Vis emner under Forside

Byrådet - Referat

Dato: 23. september 2014
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. ØK Revisionspåtegning af regnskab 2013 og Revisionsberetning nr. 12 vedr. årsregnskabet 2013


Sagsnummer
00.32.00-S00-11-13
Resume

Revisionen har afgivet ”blank” påtegning uden forbehold på regnskabet for 2013 for Horsens Kommune. Der er givet 2 revisionsbemærkninger vedrørende sagsrevision på beskæftigelsesområdet.

Der henvises til revisionsberetningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. det revisionspåtegnede regnskab for 2013 og revisionsberetningen godkendes

 2. bemærkningerne på Beskæftigelsesområdet tages til efterretning, idet det bemærkes at direktionen systematisk vil følge opfølgningen på området.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Betina Steufer, Andreas Boesen, Dorte Normann, Susan Gyldenkilde, Bjarne Sørensen, Lone Ørsted, Yunuz Coban, Per Løkken og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet PWC har påtegnet regnskabet 2013 for Horsens Kommune. Revisionen har afgivet ”blank” påtegning uden forbehold. Der henvises til revisionsberetning nr. 12 af 15. august 2014 vedr. årsregnskabet 2013. Den udførte revision af årsregnskabet har givet anledning til 2 bemærkninger:

” 1.2 Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden
I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. skal revisionen ”gøre bemærkninger, hvis den mener, at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. § 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Revisionen skal tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. § 42, stk. 2, 3. pkt. i lov om kommunernes styrelse. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt. og 3. pkt. skal fremgå særskilt af beretningen.”

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden:

1.2.1 Løntilskud til personer tilhørende målgruppen for beskæftigelseslovens §§ 2.2 og 2.3
Ved revisionen for 2012 afgav vi bemærkning på området, og vi har ved revisionen for 2013 fulgt op på dette forhold.
Vi har foretaget revision af 7 bevillingssager, hvori der er bevilget løntilskud efter beskæftigelseslovens bestemmelser. Vi har konstateret fejl af forskelligartet karakter i 6 af de 7 bevillingssager, herunder fejl i forhold til opdaterede jobplaner, manglende underskrift på blanketter løntilskud samt sikring af, at alle blanketter forefindes i underskrevet stand, da disse fejl også er blevet konstateret ved revisionsgennemgangene for tidligere år.

1.2.2 Ledighedsydelse til fleksjobvisiterede efter aktivlovens kap. 7
Vi har foretaget revision af 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ledighedsydelse efter aktivlovens bestemmelser. Vi har konstateret fejl af forskelligartet karakter i alle 6 sager, herunder forsinkede opfølgninger, manglende eller ufyldestgørende revurderinger efter aktivlovens bestemmelser og manglende overholdelse af notatpligten i forbindelse med afholdte opfølgningssamtaler.
Vi anbefaler fokus på overholdelse af rettidigheden, både i forhold til jobsamtaler og i forhold til revurderinger efter aktivlovens § 74 c. Desuden anbefaler vi fokus på, at alle nye oplysninger med relevans for sagen, herunder indholdet af samtalerne med ansøgerne, altid noteres i sagen.”

Administrationen oplyser som svar på bemærkningerne:

ad 1.2.1) Løntilskud og jobplaner
På baggrund af tidligere kritik af området for regnskabsåret 2012 blev der i 2013 strammet op på retningslinjer for ledelsestilsyn. Retningslinjerne blev godkendt af revisionsfirmaet, og blev indskærpet i relevante afdelinger.
Ultimo 2013 konstaterer ledelsen at de skærpede retningslinjer ikke har haft den tilsigtede effekt, og derfor udarbejdes en gennemgribende og systematisk kvalitetssikringsmodel for ledelsestilsyn som implementeres fra februar 2014. Modellen har fokus på at skærpe det løbende systematiske faglige ledelsestilsyn via tilbagevendende gennemgang af et antal tilfældigt udvalgte sager hos hver enkelt medarbejder. Der følges op på såvel lovgivningsmæssige krav og interne retningslinjer, som på socialfaglig kvalitet og tidsanvendelse i hver af de udvalgte sager.
Den øgede fokus på ledelsestilsynet, samt det tværgående arbejde med opfølgning på temaer fra tidligere revisionsrapporter, forventes at vise de første resultater ved revision for regnskabsåret 2014, og at være aflæseligt for alle afdelinger i regnskabsåret 15. Resultatet af indsatsen følges regelmæssigt på ledelsesniveau. Der er allerede nu konstateret en forbedring på området.

ad 1.2.2) Ledighedsydelsesområdet
På dette område har der også været fokus på gennemførelse af skærpede retningslinjer for ledelsestilsyn, men da indsatsen ikke har haft den tilsigtede effekt, iværksætter ledelsen også på dette område den ovennævnte systematiske kvalitetssikringsmodel for ledelsestilsyn. Effekten af indsatsen følges ledelsesmæssigt og forventes at vise de første resultater i regnskabsåret 2014 og fuldt indfaset i 2015.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. september 2014

Indstillingen tiltrådtes.

Bilag

Til toppen


2. ØK Midtjysk Boligselskab, Rødtjørnen, 2. fase, ansøger om godkendelse af skema B


Sagsnummer
03.02.00-G01-2-14
Resume

Midtjysk Boligselskab ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 60 almene familieboliger - beliggende på Rødtjørnen. I forhold til skema A er grundkapitallånet steget med 140.100 kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. skema B vedrørende opførelsen af 60 almene familieboliger med en samlet udgift på 129.226.000 kr. godkendes

 2. optagelsen af et støttet lån på 113.718.900 kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes

 3. der ydes 61,28 % kommunal garanti, svarende til 69.686.942 kr.

 4. der søges tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 140.100 kr. til grundkapitalindskud til Landsbyggefonden på projektet Rødtjørnen, 2.fase. Tillæg til rådighedsbeløb foreslås finansieret af puljen til indskud i Landsbyggefonden

 5. huslejestørrelsen godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Betina Steufer, Andreas Boesen, Dorte Normann, Susan Gyldenkilde, Bjarne Sørensen, Lone Ørsted, Yunuz Coban, Per Løkken og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Midtjysk Boligselskab har den 29. august 2014 fremsendt ansøgning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 60 almene familieboliger på Rødtjørnen, 2. fase.


Horsens Byråd godkendte den 28. januar 2014 skema A for opførelsen af de 60 familieboliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 12.782.500 kr. til indskud i Landsbyggefonden.


Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 32,364 mio. kr., håndværkerudgifterne til 82,254 mio. kr. og øvrige omkostninger og gebyrer til 14,608 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 129,226 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er efter gennemført licitation steget med 1,401 mio. kr. i forhold til skema A. Boligorganisationen begrunder det bl.a. med optimering af udnyttelse af grunden, således at boligerne opleves som fritliggende boliger.

