Vis emner under Forside

Byrådet - Referat

Dato: 23. maj 2017
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. ØK Sportshallerne i Brædstrup - Ansøgning om kommunal garanti


Sagsnummer
00.34.00-Ø60-1-14
Resume

Sportshallerne i Brædstrup søger om kommunal garantistillelse op til 4,5 mio. kr. til renovering af skolehallen

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet giver en kommunal garanti til Sportshallerne i Brædstrup op til 4,5 mio. kr. til renovering af skolehallen.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Jørgen Korshøj fratrådte under sagens behandling.

 

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Sportshallerne i Brædstrup søger om kommunal garantistillelse op til 4,5 mio. kr. til renovering af skolehallen.

Formålet med garantistillelsen er at sikre bedre rentevilkår ved en låneoptagelse.

 

Låneoptagelsen og garantien vil udløse en deponering op til de 4,5 mio. kr. Deponeringen vil blive frigivet over 25 år med 1/25 hvert år.

 

/NR

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. maj 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

 

Bilag

Til toppen


2. ØK Den selvejende almene OK-ældreboliginstitution ”Seniorbofællesskabet Sundbakken” v/OK-Fonden, Sundbakken 16, ansøgning om godkendelse af skema B


Sagsnummer
03.02.00-G01-6-15
Resume

Den selvejende almene OK-ældreboliginstitution ”Seniorbofællesskabet Sundbakken” v/OK-Fonden ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 30 almene ældreboliger på Sundbakken 16.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender skema B vedrørende opførelsen af 30 almene ældreboliger med en samlet udgift på 63.351.000 kr.,
 2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 55.748.880 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
 3. Byrådet godkender ydelse af 61,57 % kommunal garanti for realkreditlånet, svarende til 34.324.585 kr.,
 4. Byrådet godkender ydelse af et kommunalt grundkapitallån på 6.335.100 kr. og
 5. Byrådet godkender huslejestørrelsen.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Den selvejende almene OK-ældreboliginstitution ”Seniorbofællesskabet Sundbakken” v/OK-Fonden har den 26. april 2017 sendt ansøgning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 30 almene ældreboliger på Sundbakken 16.

Horsens Byråd godkendte den 25. oktober 2016 skema A for opførelsen af de 30 almene ældreboliger, et fælleshus samt rekreative fællesarealer. Samtidig har Byrådet godkendt, at anvisningsretten på de 30 almene ældreboliger overlades til OK-ældreboliginstitutionen.

 

Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 6.335.100 kr. til indskud til grundkapitallån til den selvejende almene ældreboliginstitution ”Seniorbofællesskabet Sundbakken”.

 

Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 10,729 mio. kr., håndværkerudgifterne til 45,205 mio. kr. og øvrige omkostninger og gebyrer til 7,417 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 63,351 mio. kr. Efter gennemført licitation er den samlede anskaffelsessum i forhold til skema A uforandret.

 

Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud, og anskaffelsessummen kan opgøres således:

 

 

Skema A

Skema B

Forskel

Opførelsen af 30 ældreboliger

Inkl. moms

Inkl. moms

 

Anskaffelsessum

63.351.000

63.351.000

0

Støttet lån

55.748.880

55.748.880

0

Kommunal garanti

Den del af lånet som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi

34.324.585

-

Grundkapitallån

6.335.100

6.335.100

0

Beboerindskud

1.267.020

1.267.020

0

Husleje i kr./m2

1.019

1.019

0

 

Opførelsen af de 30 almene ældreboliger er beregnet til at koste 63,351 mio. kr. Det svarer til 24.460 kr./m2 ved et samlet bruttoetageareal på 2.590 m2 (heraf udgør fælleshuset 170 m2).

 

Maksimumsbeløbet i 2017 for opførelsen af familieboliger i området er 23.550 kr./m2 samt et energitillæg på 1.150 kr./m2 til etagebyggeri. Dermed ligger byggeriet 240 kr./m2 under maksimumsbeløbet for 2017.

 

Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 55.748.880 kr. og et kommunal grundkapitallån på 6.335.100 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 1.267.020 kr.

 

Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). De anførte 61,57 % er derfor anslået.

 

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 1.019 kr./m2/år. Huslejen for en gennemsnitlige bolig på 85 m2 udgør 86.615 kr./år, svarende til 7.217 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca. 779 kr./måned.

 

Ved opførsel af seniorbofællesskabet handler det sig om almene ældreboliger. Derfor er huslejen også noget højere end ved opførsel af almene familieboliger, idet der er større byggetekniske og indretningsmæssige krav til ældreboliger, som gør, at byggeriet bliver dyrere.

 

Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens § 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 127.

