Vis emner under Forside

Byrådet - Referat

Dato: 27. oktober 2015
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. ØK Budgetopfølgning pr. 31. august 2015


Sagsnummer
00.30.14-S00-4-15
Resume

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2015.

Der forventes et samlet merforbrug på 25,3 mio. kr. på de rammebelagte områder og et samlet mindreforbrug på 24,3 mio. kr. på de ikke rammebelagte områder. På det skattefinansierede område søges der således tillægsbevilling til budget 2015 til et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. jf. bilag 1.

På finansieringssiden forventes samlede merindtægter på 20,1 mio. kr. i 2015. Hovedparten af merindtægterne vedrører tilskud og udligning, hvor der forventes merindtægter på samlet set 18,1 mio. kr., og de resterende 2,0 mio. kr. vedrører skatter jf. bilag 1.

Budgetopfølgningen viser således samlede nettomerindtægter på 19,1 mio. kr. på driften, som tilføres likvide midler.

Der forventes et merforbrug på balanceforskydninger, afdrag på 1,4 mio. kr. jf. bilag 1. Merforbruget skyldes indfrielse af et lån i forbindelse med ejendomssalg. Merforbruget finansieres på anlægssiden af puljen vedrørende salg af diverse ejendomme.

Der foretages desuden en række budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg og mellem politikområder indenfor det enkelte udvalg jf. bilag 2.

Der er foretaget anlægsopfølgning pr. 31. august 2015. I den forbindelse vurderes det, at det ikke er muligt at gennemføre alle årets planlagte anlægsprojekter. Der overføres derfor i alt netto 36,1 mio. kr. fra 2015 til efterfølgende år. Desuden lægges der 12,4 mio. kr. i kassen vedrørende en række anlægsprojekter. Der søges tillægsbevillinger til anlægsarbejder på i alt 0,6 mio. kr. i 2015. Endelig søges der anlægsbevillinger til en række anlægarbejder.

Budgetopfølgningen viser nettomerindtægter på 19,1 mio kr. på driften, som tilføres likvide aktiver. På anlægssiden tilføres likvide midler 12,4 mio. kr. Samlet set tilføres likvide aktiver således 31,5 mio. kr.

Endelig søges der bemyndigelse til, at administrationen kan korrigere anlægsbevillinger i forbindelse med udkontering af salgsindtægter, salgsomkostninger og færdiggørelse vedrørende byggemodninger fra centrale puljer til de enkelte anlægsarbejder.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet tager budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 til efterretning.
 2. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2015 i henhold til specifikationen i bilag 1 til det skattefinansierede rammebelagte område på i alt 25,3 mio. kr. og det ikke rammebelagte område på i alt -24,3 mio. kr., i alt 1,0 mio. kr., finansieret af likvide aktiver
 3. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2015 på i alt -20,1 mio. kr. vedrørende finansiering jf. bilag 1. Beløbet tilføres likvide aktiver.
 4. Byrådet giver tillægsbevilling til budget 2015 på i alt 1,4 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger jf. bilag 1. Beløbet finansieres af puljen vedrørende salg af diverse ejendomme på anlæg.
 5. Byrådet godkender, at der foretages budgetneutrale omplaceringer i henhold til bilag 2.
 6. Byrådet giver tillæg til rådighedsbeløb til budget 2015 på i alt -47,8 mio. kr. vedrørende anlæg jf. bilag 3, tillæg til rådighedsbeløb til budget 2016 på 27,0 mio. kr. og tillæg til rådighedsbeløb til budget 2017 på 7,8 mio. kr. til budget 2017. Likvide midler tilføres i alt netto 12,4 mio. kr.
 7. Byrådet giver tillæg til anlægsbevillinger til budget 2015 på i alt -87,9 mio. kr. jf. bilag 4
 8. Byrådet bemyndiger administrationen til at foretage korrektioner af anlægsbevillinger til salgsomkostninger, salgsindtægter og færdiggørelse vedrørende byggemodninger i forbindelse med udkontering af rådighedsbeløb fra centrale puljer til de enkelte anlægsprojekter.
Beslutning

Byrådet vedtog indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Fraværende i Byrådet - 27. oktober 2015:

Bjarne Sørensen og Per Løkken

Sagsfremstilling

Som en del af den samlede økonomistyring i Horsens Kommune gennemføres der to gange om året en budgetopfølgning på kommunens samlede økonomi. Budgetopfølgningen er drøftet i de respektive fagudvalg.Budgetopfølgningen forelægges nu samlet for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Budgetopfølgningen er baseret på forbruget pr. 31. august 2015.

Skattefinansieret drift

Budgetopfølgningen viser overordnet set, at der forventes et merforbrug på de skattefinansierede rammebelagte områder på i alt 25,3 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser samtidig, at der på de skattefinansierede ikke rammebelagte områder forventes et mindreforbrug på 24,3 mio. kr.

Det samlede forventede merforbrug på det skattefinansierede område på i alt 1,0 mio. kr. finansieres af likvide midler.

Budgetopfølgningen for de enkelte udvalg er nærmere beskrevet i bilag 1.

Finansiering og balanceforskydninger

Der forventes samlede merindtægter på finansieringssiden på 20,1 mio. kr. i 2015 jf. bilag 1. Hovedparten af merindtægterne vedrører tilskud og udligning, hvor der forventes merindtægter på samlet set 18,1 mio. kr., og de resterende 2,0 mio. kr. vedrører skatter.

Der forventes et merforbrug på balanceforskydninger, afdrag på 1,4 mio. kr. jf. bilag 1. Merforbruget skyldes indfrielse af et lån i forbindelse med ejendomssalg. Merforbruget finansieres på anlægssiden af puljen vedrørende salg af diverse ejendomme.

Budgetneutrale omplaceringer

Der foretages budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg og mellem politikområder indenfor det enkelte udvalg jf. bilag 2.

Anlægsopfølgning pr. 31. august 2015

Der er foretaget anlægsopfølgning pr. 31. august 2015. Det vurderes, at det ikke er muligt at gennemføre alle årets planlagte anlægsprojekter. Derfor omplaceres rådighedsbeløb på i alt netto 28,1 mio. kr. fra 2015 til 2016 og 8,0 mio. kr. fra 2015 til 2017. Desuden fremrykkes 0,2 mio. kr. fra 2017 til 2015.

Som følge af anlægsopfølgningen søges der tillige tillægsbevilling på netto 0,6 mio. kr., primært til Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse (jordskælvspuljen) som følge af påbud.

I forbindelse med anlægsopfølgningen tilføres likvide aktiver i alt 12,4 mio. kr., fortrinsvis som følge af afslutningen af en række projekter vedrørende energibesparende foranstaltninger.

Samlet set søges et tillæg til rådighedsbeløb på netto -47,8 mio. kr. til 2015 og henholdsvis netto 27,0 mio. kr. og netto 7,8 mio. kr. til 2016 og 2017, jf. bilag 3.

Der er ligeledes i anlægsopfølgningen foretaget en bevillingsteknisk gennemgang af anlægsprojekterne, hvilket resulterer i, at der søges om tillæg til anlægsbevillinger på netto -87,8 mio. kr., jf. bilag 4.

Ved hvert månedsskifte foretages omplacering af rådighedsbeløb vedrørende salgsomkostninger, salgsindtægter og fra 2016 færdiggørelsesudgifter vedrørende byggemodninger fra centrale puljer til de enkelte anlægsprojekter. I den forbindelse indstilles det, at administrationen bemyndiges til at korrigere de berørte anlægsprojekters anlægsbevillinger som følge af omplaceringen.

MOKR/AN

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. oktober 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


2. ØK Forslag til Planstrategi 2015


Sagsnummer
01.02.03-P15-1-13
Resume

Byrådet skal mindst hvert fjerde år offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (Planstrategi). Strategien fortæller borgerne, hvordan Byrådet ønsker, at kommunen skal udvikle sig, samt hvordan Byrådet vil revidere kommuneplanen.

Der er udarbejdet et forslag til en planstrategi, der som udgangspunkt bygges op omkring 4 fokuspunkter. Fokuspunkterne vil pege på, hvilke konkrete planlægningsmæssige projekter, der skal tages hul på i den kommende planperiode, og hvordan kommuneplanen revideres. I starten af 2015 blev der afholdt temamøde med Byrådet, hvor de 4 fokuspunkter blev diskuteret.

De 4 fokuspunkter er:

 • Ny by(del)
 • Byens puls
 • Natur og multifunktionelle landskaber
 • Fremtidens infrastruktur

Under hver af disse fire overskrifter præsenteres en overordnet strategi, en række planindsatser, ligesom der beskrives, hvilke væsentlige emner det forventes at påvirke i planperioden. Derudover er der et afsnit om Agenda 21, som blandt andet indeholder emner som klima, energi, affald, grøn erhvervssatsning og trafik.

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager forslag til Planstrategi 2015.
 2. Byrådet beslutter at sende forslag til Planstrategi 2015 i offentlig høring i minimum 8 uger.
Beslutning

Byrådet vedtog indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Fraværende i Byrådet - 27. oktober 2015:

Bjarne Sørensen og Per Løkken

Sagsfremstilling

Kommunen skal udarbejde en kommuneplan, som er en plan for kommunens fysiske udvikling over en planperiode på 12 år. Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for denne udvikling. En del af arbejdet med kommuneplanen er, at Byrådet mindst hver fjerde år skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (Planstrategi). Strategien fortæller borgerne, hvordan Byrådet ønsker, at kommunen skal udvikle sig, samt hvordan Byrådet vil revidere kommuneplanen. Herudover skal Byrådet beskrive, hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (Lokal Agenda 21-strategi).

