større i 2016 i forhold til forventningen i juni. Generelt modsvares øgede skatteindtægter næsten fuldt ud af mindre tilskuds- og udligningsbeløb. Så det er primært et større tilskud til styrkelse af likviditeten end tidligere forventet, der har forbedret indtægtssiden.

Tilskud og udligning

Horsens Kommune vil modtage 85,2 mio. kr. i 2016 til styrkelse af likviditeten. I juni var der indarbejdet en forventning om 28,3 mio. kr. Kommunerne modtager samlet set 3,5 mia. kr. til styrkelse af likviditeten i 2016.

Horsens Kommune har endvidere ansøgt om tilskud i 2016 fra §17-puljen til kommuner med særlige sociale problemer i visse dele af kommunen. Det forventes, at svaret på denne ansøgning vil foreligge på mødet. Der er budgetteret med et tilskud fra denne pulje på 15 mio. kr. svarende til niveauet i 2015.

I økonomiaftalen for 2016 mellem KL og regeringen indgår der et årligt omprioriteringsbidrag fra kommunerne svarende til 1 % af kommunernes serviceudgifter. For Horsens betyder det et årligt bidrag på 37 mio. kr. I 2016 går 30 mio. kr. af dette bidrag tilbage til Horsens igen.

Størrelsen af overslagsårenes særtilskud samt tilbageløb af omprioriteringsbidraget er behæftet med stor usikkerhed, da de afhænger af udfaldet af de kommende års økonomiaftaler mellem KL og regeringen. KL har ingen vurdering vedr. størrelsen på særtilskuddene eller tilbageløbet af omprioriteringsbidraget. I de efterfølgende år er der budgetteret med et årligt tilbageløb af bidraget på 20 mio. kr., og der er indarbejdet en antagelse om, at Horsens samlet set vil modtage 62,0 mio. kr. årligt i tilskud til styrkelse af likviditeten samt tilskud fra §17 puljen.

I bloktilskuddet indgår fra 2016 den såkaldte ældremilliard. Horsens Kommunes andel heraf på 15,5 mio. kr. er derfor indregnet på indtægtssiden. Beløbet er ikke indregnet på udgiftssiden, da beløbet ikke længere er øremærket ældreområdet, og derfor indgår beløbet til Byrådets prioritering.

Under tilskud og udligning er der desuden afsat 25 mio. kr. i 2016 til imødegåelse af en eventuel negativ efterregulering vedr. det budgetgaranterede område og beskæftigelsestilskuddet.

Betingede bloktilskud

Der er budgetteret med, at kommunerne under et holder sig under de udmeldte rammer for serviceudgifter, så det betingede bloktilskud, der for Horsens Kommune udgør 46 mio. kr., kommer til udbetaling.

Valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag

I forbindelse med budgetlægningen har kommunerne mulighed for at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget eller anvende et statsgaranteret beløb. Kommunen kan vælge at selvbudgettere, hvis man forventer større indtægter end forudsat af staten. Vælger kommunen at selvbudgettere, tager kommunen selv risikoen, hvis udskrivningsgrundlaget viser sig lavere end forudsat. I opgørelsen af indtægtssiden af budgetforslaget er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kommunens eget udarbejdede skøn for udskrivningsgrundlaget i 2016 ligger på niveau med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvilket betyder, at der ikke kan forventes et merprovenu ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti.

Anlæg:

I forslaget til investeringsoversigt for 2016-2021 er der foretaget nogle få justeringer i forhold til forslaget i juni. Det drejer sig om en rebudgettering af udgifter til færdiggørelse af byggemodninger . Forslag til investeringsoversigt fremgår af bilag 1.

Endvidere fremgår udvalgenes anlægsønsker, som blev fremsendt i juni, af bilag 2. Efterfølgende er der fremsendt yderligere anlægsønsker. Disse anlægsønsker fremgår af bilag 4. Anlægsønskerne er ikke indarbejdet i budgetoversigten.

Lån:
Der er i budgetforslaget budgetteret med en lånemulighed på 15 mio. kr. i 2016. Det drejer sig om lån til energibesparende foranstaltninger samt byfornyelsesprojekter, som er låneberettiget i henhold til lånebekendtgørelsen. Der er søgt om låneadgang fra to lånepuljer. Det drejer sig om puljen til styrkelse af likviditeten samt anlægspuljen. Svaret på låneansøgningen forventes at foreligge på mødet.

I de efterfølgende år er der budgetteret med en lånemulighed på 25 mio. kr. årligt, da der også budgetteres med lån til anlæg vedr. gadebelysning, der ligeledes er låneberettiget i henhold til lånebekendtgørelsen.

Likviditet:

Kommunerne har en lovmæssig forpligtigelse til at orientere økonomiudvalg og byråd om den gennemsnitlige likviditet målt 365 dage bagud (kassekreditreglen). Falder den gennemsnitlige likviditet til 0 eller derunder, kommer kommunen ”under administration”. Den seneste gennemsnitlige likviditet i Horsens Kommune målt med udgangen af 2. kvartal 2015 udgjorde 405,9 mio. kr.

En prognose for likviditeten viser, at den gennemsnitlige likviditet i 2015 vil udgøre ca. 450 mio. kr.

Der forventes en gennemsnitlig likviditet i 2016 på ca. 425 mio. kr. under en forudsætning om balance mellem udgifter og indtægter i budget 2016 samt forbrug af overførte anlægsudgifter fra tidligere år på 50 mio. kr. i 2016, som derfor gennemsnitlig vil belaste likviditeten med 25 mio. kr. i 2016.

Ændringsforslag til budgettet
Fristen for ændringsforslag til budgettet er den 24. september 2015 kl. 12.00. Fristen for underændringsforslag er den 5. oktober 2015 kl. 12.00.

/TSN

Det samlede budgetforslag 2016 med oversigter og bemærkninger fremsendes elektronisk til Byrådet.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 1. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen