Vis emner under Forside

Byrådet - Referat

Dato: 27. januar 2015
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. ØK Indtræden af stedfortræder


Sagsnummer
00.22.00-A30-1-14
Resume

Byrådet har den 28. oktober 2014 truffet beslutning om, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Allan Kristensen var til stede for en periode på 3 måneder. Allan Kristensen har den 11. januar 2015 meddelt Borgmesteren, at han på grund af helbredsmæssige årsager vil være forhindret i at varetage sit kommunale hverv frem til den 30. april 2015.

Byrådet skal herefter træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder fortsat er til stede.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Allan Kristensen fortsat er opfyldte.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Per S. Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. oktober 2014 truffet beslutning om, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Allan Kristensen var til stede for en periode på 3 måneder. Allan Kristensen har den 11. januar 2015 meddelt Borgmesteren, at han på grund af helbredsmæssige årsager vil være forhindret i at varetage sit kommunale hverv frem til den 30. april 2015.

I henhold til styrelseslovens §15 stk. 2 skal kommunalbestyrelsens formand herefter indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Borgmester Peter Sørensen har derfor indkaldt Per Andersen som stedfortræder.

Det følger af styrelseslovens § 15 stk. 4, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Der skal i den forbindelse tages stilling til, om der foreligger forfald, der berettiger til stedfortræderindkaldelse, og om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

I henhold til styrelseslovens bemærkninger til § 15 vil den pågældendes egne oplysninger være tilstrækkeligt grundlag for vurdering af, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldte, med mindre oplysningerne er uklare eller giver anledning til tvivl.

Til toppen


2. ØK Meddelelse af lånegaranti til Horsens Havn vedrørende etablering af Kaj 18


Sagsnummer
08.03.00-Ø30-1-15
Resume

Horsens Havn har etableret 200 m ny kaj i forlængelse af den bestående sydkaj. Der søges om kommunal garanti for optagelse af et lån på 14.250.000 kr. Den resterende af udgiften på i alt 22,8 mio. kr. afholdes over havnens drift.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der meddelses garanti for Horsens Havns optagelse af lån på 14.250.000 kr.
 2. der opkræves 1% af lånets hovedstol i stiftelsesprovision og løbende provision på 0,5 % af restgælden pr. 31.december.
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Horsens Havn har etableret 200 m kaj i forlængelse af den bestående sydkaj. Beslutningen er taget ud fra et ønske om at sikre havnens fortsatte udviklingsmuligheder og til dels som erstatning for kajarealer, som er frasolgt på nordkajen.

De samlede udgifter til kajen udgør 22,8 mio. kr., og bestyrelsen for Horsens Havn har i den forbindelse besluttet at optage et lån på 14.250.000 kr., som der søges kommunal garanti for. Den resterende del af udgiften finansieres over havnens drift.

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantier, § 2, stk. 18, er udgifter til anlægsarbejder i kommunale havne og selvstyrehavne låneberettigede. Det betyder, at Byrådet kan meddele garantien, uden at øvrige kommunale lånemuligheder påvirkes.

Det indstilles, at der meddeles garanti for lånet, og at der opkræves stiftelsesprovision på 1% af hovedstolen og 0,5% i årlig garantiprovision af restgælden pr. 31. december. Denne provision svarer til den, som opkræves af Horsens Vand A/S, idet det vurderes at adminstrationsomkostninger og risiko vedrørende denne lånegaranti svarer hertil.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Til toppen


3. ØK Midtjysk Boligselskab, afdeling 52, Drosselvej, godkendelse af låneoptagelse til renoveringsprojekt og huslejestigningen


Sagsnummer
03.11.00-G01-17-14
Resume

Midtjysk Boligselskab fremsender anmodning om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af renovering af vinduer og døre samt efterisolering af facade i afdeling 52, Drosselvej.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. låneoptagelsen for realkreditlån op til 850.700 kr. godkendes
 2. der ikke ydes kommunal garanti for lånet
 3. huslejestigningen godkendes.
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Midtjysk Boligselskab har den 8. december 2014 fremsendt anmodning om godkendelse af låneoptagelse i afdeling 52, Drosselvej. Lånet optages til renovering af vinduer og døre samt efterisolering af facade (hulmurisolering).

Afdelingen er beliggende på Drosselvej 27-49 og består af i alt 6 dobbelthuse. Boligerne blev opført i 1951 og har et samlet bruttoetageareal på 828 m2.

Ifølge boligorganisationen er de samlede renoveringsudgifter budgetteret til 850.700 kr. og finansieres ved optagelse af et realkreditlån.

Der søges om godkendelse af optagelse af realkreditlånet. Realkreditinstituttet har ikke stillet krav om kommunegaranti for lånet. Der ydes ikke grundkapitallån eller kapitaltilskud.

Afdelingens generelle vedligeholdelsestilstand bliver betegnet som middel, idet køkkener og badeværelser samt tage skal renoveres i fremtiden.

Den årlige merydelse på grund af låneoptagelsen skal finansieres med en gennemsnitlig huslejeforhøjelse på 389 kr./måned. Den nuværende gennemsnitlige husleje i afdelingen er på 529 kr./m2/år. Efter byggeprojektets afslutning vil huslejen stige til omkring 597 kr./m2/år. Beboerne har godkendt renoveringen og huslejestigningen.

Boligorganisationen vurderer den fremtidige husleje som absolut rimelig set i relation til afdelingens beliggenhed og vedligeholdelsesniveau. Administrationen er enig heri.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en boligorganisations optagelse af et realkreditlån, jf. almenboliglovens § 29.

Horsens Kommune skal godkende huslejeforhøjelsen i forbindelse med renoveringen, jf. driftsbekendtgørelsens § 76, stk. 4.

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Til toppen


4. ØK Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, afdeling 17, Birkehaven, godkendelse af låneoptagelse til renoveringsprojekt og huslejestigningen


Sagsnummer
03.11.00-G01-18-14
Resume

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 fremsender anmodning om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af udskiftning af altaner i afdeling 17, Birkehaven.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. låneoptagelsen for realkreditlån op til 1.500.000 kr. godkendes
 2. der ikke ydes kommunal garanti for lånet
 3. huslejestigningen godkendes.
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Arbejdernes Andelsboligforening har den 23. december 2014 fremsendt anmodning om godkendelse af låneoptagelse i afdeling 17, Birkehaven. Lånet optages til udskiftning af altanerne i afdelingen.

Afdelingen er beliggende på Birkevej 8-12 og Kildevej 14-26 og består af i alt 42 familieboliger. Boligerne blev opført i 1963 og har et samlet bruttoetageareal på 2.752 m2.

Ifølge boligorganisationen er de samlede renoveringsudgifter budgetteret til 2.500.000 kr. og finansieres delvis ved boligorganisationens og afdelingens egne midler (1.000.000 kr.) og resten ved optagelse af et realkreditlån (1.500.000 kr.).

Der søges om godkendelse af optagelse af realkreditlånet. Realkreditinstituttet har ikke stillet krav om kommunegaranti for lånet. Der ydes ikke grundkapitallån eller kapitaltilskud.

Afdelingen er velfungerende, og der er en lav fraflytningsprocent. Den generelle vedligeholdelsestilstand bliver betegnet som tidssvarende. Der blev udskiftet vinduer for nogle år siden, og der er ikke planlagt større renoveringssager i fremtiden.

Den årlige merydelse på grund af låneoptagelsen skal finansieres med en gennemsnitlig huslejeforhøjelse på ca. 175 kr./måned. Den nuværende gennemsnitlige husleje i afdelingen er på 668 kr./m2/år. Efter byggeprojektets afslutning vil huslejen stige til omkring 697 kr./m2/år. Beboerne har godkendt renoveringen og huslejestigningen.

Boligorganisationen vurderer den fremtidige husleje som rimelig set i relation til afdelingens beliggenhed og vedligeholdelsesniveau. De nye store altaner vil forøge brugsværdien af boligerne yderligere. Administrationen er enig heri.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en boligorganisations optagelse af et realkreditlån, jf. almenboliglovens § 29.

Horsens Kommune skal godkende huslejeforhøjelsen i forbindelse med renoveringen, jf. driftsbekendtgørelsens § 76, stk. 4.

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Til toppen


5. ØK Prisfastsættelse af parcelhusgrunde Anne Cathrines Have


Sagsnummer
13.06.02-G10-81-14
Resume

På grund af manglende salg på Anne Cathrines Have er lokalplanen ændret for området. Lokalplanen ændrer blandt andet grundstørrelserne, således at grundene bliver ca. 900-1.000 m2, ligesom byggematerialer m.v. bliver frit.

Dette gør, at priserne skal revurderes.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. grundene sælges til de af mægleren vurderede priser.
 2. grundene sælges i almindeligt udbud jf. Horsens Kommunes almindelige salgsvilkår.
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

På grund af manglende salg på Anne Cathrines Have er lokalplanen ændret for området, hvilket skal gøre grundene mere attraktive og salgsbare.

Lokalplanen ændrer grundstørrelserne, således at grundene bliver fra 896 m2 til 1.032 m2 ligesom byggematerialer m.v. bliver frit. Dog opretholdes den kubiske stil i området.

Dette gør, at priserne skal revurderes i forhold til nyt udbud og ny lokalplan for området.

Der er indhentet mæglervurdering for grundene,som vurderes solgt fra 899.000 kr. - 999.000 kr. inkl. moms. Dette er en gennemsnitspris på 955.250 kr. inkl. moms. Mæglervurderingen er vedhæftet som bilag.

CLY/mm

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Bilag

Til toppen


6. ØK Justering af salgspriser - Røde Mølle Banke, Søvind


Sagsnummer
13.06.02-G10-80-14
Resume

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 overdrog tidligere Gedved Kommune 6 parcelhusgrunde på Røde Mølle Banke i Søvind til salg i Horsens Kommune.

Der er ikke sket nogle salg i perioden frem til i dag. Dette skyldes bl.a., at der på samme vej er en privat udstykning. Horsens Kommune har kutyme for ikke at konkurrere med de privates udstykninger i samme område af kommunen.

Nu er den private udstykning imidlertid næsten udsolgt, hvorfor de 6 grunde i Horsens Kommunes udstykning skal opdateres til salg.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. prisnedsættelse på 30% godkendes for de 6 resterende parcelhusgrunde
 2. grundene sælges i udbud jf. Horsens Kommunes sædvanlige salgsvilkår
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 overdrog tidligere Gedved Kommune 6 parcelhusgrunde på Røde Mølle Banke i Søvind til salg i Horsens Kommune.

Der er ikke sket salg i perioden fra 2007 og frem til i dag. Dette skyldes bl.a., at der på samme vej er en bedre beliggende privat udstykning. Horsens Kommune har kutyme for ikke at konkurrere med de privates udstykninger i kommunen, hvorfor der ikke tidligere er foretaget en revurdering af prissætningen i kommunens udstykning.

Nu er den private udstykning imidlertid næsten udsolgt, hvorfor de 6 grunde i Horsens Kommunes udstykning opdateres til salg.

Der er indhentet mæglervurdering som lyder på prisnedsættelse på 30% pr. grund, jf. vedlagte bilag.

CLY/mm

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Bilag

Til toppen


7. ØK Forslag - Kommuneplan 2013 - Tillæg 7 for byvækst og fritidsformål


Sagsnummer
01.02.03-P16-4-13
Resume

Forslag til Kommuneplanrevision af temaerne, byvækst samt ferie- og fritidsformål.

Forslaget udlægger ca. 211 ha til byvækst og mindsker arealet til erhvervsformål med 88 ha. Derudover tages de ca. 44 ha boligområde ud af kommuneplanen bl.a. pga. uhensigtsmæssige placeringer i forhold til den langsigtede helhedsplanlægning.

Tillægget indeholder også:

 1. konkretisering af arealer til de 2 sommerhusområder der allerede er beskrevet i Kommuneplan 2013´s retningslinjer
 2. en afgrænsning af Voervadsbro landsby.

Temaet til ferie- og fritidsformål udlægger rammer til i forvejen godkendte områder med campingpladser, feriecentre, skydebane, golfbane og lystbådehavn, som ikke tidligere har været kommuneplanlagt.

Der rammelægges store eksisterende bynære grønne arealer tæt på Horsens by til rekreative formål. Dette sker bl.a. som en udmøntning af den grønne strukturplan fra 2003 samt Bosætningsstrategi 2010-2014.

Med tematillægget åbnes der med grundvandsredegørelsen op for stedvis byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Grundvandsredegørelsen, der er udarbejdet som en del af tematillægget, er første skridt i udarbejdelse af indsatsplaner, vandforsyningsplaner og nye indvindingstilladelser, der er grundlaget for fortsat byvækst – også i OSD-områder. Det foreslås derfor, at der afsættes 1 mio. kr. årligtfinansieret ved mindreforbrug i 2014 på ”nye byggemodninger” til den nødvendige planlægning og nye indvindingstilladelser.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. forslag til Tillæg 7 for Byvækst og Fritidsformål til Kommuneplan 2013 med tilhørende Miljøvurdering og Grundvandsredegørelse vedtages og sendes i offentlig høring i minimum 8 uger
 2. der overføres 1 mio. kr. årligt i 2015-2018 til udarbejdelse af grundvandsplaner og indvindingstilladelser
 3. de overførte midler finansieres ved et mindreforbrug i 2014 på anlægspuljen "nye byggemodninger".
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hans Bang-Hansen fratrådte under sagens behandling.

Sagsfremstilling

På større kommuneplantillæg er det Økonomi- og Erhvervsudvalget, der er fagudvalg, Byrådet der endeligt beslutter jf. delegationsplanen. Dette kommuneplantillæg er et tematillæg, hvor temaerne byvækst og fritidsformål revideres. Tillægget er et større tillæg, der ændrer på både mål, retningslinjer og rammer for konkrete arealudpegninger indenfor begge temaer. Da Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg pa de mindre kommuneplantillæg bliver Teknik- og Miljøudvalget orienteret om sagen.

Processen

Der blev i efteråret 2013 gennemført en foroffentlighedsproces - oversigt over høringssvar er vedlagt som bilag. Der kom 23 høringssvar til byvækst og 8 til fritidsformål, og flere af dem indeholdt flere idéer og input.

I maj 2014 blev der holdt et temamøde med Byrådet, hvor der blev talt om principper for byvækst i forhold til tematillægget. Dette blev fulgt op af et temamøde i oktober 2014. Her blev en bruttoliste af mulige arealer til byvækst præsenteret. Bruttolisten var produceret ud fra de idéer, der kom i foroffentligheden, de politiske principper, som temamødet i maj resulterede i, samt faglige vurderinger og en forhåndsdialog med Naturstyrelsen.

Når Byrådet har vedtaget et forslag til tillægget, vil det efterfølgende blive sendt i offentlig høring i minimum 8 uger. Herefter behandles de indkomne bemærkninger og forelægges endnu en gang Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Formål

Formålet med Tillæg 7 er at revidere retningslinjerne for byvækst og udpege de kommende byzone- og sommerhusområder samt revidere udpegningerne til fritidsformål gennem kommuneplanrammerne og retningslinjerne for fritidsformål. Tillægget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, og der er udarbejdet en miljøvurdering af tillægget. Derudover berører tillægget nye byvækstarealer indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), hvilket betyder, at der er statsligt krav om at udarbejde en grundvandsredegørelse for hele Horsens Kommune. Selve Kommuneplantillægget samt Miljøvurdering og Grundvandsredegørelse er vedlagt som bilag, men findes også digitalt - se dem ved at klikke på linkene.

Indhold i tillægget

Der er med tillægget gennemført følgende ændringer i kommuneplanens retningslinjer og arealudpegninger:

1.1 Byvækst og byzone Der er tilføjet følgende punkter til retningslinjen:

 1. Beregning af arealbehov
 2. Afgrænsningen af byvækstarealer
 3. Rækkefølgen for byvæksten
 4. Administration at byvækstarealer
 5. Adgang til landskabet
 6. Udpegning af byvækstarealer (13 nye udlæg - 12 til boliger og 1 til en dagligvarebutik i Nim).

1.2 Sommerhusområder

Retningslinjen er ændret, men der udpeges to nye sommerhusområder ved Voervadsbro og Fyel Mose (ved Gantrup). Dette sker som en præcisering af de to prikker der er i den gældende Kommuneplan 2013.

1.11 Detailhandel

Retningslinjen er ikke ændret, men der er foretaget en mindre udvidelse af lokalcentret i Nim.

1.13 Afgrænsede landsbyer

Retningslinjen er ikke ændret, men der er fastlagt afgrænsning af landsbyen Voervadsbro.

2.10 Skovrejsning

Retningslinjen er ikke ændret, men der udpeges to nye skovrejsningsområder på ca. 85 ha.

5.3 Landbrug

Retningslinjen er ikke ændret, men arealudpegning er justeret i forhold til udlæg af nye byvækstarealer og sommerhusområder.

6.14 Sejlads (og generelt for retningslinjer vedr. ferie og fritid).

Der er tilføjet ny retningslinje for sejlads.

Byvækst

Tillægget betyder, at der er indarbejdet nye retningslinjer for planlægningen af byvækst. Det fastlægges, at der skal skabes sammenhængende byområder med klare grænser mellem by og land, og nye arealudlæg skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende byer og tages i brug indefra og udefter. Der skal ved valg af konkrete byvækstområder tages hensyn til arealinteresser i det åbne land og sikres let adgang til landskabet fra boligområder.

Retningslinjen har potentiale til at optimere arealforbruget til byudvikling, med hensyn til afgrænsning og administration af byvækstarealer, samt sikre at arealbehovet til byvækst fastlægges med henblik på at sikre differentieret boligudbygning og sikre natur- og landskabsværdier i tilknytning til nye byområder.

Nye og ændrede arealudlæg til byudvikling og byzone fremgår af kortbilag til retningslinjen.

Der er fastlagt en afgrænsning af landsbyen Voervadsbro for at lette mulighederne for at opnå en landzonetilladelse til opførsel af nye boliger i landsbyen. Landsbyen har i dag ikke en afgrænsning.

Udpegning af to nye områder til indlandssommerhuse er sket i overensstemmelse med retningslinje 1.2 i kommuneplanen. Udpegningen vurderes konkret i forhold til arealinteresser i de to nye rammeområder.

Vurderingen af alle de konkrete arealudlæg er foretaget i redegørelsen i tillægget.

Med planforslaget foretages udlæg af 15 nye rammeområder på i alt 211,8 ha, heraf er 12 til boligformål (194,0 ha), 2 til sommerhuse (16,8 ha.), i til detailhandel (1,0 ha.). Derudover udlægges I ramme i landzone til en landsbyafgrænsning af Voervadsbro (23,7 ha). De nye rammeområder er alle placeret i tilknytning til eksisterende byområder og primært placeret med nærhed til den overordnede infrastruktur og i mindre grad som afrunding af mindre byområder.

De nye arealudlæg til boligformål foretages på baggrund af befolkningsprognose og revideret boligbyggeprogram, der viser, at der for den kommende 12 årige planperiode er behov for plads til ca 4800 nye boliger.

Der tages 9 rammeområder ud af kommuneplanen, i alt 131,6 ha. Det drejer sig om 4 erhvervsområder, der udtages pga. overskydende rummelighed i kommuneplanen, samt 5 boligområder der ønskes "relokaliseret" i forhold til den nuværende placering, dels pga. mindre behov for boligudbygning i Brædstrup, Søvind og Østbirk end forventet og dels pga. nærhed til kildepladszonen til Gedved Vandværk i Gedved.

Fritidsformål

Der tilføjes mål og målredegørelser på en række af retningslinjerne indenfor fritidsformål:

Friluftsområder, Kolonihaver, Rekreative ruter, Opholdsarealer i det åbne land, Feriehoteller/feriecentre, Udvidelse at Lystbådehavnen, Golfbaner, Støjende Fritidsanlæg, Anvendelse af Vandløb, Søer og Kystvande samt Badevand, men der er ikke ændret på retningslinjerne eller arealudpegningerne for disse emner.

Et enkelt tema - Turisme, udgår helt, da der i Kommuneplan 2013 kun findes en målbeskrivelse og målredegørelse og ingen konkrete retningslinjer eller arealudpegninger og derfor ikke giver så meget mening i en plan, der regulerer fysisk udvikling.

Der ændres desuden på retningslinjerne for Sejlads.