Horsens Kommune beslutter selv, hvordan indhold, form og omfang af strategien skal være. Byrådet beslutter også selv, om Planstrategi og Lokal Agenda 21 strategi skal være selvstændige strategier, eller om strategien for Lokal Agenda 21 udarbejdes som en integreret del af planstrategien. I dette forslag til Planstrategi er den Lokale Agenda 21 strategi indarbejdet som en integreret del af strategien.

Planstrategien skal også beskrive, hvad Horsens Kommune har gennemført af planlægning siden den seneste revision af kommuneplanen. Samtidig skal det fremgå af strategien, om der vil ske en hel eller delvis revision af kommuneplanen i valgperioden.

Planstrategien skal skabe sammenhæng mellem visionen og den fysiske udvikling. Strategien skal være operationel og fungere som administrationsgrundlag for det videre arbejde med den fysiske planlægning i Kommuneplan 2017.

Der er udarbejdet et forslag til en planstrategi, der som udgangspunkt bygges op omkring 4 fokuspunkter. Fokuspunkterne vil pege på, hvilke konkrete planlægningsmæssige projekter, der skal tages hul på i den kommende planperiode, og hvordan Kommuneplanen revideres. I starten af 2015 blev der afholdt temamøde med Byrådet, hvor de 4 fokuspunkter blev diskuteret.

Planstrategien fastlægger de nødvendige politiske prioriteringer for kommunens fremtidige fysiske udvikling. En tydelig og skarp profil kan samtidig gøre det enklere for administrationen at navigere i forhold til påvirkninger udefra og i de samarbejder, som kommunen indgår i.

Planstrategien skal:

 • via Byrådets visioner og prioriteringer sætte kursen for kommunens fysiske udvikling.
 • adressere de helt centrale udfordringer, som kommunen står overfor og kan derfor opfattes som et styringsværktøj i de løbende politiske og administrative prioriteringer for denne udvikling.
 • være en integreret del af den samlede planproces. Således skal strategien lægge sporene til den kommende kommuneplan 2017, og hvad der skal sættes fokus på, når kommuneplanen skal revideres. Planstrategien skal derfor sikre koblingen mellem de overordnede strategiske planer og den fysiske planlægning.
 • danne ramme for revision af kommuneplanen og opstille samtidig pejlemærker for, hvordan Byrådet vil arbejde med virkeliggørelse af visionen for Horsens Kommune i andre relevante sammenhænge.

Horsens Kommune er placeret centralt i det østjyske vækstområde og oplever en markant vækst. Der er vækst i både indbyggertal og antallet af arbejdspladser. Befolkningen er steget i Horsens Kommune de seneste år, og alt tyder på, at denne stigning vil fortsætte. Sammen med Aarhus er Horsens den kommune, der vokser mest i regionen. I forhold til arbejdspladser er det kun Skanderborg og Horsens Kommuner i Region Midtjylland, som har oplevet vækst i antallet af arbejdspladser i perioden 2011-2013. Samlet set har man som borger adgang til knap 500.000 arbejdspladser inden for ca. 60 minutters kørsel [Jyllandskorridoren, Nøgletal]. Pendlingen ind og ud af Horsens er over en periode på 10 år steget med 37%, mens den i København i den samme periode er steget med 3,8%. Planstrategien adresserer denne vækstsituation og formidler samtidig, hvorledes Byrådets vision skal komme til udtryk i den fysiske udvikling den i kommende planperiode. Planperioden for den kommende kommuneplan er 2017-2029.

Udgangspunktet er 4 fokuspunkter:

 • Ny by(del)
 • Byens puls
 • Natur og multifunktionelle landskaber
 • Fremtidens infrastruktur

Under hver af disse fire overskrifter præsenteres en overordnet strategi, en række planindsatser, ligesom der beskrives, hvilke væsentlige emner det forventes at påvirke i planperioden. Derudover er der et afsnit om Agenda 21, som blandt andet indeholde emner som klima, energi, affald, grøn erhvervssatsning og trafik.

Ny by(del)

Horsens vokser, og de eksisterende bydele er efterhånden fuldt udbygget. Med den seneste revision af de fremtidige byzonearealer er der flere bydele, hvor arealerne til boligudbygningsmulighederne er brugt op. Derfor er det, set i lyset af Horsens Kommunes vækst, meget aktuelt at påbegynde planlægningen for, hvor denne langsigtede vækst skal ske.

Der er allerede i Kommuneplan 2009 nævnt en mulighed for at placere en ny by(del) nord for Nørrestrand ved Horsens. Denne mulighed skal nu bringes i spil, så der udlægges et perspektivområde, således at der kan dannes et fornuftigt og bæredygtigt grundlag for den langsigtede byudvikling i Horsens. Visionen er, gennem en langsigtede planlægning, at skabe en ny levende og grøn by(del) med mellem 6-9.000 nye indbyggere.

Byens puls

Selvom der bygges nye boliger og udvikles nye byområder, skal der stadig sikres en høj bo- og levekvalitet i de eksisterende bydele og mellembyer. Derfor skal der i stigende grad fokus på kvalitet i byomdannelsen af både bygninger, grønne rum og infrastruktur. Dette skal ske både i fortætning, i fornyelse og i nytænkning af de eksisterende byområder. Byens puls skal fremtidssikres i de eksisterende bydele således, at det fortsat er attraktivt for kommunens borgere, tilflyttere og erhvervsdrivende at investere i de gamle boligområder og bydelscentre.

Bylivet og kvartersidentiteten skal fortsat i fokus i den fremtidige planlægning. Hvordan kan den fysiske planlægning understøtte og bygge videre på de eksisterende kvaliteter og værdier? Eksisterende bydeles karakteristika, kultur, historie, kvalitet og muligheder skal beskrives og være afsæt for fastlæggelse af en fremadrettet strategi.

Natur og multifunktionelle landskaber

Horsens Kommune har behov for at vurdere, hvilke kvaliteter og muligheder det åbne land rummer. Derfor sættes der også fokus på planlægningen i det åbne land, når kommuneplanen revideres i 2017. Overskriften Natur og Multifunktionelle landskaber bliver omdrejningspunktet for det fremtidige arbejde med blandt andet natur- og landskabstemaerne i kommuneplanen. Det gør de, fordi det er centralt at se på benyttelse kontra beskyttelse. Naturen, landskaberne og kulturmiljøerne skal aktiveres på den bedst mulige måde, som i nogle tilfælde vil være gennem beskyttelse og andre gennem benyttelse. Emnet er også vigtigt, fordi der er et stigende pres på arealerne til forskellige aktiviteter, så en bevidst prioritering af det åbne lands aktiviteter er derfor afgørende.

Horsens Kommunes åbne land skal bringes i spil som den attraktive ressource, det er både for landbrugsdrift, naturelskere og som bosætningsmulighed, der hvor dette er muligt.

Fremtidens infrastruktur

Fremtidens infrastruktur knytter sig på de tre øvrige temaer i planstrategien, da den er altafgørende i forhold til tilgængeligheden til og sammenhæng mellem både by, aktiviteter, natur og landskab.

Der vil være fokus på både den trafikale infrastruktur og den forsyningsmæssige infrastruktur under dette tema.

Der skal arbejdes med en aktiv og langsigtet planlægning, hvor der sikres areal, rum og mulighed for de forskellige typer af infrastruktur, da disse er altafgørende for en velfungerende og attraktiv kommune. Den store vækst i kommunen afføder også trafikale udfordringer, der skal tages hånd om. Hvilke typer trafikanter skal tilgodeses hvor og hvordan? Det er et af de spørgsmål, der skal arbejdes videre med i den kommende planperiode.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. oktober 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


3. ØK Revision af udrykningssammensætning


Sagsnummer
14.00.08-P15-1-15
Resume

Beredskabskommissionen besluttede den 2. september 2015 at tiltræde forslaget om en ændret udrykningssammensætning, der er et bilag til Risikobaseret Dimensionering 2013.

Beredskabskommissionen besluttede ligeledes at sende revisionen af udrykningssammensætningen videre til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og til godkendelse i Byrådet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet tiltræder Beredskabskommissionens indstilling.
Beslutning

Byrådet vedtog indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Fraværende i Byrådet - 27. oktober 2015:

Bjarne Sørensen og Per Løkken

Sagsfremstilling

Baggrund for revision af udrykningssammensætningen

For bl.a. at sikre kortest mulig responstid til borgere, institutioner og virksomheder i Horsens Kommune og for at implementere og anvende ny teknologi til sluknings- og redningsindsatser, vil Horsens Kommune, Service og Beredskab, indsætte en Hurtig Sluknings- og Redningsenhed i december 2015, som udskiftning af en eksisterende autosprøjte.

Den nye Hurtig Sluknings- og Redningsenhed er konstrueret ud fra erfaringer fra bl.a. Faaborg Midtfyn Brandvæsen, Randers Brandvæsen, Brandskolen Randers, Hillerød Brandvæsen og Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole. Hurtig Sluknings- og Redningsenhed er et mindre, hurtigt kørende køretøj med anvendelse af ny teknologi til sluknings- og redningsindsatser.

