Vis emner under Forside

Byrådet - Referat

Dato: 6. oktober 2015
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. BY Indtræden af stedfortræder ved 2. behandling af budget


Sagsnummer
00.22.02-A30-2-15
Resume

Byrådsmedlem Dan Ingemann Jensen har meddelt Borgmester Peter Sørensen, at han bliver forhindret i at deltage i 2. behandling af budget 2016, og anmoder om at der indkaldes stedfortræder.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet godkender, at Jakob Bille indkaldes som stedfortræder for Dan Ingemann Jensen ved 2. behandling af budget 2016.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen.


Fraværende i Byrådet - 6. oktober 2015:
Dan Ingemann Jensen og Claus Kvist Hansen

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Dan Ingemann Jensen har meddelt Borgmester Peter Sørensen, at han bliver forhindret i at deltage i 2. behandling af budget 2016, og anmoder om at der indkaldes en stedfortræder.

Efter styrelseslovens § 15 stk. 4 jfr. stk. 1 skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er til stede. Der skal i den forbindelse tages stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Et byrådsmedlem har ret til at kræve en stedfortræder indkaldt ved 2. behandling af budgettet, også selvom der blot er tale om fravær fra dette ene byrådsmøde. Jakob Bille er den, der ifølge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten.

Stedfortræderen kan kun deltage i punktet vedrørende behandling af budgettet. De øvrige punkter på dagsordenen kan stedfortræderen ikke deltage i behandlingen af.

Til toppen


2. ØK 2. behandling af Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019


Sagsnummer
00.30.00-S00-70-14
Resume

Den 8. september 2015 blev der indgået budgetforlig for 2016.

Konsekvenserne af budgetforliget skal indarbejdes i budgetforslaget, der blev 1. behandlet den 8. september 2015. Dette vil herefter udgøre Horsens Kommunes budget for 2016.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender de ændringsforslag til budgetforslaget for 2016 og overslagsårene 2017-2019, der fremgår af bilag 2, til Byrådets 2. behandling.
 2. Byrådet bemyndiger administrationen til at indarbejde konsekvenserne af det politiske forlig i budgettet for 2016-2019.
 3. Byrådet bemyndiger administrationen til at udmønte puljer samt foretage budgetneutrale omplaceringer af teknisk karakter m.m.
 4. Byrådet bemyndiger administrationen til at indarbejde et eventuelt tilskud fra staten i forbindelse med sænkningen af dækningsafgiften for forretningsejendomme.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Fraværende i Byrådet - 6. oktober 2015:
Dan Ingemann Jensen og Claus Kvist Hansen

Sagsfremstilling

Byrådet gennemførte den 8. september 1. behandling af budgetforslaget for 2016 og overslagsårene 2017-2019 og besluttede at oversende det til 2. behandling. Den 8. september blev der også indgået budgetforlig for 2016 mellem alle Byrådets partier.

Budgetforliget og øvrige ændringer skal nu indarbejdes i budgetforslaget for 2016 og overslagsårene 2017-2019.

Budgetoversigt:

Som følge af budgetforliget er budgetoversigten for 2016-2019 ændret i forhold til budgetforslaget, der blev 1. behandlet den 8. september.

Budgetoversigt 2016-2019, skattefinansieret område

Nettotal, mio. kr.

Budget 2016

Budgetoverslag 2017

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Drift:

2016-priser vedr. drift og anlæg

Driftsvirksomhed i alt

5.021,5

4.999,1

4.982,5

4.973,5

P/L-regulering vedr. drift

95,4

187,9

282,3

Renter, netto

18,7

17,0

17,0

16,9

Afdrag på lån

124,0

124,0

125,0

126,0

Bidrag til regionen

11,3

11,6

11,9

12,2

Drift i alt

5.175,4

5.247,0

5.324,2

5.410,8

Indtægter:

Kommunal udligning

1.229,4

1.139,7

1.115,0

1.082,6

Statstilskud

104,8

166,2

145,7

124,8

Særlige tilskud

360,3

329,3

323,3

322,5

Kommunal indkomstskat

3.256,7

3.414,1

3.527,0

3.648,3

Øvrige skatter

362,1

351,9

369,2

388,9

Indtægter i alt

5.313,2

5.401,3

5.480,2

5.567,1

Driftsoverskud før anlæg

137,8

154,3

156,0

156,3

Skattefinansierede anlægsudgifter, netto

184,1

198,8

208,3

215,1

Optagelse af lån

48,0

45,0

45,0

25,0

Forøgelse af kassebeholdning

1,7

0,5

-7,3

-33,7

Budgetaftalen:

Der blev som nævnt indgået budgetforlig den 8. september mellem alle Byrådets partier.

Budgetaftalen med tilhørende økonomisk oversigt er sammen med investeringsoversigten for 2016-2021 vedlagt som bilag.

Budgetforliget indebærer, at Kommunens økonomi er i balance i 2016.

Indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift:

Den kommunale indkomstskatteprocent fastholdes uændret på 25,2 % i 2016, og den kommunale grundskyld fastholdes uændret på 22,56 promille.

Dækningsafgiften for forretningsejendomme sænkes fra 3,0 promille til 1,5 promille i 2016.

Også for 2016 er der etableret en tilskudsordning til de kommuner, som for 2016 sætter skatten ned. Den enkelte kommune kan maksimalt få et tilskud på 75 % af provenutabet ved skattesænkningen i 2016 faldende til 50 og 25 % i årene 2017-2019. Der er dog en ramme for det samlede tilskud til kommunerne på 150 mio. kr. i 2016. Derfor afhænger størrelsen af et tilskud til Horsens Kommune af omfanget af skattenedsættelser i andre kommuner og vil først være kendt efter budgetvedtagelsen.

Bemyndigelser til øvrige tilpasninger af budgettet:

Budgettet indeholder en række puljer, der skal udmøntes. Det drejer sig bl.a. om demografipuljer. Det indstilles, at administrationen får bemyndigelse til at udmønte puljebeløb m.m.

Endvidere indstilles det, at administrationen bemyndiges til at indarbejde et eventuelt tilskud fra staten i forbindelse med sænkningen af dækningsafgiften for forretningsejendomme.

/TSN

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 6. oktober 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


3. ØK Den kirkelige ligning 2016


Sagsnummer
00.30.00-S00-17-15
Resume

Fra Horsens Provstiudvalg er modtaget budget for den kirkelige ligning 2016. Provstiudvalget anbefaler, at kirkeskatteprocenten fastholdes på de nuværende 0,89 %.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet fastsætter kirkeskatteprocenten for 2016 til 0,89 %.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Fraværende i Byrådet - 6. oktober 2015:
Dan Ingemann Jensen og Claus Kvist Hansen

Sagsfremstilling

De kirkelige budgetter er udarbejdet af Horsens Provsti, og der kan herefter opstilles følgende forslag til budget 2016:

kr.

Budget 2016

De kirkelige kasser

70.272.375

Provstiudvalgskassen med

stiftsbidrag

3.543.000

Projektpulje

4.100.000

Reserve (5 % midler)

2.584.743

Landskirkeskat

16.329.577

Hedensted Provsti - indtægt

-140.000

Ikast-Brande Provsti - udgift

256.447

I alt for Horsens Kommune

96.946.142

På grundlag af ovenstående budget samt det af Social- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedørende kirkeskat 2016 kan kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,89 % i 2016.

/TSN

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 6. oktober 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Til toppen


4. TM Varmeprojektforslag - Fjernvarmekonvertering af resten af Horsens by området


Sagsnummer
13.03.00-P20-1-15
Resume

Fjernvarme Horsens a.m.b.a. har via deres datterselskab Horsens Kraft Varmeværk (HKV), fremsendt Varmeprojektforslaget, ”Fjernvarmekonvertering af resten af Horsens By området”.

Forslaget vil ændre opvarmningsformen fra individuel olie og naturgas til fjernvarme for ca. 10.000 ejendomme beliggende i Horsens, Hatting, Lund, Egebjerg, Gedved og Stensballe.