Med planforslaget er der endvidere fastlagt rammeområder for eksisterende ferie- og fritidsaktiviteter og -anlæg i det åbne land.

Kommunens 6 eksisterende lovlige campingpladser og to planlagte feriehoteller/feriecentre, alle i landzone, får en præcist afgrænset kommuneplanramme.

Derudover opdeles den eksisterende kommuneplanramme HR.00.04.G.1. i to rammer, en for lystbådehavnen og en for det rekreative grønne område ved Langelinje.

Den eksisterende lovlige skydebane Østjysk Flugtskydningscenter får en kommuneplanramme og fastholdes i landzone.

Horsens Golfklubs golfbane ved Silkeborgvej får udvidet sin kommuneplanramme til at omfatte hele golfbanen.

Der er alene tale om afgrænsning af områder med eksisterende lovlig anvendelse. Der gives ikke tilladelser til ny bebyggelse eller ændret anvendelse indenfor disse rammer.

Tillægget berører i alt 50 kommuneplanrammer for forskellige rekreative formål. Temaet til ferie- og fritidsformål udlægger rammer til i forvejen godkendte områder med campingpladser, feriecentre, skydebane, golfbane og lystbådehavn, som ikke tidligere har været kommuneplanlagt. Derudover rammelægges store eksisterende bynære grønne arealer tæt på Horsens til rekreative formål. Dette sker bl.a. som en udmøntning af den grønne strukturplan fra 2003 og Bosætningsstrategi 2010- 2014 der er tale om bynære eksisterende skove, arealer til ny skov, eksisterende naturområder, bynær jordbrugsarealer og sikring af bynære grønne kiler.

Midler til grundvandsplanlægning og tilladelser

Med dette tematillæg for byvækst og fritidsformål åbnes der stedvis op for byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser. Dette sker på baggrund af, at staten har åbnet for, at kommunerne kan planlægge for placering af boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg i OSD og indvindingsoplande, hvis der for et givent område er kortlagt og tilstrækkeligt redegjort for både planbehov og grundvandsbeskyttelse. Hovedreglen er dog fortsat, at OSD og indvindingsoplande så vidt muligt skal friholdes for byudvikling og anden ændret arealanvendelse. Byvækst i OSD-områder kræver derfor ekstra indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse.

Grundvandsredegørelsen, der er udarbejdet som en del af tematillægget, er første skridt i udarbejdelse af indsatsplaner, vandforsyningsplaner og nye indvindingstilladelser, der er grundlaget for fortsat byvækst – også i OSD-områder. Det foreslås derfor, at der afsættes 1 mio. kr. årligt i 2015-2018 finansieret ved mindreforbrug i 2014 på anlægspuljen ”nye byggemodninger". Midlerne skal bruges til indsatsplanlægningen i områderne med byvækst, en vandforsyningsplan der skal sikre, at der på den lange bane er tilstrækkeligt drikkevand af høj kvalitet til rådighed for den voksende befolkning og erhvervslivet samt nye indvindingstilladelser for de kildepladser, der er centrale for den fortsatte vækst i Horsens Kommune. En mindre del af midlerne vil også anvendes til en samtidig gennemgang af de benzin- og olieudskillere, der truer med at forurene grundvandet flere steder i kommunen.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes med den ændring, at området ved Voervadsbro ændres fra sommerhuse til boligområde/helårsbeboelse, og hele landsbyen i den efterfølgende planlægning overføres til byzone. Desuden medtages området matr. nr. 14cm, Lund by, Tamdrup, beliggende nord for Lund by mellem Vintenvej, Bækvej og Leddet som boligområde.

Disse ændringer må dog ikke forårsage, at den endelige vedtagelse af det samlede kommuneplantillæg for Byvækst og Fritidsformål forsinkes grundet statslig indsigelse.

Fraværende:

Kristian Dyhr og Hans Bang-Hansen.

Bilag

Til toppen


8. ØK Analyse af Dansk Industris ”Fakta om Konkurrenceudsættelse”.


Sagsnummer
00.30.00-S00-63-14
Resume

I 2013 lavede Dansk Industri en beregning af kommunernes effektiviseringspotentiale ved øget konkurrenceudsættelse. I budgetaftalen for 2014 besluttede Byrådet, at der skal laves en analyse af Dansk Industris (DI) beregninger.

Hovedkonklusionen i analysen er, at det er problematisk at lave en direkte sammenligning af konkurrenceudsættelse. Dette skyldes dels, at kommunerne er forskellige hvad angår rammebetingelser og serviceniveau og dels svagheder ved den måde, DI opgør potentialet af konkurrenceudsættelse.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter analysens resultater.
Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

I 2013 lavede Dansk Industri en beregning af kommunernes effektiviseringspotentiale ved øget konkurrenceudsættelse. I budgetaftalen for 2014 besluttede Byrådet, at der skal laves en analyse af Dansk Industris (DI) beregninger. Aftalen lyder som følger:

Potentialer ved konkurrenceudsættelse

Der er enighed om, at der er vigtigt, at områder gennemgås og effektiveres inden eventuelt konkurrenceudsættelse med henblik på at opnå størst mulige effektiviseringsgevinster. Sammenlægning af brand og redning med driftsgården er et eksempel på denne fremgangsmåde.

Dansk Industri har lavet en beregning, hvor Horsens Kommune angiveligt kan reducere sine budgetter med ca. 15% ved øget konkurrenceudsættelse. Dansk Industris beregninger analyseres nærmere. Analysen forelægges økonomi- og Erhvervsudvalget i 2014.

Analysen er gennemført, og hovedkonklusionerne er som følger:

Konkurrenceudsættelse er én måde at afprøve muligheden for at få løst de kommunale opgaver mere effektivt. Konkurrenceudsættelse indebærer, at en opgave udbydes, og at kommunen samtidig selv byder ind på opgaven med et kontrolbud. Udbudsopgaver er typisk meget ressourcekrævende, og for at få succes kræver det en strategisk tilgang, hvor der dedikeres ressourcer og kompetencer til konkurrenceudsættelse.

Dansk Industris beregning af potentialet ved konkurrenceudsættelse er et godt værktøj til at få fokus på, om de kommunale opgaver kan løses bedre og billigere. Det er dog vigtigt at bemærke, at forudsætningerne bag undersøgelsen er baseret på 87 cases, som er indberettet af kommunerne og herunder at:

 • De 87 cases er ikke repræsentative for alle områder, idet en stor del af projekterne er fra det tekniske område.
 • De 87 cases er ikke nødvendigvis repræsentative for kommunal konkurrenceudsættelse, da kommunerne selv skal indberette projekterne til udbudsportalen før de tælles med.
 • Den økonomiske effekt på de 87 cases varierer fra en besparelse på 70 % til en forøgelse af udgiften på 15 %. 40 % af de beskrevne projekter opnår en besparelse på mindst 15 %
 • Serviceniveauet er ikke nødvendigvis ens før og efter konkurrenceudsættelsen.

Derudover er det også vigtigt at bemærke, at rammebetingelserne ikke er ens i de 98 kommuner. Nogle kommuner har eksempelvis færgedrift, andre kommuner har mange private daginstitutioner, mens andre igen har kommunale kirkegårde, hvilket alt sammen påvirker indikatoren for konkurrenceudsættelse. Det betyder, at der ikke meningsfuldt kan laves en direkte sammenligning af konkurrenceudsættelse mellem kommunerne.

Hertil kommer at udgiftsniveauet i kommunerne er forskelligt, og at kommunerne ikke konterer udgifterne fuldstændig ens.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. december 2014

Drøftet.

Bilag

Til toppen


9. TM Endelig vedtagelse af lokalplan 2014-4, Boliger, Nørrelide i Gedved samt tilhørende kommuneplantillæg


Sagsnummer
01.02.05-K04-9-14
Resume

Punktet omhandler endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 4 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 2014-4, boliger, Nørrelide i Gedved.

Lokalplanen afløser lokalplan G40, lokalplan for boligområde og plejehjem og ændrer primært anvendelsesbestemmelserne for det tidligere plejehjem fra offentligt formål til boligformål.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at ændre anvendelsesbestemmelsen fra offentligt formål til boligformål.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. kommuneplantillæg 2013-4, boliger, Nørrelide, Gedved vedtages og offentliggøres.
 2. lokalplan 2014-4, boliger, Nørrelide, Gedved vedtages og offentliggøres.
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådets vedtog den 23. september 2014 at offentliggøre forslag til lokalplan 2013-4, Nørrelide, Gedved.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan har været i offentlig høring fra den 22. oktober til den 17. december 2014.

Ved høringsfristens ophør havde Teknik og Miljø ikke modtaget høringssvar eller bemærkninger til planerne.

/CAG

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 13. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Bilag

Til toppen


10. TM Vedtagelse af Lokalplan 2014-7, Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have


Sagsnummer
01.02.05-K04-8-14
Resume

Sagen omhandler endelig vedtagelse af lokalplan 2014-7, Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens.

Lokalplanforslaget erstatter gældende lokalplan 2-2008.

Lokalplanen åbner desuden for, at den nordlige halvdel anvendes til tæt-lav boligbebyggelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. lokalplan 2014-7, Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens vedtages endeligt.
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 23. september 2014 at offentliggøre forslag til lokalplan 2014-7, Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens.

Ved høringsperiodens udløb den 4. december 2014 var der ikke indkommet høringssvar.

Økonomi

Lokalplanområdet er erhvervet af Horsens Kommune i 2006 for ca. 6,6 mio. kr.

De samlede byggemodnings- og salgsomkostninger forventes at beløbe sig til ca. 8,0 mio. kr. De samlede omkostninger vil dermed beløbe sig til i alt ca.14,6 mio. kr.

Lokalplan 2–2008 gav mulighed for i alt 25 grunde med en gennemsnitlig udbudspris i størrelsesordenen kr. 900.000, i alt 22,5 mio. kr.

Lokalplan 2014–7 vil give mulighed for 16 grunde med en forventet, gennemsnitlig udbudspris på kr. 900.000, i alt 14,4 mio. kr.

Hvis lokalplanområdets nordlige halvdel sælges som projektgrund til tæt-lav boligbebyggelse, hvor køberen står for byggemodningen, vil kommunens omkostninger reduceres til ca. 11,6 mio. kr., og den samlede grundsalgspris øges til ca. 17,2 mio. kr.