Ved implementeringen af Hurtig Sluknings- og Redningsenhed ændres udrykningssammensætningen, der er beskrevet i et bilag til den Risikobaserede Dimensionering 2013, og det er således ikke en revision af hele den risikobaserede dimensionering, ligesom der heller ikke ændres i serviceniveauet.

Baggrunden for den risikobaserede dimensionering er bekendtgørelse om risikobaseret redningsberedskab af den 3. august 2003.

Risikobaseret Dimensionering 2013 er godkendt af Byrådet den 26. november 2013.

Udrykningssammensætning

Som det fremgår af udrykningens sammensætning indsættes den hurtige sluknings- og redningsenhed H1 som primær køretøj på samtlige hændelser og suppleres med relevante følgekøretøjer.

På enkelte meldinger medtager døgnvagten (1+3) følgekøretøjet. Dette er alene på meldinger, hvor det vurderes, at det ikke er sandsynligt, at der skal anvendes røgdykkere ved ankomst.

Ved eventuelle samtidige hændelser anvendes stationsdækningen, sekundær udrykningen, hvis en sådan er oprettet. Alternativt afgår hele primærudrykningen på indsatsleders vurdering til hændelsen, således at udrykningsenheden ikke opdeles, og der er et ansvarligt antal brandmænd til hændelsen.

Ifølge Risikobaseret Dimensionering 2013 kaldes stationsdækning ved hændelser uden for det bynære område og ved hændelser indenfor det bynære område, såfremt udrykningsenheden ikke kan afgå fra skadestedet til eventuel samtidig hændelse.

Stationsdækningen afgår til skadestedet i autosprøjte til hjælp til efterslukning eller afløsning af Hurtig Sluknings- og Redningsenheden. Den hurtige sluknings- og redningsenhed vil således under endelig indsats dække slukningsområdet enten fra skadestedet eller fra hovedbrandstationen.

På enkelte hændelser reduceres primærudrykningen fra henholdsvis 11 og 13 mand til 9 mand, da det vurderes, at førsteindsatsen til disse hændelser kan løses med 9 mand.

Der ændres ikke i den samlede vagtstyrke på 1+2+12 på hovedbrandstationen.

/JB

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. oktober 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


4. ØK Erhvervelse af ejendom - vilje til ekspropriation


Sagsnummer
00.01.00-G00-28-09
Resume

Horsens Kommune har været i forhandlinger med ejeren af Silkeborgvej 91, 8700 Horsens om erhvervelse af ejendommen. Der er nu grund til at forvente, at arealerne kan erhverves.


Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet udtrykker vilje til at ekspropriere ejendommen i sin helhed i det omfang, der ikke kan indgås en mindelig aftale om kommunens erhvervelse af ejendommen.
Beslutning

Byrådet vedtog indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Fraværende i Byrådet - 27. oktober 2015:

Bjarne Sørensen og Per Løkken

Sagsfremstilling

Kommunen har i 2009 været i dialog med den tidligere ejer af ejendommen matr.nr. 1ab, Bygholm Hgd., Hatting beliggende Silkeborgvej 91, 8700 Horsens. Den tidligere ejer er faldet bort, og boet har kontaktet kommunen.

Ejendommen består af mindre ældre bygninger samt ca. 4,5 ha landbrugsjord. Den indgår i det lokalplanlagte område nord for Bygholm Sø - lokalplan 1-2012. Lokalplanen udlægger ejendommen dels til forskellige former for boliger, dels til rekreative arealer som supplement og gavn for borgerne, der vil komme til at bo i boligerne. Endvidere er en mindre del af ejendommen udlagt til erhverv.

Kommunen har i planlovens §47, stk. 1 hjemmel til at foretage ekspropriation, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Ejendommen ligger placeret midt i det kommende boligområde. Ejendommen vil med sin placering og aflange udformning i væsentlig grad vanskeliggøre en hensigtsmæssig udstykning, og ejendommens areal vil således ligge midt i det kommende boligområde. De øvrige lokalplanlagte arealer i området ejes af kommunen. Hvis kommunen ikke ejer det samlede lokalplanlagte areal, vil dette i betydelig grad vanskeliggøre en hensigstmæssig virkeliggørelse af lokalplanen.

I området er udstykket en enklave parcelhusgrunde i lokalplanområdets østlige ende. Endvidere er der konkrete forhandlinger i gang om salg af andre boligenklaver. Det er således administrationens vurdering, at det indenfor en ganske kort periode på 6 til 12 måneder vil blive nødvendigt at ekspropriere ejendommen, hvis der ikke kan findes en forhandlingsmæssig løsning.

Der er grund til at forvente, at lodsejer og kommunen kan indgå en frivillig aftale om kommunens erhvervelse af ejendommen. For sælger er det dog et væsentligt vilkår i en sådan handel, at der kan handles på ekspropriationslignende vilkår, hvilket forudsætter Byrådets vilje til at gennemføre ekspropriation i det tilfælde, at der ikke kan indgås en frivillig aftale.

crh/cly

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. oktober 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Til toppen


5. TM Kommuneplantillæg 8-2013, Centerformål, Sønderbrogade - endelig vedtagelse


Sagsnummer
01.02.03-P16-6-14
Resume

Sagen omhandler den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg 8-2013 for udvidelsen af et bydelscenter på Sønderbrogade i Horsens.

I høringsprocessen kom der ét høringssvar.

Høringssvaret omhandler primært spørgsmål til den offentlige proces, detaljeringsgraden af kommuneplantillægget og bekymring i forhold til højde og bebyggelsesprocent.

Høringssvaret giver ikke anledning til, at administrationen foreslår ændringer i forhold til det planforslag, som Byrådet vedtog i juni 2015, ud over mindre redaktionelle og tekniske rettelser.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager Kommuneplantillæg 8-2013, Centerformål, Sønderbrogade endeligt
 2. Byrådet offentligt bekendtgør den endeligt vedtagne plan.
Beslutning

Byrådet vedtog indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Fraværende i Teknik- og Miljøudvalget - 7. oktober 2015:

Tina Naldal, Kristian Dyhr og Dan Ingemann Jensen


Fraværende i Byrådet - 27. oktober 2015:

Bjarne Sørensen og Per Løkken

Sagsfremstilling

I sommeren 2014 blev der afholdt forudgående offentlighed for Tillæg 8 til Kommuneplan 2013. Der kom 5 høringssvar i perioden. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om høringssvarene efterfølgende.

Byrådet vedtog den 23. juni 2015 forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2013. Planforslaget har efterfølgende været i offentlig høring i perioden 30. juni 2015 til 26. august 2015.

Formålet med Kommuneplantillæg 8 er at udvide det eksisterende bydelscenter og ændre kommuneplanrammen for området til centerformål. Samtidig fastlægges en maksimal bebyggelsesprocent på 200.

I høringsprocessen kom der ét høringssvar. Høringssvaret omhandler primært spørgsmål til den offentlige proces, detaljeringsgraden af kommuneplantillægget og bekymring i forhold til højde og bebyggelsesprocent.

Høringssvaret giver ikke anledning til, at administrationen foreslår ændringer i forhold til det planforslag, som Byrådet vedtog i juni 2015, ud over mindre redaktionelle og tekniske rettelser.

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 7. oktober 2015.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. oktober 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


6. TM Vedtagelse af lokalplan 2015-15 Boliger, Rylevej, Horsens


Sagsnummer
01.02.05-P16-6-15
Resume

Sagen omhandler den endelige vedtagelse af Lokalplanforslag 2015-15 Boliger, Rylevej, Horsens.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager lokalplan 2015-15 Boliger, Rylevej, Horsens endeligt
 2. Byrådet offentliggør Lokalplan 2015-15 Boliger, Rylevej, Horsens.
Beslutning

Byrådet vedtog indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Fraværende i Teknik- og Miljøudvalget - 7. oktober 2015:

Tina Naldal, Kristian Dyhr og Dan Ingemann Jensen


Fraværende i Byrådet - 27. oktober 2015:

Bjarne Sørensen og Per Løkken

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 23. juni 2015 at offentliggøre forslag til lokalplan 2015-15 Boliger, Rylevej, Horsens.

Ved høringsperiodens udløb den 26. august 2015, havde Teknik og Miljø modtaget 3 høringssvar.

Høringssvarene giver ikke anledning til, at administrationen foreslår ændringer i planforslaget. Der vil kunne forekomme mindre tekniske og redaktionelle rettelser.

Forslag til stillingtagen til høringssvar fremgår af "Notat Høringssvar".

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 7. oktober 2015.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. oktober 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


7. TM Vedtagelse af forslag til lokalplan 2015-20, Dagligvarebutik på Præstevænget i Nim


Sagsnummer
01.02.05-P16-12-15
Resume

Sagen omhandler vedtagelse og offentliggørelse af forslag til lokalplan for en ny dagligvarebutik ved Præstevænget i Nim.