Forslaget vil betyde, at der bygges et ekstra Biomasse forbrændingsanlæg på Endelavevej ved siden af det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg. Varmeeffekten bliver med forslaget fordoblet til 100 MW.

Forslaget er en stor del af den Strategiske Energiplan, som Byrådet godkendte i 2013 og vil over 20 år bidrage til CO2 reduktionen i Horsens Kommune med 600.000 tons samt give billigere opvarmning tilalle fjernvarmeopvarmede ejendomme i byen.

Horsens Kraft Varmeværk (HKV) har anmodet om, at Byrådet godkender forslaget.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender varmeprojektforslaget for fjernvarmekonvertering af resten af Horsens By området.
 1. Byrådet tilkendegiver som udgangspunkt at være indstillet på at meddele garanti for lån, som senere optages til ombygning af det eksisterende kraftvarmeværk og nedgravning af distributionsnet, idet dette ved ansøgningen beror på en konkret vurdering af projektets økonomi m.v.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Per Løkken, Det Konservative Folkeparti stemte imod.


Fraværende i Teknik- og Miljøudvalget - 5. oktober 2015:
Dan Ingemann Jensen


Fraværende i Byrådet - 6. oktober 2015:
Dan Ingemann Jensen og Claus Kvist Hansen

Sagsfremstilling

Horsens Kraft Varmeværk (HKV), som er et 100 % ejet datterselskab af det nyfusionerede kundeejede selskab Fjernvarme Horsens a.m.b.a., har fremsendt Varmeprojektforslaget, ”Fjernvarmekonvertering af resten af Horsens By området”.

Forslaget vil i perioden 2017 til 2024 sikre muligheden for skift af varmeforsyning til fjernvarme for 10.000 ejendomme i områderne, Horsens By, Otto Ruds Vej, Priorsløkkevej vest, Trappevejen, Højvangen, Torsvang, Horsens Havn vest, Horsens Havn nord/midt/syd, Priorsløkkevej øst, Horsens Vest, Torsted, Stensballe, Egebjerg, Søndrevej, Gedved, Gedved Industriområde, Hatting, Lund og Lund Industriområde.

Projektet vil efter 9 års fristens udløb være fuldt gennemført med alle omfattede ejendomme tilsluttet fjernvarmen senest i 2030.

Forslaget indebærer, at

 • der bygges et varmeværk til afbrænding af biomasse på Endelavevej på Horsens Havn ved siden af det eksisterende Kraft Varmeværk, så værkets samlede varmeeffekt fordobles til 100 MW.
 • udbygningen af værket på Endelavevej sker i to etaper, så man først bygger 30 MW i 2017, samt lagerkapacitet til 8000 m³ biomasse, og at man i 2021 bygger yderligere 30 MW.
 • produktionen af mere varme skal ske ved at undgå afkøling om sommeren i havnen, en øget affaldsforbrænding op til fuld kapacitet på det eksisterende anlæg året rundt og derudover forbrænding af biomasse på det nye værk i perioden september til april hvert år.
 • konverteringen af 10.000 kunder til fjernvarme og nedgravning af 205 km. nye fjernvarmeledninger i offentlig vej.
 • løbende byrådsgodkendelse af tinglyst tilslutningspligt til de nye fjernvarmekunder, efterhånden som områderne kan forsynes med fjernvarme.
 • forsyningspligten i de naturgasopvarmede områder overgår fra DONG til Fjernvarme Horsens a.m.b.a.

Forslaget er en stor del af den Strategiske Energiplan, som Byrådet godkendte i 2013 og vil over 20 år bidrage til CO2 reduktionen i Horsens Kommune med 600.000 tons samt give billigere opvarmning tilalle fjernvarmede ejendomme i byen.

Udbygning af varmeværk på Endelavevej

Projektet indebærer, at der sker en udvidelse af HKV på på kommunens arealer på Endelavevej for at skabe plads til et nyt biomasseværk og et oplag af biomasse. Se kort på bilag 5.