Licitationsformen er totalentreprise i offentligt udbud, og anskaffelsessummen kan opgøres således:

Skema A Skema B Forskel
Opførelsen af 60 familieboliger Inkl. moms Inkl. moms
Anskaffelsessum 127.825.000 129.226.000 1.401.000
Støttet lån 112.486.000 113.718.900 1.232.900
Kommunal garanti Udover 60 % af ejendoms værdi 69.686.942 -
Grundkapitallån 12.782.500 12.922.600 140.100
Beboerindskud 2.556.500 2.584.500 28.000
Husleje i kr./m2 888 903 15


Opførelsen af de 60 familieboliger er beregnet til at koste 129,226 mio. kr. (inkl. indeksering af entreprisesum) og svarer dermed til maksimumsbeløbet i 2014 for opførelsen af familieboliger i området.

Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 113.718.900 kr. og et kommunal grundkapitallån på 12.922.600 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 2.584.500 kr.

Realkreditinstituttet har oplyst, at der foreløbig bliver tale om en kommunal garanti på 61,28 %, som svarer til 69.686.942 kr. Den kommunale garanti for det støttede lån kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien).

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 903 kr./m2/år. Huslejen for en 3 rums bolig udgør 7.525 kr./måned og for en 4 rums bolig 8.654 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand og varme som kan anslås til hhv. 636 og 732 kr./måned.

Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens § 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 127.

Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen.

På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst og tinglysning foreligger.

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. september 2014

Indstillingen tiltrådtes.

Til toppen


3. ØK Vielse i Horsens kommune for borgere fra andre kommuner


Sagsnummer
00.22.04-P22-3-14
Resume

Folketinget har vedtaget en ændring af ægteskabsloven, som gør det muligt for kommunerne at foretage vielser uden for kommunen. Dette kan f.eks. være på en fjord/havet eller i en anden kommune. De nye regler er trådt i kraft den 1. juli 2014.
I den forbindelse skal Byrådet tage stilling til, i hvilket omfang Horsens Kommune vil tillade, at borgere fra andre kommuner bliver viet et sted i Horsens Kommune med egen vielsesbemyndiget fra hjemkommunen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der gives en generel tilladelse til alle kommuner.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Betina Steufer, Andreas Boesen, Dorte Normann, Susan Gyldenkilde, Bjarne Sørensen, Lone Ørsted, Yunuz Coban, Per Løkken og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I henhold til lov nr. 484 af 21. maj 2014 skal Byrådet tage stilling til, i hvilket omfang Horsens Kommune vil tillade, at borgere fra andre kommuner bliver viet et sted i Horsens Kommune med egen vielsesbemyndiget fra hjemkommunen.

Der er følgende muligheder:

 1. Der gives en generel tilladelse til alle kommuner.

 2. Der gives tilladelse til enkelte navngivne kommuner. Der skal tages stilling til, hvilke kommuner tilladelsen gives til.

 3. Der gives ikke tilladelse.

 4. Der skal søges fra gang til gang, og Horsens Kommune tager herefter stilling. Der skal tages stilling til, hvem der er bemyndiget til at foretage denne vurdering, og hvilke kriterier der lægges til grund.

Borgmesteren har som følge af samme lovændring skulle tage stilling til, i hvilket omfang det tillades borgere fra Horsens Kommune at blive viet et andet sted i Danmark med en vielsesbemyndiget fra Horsens Kommune. Borgmesteren har besluttet, at der som udgangspunkt ikke gives tilladelse, men at borgerservicechefen er bemyndiget til konkret at give tilladelse, såfremt der foreligger en særlig begrundelse eller særlige omstændigheder.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. september 2014


Indstillingen tiltrådtes.

Til toppen


4. ØK Fastsættelse af salgspriser Keldhøj, Nim


Sagsnummer
13.06.02-G10-53-14
Resume

På Byrådets møde den 24. juni 2014 blev det besluttet at ændre grundstørrelserne på udstykningen Keldhøj, Nim, således at efterspørgslen på store grunde i Nim blev tilgodeset.

Grundene er nu sammenlagt, og revurdering af grundene skal ske inden nyt udbud.

Sagens afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. grundene sælges på Horsens Kommunes sædvanlige salgsvilkår for parcelhusgrunde

 2. grundene sælges til den vurderede pris.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Betina Steufer, Andreas Boesen, Dorte Normann, Susan Gyldenkilde, Bjarne Sørensen, Lone Ørsted, Yunuz Coban, Per Løkken og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Efter udarbejdelse af Helhedsplan for Nim er grundstørrelserne på Keldhøj i Nim nu ændret jf. vedhæftede kortbilag.

Dette medfører en revurdering af grundene samt fastsættelse af ny købesum. Ejendoms Centret A/S har udarbejdet vurderingen, som vedhæftes.

Priserne vil være mellem 650.000 - 775.000 kr., hvilket afspejler sidst solgte grunde solgt til sammenlægning, jf. skema vedhæftet.

Efter fastsættelse af ny salgspris vil grundene bliver udbudt igen umiddelbart herefter.

CLY/mm

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. september 2014

Indstillingen tiltrådtes.

Bilag

Til toppen


5. TM Det strategiske vejnet - tilvalgsaftale med Vejdirektoratet om faste omkørselsruter


Sagsnummer
05.13.00-P19-31-14
Resume

Horsens Kommune foreslår at indgå en tilvalgsaftale med Vejdirektoratet omkring det strategiske vejnet med hensyn til faste omkørselsruter.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der indgås en tilvalgsaftale med Vejdirektoratet omkring faste omkørselsruter på ”Det strategiske vejnet” i Horsens Kommune.

 2. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. til tillægsaftalen vedrørende omkørselsruter finansieret af ”Forbedring af trafikafvikling i kryds”, budget 2014.

 3. der indarbejdes en årlig driftsudgift på 5.000 kr. i driftsbudgettet.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Betina Steufer, Andreas Boesen, Dorte Normann, Susan Gyldenkilde, Bjarne Sørensen, Lone Ørsted, Yunuz Coban, Per Løkken og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 10. september 2013 at indgå i grundaftalen med Vejdirektoratet omkring ”Det strategiske vejnet”.

Ved indgåelse af grundaftalen forpligtigede kommunerne sig til at registrere og opdatere OVV (Overblik Over Vejarbejder-kortet, (OVV)) mht. vejarbejder på egne veje og orientere sig om andre vejarbejder samt orientering om store trafikskabende arrangementer, som f.eks. store musikkoncerter.
Samarbejdsaftalen mellem kommunerne, Vejdirektoratet og Politiet omfatter et fælles webbaseret OVV-kort til visning af betydende vejarbejder på det overordnede vejnet, der har den største samfundsøkonomiske betydning.

Vejdirektoratet foreslår nu, at der indgås en tilvalgsaftale med nogle kommuner, herunder Horsens Kommune om faste omkørselsruter på ”Det strategiske vejnet”.


Indgåelse af tilvalgsaftalen med Vejdirektoratet medfører, at kommunen skal betale for etablering af nye faste skilte, samt den efterfølgende vedligeholdelse. Skiltene vil blive anvendt for at lede trafikken uden om en del af den overordnende vejstrækning, når vejstrækningen midlertidigt er helt eller delvist spærret.

Samarbejdsaftalen mellem kommunerne, Vejdirektoratet og Politiet omfatter fast skiltning på et udpeget vejnet, der kan tjene som omkørselsrute i forbindelse med forstyrrelser på det strategiske vejnet, i Horsens Kommune den østjyske motorvej.