 

Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen.

 

På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst og tinglysning foreligger.

 

Skema A

Tilsagn om støtte til opførelse eller renovering af almene boliger

Skema B

Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet

Skema C

Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

 

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. maj 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

 

Til toppen


3. ØK Dommerkomité og program, arkitektkonkurrence Søndergade, Horsens


Sagsnummer
01.11.00-P20-1-16
Resume

Horsens Kommune har inviteret til en projektkonkurrence (EU-udbud), hvor ansøgere/teams kan komme med deres bud på en multifunktionel midtby/gågade – som også skal være et dynamisk samlingspunkt for hele kommunen.

 

I starten af maj 2017 vil der blive udvalgt fem konkurrenceteams blandt de 19 indkomne ansøgninger. De fem teams skal tegne hver deres bud på inspirerende, aktive og moderne ”væregader”.

Herefter vil en udpeget dommerkomite bedømme forslagene.

 

Den politiske styregruppe for midtbyen skal godkende konkurrenceprogrammet, inden dette sendes ud til deltagerne.

 

Sagen afgøres af Byrådet

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

 

 1. Byrådet vedtager at udpegede en dommerkomite bestående af Peter Sørensen, Ole Pilgaard, Martin Ravn, Bjarne Sørensen, Dan Ingemann, Per Løkken og Dorthe Normann
 2. Byrådet vedtager, at den politiske midtbystyregruppe godkender det endelig konkurrenceprogram.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Horsens Byråd ønsker en levende og varieret midtby med mange oplevelser. Midtbyen skal være et godt sted at bo, at handle og at arbejde - og frem for alt skal midtbyen være kommunens centrale samlingssted.

 

Derfor har Horsens Kommune nu inviteret til en konkurrence, hvor ansøgere kan komme med deres bud på en multifunktionel midtby – som også skal være et dynamisk samlingspunkt for hele kommunen. Midtbyforbindelsen, strækningen fra Banegården til Havnen, er det strøg i midtbyen, hvor der især skal være byliv og spændende byrum. Byrummenes udformning skal afspejle den mangfoldighed, der er i midtbyen.

 

Konkurrencen henvender sig primært til landskabsarkitekter, arkitekter og ingeniører, som gerne i samarbejde med kunstnere, byrumseksperter, kultur- og fritidsplanlæggere eller andre faggrupper vil komme med bud på udformningen af tre centrale byrum i Horsens: Jessensgade, hovedgågaden Søndergade og Torvet.

 

’Søndergade - fra gågade til væregade’ er konkurrencens overskrift. Det signalerer et ønske om at udvikle en gade, der i højere grad har et særligt fokus på attraktive og gode opholds- og aktivitetsmuligheder, og som derved bliver et dynamisk samlingspunkt for hele kommunen.

 

I starten af maj 2017 vil der blive udvalgt fem konkurrenceteams blandt de 19 indkomne ansøgninger. Ansøgningsfristen var den 25. april 2017. De fem teams skal fra juni til august tegne hver deres bud på inspirerende, aktive og moderne ”væregader”.

 

Herefter vil en dommerkomite bedømme forslagene, og det forventes, at vinderen offentliggøres i løbet af oktober/november 2017.

 

Borgmesteren indstiller på baggrund af drøftelsen i den politiske Midtbystyregruppe, at dommerkomiteen består af følgende:

Borgmester Peter Sørensen

Ole Pilgaard

Martin Ravn

Bjarne Sørensen

Dan Ingemann

Per Løkken

Dorthe Normann

 

Dommerkomiteen vælger på sit første møde borgmesteren som formand og mødeleder.

 

Udvalgte interne rådgivere (har ingen voteringsret):

Jens Heslop, Direktør for Teknik og Miljø

Allan Lyng Hansen, Afdelingschef

Lasse Schuleit, Eventchef

Casper Grønborg, Afdelingschef

Lene Stegemejer, Projektleder

En rådgiver fra Gehl Arkitekter

 

Gottlieb Paludan Arkitekter fungerer som dommerkomiteens sekretær, men deltager ikke i bedømmelsen af de indkomne forslag.

 

Der udpeges to uvildige fagdommere. Fagdommerne udpeges først efter udvælgelsen af konkurrencedeltagerne er sket for at sikre uvildighed. Fagdommerne har den særlige rolle at gennemgå forslagene for den øvrige dommerkomite på bedømmelsesmøderne.

 

Konkurrenceprogrammet spiller en vigtig rolle under bedømmelsen, for det er naturligvis dét, som forslagene skal overholde og bedømmes ud fra. Konkurrenceprogrammet udarbejdes af Gehl Arkitekter og sendes ud til de udvalgte deltagere den 31. maj.