Forslaget indebærer, at der skal udarbejdes en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg for et areal på Endelavevej. Derudover har Miljøstyrelsen sideløbende en behandling af sagen, som indebærer en miljøvurdering og en fuld VVM redegørelse for det nye anlæg på Endelavevej.

Miljøstyrelsen har sammen med Horsens Kommune i perioden 26. juni til 7. august afholdt høring om indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af VVM, Lokalplan og Kommuneplantillæg.

Udvidelsen af Kraftvarmeværket indebærer, at Byrådet senere skal godkende et fremtidigt køb, salg og eventuelt bytte af arealer med HKV.

Nedgravning af fjernvarmeledninger

Projektet indebærer, at der skal nedgraves 205 km. fjernvarmeledninger rundt om i byen. Miljørapporten (bilag 4) afdækker alle de opmærksomhedspunkter, der er i spil ved nedgravningen.

Der vil i efteråret 2015 blive igangsat en detailplanlægning af nedgravningen for at minimere de afledte trafikale følgevirkninger. Detailplanlægningen skal også medtage alle de positive synergieffekter, der kan opnås ved en nedgravning i den størrelsesorden.

Nedgravningen kan med fordel koordineres med omlægning af cykelstier, fortove, udskiftning af andre ledninger i gaden og udskiftning af asfalt. Øvrige ledningsejere skal også inddrages i projektet for at sikre sig mod dobbelt opgravninger i samme gade inden for kort tid. Planlægningen vil ske i en tæt dialog med Teknik og Miljø og vil kræve væsentlige ressourcer i forvaltningen.

Installation i boligerne

Forslaget giver en del arbejde i boligerne. De gamle varmeinstallationer skal pilles ned, og der skal indsætte nye fjernvarmeunits.

HKV sørger for installationen frem til udvendig sokkel på boligen, med opgravning og reetablering af indkørslerne eller forhaver. Alt arbejde inde i boligen vil ske med håndværkere, ejeren selv har rekvireret.

Tilslutningspligt

Der er i dette forslag ikke tilslutningspligt, men det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at Byrådet løbende område for område efterfølgende godkender tilslutningspligten til fjernvarmen i de nævnte områder.

Tilslutningsprojekterne vil komme til Byrådets godkendelse fra 2016 og frem til ca. 2021, i samme takt som områderne skal have ledninger gravet ned. Tilslutningspligten vil indeholde en frist på 9 år fra den dag, meddelelsen om pligtens vedtagelse modtages af ejeren af ejendommen.

Fritagelse og dispensation fra tilslutningspligten kan søges, fra høringerne om tilslutningspligten går i gang. Det er reglerne i tilslutningsbekendtgørelsen, der afgør, hvem der kan få fritagelse og dispensation. Afgørelserne gives med en efterfølgende klageret til Energiklagenævnet.

Det er vigtigt at bemærke, at Byrådet i enkelte særlige tilfælde og efter ansøgning kan dispensere fra reglerne om tilslutningspligt, ligesom der i enkelte særlige tilfælde og efter ansøgning kan gives fristforlængelse til tilslutningspligten.

Økonomi

Der er i forslaget forudsat, at Fjernvarme Horsens a.m.b.a. investerer 223 mio. kr. i et nyt biomasseanlæg og 683 mio. kr. til udbygning af fjernvarmenettet. En del af dette beløb skal finansieres med tilslutningsbidrag, som de nye forbrugere skal betale, for at komme på fjernvarmen.

Det samlede projekt har en pris for Fjernvarme Horsens a.m.b.a på ca. 900 mio. kr., som HKV agter at søge kommunegaranti til.

Kommunegaranti

Den 24. september 2013 godkendte Byrådet en garanti for Dagnæs-Bækkelund og Horsens Varmeværkers køb af Horsens Kraft Varmeværk. Den endelige garanti blev på 61,3 mio. kr.

Det blev dengang oplyst, at der i løbet af nogle år kunne forventes anmodning om yderligere og større lånegaranti i forbindelse med kommende udbygning/ombygning af værket.