/CAG

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 13. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Bilag

Til toppen


11. TM Lokalplanforslag 2015-4 - Hovedgård - Coldingvej


Sagsnummer
01.02.05-P16-4-11
Resume

Forslag til lokalplan 2015-4, ny boligudstykning for 40-55 boliger ved Coldingvej i Hovedgård.

Forslaget udlægger 10 ha. til parcelhuse og rækkehuse i et landbrugsområde imellem Kirkevej og Coldingvej i den vestlige del af Hovedgård.

Området gennemskæres af Ørskov Bæk, og de rekreative områder i planen gør området meget attraktivt.

Vejen i lokalplanområdet navngives Ørskovbækvej.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

 1. forslag til lokalplan 2015-4 for et boligområde ved Coldingvej vedtages og offentliggøres under forudsætning af, at forslag til Tillæg 7 for Byvækst og Fritidsformål til Kommuneplan 2013 vedtages af Byrådet.
 2. vejen i lokalplanområdet navngives Ørskovbækvej.
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan kan kun vedtages under forudsætning af, at forslag til tillæg 7 for Byvækst og Fritidsformål vedtages af Byrådet. Økonomi- og Erhvervsudvalget er fagudvalg på større kommuneplantillæg, jf. delegationsplanen.

Forslag til lokalplanforslag nr. 2015-4, omhandler en ny privat boligudstykning ved Coldingvej i Hovedgård.

Lokalplanens formål er at sikre områdets anvendelse til boligformål og sikre de grundvandsinteresser, der er i området.

Lokalplanen fastlægger udformning af kørearealer, principper for stiforbindelser og stinet samt sikrer stikrydsninger ved Coldingvej.

Lokalplanen sikrer det grønne præg i form af beplantning langs Coldingvej, langs stamvej og på boligveje, samt beplantning af et grønt bælte langs Kirkevej.

Endelig er det formålet at sikre, at udformningen af overkørsel over Ørskov Bæk tilgodeser passage af oddere.

Arealet på ca. 10 ha ligger imellem Kirkevej og Coldingvej og gennemskæres af Ørskov Bæk.

Arealet er i dag landbrugsjord i omdrift.

Udstykningen giver plads til 40-55 parcelhuse på grundstørrelser 900-1200 m2.

Der er i delområde 2 mulighed for at lave 20 tæt/lav boliger på grunde på minimum 400 m2.

Det er den private udstykker, der afgør, om delområde 2 bliver bebygget med åben/lav eller tæt/lav byggeri.

Det foreslås i lokalplanen, at den nye vej i boligområdet kommer til at hedde Ørskovbækvej for at bevare viden om bækken, som er en markant del af området.

Der er fra statens side lagt op til, at der kan planlægges for placering af boliger i OSD områder og indvindingsoplande, herunder NFI, hvis der for et givent område er kortlagt og redegjort for både planbehov og grundvandsbeskyttelse. For området ved Coldingvej følger denne redegørelse kommuneplantillæg 7 for Byvækst og Fritidsformål, der udlægger området til boligområde i kommuneplanen. Der er i lokalplanen taget hensyn til drikkevandsressoursen under lokalplanområdet ved at indarbejde afværgeforanstaltninger, som sikrer drikkevandet mod nedsivning af uønskede stoffer.

I den sydlige del af området er der et vandhul, som er beskyttet § 3 natur.

Planen giver plads til dyrelivet langs med bækken og vandhullet, og der vil med tiden blive et godt rekreativt område til fritidsliv.

Der er lavet plads til stier i området, så naturen kan opleves helt tæt på, med gangbro over bækken.

I den sydlige del af området vil der blive etableret 2 regnvandsbassiner, som vil bidrage til det rekreative præg.

Stamvejen og boligvejene bliver udlagt til private fællesveje. Boligvejene bliver med hastighedsbegrænsning på 20 km/t og vil være stilleveje.

Området vil fremstå som et meget grønt område.

/CAG

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 13. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Bilag

Til toppen


12. TM Forslag til Lokalplan 2015 - 5, Boliger, Ravnebjerget, Søvind


Sagsnummer
01.02.05-P16-23-13
Resume

Formålet med lokalplanen er at sikre, at arealet i Søvind ændrer status fra landbrugsareal til byzoneareal til boligformål.Samtidig er det vigtigt at sikre gode stiforbindelser og grønne områder til områdets beboere.

Der bliver mulighed for at opføre mellem 15 og 20 åben-lav og/eller tæt-lav boliger i området i højst 2 etager, uden udnyttet tagetage indenfor området.

Det nye boligområde skal have vejadgang fra den eksisterende vej Ravnebjerget, og det interne vejnavn fastlægges til "Mejerigaarden".

Placeringen af boliger i lokalplanens delområde 2 kan måske, i tilfælde af klager, resultere i skærpede miljøkrav til mejeriet i forhold til lugt. Mejeriet er et mindre mejeri underlagt miljølovgivningen og skal overholde de krav, der er til lugtemission, også i forhold til de eksisterende naboer i nærområdet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. forslag til Lokalplan 2015 - 5, Boliger, Ravnebjerget, Søvind vedtages og offentliggøres under forudsætning af, at forslag til Tillæg 7 for Byvækst og Fritidsformål til Kommuneplan 2013 vedtages af Byrådet.
 2. vejnavnet indenfor lokalplanområdet fastlægges til "Mejerigaarden".
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan kan kun vedtages under forudsætning af, at forslag til tillæg 7 for byvækst og fritidsformål vedtages af Byrådet. Økonomi- og Erhvervsudvalget er fagudvalg på større kommuneplantillæg, jf. delegationsplanen.

Forslaget til lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejeren af ejendommen Ravnebjerget 1a i Søvind. En del af matr. nr. 5a ligger midt i Søvind by. Arealet vil være naturligt at udlægge til boligformål i stedet for at drive det som landbrug, da det ligger midt i Søvind by.Bebyggelsen vil udfylde et hul i bebyggelsen i Søvind by.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at arealet i Søvind ændrer status fra landbrugsareal til byzoneareal til boligformål.Samtidig er det vigtigt at sikre gode stiforbindelser og grønne områder til områdets beboere.

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 2,8 ha, vest for Ravnebjerget og sydøst for boligbebyggelsen påHumleballe. Der findes en eksisterende beplantning langs områdets vestlige kant og omkring den nærliggende Søvind Bæk. Der løber en offentlig sti i beplantningen i den vestlige kant af området. Mod syd ligger Søvind Mejeri, samt en række énfamiliehuse og en mindre tæt lav bebyggelse. Langs områdets østlige grænse langs Ravnebjerget ligger en spredt bebyggelse med énfamiliehuse.

Lokalplanen indeholder en række bestemmelser,som skal sikre disponeringen og udbygningen afområdet samt den bebyggelse, som etableres indenforlokalplanområdet.Lokalplanen muliggør en ny boligbebyggelse midt i Søvind. Der bliver mulighed for at opføre mellem 15 og 20 åben-lav og/eller tæt-lav boliger i området i maksimalt 2 etager, uden udnyttet tagetage.

Søvind Mejeri har i dag ikke en miljøgodkendelse, men reguleres efter miljøbeskyytelseslovens § 42 (Miljøbeskyttelseslovens § om forurening fra ikke-listevirksomhed). Lokalplanen sikrer gennem bestemmelserne de fremtidige boliger mod eventuel støj fra Søvind Mejeri, som ligger umiddelbart syd for lokalplanområdet. Lokalplanen kan dog ikke regulere forhold, der vedrører lugt. Mejeriet er et ostemejeri, der producerer skimmeloste, hvilket betyder, at der lejlighedsvis kan være lugtgener forbundet med osteproduktionen.Mejeriet er et mindre mejeri underlagt miljølovgivningen og skal overholde de krav, der er til lugtemission, også i forhold til de eksisterende naboer i nærområdet.

Mejeriet ligger i forvejen tæt ved/i landsbybebyggelse og vil til enhver tid skulle overholde de miljømæssige krav, der stilles i forhold til dette. En placering af boliger i lokalplanens delområde 2 kan måske, i tilfælde af klager, resultere i skærpede miljøkrav til mejeriet i forhold til lugt. Alternativet vil være at udlægge hele delområde 2 til grønt område ligesom delområde 3, således at der udelukkende kan bygges i delområde 1.

Søvind Mejeri vil blive gjort ekstraordinært opmærksom på offentliggørelse af forslaget til lokalplan.

Det nye boligområde skal have vejadgang fra den eksisterende vej Ravnebjerget. Ved vedtagelsen af forslaget fastlægges boligbebyggelsens interne vejnavn til "Mejerigaarden". Bebyggelsen ligger bag Søvind Mejeri, og det vil derfor være naturligt at navngive vejen efter mejeriet. Vejnavnet er ikke anvendt andre steder i Horsens Kommune.

Derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser af, om veje, stier, rabatter og så videreskal indrettes i overensstemmelse med reglerne for opholds- og legeområder.

For at sikre at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser til boligerneog sikre området mod uhensigtsmæssigt parkerede biler, stiller lokalplanen krav om etablering af 2 p-pladser pr.boligved åben-lav bebyggelse og 1 p-plads pr. bolig + ½ som gæsteparkering ved tæt-lav boligbebyggelse.

/CAG

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 13. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Bilag

Til toppen


13. TM Cykelsti - Thorsgårdsvej mellem Siriusvej og Torstedallé


Sagsnummer
05.01.00-P20-7-14
Resume

Byrådet besluttede i sit møde den 29. april 2014 at etablere cykelsti langs Thorsgårdsvej mellem Torstedalle og Siriusvej.

Stiprojektet var et af flere projekter, som kommunen har fået finansiel støtte til fra staten via den landspolitiske aftale om ”En grøn transportpolitik”.

Projekteringen er igangsat, og i den forbindelse har det vist sig nødvendigt at gennemføre en justering af projektet og at gennemføre en mindre arealerhvervelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. de i sagsfremstillingen beskrevne ændringer af stiprojektet godkendes.
 2. der træffes beslutning om ekspropriation af de nødvendige arealer til anlæggelse af stianlægget langs Thorsgårdsvej på strækningen mellem Torstedalle og Siriusvej.
 3. direktionen bemyndiges til at indgå frivillige aftaler på baggrund af ekspropriationshjemlen.
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i sit møde den 29. april 2014 at etablere cykelsti langs Thorsgårdsvej mellem Torstedalle og Siriusvej.