 

Den politiske midtbystyregruppe skal godkende konkurrenceprogrammet inden udsendelsen.

 

/CAG

 

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. maj 2017.

Betina Steufer foreslog, at Enhedslisten også bliver repræsenteret i dommerkomiteen, jfr. indstillingens pkt. 1.

 

De øvrige medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalget kunne ikke tiltræde ændringsforslaget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

 

 

 

 

Bilag

Til toppen


4. ØK Borgerrådgiveren - Beretning 2016


Sagsnummer
00.07.40-G01-1-16
Resume

Borgerrådgiveren har afleveret Beretning 2016. Beretningen fremlægges til orientering.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet tager orientering om Beretning 2016 fra Borgerrådgiven til efterretning.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har afsluttet sit arbejde for 2016. I overensstemmelse med samarbejdsaftale mellem de deltagende kommuner fremlægger Borgerrådgiveren Beretning for 2016 til Byrådets orientering. Beretningen har ændret format, så den i højere grad er stilet til Byrådet og i mindre grad til administrationen. Borgerrådgiveren og administrationen indgår i en løbende, tæt og konstruktiv dialog om de konkrete henvendelser til Borgerrådgiveren. Beretningen indeholder således de overordnede tendenser, og de beskrevne enkeltsager er alene med for eksemplets skyld.

 

Der har ikke været enkeltsager eller hændelser, som har påkaldt sig Borgerrådgiverens særlige opmærksomhed. Der har været det forventede antal henvendelser til Borgerrådgiveren svarende til antal henvendelser i 2015.

Borgerrådgiveren giver anbefalinger til hvorledes administrationen i højere grad kan sikre afstemning mellem de faktiske forhold og borgernes forventning til sagsbehandlingstid. Ligeledes kan sagsbehandlingstiden på visse områder efter Borgerrådgiverens opfattelse forbedres.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. maj 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med den bemærkning, at administrationen skal arbejde videre med at sikre dialog med borgerne, hvor sagsbehandlingen ikke kan afsluttes inden for den udmeldte sagsbehandlingsfrist.

 

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

 

 

Bilag

Til toppen


5. ØK Borgerrådgiveren - justeret samarbejdsaftale


Sagsnummer
00.07.40-A21-1-14
Resume

Skive Kommune har anmodet om optagelse i den fælles Kommunale Borgerrådgiverfunktion. Dette medfører ingen ændringer for de øvrige kommuner.

 

Sagen afgøres af Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender Skive Kommunes anmodning om optagelse i den fælles Kommunale Borgerrådgiverfunktion.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Den fælles Kommunale Borgerrådgiverfunktion blev oprettet af Skanderborg, Randers, Norddjurs og Favrskov Kommuner i 2013. Horsens Kommune blev optaget i 2015. Skive Kommune har anmodet om optagelse i borgerrådgiverfunktionen.

 

Deltagelse af Skive Kommune giver ingen ændringer for de øvrige kommuner. Således fastholdes såvel betaling som serviceniveau inkl. borgerrådgiverens faste mødedage i de enkelte kommuner.

Skive Kommune betaler for 2017 et forholdsmæssigt beløb afhængig af optagelsestidspunkt.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. maj 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

 

Bilag

Til toppen


6. TM Udmøntning af anlægspuljen til cykelstier og trafiksikkerhed, 2017


Sagsnummer
05.23.00-G01-1-17
Resume

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 afsat 5,7 mio. kr. til cykelstier og trafiksikkerhed.

 

Med nærværende sag ønskes givet en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til gennemførsel af en række projekter til forbedring af trafiksikkerheden og trygheden for cyklister.

 

Ligesom der foreslås afsat et beløb til at skabe bedre og mere trygge forhold for eleverne omkring skolerne i Horsens Kommune.

 

Sagen af gøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2017 på 5,854 mio. kr., der finansieres af puljen til cykelstier og trafiksikkerhed.
 2. Byrådet godkender, at projekterne, der beskrives i sagsfremstillingen, igangsættes.
 3. Byrådet bemyndiger administrationen til at prioritere og igangsætte projekter ved skolerne, på baggrund af en besigtigelse ved de enkelte skoler som beskrevet i sagsfremstillingen.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 afsat 5,7 mio. kr. til cykelstier og trafiksikkerhed. Herudover er der et mindre restbeløb fra tidligere år på 0,154 mio. kr.

 

Administrationen anbefaler, at anlægsmidlerne prioriteres til en række cykelbane- og fortovsprojekter, ligesom der prioriteres midler til forbedring af forholdene for skolepatruljerne ved flere skoler og krydset Horsensvej/Vestergade i Hovedgård ombygges.

