Vis emner under Forside

Byrådet - Referat

Dato: 28. februar 2017
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Byrådsmøde i april


Sagsnummer
85.02.01-G01-5-14
Resume

I april afholdes KL's Teknik- og Miljø konference i Horsens den 25. og 26. april og falder således sammen med byrådsmødet i april. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller derfor, at april måneds byrådsmøde flyttes til mandag den 24. april kl. 16.00.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

1. Byrådet godkender, at april måneds byrådsmøde flyttes til den 24. april, kl. 16.00

 

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen.

 

Susan Gyldenkilde og Anne Lene Løvbjerg deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet fastlægger efter styrelseslovens § 8 sin mødeplan. Byrådet har besluttet, at byrådsmøder finder sted den 4. tirsdag i måneden.

 

I april afholdes KL's Teknik- og Miljø konference i Horsens den 25. og 26. april, hvilket falder sammen med byrådsmødet i april. Sagen har været drøftet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor der var enighed om at foreslå, at april måneds byrådsmøde flyttes til mandag den 24. april kl. 16.00, og at temamødet for byrådet aflyses. En aflysning af byrådsmødet og dermed også en flytning af et ordinært byrådsmøde kræver enighed blandt Byrådets medlemmer.

 

En eventuel flytning af byrådsmødet vil efter vedtagelsen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside samt tilrettet i mødekalenderen.

 

Til toppen


2. ØK Udpegning til bestyrelsen for Teknisk Kollegium


Sagsnummer
00.22.04-A30-5-16
Resume

Byrådet har tidligere udpeget Heidi Milo til bestyrelsen for Teknisk Kollegium Horsens. Heidi Milo ønsker at udtræde, hvorfor det indstilles, at Finn Gade Knudsen udpeges til bestyrelsen for Teknisk Kollegium Horsens.

 

Sagen afgøres af Byrådet. 

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

 

1. Byrådet udpeger Finn Gade Knudsen til bestyrelsen for Teknisk Kollegium Horsens fra dags dato.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Susan Gyldenkilde og Anne Lene Løvbjerg deltog ikke i mødet.

 

 

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Teknisk Kollegium Horsens skal Horsens Byråd udpege to repræsentanter til bestyrelsen for Teknisk Kollegium. Byrådet i Horsens har tidligere udpeget Heidi Milo og Andreas Boesen. Heidi Milod ønsker at udtræde, hvorfor det indstilles, at Finn Gade Knudsen udpeges til bestyrelsen for Teknisk Kollegium Horsens.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. februar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

 

 

Til toppen


3. ØK Værvej 2. etape - arealerhvervelse


Sagsnummer
05.13.10-P20-12-14
Resume

I forlængelse af Byrådets tidligere beslutning den 21. juni 2016 om udvidelse af Værvej/Stensballevej er der behov for yderligere arealerhvervelse på strækningen Nordre Strandvej - Serridslevvej. Det indstilles, at Direktionen får bemyndigelse til at indgå frivillige aftaler med lodsejerne på ekspropriationslignende vilkår.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender, at der søges indgået frivillige aftaler med lodsejerne om at erhverve de nødvendige arealer til udvidelse af Værvej/Stensballevej på strækningen Nordre Strandvej – Serridslevvej jf. de i bilag vedlagte arealerhvervelsesplaner.
 2. Byrådet godkender, at såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler, igangsættes ekspropriation efter vejlovens § 96, og at Byrådet hermed udtrykker vilje til at ekspropriere.
 3. Byrådet giver Direktionen bemyndigelse til at indgå frivillige aftaler med lodsejerne og til at igangsætte ekspropriation.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Susan Gyldenkilde og Anne Lene Løvbjerg deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Værvej/Stensballevej forbinder i dag Stensballe med Serridslev og benyttes af mange trafikanter, som skal til og fra Aarhus.

Vejen er i dag forholdsvis smal på strækningen, hvilket bevirker, at trafikanterne ofte har behov for at køre i rabatten. Dette er til gene for trafikanterne, ligesom det gør, at rabatterne ofte fremstår med dybe huller, hvilket skader asfaltkanterne. Begge dele er til fare for trafiksikkerheden og hindrer fremkommeligheden. Den kommende udvidelse af Værvej/Stensballevej vil derfor være med til at sikre trafiksikkerheden og højne fremkommeligheden.

 

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016, at udførelsen af etape 2 og etape 3 på Værvej og Stensballevej skulle gennemføres i 2016 og 2017 inden for den samlede vejanlægsramme.

 

På Byrådsmødet den 21. juni 2016 blev der givet en anlægsbevilling, på 6 mio. kr. til udvidelse af Værvej/Stensballevej. Projektet er efterfølgende tilrettet, hvilket betyder, at vejen bliver parallelforskudt ca. 0,5 meter mod nord. Denne forskydelse kræver yderligere arealerhvervelse, men får ikke nogen konsekvens for økonomien i projektet og udgifterne til arealerhvervelsen. Udgifterne kan afholdes indenfor anlægsbevillingen.

 

For at gennemføre projektet er det nødvendigt at erhverve arealer fra 14 matrikler på i alt 2674 m2. Arealerne fremgår af de vedhæftede bilag. Der søges indgået frivillige aftaler med lodsejerne om at erhverve de nødvendige arealer til projektet. Såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler, igangsættes ekspropriation, og Byrådet tilkendegiver at have vilje til at ekspropriere for at gennemføre vejudvidelsen.

 

Det forventes, at vejudvidelsen projekteres, og de til anlægget nødvendige arealer erhverves i foråret 2017, således at anlægsarbejdet kan gennemføres i 2017.