Stiprojektet var et af flere projekter, som kommunen har fået finansiel støtte til fra staten via den landspolitiske aftale om ”En grøn transportpolitik”.

Projektændringer

Stiprojektet var, både i forbindelse med godkendelsen hos Byrådet og i forbindelse med ansøgningen til Vejdirektoratet/Staten, planlagt som anlæg af enkeltrettede cykelstier i begge retninger på Thorsgårdsvej på strækningen mellem Jupitervej og Torstedallé, samt enkeltrettet cykelsti i den sydlige vejside mellem Jupitervej og Siriusvej.

Det har desværre vist sig nødvendigt at ændre stiprojektet på grund af pladsproblemer langs Thorsgårdsvej og ændringer af tværprofilet af Thorsgårdsvej, som vil medføre en betydelig merudgift. Stiprojektet foreslås derfor udført med en fortsættelse af den eksisterende dobbeltrettede cykelsti i nordlig vejside, langs Thorsgårdsvej overfor Jupitervej (stien imellem Thorsgårdsvej og Kirken) frem til ca. 100 m fra Torstedallé. Herfra fortsættes med enkeltrettede cykelstier, som del af en delt sti, i begge sider frem til Torstedallé.

Arealerhvervelse

Med henblik på de nødvendige arealerhvervelser er det af interesse for de private grundejere, om kommunen har evne og vilje til at ekspropriere, idet dette har indflydelse på beskatningsforhold.

Der henvises til de vedhæftede bilag, "Bilag-Arealerhvervelsesplan” og ”Bilag-Arealerhvervelse”.

Efter vejlovens § 43 kan vejbestyrelsen iværksætte en ekspropriation til offentlige vejanlæg (ekspropriationsevnen).

Med indstillingen søges tilkendegivet, at Horsens Kommune tillige har vilje til at ekspropriere, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler.

/NCM

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 13. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Bilag

Til toppen


14. TM Cykelsti - Kirkebakken, Hatting - Arealerhvervelse


Sagsnummer
05.04.06-P20-3-13
Resume

Byrådet besluttede i sit møde den 28. maj 2013 en udmøntning af cykelpuljen, herunder en delt sti på Kirkebakken i Hatting.

Projektet forudsætter, at der erhverves et mindre areal.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der træffes beslutning om ekspropriation af de nødvendige arealer til anlæggelse af helleanlægget på Kirkebakken i Hatting.
 2. direktionen bemyndiges til at indgå frivillige aftaler på baggrund af ekspropriationshjemlen.
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i sit møde den 2. maj 2013 at etablere cykelsti/bane på Kirkebakken i Hatting.

Den pågældende strækning i Hatting er det sidste ”missing link” i et sammenhængende stinet mellem Hatting og Horsens. Som led i projektet foreslås anlagt en midterhelle på Kirkebakken overfor tankstationen.

Det er nødvendigt at erhverve ca. 26 m2 fra ejerne af tankstationen for at kunne realisere projektet. Det er af interesse for de private grundejere, om kommunen har evne og vilje til at ekspropriere, idet dette har indflydelse på beskatningsforhold.

Der henvises til det vedhæftede bilag ”Bilag-Arealerhvervelse”.

Efter vejlovens § 43 kan vejbestyrelsen iværksætte en ekspropriation til offentlige vejanlæg (ekspropriationsevnen).

Med indstillingen søges tilkendegivet, at Horsens Kommune tillige har vilje til at ekspropriere, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Ejers rettigheder vedrørende eksisterende tankanlæg vil blive sikret ved tinglyst deklaration.

/NCM

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 13. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Bilag

Til toppen


15. TM Cykelfaciliteter og trafiksanering i Voervadsbro


Sagsnummer
05.04.06-P20-3-14
Resume

Der søges bemyndigelse til at erhverve de nødvendige arealer til den foreslåede etablering af cykelfaciliteter langs Holmedal og hastighedsdæmpende foranstaltninger på Holmedal og Gudenåvej i Voervadsbro. Herudover søges tilæg til anlægsbevillingen til realisering af projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der gives et tillæg til anlægsbevilling og et tillæg til rådighedsbeløb på 0,430 mio. kr. til projektet "stianlæg på Holmedal" i 2015.
 2. rådighedsbeløbet finansieres af puljen til trafiksikkerhed/cykelstier for 2015.
 3. afledte driftsudgifter af anlægsprojektet på 20.000 kr. årligt fra 2016 medtages ved budgetarbejdet for budget 2016-2019.
 4. der træffes beslutning om ekspropriation af de nødvendige arealer til projektet, beskrevet i sagsfremstillingen.
 5. direktionen bemyndiges til at indgå frivillige aftaler på baggrund af ekspropriationshjemlen.
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Af budgetaftale 2014 fremgår det, at der inden for den afsatte pulje til forbedring af trafiksikkerhed og cykelstier ønskes at prioritere etablering af en trafiksikker løsning for de bløde trafikanter på strækningen mellem Holmekollen og Ådalen i Voervadsbro.

Der foreslås sikring af de svage trafikanter ved at etablere en delt sti i den sydlige vejside og en cykel-/kantbane i den nordlige side af Holmedal samt en delt sti igennem krydset Holmedal/Ådalen/Gudenåvej.

Cykel-/kantbanen i den nordlige vejside af Holmedal etableres på bekostning af det eksisterende fortov fra hus nr. 7A og mod NØ. De trange pladsforhold på Holmedal, og i særdeleshed på den nederste del af strækningen, nødvendiggør arealerhvervelse fra flere af de tilstødende matrikler. De trange pladsforhold var også begrundelsen for den tidligere indstillede løsning med 2-1 vej, men denne løsning er blevet forkastet, da spidstimetrafikken er for høj til, at vejtypen er hensigtsmæssig og kan godkendes af politiet.

Der foreslås i samme forbindelse at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger for at sænke hastighedsniveauet igennem byen. I krydset Holmedal/Ådalen/Gudenåvej etableres således en hævet flade, og på Holmedal og Gudenåvej etableres bump.

I den sydlige vejside af Holmedal erhverves areal fra matr. nr.: 1y (28 m²), 1az (110 m²) og 1co (350 m²).

Ved førstnævnte erhverves areal for at sikre de bløde trafikanters passage hele vejen igennem krydset Holmedal/Ådalen/Gudenåvej.

Ved de to sidstnævnte erhverves areal til tilvejebringelse af den delte sti og terrænregulering, da skråningsfladerne i dag går helt ud til vejbanen.

I den nordlige vejside af Holmedal erhverves areal fra matr. nr.: 1z (30 m²) og 1ø (3 m²).

Ved førstnævnte erhverves areal for at kunne etablere en delt sti igennem krydset Holmedal/Ådalen/Gundenåvej og derved adskille de bløde trafikanter fra den øvrige trafik på et sted, hvor der ellers er stor risiko for, at de bløde trafikanter kan blive klemt.

Ved sidstnævnte erhverves areal for at kunne etablere fortov.

Endelig ønsker Teknik og Miljø, at Byrådet udtrykker evne og vilje til at ekspropriere de omtalte arealer, såfremt der imod forventning ikke kan opnås enighed om arealerhvervelsen. Efter vejlovens § 43, kan vejbestyrelsen iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg.

De samlede anlægsomkostninger til projektet er opgjort til 1,65 mio. kr. Der er i 2013 og 2014 søgt statslige midler fra Cykelpuljen til gennemførelse af projektet, men i begge tilfælde er der givet afslag. Der er tidligere givet en anlægsbevilling på 1,220 mio. kr. til anlægsprojektet. (Byrådet den 29. april 2014). Som følge heraf søges der tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,430 mio. kr.

Projektet forventes gennemført maj/juni 2015.

/NCM

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 13. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Bilag

Til toppen


16. TM Byggemodning Rødtjørnen, etape ll


Sagsnummer
13.06.04-P20-10-14
Resume

Bevilling til byggemodning af Rødtjørnen, etape ll finansieres af kontoen "Nye byggemodninger".

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 18,25 mio. kr. og et rådighedsbeløb på 15,15 mio. kr.i 2015 og et rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. i 2018 til Byggemodning Rødtjørnen, etape ll.
 2. rådighedsbeløbet finansieres af puljen til "Nye byggemodninger", hvor der er afsat 20 mio. kr. i 2015 og tilsvarende 20 mio. kr. i 2018.
 3. der til afledt drift afsættes 150.000 kr. fra år 2016-2018 til drift og vedligeholdelse af gadebelysningsanlæg, grønne områder og rendestensbrønde, og at beløbet reduceres til 100.000 kr. fra 2019 idet det forventes, at der da er etableret en grundejerforening, som overtager veje og grønne områder. Afledte driftsudgifter medtages ved budgetarbejdet for budget 2016-2019.
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø har udarbejdet projekt for byggemodning af Rødtjørnen, etape ll i Østerhåb. Der udstykkes 49 parceller med dertil hørende boligveje, da der er stor efterspørgsel på byggegrunde i området.

Adgangsvejen Rødtjørnen er etableret på den første del af strækningen i forbindelse med byggemodningen af Rødtjørnen. Stamvejen/adgangsvejen udlægges totalt i en bredde på 22 m, hvor der i 1. udbygning udlægges 5 m kørebane i asfalt. Boligvejene anlægges i 10 m udlæg med 4 m asfalt.

Under færdiggørelsesarbejdet udvides asfaltarealet på stamvejen til 6 m og på boligvejene til 5 m. Der etableres kantafgrænsning med skråtstillede brosten samt fællessti langs stamvejen og græsrabatter langs boligvejene. Der etableres en rundkørsel til intern trafikbetjening af de fire boligenklaver.

Mod Thorsgårdsvej er i dag etableret en støjvold, hvor der etableres stianlæg. Der etableres også en sti vest fra byggemodningen med forbindelse til eksisterende stiforbindelse til Hatting. Se vedhæftede bilag.

Udgifterne til byggemodningen inkl. færdiggørelse er overslagsmæssigt opgjort til 18,25 mio. kr. ekskl. moms, som forventes at fordele sig således:

Byggemodning inkl. arkæologiske forundersøgelser og projektering

9.950.000 kr.