 

Endelig foreslås det, at der afsættes midler til forbedringen af trafiksikkerheden ved og omkring skolerne i Horsens Kommune.

 

Hvis der afsættes midler hertil, vil administrationen besøge alle skoler i kommunen henover sommeren, hvorefter der laves en prioritering, og tiltagene udføres ved de enkelte skoler i løbet af 2017.

 

Besigtigelserne ved de enkelte skoler vil blive tilrettelagt, så ledelsen fra den enkelte skole har mulighed for at deltage. De problemstillinger, der opleves ved skolerne i dagligdagen, vil blive medtaget i prioriteringen.

 

Underneden er listen med de projekter, som administrationen anbefaler prioriteres i 2017.

 

Cykelbane- og cykelstiprojekter, i alt: 1.900.000 kr.

 • Cykelbane på Fuglevangsvej, mellem Bygholm Parkvej og Ringvejen
 • Cykelbane på Bakkesvinget, mellem HF Nordmarken og Chr. M. Østergaardsvej
 • Cykelbane på Silkeborgvej, Lund
 • Cykelbane på Torstedalle, mellem Thorsvej og Plutovej
 • Cykelbane på Skolebakken, Tønning mellem Kokvrøvlvej og nr. 24
 • Cykelbane på Bakkesvinget
 • Cykelbane på Fussingsvej (Byskolen)
 • Cykelbane på Skolebakken ved Dagnæsskolen
 • Cykelsti på Strandkærvej ved Vejlevej
 • Cykelbane på Bjarkesgade og Nattergalevej
 • Cykelbane på Søndergade, Brædstrup, mellem Vestervangen og Søndergade 121
 • Cykelbane på Horsensvej i Hovedgård

 

Fortovsprojekter, i alt: 500.000 kr.

 • Fortov på Dallerupvej, Oens -  fra Præstevænget til Vejlevej
 • Fortov på Stenagervej, Østbirk
 • Fortov på Storegade, Østbirk - gang-/cykelsti fra Storegade til hallen
 • Fortov på Vestbirk - Søvejen mellem Kongevej og natursti

 

Skolepatruljeblink, i alt: 300.000 kr.

 • Skolepatruljeblink ved Østerhåbsskolen
 • Skolepatruljeblink ved Sct. Ibs skole
 • Skolepatruljeblink ved Langmarkskolen
 • Skolepatruljeblink ved Byskolen, Fussingsvej

 

Krydsombygning, i alt: 300.000 kr.

 • Ombygning af krydset Horsensvej/Vestergade i Hovedgård

 

Skolevejsforbedringer ved skolerne i kommune i alt: 2.854.000 kr.

 

/ALYHA

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 9. maj 2017.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at der ønskes en orientering om de valgte projekter i løbet af efteråret.

 

Per Schmidt Andersen deltog ikke i sagens behandling.Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. maj 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

 

 

Til toppen


7. TM Anlægsbevilling, udskiftning af gadebelysning i 2017


Sagsnummer
05.00.00-P20-5-15
Resume

Der søges en anlægsbevilling i 2017 på 7 mio. kr. til renovering af gadebelysningsanlæg i Horsens Kommune.

 

I budget 2017 er afsat 30 mio. kr. til formålet, eksklusiv overførsel fra 2016 på 3 mio. kr.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet giver en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til renovering af gadebelysningen i Horsens Kommune.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2016 blev der i perioden 2016 til 2019 afsat 100 mio. kr. til renovering af gadebelysningen i Horsens Kommune, hvoraf de 30 mio. kr. er afsat i 2017.

 

Teknik og Miljø har gennemført registrering af det eksisterende gadebelysningsanlæg og fået udarbejdet et projekt for renoveringen af gadebelysning og udskiftningen af armaturer med kviksølvslyskilder.

 

Etape 1 er udført, mens etape 2 er i gang og har vist sig noget mere omfattende end først antaget, hvorfor udbuddet af etape 3 først forventes gennemført i efteråret.

 

Etape 3 dækker de resterende områder inde i Horsens by med undtagelse af midtbyen, der afventer renoveringen af Søndergade. Opgaven forventes igangsat ultimo 2017 og forventes udført medio 2018.

 

Der søges en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til gadebelysning i 2017.

 

Der er i investeringsoversigten afsat 33 mio. kr. i 2017 inkl. overførsel fra 2016 på 3 mio. kr.

 

For at sikre overholdelse af kommunens samlede anlægsramme igangsættes der kun nye renoveringsprojekter vedrørende gadebelysning for 10 mio. kr. inkl. overførsel fra 2016. Restrådighedsbeløbet i 2017 på 23 mio. kr. flyttes til 2019 og 2020.