 

ANBLA/CLY

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. februar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

 

Bilag

Til toppen


4. ØK Demografi på det specialiserede socialområde


Sagsnummer
00.30.00-S00-18-16
Resume

I henhold til budgetaftalen for 2017 forelægges en model for indregning af den demografiske udvikling på det specialiserede socialområde.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender demografimodellerne for det specialiserede socialområde.
 2. Byrådet godkender, at den demografiske tildeling reserveres under generelle reserver.
 3. Byrådet godkender, at demografimodellerne indgår i budgetlægningen for 2018 således at tildelingen korrigeres med den nye befolkningsprognose i april.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Susan Gyldenkilde og Anne Lene Løvbjerg deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

I henhold til budgetaftalen for 2017 forlægges en model for indregning af den demografiske udvikling på det specialiserede socialområde.

 

Det specialiserede område omfatter Børneområdet, Voksenområdet og Specialtandplejen. Grundlæggende baseres modellerne på de samme grundforudsætninger, som gør sig gældende på øvrige områder omfattet af demografi. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i det oprindelige budget, og at kun de variable udgifter indgår i beregningsgrundlaget. Udgifter til bygninger, ledelse og administration med mere indgår dermed ikke i modellen.

 

Det specialiserede børneområde baseres på befolkningsudviklingen i 0-17 årige.

 

Det specialiserede voksenområde baseres på befolkningsudviklingen opdelt på hhv. 18-64 årige og 65+ årige. Opdelingen foretages som følge af en højere levealder og dermed en stigning i udgifterne til 65+ årige.

 

Specialtandplejen baseres på befolkningsudviklingen i 18-64 årige.

 

Modellerne forudsætter dermed, at tilflyttere i gennemsnit har den samme profil som eksisterende borgere, samt at niveauet ved de eksisterende borgere er uændret.

 

Der findes på nuværende tidspunkt ikke data, som gør det muligt at inkludere faktorer, der mere præcist kobler op på det faktiske antal borgere med behov for støtte på området.

 

Den demografiske tildeling reserveres under generelle reserver, og modellerne indgår i budgetlægningen for 2018.

 

Demografisk tildeling

2018

2019

2020

Det Specialiserede Børneområde

2.070.336

4.144.587

5.272.479

Det Specialiserede Voksenområde

4.352.777

8.511.155

11.997.768

Specialtandplejen

17.515

34.103

47.482

Samlet merudgift

6.440.628

12.689.845

17.317.729

 

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. februar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

 

 

Til toppen


5. ØK Udmøntning budgetaftale 2017 vedrørende opførsel af nye indendørs idrætsfaciliteter i Lund, Østbirk, Hovedgaard, Egebjerg og Stensballe


Sagsnummer
04.04.00-P20-1-17
Resume

Den betydelige befolkningstilvækst, som også i høj grad kommer Horsens Kommunes mellembyer til gode, har sat pres på idræts- og foreningsfaciliteter i en række byer.

Dette pres er yderligere øget af, at folkeskolereformen har udvidet skoledagen, samt indført øgede krav om bevægelse i skoletiden. Samtidig indebærer behov for udbygninger og renoveringer af en række skoler, at det kan være hensigtsmæssigt at udbygge eksisterende idræts- og foreningsfaciliteter i tilknytning til den lokale hal, da det vil kunne give mulighed for en mere optimal anvendelse af investeringsmidler på skoleområdet.

Det indstilles, at udbygningen af indendørs idrætsfaciliteter i påbegyndes i 2017 i Lund og Østbirk, og derefter i Stensballe, Egebjerg og Hovedgaard over den kommende årrække.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender, at projekteringen af nye indendørs idrætsfaciliteter påbegyndes i hhv. Lund og Østbirk med henblik på projektopstart ultimo 2017
 2. Byrådet godkender, at projekteringen af nye indendørs idrætsfaciliteter i hhv. Stensballe og Hovedgaard påbegyndes primo 2018 med henblik på projektopstart ultimo 2018/primo 2019
 3. Byrådet godkender, at projekteringen af nye indendørs idrætsfaciliteter i Egebjerg gennemføres som en del af planerne for udbygning og renovering af Egebjerg Skole og dermed overgår til Børne- og Skoleudvalgets prioritering. Projektering af nye idrætsfaciliteter i Egebjerg forventes igangsat i 2018
 4. Byrådet godkender, at Investeringsrammen pr. by udgør ca. 10 mio. kr., og der alene prioriteres midler til nye indendørs idrætsfaciliteter og fleksible faciliteter til lokale foreninger samt evt. renovering af eksisterende omklædningsfaciliteter
 5. Byrådet godkender, at Kulturudvalget påbegynder arbejdet med at sikre finansiering til drift af de nye faciliteter svarende til en udgift på ca. 2,3 mio. kr. pr. år, når hallerne er endeligt udbygget.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Susan Gyldenkilde og Anne Lene Løvbjerg deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetforligene for 2015 – 2017 anerkendt behovet for udbygningen af idræts- og foreningsfaciliteter i Lund, Østbirk, Hovedgaard, Egebjerg og Stensballe.

Det stigende behov er dels opstået som følge af betydelig befolkningsvækst i de pågældende områder, men er derudover blevet forstærket af folkeskolereformens længere skoledag og krav til mere bevægelse i undervisningen, hvilket samlet set har medført øget belastning på de eksisterende faciliteter.

 

Samtidig står skolerne i de pågældende områder over for kapacitetsudvidelser og/eller større renoveringer, og det er derfor hensigtsmæssigt at sammentænke skolens renoveringsbehov og lokalområdets behov for opdaterede og tilstrækkelige faciliteter til idræt og foreningsliv.

 

Byrådet prioriterer at udbygge idræts- og foreningsfaciliteter flere steder inden for de afsatte anlægsmidler på kulturområdets budget. Det betyder, at der er behov for at prioritere i investeringerne i de enkelte områder, da der de fleste steder er ønsker, som ikke vil kunne imødekommes inden for de afsatte økonomiske rammer.

 

Derfor indstilles det, at investeringerne i områderne målrettes udbygning af eksisterende hal-kapacitet med multisale (svarende til ca. 3 badmintonbaner) og derudover fleksible lokaler til foreningsbrug, mødeaktiviteter m.v. Derudover kan der enkelte steder være behov for opdatering af eksisterende omklædningsfaciliteter.

 

Det indstilles samtidig, at der ikke disponeres midler til cafeteriafaciliteter og produktionskøkkener, og at der alene prioriteres midler til fitness-aktiviteter, hvis de pågældende lokaler også kan anvendes til andre formål – eksempelvis holdbaserede bevægelsesaktiviteter, spinning, dans m.v.

 

I både Lund, Østbirk, Hovedgaard og Stensballe er der formuleret visioner og projekter, der i væsentligt omfang overstiger de økonomisk fastsatte rammer, og som samtidig indeholder elementer, som ikke kan relateres direkte til idræt, bevægelse og foreningsaktiviteter – f.eks. etableringen af produktionskøkkener på delvist kommercielle vilkår, faciliteter til forsamlingshus-brug m.v.

 

Rækkefølge og tidsplan for investeringer

Der er i budget 2017 – 2024 afsat tilstrækkeligt med midler på Kulturudvalgets område til, at der kan ske udbygning af idrætsfaciliteter i alle område inden for en samlet investeringsramme på ca. 10 mio. kr. pr. område. Dertil kan komme mindre beløb fra Børne- og Skoleudvalgets bevilling i det omfang, at investeringerne kan sikre en mere hensigtsmæssige plan for renovering/udbygning af den lokale skole.

 

På baggrund af gennemgang af behov i de enkelte områder, samt under hensyntagen til beslutninger i tidligere budgetforlig foreslås det, at man i 2017 påbegynder konkret projektering i hhv. Lund og Østbirk med henblik på igangsætning af byggeri ultimo 2017.

Efterfølgende igangsættes projektering i hhv. Stensballe og Hovedgaard med henblik på igangsætning af byggeri ultimo 2018/primo 2019.

 

Udbygningen af faciliteter i Egebjerg hænger tæt sammen med udbygningen af Egebjerg skole, og indtænkes derfor i dette projekt, som forventeligt igangsættes i 2018. Finansieringen af udbygningen af hal-kapacitet i Egebjerg henhører under Børne- og Skoleudvalget.

 

Administrationen bemyndiges til at indgå i udarbejdelsen af de endelige projekter, således at det sikres, at disse ligger inden for den samlede økonomiske ramme, samt at projekterne opfylder behovene for udbygning af idræts- og foreningsfaciliteter.

 

Midler til drift af nye faciliteter

Der er ikke afsat midler til drift af de nye idræts- og foreningsfaciliteter. De eksisterende kommunale anlæg modtager ca. 461 kr./m2, hvilket svarer til et årligt driftstilskud på ca. 450.000 kr./sted – i alt ca. 2,25 mio. kr.

 

Østbirk og Hovedgaard er i dag selvejende haller, som modtager et højere driftstilskud, og det indstilles, at dette harmoniseres til samme niveau som kommunale anlæg, hvorved frigøres 175.000 – 200.000 kr./år.

 

Derudover disponeres ca. 400.000 kr. under kulturudvalgets område, som er frigjort i forbindelse med tidligere harmonisering af driftstilskud til selvejende haller, og endelig forventes det, at der kan realiseres besparelse på ca. 200.000 kr./år ved mere optimal lokaleanvendelse i områderne.

 

Der resterer dog en ikke-finansieret driftsudgift på ca. 1,5 mio. kr., som Kulturudvalget i første omgang opfordres til at forsøge at finansiere inden for egen ramme.

 

/PSP

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 7. februar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Til toppen


6. ØK Lejerbo Horsens, Ryesgade 4, ansøgning om godkendelse af skema B.


Sagsnummer
03.02.00-G01-4-15
Resume

Lejerbo Horsens ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 33 almene familieboliger på Ryesgade 4. I forhold til skema A er den kommunale garanti faldet med 3.082.492 kr.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender skema B vedrørende opførelsen af 33 almene familieboliger med en samlet udgift på 63.400.000 kr.,
 2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 55.792.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
 3. Byrådet godkender ydelse af 56,28 % kommunal garanti for realkreditlånet, svarende til 31.396.964 kr.,
 4. Byrådet godkender ydelse af et kommunalt grundkapitallån på 6.340.000 kr. og
 5. Byrådet godkender huslejestørrelsen.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Susan Gyldenkilde og Anne Lene Løvbjerg deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Lejerbo Horsens har den 27. januar 2017 sendt ansøgning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 33 almene familieboliger på Ryesgade 4 (Vestergade, 2. fase).


Horsens Byråd godkendte den 23. august 2016 skema A for opførelsen af de 33 familieboliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 6.340.000 kr. til indskud i Landsbyggefonden.

 

Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 15,851 mio. kr., håndværkerudgifterne til 42,208 mio. kr. og øvrige omkostninger og gebyrer til 5,341 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 63,400 mio. kr. Efter gennemført licitation er den samlede anskaffelsessum i forhold til skema A uforandret.

 

Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud, og derfor er rådgiverydelsen også indregnet i entreprisesummen. Derfor er håndværkerudgifternes andel i dette byggeri også lidt højere, sammenlignet med andre byggeprojekter med almene boliger. Anskaffelsessummen kan opgøres således:

 

 

Skema A

Skema B

Forskel

Opførelsen af 33 familieboliger

Inkl. moms

Inkl. moms

Inkl. moms

Anskaffelsessum

63.400.000

63.400.000

0

Støttet lån

55.792.000

55.792.000

0

Kommunal garanti

34.479.456

31.396.964

-3.082.492

Grundkapitallån

6.340.000

6.340.000

0

Beboerindskud

1.268.000

1.268.000

0

Husleje i kr./m2

930

930

0

 

Opførelsen af de 33 almene familieboliger er beregnet til at koste 63,400 mio. kr. Det svarer til 20.458 kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på 3.099 m2.

 

Maksimumsbeløbet i 2017 for opførelsen af familieboliger i området er 19.520 kr./m2 samt et energitillæg på 1.150 kr./m2 til etagebyggeri. Dermed ligger byggeriet 212 kr./m2 under maksimumsbeløbet for 2017.

 

Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 55.792.000 kr. og et kommunalt grundkapitallån på 6.340.000 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 1.268.000 kr.

 

Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). De anførte 56,28 % er derfor anslået.

 

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 930 kr./m2/år. Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør 87.420 kr./år, svarende til 7.285 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca. 1.112 kr./måned.

 

Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens § 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 127.

 

Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen.

 

På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst, og tinglysning foreligger.

 

Skema A

Tilsagn om støtte til opførelse eller renovering af almene boliger

Skema B

Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet

Skema C

Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

 

Cly/anfo

 

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. februar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

 

 

Til toppen


7. ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, afd. 1 – Sønderbro, helhedsplan for renovering af afdelingen, skema B.


Sagsnummer
03.02.00-G01-18-14
Resume

Andelsboligforeningen Odinsgaard ansøger om godkendelse af skema B vedrørende helhedsplan for renovering af afd. 1, Sønderbro.

 

Sagen afgøres af Byrådet.      

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender helhedsplanen/renoveringen af afdelingen med en samlet udgift på 333.185.000 kr., fordelt med 220.433.000 kr. som støttet sag og 112.752.000 kr. som ustøttet sag,
 2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 220.433.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne, med 100 % kommunegaranti og 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,
 3. Byrådet godkender optagelsen af et ustøttet lån på 77.695.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne, uden kommunegaranti
 4. Byrådet godkender finansieringen af restbeløbet på 35.057.000 kr. i form af hovedsageligt boligforeningens egne midler, tilskud fra Landsbyggefonden og 1/5-dels-ordning, hvoraf kommunens andel udgør et lån på 500.000 kr., hvortil der tidligere er givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb.
 5. Byrådet godkender huslejestørrelsen.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Susan Gyldenkilde og Anne Lene Løvbjerg deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Odinsgaard har den 19. januar 2017 sendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende renovering af afd. 1, Sønderbro.

 

Horsens Byråd godkendte den 22. september 2015 skema A for renovering af Sønderbro, som er opført i perioden 1941 til 1959. Afdelingen består af 19 boligblokke med i alt 445 boliger. Den samlede ejendom har et bruttoetageareal på 32.354 m2 og en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. 72 m2.

 

Helhedsplanens indhold

Boligorganisationen har i dialog med Landsbyggefonden udarbejdet projektet med nødvendigt gennemgribende renoveringstiltag i afdelingen, som betegnes som helhedsplan.

 

De samlede arbejder omfatter

 

 • Isolering af alle ydermure
 • Nyt ventilationsanlæg med varme-genindvending i alle lejligheder
 • 130 ud af 445 boliger bliver gennemrenoveret med fuld tilgængelighed
 • Boliger med forbedret tilgængelighed får nye køkken, baderum og større altaner
 • Ny kloak, delvis udskiftning af tagbelægninger og efterisolering af tagrum
 • Udvendige opholdsarealer renoveres
 • Opførelse af nyt fritliggende beboerhus på 420 m2 som også kommer til at rumme boligorganisationens administration på 1. sal

 

Efter den omfattende renovering vil 130 boliger være helt tilgængelige og så vidt muligt blive indrettet handicapvenlige. Dermed kan de ældre beboere blive længst muligt i egen bolig og de kendte omgivelser.

 

Boligorganisationen forudser efter endt renovering øget tilgang på afdelingens ventelister og forventer ingen udlejningsproblemer fremover.

Helhedsplanens oplæg til omdannelse af boligmassen:

 

Boligstørrelse

1 -rum

2 -rum

3 -
rum

4 -
rum

5 -rum

I alt

Antal boliger i dag

6

141

207

91

0

445

Antal boliger fremover

0

132

208

95

3

438

Forskel

-6

-9

+1

+4

+3

-7

 

Boligstørrelse

1-rum

2-rum

3-rum

4-rum

5-rum

Gennemsnit

Størrelse i m2 i dag

35-39

44-78

60-90

77-90

0

Ca. 73

Størrelse i m2 fremover

0

53-99

61-103

75-105

105

Ca. 79

 

Byggeperioden er forventet med ca. 3 ½ år og med planlagt opstart i marts 2017.

 

Økonomi

Efter Byrådets godkendelse af skema A har Landsbyggefonden den 15. september 2015 også givet tilsagn til renovering. Landsbyggefonden har afsat støttede lån på i alt 220.433.208 kr. Resten af anskaffelsessummen skal finansieres med ustøttede lån og hovedsageligt boligorganisationens egne midler, tilskud fra Landsbyggefonden og 1/5-dels-ordning, hvoraf kommunens andel udgør 500.000 kr.

 

Kommunen skal yde 100 % kommunegaranti for støttede lån med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden, men ingen kommunegaranti for de ustøttede lån.

 

Boligorganisationens eget bidrag består blandt andet af 8,157 mio. kr. fra afdelingens egne henlæggelser samt 3 mio. kr. fra boligorganisationens trækningsretsmidler.

 

Licitationsformen er hovedentreprise i begrænset udbud, og anskaffelsessummen kan opgøres således:

 

 

Skema A

Skema B

Forskel

Renovering af afd. 1, Sønderbro

Inkl. moms

Inkl. moms

Inkl. moms

Anskaffelsessum

333.185.000

333.185.000

0

Støttet lån

223.257.000

220.433.000

- 2.824.000

Kommunal garanti

111.628.500

110.216.500

- 1.412.000

Ustøttet lån

76.100.000

77.695.000

1.595.000

Kommunal garanti

0

0

0

Boligorganisations eget bidrag

24.928.000

26.157.000

1.229.000

Tilskud fra Landsbyggefonden

8.900.000

8.900.000

0

Kapitaltilførsel (1/5-dels-ordning)

500.000

500.000

0

Huslejeforhøjelse i kr./m2

45/85

45/85

0

 

Huslejekonsekvenser

Den aktuelle husleje er på 745 kr./m2/år. Efter gennemført licitation udgør huslejen efter ombygning 790 kr./m2/år for boliger uden elevator og 830 kr./m2/år for gennemrenoverede og fuld tilgængelige boliger. Ikke indarbejdet i beregningen er beboernes fremtidige besparelse på varmeforbruget, idet denne vil blive individuel. Der er en forventning om at reducere varmeforbruget med ca. 30 % i afdelingen.

 

Beboerne har godkendt helhedsplanen, arbejdernes iværksættelse og de økonomiske forhold på det ekstraordinære afdelingsmøde den 11. juni 2015.

 

Væsentlig forandring af en ejendom, herunder nedlæggelse af boliger, skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens § 28, stk. 1. Efterfølgende skal der ske indberetning til Statens Administration, jf. almenboliglovens § 28, stk. 3.

 

Ifølge almenboliglovens § 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 91 og § 98.

 

Horsens Kommune skal godkende huslejestørrelsen.

 

Forskellen på støttet renoveringsarbejde og ustøttet renoveringsarbejde

Begrebet støttet arbejde er lovbestemt og omfatter renoveringstiltag, der har karakter af genopretning, miljøforbedring, sammenlægning/ombygning og tilgængelighed. Støttet arbejde finansieres med støttede lån. Landsbyggefonden og kommunen garanterer med hver 50 % for støttede lån. Den renovering, der betragtes som egentlig modernisering og vedligeholdelse, er derimod ikke støttet arbejde og skal finansieres på andre lånevilkår.

 

Skema A

Tilsagn om støtte til opførelse eller renovering af almene boliger

Skema B

Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet

Skema C

Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

 

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 7. februar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Til toppen


8. ØK Lejerbo Horsens, Fussingsvej 19, ansøgning om godkendelse af skema B.


Sagsnummer
03.02.00-G01-7-15
Resume

Lejerbo Horsens ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 14 almene familieboliger på Fussingsvej 19. I forhold til skema A er den kommunale garanti steget med 194.277 kr.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender skema B vedrørende opførelsen af 14 almene familieboliger med en samlet udgift på 18.675.000 kr.,
 2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 16.434.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
 3. Byrådet godkender ydelse af 59,96 % kommunal garanti for realkreditlånet, svarende til 9.854.182 kr.,
 4. Byrådet godkender ydelse af et kommunalt grundkapitallån på 1.867.500 kr.
 5. Byrådet godkender huslejestørrelsen.
 6. Byrådet godkender, at kommunen indgår lejeaftale med Lejerbo Horsens om anvisningsretten til de 14 almene familieboliger, efter almenboligloven §51, stk. 2.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Susan Gyldenkilde og Anne Lene Løvbjerg deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Lejerbo Horsens har den 27. januar 2017 sendt ansøgning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 14 almene familieboliger på Fussingsvej 19.

Horsens Byråd godkendte den 23. august 2016 skema A for opførelsen af de 14 familieboliger samt fællesrum og et personalerum i parterre. Personalerum udgør et selvstændig erhvervslokale på 67 m
2, som vil blive udmatrikuleret fra den almene bebyggelse og opføres uden støtte efter reglerne i sideaktivitetsbekendtgørelsen.

 

Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.867.500 kr. til indskud i Landsbyggefonden.

 

Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 2,336 mio. kr., håndværkerudgifterne til 14,094 mio. kr. og øvrige omkostninger og gebyrer til 2,245 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 18,675 mio. kr. Efter gennemført licitation er den samlede anskaffelsessum i forhold til skema A uforandret.

 

Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud, og derfor er rådgiverydelsen også indregnet i entreprisesummen. Samtidig er et lille byggeri med små boliger dyrere at opføre end et byggeri med flere og større familieboliger. Derfor er håndværkerudgifternes andel i dette byggeri forholdsvis høj, sammenlignet med andre byggeprojekter med almene boliger.

 

Anskaffelsessummen kan opgøres således:

 

 

Skema A

Skema B

Forskel

Opførelsen af 14 familieboliger

Inkl. moms

Inkl. moms

 

Anskaffelsessum

18.675.000

18.675.000

0

Støttet lån

16.434.000

16.434.000

0

Kommunal garanti

9.659.905

9.854.182

194.277

Grundkapitallån

1.867.500

1.867.500

0

Beboerindskud

373.500

373.500

0

Husleje i kr./m2

930

930

0

 

Opførelsen af de 14 almene familieboliger er beregnet til at koste 18,675 mio. kr. Det svarer til 20.455 kr./m2 ved et samlet bruttoetageareal på 913 m2 (inkl. 52 m2 fælleslokale).

 

Maksimumsbeløbet i 2017 for opførelsen af familieboliger i området er 19.520 kr./m2 samt et energitillæg på 1.150 kr./m2 til etagebyggeri. Dermed ligger byggeriet 215 kr./m2 under maksimumsbeløbet for 2017.

 

Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 16.434.000 kr. og et kommunal grundkapitallån på 1.867.500 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 373.500 kr.

 

Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). De anførte 59,96 % er derfor anslået.

 

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 930 kr./m2/år. Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør 60.450 kr./år, svarende til 5.038 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca. 725 kr./måned.

 

Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens § 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 127.

 

Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen.

 

Fristen for tinglysning kan dog udskydes, forudsat at bygherren senest på tidspunktet for byggeriets påbegyndelse kan dokumentere, at den endelige indførsel af skøde på de kommende ejerlejligheder i tingbogen alene afventer ejendommens opdeling i ejerlejligheder. Bygherren har fremsendt erklæring fra udstykningsmyndighed om, at ejerlejlighedsopdeling kan gennemføres.

 

Skema A

Tilsagn om støtte til opførelse eller renovering af almene boliger

Skema B

Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet

Skema C

Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

 

 

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. februar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

 

 

Til toppen


9. TM Forslag til tillæg 37 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan 2016-21, Campus Horsens


Sagsnummer
01.02.05-P16-15-16
Resume

Byrådet har en vision om, at campusgrunden, den tidligere slagterigrund, skal udvikle sig til et uddannelsesmæssigt kraftcenter med forskellige uddannelsesinstitutioner samlet og centralt beliggende i Horsens.

 

Forslag til tillæg 37 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan 2016-21, Campus Horsens, er udarbejdet på baggrund af et ønske om en ændret planlægning for området.

 

Formålet med kommuneplantillægget er henholdsvis at ændre anvendelsen samt hæve bebyggelsesprocenten i området.

 

Tillægget har været offentliggjort i forbindelse med "indkaldelse af forslag og idéer". Der har desuden været afholdt en supplerende høring på grund af en ændring i afgrænsningen i det planlagte område.

Der er indkommet to bemærkninger i høringsperioderne.

 

I forbindelse med planforslagene er der udarbejdet en miljøvurdering.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til tillæg 37 til Kommuneplan 2013. 
 2. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til Lokalplan 2016-21, Campus Horsens.  

 

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Enhedslisten stemte imod.

 

Susan Gyldenkilde og Anne Lene Løvbjerg deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Byrådet har en vision om, at campusgrunden, den tidligere slagterigrund, skal udvikle sig til et uddannelsesmæssigt kraftcenter med forskellige uddannelsesinstitutioner samlet og centralt beliggende i Horsens.

 

Formålet med tillæg 2013-37 til Kommuneplan 2013 er at ændre anvendelsen samt hæve bebyggelsesprocenten og dermed udvikle et tæt og funktionelt byintegreret Campus.

 

Området ændres til 3 rammeområder; et centerområde og to områder til offentlige formål. Området planlægges med en samlet bebyggelsesprocent på 275.

 

Forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet sideløbende med lokalplanforslaget, fordi lokalplanen ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

 

I forbindelse med kommuneplantillægget har der været afholdt forudgående offentlighed med indkaldelse af forslag og idéer i perioden den 6. juli til den 20. juli 2016.

Der har desuden været afholdt en supplerende høring fra den. 4. januar til den 18. januar 2017, på grund af en ændring i afgrænsningen i det planlagte område.

 

Der er indkommet to bemærkninger i høringsperioderne, en fra en beboer i området og en fra foreningen Bedre Bymiljø i Horsens.

Stillingtagen til bemærkningerne kan findes i vedhæftede notat.

  

Lokalplanområdet skal udgøre det planmæssige grundlag for at omdanne den tidligere slagterigrund fra et ubebygget areal, til et tæt og funktionelt byintegreret Campus.

 

Områdets placering ved banegården, busterminalen, tæt på E45, det gamle banetracé, Andreas Steenbergs Plads samt tæt på Horsens bymidte, skaber grundlag for et nyt samspil og nye forbindelser mellem de tilgrænsende bykvarterer.

I udviklingen af området skal der være fokus på et byintegreret Campus med byrum, byliv, tilgængelighed, bæredygtighed i bred forstand sammen med nybyggeri af høj arkitektonisk kvalitet, som tilpasses byens næromgivelser.

 

Campus bliver i høj grad Horsens by's ansigt mod omverdenen.

 

Områdets vestlige del ligger ud mod hovedjernbanelinjen, som dagligt transporterer tusindvis af mennesker ikke blot til og fra Horsens, men ligeledes forbi Horsens.

Disse mennesker får et glimt af Horsens, som i vid udstrækning vil være det "billede", der omsættes til "opfattelsen" af Horsens.

 

Derfor er det vigtigt, at Campus i meget høj grad signalerer et billede af Horsens, som vi ønsker det med oplevelser, bevægelse, liv og lys.

 

Lokalplanforslaget vil fastlægge et netværk af forbindelser og byrum.

I planlægningen for campusgrunden har det været vigtigt at fokusere på, hvordan de fremtidige byrum udformes, så de bliver et større netværk forbundet med imødekommende stræder/passager, der forbinder byen med Campus.

 

Der planlægges et campusstræde fra ankomsten ved Andreas Steenbergs Plads til hjertet i Campus samt en campuslinje, der gennem Marius Holsts Gade, forbinder midtbyen med Campus og arealerne nord herfor, hvor Campus på længere sigt kan udbygges.

 

Der planlægges ydermere for flere byrum, campushaver og en større central campusplads, hvor campusstrædet og campuslinjen mødes.

 

Byrummene opleves med hver deres skala, identitet og funktion. De forskellige byrum skal sikre forskellige oplevelser i området.

Planlægningen af uderum skal tage højde for tilgængelighed, funktioner, lys/skygge forhold, skala, placering (stedet/omgivelser), beplantning, belysning, bevægelse og kig i forhold til den omkringliggende by, der "flettes sammen" med campusbyen.

 

Der ønskes skabt et nyt kvarter, hvor mennesker, kulturer og modsætninger mødes i en intens bystemning.

Gennem fortætning, en blanding af funktioner (boliger, uddannelse og kultur), en vægtning af udadvendte funktioner i stueetagerne og en vægtning af de fælles uderum, er ambitionen at skabe et fundament, der understøtter en levende by 24 timer i døgnet.

 

Lokalplanforslaget søger gennem sine bestemmelser at sikre dette "billede" af området og skabe muligheden for at udvikle et byintegreret campus, med forskellige typer af spændende trygge byrum, fysiske forbindelser med de omkringliggende kvarterer, byggeri i høj arkitektonisk kvalitet, m.v.

 

Campusbyen skal være bilfri og derfor planlægges parkering i konstruktion i den nordvestlige del af lokalplanområdet.

 

Planforslagene er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering, der offentliggøres sammen med planforslagene.

Miljørapporten er vedhæftet som bilag.

 

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 20. februar 2017.

Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Liberal Alliance tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at det tydeliggøres i lokalplanen, at parkeringshuset langs banestrækningen skal indgå i arkitektonisk samspil med de øvrige bygninger og fremstå, som en visuel markør for Horsens by for de togrejsende. 

 

Venstre forbeholder sig sin stillingtagen til Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet.

 

Per Schmidt Andersen deltog ikke i mødet.Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. februar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger.

 

Betina Steufer, Enhedslisten, kunne ikke tiltræde indstillingen.

 

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


10. TM Trafik 2030 - Strategi for fremtidens infrastruktur i Horsens


Sagsnummer
05.01.35-P16-1-17
Resume

Horsens Kommune – og særligt Horsens by – vokser markant i disse år. Byens infrastruktur er dimensioneret til en by med 40-45.000 indbyggere, men indbyggertallet runder 60.000 inden for få år.

Allerede nu opleves der derfor problemer med fremkommeligheden i dele af byen. Samtidig er der store byudviklingsprojekter undervejs, der vil tiltrække endnu flere borgere og skabe endnu mere trafik.

 

Fremkommeligheden i Horsens by er derfor alvorligt truet, når man kigger ganske få år frem. Der er på den baggrund behov for at lave en samlet strategi for udviklingen af infrastrukturen i Horsens by.

 

”Trafik 2030” er en strategi, der beskriver, hvordan der kan etableres et ringsystem om Horsens, hvordan cyklisme kan fremmes, den kollektive trafik optimeres, og trafikafviklingen i byen smidiggøres.

 

”Trafik 2030” følger af budgetaftalen for 2017, hvor der blev afsat 500 mio. kr. til udvikling af infrastrukturen.

 

Det er hensigten, at ”Trafik 2030” indarbejdes i kommuneplanen, der sendes i høring før sommerferien.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender forslaget til "Trafik 2030 - Strategi for fremtidens infrastruktur i Horsens".
 2. Byrådet godkender, at forslaget indarbejdes i kommuneplanen, som er under revision.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Enhedslisten stemte imod.

 

Susan Gyldenkilde og Anne Lene Løvbjerg deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Horsens vokser og forventes fortsat at vokse de næste mange år. Byens infrastruktur er dimensioneret til en by med 40-45.000 indbyggere, men indbyggertallet runder 60.000 inden for få år.

Allerede nu opleves der derfor problemer med fremkommeligheden i dele af byen. Der er på den baggrund behov for nu at kigge på de trafikale forhold i Horsens, hvis forholdene skal ændres, inden byen er vokset helt fra den eksisterende infrastruktur.

 

Administrationen har udarbejdet et forslag til en strategi for infrastrukturen i Horsens, som skal tilgodese, at byen fortsat vil vokse og dermed skabe mere trafik i byen, end der er i dag.

Samtidig skal midtbyen bindes bedre sammen med handelsområdet ved Bilka og give bedre muligheder for at komme fra midtbyen og ned på Nordhavnen for cyklister og fodgængere.

 

Trafik 2030 lægger op til at etablere en overordnet ringvejsstruktur i den nordlige og sydlige del af Horsens.

 

Langmarksvej og Vestergade opgraderes til en nordlig omfartsvej. Den nordlige omfartsvej vil bl.a. være med til at aflaste Nørregade og Strandpromenaden, mens trafikken på Langsmarksvej forventes øget med ca. 2.000 biler i døgnet.

 

Omfartsvej syd forlænges til Bollervej og videre ned på Erhvervshavnen, hvor den forbindes med Ove Jensens Allé.

Den sydlige omfartsvej vil bl.a. aflaste Høegh Guldbergs Gade samt en del af Bjerrevej og Strandkærvej. Omfartsvej syd vil samtidig være med til at fjerne en del af den tunge trafik fra midtbyen.

 

Samtidig med de nye omfartsveje foreslås en række vejkryds lukket på det overordnede vejnet, for at fremme fremkommeligheden. Ligesom der foreslås skabt en bedre sammenhæng mellem midtbyen og butikkerne omkring Bilka og Sundhedshuset.

Adgangsforholdene til Bilka og Sundhedshuset via Grønlandsvej skal også optimeres.

 

Forholdene for cyklister og fodgængere tænkes med Trafik 2030 også forbedret markant. Der påtænkes således etableret et overordnet supercykelstinet, der forbinder områder som Stensballe, Hatting, Egebjerg og Lund med Horsens. Supercykelstinettet sammenbindes med det øvrige stinet, og i Horsens midtby opbygges et fintmasket stinet.

 

Når stinettet er udbygget, vil nettet servicere virksomheder og uddannelsesinstitutioner i byen og binde disse op på boligområderne. Stinettet skal suppleres med gode og sikre krydsningsmuligheder, og der skal tænkes gode cykelparkeringsfaciliteter ind i midtbyen.

 

I forhold til den kollektive trafik vil vi gøre det hurtigere for bybusserne at komme frem.

Dette tænkes bl.a. gennemført ved at lave særlige busbaner i kryds og lave særlige busveje gennem områder, hvor den øvrige trafik ikke vil kunne færdes.

 

Samlet skal "Trafik 2030 - Strategi for fremtidens infrastruktur i Horsens" være med til at sikre, at trafikken også fungerer i Horsens om 20 år.

 

Strategien "Trafik 2030" er en integreret del af den langsigtede planlægning af Horsens bys videre vækst og udvikling. Den langsigtede planlægning bliver fastlagt i kommuneplanen, som i øjeblikket er under en fuld revision.

"Trafik 2030" vil derfor blive indarbejdet i det kommuneplansforslag, der forventes fremlagt før sommerferien 2017. Kommuneplanen vil derefter blive sendt i høring.

 

Strategien "Trafik 2030" fremlægges allerede nu for at give mulighed for en bred borgerinddragelse inden kommuneplansforslaget fremlægges.

 

Der vil derfor blive afholdet en række borgermøder i februar, marts og april måned om de mange store projekter i Horsens by.

På møderne har man som borger mulighed for at komme med input og kommentarer til "Trafik 2030". Kommentarerne vil indgå i det videre kommuneplansarbejde.

 

Udover den samlede høring i forbindelse med kommuneplanen vil alle enkeltprojekterne over de næste 8-10 år komme i høring ved de berørte borgere og virksomheder, inden de enkelte projekter skal realiseres.

 

/ALYHA

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2017.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Tina Naldal deltog ikke i mødet.Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. februar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Betina Steufer, Enhedslisten, kunne ikke tiltræde indstillingen.

 

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

 

 

Bilag

Til toppen


11. TM Endelig vedtagelse af tillæg 40 til Kommuneplan 2013, Boliger, Sundbakken, Stensballe


Sagsnummer
01.02.15-A00-12-16
Resume

Endelig vedtagelse af tillæg 40 til Kommuneplan 2013, Boliger, Sundbakken, Stensballe.

 

Tillægget ændrer områdets status fra offentlige formål til boligformål - tæt-lav.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet vedtager tillæg 40 til Kommuneplan 2013, Boliger, Sundbakken, Stensballe endeligt til offentliggørelse, med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Torben Engholm deltog ikke i sagens behandling.

 

Susan Gyldenkilde og Anne Lene Løvbjerg deltog ikke i mødet.

 

 

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 25. november 2016 at offentliggøre forslag til tillæg 40 til Kommuneplan 2013, Boliger, Sundbakken, Stensballe.

 

Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen af et areal fra offentligt formål til boligformål, som tæt-lav boliger.

 

Området har tidligere været en del af et større område udlagt til offentlige formål.

Da anvendelsen ikke længere var aktuel, blev området tidligere reduceret, idet en del af området blev planlagt til butiksformål. Anvendelsen af den resterende del af området ændres nu til boligformål.

 

Ved høringsperioden udløb den 4. januar 2017 havde administrationen modtaget 2 høringssvar.

Høringssvarene omhandlede primært trafikale forhold og bebyggelsens udformning.

 

Kommuneplantillægget ændres ved at reducere etageantallet og bygningshøjden, jf. høringsnotatet.

 

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2017.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Tina Naldal deltog ikke i mødet.Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. februar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

 

 

Bilag

Til toppen


12. TM Endelig vedtagelse af Helhedsplan for Hansted-Egebjerg


Sagsnummer
01.02.17-P16-5-13
Resume

I samarbejde med Hansted-Egebjerg Lokalråd m.fl., er der udarbejdet en Helhedsplan for Hansted-Egebjerg.

 

Planen beskriver eksisterende forhold i byerne, eventuelle problemstillinger og hvilke forbedringer/initiativer, der kan foretages og/eller indarbejdes i fremtidige planer og projekter.

 

Helhedsplanen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 30. august til den 25. oktober 2016. Der kom 3 høringssvar.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet vedtager Helhedsplan for Hansted-Egebjerg endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Torben Engholm deltog ikke i sagens behandling.

 

Susan Gyldenkilde og Anne Lene Løvbjerg deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes helhedsplaner for en række af kommunens mellemstore byer, herunder Egebjerg.

  

Planen beskriver eksisterende forhold i byen: privat og offentlig service, fritidstilbud, trafikale forhold, bevaringsinteresser, rekreative forhold, byudvikling m.v.

Under de forskellige emner er formuleret eventuelle problemstillinger og hvilke forbedringer/initiativer, der kan foretages og/eller indarbejdes i fremtidige planer og projekter.

  

Den endelige helhedsplan beskriver blandt andet initiativer til aktiviteter og arrangementer, der skal understøtte brugen af de grønne omgivelser, som er Hansted-Egebjergs særpræg. Herunder angivelse af ønskede stiforbindelser i såvel selve byen som overordnede stier til naturområder omkring byen.

 

Planen gør også rede for Hansted-Egebjergs brede og veludviklede forenings- og fritidsliv med blandt andet Egebjerg IF's og Egebjerg-Hansted forsamlingshus, som begge ønsker udvikling af bestående faciliteter og aktiviteter som følge af byens positive vækst.