Der skal således opsættes en fast skiltning mellem motorvejstilslutningerne 55, 56, 57 og 58 på strækningen Vestvejen, Vejlevej, Ringvejen, Schüttesvej, Silkeborgvej, Skanderborgvej og Østbirkvej samt på Vejlevej syd for Vestvejen, idet der i Hedensted Kommune opsættes faste skilte mellem motorvejstilslutning 58 og kommunegrænsen.

Horsens Kommune skal opsætte omkørselsskiltene på egne veje og afholde samtlige udgifter hermed incl. den fremtidige drift. Horsens Kommune forpligtiger sig også til at indmelde til TrafikInformationsCenteret (TIC) om aktuelle forhold på omkørselsruten/vejnettet, som kan genere anvendelsen af omkørselsruten.

På nogle tidspunkter af døgnet/ugen vil der blive trafiksammenbrud på omfartsruten, som omfatter kommunens veje, hvis omkørslen etableres.
Hos Horsens Kommune vil det være tilfældet på hverdage mellem kl. 6 – 19 og på lørdage mellem kl. 8 – 18.


I Vejdirektoratets notat ”Koncept for faste omkørselsruter” står bl.a. følgende anført:
”Hvis der sker akutte hændelser, som lukker en motorvejsstrækning helt eller delvist, på tidspunkter, hvor der er begrænset kapacitet på omkørselsruten, aftales aktivering af omkørselsruten med det lokale politi.”

Vejdirektoratet forventer, at der i første omgang bliver etableret 19 omkørselsruter i Danmark. Omkørselsruterne vil først blive taget i brug, når alle kommuner har indgået aftalen, og når alle tavler er opsat.

Det anbefales, at Horsens Kommune indgår i dette samarbejde.
Udgifterne til etablering af omkørselsskiltningen kan finansieres af budgetpuljen til ”Forbedring af trafikafvikling i kryds” i 2014.

/NCM

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 20. august 2014

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 2. september 2014

Indstillingen tiltrådtes.

Bilag

Til toppen


6. TM Regulativ for gå- og sivegader i Horsens midtby samt fodgængerarealer i Horsens Kommune


Sagsnummer
05.00.00-G01-3-14
Resume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 13. maj 2014 at fremlægge forslaget til et nyt gågaderegulativ ”Regulativ for gå- og sivegader i Horsens midtby samt fodgængerarealer i Horsens Kommune" i offentlig høring.


Regulativet har været sendt i offentlig høring i 4 uger, og der har været afholdt et offentligt møde den 26. maj 2014.


Der er indkommet 31 indsigelser i høringsperioden, inklusiv dem, som indkom i forbindelse med det offentlige møde.

Der er indkommet 16 indsigelser vedr. kørselsforholdene i gågaderne.

Der er indkommet 8 indsigelser vedr. afgift på udeservering/renholdelse, og der er indkommet 7 indsigelser om diverse forhold i gågaderne.

Indsigelserne og Teknik- og Miljøs bemærkninger til indsigelserne, herunder beslutningsforslag, kan ses i bilaget ”Indsigelsesnotat”.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Forslag til ”Regulativ for gå- og sivegader i Horsens midtby samt fodgængerarealer i Horsens Kommune” inkl. bilag godkendes herunder, at

   • Kippervig og den del af Torvet, der på indeværende tidspunkt er udlagt som gågader, åbnes for færdsel/kørende trafik.

   • der i en prøveperiode tillades hyrevognskørsel i gågaderne i forbindelse med ærindekørsel med handicappede, gangbesværede m.v. Såfremt denne prøveperiode ikke foranlediger problemer for brugen af gågaderne, gøres ordningen permanent.

   • der i en prøveperiode tillades kørsel for de forretningsdrivende (indehaverne) i gågaderne. Dog kun i forbindelse med af- og pålæsning. Der må ikke parkeres i gågaderne. Såfremt denne prøveperiode ikke foranlediger problemer for brugen af gågaderne, gøres ordningen permanent.

   • der skal betales leje for gågadearealer, der anvendes til udeservering. Lejeafgiften foreslås fastsat til 250 kr. pr. kvm. pr. år. Der betales ikke leje af gadearealerne, der anvendes af forretninger/butikker til udstilling.

   • der tillades opsat læskærme i tilknytning til udeserveringsarealer.

   • bestemmelser for anvendelsen af gågaderne i forbindelse med politisk agitation (valg) medtages i regulativet.

 2. Hospitalsgade og Hestedamsgade fastholdes som gågader.

 3. De nuværende kørselsforhold med ensrettet trafik i bl.a. Søndergade, Hestedamsgade og Hospitalsgade fastholdes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet Venstres indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget fastholdes.

Betina Steufer, Andreas Boesen, Dorte Normann, Susan Gyldenkilde, Bjarne Sørensen, Lone Ørsted, Yunuz Coban, Per Løkken og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget fik i sit møde den 11. marts 2014 forelagt et forslag til et nyt gågaderegulativ ”Regulativ for gå- og sivegader i Horsens midtby samt fodgængerarealer i Horsens Kommune”.


Det blev ved udvalgsmødet besluttet at genfremlægge forslaget med de ændringer, som drøftelserne under mødet afstedkom.


På udvalgsmødet den 13. maj blev regulativet godkendt med de ændringer, som det tidligere møde afstedkom. Det blev også besluttet at sende regulativet i offentlig høring.


Regulativet har været sendt i offentlig høring i 4 uger, og der har været afholdt et offentligt møde den 26. maj 2014.


Der er indkommet 31 indsigelser i høringsperioden, inklusiv dem, som kom i forbindelse med det offentlige møde der blev afholdt.

Der er indkommet 16 indsigelser vedr. kørselsforholdene i gågaderne.

Der er indkommet 8 indsigelser vedr. afgift på udeservering/renholdelse, og der er indkommet 7 indsigelser om diverse forhold i gågaderne.

Indsigelserne og Teknik- og Miljøs bemærkninger til indsigelserne, herunder beslutningsforslag, kan ses i bilaget ”Indsigelsesnotat”.


På baggrund af høringsperioden fremlægges nu det reviderede forslag til nyt ”Regulativ for gå- og sivegader i Horsens midtby samt fodgængerarealer i Horsens Kommune”.

De efterfølgende afsnit omhandler de væsentligste ændringer i forhold til det nugældende regulativ, herunder ændringer foranlediget af høringsperioden.

Ændring af gågaderne


Kippervig og Torvet:
I forbindelse med fremlæggelsen af forslaget til et nyt regulativ foreslås Kippervig og den del af Torvet, som i den nuværende afgrænsning er omfattet af gågaderegulativet, åbnet for den kørende trafik, således at kørsel skal foregå langsomt og på fodgængertrafikkens præmisser.


Det medfører, at den automatiske pullert på Torvet flyttes til Søndergade ved Friis Optik, og den automatiske pullert i Kippervig fjernes eller subsidiært holdes konstant åben.