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til dagligvarebutik og overfører området til byzone samt udstikker retningslinjer for vejadgang, bebyggelsens udformning og placering, skiltning og beplantning samt tiltag til sikring af grundvandet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager at offentliggøre Lokalplan 2015-20, Dagligvarebutik på Præstevænget i Nim.
Beslutning

Byrådet vedtog indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Fraværende i Teknik- og Miljøudvalget - 7. oktober 2015:

Tina Naldal, Kristian Dyhr og Dan Ingemann Jensen


Fraværende i Byrådet - 27. oktober 2015:

Bjarne Sørensen og Per Løkken

Sagsfremstilling

Tilstedeværelsen af en dagligvarebutik er vigtig for bevarelsen af et levende lokalsamfund. Siden lukningen af købmanden på hovedgaden, har bysamfundet Nim og opland savnet mulighed for lokal dagligvarehandel.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik på Præstevænget og er i overensstemmelse med helhedsplan for Nim. Formålet med planen er blandt andet at fastlægge områdets anvendelse til dagligvarebutik og overføre området til byzone.

Lokalplanen udstikker retningslinjer for vejadgang, bebyggelsens udformning og placering, skiltning og beplantning samt tiltag til sikring af grundvandet.

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 7. oktober 2015.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. oktober 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


8. TM Ændrede vedtægter for Horsens Bygningsforbedringsfond


Sagsnummer
01.11.24-G01-12-14
Resume

En enig bestyrelse i Horsens Bygningsforbedringsfond ønsker at ændre vedtægterne for fonden.

Bestyrelsen ønsker at udvide fondens område og fremover at kunne støtte områder i landzone, hvor der er vedtaget en bevarende lokalplan.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager forslaget til ændrede vedtægter for Horsens Bygningsforbedringsfond.
Beslutning

Byrådet vedtog indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Fraværende i Teknik- og Miljøudvalget - 7. oktober 2015:

Tina Naldal, Kristian Dyhr og Dan Ingemann Jensen


Fraværende i Byrådet - 27. oktober 2015:

Bjarne Sørensen og Per Løkken

Sagsfremstilling

Horsens Bygningsforbedringsfond blev oprettet i starten af 1992 og har fungeret siden.

I tre år fungerede fonden i samarbejde med Boligministeriet og Landsforeningen for By og Landskab. Herefter har Horsens Kommune valgt selv at fortsætte arbejdet med fonden.

Horsens Kommune yder hvert år 289.198 kr. (250.000 kr. - 1992) til fonden.

Fonden tildeler rente- og afdragsfrie lån til ejere af private bygninger, der er bevaringsværdige fra før 1960, og som ligger i byzone.
Lånene tildeles med krav til byggeriets materialer og arkitektur.

Fondens vedtægter blev revideret sidst i 1996, hvor det blev muligt for butikker indenfor lokalplan 25´s område at modtage lån.

Lokalplan 25 er i dag erstattet af lokalplan 150 - 2013, hvilket i forslaget er konsekvensrettet. Ligeledes er det konsekvensrettet, at Fonden i dag tegnes af kommunens Teknik- og Miljøområde ifølge bestyrelsens beslutninger, da det i praksis er Teknik og Miljø, der tinglyser Fondens lån.

Bestyrelsen ønsker nu at udvide fondens område med landzoneområder, der er omfattet af en bevarende lokalplan. Samtidig indskrives, at lederen af kommunens planafdeling er født medlem af bestyrelsen.

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 7. oktober 2015.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. oktober 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


9. TM Andreas Steenbergs Plads, ombygning


Sagsnummer
01.11.00-P20-2-13
Resume

Teknik og Miljø har igangsat udarbejdelsen af skitseprojekt og detailprojekt for ombygningen af Andreas Steenbergs Plads.

Projekteringen forventes afsluttet i løbet af vinteren 2015/2016 og anlægsarbejdet udført i perioden april til september 2016.

Anlægsudgiften er overslagsmæssigt beregnet til 8,3 mio kr., som allerede er afsat på budgettet for 2015.

Sagen afgøres af Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 8,3 mio.kr. til Andreas Steenbergs Plads.
 2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet fordeles med 1,5 mio. kr. i 2015 og 6,8 mio. kr. i 2016.
 3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af de i budgettet afsatte midler til byudvikling.
 4. Byrådet godkender, at der fra budget 2017 indarbejdes afledt drift til drift af vejtræer og grønne områder ved Andreas Steenbergs Plads, 20.000 kr. årligt.
Beslutning

Byrådet vedtog indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Fraværende i Teknik- og Miljøudvalget - 7. oktober 2015:

Tina Naldal, Kristian Dyhr og Dan Ingemann Jensen


Fraværende i Byrådet - 27. oktober 2015:

Bjarne Sørensen og Per Løkken

Sagsfremstilling

Arbejdet med helhedsplanen for Horsens Midtby, Midtbyforbindelse, sætter fokus på at gøre midtbyområdet fra banegården gennem bykernen til havnen til et attraktivt og levende bycenter.

I 2015/2016 er der fokus på færdiggørelse af Andreas Steenbergs Plads og dermed den vestlige del af Midtbyforbindelsen.

Realdania har givet tilsagn om støtte på 7 mio. kr. til omdannelsen af den del af Andreas Steenbergs Plads, der ikke er kommunalt ejet. Midlerne tildeles under forudsætning af, at den private og kommunale del af pladsen renoveres samtidigt efter et samlet projekt.

Ved godkendelse af Horsens Kommunes budgetaftale 2015 blev det besluttet at reservere den nødvendige del af Byudviklingspuljen i 2015 til renovering af den kommunale del af Andreas Steenbergs Plads.

I forlængelse af et skitseprojekt fra SLA-arkitekterne, udarbejdet for taghaven på den kommende p-kælder på Beringsgårdens forplads, er SLA-arkitekterne anmodet om at udarbejde et sammenhængende projekt til den kommunale plads.

Pladsen skal fungere som en flot velkomst til Horsens for folk, der ankommer til stationen. Pladsen skal være rar at opholde sig på og lede folk op mod midtbyen og mod Fængslet. Den skal også fungere som forplads for det nye Campusbyggeri på den tidligere slagterigrund.

I forbindelse med gennemførelsen af projektet vil Konsul Jensens Gade blive lukket for gennemkørsel med biler.

Projekteringen forventes afsluttet i løbet af vinteren 2015/2016 og anlægsarbejdet udført i perioden april til september 2016.

Anlægsudgiften er overslagsmæssigt beregnet til 8,3 mio kr., hvoraf 1,5 mio. kr. skal anvendes i 2015 og de resterende 6,8 mio. kr. anvendes i 2016.

/ALYHA

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 7. oktober 2015.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen, med følgende bemærkning til punkt 1:

Byrådet giver anlægsbevilling på 8,3 mio. kr.

Rådighedsbeløbet frigives med 1,5 mio. kr. i 2015. Det resterende beløb frigives i 2016 under forudsætning af, at Teknik- og Miljøudvalget godkender skitsen for projektet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. oktober 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med følgende bemærkninger til punkt 1:

Byrådet giver anlægsbevilling på 8,3 mio. kr.

Rådighedsbeløbet frigives med 1,5 mio. kr. i 2015. Det resterende beløb frigives i 2016 under forudsætning af, at Teknik- og Miljøudvalget godkender skitsen for projektet.

.

Til toppen


10. TM Vandhandleplan for 1. planperiode


Sagsnummer
09.00.06-P15-1-12
Resume

Vedtagelse af Horsens Kommunes vandhandleplan for 1. planperiode frem til udgangen af 2015.

I forbindelse med vedtagelse af de statslige vandplaner i oktober 2014 skal Horsens Kommune senest den 30. oktober 2015 vedtage en vandhandleplan, der oplyser om, hvordan Horsens Kommune vil realisere vandplanen og dennes indsatser.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager Vandhandleplanen for Horsens Kommune for 1. planperiode frem til udgangen af 2015.
Beslutning

Byrådet vedtog indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Fraværende i Teknik- og Miljøudvalget - 7. oktober 2015:

Tina Naldal, Kristian Dyhr og Dan Ingemann Jensen


Fraværende i Byrådet - 27. oktober 2015:

Bjarne Sørensen og Per Løkken

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede i juni 2012 et udkast til vandhandleplan for Horsens Kommune.

Vandhandleplanen var lavet ud fra de indsatser, der var beskrevet i de statslige vandplaner for 1. planperiode frem til udgangen af 2015.

I december 2012 erklærede Natur- og Miljøklagenævnet, at de statslige vandplaner var ugyldige og skulle i fornyet høring. Det betød samtidigt, at Horsens Kommunes vedtagne vandhandleplan også var ugyldig. Dog var det fortsat muligt at søge om midler til en række af indsatserne, hvilket administrationen i Horsens Kommune har benyttet sig af.

Efter en fornyet høring blev de statslige vandplaner ændret og vedtaget i oktober 2014.

Én af de større ændringer var, at indsatsen om ændret vandløbsvedligeholdelse ikke længere indgik i planerne.

Senest et år efter vedtagelse af vandplanen skal kommunen have udarbejdet og vedtaget en ny vandhandleplan, altså inden udgangen af oktober 2015 og 2 måneder før 1. planperiodes udløb.

Vandhandleplanen skal beskrive, hvordan Horsens Kommune vil prioritere og udføre indsatserne i statens vandplan, som er følgende:

 • Genåbning af 2,8 km rørlagte vandløb fordelt på 7 lokaliteter
 • Fjernelse af 20 spærringer i vandløb
 • Restaurering i ca. 17 km vandløb fordelt på 15 strækninger
 • Etablering af 119 ha vådområder til fjernelse af 13,4 tons N årligt
 • Etablering af 24,3 ha fosfor-ådal fordelt på:

2,8 ha fosfor-ådal i oplandet til Nørrestrand

21,7 ha fosfor-ådal i oplandet til Bygholm Sø

 • Indsats ved 10 regnvandsbetingede udløb
 • Restaurering til fjernelse af intern fosforbelastning af Dallerup Sø
 • Krav om spildevandsrensning ved 660 ejendomme i det åbne land

Siden 2012 har kommunen allerede udført en del af disse indsatser, som hovedsageligt er finansieret af staten og EU.