Den foreliggende fjernvarmeplan indebærer skønnede udgifter over en årrække på samlet set ca. 900 mio. kr. I forbindelse med godkendelse af fjernvarmeplanen ønsker Horsens Varmeværk oplyst, om kommunen er indstillet på at meddele garanti for udgifterne til planens gennemførelse.

I henhold til lånebekendtgørelsen er disse udgifter automatisk låneberettigede. Dette betyder, at der ikke skal ske afkortning i kommunens låneramme og/eller deponering af likvide midler, hvis der meddeles garanti for Horsens Varmeværks optagelse af lån ved gennemførelse af fjernvarmeplanen.

Det indstilles, at Byrådet tilkendegiver, at man som udgangspunkt er indstillet på at meddele garanti, bl.a. under forudsætning af, at der fortsat er tale om automatisk låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen, og at der dokumenteres økonomiske og miljømæssige fordele ved gennemførelse af planen.

Der vil efterfølgende blive fremlagt en garantiansøgning for Byrådet, når det samlede projekt er gennemarbejdet, med detailprojektering og- planlægning.

Selskabsøkonomien

Beregningerne viser et selskabsøkonomisk overskud over planperioden for konverteringsområdet, og forslaget vil således ikke belaste de eksisterende fjernvarmeforbrugere.

Selskabsøkonomien er beregnet på basis af de to varmeværkers planlagte fremtidige tariffer for området efter fusionen 20. maj 2015. Da selskabet er et ”hvile i sig selv” selskab, vil alle over- og underskud blive tilbageført til kunderne. Forslaget har en beregning, som viser et likviditetsoverskud for selskabet på 736 mio. kr. i 2036. Se side 21 i bilag 2, figur 3.

Økonomien for brugerne

Det koster ca. 45.000 kr. for en ejendom med behov for en stikledning på 11-16 meter at få installeret fjernvarme.

Med henblik på at understøtte den forventede tilslutningstakt er det i HKV´s bestyrelse besluttet at yde de nye fjernvarmeforbrugere en rabat på 20.000 kr. ved tilslutning det første år, så udgiften for brugerne reduceres til 25.000 kr. Øvrige år er der ingen rabat.

Er der brug for en længere stikledning, vil udgiften være fra 750 kr. til 1000 kr. pr. løbende meter. Eventuelle ekstraomkostninger til maler, murer m.v., som ligger udover en standard installation, er også for ejeres egen regning

Et standardhus på 130 m², der bruger 18.1 MWh fjernvarme, vil få en årlig varmeudgift på 625 kr. til målerleje, 3006 kr. i m² afgift, 8869 kr. i varmeforbrug, 163 kr. i vedligehold. I alt 12.663 kr. årligt.

Ved et lavere varmeforbrug falder prisen, da en MWh koster 490 kr. og bliver afregnet efter forbrug.

Afgiften på 23,13 kr. pr. m² og 490 kr. pr. MWh er variabel for den enkelte ejer, alt efter ejendommens boligareal og varmeforbrug.

Det samme hus, dog opvarmet med naturgas, vil få en besparelse på ca. 4000 kr. årligt ved et skift til fjernvarme.

Samfundsøkonomien i projektet

Det fremlagte forslag påviser et samfundsøkonomisk overskud på 131,5 mio. kr. i nutidsværdi over de næste 20 år og opfylder dermed betingelserne om, at Byrådet kun kan godkende forslag, som udviser positiv samfundsøkonomi.

Der er regnet på et alternativ, hvor man placerer flere små varmeværker rundt i konverteringsområderne, men det giver en negativ samfundsøkonomi på -6.5 mio. kr., og dermed kan det ikke godkendes.

På side 19 i bilag 2, se tabel 10, kan de øvrige alternativer ses.

Høringsperioden og omfang

Høringen af varmeprojektforslaget er gennemført i perioden 22. juni til 7. august 2015.

Der er i loven kun krav om 4 ugers høring, men grundet sommerferien blev perioden forlænget til 7 uger.