Landinspektørudgifter

650.000 kr.

Tilslutningsbidrag - (vand og kloak)

3.000.000 kr.

Investeringsbidrag - (Dong Energy)

400.000 kr.

Tilslutningsbidrag -(Elforsyning)

750.000 kr.

Geotekniske undersøgelser

400.000 kr.

Færdiggørelse - (forventes udført i 2018)

3.100.000 kr.

I alt

18.250.000 kr.

Der søges en anlægsbevilling på 18,25 mio. kr. Rådighedsbeløb søges til 2015 (15,15 mio. kr.) og 2018 (3,1 mio. kr.).

De forventede salgsindtægter pr. grund fastsættes først senere, men forventes at blive på samme niveau som ved Mirabellehegnet i Torsted. Der forventes på nuværende tidspunkt salgsindtægter for ca. 31-32 mio. kr. ved Rødtjørnen, og liggetiden for grundene forventes at være 3-5 år.

Der afsættes 150.000 kr. indtil 2019 til drift og vedligeholdelse af gadebelysningsanlæg, grønne områder m.m. med reduktion til 100.000 kr. i 2019 til drift og vedligeholdelse af gadebelysningsanlæg idet det forventes, at grundejerforeningen overtager veje og grønne områder. Afledte driftsudgifter medtages ved det kommende budgetarbejde for budget 2016 - 2019.

/NCM

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 13. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Bilag

Til toppen


17. TM Byliv 2015


Sagsnummer
01.11.00-P20-12-14
Resume

I budgetaftalen 2015 er det besluttet, at der fra byudviklingspuljenskal bruges 2 - 2,5 mio. kr. til byliv og op til 8,3 mio. kr. på en forskønnelse af Andreas Steenbergs Plads.

Bylivsprojekter i 2015 skal skabe aktiviteter og oplevelser i Horsens midtby, på havnen, i parkerne samt til en forskønnelse langs indfaldsvejene.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der frigives 1,7 mio. kr. til arbejdet med byliv i Horsens midtby, i parkerne, på havnen samt til forskønnelse langs indfaldsvejene.
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Fra 2014 føres 7 projekter videre i 2015 og gennemføres i foråret.

I 2015 arbejdes videre med bylivaktiviteter i følgende områder:

 • I Kongensgade-området (Vitus Bering Park, Vitus Bering Plads og Kongensgade) afsættes 150.000 kr. til at styrke bylivet og områdets identitet i samarbejde med borgere og brugere.
 • Midtbyforbindelsen styrkes, især i området mellem Søndergade og Åboulevarden og fortsættelse af Vildsporet, og her afsættes 700.000 kr. med et overordnet tema: Lys og vand.
 • Havnen får bylivsaktiviteter for 400.000 kr. under et overordnet tema: Medskabelse. Her arbejdes især med området kendt som "Jernlageret" beliggende mellem havnebassinet, Nordre Kaj og Jens Hjernøes Vej - matr. 1023a og 1023m, Horsens Bygrunde.
 • En pulje på 300.000 kr. skal styrke de tre ovennævnte områder og kan søges af aktive borgere og brugere til aktiviteter. Udvalget orienteres løbende om projekterne.
 • Herudover afsættes 150.000 kr. til planlægningen af badefaciliteter på Husodde strand, en plan for aktiviteter i Bygholm Park og plan for forskønnelse af indfaldsveje, jf. punkt 2.4, 2.5 og 5.4 i Budgetaftale 2015.

/CAG

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 2. december 2014

Vedtaget som indstillet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Bilag

Til toppen


18. BS Børneenhed Søndermark - ansøgning om tillægsbevilling


Sagsnummer
82.20.00-P20-1-15
Resume

Som en del af beslutningen om fremtidig organisering af skolerne i Horsens Midtby vedtog Byrådet den 23. august 2011, at Søndermarkskolen fremadrettet indrettes, så bygningen kan rumme en kombination af skole (0.-6. klasse) og aldersintegreret dagtilbud (0-5 år).

Med byrådsbeslutning den 23. april 2013 blev der givet en anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojektet.

I forbindelse med den fysiske gennemførelse af projektet Børneenheden Søndermark har der imidlertidig vist sig en række ændrede forudsætninger indenfor jordbundsforholdene og de miljø- og bygningsmæsige forhold.

Udfordringerne betyder, at Ejendomscentret i samarbejde med rådgiverne på projektet vurderer, at der er behov for en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr., hvis projektet skal gennemføres som planlagt. Alternativt skal der indarbejdes besparelser i projektet ved såvel reduktion indenfor funktion som kvaliteten, herunder at ombygningen af fløj, der skal huse mellemskolingen, helt udgår af projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. opførelsen af Børneenheden Søndermarken gennemføres som planlagt.
 2. der gives en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. finansieret indenfor allerede afsat anlægsramme under Børne- og Skoleudvalget.
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Som en del af beslutningen om fremtidig organisering af skolerne i Horsens Midtby vedtog Byrådet den 23. august 2011, at Søndermarkskolen fremadrettet indrettes, så bygningen kan rumme en kombination af skole (0.-6. klasse) og aldersintegreret dagtilbud (0-5 år).

Primo 2013 og som opfølgning på tidligere beslutninger vedrørende Børneenhed Søndermark fikdirektionen udarbejdet et forslag til etablering af børneenheden indenfor de nuværende bygningsmæssige rammer på Horsens Byskoles afdeling Lindvigsvej.

De bygningsmæssige dele af forslaget kan etableres for 25 mio. kr. finansieret henholdsvis fra Børne- og Skoleudvalgets eget budget, et salg af børnehaven Åkanden og overskudsmidler afsat til IT og effektivisering.

Hertil kommer yderligere udgifter for 1 mio. kr., som finansieres fra pulje til energibesparende foranstaltninger under Teknik og Miljø.

Udendørs legeområder særligt inventar med videre for ca. 5,7 mio. kr. er der på nuværende tidspunkt ikke fuld afklaring på med hensyn til finansieringen. Mulighederne for finansiering af denne del foreslås afsøgt via fundraising, alternativt i egne budgetter.

Efter forudgående udbud er der til projektet kontraheret med rådgivere til projektering af myndighedsprojekt og udbudsmateriale (arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniør) samt rådgiver til byggeledelse.

Det samlede projekt er i løbet af foråret udbudt i to etaper i fagentrepriser med opstart på ombygning i juni og juli måned 2014.

Gennemførelsen af projekt er opdelt i tre etaper:

 1. En mindre ombygning af indskolingsafdelingen er afleveret og ibrugtaget ved skolestart.
 2. Ombygning og indretning til daginstitution til 220 børn pågår p.t. og forventes afleveret og ibrugtaget august 2015.
 3. Ombygning/indretning til skolens mellemtrin forventes afleveret omkring efterårsferien 2015.

I løbet af byggeprocessen - efteråret 2014 - har der imidlertid vist sig store udfordringer i form af vanskelige jordbundsforhold og konstruktive forhold, der har medført nødvendige projektkorrektioner samt en række uforudsete miljømæssige og bygningsmæssige forhold, der har krævet håndtering. Altsammen forhold, der har medført, at budgettet er kommet under pres.

Der er i budgettet for projektet efter normal fremgangsmåde afsat midler til uforudsete udgifter svarende til 15 % og 3,3 mio. kr.

I samarbejde med rådgivere har Ejendomscentret i november/december kalkuleret, at det samlede behov til uforudsete udgifter i stedet forventes at ville beløbe sig til ca. 6,5 mio. kr., hvis der ikke indarbejdes besparelser indenfor såvel funktioner, omfang som kvaliteten i projektet.

Ejendomscentret har derfor foranlediget, at der er udarbejdet en oversigt over mulige besparelser. Besparelser der grundet tidspunktet i projektet vil være vanskeligt at udmønte, idet mange aktiviteter er påbegyndt, og entreprenørs leverancer er indkøbt. Derudover vil der være tale om godtgørelse til entreprenørerne som følge af formindskelser i entreprisernes omfang og tabt avance.

Oversigten over fremkommelige besparelsesmuligheder viser, at en samlet besparelse i projektet på over 3 mio. kr. alene vil kunne gennemføres med væsentlige funktions- og kvalitetsforringelser i projektet herunder, at ombygningen af den vestlige fløj, der skal huse mellemskolingen, helt udgår af projektet.

På den baggrund indstiller direktionen, at der gives en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr., således at der gives mulighed for at gennemføre det samlede projekt "Børneenhed Søndermark", som oprindelig besluttet. Tillægsbevillingen på 3,5 mio. kr. finansieres indenfor ikke specificerede anlægsmidler afsat under Børne- og Skoleudvalget.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes af Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.Venstre tog forbehold.

Per Løkken deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Til toppen


19. BS Samarbejdsaftale mellem Horsens og Hedensted kommuner om uddannelse og uddannelsesvejledning


Sagsnummer
00.17.00-A00-2-14
Resume

Der fremlægges udkast til ny samarbejdsaftale om uddannelse og uddannelsesvejledning mellem Hedensted og Horsens kommuner pr. 1. august 2015. Eksisterende samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted foreslås opsagt med virkning fra 1. august 2015.

Sagen behandles i Udvalg for Læring i Hedensted Kommune den 12. januar 2015 og i Børne- og Skoleudvalget i Horsens Kommune den 12. januar 2015.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. ny samarbejdsaftale om uddannelsesvejledning og uddannelse mellem Hedensted og Horsens kommuner indgås med virkning fra 1. august 2015.
 2. eksisterende samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted opsiges med virkning fra 1. august 2015.
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Med henblik på at fastholde og styrke samarbejdet om uddannelse og uddannelsesvejledning mellem Hedensted og Horsens kommuner og med de uddannelsesinstitutioner, der er beliggende i de to kommuner, foreslås det at reorganisere det nuværende samarbejde. Det sker i kraft af en ny samarbejdsaftale om uddannelsesvejledning og uddannelse mellem Hedensted og Horsens kommuner, som foreslås at træde i kraft pr. 1. august 2015.

Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre et fortsat tæt og forpligtende samarbejde mellem Hedensted og Horsens kommuner om uddannelse og uddannelsesvejledning på alle niveauer, herunder:

 • Samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning i henholdsvis Hedensted og Horsens kommuner.
 • Samarbejdet mellem kommunerne og ungdomsuddannelserne i de to kommuner, hvoraf de fleste af uddannelsesinstitutionerne er fysisk beliggende i Horsens Kommune.
 • Samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne i de to kommuner.
 • Samarbejdet om uddannelsespolitik i de to kommuner.

Det overordnede formål med samarbejdet er at skabe sammenhæng, kontinuitet og perspektiv i uddannelse for den enkelte unge og kommunernes unge generelt både inden for og på tværs af de organisatoriske rammer, herunder kommunegrænserne.

Det foreslås at ophæve den eksisterende samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Horsens Hedensted med virkning fra 1. august 2015 med henblik på at give bedre mulighed for at fokusere UU's indsats i den enkelte kommune. Den lovgivningsmæssige baggrund herfor er den ændring i UU's kerneopgave, som følger af henholdsvis kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2014, og ændringer i vejledningsloven som følge af erhvervsuddannelsesreformen, der træder i kraft pr. 1. august 2015.

/KK

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Per Løkken deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Bilag

Til toppen


20. VS Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdelsestræning og døgnrehablitering


Sagsnummer
27.36.16-P23-1-14
Resume

Kommunalbestyrelsen skal, ifølge lov om social service (serviceloven) §139, mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i serviceloven § 86, stk 1 og 2.

De nuværende kvalitetsstandarder er godkendtaf Byrådet den 26. november 2013.

Udgangspunktet er, at borgeren ønsker at mestre eget liv. Derfor bevilges træningsom udgangspunktfør andre tiltag.

Kvalitetsstandarderne er styrende for serviceniveauet. Der er i denne udgave af kvalitetsstandarder ikke foretaget ændringer af serviceniveauet.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. kvalitetsstandarderne godkendes.
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal, ifølge lov om social service (serviceloven) §139, mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning jf. serviceloven § 86, stk 1 og 2.

De nuværende kvalitetsstandarder er godkendtaf Byrådet den 26. november 2013.

Formålet med kvalitetsstandarderne er, at

 • synliggøre det politisk godkendte serviceniveau for genoptræning, træning til vedligeholdelse af funktionsevnen og døgnrehabilitering
 • skabe grundlag for god faglig dialog mellem myndighed og leverandør med fokus på borgerens behov.

Udgangspunktet er, at borgeren ønsker at mestre eget liv. Derfor bevilges træningsom udgangspunktfør andre tiltag.

Målgruppen for træning, bevilget efter serviceloven § 86, stk 1 og 2., er borgere, der har midlertidig nedsat funktionsevne som følge af svækkelse eller sygdom. Det er typisk tale om ældre borgere, der efter sygdom oplever midlertidigt tab af funktionsevne. I de første 11 måneder i 2014 er der visiteret 599 borgere til et træningstilbud bevilget efter serviceloven § 86, stk 1 og 2. Af de 599 borgere har 57 modtaget intensiv dagrehabilitering, og 32 modtaget et døgnrehabiliteringsforløb. Træningsindsatsen er forankret i Vital Horsens.

Træning med afsæt i sundhedsloven bevilges af hospitalslægen. Borgeren modtager en træningsplan enten til specialiseret ambulant genoptræning, der foregår på hospitalet eller til almindelig ambulant genoptræning, der er forankret i Vital Horsens.

Der er i denne udgave af kvalitetsstandarder ikke foretaget ændringer af serviceniveauet.

Kvalitetsstandarderne har været til høring i Ældrerådet den 18. november 2014. Ældrerådet påskønner, at Horsens Kommune ønsker at videreføre den nuværende politik på området. Ældrerådet ønsker ikke at afgive yderlig høringssvar.

/SG

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 17. december 2014

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende:

Anders Kühnau

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015

Indstillingen tiltrådtes.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Bilag

Til toppen


21. VS Retningslinje for udførelse af tilsyn med tilbud til voksne med vedvarende handicap.


Sagsnummer
27.12.16-A26-1-14
Resume

De generelle bestemmelser om tilsyn i retssikkerhedsloven, pålægger kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Der er pligt til aktivt tilsyn.

Denne retningslinje omhandler udøvelse af tilsyn med kommunens tilbud til vokse med handicap, tilsyn efter tilbudsportalbekendtgørelsen samt tilsyn med magtanvendelsesreglerne. Tilsynet omfatter både tilbud, som kommunens selv driver, og tilbud og opgaver der udføres af andre. Kommunen har ansvaret for at føre tilsyn, uanset hvem der udfører opgaven.

Retningslinjerne er godkendt den 4. februar 2009 i Udvalget for Voksenservice (nu Velfærds- og Sundhedsudvalget), er tilpasset ny lovgivning gældende fra 1. januar 2014. I de reviderede retningslinjer er Horsens Kommunes forpligtelser, i forhold til at indberette og oprette de enkelte tilbud på Tilbudsportalen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. den foreslåede retningslinje for udførelse af tilsyn med tilbud for voksne handicappede i Horsens Kommune, gældende fra 1. januar 2015, godkendes.
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

De generelle bestemmelser om tilsyn i retssikkerhedsloven § 16 (RTSL), som pålægger kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jfr. RTSL § 15. På enkelte områder er denne suppleret af særlige bestemmelser i serviceloven (SEL).

Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Pligten til at føre tilsyn gælder for opgaver, der udføres af kommunens eget personale og for opgaver udført af andre f.eks. selvejende institutioner og frivillige organisationer.

Det er op til kommunalbestyrelsen at tage stilling til, hvordan tilsynet konkret skal planlægges og udføres i kommunen. Der er dog pligt til aktivt tilsyn.

Denne retningslinje omhandler tilsyn med kommunens øvrige tilbud på området for voksne handicappede, tilsyn efter tilbudsportalbekendtgørelsen samt tilsyn med magtanvendelsesreglerne. Tilsynet omfatter både tilbud, som kommunens selv driver og tilbud og opgaver, der udføres af andre, f.eks. i selvejende institutioner, puljeordning eller private. Kommunen har ansvaret for at føre tilsyn uanset, hvem der udfører opgaven.

Det generelle tilsyn foretages på baggrund af lovregler, mål, kvalitetsstandarder, retningslinjer, der er fastsat politisk for de enkelte områder. Herunder pædagogiske og behandlingsmæssige tilbud, målgruppe, fysiske rammer, personaleforhold, økonomiske forhold mv.

Det individuelle tilsyn er det konkrete tilsyn med den enkelte bruger, som er visiteret til hjælp og støtte efter servicelovens bestemmelser – enten i en kommunal boform, hjemmevejledning eller i et dagtilbud.

Retningslinjerne er godkendt den 4. februar 2009 i Udvalget for Voksenservice, nu Velfærds- og Sundhedsudvalget, er tilpasset ny lovgivning gældende fra 1. januar 2014. I den reviderede retningslinje er Horsens Kommunes forpligtelser, i forhold til at indberette og oprette de enkelte tilbud på Tilbudsportalen, fremhævet.

For kommunens tilbud og institutioner på voksenområdet, herunder beskyttet beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud, som ikke er omfattet § 4 i lov om socialtilsyn, skal der som minimum foretages et årligt anmeldt tilsyn. Tilsynsbesøget ved det driftsorienterede tilsyn, omfatter en afdeling i hver driftsenhed. Dette betyder, at der i en driftsenhed med mange afdelinger ikke føres tilsyn med alle afdelinger hvert år, men med skift mellem afdelingerne.

Velfærds- og Sundhedsstaben indberetter og opretter de enkelte tilbud på Tilbudsportalen. Inden offentliggørelsen godkendes de indberettede oplysninger for en række tilbudstyper.

Velfærds- og Sundhedsstaben skal påse, at de offentliggjorte oplysninger om det enkelte tilbud er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Tilsynsopgaven er fra 1. maj 2014 administrativt placeret i Velfærds- og Sundhedsstaben.

Retningslinjerne er til høring i Handicaprådet den 4. december 2014.

/SG

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 17. december 2014

Indstillingen tiltrådt. Udvalgets medlemmerne ønsker at have mulighed for at deltage i tilsynsbesøgene. Administrationen laver en plan herfor, som evalueres efter et år. Der foretages en konsekvensretning af retningslinjerne.

Fraværende:

Anders Kühnau

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015, pkt. 20:

Indstillingen tiltrådtes.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Bilag

Til toppen


22. VS Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune.


Sagsnummer
27.12.16-A26-1-14
Resume

De generelle bestemmelser om tilsyn i retssikkerhedsloven § 16 (RTSL), som pålægger kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Jfr. RTSL § 15, er på enkelte områder suppleret af særlige bestemmelser i serviceloven.

Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde opgaverne udføres på.

Pligten til at føre tilsyn gælder for opgaver, der udføres af kommunens eget personale og for opgaver udført af andre.

Det er kommunalbestyrelsen, der tager stilling til, hvordan tilsynet konkret planlægges og udføres i kommunen. Der er dog pligt til aktivt tilsyn.

Denne retningslinje omhandler udøvelse af tilsyn med plejeboliger og tilsyn med magtanvendelsesreglerne. Tilsynet omfatter både plejehjem og plejeboliger, som kommunen selv driver og friplejeboliger. Kommunen har ansvaret for at føre tilsyn, uanset hvem der udfører opgaven.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. den foreslåede retningslinje for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune, gældende fra 1. januar 2015, godkendes.
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

De generelle bestemmelser om tilsyn i retssikkerhedsloven § 16 (RTSL), pålægger Kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Jfr. RTSL § 15, er på enkelte områder suppleret af særlige bestemmelser i Serviceloven.

Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde opgaverne udføres på.

Pligten til at føre tilsyn gælder for opgaver, der udføres af kommunens eget personale og for opgaver udført af andre.

Det er kommunalbestyrelsen, der tager tage stilling til, hvordan tilsynet konkret planlægges og udføres i kommunen. Der er dog pligt til aktivt tilsyn.

Denne retningslinje omhandler udøvelse af tilsyn med plejeboliger og tilsyn med magtanvendelsesreglerne. Tilsynet omfatter både plejehjem og plejeboliger, som kommunen selv driver og friplejeboliger. Kommunen har ansvaret for at føre tilsyn, uanset hvem der udfører opgaven.