Der vil herefter være 30 mio. kr. i 2018, 30 mio. kr. i 2019 og 8 mio. kr. i 2020 til renovering af gadebelysningsanlæg i Horsens Kommune.

 

/ALYHA

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 9. maj 2017.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Per Schmidt Andersen deltog ikke i sagens behandling.Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. maj 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

 

 

Til toppen


8. TM Tagrenovering af Dronning Ingrids Hjem i Brædstrup


Sagsnummer
02.00.00-A00-4-17
Resume

Forslag til fordeling og anvendelse af afsatte puljer til bygningsvedligeholdelse i 2017/2018.

 

Forslag til og anbefaling om at anvende 4,8 mio. kr. på at renovere tag på Dronning Ingrids Hjem i Brædstrup.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet giver anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. til at renovere tag på Dronning Ingrids Hjem i Brædstrup, med et rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. i 2018.
 2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløb til tagrenoveringens etape 1 i 2017, som hører til servicedelen, finansieres ved, at Teknik og Miljøs pulje til bygningsvedligehold i 2017 nedskrives med 1,1 mio. kr.
 3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløb til tagrenoveringens etape 2 i 2018, som hører til servicedelen, finansieres ved, at Teknik og Miljøs pulje til bygningsvedligehold i 2018 nedskrives med 1,1 mio. kr.
 4. Byrådet godkender, at rådighedsbeløb til tagrenoveringens etape 1 i 2017, af 1,3 mio. kr., som hører til boligdelen, finansieres ved anvendelse af henlæggelser opsparet på Dronning Ingrids Hjem samt et lån med et udgangspunkt i kommunens likvide aktiver svarende til 0,3 mio. kr.
 5. Byrådet godkender, at rådighedsbeløb til tagrenoveringens etape 2 i 2018, af 1,3 mio. kr., som hører til boligdelen, finansieres ved et lån optaget med udgangspunkt i kommunens likvide aktiver.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Tagkonstruktionen på Dronning Ingrids Hjem vurderes af Ejendomscentret at være nedslidt, hvorfor det anbefales, at der igangsættes en større renovering af taget.

 

Et samlet udbud giver erfaringsmæssigt dels de bedste licitationsresultater og dels den bedste byggeproces.

 

Derfor anbefales det, at renoveringsprojektet gennemføres i to etaper, hvoraf første etape sker i 2017 og anden etape i 2018.

 

Finansiering

Tagkonstruktionen dækker over både servicedel og boligdel.

Renoveringen relateret til servicedelen foreslås finansieret ved puljemidler.

Renoveringen relateret til boligdelen foreslås finansieret af dels opsparede henlæggelser, hvilket forventes at udgøre 1,0 mio. kr. og et lån på 1,6 mio. kr., med udgangspunkt i kommunens likvide aktiver.

Tilbagebetaling forventes at ske over 20 år, forudsat en mindre huslejestigning med virkning fra 1. januar 2019. Huslejestigningen svarer til en stigning pr. m2 på 60,10 kr.

 

/MWH

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 9. maj 2017.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Per Schmidt Andersen deltog ikke i sagens behandling.Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. maj 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling. 

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

 

Til toppen


9. TM Energibesparende foranstaltninger 2017, etape 1


Sagsnummer
82.09.00-P16-1-17
Resume

Byrådet har den 26. april 2011 besluttet, at der fra år 2011 og årerne frem skal gennemføres energibesparende foranstaltninger inden for den kommunale ejendomsportefølje.

 

Investeringerne i de energibesparende foranstaltninger er låneberettigede efter særlige regler.

 

Med udgangspunkt i at gennemføre energibesparende foranstaltninger 2017, etape 1, ansøges der om anlægsbevilling på 1,785 mio. kr. med et rådighedsbeløb på 1,785 mio. kr. i 2017.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender, at puljen til energisparende foranstaltninger kan anvendes til bygningsrenoveringer, hvor tilbagebetalingstiden er mindre end 75 procent af bygningsdeles levetid jf. bygningsreglementet.
 2. Byrådet igangsætter energibesparende foranstaltninger for samlet set 1,785 mio. kr. Den samlede beregnede årlige besparelse ved de respektive institutioner er på i alt 0,145 mio. kr. 
 3. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2017 på i alt 1,785 mio. kr., til gennemførsel af energibesparende foranstaltninger, etape 1, 2017, fordelt på de i sagen anførte opgaver. 
 4. Byrådet finansierer rådighedsbeløbet ved nedskrivning af pulje afsat til energibesparende foranstaltninger i 2017 med 1,785 mio. kr. 
 5. Byrådet godkender, at de afledte driftsbesparelser udmøntes i de respektive institutioners budgetter med virkning fra 1. januar 2018.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. april 2011 besluttet, at der fra år 2011 og frem skal gennemføres energibesparende foranstaltninger inden for den kommunale ejendomsportefølje.