Teknik og Miljø har i alt fremsendt 14.100 breve til grundejerne i de berørte områder, de berørte myndigheder og DONG. DONG leverer naturgas i de områder, der skal konverteres til fjernvarme.

Derudover har forslaget og tilhørende bilag været offentlige tilgængelige på kommunens hjemmeside, og der har været annonceret om høringen i lokalaviserne i uge 27 og 28.

Der har igennem høringsperioden været mulighed for at skrive og ringe til kommunen for at få svar på spørgsmål, og det har ca. 300 borgere benyttet sig af.

Høringssvarene er vedlagt som bilag 6-11.

Høringssvar Dong Gas Distribution (DONG)

DONG har fremsendt høringssvar og er kommet med en indsigelse. HKV har over flere omgange svaret på DONGs høringssvar og indsigelse (se bilag 6, 7, 10 og 11).

Høringerne og svarene sendt imellem HKV og DONG samler uoverensstemmelsen imellem HKV og DONG sammen til følgende spørgsmål:

 1. Omkostningen til etablering af et nyt fjernvarmenet. HKV har efter DONG´s indsigelse øget længden af nettet fra 160 til 205 km.
 2. Hvilket varmegrundlag der skal ligge til grund for forslaget. Om det skal være DONG´s historiske data eller forventede fremtidsforbrug ud fra registre, som HKV anvender.
 3. DONG´s øgede udgifter til at sælge biogas, fordi det skal sælges længere væk end i dag, og om det skal fratrækkes overskuddet i den samfundsøkonomiske beregning. DONG mener at få en ekstra udgift på 11 mio. kr. fordelt over 20 år. HKV mener ikke udgiften skal medtages, da HKV og deres rådgivere ikke har kunnet finde fortilfælde, hvor den er indregnet i et varmeprojektforslag.
 4. Antallet af naturgaskunder og deres forbrug samt kompensationsbetalingen for at frigive kunderne til fjernvarmen. DONG mener, at der er 9180 kunder med et graddagekorrigeret årligt forbrug på 1881 m³ naturgas pr. kunde. HKV mener, at der er 8838 kunder med et gennemsnitligt forbrug på 2273 m³ naturgas årligt.
 5. Prisen for at få installeret et nyt naturgasfyr. DONG mener, det koster 33.000 kr. inkl. moms, HKV at det koster 37.000 kr. inkl. moms. Der er fra begge parter indhentet priser fra lokale VVS installatører samt fra Energistyrelsens teknologikatalog.
 6. Derudover er der uenighed i forhold til naturgasfyr. Hvilke virkningsgrader gælder forkedlerne, om der skal regnes på fysisk levetid eller økonomisk levetid på kedlerne og om drift og vedligeholdspriserne på naturgasfyr.
 7. Investeringen i flisværket. DONG frafalder den 8. september i partshøringen at kommentere på investeringen i flisværket.
 8. Varmeprisen på fjernvarmen. DONG frafalder den 8. september i partshøringen at kommentere på fjernvarmeprisen.

Høringssvar øvrige

245 grundejere ud af ca. 14.100 mulige har haft indsigelser til forslaget.

Indsigelserne kan inddeles i 8 grupper. Der er borgere, som har afgivet flere indsigelsespunkter.