Forslaget begrundes med, at der i forbindelse med kirkelige handlinger er behov for at komme tæt på kirken, f.eks. i forbindelse med begravelser, bryllupper og konfirmationer, ligesom dårligt gående har vanskeligt ved at komme frem til kirkens indgang.


Ændringen vil også medføre en lettelse for de torvehandlende, som hver onsdag og lørdag er nødt til at anvende en brik (elektronisk nøgle) for at kunne komme ind og ud.


Det vil måske også være muligt at tilvejebringe en læssezone for varetransporten til midtbyen. Dette vil blive undersøgt, såfremt ændringen af vejstatus besluttes gennemført.


Kommunen har i forbindelse med høringen modtaget en indsigelse om, at det ikke ønskes, at pullerten ved Torvet flyttes, men at den er nede i dagtimerne og oppe i aften/nattetimerne. Indsigelsen har ikke givet anledning til ændring af forslaget.

Hestedamsgade og Hospitalsgade:

Der har flere gange været forespørgsler fra de forretningsdrivende i Hestedamsgade og Hospitalsgade, om det ikke er muligt at åbne de to gader for færdsel/kørende trafik.

Der har ifølge de forretningsdrivende været et dalende besøgstal i de to gader, efter de blev gågader. Det er derfor et ønske, at der åbnes for færdsel.

Der har også, i forbindelse med høringen, været fremsat ønske om at åbne for kørende trafik i Hestedamsgade og Hospitalsgade.


Jf. Indsigelsesnotatet forslås dette ønske ikke imødekommet, og forslaget til det nye regulativ er ikke ændret

Hyrevognskørsel i gågaderne


Teknik og Miljø er i løbende dialog med Taxa, og det har igennem en længere periode været et ønske fra Taxa, at det blev muligt at køre i gågaderne. Specielt taxakørsel i Søndergade i forbindelse med ærindekørsel af handicappede og ældre, dårligt gående er et stort ønske.


Taxa er indstillet på, at den tilladte kørsel kun skal omfatte denne brugergruppe, og at det derfor kun skal være tilladt i forretningernes åbningstid. (Det er muligt at kode brikkerne/den elektroniske nøgle, således at de kun virker inden for forretningernes åbningstid).


Det er Teknik og Miljøs vurdering, at ordningen i første omgang skal gennemføres i en prøveperiode på f.eks. 6 måneder, hvor Taxa får udleveret brikker til gågaderne, således at de kan bringe og hente handicappede og dårligt gående.

Teknik og Miljø, Affald og Trafik har mulighed for at følge brugen af brikkerne og kan dermed også kontrollere, om der sker et misbrug af en brik.


Efter prøveperiodens udløb evalueres ordningen med henblik på at gøre den permanent.


Der er i forbindelse med høringsperioden ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til dette forslag, hvorfor forslaget til regulativet ikke er ændret.

Kørsel for de forretningsdrivende i gågaderne


Teknik og Miljø er i løbende dialog med de forretningsdrivende, og det har igennem en længere periode været et ønske fra de forretningsdrivende, at det blev muligt at køre i gågaderne uden for de tidspunkter, hvor der er vareindlevering (På hverdage mellem kl. 6.00 og 11.00 og på lørdage mellem kl. 7.00 og 10.00).


Det foreslås, at der gives tilladelse til kørsel i forbindelse med varetransport for de forretningsdrivende udenfor det normale tidsrum for varelevering. Tilladelsen gælder udelukkende forretningsindehavere, og tilladelsen medfører ikke tilladelse til at parkere i gågaderne.


Det er Teknik og Miljøs vurdering, at der skal etableres en prøveperiode på 6 måneder, hvor de forretningsdrivende bliver udstyret med en brik til gågaderne, således at de kan bringe og hente ting til/fra deres forretninger.

Teknik og Miljø, Affald og Trafik har mulighed for at følge brugen af brikkerne og kan dermed også kontrollere, hvis der sker et misbrug af en brik.


Efter prøveperiodens udløb evalueres ordningen med henblik på at gøre den permanent.


Der er i forbindelse med høringsperioden ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til dette forslag, hvorfor forslaget til regulativet ikke er ændret.

Kørselsforhold i gågaderne


Kommunen har i forbindelse med høringen modtaget 16 henvendelser vedrørende kørselsforhold i gågaderne.


Flere af indsigelserne har været rettet mod at etablere dobbeltrettet kørende trafik i Søndergade.

Det forslås at bibeholde kørselsretningen som hidtil.

Alternativt skal det undersøges nærmere, om det er forsvarligt trafiksikkerhedsmæssigt at dobbeltrette trafikken i Søndergade. Principielt kan det dog i denne forbindelse fastslås, at jo mere kompliceret man tillader trafikbilledet at være i en gågade, jo større risiko påfører man fodgængerne, der har ret til at færdes afslappet uden at være opmærksom på kørende trafik.


Endvidere er der kommet indsigelser, som er rettet mod at gøre Hestedamsgade, Hospitalsgade og Jessensgade til sivegader. Se afsnittet ”Ændring af gågaderne” ovenfor.

Lejeafgift for udeserveringsarealer


Flere restauranter/cafeer i gågaderne har tilladelse til udeservering. Nogle af disse råder, i tilknytning til serveringen, over store offentlige vejarealer.


Det er Teknik og Miljøs vurdering, at der genereres en betydelig omsætning for restauranterne/cafeerne ved at råde over disse arealer. Der foreslås derfor, at der pålægges en lejeafgift på de restauranter/cafeer, som har en tilladelse til udeservering.


Det foreslås, at lejeafgiften fastlægges i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Jf. bladet Danske Kommuner er der 17 kommuner, som opkræver afgift for udeservering i dag, jf. bilaget ”Kaffen Skæpper stadig i kommunekassen”.


Teknik og Miljø har udarbejdet et overslag over indtægter/udgifter ved indførelse af en lejeafgift på f.eks. 250 kr. pr. kvm. pr. år på udeserveringsarealer. Se bilaget ”Overslag over indtægter-udgifter ved udeservering”.


Der foreslås samtidigt, at der ikke indføres en lejeafgift for forretninger/butikker, som udelukkende anvender gadearealet til udstilling.


Der er indført en bestemmelse i regulativet, der forhindrer etablering af udeserveringsareal i de tilfælde, hvor en virksomhed/forretning udelukkende anvender det offentlige gaderum som serveringsareal, og således ikke har servering inde i bygningen/forretningen.

Undtagelse herfra er de faste stadepladser.

Læskærme


Flere restauranter/cafeer i gågaderne har ønsket at anvende læskærme ved udeserveringsarealerne for at gøre dem mere attraktive. Dette ønske er imødekommet og indarbejdet i forslaget til regulativet.


Der er i forbindelse med høringsperioden ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til dette forslag, hvorfor forslaget til regulativet ikke er ændret.

Politisk agitation


I forbindelse med kommunevalg og valg til folketinget er der stor interesse for at anvende gågaderne i forbindelse med politiske arrangementer. Der er i regulativet indsat et bilag, som fastsætter regler for anvendelsen af gågaderne i agitations øjemed af hensyn til ensartet administration og behandling af ansøgninger.