 

I forbindelse med behandling af budget 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. maj 2016 blev det besluttet, at puljen til energisparende foranstaltninger kunne benyttes til energisparende foranstaltninger, hvor tilbagebetalingstiden var længere end 10 år, dog maksimalt 20 år.

 

Det har imidlertid vist sig, at det fortsat er svært at benytte omtalte puljemidler til renovering af klimaskærm og andre større bygningsrenoveringer. Derfor anbefales det, at det fremover bliver muligt at anvende puljen til energisparende foranstaltninger, hvis tilbagebetalingstiden er mindre end 75 % end væsentlige bygningsdeles levetid jf. bygningsreglementet.

 

Puljen til energisparende foranstaltninger i 2017 er på 6,235 mio. kr.

 

Det forventes, at der foruden etape 1, som er beskrevet i denne sag, vil indstilles en eller to etaper mere i løbet af 2017.

  

Ejendomscentret har udarbejdet en prioriteret oversigt med projekter for samlet set 1,785 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger 2017 - etape 1.

 

Emne - Tilbagebetalingstid U 10 år

Investering

Årlig besparelse

Tilbagebetalingstid (år)

Højvangsskolen, etablering af isolerende fortsatselement

350.000

38.000

9,7

Bankagerskolen, udskiftning af cirkulationspumper

210.000

22.100

10

Bankagerhallen, udskiftning af cirkulationspumper

25.000

2.650

10

 I alt

585.000 kr.

62.750

 

 

 

Emne - Tilbagebetalingstid jf. Bygningsreglement

Investering

Årlig besparelse

Tilbagebetalingstid (år)

Hovedgårdskole, facaderenovering

85.000

4.140

29,5

Hovedgårdskole, Vinduesudskiftning

100.000

6.120

21,4

Hovedgård skole, Renovering af ventilationsanlæg (gul og hvid fløj)

550.000

45.253

14,7

Stensballe Skole, Facaderenovering

 115.000

5.710 

 28,6

Stensballe Skole, Loftisolering

 50.000

2.531 

 27,8

Stensballe Skole, Vinduer og døre

 300.000

18.130

 21,8

 I alt

 1.200.000 kr.

 

 81.884 kr.

 

 

/MWH

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 9. maj 2017.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at der fremsendes et notat om sammenhængen mellem igangværende renoveringsopgaver på bygninger og anvendelse af midler til energibesparende foranstaltninger.Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. maj 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling. 

 

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

 

 

Bilag

Til toppen


10. BS Deltagelse i rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen


Sagsnummer
17.02.05-P08-1-17
Resume

Undervisningsministeriet har inviteret kommunerne til at deltage i et rammeforsøg med mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen, end de muligheder der er i dag.

 

Ansøgning om deltagelse i forsøget skal indgives senest den 16. maj 2017.

 

Der er 3 skoler i Horsens Kommune, som ønsker at deltage i forsøget, der starter fra skoleåret 2017/18 og løber til og med skoleåret 2019/20.

 

De deltagende kommuner forpligter sig til at deltage i en efterfølgende evaluering af forsøget.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender, at Horsens Kommune ansøger om deltagelse i rammeforsøget med Nim Skole, Brædstrup Skole og Egebjergskolen.
 2. Byrådet godkender de konkrete ansøgninger fra de tre folkeskoler til Undervisningsministeriet om deltagelse i forsøget.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har inviteret kommunerne til at deltage i et rammeforsøg med mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen. Forsøget skal give de deltagende kommuner og skoler bedre muligheder for at tilrettelægge skoledagen i overensstemmelse med lokale prioriteringer, ønsker og behov, end de har i dag, herunder øgede muligheder for at afkorte skoledagen. Det er en forudsætning for deltagelse i forsøget, at de mere fleksible muligheder bliver anvendt på kvalitet i undervisningen og dermed til at igangsætte nye kvalitetsunderstøttende indsatser, der bidrager til elevernes læring. Ressourcer, som eventuelt måtte spares som led i forsøget, skal blive på skolen og én til én bruges til kvalitetsunderstøttende aktiviteter. Det er også en forudsætning, at de deltagende skoler fortsat lever op til folkeskolelovens øvrige krav til blandt andet varieret undervisning med motion og bevægelse, åben skole og lektiehjælp og faglig fordybelse.