Der er eksempelvis lavet vådområder i Bygholm Enge, Hansted og Horsens Enge, og der er fjernet flere mindre spærringer samt spærringerne ved Mattrup Gods og Gudenåen (Den genfundne bro).

I 2015 har der været to ansøgningsrunder, hvor kommunen har søgt finansiering til i alt 23 projekter.

Vandhandleplanen har været i offentlig høring fra den 30. april frem til den 30. juni 2015, hvor der indkom fire høringssvar (se bilag "Høringssvar samlet").

Resume af høringsvar og administrationens forslag til ændringer fremgår af hvidbog (se bilag "Hvidbog høringssvar til 2. høring af vandhandleplan").

Høringssvarene har givet anledning til enkelte mindre ændringer og rettelser i udkastet til vandhandleplanen (se bilag "Vandhandleplan 2015").

/FHL

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 7. oktober 2015.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. oktober 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


11. TM Takster til budget 2016 på Teknik- og Miljøområdet


Sagsnummer
00.01.10-Ø00-41-15
Resume

Teknik- og Miljøområdet fremsender takster vedrørende budget 2016 til godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender taksterne i bilag 1.
 2. Byrådet giver administrationen bemyndigelse til, i samarbejde med Beboerforeningen på Endelave, at indarbejde konsekvenserne af indførelsen af værdikort ved Endelavefærgen.
 3. Byrådet godkender betalingsvedtægt vedrørende byggesagsgebyret, vedlagt i bilag 2.
Beslutning

Byrådet vedtog indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Fraværende i Teknik- og Miljøudvalget - 7. oktober 2015:

Tina Naldal, Kristian Dyhr og Dan Ingemann Jensen


Fraværende i Byrådet - 27. oktober 2015:

Bjarne Sørensen og Per Løkken

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget fremsendte med deres budgetforslag 2016 i maj 2015 en række takster til budgettet.

På daværende tidspunkt var der ikke beregnet takster vedrørende følgende områder:

 • Langelinieanlægget
 • Horsens Lystbådehavn
 • Endelave Lystbådehavn
 • Endelavefærgen
 • Trafik og Vej, vejsyn
 • Gebyrer vedrørende affald og genbrug
 • Byggesagsgebyr

Alle takster/gebyrer vedrørende Teknik- og Miljøområdet er vedlagt i bilag 1.

Der knyttes enkelte bemærkninger til de takster/gebyrer, der er justeret efter fremsendelse af udvalgets budgetforslag i maj 2015:

Langelinieanlægget

Der er mulighed for at leje det grønne areal ved Langelinie.Takstbeløb fastholdes på samme niveau som i 2015.

Horsens og Endelave Lystbådehavn

Taksterne vedrørende Horsens Lystbådehavn og Endelave Lystbådehavn fremskrives efter nettoprisindekset pr. 1. oktober 2015. Herudover er der til takstbladet i 2016 tilføjet tre nye punkter og indarbejdet takst vedrørende frihavnspladser ved Horsens Lystbådehavn. Der er indarbejdet en månedspris, en pris for en efterårssæson samt muligheden for at holde båden på land 1 år, f.eks. i forbindelse med renovering.

Endelavefærgen

Ændringer, som følge af bekendtgørelse om nedsættelse af godstakster (lovændring fra juni 2015), er indarbejdet i taksterne til Endelavefærgen for budget 2016.

Det vedlagte takstblad har været til høring ved beboerforeningen, som ikke har bemærkninger til taksterne for 2016.

Ved Endelavefærgen ønsker man at indføre online booking. Dette giver mulighed for at indføre værdikort, der skal erstatte 10 turskort. Ved værdikort indbetaler man et givet beløb på "værdikortet", og efterfølgende vil man få rabat ved bestilling af billetter ved færgen.

Administrationen bemyndiges til i løbet af efteråret at ændre 10 turskort til værdikort. Ændringen vil blive gennemført inden for Endelavefærgens budgetramme og i samarbejde med beboerforeningen på Endelave.

Trafik og Vej, vejsyn

Administrationen afventer bekendtgørelsen til den nye vejlov, inden der tages stilling til, om der skal opkræves gebyr for vejsyn. Sagen vil blive fremsendt til politisk drøftelse, når bekendtgørelsen foreligger.

Byggesagsgebyr

Folketinget har besluttet, at de kommuner, der vil opkræve gebyr for byggesagsbehandling, skal opkræve gebyr efter medgået tidsforbrug.

I bilag 2 er Horsens Kommunes betalingsvedtægt vedrørende byggesager vedlagt. Heraf fremgår, hvilke byggesager, der opkræves gebyr for og til hvilken takst. I 2016 er timestaksten fastsat til 740 kr. pr. time.

Gebyrer vedrørende Affald og Genbrug

Gebyrer vedrørende Affald og Genbrug er genberegnet. Gebyrerne fremgår af bilag 1.

Overordnet set er nogle gebyrer sat ned (eksempelvis tømningsgebyr (hver 2 uge) og gebyrer vedrørende deponering). Tømningsgebyret er sat ned, da udbud af vognmandskørslen for indsamling af dagrenovation/restaffald har bevirket mærkbart lavere priser. En del af besparelsen modsvares af øgede udgifter til affald til forbrænding. Netto mindreudgift anvendes til at nedsætte affaldsgebyrerne for tømning af beholdere mv.

Andre gebyrer er prisfremskrevet med den almindelige prisfremskrivning, eksempelvis husholdningsgebyret.

/JEHE

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 7. oktober 2015.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. oktober 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


12. BS Anlægsbevilling til udenomsarealer ved Børneenhed Søndermark


Sagsnummer
00.30.00-Ø00-17-15
Resume

Byrådet besluttede den 23. april 2013 at iværksætte en ombygning af den tidligere Søndermarkskolen til Børneenheden Søndermark. Af sagsfremstillingen fremgår, at der ikke blev taget stilling til finansering af udgifter på skønsmæssigt 5,7 mio. til udenomsarealer og særligt inventar med videre.

Der søges hermed om anlægsbeviling og rådighedsbeløb i 2015 på 6,0 mio. kr. til udenomsarealer og inventar m.v. og 0,47 mio. kr. til etablering af produktionskøkken.

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

 1. Byrådet giver anlægsbevilling og frigiver rådighedsbeløb i 2015 på 6,0 mio. kr. til udenomsarealer, inventar m.v. ved Børneenheden Søndermark.
 2. Byrådet godkender, at anlægsbevillingen på 6,0 mio. kr. finansieres af Børne- og Skoleudvalgets driftsbudget for 2015.
 3. Byrådet giver anlægsbevilling og frigiver rådghedsbeløb på 0,47 mio. kr. til etablering af produktionskøkken ved Børneenheden Søndermark.
 4. Byrådet godkender, at anlægsbevilling på 0,47 mio. kr. finansieres af tidligere afsat anlægsramme under Børne- og Skoleudvalget til etablering af produktionskøkkener i daginstitutioner.
Beslutning

Byrådet vedtog indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Fraværende i Byrådet - 27. oktober 2015:

Bjarne Sørensen og Per Løkken

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 23. april 2013 at iværksætte ombygning af den tidligere Søndermarkskolen til Børneenheden Søndermark og frigav samtidig et rådighedsbeløb på 25 mio. kr. til formålet. Af sagsfremstillingen den 23. april 2013 fremgår, at: "Udendørs legeområder, særligt inventar med videre for ca. 5,7 mio. kr. er der på nuværende tidspunkt ikke fuld afklaring på med hensyn til finansieringen. Mulighederne for finansiering af denne del foreslås afsøgt i egne budgetter".

Ved behandling af budgetopfølgning pr. 30. april 2015 blev Byrådet på mødet den 23. juni 2015 orienteret om, at der forventes afsat 5,0 mio. kr. til Børneenheden Søndermark finansieret af mindreforbrug overført fra 2014. Det er siden blevet muligt at afsætte yderligere 1,0 mio. kr. indenfor uddannelsesområdets fælleskonti til Børneenheden Søndermark, jf. budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Hermed er der i alt mulighed for at afsætte 6,0 mio. kr. til udendørs legeområder og særligt inventar m.v.

Horsens Kommune, forældrebestyrelsen ved Daginstitution Søndermark og forældrebestyrelsen ved Horsens Byskole har i samarbejde med lokale foreninger fået udarbejdet et forslag til disponering og indretning af udenomsarealerne ved Børneenheden Søndermark. Disponeringsforslaget er lagt til grund for en række fondsansøgninger. På nuværende tidspunkt er der ikke givet positive tilsagn om fondsfinansiering. Disponeringsforslaget er vedlagt til orientering.

Forslaget til indretning af udenomsarealer indeholder parkeringsarealer, legepladser og udendørs læringsrum til børneenhedens skole og dagtilbud. I forbindelse med ombygningen er eksisterende legepladser og parkeringsarealer nedlagt og reetablering er derfor uundgåelig.