Der er i forbindelse med høringsperioden modtaget en indsigelse omkring, at der bør gælde de samme regler ved lån af arealer til politisk agitation, som ved lån af arealer til arrangementer. Indsigelsen har ikke foranlediget ændringer i regulativet.

/NCM

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 20. august 2014

Der er enighed om, at beslutningspunktet vedrørende opkrævning og fastsættelse af et udeserveringsgebyr eventuelt indgår i budgetdrøftelserne.

Øvrige punkter vedtaget som indstillet.

Vedr. punkt 2 og 3: Venstre ønsker, at der åbnes for sivetrafik i Hospitalsgade og Hestedamsgade.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 2. september 2014

Indstillingen tiltrådtes, idet Venstre dog ønsker, at der åbnes for sivetrafik i Hospitalsgade og Hestedamsgade, jfr. pkt. 2 og 3.

Bilag

Til toppen


7. TM Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune, kloakering af nyt boligområde ved Kirkevej, Tyrsted


Sagsnummer
06.00.05-P16-4-14
Resume

Tillægget er udarbejdet på baggrund af vedtagelse af lokalplan 5 - 2013, Horsens by - Boliger ved Kirkevej, Tyrsted.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune, kloakering af nyt boligområde ved Kirkevej, Tyrsted vedtages.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Betina Steufer, Andreas Boesen, Dorte Normann, Susan Gyldenkilde, Bjarne Sørensen, Lone Ørsted, Yunuz Coban, Per Løkken og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 5 - 2013, Horsens by, er tillæg nr. 3 til Spildevandsplanen 2012-2015 for Horsens Kommune udarbejdet, således at det ny boligområde ved Kirkevej i Tyrsted indgår i spildevandsplanen.

Det nye boligområde separatkloakeres.

Ved forslagets udarbejdelse blev der foretaget en VVM screening, hvoraf der ikke blev fundet grund til at foretage en miljøvurdering.

Tillægget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden fra 13. maj til 8. juli. Der er ikke indkommet nogen indsigelser.

/FL

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 20. august 2014

Indstillingen tiltrådtes.

Thomas Monberg Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Kristian Dyhr deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 2. september 2014

Indstillingen tiltrådtes.

Bilag

Til toppen


8. TM Vedtagelse af lokalplan 2014-2, boliger, Dahliavej, Horsens


Sagsnummer
01.02.05-K04-3-14
Resume

Punktet omhandler endelig vedtagelse af lokalplanen.

På foranledning af grundejeren erstatter lokalplanen to delområder i lokalplan 9-2007, dervar udlagt til hhv. etage- og punkthuse. Lokalplanen ændrer anvendelsen for disse to områder til åben-lav (parcelhuse) og tæt-lav bebyggelse.

Byrådet vedtog lokalplanforslaget på deres møde den 24. juni 2014.


Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 2. juli til den 27. august 2014.

Ved høringsperiodens ophør havde Horsens Kommune ikke modtaget høringssvar, hvorfor planen foreslås vedtaget uden ændringer.

Sagen afgøres af byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. lokalplanen vedtages endeligt og offentliggøres.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Betina Steufer, Andreas Boesen, Dorte Normann, Susan Gyldenkilde, Bjarne Sørensen, Lone Ørsted, Yunuz Coban, Per Løkken og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog lokalplanforslaget på deres møde den 24. juni 2014.

På foranledning af grundejeren erstatter lokalplanen to delområder i lokalplan 9-2007, dervar udlagt til hhv. etage- og punkthuse. Lokalplanen ændrer anvendelsen for disse to områder til åben-lav (parcelhuse) og tæt-lav bebyggelse.

Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 2. juli til den 27. august 2014.

Ved høringsperiodens ophør havde Horsens Kommune ikke modtaget høringssvar, hvorfor planen foreslås vedtaget uden ændringer.

/CAG

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 17. september 2014, pkt. 2:

Indstillingen tiltrådtes.

Dan Ingemann Jensen deltog ikke i mødet.
Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Allan Kristensen deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23. september 2014

Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning vil forelægge til mødet.

Bilag

Til toppen


9. TM Forslag til lokalplan 4-2014, Boliger i Nørrelide, Gedved og forslag til kommuneplantillæg 4-2013, Boliger, Nørrelide, Gedved


Sagsnummer
01.02.05-P16-1-14
Resume

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan og et tillæg til kommuneplanen for området ved Nørrelide, der gør det muligt at anvende det tidligere plejehjem til boliger.

Sagen afgøres af byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. forslag til lokalplan 4-2014, Boliger i Nørrelide, Gedved og forslag til kommuneplantillæg 4-2013 vedtages og offentliggøres.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Betina Steufer, Andreas Boesen, Dorte Normann, Susan Gyldenkilde, Bjarne Sørensen, Lone Ørsted, Yunuz Coban, Per Løkken og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Nørrelide er bygget som plejehjem i det tidligere Gedved Kommune.

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev Gedved Rådhus ombygget til et større og mere tidsvarende plejehjem, og Nørrelide blev overflødigt.

I den mellemliggende periode har bygningerne blandt andetværet anvendt som aflastning ved ombygning af andre plejehjem i kommunen. Dette er der ikke længere behov for og det er besluttet, at Nørrelide skal sælges.

Ejendommen har været udbudt til salg og lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af det bedste købstilbud kommunen modtog, som indebærer, at Nørrelide ombygges til i alt ca. 21 lejligheder i størrelsen fra 1 til 4 værelser.

Planforslaget afløser lokalplan G40, lokalplan for boligområde og plejehjem, der også omfatter naboarealet, der er bebygget med dobbelthuse. Lokalplanforslaget ændrer ikke bestemmelserne for dette område, der udgør delområde 1 i lokalplanforslaget.

Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet forslag til tillæg til kommuneplanen, der ændrer anvendelsen for området fra offentligt formål til boligformål.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at indrette max. 25 boliger i det tidligere plejehjem, heraf max. 5 1-værelses lejligheder.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at bebyggelsen ved renovering og vedligeholdelse fastholdes i dets oprindelige udformning, så det fortsat vil fremstå med rødt murværk, røde tage, og med hvide vinduer, altanbrøstninger og træværk.

Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om, at de ubebyggede arealer i princippet skalfastholdes i deres nuværende disponering og, at der kan tilføjes ny beplantning, opholds- og legepladser efter behov samt at der kan bygges mindre skure og lignende.

Planforslagene ses i det vedhæftede bilag.

/CAG

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 17. september 2014, pkt. 3:

Indstillingen tiltrådtes.

Dan Ingemann Jensen deltog ikke i mødet.
Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Allan Kristensen deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23. september 2014


Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning vil forelægge til mødet.

Bilag

Til toppen


10. TM Forslag til lokalplan 2014-7, Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens


Sagsnummer
01.02.05-P16-10-14
Resume

Punktet omhandler vedtagelse af forslag til lokalplan for Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens.

Lokalplanforslaget erstatter gældende lokalplan 2-2008.

Lokalplan 2-2008 havde sin oprindelse i højkonjukturen før den finansielle krise. Med kombinationen af krisen og lokalplanens indhold, har det været vanskeligt at få gang i salget af grunde.