 

Ansøgning om deltagelse i rammeforsøget skal indgives til Undervisningsministeriet, og ansøgningsfristen er den 16. maj 2017. Det er en forudsætning for skolernes deltagelse i forsøget, at der er opbakning fra skolebestyrelsen hertil.

 

Forsøget kan omfatte hele skoler, hele klassetrin, flere klasser eller en enkelt klasse og kan omfatte 50 skoler på landsplan. Der vil maksimalt kunne gennemføres forsøg med halvdelen af skolerne eller afdelingerne i kommunen.

 

Forsøgsgodkendelsen gives med start fra skoleåret 2017/18 og løber frem til og med udløbet af skoleåret 2019/20. De deltagende kommuner forpligter sig til at deltage i ministeriets evaluering af forsøget.

 

På forespørgsel har 3 af Horsens Kommunes folkeskoler tilkendegivet ønske om at deltage i forsøget:

 

Nim skole ønsker at deltage med mellemtrinnet (en klasse på hver årgang). Ønsket er at nedsætte den ugentlige skoletid med en klokketime (60 minutter) og at bruge den frigjorte tid til at etablere et særligt hold for de dygtigste elever. Den konkrete ansøgning fra Nim Skole til Undervisningsministeriet om deltagelse i forsøget er vedlagt som bilag.

 

Egebjergskolen ønsker at deltage i forsøget med mellemtrinnet (3 klasser på hver årgang). Egebjergskolen ønsker at afkorte skoledagen med 2 lektioner om ugen (45 minutter) og at bruge den frigjorte tid til at etablere afgrænsede turboforløb med særligt fokus på årgangenes læsefagligt svageste elever med udgangspunkt i to-lærerordninger. Den konkrete ansøgning fra Egebjergskolen til Undervisningsministeriet om deltagelse i forsøget er vedlagt som bilag.

 

Brædstrup Skole ønsker at deltage i forsøget med hele mellemtrinet (to 4. klasser, to 5. klasser og tre 6. klasser). Derudover ønsker skolen at deltage med alle klasser i overbygningen (tre 7. klasser, to 8. klasser og to 9. klasser). Brædstrup Skole ønsker at afkorte skoledagen med 2 lektioner om ugen, og at etablere særlige turboforløb for fagligt svage elever, for fagligt dygtige elever og for ikke-uddannelsesparate elever. Den konkrete ansøgning fra Brædstrup Skole til Undervisningsministeriet om deltagelse i forsøget er vedlagt som bilag.

 

Undervisningsministeriets udmeldelsesbrev af 5. april 2017 med bilag 1 er vedlagt som bilag. 

 

 /FLSK

 

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 8. maj 2017.

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. maj 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.  

 

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

 

Bilag

Til toppen


11. VS Satspulje 2017-2020 Sundheds- og Ældreområdet


Sagsnummer
29.00.00-Ø00-1-17
Resume

Partierne bag satspuljen for 2017-2020 på Sundheds- og Ældreområdet har afsat midler til:

 

 1. Forbedret tandsundhed for de svageste ældre
 1. Hjælp til rygestop for særlige grupper
 1. Rehabilitering - et godt liv efter kræft

 

Horsens Kommune modtager pengene i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet medio 2017. Med henblik på igangsættelse af initiativer allerede nu, ansøges der om tillægsbevillinger på de afsatte beløb for 2017 finansieret af bloktilskudsreguleringen. Bevillingerne vedrørende overslagsårene indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Byrådet godkender en tillægsbevilling til Omsorgstandplanen på 155.000 kr. i 2017 til initiativer vedrørende forbedret tandsundhed for de svageste ældre
 2. Byrådet godkender en tillægsbevilling til Sund By på 186.000 kr. i 2017 vedrørende rygstop for særlige grupper
 3. Byrådet godkender en tillægsbevilling til Sundhedsfremme (styrket sundhedsindsats) på 489.800 kr. i 2017 vedrørende rehabilitering for kræftpatienter
 4. Tillægsbevillingen på i alt 830.800 kr. finansieres af midtvejsreguleringen i 2017
 5. Bevillingerne vedr. 2018 og overslagsårene indgår i budgetarbejdet for 2018.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Partierne bag satspuljen for 2017-2020 på Sundheds- og Ældreområdet har blandt andet afsat midler til:

 

1.) Forbedret tandsundhed for de svageste ældre

 

2017

2018

2019

2020

2017-kr.

155.000

155.000

155.000

155.000

 

Prognoser peger på, at stadigt flere ældre borgere vil bevare egne naturlige tænder langt op i alderen. Samtidig lever flere længere og med kroniske sygdomme, der kan resultere i funktionsevnebegrænsninger og dermed ringere egenomsorg. Det stiller nye krav til tilrettelæggelsen af tandplejen for særligt de svageste ældre, fordi tand- og mundsundhed hos ældre ikke er en isoleret problemstilling, men må ses i sammenhæng med helbred, livsvilkår og livsstil i øvrigt. Der er derfor behov for en målrettet indsats for at forbedre de svageste ældres tandsundhed.