Fuld gennemførelse af planen for udenomsarealer vil skønsmæssigt koste ca. 7,2 mio. kr. Det er vurderingen, at der indenfor en ramme på 5,0 mio kr. kan gennemføres en brugbar løsning. Den resterende del af planen kan gennemføres i efterfølgende etaper og eventuelt finansieres af fondsmidler.

I februar 2014 besluttede Byrådet at udvide projektet ved Børneenhed Søndermark med etablering af 20 vuggestuepladser. Byrådet bevilgede i den forbindelse 3,0 mio. kr. til formålet. Etablering af ekstra vuggestuepladser og samling af daginstitutionens eksisterende pladser i nye lokaler indebærer i et vist omfang udgifter til nyt inventar. Der er som beskrevet ikke tidligere afsat midler til inventar. Det foreslås hermed, at der afsættes 1,0 mio. kr. til inventar m.v. i forbindelse med etablering af børneenheden, således at der i alt gives en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til udenomsarealer, inventar m.v.

Med etablering af Børneenheden Søndermark flyttes daginstitutionens produktionskøkken fra Sct. Georgshjemmets vuggestue på Fr. Bajersgade til Sønderbro Kulturhus' tidligere køkken på Søndermarkskolen. Flytningen indebærer blandt andet udskiftning og udvidelse af køkkeninventaret i produktionskøkkenet. Der er på Børne- og Skoleudvalgets anlægsbudget tidligere afsat en ramme til etablering af produktionskøkkener i daginstitutioner. Der resterer en uforbrugt ramme på 0,47 mio. kr. på budgettet til produktionskøkkener. Det foreslås hermed, at den resterende ramme på 0,47 mio. kr. frigives i forbindelse med flytning af daginstitutionens produktionskøkken fra Sct. Georgshjemmets vuggestue til Børneenheden.

/PSP

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 5. oktober 2015.

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. oktober 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


13. BS Boligsocial helhedsplan for 2016-2019


Sagsnummer
03.30.05-P20-2-14
Resume

Boligorganisationerne i Horsens Kommune har udarbejdet "Helhedsplan Horsens 2016-2019". Horsens Kommune har bidraget med input fra Byrådets temamøde den 24. marts 2015. Den nye helhedsplan er en fortsættelse af samarbejdet mellem boligorganisationerne og Horsens Kommune.

Helhedsplanen har været til orientering i Beskæftigelsesudvalget den 15. september 2015, i Velfærd- og Sundhedsudvalget den 23. september 2015 samt Børne- og Skoleudvalget den 5. oktober 2015. Punktet behandles som et beslutningspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. oktober 2015 og i Byrådet den 27. oktober 2015.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender den nye helhedsplan.
 2. Byrådet godkender, at det eksisterende driftsbudget på 0,9 mio. kr. pr. år flyttes fra Velfærds- og Sundhedsudvalgets ramme til Beskæftigelsesudvalgets ramme.
Beslutning

Byrådet vedtog indstilling fra Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Fraværende i Byrådet - 27. oktober 2015:

Bjarne Sørensen og Per Løkken

Sagsfremstilling

Boligorganisationerne i Horsens Kommune har udarbejdet "Helhedsplan Horsens 2016-2019". Horsens Kommune har bidraget med input fra Byrådets temamøde den 24. marts 2015. Den nye helhedsplan er en fortsættelse af samarbejdet mellem boligorganisationerne og Horsens Kommune.

De fem indsatsområder i den nye boligsociale helhedsplan er:

 1. Børn, unge og familie.
 2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv.
 3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati.
 4. Sundhed.
 5. Image og kommunikation.

De væsentligste ændringer i forhold til tidligere helhedsplan er:

 • Opprioritering af samskabelse på tværs af boligorganisationer, kommune, civilsamfund og erhvervslivet.
 • Fokus: flere midler til færre projekter - i alt 18 i den nye helhedsplan mod knap 60 i den gamle.
 • Flere aktiviteter, hvor beboerne selv skaber indholdet og driver aktiviteterne.
 • Væsentligt styrket evalueringsdesign for projekterne.

Processen frem til nu

Helhedsplanen er udarbejdet på baggrund af en prækvalifikationsansøgning, der blev behandlet af Byrådet den 27. november 2014. Prækvalifikationsansøgningen blev sendt til Landsbyggefonden i december 2014. Efter godkendelse fra Landsbyggefonden er selve Helhedsplanen udarbejdet af det boligsociale sekretariat i tæt dialog med Landsbyggefonden og Horsens Kommune.

Den nye helhedsplan har et klart fokus på uddannelse og beskæftigelse i tråd med tilbagemeldingerne fra Byrådets temamøde den 24. marts 2015. Herudover er der fokus på styrkede civilsamfundsindsatser igennem beboerdemokratiet og netværkssamarbejde samt sårbare familier og sundhed. Endelig er der tilføjet et indsatsområde med kommunikation for at synliggøre indsatserne og styrke boligområdernes image. Ligesom den nuværende helhedsplan vil der blive investeret i at skabe og udvikle kompetencer til handling i boligområderne.

Den nye helhedsplan har været til orientering i Beskæftigelsesudvalget den 15. september 2015, i Velfærd- og Sundhedsudvalget den 23. september 2015 samt Børne- og Skoleudvalget den 5. oktober 2015. Udvalgene tog orienteringen til efterretning og tiltrådte indstillingen vedrørende flytning af det eksisterende driftsbudget på 0,9 mio. kr. pr. år fra Velfærds- og Sundhedsudvalgets ramme til Beskæftigelsesudvalgets ramme.

Økonomi

Den samlede økonomi i den boligsociale helhedsplan er 23,2 mio. kr. Landsbyggefonden har givet tilsagn om 17,1 mio. kr. over fire år, hvilket er en væsentlig opprioritering i forhold til den gældende helhedsplan, hvor Landsbyggefonden gav 15 mio. kr. i tilskud over fem år.

Horsens Kommunes medfinansiering er 3,7 mio. kr. over den fire-årige periode.

Boligorganisationerne i Horsens bidrager med 1,6 mio. kr. til helhedsplanen og yderligere 0,8 mio. kr. til en pulje ved siden af helhedsplanen, der kan bruges til eksempelvis at udbrede økonomirådgivning til andre afdelinger end dem, der er nævnt i helhedsplanen.

En oversigt over den samlede økonomi fremgår af nedenstående skema.

Bevillinger

Beløb i mio. kr.

Landsbyggefonden

17,1

Horsens Kommune

3,7

Boligorganisationer

2,4

I alt

23,2

Ansvaret for samarbejde med det boligsociale område har hidtil været placeret i Velfærds- og Sundhedsudvalget, og den administrative bistand har været forankret i direktørområdet Velfærd og Sundhed. Med den nye helhedsplan flyttes opgaven til Beskæftigelsesudvalget og direktørområdet Uddannelse og Arbejdsmarked. Som konsekvens heraf flyttes det nuværende årlige kommunale budget til opgaven på 0,9 mio. kr. fra Velfærds- og Sundhedsudvalgets ramme til Beskæftigelsesudvalgets ramme.

/PSP

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. oktober 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


14. KU Vesthallen - Bedre omklædningsfaciliteter


Sagsnummer
04.04.00-Ø00-1-15
Resume

Med budgetaftale 2014 besluttede Byrådet at afsætte 4,1 mio. kr. til etablering af nye klubhusfaciliteter til Horsens Freja, og at Horsens Kommune skulle gå i dialog med Horsens Boldklub om optimering af deres klubhusfaciliteter.

Den 4. september 2014 vedtog Kulturudvalget nogle principper og pejlemærker for halområdet ("halanalysen"). Det fremgår bl.a., at Vesthallen skal være et lokalcenter for idrætsfaciliteterne i området.

Gennem efteråret 2014 og foråret 2015 har Kulturafdelingen og Ejendomscentret i samarbejde med Horsens Freja og Horsens Boldklub udarbejdet en overordnet programbeskrivelse for de fremtidige fælles klubfaciliteter. Horsens Boldklub har dog i foråret 2015 afstået fra videre deltagelse i projektet grundet manglende opbakning fra medlemmerne.

I forløbet blev yderligere to foreninger involveret: Løbeklubben Atletica og Horsens Sportsfiskerforening.

Atleticas tilknytning til projektet betyder, at der tilføres yderligere anlægsmidler, idet Byrådet i 2013 bevilgede 400.000 kr. til klubhusfaciliteter til Atletica. Derudover ønsker Atletica at tilføre yderligere anlægsmidler på 550.000 kr. af foreningens egne midler.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet beslutter, at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til en udgift på 5,05 mio. kr., fordelt med 2 mio. kr. i 2015 og 3,05 mio. kr. i 2016 og en indtægt fra Atletica på 0,55 mio. kr. i 2016 til etablering af ny/udvidelse af klubhusfaciliteter ved Vesthallen.
 2. Byrådet godkender, at Horsens Kommunes andel/rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. finansieres med 4,1 mio. kr. afsat i investeringsoversigten til etablering af nye klubhusfaciliteter til Horsens Freja og optimering af klubhusfaciliteter til Horsens Boldklub ved Vesthallen samt fra restrådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. vedrørende udvidelse af Atleticas klubhus på Hattingvej.
 3. Byrådet godkender, at de i budgettet afsatte driftsmidler til klubhusfaciliteterne til henholdsvis Horsens Freja, Vestergade 94, Horsens Boldklub, Fussingsvej 69 og Atleticas klubhus, Hattingvej 6, overføres til Vesthallen Fussingsvej 65 med virkning fra 1. januar 2017.
 4. Kulturudvalget tager stilling til den fremtidige benyttelse af Horsens Boldklubs klubhus.
Beslutning

Byrådet vedtog indstilling fra Kulturudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Fraværende i Kulturudvalget - 10. september 2015:

Dan Ingemann Jensen, Saliem H. Bader, Helle Frost og Dorte Normann


Fraværende i Byrådet - 27. oktober 2015:

Bjarne Sørensen og Per Løkken

Sagsfremstilling

Med budgetaftale 2014 besluttede Byrådet at afsætte 4,1 mio. kr. til etablering af nye klubhusfaciliteter til Horsens Freja, og at Horsens Kommune skulle gå i dialog med Horsens Boldklub om optimering af deres klubhusfaciliteter.