Derfor er det besluttet at udarbejde en ny lokalplan, der giver mulighed for større grunde ogfærre begrænsninger i bebyggelsens placering og udformning.

Lokalplanen åbner desuden for, at den nordlige halvdel anvendes til tæt-lav boligbebyggelse.

Sagen afgøres af byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. forslag til lokalplan for Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens, vedtages og offentliggøres.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Betina Steufer, Andreas Boesen, Dorte Normann, Susan Gyldenkilde, Bjarne Sørensen, Lone Ørsted, Yunuz Coban, Per Løkken og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune overtog pr. 1. januar 2006det tidligere kolonihaveområde øst for Overgade.

Kommunen udarbejdede herefter lokalplan 2-2008, Andreas Flensborgs Minde, for en åben-lav boligbebyggelse med mulighed for stor bygningsmæssig variation inden for rammerne af enbebyggelsesstruktur med 25 relativt små byggefelter og krav om byggeri i en højde på 9 meter.

Bebyggelsen ville få en karakter, der ville være unik i Horsens.

Lokalplan 2-2008 havde sin oprindelse i højkonjukturen før den finansielle krise. Med kombinationen af krisen og lokalplanens indhold, har det været vanskeligt at få gang i salget af grunde. Derfor er det besluttet at udarbejde en ny lokalplan, der giver mulighed for større grunde ogindeholder færre begrænsninger i bebyggelsens placering og udformning.

Det er dog fortsat intentionen at skabe et område, der afspejler tidens arkitektur.

Derfor er der fortsat krav om, at ny bebyggelse skal udføres i modernistisk, kubisk stil.

En ejendomsmæglerudtalelse indhentet af Horsens Kommune understøtter denne tilgang.

Lokalplanen åbner desuden for, at den nordlige halvdel anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, idet der skønnes at være et behov for tæt-laveboliger i bydelen, jvf. byrådets bosætningsstrategi.

Øvrige bestemmelser i lokalplanen er i det væsentlige i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan.

Økonomi

Lokalplanområdet er erhvervet af Horsens Kommune i 2006 for ca. 6,6 mio. kr.

De samlede byggemodnings- og salgsomkostninger forventes at beløbe sig til ca. 8,0 mio. kr. De samlede omkostninger vil dermed beløbe sig til i alt ca.14,6 mio. kr.


Lokalplan 2–2008 gav mulighed for i alt 25 grunde med en gennemsnitlig udbudspris i størrelsesordenen kr. 900.000, i alt 22,5 mio. kr.


Lokalplan 2014–7 vil give mulighed for 16 grunde med en forventet, gennemsnitlig udbudspris på kr. 900.000, i alt 14,4 mio. kr.


Hvis lokalplanområdets nordlige halvdel sælges som projektgrund til tæt-lav boligbebyggelse, hvor køberen står for byggemodningen, vil kommunens omkostninger reduceres til ca. 11,6 mio. kr. og den samlede grundsalgspris øges til ca. 17,2 mio. kr.

/CAG

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 17. september 2014, pkt. 4:

Indstillingen tiltrådtes.

Dan Ingemann Jensen deltog ikke i mødet.
Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Allan Kristensen deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23. september 2014


Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning vil forelægge til mødet.

Bilag

Til toppen


11. TM Vedtagelse af lokalplan 2014-5, Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker, Horsens


Sagsnummer
01.02.05-K04-6-14
Resume

Sagen omhandler endelig vedtagelse af lokalplan 2014-5, Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker, Horsens.

Lokalplanen supplerer den gældende lokalplan 1-2012 for området nord for Bygholm Sø med bestemmelser om, at boligenklaven Billeshave skal anvendes til åben-lav boligbebyggelse i 1-2 etager med mulighed for grunde på 900 - 1100m2.

Byrådet vedtog på sit møde den 24. juni 2014 at offentliggøre forslag til lokalplan 2014-5, Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker, Horsens.

Ved høringsperiodens udløb den 27. august 2014 var der ikke indkommet høringssvar.

Sagen afgøres af byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. lokalplan 2014-5, Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker, Horsens vedtages endeligt.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Betina Steufer, Andreas Boesen, Dorte Normann, Susan Gyldenkilde, Bjarne Sørensen, Lone Ørsted, Yunuz Coban, Per Løkken og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 24. juni 2014 at offentliggøre forslag til lokalplan 2014-5, Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker, Horsens.

Ved høringsperiodens udløb den 27. august 2014 var der ikke indkommet høringssvar.

Økonomi
Der er indhentet en mæglervurdering på salg af henholdsvis 24 små parcelhusgrunde på ca. 600 m2 og 18 større grunde på 900-1.000 m2.

Mægler vurderer, at salgbarheden ved små grunde med krav om 2 plans byggeri er lavere end ved større grunde uden krav om 2 plans byggeri samt, at liggetiderne vil være noget længere.

Mægler vurderer, at de 18 større grunde kan sælges i størrelsesorden kr. 850.000 til kr. 900.000 pr. stk. og de 24 små grunde kan sælges i størrelsesorden kr. 550.000 til kr. 600.000.

Anvender man en middelpris, ser regnestykket således ud:

18 grunde a kr. 875.000 15.750.000
24 grunde a kr. 575.000 13.800.000
Forventet gevinst 1.950.000


Samlet set forventes derfor en økonomisk gevinst på 1,95 mio. kr. ved omlæggelsen fra 24 mindre grunde til 18 større grunde. Økonomiudvalget fastsætter den endelige salgspris.

De anslåede samlede omkostninger forbundet med udstykningen Billeshave bygger på en række forudsætninger, da der i regnestykket skal indregnes en andel af fællesudgifter til infrastruktur samt grundkøb. Der er væsentlige usikkerhedsmomenter ved overslaget, men på nuværende tidspunkt er det forventningen, at de samlede omkostninger, inkl. grundkøb, er på cirka 700.000-800.000 kr. pr. grund ved 18 grunde.

/CAG

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 17. september 2014, pkt. 5:

Indstillingen tiltrådtes.

Dan Ingemann Jensen deltog ikke i mødet.
Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Allan Kristensen deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23. september 2014


Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning vil forelægge til mødet.

Bilag

Til toppen


12. TM Byggemodning, Billeshave - Bygholm Bakker


Sagsnummer
13.06.04-P20-1-14
Resume

Bevilling til byggemodning Billeshave i Bygholm Bakker.

Sagen afgøres af byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. det beskrevne projekt for byggemodningen gennemføres, såfremt pkt. 5 i dagsordenen omkring vedtagelse af lokalplan 2014-5, Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker, Horsens, godkendes.

 2. der gives en anlægsbevilling på 10.296.100 kr. og et rådighedsbeløb i 2014 på 7.316.100 kr. til byggemodning af Billeshave etape 1. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til nye byggemodninger.

 3. der indarbejdes et rådighedsbeløb i 2015 på 1.080.000 kr. til salgsomkostninger og et rådighedsbeløb i 2020 på 1.900.000 kr. til færdiggørelsesarbejder. Rådighedsbeløbene finansieres af puljen til nye byggemodninger.

 4. afledt drift vedr. 2014 og 2015 indarbejdes i forbindelse med budgetopfølgningen.

 5. der ved budgetlægningen for 2016 indarbejdes afledte driftsudgifter på 34.500 kr./år til drift af veje og grønne områder frem til overdragelse af områderne til grundejerforeningen (forventes i 2020).

 6. der ved budgetlægningen for 2016 indarbejdes afledte driftsudgifter på 87.500 kr./år til vejbelysning af boligveje i byggemodningen og 1. etape af hovedvejen.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Betina Steufer, Andreas Boesen, Dorte Normann, Susan Gyldenkilde, Bjarne Sørensen, Lone Ørsted, Yunuz Coban, Per Løkken og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø har udarbejdet projekt for byggemodning af Billeshave, første etape, i det nye byggemodningsområde Bygholm Bakker. Se bilag 1.

Der udstykkes 18 parceller med tilhørende boligvej. Se bilag 2.

Boligvejen anlægges i 11 m bredde, med 4 m kørebane og rabat i begge sider. I den ene vejside etableres trug til nedsivning af overfladevand. Der etableres vejbelysning i en vejside. Boligvejen tilsluttes de nye hovedveje i området.

Området er i spildevandsplanen udlagt til nedsivning af overfladevand. Derfor etableres et tørbassin i det grønne område ved byggemodningen, hvor overfladevandet ledes til, inden det via vandrender løber ud til et af de fælles nedsivningsområder for hele Bygholm Bakker.

Der sås græs i det grønne område omkring udstykningen.

Under færdiggørelsesarbejdet udvides asfaltarealet til 5 m og i den ene vejside sættes træer.

Udgifterne til byggemodningen inkl. færdiggørelse er overslagsmæssigt opgjort til 10.296.100 kr. ekskl. moms, som forventes at fordele sig således:

Anlægsudgifter:
Byggemodning - 2.600.000 kr. (udføres i 2014/2015)
Landinspektør - 500.000 kr. (udføres i 2014)
Geoteknik - 50.000 kr. (udføres i 2014)
Tilslutningsbidrag - 882.900 kr. (Vand og kloak) (udføres i 2014)
Fjernvarme - 3.033.000 kr. (udføres i 2014/2015)
Tilslutningsbidrag - 250.200 kr. (El) (udføres i 2014)
Salgsomkostninger - 1.080.000 kr. (udføres i 2015)
Færdiggørelse - 1.900.000 kr. (forventes udført i 2020)

Afledt drift:
Afledt drift - 25.000 kr./år (vejbelysning, boligveje - fra 2014 og frem)
Afledt drift - 34.500 kr./år (veje og grønne områder fra 2015 og til overdragelse til grundejerforening, evt. 2020)
Afledt drift - 62.500 kr./år (vejbelysning, 1. etape Hovedvejene - fra 2015 og frem)

Afledt drift vedr. 2014 og 2015 indarbejdes i forbindelse med budgetopfølgning.

/NCM

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 8. april 2014, pkt. 7:

Sagen udsattes.

Dan Ingemann Jensen deltog ikke i mødet.

Teknik og Miljøudvalget, 17. september 2014

Indstillingen tiltrådtes.

Dan Ingemann Jensen deltog ikke i mødet.
Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Allan Kristensen deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23. september 2014

Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning vil forelægge til mødet.

Bilag

Til toppen


13. TM Vedtagelse af lokalplan 2014-3, Erhverv, Gasvej, Horsens


Sagsnummer
01.02.05-K04-5-14
Resume

Sagen omhandler endelig vedtagelse af lokalplan 2014-3, Erhverv, Gasvej, Horsens.

Lokalplanen vil give mulighed for at ændre den nuværende anvendelse af den bevaringsværdige bygning fra museumsformål til kontorformål eller lignende.
Bygningen kan renoveres. Projekt for renovering skal godkendes af Horsens Kommune.

Horsens Byråd vedtog på sit møde den 24. juni 2014 at offentliggøre forslag til lokalplan 2014-3, Erhverv, Gasvej, Horsens.

Ved høringsperiodens udløb den 26. august 2014 var der ikke indkommet høringssvar.

Sagen afgøres af byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. lokalplan 2014-3, Erhverv, Gasvej, Horsens, vedtages med de tilføjelser, der fremgår af sagsfremstilling og bilag.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Betina Steufer, Andreas Boesen, Dorte Normann, Susan Gyldenkilde, Bjarne Sørensen, Lone Ørsted, Yunuz Coban, Per Løkken og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsen Byråd vedtog på sit møde den 24. juni 2014 at offentliggøre forslag til lokalplan 2014-3, Erhverv, Gasvej, Horsens.

Ved høringsperiodens udløb den 26. august 2014 var der ikke indkommet høringssvar.

Der er foretaget en redaktionel tilføjelse i lokalplanens redegørelse om museumsloven.

/CAG

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 17. september 2014, pkt. 7:

Indstillingen tiltrådtes.

Dan Ingemann Jensen deltog ikke i mødet.
Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Allan Kristensen deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23. september 2014

Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning vil forelægge til mødet.

Bilag

Til toppen


14. KU Musikstedet, Søndergade 15


Sagsnummer
20.03.00-A00-1-14
Resume

I forbindelse med flytning af Musikskolen, Komediehuset og Billedskolen til den tidligere Midtbyskole i løbet af 2014 foreslås det, at der genforhandles en ny lejeaftale for Musikstedet i Søndergade 15 for en periode på 3 år.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Horsens Kommunes lejeaftale vedr. Søndergade 15 genforhandles, således at der for de kommende 3 år gældende fra 1. november 2014 lejes 431 m2 til Musikstedet.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Kulturudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Betina Steufer, Andreas Boesen, Dorte Normann, Susan Gyldenkilde, Bjarne Sørensen, Lone Ørsted, Yunuz Coban, Per Løkken og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Den 23. august 2010 vedtog Byrådet " at der sker flytning af Musikskolens, Komediehusets og Billedskolens aktiviteter til lokaler på nuværende Midtbyskole, som ved omorganiseringen bliver ledige. Til ombygningen afsættes 3 mio. kr.”

Komediehuset og Billedskolen er flyttet ind i Midtbyskolen i 2014. Musikskolen flytter ind i efteråret 2014.

Kulturafdelingen har arbejdet med at undersøge mulighederne for også at flytte Musikstedet fra Søndergade 15 til Midtbyskolen.

Musikstedet indeholder Musikstedets administration, 4 lydisolerede øvelokaler + et lydstudie, depot, omklædningsfaciliteter, et ”mødested”, som samtidig fungerer som ”backstage” for de musikere, der spiller på KulisseLageret. Musikstedet varetager driften af lokalerne i Søndergade 15 samt spillestedet KulisseLageret, der er placeret i kælderen under Horsens Ny Teater.

Der kan ikke p.t. etableres et spillested til afløsning for KulisseLageret på Midtbyskolen af pladsmæssige årsager, da folkeskolen fortsat har behov for at benytte en del af lokalerne på Midtbyskolen. Det er derfor nødvendigt, at backstagefaciliteterne med opholdsrum, depot og omklædningsmuligheder fastholdes i umiddelbar nærhed af KulisseLageret.

Ligeledes vil det være hensigtsmæssigt, at personalet har kort afstand til Kulisselageret.

Kulturafdelingen har undersøgt mulighederne for at flytte administration, backstage, depot, omklædningsfaciliteter m.m. til en anden lokalitet i nærheden af KulisseLageret.

Prisen herfor vil være ca. 700.000 kr. til indflytning og indretning.
Hertil kommer en lejeudgift på ca. 150.000 kr. pr. år og driftsudgifter på ca. 50.000 kr. pr. år.

Der vil ikke være mulighed for at flytte øvelokalerne til denne lokalitet.

Kulturafdelingen har undersøgt andre placeringsmuligheder for de øvelokaler, der befinder sig i Søndergade 15 herunder Det Gule Pakhus og Beboerhuset i Vestergade. Det Gule Pakhus har venteliste, og Vestbyens beboerhus har et enkelt øvelokale, der er optaget.

Herudover har Kulturafdelingen undersøgt andre muligheder i såvel kommunale som private faciliteter og såvel indendørs som udendørs (containerløsning), uden at der kan peges på en god placeringsmulighed.

Ud over de placeringsmæssige forhold, er der økonomiske udfordringer forbundet med at flytte øvelokalerne. Etablering af 4 øvelokaler andetsteds vil beløbe sig til 2-3 mio. kr., uanset om der er tale om en bygningsmæssig løsning eller en mobil containerløsning. Hertil kommer driftsudgifter.

Derfor foreslås det, at Musikstedet forbliver i Søndergade 15 i en periode på 3 år, og at denne periode anvendes til at omplacere Musikstedet til en anden lokalitet.

Udgifterne til Musikstedets forbliven i Søndergade 15 er:

Leje af 431 m2: 390.000 kr.
Omkostninger: 120.000 kr.
Drift af lokalerne: 125.000 kr.
Hertil kommer 166.000 kr. pr. år til fraflytning af hele Søndergade 15 adressen d.v.s. også istandsættelse af de lokaler, som Komediehuset og Musikskolen fraflytter (alternativt betales 500.000 kr. som engangsbeløb til istandsættelse).
I alt ca. 806.000 kr. pr. år i 3 år.

Udgiften kan finansieres inden for Kulturudvalgets budget.

Udgiften betyder imidlertid, at det må forventes, at der kommer til at mangle en delvis finansiering af udgifterne til driften af kulturskolerne på den tidligere Midtbyskole. Det planlægges at finansiere denne udgift af det restbeløb, der tidligere er bevilget til drift af Kulturstationen på Slagterigrunden. Midlerne er ikke disponeret, da projektet ikke blev realiseret. Midlerne er optaget på Kulturudvalgets budgetramme, og udgiften kan således finansieres inden for Kulturudvalgets budget.

De bevillingsmæssige forhold vil blive søgt godkendt i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.august 2014.

Ved Musikstedets forbliven i Søndergade 15 reduceres det kommunale lejemål på adressen fra 1.561 m2 til 431 m2.

Det nye 3-årige lejemål vil i givet fald træde i kraft pr. 1. november 2014.

Hvis det godkendes, at Musikstedet forbliver i Søndergade 15, betyder flytningen af Komediehuset, Billedskolen og Musikskolen til Midtbyskolen, at lejemålet i Søndergade 15 reducuceres med 1.130 m2.

Værdien af det opsagte lejemål udgør ca. 17,5 mio. kr.

Dette beløb kan modregnes i den deponeringsforpligtelse, som opstår i forbindelse med salg af Horsens Uddannelsescenter og indgåelse af lejemål i ejendommen.

/kuhd

Historik

Kulturudvalget, 4. september 2014, pkt. 11:

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. september 2014

Indstillingen tiltrådtes.

Til toppen


15. VS Styringsaftale 2015 (Rammeaftalen)


Sagsnummer
27.69.00-P35-1-13
Resume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som Region Midtjylland og kommunerne samarbejder om. Samtidig er formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen revideres årligt.


Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftalen). Udviklingsstrategien og styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og styringsaftalen den 15. oktober.


Der er enighed om, at der i 2015-2016 fortsat er fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger og tilbud, som fagligt og kvalitativt er i orden. Det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres. Der skal derfor fortsat arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling.

Det aftales desuden, at indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelser og takster.

Udkast til styringsaftale 2015 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. udkast til styringsaftale 2015 godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Velfærds- Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Betina Steufer, Andreas Boesen, Dorte Normann, Susan Gyldenkilde, Bjarne Sørensen, Lone Ørsted, Yunuz Coban, Per Løkken og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftalen). Udviklingsstrategien og styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og styringsaftalen den 15. oktober.

I relation til rammeaftalen skal det bemærkes, at Horsens Kommune køber langt de fleste eksterne pladser hos leverandører, der ikke reguleres af nærværende aftale. Det drejer sig bl.a. om OK-Centeret Enghaven og Vejle Kommune. På voksen handicapområdet er ca. 25% af de de eksterne bo-døgntilbud reguleret af rammeaftalen.


Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

Styringsaftale 2015 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Styringsaftale 2015 er i alt væsentlighed en videreførelse af styringsaftale 2014, dog indeholder udkastet en ændring som følge af etablering af Socialtilsynet. Det administrative overhead i taksterne foreslås reduceret med 0,3 % svarende til den procentsats, som hidtil er blevet opkrævet i taksterne til tilsyn.

En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft med virkning pr. 1. januar 2015 vedrørende reglerne for opgørelse af over- og underskud i tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Reglerne vil blive indarbejdet i styringsaftalen, når bekendtgørelsen foreligger.

KKR Midtjylland har på møde den 12. juni 2014 behandlet udkast til styringsaftale 2015, og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet for så vidt angår de tilbud, regionen driver.

Udvikling i taksterne:
Der er enighed om:

 • At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger og tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 • At der fortsat skal arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på. Bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.

 • At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.

 • At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter. Dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.

 • At indgå i dialog med de private driftsherrer og tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger og tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer og tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.

Bilag 1 og 4 til styringsaftalen udarbejdes først til november i forbindelse med indberetning til takstfilen og er derfor ikke vedlagt.

I bilag 0, tabel 2.1. antal pladser opgøres først i november 2014.

Styringsaftale 2015 er sendt til høring i Handicaprådet. Eventuelt høringssvar fra Handicparådet vil tilgå sagen snarest muligt og inden behandlingen i Byrådet.

/SG

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 27. august 2014, pkt. 4:

Indstillingen tiltrådtes.


Ellen T. Schmidt, Tina Naldal og Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. september 2014

Indstillingen tiltrådtes.

Bilag

Til toppen


16. Lukket punkt: ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-34-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Betina Steufer, Andreas Boesen, Dorte Normann, Susan Gyldenkilde, Bjarne Sørensen, Lone Ørsted, Yunuz Coban, Per Løkken og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Til toppen


17. Lukket punkt: ØK Køb af fast ejendom


Sagsnummer
82.01.00-G01-4-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Betina Steufer, Andreas Boesen, Dorte Normann, Susan Gyldenkilde, Bjarne Sørensen, Lone Ørsted, Yunuz Coban, Per Løkken og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Til toppen