 

Den første del af indsatsen går ud på, at tandplejere fra den kommunale omsorgstandpleje med særlig viden om tandpleje til denne særlige patientgruppe skal give generel information til ledelse og personale i pleje- og ældreboliger om, hvordan man forbedrer de ældres generelle tandsundhed. Der er et stort behov for, at denne viden udbredes.

 

Den anden del af indsatsen går ud på, at der for hver enkelt omsorgstandplejepatient skal udarbejdes en individuel mundplejeplan. En individuel mundplejeplan er en individuel plan for den enkelte patients mundpleje. Mundplejeplanen udarbejdes på baggrund af, at tandplejere fra kommunernes omsorgstandpleje helt konkret tager ud til de ældre og undersøger den enkelte patients mundhygiejne, herunder eventuelle belægninger, tandkødsbetændelse behovet for protesehygiejne osv. Tandplejerne vil desuden i den forbindelse foretage en vurdering af den enkelte borgers evne til selv at børste tænder.

 

Derudover vil tandplejerne individuelt instruere plejepersonalet i pleje- og ældreboliger i, hvordan de bedst hjælper den enkelte patient med at opretholde en god mundhygiejne. Kommunerne skal desuden etablere nye muligheder for, at øvrigt sundhedspersonale nemt kan henvise borgere til visitation til omsorgstandplejen.

 

Der er tale om en tidsbegrænset bevilling.

  

2.) Hjælp til rygestop for særlige grupper

 

2017

2018

2019

2017-kr.

186.000

108.500

116.250

 

En kombination af professionel rygestoprådgivning og brug af rygestopmedicin er en effektiv måde at opnå varigt rygestop på. Midlerne skal bruges til at støtte kommunernes forebyggelsesindsats med midler til rygestopmedicin. Det skal understøtte, at flere, der ønsker det, kan komme i gang med et rygestop.

 

Målgruppen for indsatsen er primært personer, som er socialt og økonomisk dårligt stillet, da denne gruppe borgere kan have særligt svært ved at finde de personlige og økonomiske ressourcer til at gennemføre et rygestop. Undersøgelser viser, at højest fire procent, har succes med at blive røgfri, hvis de stopper uden brug af hjælpemidler (kold tyrker), mens 20-30 procent har succes med at stoppe og forblive røgfri, når de bruger både rådgivning og rygestopmedicin. Der er tale om en tidsbegrænset bevilling.

 

Indsatsen forankres i Sund By og tilrettelægges i et samarbejde mellem Sund By og Vital Horsens

 

3.) Rehabilitering - et godt liv efter kræft 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2017-kr.

489.800

465.000

519.250

589.000

775.000

 

Som følge af den forbedrede kræftbehandling er der stadig flere danskere, der overlever en kræftsygdom med efterfølgende behov for rehabilitering eller opfølgning i forhold til senfølger. Samtidig skal patienternes forudsætninger for at vende tilbage til et godt liv efter sygdommen understøttes.

 

Satspuljepartierne ønsker et løft i den kommunale rehabilitering med henblik på at sikre ensartede og mere målrettede tilbud til kræftpatienter, herunder med opmærksomhed på, at grupper med færre ressourcer har særlige behov. Det kan for eksempel ske gennem tværkommunale samarbejder om rehabiliteringen og et systematisk kompetenceløft i kommunerne.

 

Indsatserne forankres i Vital Horsens.

 

Der er tale om en varig bevilling.

 

Horsens kommune modtager pengene i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet medio 2017. Med henblik på igangsættelse af initiativer allerede nu, ansøges der om tillægsbevillinger på ovenstående beløb for 2017 finansieret af bloktilskudsreguleringen. Bevillingerne vedrørende overslagsårene indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

 

/TC

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 26. april 2017.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Anders Kühnau og Saliem Bader deltog ikke i mødet.Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. maj 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling. 

 

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

 

 

Til toppen


12. Lukket punkt: ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-1-17
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

 

Til toppen


13. Lukket punkt: ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-14-17
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

 

Til toppen


14. Lukket punkt: ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G01-17-10
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

 

Til toppen


15. Lukket punkt: ØK, Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-14-15
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

 

Til toppen


16. Lukket punkt: ØK Køb af areal til afvandingsprojekt


Sagsnummer
05.00.00-P12-10-14
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

 

Til toppen


17. Lukket punkt: ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-1-16
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

 

Til toppen