 1. Ejendomsejere med nye naturgasfyr (0-4 år) og som ikke mener, at det er rimeligt, at der kommer endnu en nyinvestering inden de næste 10-15 år. (74 indsigelser)
 2. Ejendomsejere, som har investeret i grønne løsninger, f.eks. varmepumper, og derfor ikke ønsker fjernvarme og ønsker en fritagelse fra tilslutningspligten. (47 indsigelser)
 3. Ejendomsejere, som mener, at det er for dyrt, at det er urimeligt, at der kun er rabat det første år, eller at deres varmeudgift stiger med fjernvarmen. (46 indsigelser)
 4. Pensionister, som ikke ønsker et nyt varmesystem og generelt er godt tilfreds med deres nuværende varmesystem og derfor ønsker en dispensation fra tilslutningspligten. (40 indsigelser)
 5. Ejendomsejere, som ikke ønsker tilslutningspligten og selv vil vælge frit - uden kommunal indblanding. (34 indsigelser)
 6. Nybyggere, som ikke mener, at det er rimeligt, at der kommer ny varmeforsyning så kort tid efter, at de er gået i gang med/eller lige har bygget nyt hus. (17 indsigelser)
 7. Ejendomsejere, som har elopvarmende huse (elpaneler) og finder det meget omkostningstungt at få fjernvarme. (9 indsigelser)
 8. En blandet gruppe med mange forskellige argumenter imod projektet, som ønsker at undgå fjernvarmeforsyningen i fremtiden, eller som stiller spørgsmål ved fjernvarmeprojektets troværdighed eller lovlighed. Om brændslerne er de rigtige, om projektet er gennemtænkt og kan holde prisen, om projektet er fremtidssikret, om der er tænkt vedvarende energi ind i projektet. Andelsboligforeninger som vil have en samlerabat eller alternative varmeløsninger. Grundejerforeninger, som ikke vil have deres asfalt ødelagt i private fællesveje.

Se samtlige indsigelser i bilag 8, 8A, 8B, 8C, 8D. De fleste borgere har fået løbende svar på deres spørgsmål og indsigelser under høringen. Derfor er der i indsigelserne også svar på deres spørgsmål fra administrationen.

Høringssvaret - Se bilag 9.

Teknik og Miljøs vurdering

Varmeprojektforslaget er udregnet efter projektbekendtgørelsen og Energistyrelsens retningslinjer.

Høringsprocessen, og især den fagligt meget tunge korrespondance imellem HKV og DONG, er kendetegnet ved afgrænsningen i de regler, som regnemetoden opstiller.

DONG er kommet med flere argumenter i forhold til beregningen af samfundsøkonomien, men HKV har i deres følsomhedsberegninger i bilag 7 taget DONGs relevante kritikpunkter med, og i det tilfælde vil projektet stadig have positiv samfundsøkonomi på ca. 100 mio. kr.

Hovedparten af byens borgere vil opleve en faldende varmepris med forslaget. Det gælder både naturgaskunderne og de eksisterende fjernvarmekunder. Forslaget gavner derfor alle varmekunder i byen.

Konverteringen koster penge for den enkelte naturgaskunde, men alternativet at udskifte naturgasfyret, når det var udtjent, vil være en dyrere løsning over tid.

Hovedplanen er at udnytte det eksisterende kraftvarmeværk (HKV) fuldt ud året rundt til forbrænding af affald. Modsat i dag, hvor værket skal holde produktionen på et minimum om sommeren og afkøler varme væk i havnebassinet, som ellers kunne bruges til opvarmning uden yderlige omkostninger.

Det nye værk, der kan bygges ved siden af HKV, kan supplere med varme i fyringssæsonen.

Derudover kan overskudsvarme fra industrien flyttes ind på fjernvarmenettet for at nedsætte indkøbet af brændsler på værket.

Et central varmeværk på Horsens Havn kan sikre muligheden for import af brændsler via havnen og understøtter havnens aktiviteter. Anvendelsen af lokal og regional biomasse vil skabe lokale arbejdspladser på meget lang sigt i skovbrug, landbrug og transportsektoren.

Der sikres med forslaget et samspil med fremtidens energisystemer, der lever op til de overordnede politiske energimålsætninger frem mod 2050. Forslaget sikrer en udvikling af økonomien i hele Horsensområdet, fordi fjernvarmeudbygningen spiller sammen med industriens varme- og kølebehov, borgernes behov for varme og ikke mindst ressourcernes genanvendelse i flere økonomiske kredsløb, til gavn for hele byens samlede økonomi og beskæftigelse.

Det indstilles derfor, at Byrådet godkender varmeprojektforslaget.

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 28. september 2015.

Punktet genoptages på ekstraordinært Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 5. oktober 2015.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. oktober 2015.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingerne.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 6. oktober 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen