Vis emner under Forside

Byrådet - Referat

Dato: 24. januar 2017
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. ØK Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, Rasmus Østergaards Have (Stensballe 3), ansøgning om godkendelse af skema B


Sagsnummer
03.02.00-G01-17-16
Resume

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 24 almene familieboliger på Rasmus Østergaards Have (Stensballe 3). I forhold til skema A er det kommunale grundkapitallån steget med 54.100 kr.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender skema B vedrørende opførelsen af 24 almene familieboliger med en samlet udgift på 47.167.000 kr.,
 2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 41.506.960 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
 3. Byrådet godkender ydelse af 60,0 % kommunal garanti for realkreditlånet, svarende til 24.904.176 kr.,
 4. Byrådet godkender et tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb 2017 på 54.100 kr. på byggesagen Stensballe 3, og at merudgiften finansieres af puljen Indskud i Landsbyggefonden,
 5. Byrådet godkender huslejestørrelsen.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 har den 3. januar 2017 sendt ansøgning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 24 almene familieboliger på Rasmus Østergaards Have, Stensballe.

Horsens Byråd godkendte den 14. december 2016 skema A for opførelsen af de 24 familieboliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 4.662.600 kr. il indskud i Landsbyggefonden.

 

Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 11,604 mio. kr., håndværkerudgifterne til 29,131 mio. kr. og øvrige omkostninger og gebyrer til 6,432 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 47,167 mio. kr. Efter gennemført licitation er den samlede anskaffelsessum i forhold til skema A steget med 541.000 kr.

 

Licitationsformen er hovedentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således:

 

 

Skema A

Skema B

Forskel

Opførelsen af 24 familieboliger

Inkl. moms

Inkl. moms

Inkl. moms

Anskaffelsessum

46.626.000

47.167.000

541.000

Støttet lån

41.030.880

41.506.960

476.080

Kommunal garanti

Den del af lånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi

24.904.176

-

Grundkapitallån

4.662.600

4.716.700

54.100

Beboerindskud

932.520

943.340

10.820

Husleje i kr./m2

910

928

18

 

Opførelsen af de 24 almene familieboliger er beregnet til at koste 47,167 mio. kr. Det svarer til 20.669 kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på 2.282 m2.

 

Maksimumsbeløbet i 2017 for opførelsen af familieboliger i området er 19.520 kr./m2 samt et energitillæg på 1.150 kr./m2 til etagebyggeri. Dermed udnytter byggeriet maksimumsbeløbet fuldt ud, hvilket indebærer, at anskaffelsessummen ikke kan stige ud over det godkendte beløb.

 

Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 41.506.960 kr. og et kommunal grundkapitallån på 4.716.700 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 943.340 kr.

 

Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). De anførte 60,0 % er derfor anslået.

 

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 928 kr./m2/år. Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør 88.160 kr./år, svarende til 7.346 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca. 1.266 kr./måned.

 

Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens § 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 127.

 

Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen.

 

På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst og tinglysning foreligger.

 

Skema A

Tilsagn om støtte til opførelse eller renovering af almene boliger

Skema B

Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet

Skema C

Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

 

Cly/anfo

 

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. januar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Til toppen


2. ØK Horsens Andelsboligforening af 1954, Egebjergvej 150 ansøgning om godkendelse af skema B


Sagsnummer
03.02.00-G01-2-15
Resume

Horsens Andelsboligforening af 1954 ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 32 almene familieboliger, såkaldte ”tryghedsboliger”. I forhold til skema A er den kommunale garanti steget med 248.593 kr., og det kommunale grundkapitallån er steget med 39.900 kr.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender skema B vedrørende opførelsen af 32 almene familieboliger med en samlet udgift på 60.859.000 kr.,
 2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 53.555.920 kr. til delvis finansiering af udgifterne, med 70,80 % kommunal garanti, svarende til 37.917.591 kr.
 3. Byrådet godkender et tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb 2017 på 39.900 kr. på byggesagen Egebjergvej 150, og at merudgiften finansieres af puljen Indskud i Landsbyggefonden,
 4. Byrådet godkender huslejestørrelsen
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Horsens Andelsboligforening af 1954 har den 15. dec. 2016 sendt ansøgning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 32 almene familieboliger, såkaldte ”tryghedsboliger” på Egebjergvej 150. Afdelingen kommer til at hedde ”Højvangsgården”, Egebjerg.

 

Horsens Byråd godkendte den 21. juni 2016 skema A for opførelsen af de 32 familieboliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 6.046.000 kr. til indskud i Landsbyggefonden.

 

Byggeprojektets samlede bruttoetageareal blev i forhold til skema A reduceret med 17 m2 og udgør nu 2.968 m2.

 

Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 15,804 mio. kr., håndværkerudgifterne til 39,565 mio. kr. og øvrige omkostninger og gebyrer til 5,490 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 60,859 mio. kr. Efter gennemført licitation er den samlede anskaffelsessum i forhold til skema A steget med 399.000 kr.

 

Licitationsformen er hovedentreprise i begrænset udbud, og anskaffelsessummen kan opgøres således:

 

 

Skema A

Skema B

Forskel

Opførelsen af 32 familieboliger

Inkl. moms

Inkl. moms

Inkl. moms

Anskaffelsessum

60.460.000

60.859.000

399.000

Støttet lån

53.204.800

53.555.920

351.120

Kommunal garanti

37.668.998

37.917.591

248.593

Grundkapitallån

6.046.000

6.085.900

39.900

Beboerindskud

1.209.200

1.217.180

7.980

Husleje i kr./m2

841

853

12

 

Opførelsen af de 32 almene familieboliger er beregnet til at koste 60,859 mio. kr. Det svarer til 20.505 kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på 2.968 m2.

 

Maksimumsbeløbet i 2017 for opførelsen af familieboliger i området er 19.520 kr./m2 samt et energitillæg på 1.000 kr./m2 for tæt/lav byggeri. Dermed udnytter byggeriet maksimumsbeløbet næsten fuldt ud, hvilket indebærer, at anskaffelsessummen ikke kan stige ud over det godkendte beløb.

 

Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 53.555.920 kr. og et kommunal grundkapitallån på 6.085.900 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 1.217.180 kr.

 

Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). De anførte 70,80 % er derfor anslået.

 

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 853 kr./m2/år. Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør 81.888 kr./år, svarende til 6.824 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som, kan anslås til ca. 968 kr./måned.

 

Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens § 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 127.

 

Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen.

 

På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om skema B, når dokumentation for endelig adkomst og tinglysning foreligger.

 

Skema A

Tilsagn om støtte til opførelse eller renovering af almene boliger

Skema B

Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet

Skema C

Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

 

Cly/anfo

 

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. januar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Til toppen


3. ØK Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, Rylevej, ansøgning om godkendelse af skema B


Sagsnummer
03.02.00-G01-1-15
Resume

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 39 almene familieboliger på Rylevej. I forhold til skema A er det kommunale grundkapitallån steget med kr. 30.400.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender skema B vedrørende opførelsen af 39 almene familieboliger med en samlet udgift på 79.747.000 kr.,
 2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 70.177.360 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
 3. Byrådet godkender ydelse af 60,0 % kommunal garanti for realkreditlånet, svarende til 42.106.416 kr.,
 4. Byrådet godkender et tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb 2017 på 30.400 kr. på byggesagen Rylevej, og at merudgiften finansieres af puljen Indskud i Landsbyggefonden,
 5. Byrådet godkender huslejestørrelsen.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 har den 3. januar 2017 sendt ansøgning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 39 almene familieboliger på Rylevej.

Horsens Byråd godkendte den 26. april 2016 skema A for opførelsen af de 39 familieboliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 7.944.300 kr. til indskud i Landsbyggefonden.

 

Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 19,625 mio. kr., håndværkerudgifterne til 49,641 mio. kr. og øvrige omkostninger og gebyrer til 10,481 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 79,747 mio. kr. Efter gennemført licitation er den samlede anskaffelsessum i forhold til skema A steget med 304.000 kr.

 

Licitationsformen er hovedentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således:

 

 

Skema A

Skema B

Forskel

Opførelsen af 39 familieboliger

Inkl. moms

Inkl. moms

 Inkl. moms

Anskaffelsessum

79.443.000

79.747.000

304.000

Støttet lån

69.909.840

70.177.360

267.520

Kommunal garanti

Den del af lånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi

42.106.416

-

Grundkapitallån

7.944.300

7.974.700

30.400

Beboerindskud

1.588.860

1.594.940

6.080

Husleje i kr./m2

871

881

10

 

Opførelsen af de 39 almene familieboliger er beregnet til at koste 79,747 mio. kr. Det svarer til 20.307 kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på 3.927 m2.

 

Maksimumsbeløbet i 2017 for opførelsen af familieboliger i området er 19.520 kr./m2 samt et energitillæg på 1.000 kr./m2 til tæt/lav byggeri. Dermed ligger byggeriet 213 kr./m2 under det bindende maksimumsbeløb for 2017.

 

Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 70.177.360 kr. og et kommunal grundkapitallån på 7.974.700 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 1.594.940 kr.

 

Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). De anførte 60,0 % er derfor anslået.

 

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 881 kr./m2/år. Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør 88.981 kr./år, svarende til 7.415 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el, som kan anslås til ca. 968 kr./måned.

 

Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens § 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 127.

 

Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen.

 

På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst og tinglysning foreligger.

 

Skema A

Tilsagn om støtte til opførelse eller renovering af almene boliger

Skema B

Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet

Skema C

Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

 

Cly/anfo

 

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. januar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Til toppen


4. ØK Prisfastsættelse af parcelhusgrunde beliggende Strået og Aksen i Gedved


Sagsnummer
13.06.02-G10-87-16
Resume

Byggemodningen er færdig på Strået og Aksen i Gedved, og derfor skal Byrådet fastsætte mindstepriser for grundene.

 

Grundene forventes udbudt primo februar 2017.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at grundene sælges til mindstepriser jf. vedlagte liste
 2. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at grundene sælges i almindeligt udbud jf. Horsens Kommunes almindelige salgsvilkår.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Der er byggemodnet 2 udstykninger på én gang i Gedved, idet man forventer, at efterspørgslen er stor i området. Grundene ligger godt overfor skolen. Der er på Strået 18 parcelhusgrunde og på Aksen 22 grunde.

 

På Strået er grundene fra 885 m2 og til 1.043 m2. På Aksen er grundene fra 860 m2 til 1.273 m2.

 

Grundene vil blive udbudt til mindstepriser og solgt til højest bydende. Mindstepriserne er fra 600.000 kr til 795.000 kr. inkl moms og byggemodning.

 

CLY/mm

 

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. januar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Bilag

Til toppen


5. TM 2017 plan for nedrivning af kommunale ejendomme


Sagsnummer
82.21.00-P20-1-16
Resume

I Horsens Kommunes samlede ejendomsportefølje indgår en række bygninger, som med tiden skal nedbrydes i forbindelse med udvikling.

 

Udviklingen kan omfatte etablering af nye områder til bolig eller erhverv, men også nedbrydning af nedslidte eller utidssvarende ejendomme, som ikke kan afhændes.

  

Ejendomscentret har udarbejdet en prioriteret 2017/2018 plan for nedbrydning af kommunale ejendomme.

 

Samlet set vil der ved planens gennemførsel nedbrydes bygninger for i alt 4,5 mio. kr., hvoraf der ansøges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. via Teknik og Miljøudvalgets bygningsvedligeholdelsespulje.

 

De resterende 3 mio. kr. håndteres indenfor eksisterende og kommende anlægsbevillinger vedrørende etablering af nye udstykninger samt udbetalt forsikringssum.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2017 til nedbrydning af et prioriteret antal bygninger.
 2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres via Teknik- og Miljøudvalgets bygningsvedligeholdelsespulje.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Ejendomscentret har planlagt at igangsætte en række nedbrydninger af kommunale bygninger i 2017 og 2018.

 

Følgende bygninger har Ejendomscentret prioriteret at nedrive:

 

Adresse

m2

Pris

Periode for nedrivning

Finansieres via forsikringsmidler

Fussingsvej 8i, 8700 Horsens (brændt inspektørbolig)

319

350.000 kr.

Første halvår 2017

Finansieres via byggemodninger

Lovbyvej 54, 8700 Horsens (rideskole på Nørremarken)

3320

1.810.000 kr.

Første halvår 2018

Højgårdsvej 1, Lund (svinestald og gyllebeholder)

810

530.000 kr.

Andet halvår 2017

Silkeborgvej 91, 8700 Horsens (nedlagt landbrug)

319

310.000 kr.

Første halvår 2017

 Finansieres via puljemidler

 

Storegade 49, 8752 Østbirk (klubhus)

 106

145.000 kr.

Første halvår 2018

Fussingvej 69, 8700 Horsens (Frejas gamle klubhus)

 225

270.000 kr.

Andet halvår 2017

Hattingvej 2, 8700 Horsens (Atléticas gamle klubhus)

 200

260.000 kr.

Andet halvår 2017

Skolevej 3, Lund, 8700 Horsens (pedelbolig på legepladsen v. skolen)

178

225.000 kr.

Første halvår 2017

Skolegade 9, 8740 Brædstrup (tidl. udlejningsejendom v. skolen)

566

550.000 kr.

Første halvår 2018

Frysehus i Sattrup

Ukendt

50.000 kr.

Første halvår 2017

 

 

 

 

I alt

6043

4.500.000 kr.

 

 

 

I bilag 1, nedbrydningsplan 2017-2018, fremgår detaljering omkring de enkelte nedbrydningsopgaver. 

 

/MWH

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 7. december 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Per Schmidt Andersen deltog ikke i sagens behandling.


Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. januar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Bilag

Til toppen


6. TM Endelig vedtagelse af tillæg 30 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2016-7, Flintebakken, Horsens


Sagsnummer
01.02.05-P16-22-15
Resume

Kommuneplantillæg 30 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2016-7 boliger, Flintebakken, Horsens, er udarbejdet på baggrund af et ønske om at ændre anvendelse af et areal ved Flintebakken, matr.nr. 883a, Horsens Markjorder, Horsens.

 

Formålet med tillægget er at ændre områdets anvendelse fra blandet bolig og erhverv til boligområde samt at fastlægge områdets anvendelse til åben–lav boligbebyggelse.

 

I forbindelse med lokalplanforslaget havde bygherre bedt et rådgivningsfirma om at udføre støjberegninger fra de eksisterende fodboldbaner vest for lokalplanområdet.

 

Der foreligger en udbygningsaftale for projektet i vedhæftede bilag.

 

Sagen afgøres af Byrådet. 

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet vedtager kommuneplantillæg 30 til Kommuneplan 2013 endeligt til offentliggørelse.
 2. Byrådet vedtager Lokalplan 2016-7 endeligt til offentliggørelse, med de ændringer der fremgår af "Notat om høringssvar".
 3. Byrådet vedtager at indgå udbygningsaftale med CASA A/S.

 

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Betina Steufer stemte imod.

 

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 23. august 2016 at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg 30 og forslag til Lokalplan 2016-7, Boliger, Flintebakken.

 

Ved høringsperiodens udløb den 25. oktober 2016 havde administrationen modtaget 1 indsigelse fra Land & Plan på vegne af grundejer.

Det drejer som om græsarmeringssten ved overkørsler til den enkelte bolig i forhold til affaldshåndtering.

Forslag til stillingtagen til høringssvaret fremgår af bilag "notat om høringssvar lp 2016-7".

 

Formålet med kommuneplantillæg 30 til Kommuneplan 2013 er at ændre områdets anvendelse fra blandet bolig og erhverv til boligområde og dermed udvikle et attraktivt boligområde ved Nørrestrand.

Området udlægges som åben-lav boligbebyggelse.

 

Tillægget er udarbejdet sideløbende med lokalplansforslaget, fordi lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Området er i sin helhed udlagt til bydelscenter i detailhandelsstrukturen for Horsens Kommune.

Bydelscentret tages ud af kommuneplanens samlede detailhandelsstruktur. Området er beliggende tæt på andre bydelscentre.

 

Lokalplanområdet er beliggende ved CASA Arena, de åbne grønne træningsboldbaner, eksisterende boligbebyggelse, bymidten og ved naturfredningen omkring Nørrestrand.

 

I forbindelse med forslaget til lokalplanen er der udført støjberegninger. Støjrapporten konkluderer, at en 1,8 meter høj støjskærm langs hele lokalplanområdets udstrækning mod vest vil sikre et acceptabelt støjniveau i det planlagte boligområde - se vedlagte bilag.

 

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til åben-lav bebyggelse i op til 2 etager plus mulighed for tagterrasse. Området disponeres med 15 parcelhusgrunde, boligvej og rekreative fællesarealer. Lokalplanområdet ligger i et højt terræn, som falder cirka 10 meter indenfor afgrænsningen. Terrænfaldet bidrager med en smuk udsigt til Nørrestrand.

 

Lokalplanen søger gennem sine bestemmelser at sikre, at bebyggelsen bliver diskret tilpasset i landskabet. Boligerne ønskes opført i et enkelt moderne, kubisk formsprog med flade tage eller svagt hældende tage.

Udformningen af bebyggelsen skaber ensartethed og ro i området. Området vejbetjenes fra Flintebakken og Backstage-vejen med et vejforløb, der ikke skaber vendepladser, men cirkulation.

 

Der er udarbejdet en udbygningsaftale, som omhandler finansiering vedrørende etablering af en mindre strækning med fortov i lokalplanens sydøstlige hjørne langs matr.nr 883a, Horsens Markjorder, Horsens.

 

Fortovet forbinder det eksisterende fortov langs parkeringsarealet ved McDonald´s og møder den nyetablerede vej, som løber gennem området.

 

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 7. december 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.


Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. januar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Betina Steufer, Enhedslisten, kunne ikke tiltræde indstillingen.

 

Bilag

Til toppen


7. TM Godkendelse af takster og administrationsgebyrer for Modtagestation Syddanmark


Sagsnummer
07.13.00-S55-1-16
Resume

Repræsentantskabet for Modtagestation Syddanmark I/S indstiller til interessentkommunerne, at budget og takster for farligt affald for virksomheder i 2017 godkendes.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender budget og takster for farligt affald for 2017.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Repræsentantskabet i Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) har på møde den 24. maj 2016 godkendt MOTAS årsrapport 2015 inkl. regnskab samt budget og takster for 2017.

Årsrapport og årsberetning 2015 samt budget og takster for 2017 er vedlagt i bilag.

 

Selskabets udgifter skal dækkes af selskabets takster efter hvile i sig selv princippet. MOTAS foreslår, at der budgetteres med uændrede takster i 2017 i forhold til 2016.

 

MOTAS har tidligere budgetteret med en budgetgruppe kaldet ”Røde Kasser”, efter forespørgsel fra Kolding Kommune om at udføre sortering af miljøfarligt affald fra husstande i røde kasser.

Denne ydelse er imidlertid ikke blevet aktuel og udgår derfor indtil videre.

 

Totalt budgetteres der inkl. afskrivninger med et underskud på 91.000 kr.

 

En uddybet sagsfremstilling kan ses i bilag 3, ”Bilag til sagsfremstilling”.

 

 /ALYHA

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 7. december 2016.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Per Schmidt Andersen deltog ikke i sagens behandling.


Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. januar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Til toppen


8. TM Bevilling til planlægning og organisering af Områdefornyelsesprojektet samt ombygning af Søndergade, Jessensgade og Torvet


Sagsnummer
01.11.00-P20-4-15
Resume

Byrådet vedtog i december 2016 et program for Områdefornyelse i Horsens Midtby Øst.

 

Projektet går i gang nu med planlægning og organisering af det store Områdefornyelsesprojekt og igangsættelse af projektet til ombygning af Søndergade, Jessensgade og Torvet.

 

Sagen afgøres af Byrådet. 

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til Områdefornyelse i 2017, til projektledelse af områdefornyelsen og til udarbejdelse af et ombygningsforslag til Søndergade, Jessensgade og Torvet.
 2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Byudviklingspuljen.

 

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2016 et program for Områdefornyelse i Horsens Midtby Øst. Projektet går i gang nu, med planlægning og organisering af det store projekt.
Byfornyelsesindsatsen skal planlægges, og der skal tages kontakt til bygningsejerne.

 

Herudover skal projektet til ombygning af Søndergade, Jessensgade og Torvet igangsættes.

Der er nedsat en følgegruppe bestående af detailhandelen, bygningsejere, beboere, interesseorganisationer og administrationen.

 

Primo 2017 vælges tre rådgiverteams. Sammen med følgegruppen og rådgiverteams afholdes fra februar til maj dialogmøder, workshop og udarbejdes rammer for arkitektkonkurrencen (program). Programmet vil blive diskuteret politisk, inden der afholdes konkurrence mellem de tre udvalgte rådgiverteams.

I september udpeges vinderforslaget, der herefter sendes i udbud hen over efterår/vinter 2017/2018. Byggestart forventes primo 2018.

 

Der ønskes derfor afsat 0,5 mio. kr. til ledelse af Områdefornyelsesprojektet, rådgivere og startevents samt 1,5 mio. kr. til arbejdet med Søndergade, Jessensgade og Torvet.

 

Anlægsbevillingen på samlet set 2 mio. kr. ønskes i første omgang finansieret af Byudviklingspuljen.

 

Ved den samlede finansiering af Områdefornyelsen er der forudsat lånoptag i forbindelse med forskønnelse og nyindretning af Søndergade, Jessensgade og Torvet.

 

Det samlede Områdefornyelsesprogram er, efter Byrådets godkendelse i december 2016, fremsendt til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til endelig godkendelse af statens tilskud samt låneadgang.

 

Som følge heraf vil den ansøgte anlægsbevilling til Søndergade, Jessensgade og Torvet i første omgang finansieres af Byudviklingspuljen. Når der opnås accept for lånemulighed, vil anlægsmidlerne vedrørende Søndergade blive ført tilbage til Byudviklingspuljen.

 

I budget 2017 er der afsat 10 mio. kr. i Byudviklingspuljen.

I januar 2017 fremsendes sag til Teknik og Miljøudvalget/Byrådet vedrørende Byliv 2017-projekter med anmoding om anlægsbevilling på 2,5 mio. kr.

 

Såfremt anlægsbevillingen til byliv 2017 samt anlægsbevilling vedrørende planlægning af Områdefornyelsen og Søndergade imødekommes, vil der restere 5,5 mio. kr. i Byudviklingspuljen.

  

/CAG

 

 

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. januar 2017.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Dan Ingemann Jensen deltog ikke i sagens behandling.


Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. januar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Til toppen


9. TM MÆRK byen, Byliv 2017 projekter


Sagsnummer
01.11.00-P20-15-15
Resume

I budgetaftalen for 2017 er det besluttet, at de samlede og helt særlige aktiviteter på Jernlageret skal fortsættes i 2017, men placeringen skal flyttes til Langelinie, der er en del af en kommende bystrand.

 

Herudover foreslås der gennemført et lysprojekt.

Mulighederne for indleje af internationale lysværker, kombineret med mindre nationale/lokale lysprojekter, foreslås afdækket i indeværende år og udført i 2017.

 

Planerne for Bevægelsespark Bygholm Park skal endvidere realiseres etapevis, og det forventes, at to etaper kan udføres i 2017.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til bylivsprojekter i 2017, til projekter på Langelinie, i Horsens midtby og i Bygholm Park.
 2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af de i budgettet afsatte midler i byudviklingspuljen.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Bylivsprojekter på Langelinie, i Horsens midtby og i Bygholm Park skal understøtte og være en videreudvikling af de sidste 4 års tværgående arbejde i "Mærk Byen" regi med at understøtte bylivet i Horsens.

 

Der arbejdes med at skabe et midlertidigt, rekreativt miljø på Langelinie. Miljøet skal understøtte den kommende bystrand samt de tiltag, der allerede er igangsat og på en ny måde gentænke og tilpasse de helt unikke aktiviteter, som Jernlageret i to år har dannet ramme omkring. Der er således ikke tale om et nyt "Jernlageret", men om et rekreativt miljø tilpasset forholdene på Langelinie.

Der afsættes 1 mio. kr. til bylivsprojekter på Langelinie i 2017.

 

I lysprojektet skal der sættes fokus på oplevelser i det mørke halvår. Horsens Kommune har haft kontakt med Amsterdam Lysfestival og er blevet bekendt med mulighederne for indleje af internationale lysværker, som kan brande Horsens i vintermånederne.

Hvilke konkrete værker, der er tale om, og hvilke tidsrum de kan stilles til rådighed for Horsens Kommune, skal afdækkes.

Der afsættes 0,850 mio. kr. til lysprojektet.

Herudover skal de internationale værker kombineres med mindre nationale/lokale lysprojekter. Her afsættes der 0,150 mio. kr. til mindre nationale/lokale lysprojekter.

 

Planerne for en Bevægelsespark Bygholm Park er drøftet med Fredningsnævnet, som var positivt indstillet overfor Byrådets vedtagne plan. Det foreslås derfor, at de første to etaper, "Stammen" og "Skyen" udføres i 2017.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2017. Herudover er der allerede afsat 0,350 mio. kr. i budget 2016 til Bygholm Park.

 

De 3 ovennævnte fokusområder er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

 

/CAG

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. januar 2017.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Dan Ingemann Jensen deltog ikke i sagens behandling.


Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. januar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Bilag

Til toppen


10. TM Byggemodning Østerhåb Vest - forundersøgelser og skitseprojekt


Sagsnummer
13.06.04-P20-4-16
Resume

I forbindelse med byggemodning af Østerhåb Vest, 1. etape søges der om bevilling til forundersøgelser og skitseprojekt.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender det beskrevne projekt for forundersøgelser og skitseprojekt til byggemodningen ved Østerhåb Vest, 1. etape.
 2. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2017 på 1,5 mio. kr. til forundersøgelser og skitseprojekt.
 3. Byrådet godkender, at det samlede rådighedsbeløb finansieres af puljen til nye byggemodninger.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø skal i gang med at udføre forundersøgelser og udarbejde skitseprojekt for 1. etape af byggemodningen Østerhåb Vest.

 

Forundersøgelserne omfatter arkæologiske forundersøgelser, landinspektøropmåling af arealet og undersøgelse af de geotekniske forhold i området.

 

På baggrund af forundersøgelserne vil der blive udarbejdet et skitseprojekt for 1. etape af byggemodningen.

 

Horsens Museum har udarbejdet et budget for de arkæologiske forundersøgelser på 0,6 mio. kr.

Der skal foretages undersøgelser af de geotekniske forhold på fremtidige grunde og i vejarealet.

 

Samlet udgift til forundersøgelser og udarbejdet skitseprojekt udgør 1,5 mio. kr.

Udgifterne afholdes i 2017.

 

Rådighedsbeløbet finansieres af Teknik og Miljøs pulje til nye byggemodninger.

Her er der i det oprindelige budget 2017 afsat 13 mio. kr.

 

I november 2016 er puljen til byggemodninger reduceret med 1,1 mio. kr. vedrørende byggemodning ved Højagergårdsvej.

I januar 2017 fremsendes to sager til Teknik- og Miljøudvalget/Byrådet med anmodning om anlægsbevillinger til forundersøgelser og detailprojektering (byggemodning erhvervspark VEGA og byggemodning Østerhåb Vest, 1. etape).

 

Puljen til nye byggemodninger i 2017 vil herefter udgøre 8,3 mio. kr.

   

/ALYHA

 

 

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. januar 2017.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Dan Ingemann Jensen deltog ikke i sagens behandling.


Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. januar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Bilag

Til toppen


11. TM Erhvervsbyggemodning Horsens Vest - Erhvervspark Vega - forundersøgelse og projektering


Sagsnummer
05.00.00-P20-19-16
Resume

I forbindelse med erhvervsbyggemodningen Erhvervspark Vega, søges der om bevilling til forundersøgelser og detailprojektering af delområde 3 og 4 samt skitseprojekt af delområde 2.

 

Sagen afgøres af Byrådet. 

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender det beskrevne projekt for forundersøgelser og detailprojektering af delområde 3 og 4 samt skitseprojekt af delområde 2, til byggemodningen Erhvervspark Vega.
 2. Byrådet giver en anlægsbevilling med et tilhørende rådighedsbeløb i 2017 på 2,1 mio. kr. til forundersøgelser, detailprojekt og skitseprojekt.
 3. Byrådet godkender, at det samlede rådighedsbeløb finansieres af puljen til nye byggemodninger.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø skal i gang med at udføre forundersøgelser og udarbejde detailprojekt af delområde 3 og 4 samt skitseprojekt for delområde 2, for 1. etape af erhvervsbyggemodningen Erhvervspark Vega, forlængelse af Mossvej, Horsens Vest, se bilag 1.

 

Forundersøgelserne omfatter arkæologiske forundersøgelser og de geotekniske forhold i delområde 3 og 4.

 

Horsens Museum har udarbejdet et budget for arkæologiske forundersøgelser på 1,1 mio. kr.

 

Der skal foretages undersøgelser af de geotekniske forhold på de fremtidige erhvervsgrunde og i vejarealet.

 

På baggrund af forundersøgelserne vil der blive udarbejdet et detailprojekt for 1. etape af erhvervsbyggemodningen delområde 3 og 4. Ydermere vil der blive lavet et skitseprojekt af delområde 2.

 

Samlet udgift til forundersøgelser og udarbejdelse af detailprojekt og skitseprojekt udgør 2,1 mio. kr.

 

Rådighedsbeløbet finansieres af Teknik og Miljøs pulje til nye byggemodninger.

Her er der i det oprindelige budget 2017 afsat 13 mio. kr.

 

I november 2016 er puljen til byggemodninger reduceret med 1,1 mio. kr. vedrørende byggemodning ved Højagergårdsvej.

I januar 2017 fremsendes to sager til Teknik- og Miljøudvalget/Byrådet med anmodning om anlægsbevillinger til forundersøgelser og detailprojektering (byggemodning Erhvervspark VEGA og byggemodning Østerhåb Vest, 1. etape).

 

Puljen til nye byggemodninger i 2017 vil herefter udgøre 8,3 mio. kr.

 

/ALYHA

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. januar 2017.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Dan Ingemann Jensen deltog ikke i sagens behandling.


Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. januar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Bilag

Til toppen


12. TM Coast to Coast Climate Challenge projektet


Sagsnummer
85.11.00-P20-4-15
Resume

Klimatilpasningsprojekt Life IP Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC) er nu godkendt endeligt af Europa-Kommissionen.

 

Det er Region Midt, der har stået for ansøgningen, som 19 kommuner, foruden en række vidensinstitutioner, styrelser og vandselskaber, deltager i.

 

Projektet løber over 6 år, og Horsens Kommunes andel er i alt ca. 6,6 mio. kr.

De 4 mio. kr. er tilskud fra EU og gives mod, at Horsens Kommune har forpligtet sig til at levere et halvt årsværk pr. år i medarbejdertimer til projektet.

 

Horsens Kommune deltager med 3 delprojekter, der dels handler om klimasikring af Horsens midtby, om udarbejdelse af en samlet vandløbsmodel for Gudenåen og om kortlægning af mulighederne for lokal håndtering af regnvand i nye byudviklingsområder.

  

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 

 1. Byrådet godkender klimatilpasningsprojektet Life IP Coast to Coast Climate Challenge med en samlet økonomi på 6,6 mio. kr. Projektet finansieres af tilskud fra EU (4 mio. kr.) samt Teknik og Miljøs egen budgetramme (2,6 mio. kr.).
 2. Byrådet godkender, at der i budget 2017 indarbejdes en udgifts- og indtægtsbevilling på +/- 0,9 mio. kr. ved Natur og Miljø.
 3. Byrådet godkender, at udgifts- og indtægtsbevillingen for år 2018-2022 medtages ved budgetlægningen for budget 2018.

 

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Klimatilpasningsprojektet Life IP Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC) er nu godkendt endeligt af Europa-Kommissionen.

 

Det er Region Midt, der har koordineret ansøgningen, og 19 kommuner, en række vidensinstitutioner, styrelser og vandselskaber er partnere i projektet.

 

Projektet støttes med 60 % fra EU, og der er opnået en samlet støtte på 52 mio. kr. Projektet løber over 6 år, og den samlede økonomi for Horsens Kommune udgør 6,6 mio. kr., hvoraf de 4 mio. kr. finansieres via tilskud fra EU, og de resterende 2,6 mio kr. er kommunens egenfinansering.

 

Horsens Kommune har forpligtet sig til at levere et halvt årsværk pr. år i medarbejdertimer til projektet. Der er i budget 2017 og frem afsat 0,5 mio. kr. årligt til klimatilpasning ved Teknik og Miljøs administration.

 

Klimatilpasningsprojektet indarbejdes ved Natur og Miljøs driftsbudget som et nulbudget de enkelte projektår således, at projektet ikke påvirker kommunens samlede serviceramme.

 

Horsens Kommune deltager med 3 delprojekter:

 

 1. Detailprojektering af dige, sluse- og pumpeløsninger, der sikrer, at Horsens midtby ikke oversvømmes, når der er stormflod og/eller stor afstrømning i vandløbene, der løber igennem byen. I projektet skal vi finde frem til de optimale løsninger for klimasikring af Horsens by mod fjord og vandløb og få disse afstemt med trafikplaner og omdannelse af midtbyen. Et væsentligt element bliver også, at projekterne bidrager med merværdi igennem nye og attraktive byrum i overgangene mellem by og vand.
 2. Kortlægning af nedsivningsmulighederne i nye lokalplanområder således at vi kan leve op til klimatilpasningsplanens retningslinje: ”Regnvand skal nedsives, hvor det giver mening”. Horsens Kommune skal, i samarbejde med VIA University, kortlægge nye byvækstområder med henblik på at nedsive regnvandet lokalt. VIA står for selve kortlægningen og den faglige del af projektet.
 3. Udarbejdelse af en samlet vandløbsmodel for hele Gudenåens forløb i samarbejde med de øvrige kommuner langs Gudenåen, med henblik på at kunne beskrive effekten af forskellige afstrømningshændelser samt mulighederne for at tilbageholde vand på lavtliggende arealer.

 

Projekterne er ikke deciderede forskningsprojekter, men bliver støttet af EU som katalysator for at få gang i klimatilpasningsarbejdet i større regioner indenfor EU.

 

Projekterne bidrager således med konkrete løsninger, som Horsens Kommune under alle omstændigheder skulle udføre for at sikre bl.a. Horsens by imod oversvømmelse fra fjord, vandløb og nedbør.

 

/FHL

 

 

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 10. januar 2017.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Dan Ingemann Jensen deltog ikke i sagens behandling.


Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. januar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Til toppen


13. VS Kvalitetsstandard - Aktivitets- og samværstilbud SL §104


Sagsnummer
27.54.08-P23-1-15
Resume

Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens (SL) § 104. Kvalitetsstandarden er målrettet indsatser på psykiatri- og handicapområdet.

 

Kvalitetsstandarden synliggør, hvilke borgere der er berettiget til et alment tilbud, og hvilke borgere der er berettiget til specialiseret tilbud i form af daghjem.

 

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at
 

 1. Byrådet godkender kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud SL § 104.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Velfærds og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens (SL) § 104. Kvalitetsstandarden er målrettet indsatser på psykiatri- og handicapområdet.

 

Der har ikke tidligere været udarbejdet en kvalitetsstandard for området. Kvalitetsstandarden er styrende for serviceniveauet.

 

Gennem de sidste år har der været stigende efterspørgsel efter mere indgribende aktivitets- og samværstilbud såvel eksternt som internt i kommunen.

 

Derfor er der udarbejdet en kvalitetsstandard for området. Formålet er at skabe balance mellem økonomi og serviceniveau.

 

Aktivitets- og samværstilbud tilbydes til:

 • Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Borgere med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller livsvilkår.

 

Indsatsen bevilges med henblik på at understøtte borgerens funktions- og mestringsevne.

 

Målgruppebeskrivelsen i kvalitetsstandarden synliggør hvilke borgere, der henholdsvis er berettiget til et alment tilbud og et mere specialiseret tilbud i form af daghjem. Derudover kan der visiteres til 3 tidspakker til almen aktivitets- og samværstilbud og til 2 tidspakker til daghjem.

 

Kvalitetsstandarden har været til høring i Handicaprådet den 24. november 2016. Handicaprådet har ingen bemærkninger.

 

Fakta

I 2015 var der visiteret 69 borgere til almen aktivitetstilbud internt i Horsens Kommune, heraf 31 i deltidspladser. 144 borgere er visiteret til eksterne tilbud, heraf 69 i deltidspladser.

 

I 2015 ar der visiteret 24 borgere til det specialiserede dagtilbud Skovbrynet i Horsens Kommune, heraf 1 i deltidsplads. 2 borgere er visiteret til projektpladser på Skovbrynet.

 

Myndighedschef Frants Arboe deltager i sagens behandling i Velfærds- og Sundhedsudvalget.

 

/FA 

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 14. december 2016.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. januar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Bilag

Til toppen


14. VS Rusmiddelpolitik for Horsens Kommune 2016


Sagsnummer
29.09.00-P22-1-15
Resume

Der er udarbejdet en ny Rusmiddelpolitik for Horsens Kommune.

 

Politikken har 3 mål:

 1. Der skal senest i 2020 kunne måles en positiv udvikling i forhold til unges forbrug af rusmidler.
 2. Der skal senest i 2020 kunne måles en bedre effekt af stofmisbrugsbehandlingen.
 3. Der skal frem mod 2020 være flere borgere med alkoholmisbrug, der gennemfører en behandling mod overforbrug af alkohol.

 

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at
 

 1. Byrådet godkender Rusmiddelpolitik for Horsens Kommune.
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Velfærds og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en ny Rusmiddelpolitik: Et Trygt og Sundt Liv.

 

Relevante kommunale aktører på tværs af direktørområderne og andre interessenter - Bevillingsnævnet, Restauratørerne, Politiet og Udsatterådet - har bidraget til udarbejdelsen af Rusmiddelpolitikken.

 

Rusmiddelpolitikken skal være med til at understøtte borgerne i at leve selvstændige og aktive liv som deltagende samfundsborgere uden misbrug. Politikken har ikke en ambition om at agere "løftet pegefinger". I stedet anerkendes og respekteres borgerne uanset deres forhold til rusmidler. Politikken fokuserer på, at rusmiddelindsatser er en god investering både menneskeligt og samfundsøkonomisk.

 

Rusmiddelpolikken anlægger et helhedsperspektiv, fordi mange faktorer påvirker den enkeltes brugen af rusmidler. Derfor kan Rusmiddelpolitikken heller ikke stå alene. Resultater skabes i sammenhæng med andre politikker og strategier på tværs af Horsens Kommune.

 

Politikkens 3 mål lyder:

 

 1. Der skal senest i 2020 kunne måles en positiv udvikling i forhold til unges forbrug af rusmidler.
 2. Der skal senest i 2020 kunne måles en bedre effekt af stofmisbrugsbehandling. Flere af de, der har et misbrug af stoffer og afslutter et stofbehandlingsforløb, er enten stoffri eller oplever en reduktion i forbruget. Baseline 2015 (36 %).
 3. Der skal frem mod 2020 være flere borgere med alkoholmisbrug, som gennemfører en behandling mod overforbrug af alkohol. Baseline 2015 (32 %).

 

Fakta

Ungeprofilundersøgelsen for 7.-9. klassetrin, fra 2015, viser at:

 

 • 70 % drikker aldrig eller sjældnere end 1 gang pr. måned.
 • 26,5 drikker 1-4 gange pr. måned.
 • 3,5 % drikker 2-4 gange pr. uge eller oftere.

 

 • 96 % af de unge har aldrig prøvet at ryge hash, marihuana, pot eller skunk.
 • 1,2 % af de unge har prøvet andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy eller kokain.

 

Befolkningsundersøgelsen "Hvordan har du det?", fra 2013, viser at:

 

 • 93 % af de voksne har ikke et højrisikoforbrug af alkohol.
 • 7 % af de voksne har et højrisikoforbrug af alkohol. Heraf ønsker 33 % at nedsætte deres forbrug

  

Som et supplement til Rusmiddelpolitikken er der produceret 4 film. De 4 film tager udgangspunkt i 4 borgeres personlige historier. De 4 film illustrerer de 4 niveauer, som Horsens Kommune rusmiddelindsatser retter sig imod. Filmene kan ses ved at klikke på link i webudgave af Rusmiddelpolitikken, på You tube, på Horsens Kommunes Facebook side "En del af flokken", Ungerådets Facebook side og på www.horsens.dk. Se politikken via e-pages: http://www.e-pages.dk/horsenskommune/578/ .

 

/KH

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 5. december 2016.

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.


Velfærds- og Sundhedsudvalget, 14. december 2016.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.


Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. januar 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Bilag

Til toppen


15. Lukket punkt: ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-1-16
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Til toppen


16. Lukket punkt: ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-3-16
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Betina Steufer stemte imod.

 

 

Til toppen


17. Lukket punkt: ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-32-15
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Til toppen


18. Lukket punkt: ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-10-16
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Til toppen


19. Lukket punkt: ØK Køb af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-32-15
Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Til toppen