I budgetteksten fremgår det, at der ved Vesthallen skal etableres to nye omklædningsrum, møde-, klub- og depotrum samt, at det eksisterende cafeteria skal udvides. Samtidig skal Horsens Freja klubhus nedlægges, og Horsens Boldklubs klubhus fremtid skal afklares i dialog med Horsens Boldklub.

Den 4. september 2014 vedtog Kulturudvalget nogle principper og pejlemærker for halområdet ("halanalysen"). Det fremgår bl.a., at Vesthallen skal være et lokalcenter for idrætsfaciliteterne i området.

Nedenstående foreninger har været involveret ved opstart af projektet i samarbejdet om at skabe et lokalcenter i Vesthallen med fælles klubfaciliteter.

Horsens Freja

Horsens Freja har klubhusfaciliteter på Vestergades Idrætsanlæg. Grundet klubhusets dårlige stand har Byrådet i budget 2014 besluttet at afvikle klubhuset og i stedet etablere klubfaciliteter som en del af Vesthallen. Driftsudgifterne for klubhuset er årligt ca. 130.000 kr. Foreningen har 487 medlemmer heraf 387 under 25 år.

Horsens Boldklub

Horsens Boldklub har klubhusfaciliteter på Vestergades Idrætsanlæg. Det indgår i budgetaftalen 2014, at den fremtidige drift af klubhuset skal afklares. Deres nuværende klubhus er i dårlig stand. Forbruget er ca. 80.000 kr. pr. år til vand og varme. Horsens Boldklub benytter Vesthallen til omklædning, da deres nuværende klubhus ikke har omklædningsfaciliteter. Horsens Boldklub har via bestyrelsen skriftligt den 16. marts 2015 afstået fra at deltage i den fremadrettede proces, da man ikke kan finde opbakning fra foreningens medlemmer til flytning af aktiviteterne fra klubhuset til Vesthallen. Foreningen har 120 medlemmer heraf 50 under 25 år.

Det foreslås, at Horsens Kommune anviser Horsens Boldklub klubfaciliteter i Vesthallen, og at de frigjorte driftsmidler anvendes til driften af den ombyggede Vesthal. Hvis Horsens Boldklub ikke ønsker at gøre brug af dette, er der to muligheder:

 1. Horsens Kommune meddeler, at tilbuddet om klubfaciliteter i Vesthallen fastholdes, hvorefter klubhuset nedrives,
 2. at klubhuset sælges til Horsens Boldklub for et symbolsk beløb under forudsætning af, at huset anvendes til klubhus for Horsens Boldklub, og at klubben ikke fremover modtager drifts-/lokaletilskud fra Horsens Kommune.

Atletica

Foreningen har deres nuværende aktiviteter på Dyrskuepladsen, hvor Byrådet i budget 2013 bevilgede 400.000 kr. til udvidelse af deres kommunale klubhus. Projektet blev sat i bero grundet usikkerhed om Dyrskuepladsens fremtid i forbindelse med byudvidelse og motorvejstilkørslen ved Hatting. Atletica er tænkt ind i projektet med udgangspunkt i halanalysens konklusion om samling af forskelligartede aktiviteter ved Vesthallen som lokalcenter. Atletica har meddelt, at klubben ønsker at indskyde 550.000 kr. af egne midler i projektet, så foreningens ambitioner om udvidelse af medlemstal så vidt muligt indfries. Atletica vil få klublokaler i kælderen under Vesthallen.

Horsens Sportsfiskerforening

Har deres nuværende aktiviteter i kælderlokalet i Vesthallen. Sportsfiskerforeningen har ytret ønske om bedre handicapadgang til deres medlemmer, og aktiviteterne flyttes til mødefaciliteterne ved kantineområdet. Foreningen har ca. 250 medlemmer, hvor langt størstedelen er voksenmedlemmer over 25 år.

Gennem efteråret 2014 og foråret 2015 har Kulturafdelingen og Ejendomscentret i samarbejde med ovenstående foreninger via analyser og drøftelser arbejdet sig frem til en overordnet programbeskrivelse for de fremtidige fælles klubfaciliteter. Der er afholdt fire møder mellem foreningerne og Horsens Kommune. I overskriftsform indeholder udvidelse og ombygning følgende faciliteter:

 • udvidelse af møde-, kantine- og fællesfaciliteter til 50 personer
 • mere tilgængelighed og niveaufri adgang til hallen
 • handicaptoilet
 • to møderum til 20 personer
 • udvidelse med et omklædningsrum
 • to depotrum á 40 m2 til Atletica og Horsens Freja
 • et fleksibelt mødelokale til 40 personer, som også kan inddrages i kantineområdet
 • renovering af kælderlokale samt ekstra trappenedgang til lysindfald og brandvej.

Det endelig skitseforslag er præsenteret og godkendt af Horsens Freja, Atletica og Horsens Sportsfiskerforening. For Atleticas vedkommende har foreningen præsenteret projektet på et medlemsmøde, hvor planerne for Atleticas fremtidige klubhus i Vesthallen er drøftet. Beslutningen om Atleticas økonomiske bidrag er efterfølgende vedtaget ved en medlemsafstemning.

Økonomi

Atleticas tilknytning til projektet betyder, at der tilføres yderligere anlægsmidler, idet Byrådet i 2013 bevilgede 400.000 kr. til klubhusfaciliteter til Atletica. Derudover ønsker Atletica at tilføre yderligere anlægsmidler på 550.000 kr. af foreningens egne midler.

Forbrug af anlægsmidler estimeres til henholdsvis 2,0 mio. kr. i 2015 og 3,05 mio. kr. i 2016.

Med hensyn til nedrivningen af klubhusene Horsens Freja og Horsens Boldklub er udgiften ikke indregnet i anlægsbudgettet for Vesthallen. Det er estimeret, at nedrivningen beløber sig til 250.000 kr. pr. klubhus. Opgaven ligger hos Ejendomscentret, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er afsat midler, hvorfor nedrivningen af klubhusene vil ske, når de nødvendige midler er til rådighed indenfor det ordinære budget. Nedrivningen af klubhuset på Dyrskuepladsen sker i forbindelse med overdragelsen af arealet til anden benyttelse.

De afledte driftsudgifter ved udvidelsen af Vesthallen finansieres af driftsmidlerne til klubhusene hos Horsens Freja, Horsens Boldklub og Atletica. De samlede driftsudgifter for de tre klubhuse er ca. 280.000 kr. årligt.

Tidsplan for gennemførsel

Da den planlagte ombygning er udformet ud fra de deltagende foreningers ønsker og behov, har administrationen anmodet foreningerne om skriftligt at tilkendegive, at de vil flytte deres aktiviteter til de nye lokaler i Vesthallen. I forlængelse af de respektive foreningers endelig godkendelse af projektet, forventes projektering af udbudsmateriale igangsat og gennemført fra september – oktober, med licitation i november.

Udbud gennemføres i begrænset licitation som fagentreprise.

Byggestart forventes medio november med afslutning, aflevering og ibrugtagning af det færdige projekt ved sæsonstart i august 2016.

/KUHD

Historik

Kulturudvalget, 10. september 2015.

Kulturudvalget tiltrådte punkt 1 - 3.

Kulturudvalget besluttede at anvise Horsens Boldklub klubfaciliteter i Vesthallen, og de frigjorte driftsmidler anvendes til driften af den ombyggede Vesthal.

Hvis Horsens Boldklub ikke ønsker at gøre brug af dette, vil udvalget se positivt på, at klubhuset sælges til Horsens Boldklub for et symbolsk beløb under forudsætning af, at huset anvendes til klubhus for Horsens Boldklub, og at klubben ikke fremover modtager drifts-/lokaletilskud fra Horsens Kommune.


Økonomi- og Erhvervsudvalget, 6. oktober 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingens punkt 1-3.

Bilag

Til toppen


15. VS Tilsagn om støtte fra puljen: Sæt borgere og medarbejdere i samspil


Sagsnummer
00.01.00-P20-39-15
Resume

Horsens Kommune har fået tilsagn om 400.000 kr. fra puljen "Sæt borgere og medarbejdere i samspil".

Puljebeløbet skal dække aktiviteter, der understøtter implementeringen af HPS strategiens tema 1: "Forløsning af borgerens potentiale og oplevelse af service".

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender en indtægtsbevilling til Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte på 90.000 kr. i 2015 og 310.000 kr. i 2016.
 2. Byrådet godkender en udgiftsbevilling til Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte på 90.000 kr. i 2015 og 310.000 kr. i 2016.
Beslutning

Byrådet vedtog indstilling fra Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Torben Engholm deltog ikke i sagens behandling.