Det generelle tilsyn foretages på baggrund af de lovregler, mål, kvalitetsstandarder, retningslinjer, der er fastsat politisk for de enkelte områder, herunder pædagogiske og behandlingsmæssige tilbud, målgruppe, fysiske rammer, personaleforhold og økonomiske forhold. Det generelle tilsyn er kendetegnet ved at være formaliseret, standardiseret og struktureret.

Det individuelle tilsyner det konkrete tilsyn med den enkelte bruger, som er visiteret til hjælp og støtte efter servicelovens bestemmelser.

Velfærds- og Sundhedsstaben indberetter og opretter de enkelte tilbud på Tilbudsportalen og godkender inden offentliggørelsen de indberettede oplysninger for en række tilbudstyper.

Velfærds- og Sundhedsstaben skal påse, at de offentliggjorte oplysninger om det enkelte tilbud er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Den 6. oktober 2010 godkendte Udvalget for Sundhed og Socialservice, nu Velfærds- og Sundhedsudvalget, retningslinjer for udførelse af tilsyn på plejehjem og plejeboliger i Horsens Kommune.

I nærværende retningslinjer præciseres Horsens Kommunes forpligtelser i forhold til at indberette og oprette de enkelte tilbud på Tilbudsportalen efter en godkendelse af de indberettede oplysninger.

Tilsynsopgaven er fra 1. maj 2014 administrativt placeret i Velfærds- og Sundhedsstaben.

Retningslinjerne er til høring i Ældrerådet den 16. december 2014.

Ældrerådet har ingen bemærkninger til retningslinjen.

Ældrerådet hilser med tilfredshed indstilling om, at Ældrerådet fortsat kan deltage i uanmeldte tilsyn i plejeboligerne.

/SG

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 17. december 2014

Indstillingen tiltrådt. Udvalgets medlemmerne ønsker at have mulighed for at deltage i tilsynsbesøgene. Administrationen laver en plan herfor, som evalueres efter et år. Der foretages en konsekvensretning af retningslinjerne.

Fraværende:

Anders Kühnau

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015, pkt. 21:

Indstillingen tiltrådtes.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Bilag

Til toppen


23. VS Tilskud til projekt "Et Sundt Sind i et Sundt Legeme"


Sagsnummer
00.01.00-P20-10-14
Resume

Sundhedsstyrelsen har godkendt ansøgning om støtte fra Satspuljen Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser fra Horsens Kommune. Det betyder, at der er bevilget 3.149.328 kr. til projekt "Et Sundt Sind i et Sundt Legeme" i perioden 2014-2017.

Formålet med projektet er på lang sigt at mindske den sociale ulighed i sundhed gennem et borgernært lokalt tilbud og på den måde at forebygge somatisk sygdom (livsstilssygdomme som f.eks, rygerlunger, diabetes, åreforkalkning, knogleskørhed, for højt blodtryk, for højt kolesterol, blodpropper m.v.). Målsætning på kort sigt (efter projektet) er, at 75 % af alle deltagere har opnået deres individuelle målsætning inden for enten vægttab, røgfrihed, kondition, styrke, balance eller kostomlægning.

Der er tale om forløb for 75 borgere i alderen 18-40 år med psykiske lidelser. Aktiviteterne forankres på ASV Horsens. Jobcenter Horsens og Din Fritidsundervisning er samarbejdspartnere, ligesom SIND i Horsens, Bedre Psykiatri Horsens m.fl. vil blive inddraget.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der gives en indtægs- og udgiftsbevilling på 1,5 mio. k i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015
 2. støttebeløbene for 2016 og 2017 jf. tabel 1 indarbejdes i årenes budgetter.
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Den kommunale institution "Arbejde, Specialundervisning til voksne og unge" (ASV) tilbyder bl.a. ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), ressourceforløb for ikke uddannelses- eller arbejdsparate borgere og aktiveringsforløb for kontanthjælpsmodtagere. Projektet udgør et supplement og understøttende element til nævnte forløb. Den meget intensive og målrettede sundhedsindsats, der søges støtte til, kan ikke økonomisk dækkes af eksisterende økonomi, førend metoderne er dokumenterede effektfulde. Det er hensigten at lægge den sundhedsfremmende indsats i tilknytning til ressourceforløb, aktiveringsforløb og STU, idet borgeren således allerede i forvejen har en lokal tilknytning til os.

Din Fritidsundervisning har over 30 års erfaring med lignende sundhedsfremmende tiltag, men målgruppen (borgere med moderate til svære psykiske lidelser) har ikke i ønsket omfang været rekrutteret til tilbuddene. Det er derfor et ønske fra Din Fritidsundervisning, at denne målgruppe får et særligt fokus.

Projektet understøtter ”Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget”.

Der er følgende fokusområder i projektet: kostundervisning og vejledning, rygestopforløb, skræddersyede motionstilbud.

Herunder ligger et fokus på netværksskabelse til fremme af trivsel, mindske ensomhed og styrkelse af motivationen. Ovennævnte punkter understøttes af underliggende aktiviteter, der skal styrke målgruppen mentalt til at kunne nå deres individuelle målsætninger (jf. mindfulness, ophold i natur m.v.). Derudover opkvalificeres medarbejdere af Sundhedsstyrelsen. Der udarbejdes en kostpolitik.

Målgrupppen er 75 borgere i alderen 18-40 år fra Horsens Kommune med affektive psykiske lidelser/sygdom på et moderat til svært niveau. Borgere, der har meget vanskeligt ved at udnytte eksisterende tilbud på egen hånd. Det er både kvinder og mænd. Gruppen lider bl.a. af angst/angstlidelser/fobier, depression (klinisk depression, dysthymi, atypisk depression og uspecificeret depressiv lidelse), moderat til svær ADHD, PTSD, manier, bipolært syndrom.

Sundhedsstyrelsen har i alt bevilliget 3,15 mio. kr. til projektet. Der vil herudover være en egenfinansiering på 0,2 mio. kr. som findes på ASV's samlede ramme.

Tabel 1: oversigt over bevilling og egenfinansiering i projektperioden

2014

2015

2016

2017

Ialt

Bevilling fra Sundhedsstyrelsen

1.500.000

500.000

500.000

649.328

3.149.328

Projektudgifter

1.270.676

1.041.756

1.041.756

3.354.188

Egenfinansiering (projektledelse og adm.)

68.280

68.280

68.280

204.860

/CK

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 17. december 2014

Indstilling tiltrådt.

Fraværende:

Anders Kühnau

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015, pkt. 22:

Indstillingen tiltrådtes med den ændring, at udgifts- og indtægtsbevilling vedrørende 2014 bevilges til budget 2015.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Til toppen


24. BE Ombygning af lokaler til genbrugsbutik på Norgesvej 2


Sagsnummer
82.20.00-P20-19-14
Resume

Brugbare ting, der afleveres ved Genbrugspladsen, afhentes og klargøres til salg i Genbrugs- og Kunstbutikken i Sønderbrogade, som er en del af Tilbudsservice og Værkstedsservice under Uddannelse og Arbejdsmarked.

Affald og Genbrug i Teknik og Miljø har, med udgangspunkt i Affaldshåndteringsplanen, ønsket at udvide samarbejdet med Genbrugs- og Kunstbutikken, bl.a. med et større fokus på genbrug af tøj.

De eksisterende lokaler på Sønderborgade er få små til at udvide samarbejdet med Affald og Genbrug. For at sikre den underliggende drift i genbrugsbutikken, flyttes genbrugsbutikken fra Sønderbrogade 2 til Beskæftigelsescenterets eksisterende lokaler på Norgesvej 2.

For at kunne åbne genbrugsbutikken er det nødvendigt at gennemføre en række bygningsmæssige ændringer. Ændringerne er estimeret til 1,88 mio. kr., som finansieres gennem besparelsen i huslejen samt indtægterne fra Genbrugsbutikken.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. de nødvendige bygningsændringer udføres, så genbrugsbutikken på Norgesvej 2 kan oprettes.

2. der gives en samlet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,88 mio. kr. Rådighedsbeløbet fordeles med 1,50 mio. kr. i 2014 og 0,38 mio. kr. i 2015. Anlægsbevillingen finansieres gennem besparelsen på huslejen samt indtægterne fra Genbrugsbutikken

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Beskæftigelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Brugbare ting, der afleveres ved Genbrugspladsen, afhentes og klargøres til salg i Genbrugs- og Kunstbutikken i Sønderbrogade, som er en del af Tilbudsservice og Værkstedsservice.

Affald og Genbrug har, med udgangspunkt i Affaldshåndteringsplanen, ønsket at udvide samarbejdet med Genbrugs- og Kunstbutikken, bl.a. med et større fokus på genbrug af tøj.

De eksisterende lokaler på Sønderborgade er få små til at udvide samarbejdet med Affald og Genbrug. For at få større lokaler, som lever op til de nuværende arbejdsmiljømæssige regler, samt sikre den underliggende drift i genbrugsbutikken, flyttes genbrugsbutikken fra Sønderbrogade 2 til Beskæftigelsescenterets eksisterende lokaler på Norgesvej 2.

Der søges en anlægsbevilling på 1,88mio. kr. Rådighedsbeløbet fordeles med 1,5 mio. kr. i 2014 og 0,38 mio. kr. i 2015.

Flytningen af genbrugsbutikken medfører en reduktion i udgifterne til husleje, da genbrugsbutikken placeres i de eksisterende lokaler på Norgesvej 2. Dermed opnås en reduktion i husleje og andre omkostninger på 400.000 kr. Bevillingen tilbagebetales over en periode på 5 år gennem reduktionen i omkostningerne.

Tabellen nedenfor viser, hvordan bevillingen på 1,88 mio. kr. tilbagebetales over 5 år med en rente på 2,5 %.

/FF

Historik

Beskæftigelsesudvalget, 9. december 2014

Indstillingens punkt 1: Tiltrådt som indstillet.

Indstillingens punkt 2: Tiltrådt som indstillet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. januar 2015, pkt. 23:

Indstillingen tiltrådtes med den ændring, at bevillingen af det samlede rådighedsbeløb på i alt 1,88 mio. kr. meddeles til budget 2015.

Fraværende:

Kristian Dyhr

Til toppen


25. Lukket punkt: ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-12-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Til toppen


26. Lukket punkt: ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-46-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Til toppen