Fraværende i Byrådet - 27. oktober 2015:

Bjarne Sørensen og Per Løkken

Sagsfremstilling

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte har søgt og fået tilsagn om støtte fra puljen: "Sæt borgere og medarbejdere i samspil". Puljen er udbudt af "Fremfærd" og er målrettet kommunale projekter. Projekterne skal sætte de ressourcer i spil, som voksne borgere med komplekse problemstillinger har.

Puljebeløbet udgør 400.000 kr. og skal dække følgende aktiviteter:

 • Kick-off møder den 2. og 3. september 2015, hvor alle medarbejdere i Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte deltager.
 • Video- og speed-drawing film som inspiration og læring til at skabe organisatoriske mindshift fra udøver til facilitator.
 • Uddannelse af ca. 20 medarbejdere i Åben dialog.
 • Uddannelse af ca. 50 medarbejdere i Systematisk pædagogik.

Puljebeløbet skal afvikles i perioden august 2015 til juli 2016. Aktiviteterne understøtter implementeringen af HPS strategien.

"Fremfærd" er et partssamarbejde om udvikling af de kommunale kerneopgaver. Det fælles mål er at skabe effektive arbejdspladser, hvor opgaverne løses i et tæt samspil med borgerne, og hvor medarbejdere trives. Fremfærd er organiseret i fem områder, der iværksætter udviklingsarbejde inden for alle dele af den kommunale velfærd.

/CK

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 23. september 2015.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Dorte Normann og Ingerlise Thaysen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 6. oktober 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Til toppen


16. VS Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge


Sagsnummer
27.00.00-P20-8-15
Resume

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har givet tilsagn om støtte med 1.671.775 kr. i 2015-18 til gennemførelse af Projekt ”Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge”.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender indtægtsbevilling til Familieområdet på hhv. 187.200 kr. i 2015, 532.850 kr. i 2016, 553.300 kr. i 2017 og 398.425 kr. i 2018.
 2. Byrådet godkender udgiftsbevilling til Familieområdet på hhv. 187.200 kr. i 2015, 532.850 kr. i 2016, 553.300 kr. i 2017 og 398.425 kr. i 2018.
Beslutning

Byrådet vedtog indstilling fra Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Torben Engholm deltog ikke i sagens behandling.


Fraværende i Byrådet - 27. oktober 2015:

Bjarne Sørensen og Per Løkken

Sagsfremstilling

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har givet tilsagn om støtte med 1.671.775 kr. i 2015-18 til gennemførelse af Projekt ”Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte”.

Målgruppen vil omfatte ca. 120 unge (2015-2018) mellem 11-18 år, der er anbragte i plejefamilier.

Der etableres et klublignende tilbud, hvor anbragte unge mødes og har mulighed for at danne netværk. Der vil blive uddannet og tilknyttet en mentor til den unge. Projektet tilbyder støtte til at afslutte folkeskolen, ungdomsuddannelse og påbegynde beskæftigelse.

Projektet evalueres løbende med henblik på at følge effekten af indsatsen (opbygning af netværk, fastholdelse af skolegang/uddannelse). Erfaringerne kan anvendes af kommunens samarbejdspartner.

Projektstøtten på 1.671.775 kr. skal dække projektperioden 1. september 2015 - 31. august 2018, fordelt med 554.856 kr. i projekt år 1, 549.530 kr. i projektår 2 og 567.372 kr. i projektår 3.

Projektets udgifter er fordelt således:

2015: 187.200 kr.

2016: 532.850 kr.

2017: 553.300 kr.

2018 398.425 kr.

Bevillingsskema findes på sagen.

/EK

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 23. september 2015.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Ingerlise Thaysen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 6. oktober 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Til toppen


17. VS Strategi for demensområdet


Sagsnummer
27.00.00-P05-6-14
Resume

Der er udarbejdet et forslag til "Strategi for demensområdet 2015-2019". Strategien understøtter et meningsfyldt og aktivt hverdagsliv for borgere med demens og deres pårørende. Strategien indeholder 9 hovedspor: Tidlig opsporing, Lægelig udredning, Pårørende, Tilbuddene, Frivillige, Teknologiske hjælpemidler, Boligtilbud, Viden og Kompetencer.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender den fremsendte Strategi for demensområdet.
Beslutning

Byrådet vedtog indstilling fra Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Torben Engholm deltog ikke i sagens behandling.


Fraværende i Byrådet - 27. oktober 2015:

Bjarne Sørensen og Per Løkken

Sagsfremstilling

For at imødegå de fremtidige behov på demensområdet er der udarbejdet et forslag til "Strategi for demensområdet 2015-2019". Målet er, at Horsens Kommune forsat er i front på demensområdet til gavn for borgerne.

Strategien tager afsæt i Velfærds- og Sundhedsudvalgets målsætninger, de behov og opmærksomhedspunkter, der kom frem i Horsens Kommunes "Pårørendeundersøgelse 2013-14", "Demensundersøgelsen 2014" og "Demensredegørelsen 2015".

Strategien indeholder 9 hovedspor. I hvert spor er der formuleret en række indsatser, der skal udvikles eller forstærkes. De 9 hovedspor er:

 1. Tidlig opsporing
 2. Lægelig udredning
 3. Pårørende
 4. Tilbuddene
 5. Frivillige
 6. Teknologiske hjælpemidler
 7. Boligtilbud
 8. Viden
 9. Kompetencer

Indsatserne tager udgangspunkt i den hverdag, som kommunens medarbejdere og ledere i mødet med borgeren, pårørende og samarbejdspartnere, agerer i. Udgangspunktet for indsatsen er Horsens Kommunes værdier og mindset om sundhedsfremme. Hverdagen gøres håndterbar, begribelig og meningsfuld, så borgeren og de pårørende oplever sammenhæng. Fagligheden blandt kommunens medarbejdere er høj. Fagligheden tager udgangspunkt i en sundhedsfaglig, neuropædagogisk, neuropsykologisk og socialpædagogisk tilgang til indsatsen.

"Pårørendeundersøgelsen 2013-2014" blev lavet for at undersøge, om pårørende til borgere med en demenssygdom oplever sig støttet. Derudover var formålet at identificere, hvor Horsens Kommune kan justere sine tiltag, så borgeren med demenssygdom og de pårørende kan støttes i at leve et meningsfuldt hverdagsliv.

Hovedkonklusionen i "Pårørendeundersøgelsen 2013-2014" var, at der var behov for oprettelse af et demensteam. Demensteamet er finansieret af Ældrepuljen. Demensteamet varetager følgende opgaver:

 • Tovholderfunktion på borgerforløb
 • Hotline-funktion til brug for borgere, pårørende, samarbejdspartnere mm. ift. rådgivning og sparring
 • Oprettelse af støttegrupper for pårørende
 • Undervisning til borgere med en demenssygdom og pårørende
 • Rehabilitering herunder aktiviteter til borgere i eget hjem

"Demensundersøgelsen 2014" blev udarbejdet for at få et overblik over, hvor mange borgere, der var diagnosticeret med en demenssygdom eller havde symptomer på demenssygdom, og som Sundhed og Omsorg var i kontakt med. Endvidere var formålet at redegøre for udviklingen på demensområdet i Horsens Kommune fra 2009 til 2014. Undersøgelsen redegør for aldersfordeling, køn, grad af demenssygdom og lægelig eller ikke-lægelig udredning.

"Demensundersøgelsen 2014" viser følgende udvikling på demensområder fra 2009 til 2014:

 • Der er en større andel af borgere med demens (både i de almindelige plejeboliger og i hjemmeplejen og/eller sygeplejen).
 • Der er flere borgere med demens med udfordrende og forstyrrende adfærd (både i de almindelige plejeboliger og i hjemmeplejen og/eller sygeplejen).
 • Der er sket et fald i andelen af borgere med demens, der er lægeligt udredte.
 • Andelen af borgere, der fremtræder demente og graden af demenssygdom, varierer mellem de forskellige dele af kommunen.

Ældrerådet tog redegørelsen til efterretning. Ældrerådet forventer, at de nødvendige midler stilles til rådighed, således at nuværende standard på demensområdet bibeholdes.

Det blev oplyst, at 57 % af beboerne i almene plejeboliger er demente. Ældrerådet ønsker, at der afsættes midler til at øge normeringen i forhold til de demente borgere i de almene plejeboliger.

/TC

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 23. september 2015.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 6. oktober 2015.
Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


18. Lukket punkt: ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
13.06.02-G10-56-15
Beslutning

Byrådet vedtog indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Torben Engholm deltog ikke i sagens behandling.


Fraværende i Byrådet - 27. oktober 2015:

Bjarne Sørensen og Per Løkken

Til toppen


19. Lukket punkt: ØK Køb af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-22-15
Beslutning

Byrådet vedtog indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Torben Engholm deltog ikke i sagens behandling.


Fraværende i Byrådet - 27. oktober 2015:

Bjarne Sørensen og Per Løkken

Til toppen


20. Lukket punkt: ØK Køb af fast ejendom


Sagsnummer
00.01.00-G00-28-09
Beslutning

Byrådet vedtog indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Torben Engholm deltog ikke i sagens behandling.


Fraværende i Byrådet - 27. oktober 2015:

Bjarne Sørensen og Per Løkken

Til toppen